VAN DE NADORT (Nadorst)
Dordrecht, Wieldrecht, Dubbeldam

I. Jacob Ariensz/Adriaenssen (van de)(Nador(s)t), geb. voor ca. 1623, jonckgeselle woont bij den Naedorst (1643), schepenen van De Mijl (1691), koopt huis in De Mijl op de Nador(s)t 3-9-1679 van Cornelia van Beaumont wed Damas van Slingerlant, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 9-5-1698, otr. Dubbeldam 25-10-1643, tr. in de Linde 13-11-1643 Lijsbeth/Elisabeth Lenaerts, j.d. woont in de Linde (1643).
NB.
- [ORA 9:777 folio 44 Jacob Arijens v.d. Nadorst]
- 20.30 notaris Samuel van den Heijden (1664-1681)(inv. 350-353)
Nadorst, Aeltjen Jans v.d., Jacob van Stradoren, 352-348.
Nadorst, Jacob Ariensz, Mijl 350-334.

- testament gedateerd 28 november 1679
Jacob Nadorst; echtgenoot van Elisabeth Leendertsdr. van 't Hoff
Arijen en Leendert Jacobsz. Nadorst
Maijcken en Anneken Jacobsdr. Nadorst
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=100&miadt=46&miaet=185&micode=20&minr=5752965&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mibj=1675&mip1=nador*&mip3=le*&miview=viewer2
- inkomsten diaconie:
1671 Noch ontfangen van Jacob Ariense over koop van vlas 2-10-0.
-
(oudrechtelijk De Mijl) Folionummer: ongenummerd (16-2-1669)
Gegevens
:
* Jacob Ariense
Cornelis van Herwijnen, rentmeester
* onroerende goederen

-
begr Augustijnenkerk: Jacb van de Nadort 9-5-1698.
- (gaarder Ddam) Den 14 do [14-3-1729] van t lijck van Maicke Jacobs van de Nadort huijsvr van Arij van de Graeff en versogt acte pro deo, memorie.
- (oudrechtelijk De Mijl)
Folionummer: 5vs (3-9-1679)
Oude eigenaar(s): Cornelis Willems Visscher, bode van Dubbeldam als last Cornelia van Beaumont wed Damas van Slingerlant
Nieuwe eigenaar(s): Jacob Ariens van den Nadorst

Soort transport
: huijs
[Adriaen van Graeff, schout, Johan Boon en Anthonij Adriaens Spruijt, schepenen]
-
Folionummer: f. 229 (29-8-1687)
Oude eigenaar(s): Arien Ariens Huijser, borger binnen Dordrecht
Nieuwe Eigenaar(s): Jacobus Ariens
Soort transport: tuijn mette plantagie en timmeragie mitsgaders eenige bijen en bijen korven en tuijngereetschap, gelegen int Oudeland van Dubbeldam aen den Marquettenweg anders genaemt Boonepaetgen tusschen de tuijn van Wouter Blonck en de vrouwe van Swijndrecht. (F 416)

- (oudrechtelijk De Mijl)
Folionummer: 16vs (9-8-1687)(doorgestreept)
Gegevens: Jan van Helmont, brouwer en Sophia Deijlman F 5000, - SCHULDIGT AAN Jan Huijberts en Jenneken Jans (borgers van Dordrecht)

[olijmolen DE HAEN met huijsinge, thuijn, thuijnhuijs, ten noorden Capitain Adriaen t Hooft, ten oosten Jacob Arens van de Nadorst, ten westen de rivier, ten zuijden uijtwateringe]
.
- Folionummer: 42vs (9-11-1691)
Oude eigenaar(s): Willem Cornelis Visser, gerechtsbode
Nieuwe eigenaar(s): Leendert Woo

Soort transport
: huijs met sijn beheijning en beplanting staen aen dijck onder voors heerlijkheid belent ten westen het huijs van Jacob Arens Nadorst voorn (schepenen), tennoorden den moolen vanhr Adriaen t Hooft, in t oosten/zuijtoosten den dijck.
- otr. Dordrecht 3-6-1646 - Jacob Ariensen wedn wonende alhier buijten de Vuijlpoort, en Neeltge Pieters j.d. wonende inPapendregt.
Kinderen:
1. Arie Jacobusz van de Nadort, ged. Dordrecht 26-11-1648, volgt IIa.
2. Maicke Jacobs van de Nadort, ged. Dordrecht  8-5-1651, volgt IIb.
3. Lijsbeth
, ged. Dordrecht  28-3-1653.
4. Leendert, ged. Dordrecht 23-4-1655, volgt IIc.
5. Annitje Jacobs van de Nadorst, ged. (als ongenoemd kind) Dordrecht 31-1-1657, volgt IId.
6. Maria
, ged. Dordrecht 16-12-1659.


IIa. Arie Jacobusz van de Nadort, ged. Dordrecht 26-11-1648, j:m: wonende op de Mijl (1680), diaken te Dubbeldam (1686, 1687), overl. Dubbeldam (aangifte) 28-3-1738 (28 do [28-3-1738] van t lijck van Arij Jacobse van de Nadort en daer aff betaelt 3:0), otr. (1) Dordrecht 11-2-1680 (per schrijven van Dubbeldam) Sijcke Ariens, wonende op Dubbeldam (1680), weduwe van Jacob Cornelisse Weijman (1680), tr. (2) ca. (?Dubbeldam 18-10-1693?) Jannetje Andriesdr Munter, overl. Dubbeldam 26-12-1729 (door een hartvang off ander toeval voor haar woning was gevallen met haer boveleijff en hooft in het water van den bermsloot van de polder op de kant van haer werff), dochter van Andries Ariens Munter en IJda Ariens.
NB.
- (20.26 notaris Hensboom 1662-1689) Weijman, Cornelis Ariens, Dubbeldam 10:313.
- (weesboek Ddam 241-1)(f 1vs ca. 1729/1730) Arij Jacobse van de Nadort / Jan.. Andriese Munter.
- uitgaven diaconie (295-24):
1685 5 Nov. Betaelt aen Arien Jacobse Na-Dort ander half jaer onderhouts voor  Reijnier @ van der Linde verschenen den laetsten octob 1685 som[me] 55-10-0.
1686 Den 10 Nov. Betaelt aen Arie Jacobse Nadort voor Reijnier @ van der Linden voor onderhoudt van kost en[de] kleeding van een geheel jaer verschenen den eerste novemb. 1686 de som[me] van 20-0-0.
1687 9 Novemb. Betaelt aen Arien Jacobs van de Na-Dort voor Reijnier van der Linden verschenen den 1 novemb 12-0-0.
- (Diakenen Dubbeldam) 1686 Arien Jansen van de Merwe en Arien Jacobsen Nadort.
- (Diakenen Dubbeldam) 1687 Arien Jacobsen Na-Dort en Damas Leendertse van der Linden.
- (D'dam 1730) No. 56 (oude verponding: 1:10:0)
Arij Jakobse van de Nadort, ten oosten van de stoep off straatweg, een huijs, agterhuijs met sijn erff ofte boomgaart verhuurt aan Jaapje Pieters, volgens huurceel gequoteert No. 56 voor F 34:0:0, af voor 't Erff off boomgaart welke wort getaxeert op f 16:0:0, blijft voor 't huijs F 18:0:0 (verponding: 1:10:0).
- (D'dam 1730) No. 99 (oude verponding: F 2:10:0)
Arij Jakobse van de Nadort over den binnen bermsloot sijn boerewooning en schuur soo tot bouwerij gebruijkt werdende waaromme vermeijnt niet verschult te sijn, dog soo moet betaalen werd 't selve in huur getaxeert op F 36:0:0 (verponding: 3:0:0).
- Folionummer
: f. 33vs Acte van Beschouwing
Gegevens
Gegevens
: woonstede van Arij van de Nadort Jacobse, wonende in de Zuijtpolder van Dubbeldam en aldaar gevisiteert het doode lighaem van zijne huijsvr Jannigje Andriesse Munter, de welke ;t zij door een hartvang off ander toeval voor dito woning was gevallen met haer boveleijff en hooft in het water van den bermsloot van dito polder op de kant van haer werff en verclare dat wij na examinatie niet anders hebbe conne bespeure dan dat in t water was gesmoort off anders door een hartvang overleedt, als wezende gaeff en ongequetstm t oirconde den 26 dec. 1729. (archief 241, inv 3 oud-rechtelijk Dubbeldam).
- (civiele rol Ddam)(15-11-1730) Damis Cornelisz Hoffman als in huwelijk gehadt Maria Ariens van de Nadord, woonende onder Coorndijk CONTRA Arij Jacobs van de Nadort, laest wedn Jannigje Andries Munter (gedaagde).
-
(civiele rol
Ddam)(1-11-1730) Damis Cornelisz Hoffman CONTRA [zijn SCHOONVADER] Arij Jacobs van de Nadort.
Kinderen eerste huwelijk:
1.
Jacob Arendzen/Ariens van den Nadordt, ged. Dordrecht 15-1-1682, volgt IIIa.
2. A
rij Arijense van den Nadort, ged. Dordrecht 20-6-1683, volgt IIIb.
3. Leendert, ged. Dordrecht 4-10-1685.

4. Maria, volgt IIIc.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Lijsbeth, ged. Dubbeldam 21-3-1694, volgt IIId.
2. IJgje, ged. Dubbeldam 21-8-1695, volgt IIIe.
3. Andries, ged. Dubbeldam 21-3-1700.
4.
Aart Arise van de Nadort, woonachtig in Wieldrecht (1756), overl. voor 1792, tr. Dubbeldam 2-5-1756 Barbara Jansen van de Merwede, ged. Dubbeldam 25-4-1722, woonachtig in Dubbeldam (1756), op 23 sep 1756 als lidmaat te 's Gravendeel aangenomen (van Dubbeldam), doopgetuige te Dubbeldam op 5 feb 1764 ('Barber Jansen van de Merwede nu van de Nadort'), overl. (aangifte) 9-3-1792, dochter van Jan Arien van de Merwe en Crijntje Ariense Bos.

IIb. Maijcke Jacobs (van de Nadort), ged. Dordrecht  8-5-1651, j.d. van Dordrecht en wonende buijten de Sluijspoort (1689), bedeeld door de diakonie van Dubbeldam oct.-nov.-dec. 1728 en jan.-febr.-mrt. 1729, overl. Dubbeldam (aangifte) 14-3-1729 (Den 14 do [14-3-1729] van t lijck van Maicke Jacobs van de Nadort huijsvr van Arij van de Graeff en versogt acte pro deo, memorie), otr/tr. Dordrecht 15/30-5-1689 Arij Krijnen/Crinen van de Graeff, j.m. van Dordrecht en wonende buijten de Sluijspoort, schiptimmerman (1689), bedeeld door de diakonie van Dubbeldam oct.-nov.-dec. 1728 en jan.-febr.-mrt. 1729, overl. Dubbeldam (aangifte) maart 1729 (den [niet ingevuld] maert [maart 1729] van t lijck van Arij Krijnen van de Graeff pro deo, memorie)(de diakonie betaald 3 april voor de begrafenis 13:12:0).
NB.
- (kerkenraad Ddam) [ongenummerd folio] 1728 Arij van de Graav en de vrouw. *** Septbr. 4 weeken F 3:12:0. *** Octob. 5 weeken F 4:10:0. *** Novemb. 4 weeken F 3:12:0. *** Decemb. 5 weeken F 4:10:0. *** TOTAAL F 16:4:0.
- (kerkenraad Ddam)
[ongenummerd folio] 1729 Arij van de Graaff met zijn vrouw heeft 22 stuijvers. *** Januarij. Vier weeken F 4:8:0. *** Feb. Vier weeken F 4:8:0. *** Maart. Vier weeken F 2:15:0. *** 3 April. Aan de begraafnis van Arij Crijne van de Graaff F 13:12:0. *** [doorgehaald:22 Meij nog betaalt aan Aart van de Nadort aan geleent gelt F 32:0:0. zie 1e pagina van t jaar 1729]
- (kerkenraad Ddam) 1729 20 Meij. Aan Aart van de Nadorts aan verschooten penninge gegeven die hij geleent hat aan Arij Crijne van de Graaff F 32:0:0.
Kinderen:
1. Lijsbeth, ged. Dordrecht 28-7-1690.


IIc.
Leendert Jacobs van de Nador(s)t, ged. Dordrecht 23-4-1655, overl. na 1717, tr. Jannichje Aert Hopman.
NB.
- (oudr Ddam) Folionummer: f. 196 (19-1-1717)
Oude eigenaar(s): Leendert Jacobs van de Nadort als last van zijne zoon Jacob Leenderse van de Nadorst, olijmolenaar binnen Hertogenbosch
Nieuwe Eigenaar(s): Jacob Sijmonse Droog, molenaar op de zaagmolen van Adriaan en Willem 't Hooft zal.
Soort transport: huijsinge, agterhuijsje en erven bij de steenplaets F 300
- Jacob, geb. Zwijndrecht ca. 1685, zoon Leendert Nadort (mormonen).
- [doop Dordrecht] Naam kind Aert
Doopdatum 1684.02.13
Naam vader Naedort, Leendert Jacobse van den
Naam moeder Hopman, Jannigie Aers
- Naam kind Lijsbeth
Doopdatum 1687.03.11
Naam vader Jacobsz, Leendert
Naam moeder Aerts, Jannetjen
- Naam kind Johanna
Doopdatum 1692.04.05
Naam vader Jacobssen, Leendert
Naam moeder Aerts, Anniechien
Kinderen:
1. Jacob van de Nadort Leendertsz, ged. Dordrecht 25-5-1682, volgt IIIf.
2.
Aart Leendertze van Nadorst, ged. Dordrecht 13-2-1684, volgt IIIg.
3. Johanna van den Nadort, ged. Dordrecht 5-4-1692, dochter van Leendert Jacobssen en Anniechien Aerts, volgt IIIh.

4. Lijsbeth, ged. Dordrecht 11-3-1687.


IId.
Annitje/Anneke Jacobs van de Nadorst, ged. Dordrecht 31-1-1657, j:d: van Dordregt wonende buijten de Sluijs
poort, overl. de Mijl (aangifte) 20-3-1729 (den 20e Maert 1729 door Bastiaan van Hijsden van t lijck van zijn vrouw Anna van de Nadort, dat gehoorde onder de classis van drie gl en in Dordt zouw worden begraven dus F 3:0), begr. Dordrecht 1729, otr/tr. (1) Dordrecht 7/22-6-1682 Cornelis Pietersen van der Swaen (Swang), geb. voor ca. 1660, j.m. van 's-Gravendeel aldaer wonende (1682), tr. (2) Dordrecht 25-4-1700 Bastiaan Janse van Hijsde(n), geb. s-Gravendeel, aan de Nadorst geassisteert met zijn neef Willem Eewitz. (1700), weduwnaar van s-Gravendeel woont buijten de Sluijspoort (1730), overl. de Mijl (aangifte) 18-5-1736 (den 18e Meij 1736 van t lijck van Bastiaan Hijsden, pro deo), mogelijk zoon van Jan Jacobsz. van Heyssen; hij tr. (2) de Mijl (aangifte/pro deo) 20-1-1730, tr. (2) Dordrecht 5-2-1730 Ariaentje Teunis (Pijl), j:d: van Alblas woont buijten de Sluijspoorte (1730); zij tr. (2) de Mijl (aangifte) 28-3-1738 Pieter Corstiaens van Leen, jongman.
NB.
- (impost SGD) Den 18 februarij 1707 ontfangen van Neeltje Jans Moij drie gul voor t regt van trouwen haer ten huwelijk begeven willende met Fop @ van der Swaan, van de Westmaes, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl dus F 3:0:0.
- (gaarder Ddam) Den 2e september [2-9-1722] aengeving gedaen door Bastiaen van Hijsden dat zijn vrouw voorzoon Jacob van der Swaen sig in den huwelijken staet zouw begeven met Neeltje de Visser, woonende onder Dubbeldam met verclaring dat zijn ijder waren gehoorende onder de onvermogende, waer aff niet kan worden voldaen, dient memorie.
- Den 1e Meij 1733 vant lijck van Lijsbet Willems Smit moeder van Jan van der Giesse in t huijs van B. van Hijsde op dNadort en versogt acte pro deo.
- zie ook OV 1966.
-
R.A. De Mijl, Krabbe en Nadorst E. XXIII, no. 2, 28 november 1716: Bastiaen Janse van Hijsde, gebruikt zaailand in de bedijking van de Zuidpolder van Dubbeldam, onder de jurisdiktise van de heerliikheid van de Mijl.
- R.A. Gravendeel E. X 14, 21 april 1718: Bastiaen van Eijsden koopt uit de boedel van Teuntje Jansd. Braem, in haar leven weduwe van Claes Gerritz. Vermeulen, een zwart gremelt hoofde koe.
- (oudr De Mijl) Folionummer: 118vs (25-3-1715)
Gegevens:

* 400 r in hure gebruijckt bij Hendrik Bast. van der Linden, ten oosten Jan Geervliet, ten westen de Rijweg, ten zuiden Ariaantje de Vries
* 7 mergen 536 roeden in hure gebruijckt bij Jan Dirks van de Merwede
* Bastiaan van Hijsden
- (oudr De Mijl) Folionummer: 35 (ca. 1732/33)
Gegevens:
Bastiaan van Hijsden F 1000 schuldigt aan Herbert Ruts
- [405:3] (15-9-1736) Bastiaan van Hijsden, overl sonder wettige descendenten/Herbert Ruts; Ik Ariaentje Teunis wed en test erfgen van opgemelde van Hijsden etc
- Naam kind Adriana / Doopdatum 1732.03.16 Naam vader Zwaen, Jacob van der Naam moeder Dane, Neeltje
- Naam kind Corstiaan / Doopdatum 1740.07.08  Naam vader Leen, Pieter Corstiaensse van  Naam moeder Pijl, Ariaantje Theunisse
- Naam kind Corstiaen / Doopdatum 1739.06.24 Naam vader Leen, Pieter van Naam moeder Pijl, Adriaantje
- Naam kind Johannes / Doopdatum 1746.02.20 Naam vader Leen, Pieter van Naam moeder Peijl, Adriaentje
- Naam kind Leena / Doopdatum 1689.01.25 Naam vader Pietersz, Cornelis Naam moeder Jacobs, Annichien
- Naam kind Lijsbeth  / Doopdatum 1686.02.13 Naam vader Pieters, Cornelis Naam moeder Jacobs, Annetje

- Naam kind Jacob / Doopdatum 1692.03.06 Naam vader Pietersz, Cornelis Naam moeder Jacobs, Annichje

Kinderen eerste huwelijk: 
1. Pieter, ged. Dordrecht 14-4-1683.
2. Leena, ged. Dordrecht 25-1-1689, dochter van Cornelis Pietersz en Annichien Jacobs.
3.
Jacob van der Swaen, ged. Dordrecht 6-3-1692, overl. de Mijl (aangifte) 5-9-1735 (den 5e 7ber (September) 1735 van t lijk van Jacob van der Swaen en versogt acte pro deo), tr. Dubbeldam (aangifte) 2-9-1722 Neeltje Dames de Visser, overl. de Mijl (aangifte) 8-1-1733 (den 8e Januarij 1733 door Jacob van der Swaen van t lijck van zijn vrouw Neeltje Dames de Visser en versogt acte pro deo). (Dochter: Adriana, ged. Dordrecht 16-3-1732)
4. Elisabeth van der Swaen van Nadort, ged. Dordrecht 13-2-1686, dochter van Cornelis Pieters en Annetje Jacobs, tr. Arie Dirksse Soetemans.
NB.
- Naam kind Lena Doopdatum 1726.01.25  Naam vader Soeteman, Arie  Naam moeder Swaen, Lijsbeth van der
- Naam kind Derk Doopdatum 1719.09.10 Naam vader Soeteman, Arij Naam moeder Swaen, Elijsabeth van der
Kinderen:
1. Derk
, ged. Dordrecht 10-9-1719.
2.
Maaijke Zoetemans, ged. Dordrecht 4-10-1722 in de Grote Kerk, overl. de Mijl (aangifte) 13-7-1754 (den 13e Julij 1754 is aengeving gedaen door Jan Geervliet van t lijk van sijn vrouw Marijke Soeteman en versogt acte pro deo), overl. Dordrecht 13-7-1754, tr. de Mijl (aangifte/pro deo) 23-4-1745, tr. Dubbeldam 16-5-1745 Jan Geervliet, ged. Dubbeldam 30-3-1721, jongman van Dubbeldam, winkelier, schepen van de Heerlijkheid de Mijl, overl. Dordrecht 8-9-1766.  
3. Lena
 , ged. Dordrecht 25-1-1726.


* * 3 * *

IIIa. Jacob Arendzen/Ariens van den Nadordt, ged. Dordrecht 15-1-1682, bouwman wonende onder Dubbeldam (1713), diaken te Dubbeldam (1716, 1717), wonende over t Veer in Wieldregt aangenomen Juni 1723 lidmaat 's-Gravendeel, tr. Wieldrecht (aangifte/F 3) 26-4-1709 Jannetje Huijgen Zeeuw, van Dubbeldam (1709), wonende over t Veer in Wieldregt aangenomen Juni 1723 lidmaat 's-Gravendeel.
NB.
- (civiele rol Ddam) (5-5-1713) Maria Joppen Koon en Pietertje Ariens wed van Jop Koon als moeder en voogdesse over dezelve ter defentie van hare sake (eijsser) CONTRA Jacobus van de Nadorst, bouman, wonende onder Ddam. /
Maria Joppen, dienstmaeght vanaf 1 meij 1713, na een half jaar F 28,-.
- (Diakenen Dubbeldam) 1716 Jan Jorisse Meijboom en Jacobus Ariens van de Nadort.
- (Diakenen Dubbeldam) 1717 Jacobus Ar. van de Nadort en Antonie Leend. Spruijt.
-
Jacob Arendzen Nadordt, van den wonen over t Veer in Wieldregt Aangenomen Juni 1723 Op belijdenis of attestatie aangenomen lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van s-Gravendeel (1708-1815)(Archief Kerkeraad NH. gem s-Gravendeel)(OV 1966).
- Jacob Arendz. Nadordt, van den In Wieldrecht Namen der Ledematen bij Jacob Hanappier bevonden in den jaare 1723 Lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van s-Gravendeel 1706, 1714, 1723 (Archief Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente van s-Gravendeel) (OV 1966).
- Jannetje Huijgen Zeeuw vrouw van Jacob Arendzen van den Nadordt (van Dubbeldam), wonen over t Veer in Wieldregt Aangenomen Juni 1723 Op belijdenis of attestatie aangenomen lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van s-Gravendeel (1708-1815)(Archief Kerkeraad NH. gem s-Gravendeel)(OV 1966).
- Jannetje Huijgen In Wieldrecht Namen der Ledematen bij Jacob Hanappier bevonden in den jaare 1723 Lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van s-Gravendeel 1706, 1714, 1723 (Archief Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente van s-Gravendeel) (OV 1966).
- Den 26 April 1709 ontfangen van Jacob @ Nadorst drie gulden voor t regt van trouwen, hem ten huwelijk begeven willende met Jannegje Huijgen, van Dubbeldam, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl, dus F 3:0:0.
Kinderen:
1.
Jacobus van de Nadort, volgt IVa.
2. Cijtje, ged. Dubbeldam 21-5-1713.

IIIb. A
rij Arijense (van den) Nadort, ged. Dordrecht 20-6-1683, uijt Wieldrecht (1708), overl. Wieldrecht (aangifte) 11-6-1719 (den 11 Junij 1719 ontfn. van Aert Aertse Boender de Sa van drie gl wegens t regt van t begraven van t lijk van Arij Arijense van den Nadort, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl, dus F 3:0:0), tr. 's-Gravendeel (aangifte/F 3) 13-4-1708, tr. Wieldrecht (aangifte/F 3) april 1708 Neeltje Leendt. Viskil, van s-Gravendeel (1708), lidmaat 's-Gravendeel in 1723 (wonende Wieldrecht), huurt van Jonkheer Adriaan Braats een boerewoning, een schuur en het bijbehorende land, dochter van Leendert Viskil en Neeltje Bastiaans van der Linde.
NB.
-
AART ARIENS BOENDER x NEELTJE BASTIAANS VAN DER LINDE. Bron voor het hele gezin: Streekgenealogie 384. ORA 's-Gravendeel 19, 30 dec. 1739 Testament Neeltje Bastiaans van der Linde, erven zijn: haar zoon Arie Aarts Boender, gehuwd geweest met Lijsbeth Ariens van de Nadort en Neeltie Cornelisse Mookhoek; [haar voorkind] Neeltie Leenderts Viskil, weduwe van Arie Ariens Nadorst, Bastiaan Aarts Boender en Aagje Aarts Boender, gehuwd met Arie Jans van Soest. (ZOETEMAN).
- Den 13 april 1708 ontfangen van Neeltje Leendertse Viskil voor t regt van trouwe haer ten huwelijck begeven willende met Arijen @ Nadort, uijt Wieldr, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl dus F 3:0:0.
- April 1708 ontfangen van Arijen @ Nadorst voor t regt van trouwen, ten huwel: begeven willende met Neeltje Leendt. Viskil, van s-Gravendeel, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus F 3:0:0.
-
Neeltie Viskil In Wieldrecht Namen der Ledematen bij Jacob Hanappier bevonden in den jaare 1723 Lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van s-Gravendeel 1706, 1714, 1723 (Archief Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente van s-Gravendeel) (OV 1966).
-Folionummer: 5vs (3-9-1679)
Oude eigenaar(s): Cornelis Willems Visscher, bode van Dubbeldam als last Cornelia van Beaumont wed Damas van Slingerlant
Nieuwe eigenaar(s): Jacob Ariens van den Nadorst
Soort transport: huijs
- Adriaen van Graeff, schout, Johan Boon en Anthonij Adriaens Spruijt, schepenen
- (Wieldrecht 1730) No. 23 (oude verponding: idem)
Jonkheer Adriaan Braats heere Govertse in het 6e pant aan de oostsijde van de Kruijsweg, een heeren huis en koetshuijs annex den boer sijn huijs, item een tuijnmanswoonhuijs op sijn selven staande, 't saamen in huur gewaardeert op F 66:0:0 F 75:0:0 (verponding F 6:5:0).
Nog sijn Ed boere wooning en schuur aldaar welke met 't land verhuurt aan Neeltje Viskil wed Arij van de Nadort, volgens copie huurcedullen en verklaaring vand eselve gequoteert No. 23 dient memorie F 38:0:0 (verponding F 3:3:0). [volgens 3.01.29-524: 1790 afgeschr.]
Kinderen:
1. Adriaen Ariense van den Nadorst, geb. na ca. 1708, overl. Wieldrecht (aangifte) 21-1-1717 (den 21 Januarij 1717 ontfn. van Arijen Arijense van de Nadorst wegens t regt van t begraven van sijn kind genaemt Adriaen Ariense van den Nadorst de somme van drie gulden, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl, dus F 3:0:0).
2. Sijgje/Seijtje Arijenze van de Nadort, geb. na ca. 1708, volgt IVb.
3. Aard/Aart Ariens van de Nadort, geb. na ca. 1708, volgt IVc.
4. Leendert van de Nadort, geb. na ca. 1708, overl. Wieldrecht (aangifte) 6-7-1745 (den 6e Julij 1745 door Arij Schipper van t lijk van zijn zwager Leedert van de Nadort met verclaring dat was gehoorende onder de classis van 3 gulden die door hem ook zijn voldaan dus F 3:0:0).
5. Neeltje Ariens van de Nadort, doopgetuige 1738 en 1744, otr. Wieldrecht (aangifte) 14-4-1746 Borger Vermeulen.
6
. Adriaan Aartsz. van de Nadort, overl. Wieldrecht (aangifte) 8-3-1754 (den 8en Maert 1754 aangeving gedaan door Aart Ariens van de Nadort van het lijk van sijn broeder Adriaan Aartsz van de Nadort met verklaring dat in t middel van begraven is gehoorende onder de classis van en tot F 3:-:-).

IIIc. Maria @ van de Nadort, geb. ca. 1680, belijdenis te Dubbeldam 27-6-1728, overl. na juni 1728/voor 1730, tr. Dubbeldam (aangifte) 2-4-1728 Damis Cornelisse Hoffman, woonende onder Coorndijk (1730).
NB.
- (gaarder Ddam) Den 2 april [2-4-1728] door Damis Cornelisse Hoffman dat zouw trouwen met Maria @ van de Nadort en voor ijder ontf. 3 gl, dus F 6:0.
- (lidmaten Ddam) Maria Nadort, op belijdenis hier gedaan den 27 junij 1728; overl.
- (civiele rol Ddam)(15-11-1730) Damis Cornelisz Hoffman als in huwelijk gehadt Maria Ariens van de Nadord, woonende onder Coorndijk CONTRA Arij Jacobs van de Nadort, laest wedn Jannigje Andries Munter (gedaagde).
- (oudrechtelijk Ddam) Folionummer: f 31
Gegevens
: testament Damis Cornelisse Hoffman en Marijtje Ariens van de Nadort

IIId. Lijsbet Ariens Nadorst, ged. Dubbeldam 21-3-1694, woonende in Wieldregt (1712), otr. Wieldrecht 1-4-1712 (aangifte), tr. Dubbeldam 2-3-1712 Arij Aerts Boender, ged. Maasdam 24-1-1683 (get. Maijken Ariens Boender), van Dubbeldam (1712), aangenomen als lidmaat 's-Gravendeel juni 1723, huurt de bovenwoning en schuur van de woning "Amstelwijck", begr. 's-Gravendeel 12-6-1737 (op nr. 142 Ary Boender j 3.- Wieldrecht), zoon van Aart Ariens Boender (schepen) en Neeltje Bastiaans van der Linde.
NB.
- (impost Dddam) Den 2 April [2-3-1712] aengevinge gedaen door Arij Aerts Boender dat hem in den huwelijken staet zouw begeven met Lijsbet Ariens Nadorst woonende in Wieldregt met verclaring van dat hij is gehoorenden en heb daer voor ontfangen F 6:0.
-
AART ARIENS BOENDER x NEELTJE BASTIAANS VAN DER LINDE. Bron voor het hele gezin: Streekgenealogie 384. ORA 's-Gravendeel 19, 30 dec. 1739 Testament Neeltje Bastiaans van der Linde, erven zijn: haar zoon Arie Aarts Boender, gehuwd geweest met Lijsbeth Ariens van de Nadort en Neeltie Cornelisse Mookhoek; [haar voorkind] Neeltie Leenderts Viskil, weduwe van Arie Ariens Nadorst, Bastiaan Aarts Boender en Aagje Aarts Boender, gehuwd met Arie Jans van Soest. (ZOETEMAN).
-Arij Cornelis Boender, (2) Barendrecht 12-5-1726 Catharina Pieters Verduijn, ged. Barendrecht 22-2-1693, begr. Numansdorp 20-1-1736, dochter van Pieter Woutersz Verduijn en Marijtje Gillisse Herweijer, tr. (3) Aaltje Bastiaansdr Munter.
- Nog 2 kinderen van Arie Cornelisse Boender en ?Lijsbeth Ariens van de Nadort?: 
3. Adriaan Boender, geb. ca. 1732 te Dubbeldam, trouwt met Neeltje Drinckwaart, geb. ca. 1736 te Dubbeldam, hun zoon Pieter Boender geb. 1 okt 1764 te Dubbeldam 
4. Neeltje Boender geb ca 1736 te Dubbeldam 
- Cornelis Arisse Boender, geboren 11 oktober 1716 te Numansdorp, tr. Numansdorp 31 mei 1737 Moserijntje Biesbroek . Ouders zouden zijn Arie Cornelisse Boender en Neeltje Cornelisse van Dam ?

Kinderen:
1. Adriaan, ged. Dubbeldam 14-7-1715, tr. Neeltje Pietersdr Drinckwaart (Kind: Pieter, ged. Dubbeldam 7-10-1764).
2. Eijgje, ged. Dubbeldam 3-9-1720. 

IIIe. IJgjen Ariensz van de Nadorst, ged. Dubbeldam 21-8-1695, overl. Dubbeldam (aangifte) 15-8-1721, tr. Pieter Ariensz Hoffman, overl. Numansdorp 18-1-1752; hij tr. (2) Dubbeldam (aangifte) 9-4-1722 Neeltje Wms. Verschoor.
NB.
-
(impost Dddam) Den 15e aug [15-8-1721] door Pieter Schipper van t lijk van IJgjen @ van de Nadorst huijsvr van Pr. @ Hoffman en dat gehoorde en ontfangen F 3:0.
-
(impost Dddam) Den 9e do [9-4-1722] door Pr. @ Hoffman dat zouw trouwen met Neeltje Wms. Verschoor en voor haer beijde ontfangen F 6:0.
Kinderen:
1. Anna Hofman, ged. Dubbeldam 7-7-1720, tr. Izaak Maasdam. (Zoon: Johannes Maasdam, ged. Numansdorp 25-2-1742, tr. Numansdorp 20-4-1766 Maria van der Linden, ged. Numansdorp 17-4-1740, dochter van Hendrik Dirks van der Linden).

IIIf. Jacob Leendertse van de Nadorst, ged. Dordrecht 25-5-1682, j:m: wonende buijten de Sluijspoort, olijmolenaar binnen Hertogenbosch (1717), overl. na 1736, otr. Dordrecht 23-12-1703 Ariaantje Leenderts [Prinse], j:d: van Swijndrecht en aldaar wonende volgens attest van daer.

NB.
- (oudr Ddam) Folionummer: f. 196 (19-1-1717)
Oude eigenaar(s): Leendert Jacobs van de Nadort als last van zijne zoon Jacob Leenderse van de Nadorst, olijmolenaar binnen Hertogenbosch
Nieuwe Eigenaar(s): Jacob Sijmonse Droog, molenaar op de zaagmolen van Adriaan en Willem 't Hooft zal.
Soort transport: huijsinge, agterhuijsje en erven bij de steenplaets F 300

Kinderen:
1. Leendert, ged. Dordrecht 5-1-1705, volgt IVd.
2. Neeltie, ged. Dordrecht 9-10-1712, volgt IVe.
3. Jannetie, ged. Dordrecht 22-4-1715, tr. de Mijl (aangifte/pro deo) 19-12-1736, otr/tr. Dordrecht 20-12-1736/6-1-1737 (geboden gaan tot Papendrecht) Dirk Borst, ged. Papendrecht 6-11-1712, jongman geboren en wonende tot Papendrecht geassisteert met Bastiaentie Ariense wed Arij de Borst zijn moeder, van Papendrecht, steenknegt bij van der Beeck (1736).
4.
Jacobus, ged. 's-Hertogenbosch 24-2-1717 (NG) in de Grote Kerk, dochter van Jacob van de Nadorst en Ariaantie Princen.
5
. Adriana, ged. 's-Hertogenbosch 25-2-1720 (NG) in de Grote Kerk, dochter van Jacob van de Nadorst en Ariaantie Prinse.
6
. Elisabeth, ged. 's-Hertogenbosch 8-5-1722 (NG) in de Grote Kerk, dochter van Jacob van de Nadorst en Ariaantie Leende.
7
. Cornelis, ged. 's-Hertogenbosch 2-10-1726 (NG) in de Grote Kerk, dochter van Jacob van de Nadorst en Ariaantie Leenders.

IIIg. Aart Leendertze van Nadorst, ged. Dordrecht 13-2-1684, tr. Huijbertie van Valk, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 5-8-1716 (
Huijb. van Valck huijsvrou van Aert van Nadort in de Heerhermansuijsstraet).
NB.
- [1733] Lijst van Sodanige [-] als in de Opschrijvingh volgens t'omschrijfboek sijn bevonden van t 'Zout Zeep Heere & Redemptiegelt van den Termijn Ingegaan Primo April 1733 & expireert ultimo Maart 1734. Pagter Hend.k Will. Dudok.
  Naam : Aart van de Nadort
  Als : kleine getaxeerde
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3545

Kinderen:
1. Leendert, ged. Dordrecht 18-3-1709, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 16-1-1723 ('t kint van Aart van de Nadort in de Vriesestraet).

IIIh. Johanna van den Nadort, jonge dogter van Dordrecht woont buijten de Sluijspoort geassisteerd met Leendert van den Nadort haer vader, otr/tr. Dordrecht 30-5/13-6-1717 Cornelis Vogel, jongman van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geass. met Sijmen Vogel zijn vader.
NB.
- Eed afgelegd voor schepenen 1750-1769
  Naam : Anna vanden Nadorst wed. van Cornelis de Vogel
  Datum eed: 1750
  Beroepsgroep : Klijn Bier Verkoopers
  Opmerkingen : 13 Janu: 1750
  Folio : 09vs (lijst 1750)
+
  Naam : Anna vanden Nadorst
  Datum eed: 07-01-1751
  Beroepsgroep : Klijne Cramers in Zeep
  Opmerkingen : (Alle Eed gedaan 7 Janu. 1751 coram als voore)
  Folio : 03 (lijst 1751)
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3410.

Kinderen:
1. Simon, ged. Dordrecht 19-6-1718.
2. Leendert, ged. Dordrecht 30-3-1721.
3. Johanna, ged. Dordrecht 14-3-1723.
4. Catharina, ged. Dordrecht 3-2-1726. 
5. Leendert, ged. Dordrecht 18-12-1728.

* * 4 * *

IVa. Jacobus van de Nadort, op de mole van Bosman (1737), tr. de Mijl (aangifte/pro deo) 18-7-1737, otr. Dordrecht 18-7-1737 Aartje Corns. de Voogel, van de Merwede gront, dochter van Kornelis/Cornelis Cornelisz. (de) Vogel en Pietertje Jans Struijck
Kinderen:  
1. Adriana, ged. Dordrecht 15-7-1738, j.d. gebore te Dordrecht en woont onder de Mijl geasisteerd met haren vader Jacobus van den Nadort, otr. Dordrecht 5/22-9-1771 (Christiaan moet nader consent van zijn moeder verzorgen / heeft een schriftelijk consent van zijn moeder uit het Deensch vertaalt vertoont)(geboden Lutherse Kerk) Christiaan Christiaanse, j.m. geboren te Emmelen Casper in Cammelbu in 't Ptolsteinze, woont onder Mijl geassisteerd met Arent sijn goede vriend. (Kinderen te Dordrecht: Christina Margaritha, ged. 5-7- 1772 en Aartje, ged. 18-1-1775)
NB. - (notaris Pieter van Gelsdorp) 1772 (ONA 1051) testament N. 63.
2. Cornelia, ged. Dordrecht 1-11-1739, volgt Va.
3. Jacob, ged. Dordrecht 16-4-1741, volgt Vb.

IVb. Sijgje
/Seijtje Arijenze van de Nadort, geb. na ca. 1708, van 's-Gravendeel (wonende Wieldrecht) naar Dubbeldam (1736), woonende in de Wieldregt (april 1736), in 't Leprooshuis (ook wel 't Lazarushuis) te Dordrecht vanaf 1750, in 1765 overgeplaatst naar het Nieuwe Stadskrankzinnig- en Verbeterhuis te Dordrecht, tr. Wieldrecht (aangifte/F 3) 12-4-1736, tr. Dubbeldam (aangifte) 12-4-1736 Arij @ Schipper, woonende onder Dubbeldam, schepen van Wieldrecht (1765).
NB.
- (impost Ddam) Den 12e april [12-4-1736] door Arij Schipper aengeving gedaen dat sou trouwen met Sijgje van de Nadort woonende in de Wieldregt en bet: 3:0.
- (SA DORDRECHT - 133 Leproos-, arme gevangenen- en krankzinnighuis, 108) Beschikking van de Hoge vierschaar van Zuid-Holland waarbij toegestaan wordt
Sijgje van de Nadort, wonende bij Dubbeldam, gedurende twee jaar te laten verzorgen in het Leproos-, arme gevangenen- en krankzinnighuis voor rekening van de Diaconie van Dubbeldam.
-
(kerkenraad Dddam 1727-1793)
In Julij. [juli 1765] Ontfong de Kerkenraad twee Brieven. [brief 1] Een geschreeven in den naam van de Regenten van het Nieuwe Stadskrankzinnig-en Verbeeterhuijs te Dordrecht hooftsaekelijk behelsende een communicatie, dat met het overlijden van Lucas Thornton als vader van t Leprooshuijs te Dordrecht door de regeerders der stad Dordrecht het selve is geheel gemortificeert, en het Nieuwe Stadskrankzinnig en Verbeeterhuijs (voor eenige tijd reeds aangelegt) geheel geschikt was, om alle die in gemelde huijs tot hier toe waaren of anders verder mogten koomen, alleen in dat nieuwe huijs te besorgen. En hoe derhalven daartoe ten eersten alle de noodige apartementen souden in gereedheijt gebragt worden. En daarop doende een aanbieding om Seijgje van de Nadort, die seedert den jaare 1750 tot hier toe geweest is ten koste der diaconie van Dubbeldam in het Leprooshuijs te Dordrecht aen en in te neemen onder hunne besorging in gemelde Nieuwe Stadskrankzinnig-en Verbeeterhuijs, ten tijde wanner de daartoe noodige apartementen sullen in gereedheijd zijn (tot welke tijd alle die waaren in het Leprooshuijs door de nasaten des geweesenen vaders van t Leprooshuijs volgens een conventie met hun als regenten vanhet Nieuwe huijs souden behandelt worden en versorgt blijven). Waar toe de selve vorderden den selve prijs die de diaconie in t Leprooshuijs voor deselve jaarlijks gegeeven hadde, en aanboden om daarvoor te doen goede versorging. [brief 2] De andere was van de nazaaten des geweesenen vaders van t gemortificeerde Leprosshuijs te kennen geevende hoe volgens conventie strax gemelt, tot de strax gemelde tijd alle die in t Leprooshuijs waaren op den ouden voet bij haar gelaaten wierden, en daarom versoeken dat wij Seijgje van den Nadort onder hunne versorging voor den ouden prijs tot dien tijd mogen laaten onder aan bieding van versorging na genoegen des Kerkenraads aan deselve te sullen toebrengen. De Kerkenraad deese twee brieven in rijpe overweeging neemende hebben het versoek aan die nazaten ten eersten geaccordeert en de accordering des selven aan deselve ten eersten te kennen gegeeven. Maar wat het voorstel der Regenten van t Nieuwe Stadskrankzinnig- en Verbeeterhuijs betreft, schoon het voorstel is goedgekeurt, de Kerkenraad (na in de geleegenheijd sijnde om deselve te verplaatsen) het billijk oordeelde, om eerst te verneemen of zij niet elders konde geplaatst worden, met mindere kosten dan in Dordrecht dienden gemaakt worden voor de diaconie.
-
(kerkenraad Dddam 1727-1793) In Novemb. [november 1765] De Kerkenraad na alle noodige overweeging bevonden hebbende dat Seijgje van de Nadort bij verplaetsing uijt het gemortificeerde Leprooshuijs niet geschickter dan in het Nieuwe Stadskrankzinnige- en Verbeeterhuijs konde besorgt worden, hebben door een brief geschreeven en gesonden aan des selves Regenten deselve aldaar besteed voor de gewoone prijs van 117 Guldens jaarlijks aan de selve de noodige oppassing en mondkost (coffij en thee daaronder begreepen) toe te voegen en ook teffens te versorgen in stoppen en lappen; Aan te vangen soo dra de apartementen in gereedheijt souden zijn.
- (kerkenraad Dddam 1727-1793) Den 27 Do. [26-12-1765] Is Seijgje van de Nadort uit het gemortificeert Leprooshuijs overgegaan tot en alsoo dadelijk bestelt, in gemelde Nieuwe Stadskrankzinnig- en verbeeterhuijs om behandelt te worden op conditie en wijse pag. 115 gemelt, onder die nog daar en boven gemaakte beding dat (daar alle die uijt gemelde huijs overgingen, de nodige nieuwe kleeding, om in dit huijs suijver te koomen moesten hebben en konden in dat huijs bekoomen voor den prijs van 12 Guldens). Seijgje van de Nadort tot voordeel de diaconie het onlangs nieu aan haar versorgde soude meede brengen in dat huijs en van d verdere noodige kleeding voor onse reekening en dat huijs soude worden versorgt. Gelijk ook verder onder die afspraek dat tot in de tijd noodige kleedinge na de wijse van dat huijs uijt door dat huijse soude geleevert worden voor reekening van onse diaconie, vermits de Kerkenraad sag dat daar in het voordeel der diakonij geleegen was.

Kinderen:  
1. Arij, ged. Dubbeldam 17-3-1737.
2. Neeltje, ged. Dubbeldam 9-3-1738 (get. Neeltje Ariensdr van de Nadort).
3. Pieter, ged. Dubbeldam 30-3-1739 (get. Aart van de Wal, Heiltje Schipper).
4. Adriaan, ged. Dubbeldam 21-8-1740.
5. Jan, ged. Dubbeldam 24-9-1741.
6. Leendert, ged. Dubbeldam 21-10-1742.
7. Leendert, ged. Dubbeldam 17-11-1743 (get. Hijltje Schipper).
8. Lijntje, ged. Dubbeldam 29-11-1744 (get. Neeltje van de Nadort).
9. Lena, ged. Dubbeldam 10-7-1746.


IV
c. Aard/Aart Ariens van de Nadort, geb. na ca. 1708, overl. Wieldrecht (aangifte) 17-3-1775 (den 17 Maart 1775 geeft Jan Schipper aan t lijk van Aard van de Nadord in de tweede classe, dus ontfangen F 15-0-0), tr. Wieldrecht (aangifte/pro deo) 9-4-1756 Berber Jansdogter van de Merwe, ged. Dubbeldam 25-4-1722, belijdenis gedaan te Dubbeldam op 24-5-1751, overl. Wieldrecht (aangifte) 9-3-1792 (den 9 Maart 1792 geeft Arij van de Nadord het lijk aan van zijn moeder Berbera van de Merwe wed Aart van de Nadord in de 2e classe ontfangen F 15).
NB.
-
f. 231 (1781) transport van 4 mergen weijland, belend ten oosten gemelde wed van de Nadord, ten westen land van Sophia van de Brandeler wed Braets, ten zuiden de laan van Wel Ed Heer Adm Hoeufft, ten noorden den Reeweg, van ?? aan Berbera van de Merweede wed Aard van de Nadord (SA Dordrecht archief 35, inv. nr. 1 Wieldrecht Protocollen houdende de transport-, hypotheek- en andere schepenakten 1662-1783).
- Den 9 October 1776 geeft Arij H. Molendijk aan t lijk van Matthijs van Asten, knegt bij de wed van de Nadord, bij acte pro deo.
NB.
- Genoemd als doopgetuige te Dubbeldam op 5 feb 1764 ('Barber Jansen van de Merwede nu van de Nadort'). In 1756 woonachtig in Dubbeldam. Op 23 sep 1756 als lidmaat te 's Gravendeel aangenomen (van Dubbeldam). Aart: In 1756 woonachtig in Wieldrecht.
- (impost Wieldrecht )Den 9 Maart 1792 geeft Arij van de Nadord het lijk aan van zijn moeder Berbera van de Merwe wed Aart van de Nadord in de 2e classe ontfangen F 15:-:-.
Kinderen:
1. Jan, overl. Wieldrecht (aangifte) 25-6-1759 (den 25 Junij 1759 is door Aard van de Nadort aengeving gedaen van het lijk van sijn kindt genaamt Jan als gehoorende in de derde classe dus ontfange F 6:0:0).
2. Krijntje Aardsdr. van de Nadort, jd alhier, volgt Vc.
3. Arij Aardsz. van de Nadort, volgt Vd.

IVd. Leendert Jacobs van de Nadort, ged. Dordrecht 5-1-1705, jongeman afkomstig van Dordregt wonende Dubbeldam (1738), op Van der Beecks molen (1738, 1743), tr. (1) Dubbeldam (aangifte) 2-5-1738, otr/tr. Rotterdam 11/26-5-1738 Mari(j)a Ro(o)mer, jonge dogter tot Rotterdam, jongedochter afkomstig van Worcum wonende Wijnhaven (1738), tr. (2) Dubbeldam 17-4-1743 Geertruij van M, jonge dochter wonende in Dordrecht.
NB.
- (impost Ddam) Den 2e meij [2-5-1738] wegens Leend[er]t Jac. van de Nadert (op dmole van Van de Beeck) dat zouw trouwe met Marija Roomer jonge dogter tot Rotterdam en versogt acte pro deo, memorie.
- ONA 20:1099 (1766) n. 43 huwel. voorwaarden Lendert v/d Nadort en Catharina de Vogel folio 217.


IVe. Neeltje Jacobs van de Nadorst, j.d. van Dordrecht woont buijten de Sluijspoort geass. met Jacob van de Nadorst haer vader (1736), wed van Jan de Vogel woont buijten de Sluijspoort (1742), tr. (1) Dubbeldam (aangifte) 1-5-1736, otr/tr. (1) Dordrecht 3/20-5-1736 (geboden tot Dubbeldam) Jan Cornelisse de Vogel, jongman van Dordregt woont buijten de St Jorispoort geass. met Cornelis de Vogel zijn vader, woonende op Merwedegront buijte de stadt Dordregt (steenknegt op de mole van Van Haerlem)(1736), tr. (2) de Mijl (aangifte) 22-3-1742, otr/tr. (2) Dordrecht 22-3/8-4-1742 Gijsbert van Zevenhoven, j.m. van Dordrecht woont onder de Meijl geadsisteert met Geertruijd Sanders huijsvr. Arij van Dongen sijne goeden kennis, knegt van P. Droog (1742).
NB.
- (impost Ddam) Den 1 meij [1-5-1736] door Leendert van de Nadort dat zijn suster Neeltje Jacobs van de Nadort zouw trouwen met Jan Cornelisse de Vogel woonende op Merwedegront buijte de stadt Dordregt (steenknegt op de mole van Van Haerlem) en voor haar versogt pro deo, memorie.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Pieternella, ged. Dordrecht 10-3-1737.
2. Adriana, ged. Dordrecht 18-11-1738.

* * 5 * *

Va. Cornelia van de Nadort, jongedogter tot Dordregt, tr. de Mijl (aangifte/pro deo) 24-5-1753 Dirk van Es, j.m. alhier.

Vb. Jacob Jacobs van de Nadort, ged. Dordrecht 16-4-1741, schipper, overl. Terschelling 2-6-1821, tr. Terschelling-West 16-5-1770 Trijntje Jans Vetschoen, geb. Terschelling ca. 1749.
NB.
- Over Cornelis (Kees) van de Nadort is bekend dat hij op 29 augustus 1841 werd geboren te Broek in Waterland. Zijn vader, Jacob van de Nadort (1797-1863), kwam oorspronkelijk van Terschelling en was schipper van beroep. Zijn moeder Grietje Bierdrager (1803-1877) stamde oorspronkelijk uit Broek in Waterland. Het gezin was Nederlands Hervormd van gezindte en bevatte naast Kees nog vijf andere kinderen: Gerrit (1832), Teunis (1835), Jan (1839), Jacob (1844) en Mijntje (1837). Als beroepen van C. van de Nadort staan in het bevolkingsregister achtereenvolgens geregistreerd: boerenknecht, melkboer en arbeider. etc...
- (150:2635) Genealogische aantekeningen en afdrukken van archiefstukken betreffende de schipper Jacobus van de Nadort geboren te Dordrecht op 15 april 1741, en diens nakomelingen, voornamelijk woonachtig te Noord-Holland, 1741-1980, verzameld door J.J. Nadort, 1985; - Schenking J.J. Nadort te Wormer, 1985
Kinderen:
1. Grietje Jacobs Nadort, ged.
Terschelling-West 24-5-1771, overl. Terschelling 2-6-1814 (43 jr.), tr. Terschelling-West 22-6-1796 Gerrit Harms Meyer, geb. (Kinderen: Trijntje)
2. Lijsbeth Jacobs Nadort, ged.
Terschelling-West 26-4-1772, overl. Terschelling 12-4-1814 (42 jr.), tr. NN.
3. Aaltje Jacobs Nadort, ged. Terschelling-West 18-7-1773, overl. Terschelling 16-12-1844, tr. NN.
4. Jacobus Jacobs Nadort, ged. Terschelling-West 7-8-1774, tr. Terschelling-West 9-12-1803 Philippina Reijes Pronker.
5. Cornelis Jacobs Nadort, ged. Terschelling-West 8-10-1775, overl. ald. 13-10-1775.
6. Cornelis Jacobs Nadort, ged. Terschelling-West 12-10-1777.
7. Jan Jacobs Nadort, ged. Terschelling-West 28-11-1779, overl. Terschelling 24-4-1852, tr. Terschelling-West 25-9-1803 Neeke (Neeltje) Feykes Tot. (Kinderen: Neeltje, Jan, Cornelis, Jacob).
8. Maamke Jacobs Nadort, ged. Terschelling-West 28-9-1783, overl. Terschelling 26-9-1864, tr. Jacob Douwes Wijngaard.
9. Jacob van de Nadort, geb. Terschelling 1797, schipper, overl. 1863, tr. Grietje Bierdrager, geb. 1803, overl. 1877.
10. Trijntje Jacobs Nadort, geb. Terschelling 1799, overl. Terschelling 22-11-1878 (79 jr.), tr. Terschelling 2-5-1819 Cornelis Alderts Schol, overl. voor 1878.

Vc. Krijntje Aardsdr. van de Nadort, jd alhier, geboren en wonende onder Wieldrecht, tr. (1) Wieldrecht (aangifte/F 15) 5-4-1782 Arij Ariense in t Veld, jm woonende onder de Merwede, overl. Wieldrecht (aangifte) 17-4-1792 (den 17 April 1792 geeft Arij van de Nadord het lijk aan van zijn zwager Arij Ariensz in t Veld in de 2e classe ontfangen F 15), otr. Dubbeldam 19-4-1793, tr. (2) Wieldrecht (aangifte/F 30) 19-4-1793, otr/tr. 's-Gravendeel 19-4-1793/12-5-1793 Arij Adriaanse Schipper, j:m: onder de Mijll, zoon van Adriaan Arisz Schippers (1740-) en Adriana Hendriks van der Linden (1749-).
Kinderen eerste huwelijk:
1. Cornelia, overl. Wieldrecht (aangifte) 16-10-1782 (den 16 October 1782 geevt Arij @ in t Veld aan t lijk van sijn kind genaamt Cornelia in de vierde classe, dus F 3-0-0).
Kinderen tweede huwelijk:
1. Ariaantje, overl. Wieldrecht (aangifte) 28-7-1794 (den 28 Julij 1794 geeft Arij Schipper het lijk aan van zijn kind genaamt Ariaantje in de 4e classe F 3-0-0).
2. Albertus
, overl. Wieldrecht (aangifte) 23-3-1804 (den 23 Maart 1804 geeft Arij Schipper het lijk aan van zijn kind gent. Albertus in de 2e classe dus F 15-0-0).  

Vd. Arij Aardsz van de Nadort, wonende alhier, overl. Wieldrecht 18-3-1817, zoon van Aard/Aart Ariens van de Nadort en Berber Jansdogter van de Merwe, tr. Wieldrecht (aangifte/F 30) 12-4-1782 H(e)ijltje Cornsdr. Molendijk, geb. Wieldrecht ca. dec 1759, wonende alhier (1782), overl. 1832, dochter van Cornelis Cornelisz Molendijk (1722-1784) en Maayke Aartsdr van de Wal.
NB.
- Den 9 September 1785 geevt Arij van de Nadord aan t lijk van Thijs (een bovelander) bij hem gestorven, bij acte pro deo.
Kinderen:
1. Jannigje, overl. Wieldrecht (aangifte) 3-2-1789 (den 3 Februari 1789 geeft Arij van de Nadord aan het lijk van zijn kind genaamt Jannigje in de 4e classe, dus ontfangen F 3-0-0).
2. Wijntje
, overl. Wieldrecht (aangifte) 17-6-1792 (den 17 Junij 1792 geeft Arij van de Nadord t lijk aan van zijn kind genaamt Wijntje in de vierde classe, ontfangen F 3-0-0).
3
. Krijntje van de Nadort, geb. Wieldrecht ca. 1796, overl. Oud-Beijerland 9-4-1833, tr. Jan de Groot
4. Maaike van de Nadord, geb. Wieldrecht juli 1785, overl. Strijen 8-7-1823, tr. Dubbeldam 24-3-1809 Pieter Stehouwer, ged. Hendrik Ido Ambacht 19-7-1786, geb. in Sandelingen-Ambacht, bouwman te Dubbeldam, overl. Strijen 6-10-1855, zoon van Arij Pietersz Stehouwer (1752 - 1826) en Ida Lagerwerff; hij tr. (2) Strijen 18-5-1825 Neeltje Vollaard.

VAN DE NADORT (Nadorst)

I. Wouter Jansz [van de Na(e)dort], schiptimmerman van Dordrecht (1607), scheepstimmerman (1629), otr. Dordrecht 7-1-1607 Neelken Gillisdr, van Swijndrecht weduwe Willem Willems (schiptimmerman).
NB.
- Naam kind Jan & Stijntgen Doopdatum 1610.05.01 
  Naam vader Jansz, Wouter  / Naam moeder Gillis, Neeltgen
- Naam kind onbekend Doopdatum 1607.09.01 
  Naam vader Jansz, Wouter  / Naam moeder Gilisdr, Neelken  Datum ondertrouw 1607.01.07

- Naam kind Dirck Doopdatum 1617.09.01 
  Naam vader Janssen, Wouter  / Naam moeder Gillis, Neelken
- Naam kind Willem Doopdatum 1615.04.01 Naam vader Janssen, Wouter Naam moeder Gillis, Neeltken

- (not. Jacob Duyfhuysen, R'dam)(20-12-1629) Wouter Jansz van der Naedort, scheeptimmerman, machtigt zijn zwager Claes Senten, Dordrecht om zijn aandeel in veroverde princegelden te ontvangen NN Ouw-boter overleden, capiteyn, opdracht tot het innen vn princegelden
Kinderen:
1. N.N., ged. Dordrecht sept 1607.
2. Jan, ged. Dordrecht mei 1610.
3. Stijntgen, ged. Dordrecht mei 1610.
4. Willem, ged. Dordrecht apr. 1615.
5. Dirck, ged. Dordrecht sept 1617, volgt II.

IIa. Dirck Wouters van de Nadort, ged. Dordrecht sept 1617, schiptimmerman, wedn van Dordregt (1646), tr. (1) NN, tr. (2) Dordrecht 28-10-1646 Grietje Hendrix, j:d: van Dordregt wonende in Nieuwstraet.
NB.
- [ORA Dordrecht 9:777-folio 116]
- Naam kind Wouter Doopdatum 1649.05.26 
Naam vader Woutersz, Dirck 
Naam moeder Hendrix, Grietje

Kinderen tweede huwelijk:
1. Wouter, ged. Dordrech 26-5-1649.

IIb. Jan Wouterse van de Nadorst, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 27-6-1674, tr. NN.
NB.
- 20.30 notaris Samuel van den Heijden (1664-1681)(inv. 350-353)
Nadorst, Aeltjen Jans v.d., Jacob van Stradoren, 352-348.
Nadorst, Jacob Ariensz, Mijl 350-334.

Kinderen:
1. Wouter, volgt IIIa.
2. Ariaentie, volgt IIIb
3. Barent, volgt IIIc.

IIIa. Wouter Jans van den Nadort, j:m: van Dordrecht en wonende bij de Wijnbrugge (1665), schiptimmerman, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 16-10-1679, otr/tr. Dordrecht 12/..-7-1665 Susanneke Schuen, j:d: van Dordrecht wonende bij de Wijnbrugge (1665), begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 22-7-1717; zij tr. (2) na 1679 Jan Joosten van Cappel, wedn Lysbet Schul (begr. 29-6-1709), koopt met zijn vrouw een graf nr. 118 in de Augustijnenkerk op 6 aug 1694.
NB.
- begr Augustijnenkerk:
Jacob van de Nadort 9-5-1698
wed Wouter van de Nadort  22-7-1717
graf 118: Jan Joosten van Cappel en Susanna Scheun, wed Wouter van de Nadort kopen graf op 6 aug 1694
graf 118: Lysbet Schul, vr van Jan Joosten van Capel 29-6-1709
- [1716] Familiegeld 1716
  Vaandel (wijk) : 02
  Datum : 17161113
  Naam : dewed.e Wouter van den Nadorst
  Opmerkingen : ontf. 13/11 1716
  Belasting (klasse 1 tot en met 9) : 5:0:0
  Bron : SAD 3-3989 folio 016vs

Kind:
1. NN, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 23-6-1681.

IIIb. Ariaentie Jans van den Nadort, j:d: van Dordregt wonende in de Wijnstraet (1670), overl. na mei 1691, otr. Dordrecht 10-8-1670, tr. Molenaarsgraaf 24-8-1670 Pieter Gonn, weduwnaer ontrent Armentiers in Vlaenderen wonende bij de Munt (1670), overl. voor mei 1691.
NB.
- [BRON: http://piweb.getty.edu] 3 May 1681
1. Een Schilderije, Int Voorhuys
2. Lantschap, Int Voorhuys
3. Een kerck, Int Voorhuys
4. Een wit paert, Int Voorhuys
5. Een dito met een vergulde lijst, Int Voorhuys
6. Een schilderie daerin een Zee 3-0-0, Int Voorhuys
7. Noch vier cleyne stuckies en een kaertie 5-0-0, Int Voorhuys
8. Een schilderije vant cruyce Christi 5-0-0, Op de Keldercamer
9. Twee achtkante schilderities 4-0-0, Op de Keldercamer
10. Noch twee dito schilderities met vuyre lijsten 2-10-0, Op de Keldercamer
11. Een groote schilderije voorde schoorsteen 4-0-0, Op de bovenachtercamer
12. Vijff schilderijen vande vijff sinnen 3-0-0, Op de bovenachtercamer
13. Een daerin een patrijsie 6-0-0, Op de bovenachtercamer
14. Een daerin een walvis tot 5-0-0, Op de bovenachtercamer
15. Een dito van Emont 3-0-0
16. Een daerin een paep tot, Op de bovenachtercamer
17. Twee dito sijnde tanttreckers 5-0-0, Op de bovenachtercamer
18. Noch ses andere schilderities samen 10-0-0, Op de bovenachtercamer
19. Acht cleyne bordekens tot 4-0-0, Opde boven voorcamer
[Inventory of the estate of the late Pieter Gonne, and his wife Ariaentie van den Naedorst]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 345)]
- [1691] Datering 12-05-1691 Soort akte overdracht
Plaatsnaam Dordrecht Naam object onbekend
Straatnaam torenstraat
Verkoper adriaentje janz (weduwe)
Koper ariaentje van den nadorst jansdr. (weduwe)
Buur willem stoop dircxsz. / jan van wageningen
Overige personen anneken blasius (weduwe) / jan buert ariensz. (overleden); pieter gonne (overleden); jacob van leckerkerck ariensz. (overleden)
Bedrag f 400
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 797 Folionummer 30 Aktenummer 2

IIIc. Barent van den Nadort, j.m. van Dordrecht woont aen de Wijnbrugh geass. met zijn moeder, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 24-1-1719, otr/tr. Dordrecht 17-4/1-5-1712 Hester van Hooghstraeten, j.d. van Dordrecht woont omtrent de Blaaupoort, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 27-6-1718.
NB.
- [1716]
Familiegeld 1716
  Vaandel (wijk) : 02
  Datum : 17161113
  Naam : Barent van den Nadorst
  Opmerkingen : ontf. 13/11 1716
  Belasting (klasse 1 tot en met 9) : 5:0:0
  Bron : SAD 3-3989 folio 018

Kinderen:
1. NN, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 7-3-1713.

GEGEVENS

- Jacob Arenssen (Arendsz), kooiman (1592), ?? tr. voor ca. 1586 NN.
NB.
-
kaart uit ca. 1592 van Symon en Cornelis Jansz Indervelde, eendenkooien, kooimannen: 
Jacob Arenssen (Arendsz)
Kinderen:
? 1. Heilten Jacob Adriaenssen, geb. voor ca. 1586, van Dobbeldam, otr/tr. Dordrecht 30-4/15-5-1606 Cornelis Willemsen, geb. Hardinxveld voor ca. 1586, bouman op Dobbeldam doch van Hertichvelt geboren.

- Arien Jacobsen (?Driesprong?), diaken te Dubbeldam 1665-1666 en 1670-1671, overl. Dubbeldam 1673.
NB.
- Uitgeef van Pieter Bastijaensen Schipper ende Arijen Jacobsen diaconen tot Dubbeldam beginnende den 1en Januarius 1665.
Uitgeef van Arien Jacobsen ende Eeuwit Willemse Verschoor diaconen tot Dubbeldam beginnende den 1en Januarius 1666.
Uitgeef van Pieter Bastiaense Schipper ende Arien Jacobsen Driesprong diaconen tot Dubbeldam beginnende den 1en Januarius 1670.
Uitgeef van Arien Jacobsen Driesprong ende Damas Ariensen Hofman diaconen tot Dubbeldam beginnende den 1en Januarius 1671.
- uitgaven diaconie:
1660 Betaelt aen Arijen Jacobssen en sijn dienstmaegt, voor oncosten ende moeijte aen Jacob Gerritsen gedaen F 5:3:0.
1670 Betaelt aen Arien Jacobse voor glui voor het huis van Lijntie Henrix F 4:0:0.

- inkomsten diaconie:
1673 26 Meij. Ontfangen voor het legaet van sal: Arien Jacobsen 10-0-0.
1673 Uit het erfhuis van sal: Arien Jacobsen 15-2-0.
- [oudr. D'dam]
Folionummer:  f. 7vs (28-3-1664)
Oude eigenaar(s): Thonis Pieters Hoogerwerff, oom en vooght van de naegelaten kinderen van Cornelis Jacobus Moerkercken en Neeltge Pieters Hoogerwerff.
Nieuwe Eigenaar(s)
: Arij Jacobs [Driesprong/van de Nadort?], wonende op Dubbeldam.
Soort transport: huijs en schuijr en 1 mergen 32 roeden gelegen int Oudlant van Ddam tegen de Drije Sprongh van de Heerenwegh.
- (Dopen Dordrecht 1574-1811) Naam kind Jacob / Doopdatum 1621.09.01
Naam vader Jacobsz, AriaenNaam moeder Cornelis, Neeltgen
- (Dopen Dordrecht 1574-1811) Naam kind Arien Doopdatum 1601.04.01 
Naam vader Arienss, Jacob Naam moeder Janss, Geertken

Waarschijnlijk hieruit:
1. Jacobs Ariens van de Nadort, volgens onder I.


-
3 Stadsarchief; de tijd van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden
550. Akte van erfpacht door de eigenaren aan de stad van de gorzen gelegen bij De Mijl en genaamd 'De nadorst' tegen een jaarlijkse vergoeding, 1644.

- Joost van Stabroek, tr. Elisabeth van Beaumont.
1. Adriana, ged. (Grote Kerk) Breda (NG DTB-nr: 29, fol: 116) 22-6-1696 (get. Susanne van de Nadorst).

- ORA 809, folio 16 Aart van de Nadort, mazelaar.

- Cornelis van de Nadort, geb. Dubbeldam 9-2-1850, melkslijter, overl. Dordrecht 1-9-1925, tr. 13-4-1883 Johanna Kruithof, geb. Strijen 20-7-1858.

- I. Dirk Gijsbert van de Nadort, tr. Helena Vervelde.
Kinderen:
1. Maria Hendrika van de Nadort, geb. Dubbeldam 6-4-1902, overl. Dordrecht 27-11-1967, tr. Dubbeldam 24-6-1926 Reinier Moret, geb. 's-Gravendeel 21-5-1898, vrachtrijder, veehouder, overl. Dordrecht 15-11-1978, wonende Rijkestraat 14.
2. Dirk Gijsbert van de Nadort, geb. Dubbeldam 21-11-1899, melkboer, tr. Dubbeldam 16-7-1931 Teuntje van Ham, geb. Dubbeldam 6-6-1904.

- Aart Bertus Cornelis van de Nadort, geb. Dubbeldam 25-12-1897, landarb, melkslijter, veehouder, tr. 's-Gravendeel 20-10-1926 Neeltje Moret, geb. 's-Gravendeel 27-1-1897.
Wonende: Dordrecht Zuidendijk 353 (1818-1937).
Kinderen:
1. Dirk Gijsbert, geb. Dordrecht 13-9-1927.
2. Maria Helena, geb. Dordrecht 3-7-1931.
3. Leendert, geb. Dordrecht 15-4-1933.
4. Helena Maria, geb. Dordrecht 25-9-1934.

- spouse: van de Nadort, Maaike (1785 - 1823), m. 24 MAR 1809 in Dubbeldam,
----------child: Steehouwer, Arij (1809 - 1896)
----------child: Steehouwer, Aart (1810 - 1833)
----------child: Steehouwer, Mattheus (1812 - 1885)
----------child: Steehouwer, Ida (1813 - 1890)
----------child: Steehouwer, Heiltje (1816 - 1895)
----------child: Steehouwer, Elizabeth (1817 - 1849)
----------child: Steehouwer, ? (1819 - )
----------child: Steehouwer, Cornelis (1819 - 1900)
----------child: Steehouwer, Bastiaantje (1821 - 1864)
----------child: Steehouwer, Krijntje (1822 - 1826)
spouse: Vollaard, Neeltje (1799 - 1828)
- m. 18 MAY 1825 in Strijen,
----------child: Steehouwer, Maria (1825 - 1826)
----------child: Steehouwer, Wouter (1827 - 1828)

- (trouw) Arie Dubbeldam, geb. Strijen 13-7-1923, overl. Dordrecht 13-7-2001 (78 jr), tr. (1) Maria Johanna van de Nadort, tr. (2) Johanna Paulina de Jong.

- Femmigje Hoogeveen was born on 6-11-1876 in Kampen. She died on 17-05-1963 in Hellendoorn.
Femmigje married Arie van de Nadort, son of Pieter van de Nadort and Geertrui Hendrika Troost, on 12-09-1903 in Wijhe. Arie was born on 3-03-1874 in Strijen. He died on 6-07-1943 in Almelo. Arie was employed as marechaussee. He was employed as marechaussee

- Aart Willem Cornelis van de Nadort, geb. Schiedam 21-11-1888, tr. 31-5-1923 Hendrika Ouborg, geb. Dordrecht 3-4-1891.
Vertreken naar Dubbeldam (Jaslaan) 6-7-1926.

- 10 Weeskamer te Dordrecht 967
Stukken betreffende boedelinventarissen en -scheidingen, rekeningen en testamenten, 1581 - 1811 en z.j. : Jacobus van de Nadort en Ida Meerschout, 1809

- Jan van Nadort, jongeman, wonende Dordrecht, otr/tr. Rotterdam 03/21-4-1712 Lammertje Breeuwer, jongedochter, afkomstig van Amsteldam, wonende Blaak.

- Helena van den Na(e)dor(s)t, geb. voor ca. 1715, jongedochter, afkomstig van Dordrecht, wonende Wijnhave, otr/tr. Rotterdam 23-10/8-11-1735 Bastiaen van Cuijck, jongeman, afkomstig van S Hage, wonende Nieuwe Hoofdtpoort.
Kinderen:
1. Leena, ged. Rotterdam 20-05-1736 d'Wester Nieuwhooftpoort (get. Johanna van Kuijck).
2. Adriana, ged. Rotterdam 27-04-1738 Niewe Hooftpoort. 
3. Johanna Alida, ged. Rotterdam 4-12-1740 Nieuwe Hooftpoort (get. Johanna van Cuijck, Adriaan van Cuijck).
4. Hester, ged. Rotterdam 15-04-1743 Leuvehaven (Johanna Beij)
5. Pieter, ged. Rotterdam 11-06-1745 Op de Nieuwe Hooft Poort aan 't Eijde van de Leuvehave.
6. Eliesabet, ged. Rotterdam 16-02-1747 op de Nieuwe Hooftpoort (get. Eliesabet van den Naedort).
7. Jacob, ged. Rotterdam 4-05-1749 Leuvenhaven bij de Nieuwe Hooftpoort (get. Eliesabet van den Naedort).

- Elizabeth van den Na(e)dort, jongedochter, afkomstig van Dordrecht, wonende Leuvehaven, otr/tr. Rotterdam 14/28-9-1760 Pieter Dreevens, jongeman, afkomstig van Straalson, wonende Scheepmakershaven.

- Hendrik van den Nadort, geb. 1794 (63 jaar in 1857/wonende D'dam), overl. Dubbeldam na 1857/voor 1871, tr. Johanna Maria van Olivier, overl. Wieldrecht voor 1871.
Kinderen:
1. Neeltje, geb. Sandelingenambacht 1828, wonende Dubbeldam (1871), overl. Dubbeldam 17-3-1871 (aktenr 37; 43 jr, half 8 voormiddag A73), tr. (1) Arie Smaal, geb. Wieldrecht 1825, bouwman (1857), overl. Dubbeldam 8-4-1857 (aktenr 18; desmorgens half 4, huisnr 96/32 jaar), zoon van Cornelis Smaal (bouwman/wonende Wieldrecht in 1857)) en Margaretha van Gent (wonende Wieldrecht in 1857), tr. (2) Cornelis van der Wulp, geb. 1821 (50 in 1871), landbouwer (1871).

- Arnoldus van de Nadorst, tr. Anna van Sprang.
NB.
- Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
  Datum : 22-06-1788
  Beroepsgroep : gilden: klijne schippers
  Naam : Arnoldus van den Nadort
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden)

Kinderen:
1. Jacob, ged. Dordrecht 12-9-1749.
2. Hendrik, ged. Dordrecht 15-4-1752.
3. Ariaantje, ged. Dordrecht 7-4-1754. 

- Matthijs van Asten, knegt bij de wed van de Nadord, overl. Wieldrecht (aangifte) 9-10-1776 (den 9 October 1776 geeft Arij H. Molendijk aan t lijk van Matthijs van Asten, knegt bij de wed van de Nadord, bij acte pro deo).

- I. Dirk Gijsbert van de Nadort, tr. Helena Vervelde.
II. Maria Hendrika van de Nadort, geb. Dubbeldam 6-4-1902, overl. Dordrecht 27-11-1967, tr. Dubbeldam 24-6-1926 Reinier Moret, geb. 's-Gravendeel 21-5-1898, vrachtrijder, veehouder, overl. Dordrecht 15-11-1978, wonende Rijkestraat 14.

- Cornelis Ariensz Nadorst, geb. 1598 (ca. 54 in 1652), naar Groenland (1651), zeevarende man (1652), wonende binnen Schiendam (25-10-1652 en 12-11-1660), overl. na 12-11-1660, tr. Annetge Dircxsdr, overl. na 12-11-1660.
NB., 
- [O.N.A. Schiedam inv. no.: 758 blz.: 1343] Cornelis Arijensz. oud omtrent 54 jaren, Robbert Lubbertsz., oud omtrent 25 jaren, en Cornelis Fransz., oud omtrent 29 jaren, compareerden 31 october 1652, en verklaarden ten verzoeke van de commandeur Sijmon Sijmonsz. Forthuijn, dat zij voorleden zomer, hij nadorst voor Stierman, Robbert Lubbertsz. voor Hoochbootsman, en Cornelis Fransz. als Schieman, met de Requirant en de Coopvaardijschepe genaamd "de halve Maen", waar schipper op was Claes Fredericxsz. van der Schellingh, de reis hebben gemaakt naar Groenland ter Walvisvangst, en onderweg enige walvislijnen en ander tuig hebben verloren. 

- [ O.N.A. Schiedam inv. no.: 772 blz.: 149] Nadorst, Cornelis Ariensz. Schuldbekentenis ten behoeve van Arien Heindricxsz. de Gilde, grootschipper. Als waarborg stelt hij mede een erfenis die hem of zijn huisvrouw mettertijd te wachten staat van Maertge Willems, weduwe van Claes Leendersz. van der Duijs, wo. aan de Oudedijk in Kralingen. 9 okt. 1660.
- [O.N.A. Schiedam inv. no.: 769 blz.: 1043] Nadorst, Cornelis Arijensz. echtgenoot van Annetge Dircxsdr., wonende binnen Schiedam zie aldaar, in dato 12 november 1660. 
- Nadorst, Cornelis Arijensz. zie Inventaris van de nagelaten boedel van Grietge Pietersdr., in leven weduwe van Theunis Bastiaensz. Outraedt, in dato 28 mei 1658. [O.N.A. Schiedam inv. no.: 769 blz.: 374 wonende binnen Schiedam, echtgenoot van Annetge Dircxsdr., de nicht van Maertge Willemsdr., weduwe van Claes Leendersz. van der Duijn, wonende aan de Ouwendijk in Cralingen, zie aldaar, in dato 25 october 1652. O.N.A. inv. no.: 758 blz.: 1335 zeevarende man, wonende binnen Schiedam, compareerde 26 october 1652, en bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn aan Maartge Willemsdr., weduwe van Claes Leendersz. van der Duijn, wonende aan de Ouwendijk in Cralingen, de somma van 100 car. guldens, ter zake van deugdelijke geleende penningen].

- I. Arij Nadorst, mr. kuijper (1718), keurmeester van de haring (1730), overl. na 1-11-1724, tr. Ariaentje Groenewegen, overl. voor 1-11-1724.
NB.
- [O.N.A. Schiedam inv. no.: 895 blz.: 81] Nadorst, Arij Mr. kuiper. Is schuldig aan Jan Korpershoek de somma van 200 gulden tegen een interesst van 6 gulden van 100 gulden.2 November 1718.
- [O.N.A. Schiedam inv. no.: 861] Nadorst, Ary Laat Cornelis Weuijster en Joost Molenbroek een verklaring afleggen omtrent het aantal kinderen dat hij heeft bij wijlen zijn vrouw Ariaantje Groenewegen, 1 nov. 1724.
- [O.N.A. Schiedam inv. no.: 898 blz] Nadorst, Arij Keurmeester van de haring. Geeft verklaring af op verzoek van Cornelis Pernis koopman te Vlaardingen dat hij de aangebrachte haring heeft gekeurd welke was aangebracht met het buisschip de Liefde waarvan stuurman was Leendert Arentse de Munnik. 21 September 1730. 
- [O.N.A. Schiedam inv. no.: 861 blz.: 1495] Nadorst, Claas Ontvangt volmacht van zijn broers en zuster om te Amsterdam bij Susanna van Weert, wed. van Jan Pieterse van Aldenwerelt te innen en te vorderen alle gelden van Adrianus Nadorst overleden in Oost-Indi, 20 oct. 1725.
- [O.N.A. Schiedam inv. no.: 861 blz.: 1487] Nadorst, Claes Zoon van Arij en Ariaentje Groenewegen za. 20 oct. 1725.
- [O.N.A. Schiedam inv.no. 861, blz.: 1487] Nadorst, Cornelis Zoon van Arij Nadorst en Ariaentje Groenewegen za.
Kinderen:
1. Adrianus, volgt II.
2. Claas Nadorst, overl. na 20-10-1725.
3. Cornelis Ariensz Nadorst.
4. Leendert Nadorst.
5. Lijsbet Nadorst.
6. Maritie Nadorst.

II. Adrianus Nadorst, chirurgijn (1725), overl. Oost-Indi 20-10-1725 (ongehuwd).
NB.
- [O.N.A. Schiedam inv. no.: 861 blz]
Nadorst, Adrianus Chirurgijn. Zoon van Arij Nadorst en Ariaentje Groenewegen za. ongetrouwd overleden in Oost-Indi, 20 oct. 1725.


- Adriana van de Nadorst, tr. Reijnier Sterk.
Kinderen:
1. Gose Johannis Sterk, geb. Vlissingen 1787, boereknecht, tr. Nieuwvliet 3-3-1815 Adriana Rinders, geb. Cadzand 1790, arbeidster, wed van Jozias Hoste, dochter van Abraham Rinders en Aaltje Callewaard.

-
Jean van den Nadorst, tr. Esther Schels.
Kinderen:
1. Jacoba Cornelia van den Nadorst, geb. Vlissingen 23-1-1791, domestique, tr. Vlissingen 14-7-1813 Gerard Cornelissen, geb. Elst 16-3-1786, journalier, zoon van Henrij Cornelissen en Agnes Pieters.

- Bastiaan van de Nadort, tr. Elizabeth Maasdam.
Kinderen:
1. Geertrui van de Nadort, geb. Numansdorp 20-4-1871, overl. Numansdorp 7-6-1947, tr. Numansdorp 4-8-1893 Antonie Groeneweg, geb. Numansdorp 1-1-1869, landbouwer, overl. Rotterdam 24-2-1943.

- I. Adrianus van de Nadort, tr. Maria Johanna Spaan.
II. Jan van de Nadort, geb. Strijen 1892, tr. Zegveld 23-10-1919 Lijsje Boer, geb. Zegveld 1887, dochter van Hendrik Boer en Aaltje van Veen.

- I. Jacob van de Nadort, tr. Leeuwke Schaft.
II. Cornelis van de Nadort, geb. Amsterdam 1885, tr. Apeldoorn 22-02-1913 Gijsberta Willemina Mensink, geb. Apeldoorn 1885, dochter van Derk Jan Mensink en Elisabeth Baak.

-  I. Izaak van de Nadort, tr. Pietronella Cornelia van Soolingen.
II. Hermina van de Nadort, geb. Lexmond, tr. Veen 12-12-1912 Willem Antonie Roeland, geb. Veen, zoon van Pieter Roeland en Clasina van Rijswijk.

- Arie van de Nadort, overl. De Werken 22-10-1897.

GEGEVENS

* * * PUTTERSHOEK * * *

- I. Arien Bastians, tr. Marijtje Wouters.
Kinderen:
1. Pleuntie Ariens Nadorst, ged. Puttershoek 18-7-1688, volgt IIa.
2. Teunis Ariens Nadort, volgt IIb.
3. Marigje Ariens Nadorst, geb. Puttershoek ca. 1691, volgt IIc.

IIa. Pleuntie Ariens Nadorst, ged. Puttershoek 18-7-1688, overl. voor 1721, tr. Arij Cornelisse Decker, geboren en wonende Puttershoek; hij tr. (2) Cillaarshoek  29-6-1721 Willemtie Leenderts s-Gravendeel, j.d geboren en wonende Puttershoek.

IIb. Teunis Ariens Nadort, tr. Jannigje Jans Van Der Hoeve.
NB.
- (Oud-Beijerland) Nadorst Jan Teunisz., 7-10-1748 van Puttershoek.

Kinderen:
1. Jannigje Nadort, ged. Puttershoek 10-7-1718.
2. Jan Teunisz Nadorst, ged. Puttershoek 20-12-1721, van Puttershoek naar Oud-Beijerland 7-10-1748.

IIc. Marigje Ariens Nadorst, tr. Wouter de Ruijter.
Kinderen:
1. Jannigje de Ruijter, ged. Puttershoek 28-2-1717, tr. Puttershoek 30-3-1759 Jacob Andriesse Monster, ged. Sint Anthonie Polder 7-9-1698, diaken van de Herv.kerk te St. Anthoniepolder, landbouwersknecht, vlasser, melkboer (veehouder), overl. Puttershoek 14-1-1761, zoon van Andries Jacobs Monster en Baeltie Teunis van der Linden; hij otr/tr. (1) Mijnsheerenland 26-11/4-12-1729 Cornelia Leenderts Vermaas, ged.  Mijnsheerenland 7-9-1704, vertrok op 13 Mrt 1731 met acte van indemniteit van Mijnsheerenland naar Puttershoek, overl. Puttershoek 29-8-1767.1334.
Kinderen:
      a. Arie Wouters de Ruiter, ged. 1722 Puttershoek, otr. 1747 te Puttershoek Jacomijntje van Ginkel, ged. 1713 Puttershoek.

- Sara Hendrika van de Nadort, geb. 1887, overl. 1964, tr. Willem de Zeeuw, geb. 11-06-1885, overl. 1-3-1961, zoon van Arie de Zeeuw en Cornelia de Zeeuw.

- Adrianus VAN DE NADORT, geb. Rotterdam 1948, tr. Winterswijk 1969 Ina ZWIEBEL, geb. Winterswijk  1949, dochter van Jan Hendrik Zwiebel en Johanna Bults.

- Dirksje van der Nadort, realschule auf der Heese in Celle, Niedersachsen (2003).
NB.
- Dirksje van der Nadort hat die Schule Realschule auf der Heese bis zum Jahr 2003 besucht und sich in das Ehemaligenverzeichnis dieser Schule eingetragen.

GEGEVENS

- otr 3 juni 1646
Jacob Ariaensz, weduwnaer, wonend alhier buijten de Vuijlpoort met
Neeltje Pieters, j.d. woon in Papendrecht;

- Joost Casteels, j:m: van Mechelen, wonende in de Nieustraet, Spaansche stoelmaecker, otr/tr. Dordrecht 17-9-1679/oct-1679 Sijtje Ariens, wed van Pieter Aerdtsen, wonende in de Nieustraet.

- Wilhelm Fredricks, j:m: van 't Strienschee Sas, schip-timmerman, otr/tr. Dordrecht 17/17-9-1679 Janneken Wilhelms, j:d: van Rotterdam woonende in Hermansuijsstraet.

- telefoonboek 1982-1983
niet Puttershoek/Papendrecht.
Dordrecht (11x):
L. v.d. Nadort, Amstelwijckweg 48, landb., 179918.
D.G. v.d. Nadort, van Deysselstr 60, 164003.
M.A. v.d. Nadort, Koningstr 79, 161270.
E.J. v.d. Nadort-Lindhout, Koningstr 198, 161142.
M.E. v.d. Nadort-Mengelkamp, Torenstr 163, 134765.
D.G. v.d. Nadort, M.H. Trompweg 81, 185543.
A.B.C. v.d. Nadort, M.H. Trompweg 275, 185670.
C.J. v.d. Nadort, Wielhovenstr 33, 186764.
N.A. v.d. Nadort, Wielhovenstr 35, landb fruitteler, 179117.
D.G. v.d. Nadort, Wielhovenstr 56, vrachtr, 179934.
L.v.d. Nadort, W. de Withstr 336, 186386.
Zwijndrecht (1x):
A.B.C. vd. Nadort, Grote Beerstr 90, 126309.

(c) Evd Dordrecht april 2011.