ONDERTROUW DORDRECHT 
1672
[http://files.archieven.nl/46/f/11.23/11_23_1672.pdf]

- otr. Dordrecht 10-1-1672 (getrout op Dubbeldam den lesten Jan. 1672)
Gerrit Heijmans, cleermaecker, wed.n, ende
Heijltje Jacobs, j.d. woonende bij de Groote kerck, beijde van Dordrecht

- otr. Dordrecht 10-1-1672
Jacob Cornelisz Visscher, schippers-gast, j.m. woonende op de Cleijne Vismarckt, ende
Emurensje Jans Romijn, wed.e van Matthijs Jansz, woonende inden Marienborn-straet

- otr. Dordrecht 17-1-1672 (getrout op Dubbeldam tot den 3 feb. 1672)
Willem Joon Cramer, j.m. ut het Gulickerlant, ende
Cuniertje Arijens, j.d. van Dordrecht beijde woon. aenden Nieuwendijck

- otr. Dordrecht 17-1-1672 (getrout alhier den 1 febr.)
Leendert Adams Stemans, varend-gesel, j.m. met
Geertje Lucas, wed.e van Phlips Mareschal woonende buijten de Sluijspoort, beijde van Dordrecht

- otr. Dordrecht 17-1-1672 (getrout op Dubbeldam den 14 februarij 1672)
Cornelis Jansz van Osel(?), varend-gesel j.m. van Gorinchem, woonende inde Visstraet, met
Ariaentje Caem, j.d. van Dordrecht woon: inden Hermans-huijs-straet.

- otr. Dordrecht 17-1-1672 (getrout op Dubbeldam den 31 Januarij 1672)
Pouwels Andriesz de Fornij, hoedemaecker, wed.r van Wijngaerden, woonende in de Vriesestraet, met
Marij Chrispijns, j:d: van Antwerpen woonende int Steegh-oversloot

- otr. Dordrecht 29-1-1672 (zijn alh.r getrout den 8 febr. 1672)
Govert Jansz, schoenmaecker, weduwnaer, won. inde Colffstraet, met
Cornelia Gerridts, j.d. won. buijten de Spuijpoort, beide van Dordrecht

- otr. Dordrecht 29-1-1672 (zijn hier  getrout den 7 febr. 1672)
Teunis Ariensen Berck(?), schippersgast, j.m. wonende aen den Rieddijck, met
Ariaentje Ariaens Tas, j.d. wonende aen 't Torenstraetje, beide van Dordrecht

- ATTESTATIE gegeven den 28 Jan.1672: Wijntje Damis, j.d. wonende op de Verckemarct (ver)trekt na Nimwegen

- ATTESTATIE gegeven als boven: Pieter Verschuer en Lijsbeth Levereij sijn huijsvr. wonende bij den Boom, (ver)trocken na Rotterdam

- Collecte voor de armen van Fransche Gemeente tegens toecomende Woensdach.

- otr. Dordrecht 31-1-1672 (getrouwt den 16 Febr. 1672)
d'Heer Johan vader Meer, ontfanger Generaal van het Collegie ter Admiraliteijt op de Mase, wed.r van s'Gravenhage, woon. tot Rotterdam, met
Juffr. Geertruijdt Schijvelberg, j.d. van Dordregt woon. op de Nieuwe-haven .

- otr. Dordrecht 31-1-1672 (bescheijt gegeven op den 14 feb. 1672 om tot Rotterdam te mogen trouwen)
Maerten Maertensen, cuijpersgast, weduwnaer van Dordrecht, met
Catelijn Hendrijcks, van Rotterdam, wed.e van Pieter Lucassen, beide won. tot Rotterdam

- otr. Dordrecht 31-1-1672
Jan Ariaensen, schoenmaeckers-gast, jm. van Brussel, won. buijten de Vriesepoort, met
Willemtje Ariaens, j.d. van Dordrecht won. buijten de Jorispoort.

- otr. Dordrecht 31-1-1672 (sijn getrout alhier in A.T. op den 23e febru. 1672)
Gerridt van Ven, franse cramer, j.m. wonende inden Houttuijn, met
Ida Jans, j.s. wonende aen de Wijnbrug, beide van Dordrecht

- otr. Dordrecht 31-1-1672 (bescheit gegeven in s Gravenhage te trouwen den 17 febru. 1672)
Hendrick Wander Snoek, weduw.r Bode van de Staten van Holland en West-friesland
Anna Muijs, j.d. van Dordr. beijde woon. in 's Graven-hage

- Bedanckinge voor de Collecte van(de) Armen der fransche Gemeente

- otr. Dordrecht 7-2-1672 (sijn getrout alhier inde A.K. op den 29 febru. 1672)
Carel Darks(?) van Ammelroij, arbeijder int hout, weduwnaer woonende in de Vriesestraet
Maria Machiels, wedu. van Bastiaen Pieters woon. inde Stoofstraet, beijde van Dordt.

- otr. Dordrecht 7-2-1672 (sijn getrout op Swijndregt den 21 febr. 1672)
Ignatius Isenbaert, twijnder, j.m. van Bru..ge(?) woont inde Cannekoopersbuert
Hendrickie Craene, j.d. van Venlo won. op de Verckemart.

- otr. Dordrecht 7-2-1672
Jan Meijhnse(?), kleermaker, j.m. van Wilmstat, met
Dina Jans, j.d. uijt Vlaenderen, beijde woon. aen den Rietdijck.

- ATTESTATIE gegeven den 11 feb. 1672 Geertruijdt Maeijt, j.d. won. aen de Pelsestraet (ver)trekt na Amsterdam.

- otr. Dordrecht 14-2-1672 (sijn getrout op Dubbeldam den 6 Maert 1672)
Wijnnant Catsvelger, wollewercker, wedn. van Eupen
Marij Sanders, j.d. van Dordrecht, beijde wonende in de Raamstraet.

- otr. Dordrecht 14-2-1672 (attestatie gegeven om tot Leijden te mogen trouwen)
Joechem Moets, j.m. van Dordrecht wonen. bij de Lomardebrug.
Adriana Groenewegen, j.d. wonende tot Leijden

- otr. Dordrecht 14-2-1672 (attest gegeven den 20 febr. om te mogen trouwen tot Gorcum)
Jacob Pietersen, j.m. van Dordrecht, en
Pieternella Vroom, j.d. beijde wonen. tot Gorcum.

- otr. Dordrecht 14-2-1672
Jacob de Rovere, schipper wed.r van Bommel wonende buijten de Vuijlpoort
Maijke Teunis, van Dordrecht, wed.e van Hendrick Jansen woonen. bij de Grotekerck

- otr. Dordrecht 14-2-1672 (deze personen sijn hier getrout den 26 febr. 1672 met consent vande Hr. Borgemr.)
Nathaniel Willemsen, wed.r Soldaet onder capiteijn de Wit, wonen. in de Marienbornstraet
Susanna Pieters, van Dordrecht, wed.e van Hendrick Cours, wonen. in de Saresgang.

- otr. Dordrecht 21-2-1672 (sijn getrout op Dubbeldam den 5 Maert 1672)
Jacob Dircksen, arbeider aen straet, wed.r woonen. bij de Crommen-Elboog, met
Susanna Jacobs, wed.e van Frans Fransen, varendgesel, woonende int de Sluis(?)-straet, beide van Dordrecht

- otr. Dordrecht 21-2-1672 (den 11e maert 1672 is hun bescheijt geg. om tot Groningen te mogen trouwen)
Reijnier Andriesz, j.m. onlangs gewoont hebbende tot Dordrecht, en
Bosijntje Leenderts van der Dussen, j.d. van Groningen, beijde wonende aldaer. (per schrijven van Groningen)

- otr. Dordrecht 21-2-1672
Johannes Huijberts Geelgieter, j.m. woont in de Wijn-straet
Jannetje Eewijn(?), j.d. woont tot Rotterdam (per schrijven van Rotterdam)

- ATTESTATIE gegeven den 25e februarij 1672 Stevenij Braats, j.d. gewoont op de Hoge-Nieuw-straet (ver)trocken na 's Graven-hage

- ATTESTATIE gegeven idem dito, Willem van Bijlevelt, j.m. woont op de Heer Waagh, (ver)trekt na Rotterdam.

- otr. Dordrecht 28-2-1672 (den 18 mart. 1672 bescheijt gegeven tot Helvoet of elders te mogen trouwn; zijnn getrouwt inde Nieuwehoove den 20 Maert 1672)
Jan Teunissen, weduwnaer van Bergen in Brabant, soldaet onder capitein de Wit, met
Prasick(?) Cornelis, j.d. van Dordrecht, wonende inde Hermesuijsstraet.

- ATTESTATIE gegeven den 3 Martij 1672: Alexander Watson, soldaet onder Cap.tn Jan de Wit (ver)trekt na Hellevoetsluijs

- Collecte voor de Armen van de Nederduijtsen Kerk tegen aancomende Woensdach.

- otr. Dordrecht 6-3-1672 (getrouwt in Hendrick-Ido-Ambacht den 27 Maert 1672)
Hendrick Jacobs Huijgens, j.m. varend-gesel van Rosendael wonenbde bij den Houtsteijger
Christijntje Teunis, j.d. van Dordrecht wonende buijten de Sluijspoort

- otr. Dordrecht 6-3-1672 (getrouwt tot Alblasserrdam den 20 Martij 1672)
Teunis Oudeman, schipper, wed.r van Dordrecht, woonende op den Boom met
Maria Huibbers, j.d. van Rotterdam woonende op de Drapiers-kaaije [=Wolwevershaven].

- otr. Dordrecht 6-3-1672 (sijn alhier getrout den 27 Martii 672)
Aert Arentsz Spreeuw, schipper, j.m. van Bommel woonende op den Rietdijck, en
Geertruijt de Rovere, j.d. van Dordrecht wonende buijten de Vuijlpoort

- otr. Dordrecht 6-3-1672 (sijn getrout inde Grote-Kerck alhier den 20 martii 1672)
Jan Teunisz Corpel, molenaer wed.r uijt Vlaenderen, wonende in de Lombartstraet en
Ariaentje Jans, wed.e van Jan Fredricksz, wonende achter 't Stadthuijs

- otr. Dordrecht 13-3-1672
Hendrick Vos, Wacht(?), j.m. met
Maria Gofsij, wed.e van Lambert van Coussen(?), beide van Dordrecht ende woonende inde Vriesestraet.

- otr. Dordrecht 13-3-1672 (getrouwt in de Lindt den 27 Maert 1672)
Hendrick Jansz, Laeckewercker, j.m. van Dordrecht, en
Jannetje Dircks, j.d. van Rotterdam beijde wonende voor 't Bagijnhof

- otr. Dordrecht 13-3-1672 (sijn getrout alhier den 27e Martii 1672)
Jacobus Denijs, winckelier, j.m. van Dordrecht woonende bijde Nieuwekerckstraet, en
Willemina Aelberts, j.d. van Venlo, woonende bij 't Stadhuijs

- otr. Dordrecht 13-3-1672 (getrouwt op Papendrecht den 27 Maert 1672)
Gerrit Marchal, viscoper, wed.r van Dordrecht, wonende bij de Beurs en
Barber Jans Bogert, wed.e van Jan Claesse woonende in den Houttuijn.

- otr. Dordrecht 13-3-1672
D. Wilhelmus de Beveren, j.m. van Dordr. bedienaer des H. Evang. tot Tilborch, met
Maria van den Bos, j.d. van Amsterdam, woon. bnij de Langehoutebrug
(proclamatie Tolborch)

- otr. Dordrecht 20-3-1672 (sijn alhier in .. getrout, op den 7e April 1672)
Pieter van Slingelant, wed.r wonende op Steeghoversloot, en
Catarina van Bijlaert, wed.e van Do. Alexander Gortzenius wonende op de Nieuwehaven, beijde van Dordrecht

- otr. Dordrecht 20-3-1672 (getrouwt op Dubbeldam den 3e Aprilis 1672)
Philip Phlipsen van Aren, laeckenwercker, j.m. van Leijden, met
Lijsbet Eswijler, j.d. van Dordrecht beijde wonen. op de Drapierskaij [=Wolwevershaven]

- otr. Dordrecht 20-3-1672
Johannes van Riel, chirurgijn, wed.r van Willemstad en daer wonende
Maria de Leeuw, j.d. van Dordrecht wonen. bij de Lomaerdebrug.
(proclamatie in Willemstad)

- otr. Dordrecht 20-3-1672 (getrout in de Linde den 10 Apt. 1672)
Arien Jacobsen, metselaer, j.m. van Dordrecht wonen. in de Dwarsgange.
Ingetje Teunis, j.d. vander Goude wonen. in de Kolf-straet

- otr. Dordrecht 20-3-1672 (getrout dn 5e Aprilis 1672)
De heer Johan Snellen, Doctor in de Medicijnen, j.m. wonende in 't Stevesloot [=Steegoversloot]
Juff. Maria van Oversteeg, j.d. wonen. over de Mundt, beidje van Dordrecht

- Attestatie gegeven den 24 Martii 1672: Anna Metgers, j.d. won. op de Nieuwe haven, (ver)trocken naar s Gravenhage
- Attestatie gegeven den 24 Martii 1672: Maericken Wouters, j.d. won. op de Drapierskaij (ver)treckt na s Gravenhage

- otr. Dordrecht 27-3-1672 (bescheijt gegeven den 9 Apr 1672 om op Kijfhoeck te mogen trouwen; zijn getrout in Kiefhoek den 10 Apr. 1672)
Abraham vander Lemp, j.m. vendrigh onder capitein ...uijsen(?) in garnisoen tot Do..(?), met
Maria Koemans(?), j.d. wonende aaen 't Groothooft, beide van Dordrecht

- otr. Dordrecht 27-3-1672 (getrout in Rijsoort den 10 Apr. 1672)
Abraham Harlingh, schilder, j.m. van Goch(?) met
Neeltje Jans, j.d. van Sevenbergen, wonende inde Steenstraet

- otr. Dordrecht 27-3-1672
Willem Poo..(?), j.m. van Breda, met
Geertruijd vander Heiden, wonende alhier
(p. schrijven van Sevenbergen)

- Attestatie gegeven den 31 Mart. 1672: Agnietie Brouwstshouse, j.d. van Duijsberch gewoontt hebbende bij den Beurs, (ver)trocken na Duijsberch

- otr. Dordrecht 3-4-1672 (zijn alhr. getrout 3de N.Kerck den 18 April 1672)
Geurt van Moelingen, weduwnaer arbeider aen straet, woon. op de Hoge Niuewstraet
Marijke Smits, j.d. woon. int Weeshuijsstraetie, beijde van Dordrecht

- otr. Dordrecht 3-4-1672 (getrout in de Lindt den 18 Apr. 1672)
Jan Joosten, tuijnman, j.m. van Leijden wonende buijten de Joorispoort
Wijntje Gerrits, j.d. van Dordrecht wonende in de Vriesestraet.

- otr. Dordrecht 3-4-1672 (zijn door order van heren Borgemeester naer het eerste gebodt getrouwt om dat ter zee(?) tusschen(?) 5e aprilis 1672))
Pieter van Loo, sold.t onder Lieutenant Colonel Palm, in guarnisoen alhr. j.m. van Bergen op Zoom, en
Lijsbeth Pieters, j.d. van Dordrecht beijde wonende in de Marijebornstraet

- otr. Dordrecht 3-4-1672 (sijn hier getrout den 18 Apr. 1672)
Benjamin Anthonisen La Quine, Soldaet onder de Compagnie vande heer Cap.n de Wit, in guarnisoen of Soldaet-huis, met
Sara Cats(?), j.d. van Dordrecht en de aldaer woonen
(per schrijven van Helvoet oock proclametie tot Rotterdam)

- attestatie gegeven den 13 april 1672 Jochem Moets, twijnder gew. hebb. bij 't Stadthuijs (ver)trokcken na Leijden
- attestatie gegeven den 7 april 1672 Maijken Dirckse j.d. gew. hebb. inde Doel, (ver)trocken na Gouda.
- attestatie gegeven den 4 april 1672 Ariaentje Gerrits gew. hebb. in Steegoversloot (ver)trocken na Leijden.
- (differatum in conventum proximum) Lambrecht vande Bosch en sijn huijsvr oock Johanna vanden Bosch sijn dochter gew. hebb. aen de Lange Brugge (ver)trocken) na Ste..ee(?).

- otr. Dordrecht 10-4-1672 (sijn getrout inde Lindt op den 25e April 1672)
Arien Frans Fuijck, schipper, weduwnaer woon. int Toorestraetie, met
Maijken Pieterse Arcke, j.d. wonen. bij 't Groothooft, beijde van Dordt.

- otr. Dordrecht 10-4-1672 (is betooch gegeven te mogen trouwen tot Ridderkerck den 27e Apr 1672)
Adriaen Bleuse, j.m. van Dord.t won. bij de August. kerck, met
Cornelia vander Grijp, j.d. van Ridderkerck en aldaer wonende

- otr. Dordrecht 10-4-1672 (beschijt gegeven om te trouwen op Hellevoetsluijs door ordre van den h. Borgemr. en zijn aldaer getrouwd 21 April 1672))
Johannis van der Beeck, j.m. van Brussel, laeckewercker, won. inde Crommenelleboogh
Catalijn Sijmons, j.d. van Dord.t won. op 't Bagijnhof

- otr. Dordrecht 10-4-1672 (sijn getrout tot Risjoort den 24 April 1672)
D. Grijphonius van Ravestein, bedienaer der Godlijcken woort binnen Dordrecht, jonghman van ..urge(?), met
Jff.wu Josina van Esch, van Dordrecht, wd.e vander Hert ende meester Johannes Bocardus.

- otr. Dordrecht 10-4-1672 (zijn getrouwt in de Lindt den 25 April 1672)
Gerridt Gerridtsen, twijnder, j.m. wonende inde Augustijnen Camp, met
Annetje Cornelis, j.d. wonende op de Rieddijck, beide van Dordrecht.

- otr. Dordrecht 10-4-1672 (sijn getrout op Papendrecht den 1 Meij 1672)
Simon Willemse, schippersgast, j.m. wonen. aen den Rietdijck, met
Aertje Ariens, j.d. van Papendrecht en daer woonende

- otr. Dordrecht 10-4-1672 (getrout op Dubbeldam den 18 April 1672)
Jan Everart, soldaet onder de hr Luit. Colonel Palm, j.m., met
Martijntje Zacharias, j.d. beijde van Dordrecht en woonende in de Wijngaertstraet

- otr. Dordrecht 10-4-1672 (.....getr. 19-4-1672)
Frans Mullert, Soldaet onder Companie van de hr. de Wit in guarnisoen tot Hellevoet, met
Lijsbet Ariens, j.d. van Dordrecht

- attestatie Margareta Hausdas, wonende bij de Pelsebrug, is (ver)trocken) na Rotterdam, gegeven den 12 April 1672.
- attestatie Jacobus vander Wal, j.m. wonen. bij de Wijnbrug, (ver)trocken) nae Oost-Indien, is gegeven den 12e Apr. 1672.
- attestatie Elisabeth vanderWal huisvrou van Johannes Steffens, wonende mede bij de Wijnbrug, is (ver)trocken) nae Amsterdam. gegeven den 14 April 1672.
- attestatie Janneken Jans, j.s. hebbende gewoont aen de Vismarckt, is ver)trocken) na Uijtrecht.

- otr. Dordrecht 17-4-1672 (zijn getrouwt in de Lindt den 1 Meij 1672)
Isaac Claasse vander Wal, varendgesel, wedr. woon. in de Vriesestraet, met
Susanna Jans, j.d. woon. in de Tolbrugstraat aan de Landsijde, beijde van Dordregt

- otr. Dordrecht 17-4-1672 (sijn getrout inde Linde den 22e Meij 1672)
Jan Leendertse Holaart, lindewever, j.m. van Hekelingen woon. op s Gravendeel, met
Geertruijd Jaspers, j.d. van Dordrecht woon. buijten de Sluijspoort

- otr. Dordrecht 17-4-1672 (zijn alhr. inde Grote Kerck getrtouwt op den 5 Meij 1672)
meester Andriess Hellenaer, weduwenaer van Arnhem, woon. tot Embden, met
Ida Willems van Anholt, j.d. van Dordt. woon. inde Raemstraet
(proclamatie tot Embden, van welck beschijt getoont is)

- attestatie gegeven den 21 April 1672: Joris Jeremias, varend-gesel, en Josijntje Baars sijn huijsvr. woond. in de Kolfstraet (ver)trocken na Haerlem.

- otr. Dordrecht 24-4-1672 (is bescheit gegeven den 10e meij 1672 om te mogen trouwen inde Linde; en zijn aldaer getrout den 15 meii 1672 )
Govert Cornelissen Krab, backer, j.m. vande Klundert woont aen de Nieuw-straet
Lijsbeth Jans, j.d. vande Leur, woond. op de Varkemerct

- otr. Dordrecht 24-4-1672 (Getrout in de Linde den 8 Meij 1672)
Hendrick Hendricksz, bustel-draijer, weduw.n woond. in de Spuij-straet.
Anna Adriaens, weduwe van Pieter Corstriaens Sneuwit, woond in de Nieuw-straet.

- otr. Dordrecht 24-4-1672 (sijn getrout alhier in A.K. [=Augustijnenkerk] den 9e Meij 1672)
Abraham Aernoudsz, twijnder, weduwn. woond. inde Hermans-huijs-straet
Catilijn Bastiaens, woond. in de Wingert-straet, beijde van Dordrecht

- otr. Dordrecht 24-4-1672 (den 7 meij bescheijt ggegeven om tot 's Gravendeel te treouwen; zijn daer getrouwt den 8 Meij 1672)
Arij Jacobs Wijck, timmerman, j.m. woond inde Winger-straet
Catrijn de Bruijn, j.d. woond in de Hermans-huijs-straet, beijde van Dordrecht

- otr. Dordrecht 24-4-1672 (bescheijt gegeven na de Lind sijn aldaer getrout den 8e Meij 1672)
Jacobus van Rijn, bakker, j.m. van Geertruijdenberg, met
Barbar Pleunen, j.d. van Dordregt, beijde woon. bij de Vuijlpoort

- otr. Dordrecht 24-4-1672 (sijn getrout op s Gravendeel den 15e Meij 1672)
Isaac Aartse van Beekhuijsen, kuijper, j.m. woon. in de Groote Spuijstraat met
Jannette Jans vander Meijden, j.d. woon. inde Stoofstraat, beijde van Dordregt

- otr. Dordrecht 24-4-1672 (sijn getrout inde Linde den 15e Meij 1672)
Willem Aartse, schippers-gast, j.m. woon. inde Nieuwekerkstraat, met
Maijken Cornelis, j.d. woon. inde Marienbornstraat, beijde van Dordregt

- otr. Dordrecht 24-4-1672 (sijn getrout alhier in A.K. den 8e Meij 1672)
Michiel Laban, schoenmaker, j.m. van Bergen op Zoom woon. in de Wijngaartstraat, met
Catarina Cornelis, j.d. van Driel woon. op de Tolbrug

- otr. Dordrecht 24-4-1672 (sijn getrout op Swijndrecht den 8en Meij 1672)
Maarten Jansen, lakenwerker, j.m. woon. op den Hil met
Judith Thomas, j.d. woon. inde Oude Breestraat, beijde van Dordregt

- otr. Dordrecht 24-4-1672
Bastiaan Jansen, matroos, j.m. woon. inde Vriesestraat, met
Marijke Pieters, j.d. woon. buijten de Sluijspoort, beijde van Dordregt

- otr. Dordrecht 24-4-1672
Cors Theunisse, wagenmaker, j.m. van Puttershoek, woon. buijten de Speuijpoort, met
Metgen Willems van Heessel, j.d. van Bommel woon. inde Breestraat
(met attestatie van Puttershoek)

- otr. Dordrecht 24-4-1672
Francois Phemix, j.m. van Rotterdam, woon. in de Steenstraat,met
Maijken Andries, j.d. van Dordregt, woon. inde Vleeshouwers-straat

- otr. Dordrecht 24-4-1672 (sijn hier getrout den 10 Meij 1672)
Adrianus vande Schepper, koster van de Augustijnen kerk, j.m. met
Maria van Trigt, j.d. woon. op Steegoversloot, beijde van Dordregt

- otr. Dordrecht 24-4-1672 (sijn getrout tot Wijck te Deurstede den 5 Meij 1672)
Leendert Jacobsz Cloot, j.m. van Wijck te Deurstede en wonende aldaer, met
Aeltje Hendricx van Bos, j.d. wonende bij de Beurs
(p. schrijven van Wijck te Deurstede)

- attestatie gegeven den 30 apr 1672 Maria van den Bosch huijsvr. van D. Wilhelmus de Beveren, gewoont hebbende aen Lange houte brugh, (ver)trocken na Tilburg.
- attestatie gegeven idem dito Ursula Bouten, gewoont hebbend aen 't Groothooft (ver)trocken na ...erht(?).
- attestatie gegeven den 27 April 1672: Jenneke Jans huijsvr. van Jacob Hendricks gewoont hebbende op de Gevolde Gracht na Utrecht
- attestatie gegeve den 27 April 1672: Cornelia Cnobbs, j.d. wonende bij de Botjestraet (ver)treckt na Amsterdam.
- attestatie gegeven idem dito Sara Sanders wed.e van Sergeant Boudewijn en Arnoldus Boudewijn en Anneke Boudewijn haer soon en dochter, wonende in de Vriesestraet (ver)trocken na Rotterdam.
- attestatie gegeven den 27 April 1672:  Grietje harmens, wed.e van Arijen Eliasz, wonende in de Oude Breestraet, (ver)trect na Amsterdam.

- otr. Dordrecht 1-5-1672 (is bescheit gegeven om te mogen trouwen tot Arnhem en daer getrout den 20e Meij 1672)
Johannes Teunisz van Remont, schippersgast, j.m. wonende in de Nieuwkerkstraet(?)
Aeltje Frans Fuijck, j.d. wonende inde Toorenstraet, beijde van Dordrecht

- otr. Dordrecht 1-5-1672 (sijn getrout op Dubbeldam den 15e Meij 1672)
Pieter Hendriksz Kievit, schippersgast, wed.r van Heel, wonende aende Wijnbrug
Anneke Emouts, j.d. van Aecken wonende bijde Vischbrug

- otr. Dordrecht 1-5-1672 (den 25 jul 1672 bescheijd gegeven om tot Schoonhoven te mogen trouwen)
Nicolaus Steenburg, Soldaet onder Capitein Johan de Wit, ende
Lijsbeth Jans, j.d. van Schiedam, won. onde Mariebornstraet

- otr. Dordrecht 1-5-1672 (zijn alhr. getrout den 19 Meij 1672)
Gerridt van Laer, schipper, weduwnaer van Ceulen, en
Geertruijd Haentjes, van Orsoij, weduwe van Hendrijck Arentsen Noot, won. beiden Scheep.

- otr. Dordrecht 1-5-1672
Pieter Verpoorten, houtwercker, j.m. en
Anneke van Bentvelt, j.d. beide van Dordrecht en won. in de Raemstraet.

- otr. Dordrecht 1-5-1672 (sijn getrout inde Linde den 15de Meij 1672)
Hendrijck Fleurissen, schoenmakers-gast, j.m. van Dordrecht, en
Ariaentje Jans de Jong, j.d. van Slijdrecht, won. beide aen de Spuijpoort

- otr. Dordrecht 1-5-1672 (sijn getrout in Henric-den-Ambacht den 15ee Meij 1672)
Hendrick van Loon, kleermaker, j.m. van Dordrecht woonen. inde Steenstraet met
Marija van Dam, j.d. van Venlo, woonende int Steversloodt.

- attestatie gegeven den 7 Julij 1672 Rogier Eduward, ebbewercker, j.m. op de Nieubrugge vertrect nae Amsterdam.
- attestatie gegeven den 7 Julij 1672 Gerrtude Pieck, j.d. woonen. inde Wijnstraet vertrocken nae Delft.
- attestatie gegeven den 7 Julij 1672 Elsken Caron, j.d.w. bij de Groote kerk, vertrocken naer Nimwegen.
- attestatie gegeven den 8 Julij 1672 Jan Barentsen, j.m. w. op de Nieuwe-haven vertrocken naer s Gravenhage
- attestatie gegeven den 25 Meij 1672 D. Wilhelmus IJppenborn, ende zijn huisvrouw gw. hebbende int Steversloot, vertrocken naer Groeningen.

- otr. Dordrecht 8-5-1672 (zijn alhr. getrouwt den 22 Meij 1672)
Gerridt Ariaensen vander Cruijs, scheepstimerman, j.m. won. buijten de Spuijpoort, met
Albertje Pieters, j.d. won. buijten de Vuijlpoort, beide van Dordrecht

- otr. Dordrecht 8-5-1672
Antonij de Montè, schoutsdiender alhr., wed.r van Gorcum, wonend ein de Breestraet
Anneke Crevelaer, j.d. van Graeff, wonend ein de Nieuwestraet

- otr. Dordrecht 15-5-1672 (hebben 1 Junij 1672 bescheid ontfangen om in Drieschor te trouwen)
Cornelis Adriaensen Cleijn, schipper, wed.r uijt de Clundert, wonende in 't land van Schouwen
Dirckje Bauwers, j.d. van Wesel, wonen. aen de Vuijlpoort

- otr. Dordrecht 15-5-1672
Jan Jillissen, saeg-molenaer, j.m. wonen. buijten de Sluijspoort
Elsje Gerrits, j.d. wonen. oock aldaer, beijde van Dordrecht

- otr. Dordrecht 15-5-1672
Joost de Bruijn, kleermaecker, j.m. van Leuven
Hendrickje Schur(?), j.d. van Dordrecht, beijde wonen. op den Hil.

- otr. Dordrecht 15-5-1672 (sijn getrout inde Linde den 29e Meij 1672)
Claes Gerritsen, schipper, j.m. wonende in de Breestraet
Hillegond Jans, wonende bij 't Groote Hoofd, beijde van Dordrecht

- otr. Dordrecht 15-5-1672 (sijn getrout inde Linde den 29en Meij 1672)
Arend Hendricksen, laecken-werkcer, j.m. van Brugge. wonen. in 't Weeshuijs-straetje
Isobel Stuart, van Dordrecht wed.e van Johannes Reere(?), woonende in de Wijngaertstraet

- otr. Dordrecht 15-5-1672 (alhier getrouwt den 29 Meij 1672)
Abraham van Ratingen, drapier. j.m. van Leijden, wonen. op de Hoge Nieuwstraet
Elsje Coutmans, j.d. van Dordrecht, wonen. in de Vriesesteaet

- otr. Dordrecht 15-5-1672
Hendrick van Tongeren, coopman wed.r won. tot Rotterdam, met
Jffr. Maria Sonnemaens, j.d. van Dord.t en(de) aldaer wonen.
(proclam. tot Rotterdam)

- attestatie gegeven den 10 Mei 1672 Philips Roumen, j.m. kleermaecker won. bij de Nieubrug, (ver)treckt nae Emmerick.
 
- otr. Dordrecht 22-5-1672 (sijn in de Linde getrout den 6 Jun. 1672)
Jurgen Havers, lakenwercker, j.m. van Duijsbergh, en
Sara Jans van Graeft, j.d. van Dordrecht, wonende beide bij de Grote-kerck

- otr. Dordrecht 22-5-1672
Pieter Willemsen, maesschipper, j.m. vande Graeff, wonende t'scheep
Anneke Bies, j.d. van Oermondt, won. in Vleeshouwerstraet.

- otr. Dordrecht 22-5-1672 (getrouwt op s Gravendeel 6 Juni 1672)
Johannes Jansen, huijstimmerman, j.m. van Dordrecht, wonende aen 't Nieuw-kerckhoff, met
Fijtje Jans van Groeningen, j.d. van Hellevoetsluijs, wonende inde Oude Breestraet.

- otr. Dordrecht 22-5-1672 (sijn in de Linde getrout den 6 Jun.)
Pieter Lambinon, lakenwercker, weduwnaer, wonende inde Breestraet, met
Anneke Hendrijcks vande Linde, wed.e van Hendrijck Claessen de Wit, sleenaer, wonende op 't Nieuwekerckhoff, beide van Dordrecht

- otr. Dordrecht 22-5-1672 (sijn getrout op Papendrecht den 12e Junius 1672)
Jacob Willemsen, weduwnaer, van s'Gravendeel wonende tot Willemstadt, met
Evertje Dames, j.d. van Bueren, wonende tot Sevenbergen

- attestatie gegeven den 29e meij 1672 Geertruijd vander Heijde huijsvrou van Wilhelmus Provest hebben gewoont bij het Groote Hoifd (ver)trocken nae Breda.
- attestatie gegeven den 24e meij 1672 Gerritje Cornelis van Scherpezeel, j.d. wonen. in de Houtthuijn vertreckt na Utrecht.
- attestatie gegeven den 24e meij 1672 Belijke Corstiaens hebben gewoont bij de Tolbrug is vertrocken na Gorcum
- attestatie gegeven den 24e meij 1672 Ida Swemmelaer j.d. wonen. bij de Wijnbrug vertreckt nae Duijsburg.

- otr. Dordrecht 29-5-1672 (den 14 jun. 1672 bescheijt gegeven om tot Breda te trouwen)
Jacob Jansen, j.m. Soldaet onder Capitein Rijn, in garnisoen tot Breda, met
Pleuntje Barendts, wed. van Claes Lambertsen, won. in Marienbornstraet, beide van Dordrecht

- otr. Dordrecht 29-5-1672
Willem Janssen, Soldaet onder de Comp. van Cap.n. Raalhof, in guarnisoen alhier. wed.r van Dordrecht woonen. inde Marien-bornstraet met
Fehia(?) Crostiaens, j.d. van Rotterdam, woonende op de Gevolde Gracht.

- otr. Dordrecht 5-6-1672
Abraham Janszen van Drongelen, schiptimmerman, j.m. w. buiten de Spuipoort
Dirckje Frans, j.d. w. buiten de Sluispoort, beide van Dordrecht

- otr. Dordrecht 5-6-1672
D'heer ende meester Pompejus Back, schepen in Dordrecht ende aldaer geboren, j.m. woonen. inde Nieuwstraet, met
Jff.we Helena Wiltens, van Dirksland, wed.e van heer Jacobus de Bock, woonende in Dirksland
(per schrijven van daer)

- attestatie gegeven den 10e Juni 1672 Arie van Schouw, sergeant onder Cap.n Vroman, gew. inde Colfstraet, in guarnisoen tot Crevervint(?).
- attestatie gegeven den 23e Juni 1672 Willemina van Mal huijsvr. van Hendrick van Lits, gew. bij de Lomb-brugg, vertrecen naer Rotterdam.
- attestatie gegeven den 27e Juni 1672 Hendrick van Lidt den ouden, mede gew. aldaer, en vertrocken nae Rotterdam.

- otr. Dordrecht 12-6-1672 (zijn getrout op s'Gravendeel den 26 Junij 1672)
Hendrik Ariense de Krouf, scheepstimmerman, j.m. woon. buijten de Sluijspoort, met
Ariaantje Dirks, j.d. woon. bij den Rietdijk, beijde van Dordregt.

- otr. Dordrecht 12-6-1672
Gijsbert Teunisse Verboor, metselaar, wed.r met
Perijntje Guilliams, wed.e van Jan Jacobse Verhoeve, beijde van Dordregt, en woon. inde Nieustraat.

- otr. Dordrecht 12-6-1672 (bescheijt gegeven om in de Linde te trouwen; zijn getrout den 31 Julij 1672)
Dirk Vincent, wollewerker, wed.r van Breda met
Susanna Pieters, van Dordrecht, wed.e van Jan Abrahamse, beijde woon. inde Kromme-elleboog.

- otr. Dordrecht 12-6-1672 (alhier getrouwt den 5 Julij 1672)
Evert op de Camp, schipper, weduwnaer van Amsterdam, met
Maria Haentjes, j.d. van Orsoij, won. beide t'scheep

- otr. Dordrecht 12-6-1672 (zijn getrouwt in de Lindt den 26 Junij 1672)
Jan Joosten van Capel, schipper, j.m. wonende op de Nieuwbrugh met
Lijsbeth Scheun, j.d. woon. bij de Wijnbrug, beide van Dordrecht

- attestatie gegeven den 10e juni 1672 Pieter van de Leeuw j.m. gewoont hebben. in de Vriesestraet vertrocken na Amsterdam.
- attestatie gegeven den 10e juni 1672: Johannes Frauwen en(de) Anna Paradijs op de Nieuwe haven, vertrocken na de Heijde.
- attestatie gegeven den 29e juni 1672 Lijsbet en Willemina van Lid, jj.dd. woonen aen de Lombaerdebrug, vertrocken na Rotterdam.
- attestatie gegeven den 24e juni 1672 Govert Cornelis de Crab en sijn huijsvr. Lijsbeth Jans gewoont hebbende op de Varckemart, vertrocken na de Leur.
- attestatie gegeven den 24e juni 1672 Jobje Hermans huijsvr. van Isaac Jasperse van(der) Mast wonende aen de Noordendijck vertreckt na Zierickzee.

- otr. Dordrecht 26-6-1672 (bescheijt gegeven denb 15 Julij 1672 om tot Rotterdam te trouwen; zijn daer getrouwt den 17 Julij 1672)
Cornelis Dircksz de Vuijk, metselaer, j.m. van Dordr. woont in de Suikerstraet
Claertje Corstiaens, j.d. van Rotterdam, woonen. aldaer.

- attestatie Catelijn Gerrids wed. van Jan Gerrits, hebb. gew. op den Rieddijck, vertrocken naer Rotterdam.

- otr. Dordrecht 3-7-1672: geen huwelijcxen proclamatien

- attestatie gegeven den 7 Julij 1672: Ermke vander Vrolijck huijsvr. van Rosier Eduarde gewoont hebbende op de nieuwebrugh is vertrocken naer Amsterdam.
- attestatie gegeven den 7 Julij 1672: Wilmina Reu, j.d. gewoont hebbende bij de Nieuwbrug is vertrocken na s'Gravenhage.

- otr. Dordrecht 10-7-1672 (sijn inde Linde getrout den 24e Julii 1672)
Willem Lambertse, j.m. schiptimmerman, met
Cornelia Theunis, j.d. beijde van Dordrecht woonende buijten de Sluijspoort

- otr. Dordrecht 10-7-1672 (sijn getrout inde Gr. Linde den 28 Julii 1672)
Matthijs Matthijsz, sackedrager, wed.r woonende inde Kolffstraet
Hillichje Joris, j.d. woon. opt Nieuwekerkchoff, beide van Dord.t

- otr. Dordrecht 10-7-1672
Jan Knappert, schippers-gast, j.m. uit het Graeffschap Brouck
Christina Warnards, j.d. van de Roer, beijde woon. Scheep

- otr. Dordrecht 10-7-1672
Meester Thomas Kunighum, j.m. vander Vere en(de) wonende aldaer, met
Ida Schoormans, j.d. van Dordrecht, wonende bij de Wijnbrugge
(p. schrijven van(de) Veer)

- otr. Dordrecht 17-7-1672 (getrouwt in de Linde den 31 Julij 1672)
Matthijs Dooren, droogscheerder, j.m. van Ceulen
Geertruijd Jans Leijsten, j.d. van Dordrecht won. beide inde Grote Spuijstraet

- otr. Dordrecht 17-7-1672 (getrout in de Linde den 21 Jul 1672)
Aert Klaassen Mouthaen, schipper, j.m. woond aen 't Groote-Hooft, met
Janntjen Abrams, j.d. woond. aen de Boom, beijde van Dordrecht

- otr. Dordrecht 17-7-1672
Aerdt Engelen, schippersgast, j.m. van Geertruijdenberg, met
Lijsbeth Corstiaens, j.d. van Dordrecht, wonende beijde in de Vriesestraet

- attestatie gegeven den 30 Julij 1672: Maria de Leeuwe huijsvr. van Johannes van Hiel, gewoont hebbende bij de Lombarde-bruch vertrocken na Willemstadt
- attestatie gegeven den 18 Julij 1672: Frederick Groen(?), j.m. in de Gravestraet vertrocken na Londen.

- [DOORGESTREEPT] otr. Dordrecht 24-7-1672
Arendt Antonissen, cruijenier, weduwnaer met
Marijtje Hendrijcks, weduwe van Antoni Cleijssen(?), beide van Dordrecht, en woonend ein de oude Breestraet.

- otr. Dordrecht 24-7-1672 (volgens verklaringe van getuijge getrouw in de Lind)
Jacob ..(?), scheepstimmerman, j.m. met
Volckjis Abrahams, j.d. bijde van Dordr. en won. in de Colfstraet

- otr. Dordrecht 31-7-1672 (getrouwt op Dubbeldam den 14 Augusti 1672)
Gerrit Teunisz van Esch, schipper, wed.r van(de) Schans van(de) voorn, wonende scheep
Geritdina Gila, wed.e van Hendrick vande Graef, wonende op de Schans de voorn.

- otr. Dordrecht 31-7-1672 (sijn getrout op Puttershoeck den 14e Augusti 1672)
Jan Gillisz, huijstimmerman, j.m. wonende in de Raemstraet
Teuntje Claes, j.d. wonende in de Vriesestraet, beijde van Dordrecht

- attestatie gegeven 10 Augustui 1672: Pieter Warnier, j.m. hebben gewoont bij de Vismarkt is vertrocken na Middelburg.

- otr. Dordrecht 7-8-1672 (sijn alhier getrout den 21e Augusti 1672)
Pieter Andriesz Fermentijn, Hoefsmit, j.m. van Urmondt(?), wonende in de Spuijstraet
Maijcke Hendrix, j.d. van(de) Leur, wonende in de Gravestraet

- otr. Dordrecht 7-8-1672 (is bescheijt gegeven te mogen trouwen tot Rotterdam, den 22e Aug. 1672)
Pieter Janssen Clop, kleermaecker, j.m. van Dordrecht, wonende iun 't Rieddijckstraetje, met
Dirckje Pieters van Remund, wed.e van Jan Otten, won. tot Rotterdam.

- otr. Dordrecht 7-8-1672 (sijn inde Grote Lindt getrout den 21e Augusti 1672)
Pieter Cornelissen, vischkkoper, weduwnaer, met
Emrentia Simons, j.d. beide van Dordrecht en wonende inde Oude Breestraet.

- otr. Dordrecht 7-8-1672 (getrouwt op Dubbeldam den 21 Aug. 1672)
Frans Willemsen, droogscheerder, j.m. wonende in de Vriesestraet, met
Maricke Jacobs, j.d. wonende aen den Rieddijck, beide van Dordrecht

- otr. Dordrecht 14-8-1672 (sijn getrout op Dubbeldam den 4e Sept. 1672)
Pieter Vinck, kleermaecker, j.m. van Reijnberck wonen. in de Vleeshouwerstraet
Margareta Harders, j.d. van Roermond, wonende op de Kleijne Vismarckt.

- otr. Dordrecht 14-8-1672 (sijn getrout tot Rijsoort den 28 Augusti 1672)
Otto van Asperen, j.m. met
Cornelia van Buelen, weduwe van Johannes Cop, beide van Dordrecht en won. bij de Tolbrugh

- otr. Dordrecht 14-8-1672 [DOORGESTREEPT]
Aert Arijense, j.m. van Dordrecht en daer wonende en
Claesje Arijens, wed.e van Dirck Pieterse, beidje van Rotterdam

- attestatie gegeven den 18 Aug. 1672: Trijntje Selderbeeck huijsvr. van Hendrick Smits, gewoont hebbende in de Vleeshouwersstraet, vertrocken na Mulhem aen(de) Roer.
- attestatie gegeven den 8 Sept 1672: Abigail Bartels j.d. hebbende gewoont op de Hoge Nieuwstraet, vertrocken na s Hertogenbosch.

- otr. Dordrecht 21-8-1672 (getrout den 5 Sept 1672)
Arijen Pieterse, laeckewercker, j.m. van Breda, en(de)
Francijntje Bartels, van Dordrecht, wed.e van Jacob Hendricks, beijde wonende in de Crommenelleboogh.

- otr. Dordrecht 21-8-1672 (sijn getrout op Heerjansdam op den 4e September 1672)
Cornelis t'Hooft, coopman, j.m. wonende op de Engelenburgsche kaeij, met
Margrieta van Wetten, j.d. wonende in Steversloot, beide van Dordrecht

- attestatie gegeven den 25e Aug. 1672: Cornelia Falloo, gewoont hebbende aende Vuilpoort, vertrocken nae Rotterdam.

- otr. Dordrecht 28-8-1672 (sijn getrout alhier in A.K. den 12 September 1672)
Claes Hendrickse Broecksmit, wed.r van Osenbrug, Soldaet onder Capiteijn Broeckhuijsen, wonen. in die Franckestraet
Henrickje Lamberts, j.d. van Dordrecht, wonende in de Hermensustraet.

- otr. Dordrecht 28-8-1672 (sijn getrout in N(ieuw) kerck den 11e Sept 1672)
Pieter Broeders, backer, j.m. van Husden, ende
Teuntje de Wilde, van Dordrecht, wed.e van Cornelis vande Clooster, beide woonende inde Wingertstraet

- attestatie gegeven 1 Sept 1672 Maeijken Adams huijsvr. van Reijnier Pietersen, hebben. gewoont in de Augustijnenkamp, is vertrocken naer Amsterdam.
- attestatie gegeven 24 Sept 1672 Jacob Jansen Bollie, gewoont hebbende in de Kannekoopersbuert, is vertrocken na Rotterdam.

- otr. Dordrecht 4-9-1672 (sijn getrout op Dubbeldam den 18 Sept 1672)
Dirck Fransen Wandelaer, kleermaecker, j.m.
Ida Sanders, j.d. beijde van Dordrecht en woonen in de Wijngaertstraet

- otr. Dordrecht 4-9-1672 (getrout 25 Sept 1672 in Swijndregt)
Pieter Jacobs van de Leuw, twijnder, wed.r wonen. in de Saresgang
Grietje Ockerse, j.d. wonen. in de Vriesestraet, beijde van Dordrecht

- otr. Dordrecht 4-9-1672 (sijn getrout op Papendrecht den 18e September 1672)
Pieter Claessen van Dongen, crimhout-wercker, wed.r van Dordrecht
Martijntje Ariens van der Goude, wed.e van Henrick Jacobsen schiptimmerman, beijde wonende buijten de Jorispoort.

- attestatie gegeven den 8 Sept 1672 Anna Hillegert j.d. woont bij de Grootekerkc vertreckt na Delft
- attestatie gegeven den 8 Sept 1672 Hendrick Tafelmaecker, j.m. woonen. bij de Wijnbrug, vertreckt na den Hage.

- otr. Dordrecht 11-9-1672 (getrouwt op Dubbeldam den 25 Sept. 1672)
Johannes Hartman, j.m. Soldaet onder Capitein van Diemen, won. in Mariebornstraet met
Emerentia Repelaer, j.d. wonen. in Hermesuijstraet, beijde van Dordrecht

- otr. Dordrecht 11-9-1672 (getrout in de Linden den 21 Sept 1672)
Huijg Arendtsen, varendgesel, j.m. met
Annichge Joris, j.d. beide van Dordrecht en(de) wonende aen 't Nieuwe Kerckhoff

- otr. Dordrecht 11-9-1672 (zij niet getrouwt uijt getuijge ..d(?))
Jan vande Camp, j.m. van Santen, Soldaet onder de heer de Graef, Lieutenant Colonel ende Commandant binnen Dordrecht, met
Catharina Wijnants, j.d. van Dordrecht, won. in Krommenelleboog.

- otr. Dordrecht 11-9-1672 (alhr. getrout den 25 September 1672)
Jan Dorenton, slikwerker, wed.r van Truijdne(?) woon. inde Raamstraat, met
Jenneke Gerrits, wed.e van Jacob Carelsse, woon. in de Kromme elleboog.

- otr. Dordrecht 11-9-1672 (attestatie gegeven om te trouwen op s Gravendeel den 25 Septemb. 1672)
Johannes Pussingh, j.m. van Emmerick, Ruijter onder de Comp. van Ritmr. Gront in guarnisoen alhier, met
Fijtje Jacobs, j.d. van s Gravendeel wonende mede alhier.

- otr. Dordrecht 11-9-1672
Nicolaus Paulus, j.m. van Visé, maesschippersgast, en
Cornelia Jans Snijders, j.d. van Dordrecht woon opt Nieuwerck
(p. schrijven van de franse kerk)

- otr. Dordrecht 11-9-1672
Wijnant Pieterse, j.m. van s Hertogenbosch, soldaet onder de L.colonel de Graef, comnnandeur alhier, met
Geertruijt Jans, j.d. van Dordt woon. inde Crommenellebooch.

- attestatie gegeven den 15e Sept. 1672 Annichie Paulus, gewoont hebbende in Toorestraetie vertricken na Breda.

- otr. Dordrecht 18-9-1672
Jan vande Graeff, kleermaecker, weduwnaer met
Jannetje Alexanders, van s Hertogenbosch, weduwe van Guillaum Uijtbergen, beide won., inde Krommeellebogh.

- otr. Dordrecht 18-9-1672 (bescheit is gegeven te trouwen tot Werckendam den 3 Oct 1672; En zijn aldaer tot Werckendam getrout op den 16e october 1672)
Gerrit Pijlders, cleermaker, j.m. van Venlo, woon,. in de Schuijtmakerstraet met
Katrijntie Balcke, j.d. van Zutphen, woon. op de Nieuwe haven

- [doorgestreept] otr. Dordrecht 18-9-1672 (diffratie om dat hem door de vendrich van Comp in anme van Comandant Gr.. en opgehouden is)
Jan Pietersen van Esch, j.m. uijt landt van Luijck, Soldaet onder den heer de Graef, Luit. Colonel Commandeur alhier.
Catharina Jans de Jonge, j.d. van Dordt won. in de Crommenelleboogh.

- attestatie Juffr Maria Sonnemans huijsvrou van Henrick van Truijnen, gewoont hebben. aen de Sluijspoort, vertreckt na Rotterdam.
- attestatie gegeven den 27 Sept 1672 Magdaleentje de Vos(?), j.d. gewoont hebbende bij d/ Spoijstraet en vertrocken naer Rotterdam.

- otr. Dordrecht 25-9-1672 (zijn alhier getrouwt op den 17 October 1672)
Jan Pieterse van Esch, j.m. uijt het landt van Luijck, Soldaet onder de Hr. luijtenant Colonel vander Graeff, commandeur alhier
Catharina Jans de Jonge, j.d. van Dordreght, woonende in de Crommen Elboogh.

- attestatie gegeven den 27 Sept 1672 Francijntje Frans, j.d. wonen bij de Pelsebrug vertreckt na Claeswael.
- attestatie gegeven den 27 Sept 1672 Catharina Burguignon huijsvrou van Aeldert van Bo..s(?) hebben gewoont op de Tolbrug, vertreckt naer Oost Indien.

- otr. Dordrecht 2-10-1672
Huikbert Pieterse, brouwersgast, j.m. van Oosterhout woon. in de Botjenstraat met
Janneke Franse van Loon, wed.e van Hendrik Gillisse, woon. tot Besojen.
(proclamatie tot Besoijen)

- attestatie Ida Schoormans huijsv. van Thomas Cuningham, gewoont hebbende bij de Wijnbrugh vertrocken na ter Veere in Zeelant.,
- attestatie Lijdia Boumans wed van Abraham de Winter, gewoont hebbende bij 't Stadthuijs vertrocken na Zirickzee

- [doorgestreept] otr. Dordrecht 9-10-1672 (differate)
Nicolaes Stelt, laken-wercker, j.m. van Heusden
Catharina Heusingius, j.d. uijt meijerij van den Bosch, beijde wonende op de Nieuw-haven

- otr. Dordrecht 9-10-1672 (getrouwt in de Linde den 23 octob 1672)
Jan Abrahams van Schevelingen, twijnder, j.m. en
Lijsbeth Corstiaense, j.d. beijde van Dordrecht en woonende in de Kolff-straet

- attestatie den 10 Octob. 1672: Trijntje Arijens wed van Cornelis Arijense, gewoont hebbende in de Kleijne Speuijstraet vertrocken van Delft.

- otr. Dordrecht 16-10-1672 (sijn getrout op Dubbeldam den 30 october 1672)
David Crina, laeckendrapier, j.m. wonende op de Nieuwehaven en
Meijnsje Bouwmans, j.d. wonende bij de Vriesestraet, beijde van Dordrecht

- otr. Dordrecht 16-10-1672
Arien Ariensen, schipper, wed.r van s Gravenmoer, wonen. te scheep.
Neeltje Pieters van Vlisisngen, wed.e van Frederick Houbrake, wonen. in de Wijngaertstraet

- otr. Dordrecht 16-10-1672 (sijn alhier getrout in Gr. K. op den 30e October 1672)
Arie Laurensen, korenmeter, wed.r wonen. in de Vriesestraet
Maijke Jooste, j.d. wonen. op de Engelburgse kaij, beijde van Dordrecht.

- otr. Dordrecht 16-10-1672 (sijn alhier getrout op den 31 october 1672)
Mattheus Berckman, wagemaecker, j.m. van Dordrecht woonen. op de Engelburgsche kaij
Elsje Jans, j.d. van Leijden, wonen. in de Botjesstraet

- [doorgestreept] otr. Dordrecht 16-10-1672
Adriaan Willemsen van Driel, wijnkuijper, j.m. van Dordregt woon. in de Gravestraat met
Margrietje Meertens, j.d. van Wesel, woon. op de Nieuwe haven

- attestatie gegevens op den 26 oct 1672: Cornelis Schrijver, j.m. gew. hebbende op de Hooge-Nieustraet, vertrocken naer Amsterdam.

- otr. Dordrecht 23-10-1672 (alhier getrout 14 Nov '72)
Jan Jansz, varendgesel, j.m. van Bommel
Anneke Jacobs, j.d. van Aken, beijde wonende in 't Steversloot.

- otr. Dordrecht 23-10-1672
Arie Corneliszn, timmerman, j.m. woonende aende Blauwe-poort
Heiltje Wessels, j.d. w. int. Torenstraetje, beide van Dordrecht

- otr. Dordrecht 23-10-1672 (sijn alhier in A.K. getrout den 7 Nov 1672)
Jan Craes, brouwersgast, j.m. van het Sticht van Culn(?), woonen. inde brouwerije vande Bel
Anneken Zanders, j.d. van Dordrecht, woonen. bij de Pelse-brugge

- otr. Dordrecht 23-10-1672 (zijn getrout den 6 Nov 1672)
Warnard Blommendael, j.m. van Keijserswaert
Lijsbeth Cannemans, j.d. van Breda wonende in de Wijnstraet
(per schrijvan van Heijnenoort)

- otr. Dordrecht 23-10-1672 (sijn getrout op Papendrecht den 5 November 1672)
Wouter Jansse Cloeck, coornmeter, wed.r van der Goude, wonende in de Nieuwstraet en(de)
Aeltje Hermans, j.d. van(de) Roer wonende in den Houttuijn

- otr. Dordrecht 23-10-1672 (sijn getrout op s Gravendeel den 6 Nov 1672)
Simon Gerritsz Girgo, schoenmaker, j.m. van Dordrecht, wonende in de Tolbrugstraet aende Lantsijde
Josintje Poeljes(?), j.d., van Aken wonende voort 't Bagijnhoff.

- otr. Dordrecht 23-10-1672 (getrouwt op s Gravendeel den 7 Novemb. 1672)
Christiaen van Aensorgen, scheepstimmerman, j.m. van Dordrecht, wonende in d Augsutijnen Camp en(de)
Jenneke Jans de Graef, j.d. van Sprangh, wonende bij de Wijnbrug.

- otr. Dordrecht 23-10-1672 (getrouwt op Dubbeldam den 6 November 1672)
Pieter Bachhuijsen, kledermaker, wed.r van Venlo, wonende op de Nieuwehaven, met
Lijsbeth Jans, j.d. van Dordrecht wonende in de Marienbornstraet
(kinderen: Johannes, ged. 29-9-1673; Neeltie, ged. 9-8-1675; Catharina, ged. 3-9-1677; Ambrosius, ged. 26-11-1679)

- otr. Dordrecht 30-10-1672 (sijn tot Dubbeldam getrout den 18 Nov. 1672)
Johannes van Keppel, coopman, weduwnaer van Bommel, wonende bij 't Stadthuijs, met
Maria vander Poel, van Dordrecht, weduwe van Aernoudt Roosa de jonge, wonende op de Nieuwe haven.

- otr. Dordrecht 30-10-1672  (sijn alhier getrout den 13e Nov. 1672)
Rochus Gerridsen de Jager, j.m. schoenmaker wo. in Spuijstraet, met
Caterijntje Dircks, j.d. w. in Breestraet, beijde van Dordrecht.

- otr. Dordrecht 30-10-1672 (sijn alhier getrout den 13e noveber 1672)
Aernoudt vander Velde, schiptimmerman, j.m. wonende op 't Bagijnhoff, met
Digna [Frans] Horsman, j.d. wonende op de Nieuwe haven, beide van Dordrecht
(kinderen: Aernout, ged. 12-8-1674; Aernout, ged. 1-9-1675; Arnoldus, ged. 11-4-1678; Francois, ged. 31-1-1680)

- otr. Dordrecht 30-10-1672 (sijn getrout inde Linde den 20e November 1672)
Nicolaes Stelt, j.m. van Heusden, met
Catharina Huisingius, j.d. uijt de meijerij vanden Bosch, beide wonende op de Nieuwe haven.

- otr. Dordrecht 30-10-1672 (alhier getrout den 14 nov. 1672)
Jan Corstiaens Wijnen, weduwnaer van Sprang, woon. in de Kercksteijger, met
Aertie van Esch, van Dordt. weduwe van Abraham Bocx, woon. in de Wijngartstraet.

- otr. Dordrecht 30-10-1672 (den 20 Nov bescheijt gegeven om op Dubbeldam te trouwen; aldaer getrout op den 20e November 1672)
Frederijck Wilhem Meijer, j.m. uijt Pomeren, en
Sijgie Catharina van Strijdt, weduwe van Maestrigt, wonende alhier
(p. schrijven van franse kerck)

- attestatie gegeven den 6 nov. 1672: Ariaentje Dirckxs Houckwater, j.d. gewoont hebbende bij de Nieuwbrugh vertrocken na den Brijl.
- attestatie gegeven den 3 nov. 1672: Hermtje Hermens, j.d. won. op de Nieuwe haven vertreckt na Rotterdam.
- attestatie gegeven den 3 nov. 1672: Aeltje Daniels, j.d. won. in Colffstraet, vertreckt na Worcum.
- attestatie gegeven den 28 nov. 1672: Magdaleentje j.d. van ..(?) won. in Nieustraet vertreckt na Hoorn.
- attestatie gegeven den 28 nov. 1672: Catharina van Rard..(?), j.d. gewoont hebbende bij de Wijnbrugh, vertrocken na Gouda.

- otr. Dordrecht 6-11-1672 (sijn alhier getrout den 20e nov. 1672)
Jan de With, cuijper, j.m. van Dordrecht, wonende bij de Vischmarkt, met
Nelltje Thomas, j.d. van Rotterdam en daer wonende.

- otr. Dordrecht 6-11-1672 (sijn alhier getrout den 21ee Nov 1672)
Pieter Perjens [Perrijens], j.m. wonende te scheep,
Rachel Voetius, j.d. won. bij de Lombaerde brug, beide van Dordrecht.
(kinderen: Johannes 6-11-1673, Adriaen 27-12-1674; Barbara 15-12-1675; Barbara 17-1-1677; Johannes 31-7-1678; Pieter 4-9-1679)

- otr. Dordrecht 6-11-1672 (sijn getrout op Swindrecht den 20e Novemb. 1672)
Jan Hermensen, schoenmaecker, j.m. van Els, met
Ida Hendrijcks, j.d. beide van Dordrecht en woon. in Tolbrugstraet aen(de) watersijde

- otr. Dordrecht 6-11-1672 (bij ons getrouwtr 20 Novemb. 1672)
Hermen Fransen Verburgh, varendgesel, weduwnaer van Rotterdam, won. in(de) Vleeschhouwersstraet, met
Ariaentje Cuijpers, van Culn(?), wed. van Lauris van Dem..(?), won. mede aldaer.

- attestatie gegeven den 1 Decemb. 1672: Hans Kendrik Smit, j.m. gewoont hebbende op de Augustijnen Kerk, vertrekt na Gorinchem.

- otr. Dordrecht 13-11-1672 (sijn alhier getrout den 28e 1672)
Willem Jansen vander Beeck, varendgesel, j.m. met
Maricke Simons, j.d. beide van Dordrecht, wonende in de Krommenelleboog.

- otr. Dordrecht 13-11-1672 (sijn getrout inde Linde den 27e November 1672)
Arendt vanden Bergh, huijstimmerman, j.m. met
Grietje Teunis, j.d. beide van Dordrecht, won. inde Lomabertstraet.

- otr. Dordrecht 13-11-1672 (sijn met consent van E heere Burgemr getrout op den 25 Nov 1672)
Hendrijck Fransen Verhoeven, varendsgesel, j.m. wonende in 't Rieddijckstraetje, met
Maricke Pieters Denijs, weduwe van Frans Lucasse, won. buijten de Sluijspoort, beide van Dordrecht.
(kinderen: Frans, ged. 23-8-1674; Adriaentje, ged. 25-1-1678)

- attestatie gegeven den 18 november 1672: Maria Sul, j.d. gew. hebbende in de Wijnstraet, vertreckt na s Gravenhage.
- attestatie gegeven den 17 november 1672: Marij Barents, j.d. gew. hebb. bij de Lombardebrug vertrocken na den Briel.

- otr. Dordrecht 20-11-1672 (sijn alhier getrout op den 9e janaurij 1673)
Hans Hens Coetsier, j.m. uijt Pruijssen met
Elisabet Linnemans, j.d. uijt 't lant van der Marcke, beijde woon. bij de Nieuwbruch.

- otr. Dordrecht 20-11-1672 (getrout in de Linde den 11 Dece,ber 1672)
Harmen Adriaens, drooghscheerder, j.m. van Dord.t
Marietge Claes, j.d. van Rotterdam, beijde won. in de Augustine Camp

- otr. Dordrecht 20-11-1672 (sijn getrout inde Gr. Linde den 9e Dec 1672)
Arien Cornelisz van Lil, bleijcker, j.m.
Cornelia Cambij, j.d. beijde van Dordrecht en won. buijten de Spuijpoort

- otr. Dordrecht 20-11-1672 (alhier getrout den 4 Decemb. 1672)
Claes Pietersz Schipper, j.m. won. buijten de Vuijlpoort, met
Neeltjens Ariens, j.d. won. buijten de Spuijpoort, beijde van Dordrecht.

- otr. Dordrecht 20-11-1672 (sijn op Dubbeldam getrouwt den 4en xbr 1672)
Jan Crina, laeckenwercker, j.m. won. op de Hoge Nieuwstraet, met
Agnita Steenborg, j.d. won. op de Nieuehaeven, beijde van Dordrecht.

- otr. Dordrecht 20-11-1672 (getrout alhier den 19 December 1672)
Dirck Rijcke Schipper, j.m. van Orsoij
Anneke Aelder de Veer, wedu van Arent Schuls, beij' woon' scheep

- otr. Dordrecht 20-11-1672 (alhier getrouwt den 5 december 1672)
Johannes Maertensz de Wacker, oude schoenmaker, wed.r van Dordrecht won. in de Colffstraet
Lijsbeth Jans, j.d. van Heusden, wonende op de Verckemerckt.

- [doorgestreept] otr. Dordrecht 20-11-1672 (getrouwt op Dubbeldam de 27 nov 1672)
Adriaen Willemsen van Driel, wijnkuijper, van Dordrecht wonen in de Gravestraet en(de)
Margrietje Meertens, j.d. van Wesel, wonen op de Nieuwehaven.

- [doorgestreept] otr. Dordrecht 20-11-1672 (sijn alhier getrout consent .. den 28 Nov 172)
Willem Gijsenheijn, bootsgesel, j.m. van Duijsburg wonen in de Marienbornstraet
Lijsbeth Lamberts, j.d. van Dordrecht, wonen. in de Hermensustraet.

- otr. Dordrecht 20-11-1672 (op den 9e December 1672 bescheijt gegeven tot Ooltgensplaet te mogen trouwen)
Walraven Hendricksen, wed.r van Spijck, en(de)
Maetje Govers, j.d. van Sevenbergen

- attestatie is gegeven 12 Nov 1672: Marta van(de) Biesheuvel hebben gewoont op 't Marcktvelt is vertrocken na Leijden.
 - attestatie is gegeven 24 Nov 1672: Johannes Sanderling, met sijne huijsvrou en(de) haren soon Jacobus Sanderling hebben. gewoont op de Vercke-marckt zijn vertrocken na Rotterdam.
 - attestatie is gegeven 1 Dec 1672: Catharina Wijntjes, j.d. gewoont hebben. in 't Stevesloot, is vertrocken na Duijsburg.

- otr. Dordrecht 27-11-1672 (getrouwt den XI december 1672)
Johannes van Bergen, bakker, j.m. van Dordregt, woon. bij de Pelsebrug, met
Jozijna Moets, j.d. van Geertruijdenberg woon. bij het Stadhuijs.

- otr. Dordrecht 27-11-1672
Jan Cornelissen, j.m. van 't Huechje, ende
Hillichje Ariens, j.d. van Puttershoeck.

- otr. Dordrecht 27-11-1672 (getrout op Dubbeldam den xi december 1672)
Henricus Westemius, van Dordrecht en(de)
Elsje Valcke van Vuere, beijde wonende in de Hout-tuijnen

- [attestatie] is attest gegeven den 28 Nov 1672: Lijsbeth Pieters j.d. won. aen 't Grote Hooft vertreckt na  t' Heereveen in Vrieslandt.

- otr. Dordrecht 4-12-1672
Laurents Jansen Verbijl, j.m. ende
Gerrtje Jans, j.d. van Barendrecht, ende beide aldaer woonende.

- otr. Dordrecht 4-12-1672
Hans Henderick Ferij, corporael in 't leger tot Bodegraven, met
Grietje Victore, weduwe van Thomas Janssen, woont in de Heer-mans-huijs-straet.

- otr. Dordrecht 4-12-1672
Jan Gerritse van Gelder, kleermaker, wed.r van Henrick Iden Ambacht en(de) daer wonende(de)
Geertruijt Plucken Jansdochter, j.d. van Solingen wonende(de) bij de Nieu-brugge.

- [attestatie] gegeven den 8 Dec. 1672 Helena Hendricks, j.d. gew. hebbende in de Vriesestraet vertrocken nae Worcum.
- [attestatie] gegeven den 8 Dec. 1672 Maijke Jans, j.d. gew. over de August-Kerck vertrocken nae Liden.
- [attestatie] gegeven den 8 Dec. 1672 Dirksje Corstiaens wed van Gerrit Hollauer gew. in 't Steversloot vertrocken naer Liden.

- otr. Dordrecht 11-12-1672 (sijn getrout op den 18 Decemb 1672 op Dubbeldam)
Jurriaen vanden Berch, capiteijn van een compag. matrosen ten dienste deser landen, j.m. van Oldenborch, in garnisioen tot Oudewater
Judith Jans van Doorn, j.d. van Dordt woon. op de Gevolde Graft.

- [attestatie] gegeven den 16 December 1672 Catharina van Velde wed.r van Gijsbert Blonck, vertrocken naer Rotterdam.
- [attestatie] gegeven den 15 December 1672 Maria van Tiel gerw. in de Cannekoopers0buerte vertrocken naer Hillergents-Bergh.
- [attestatie] Cornelia ..(?), j.d. gew. aen Groote Kerck vertrocken naer Rotterdam.
- [attestatie] Maritje Mullers, j.d. gew. bij de Schrijverstraet vertrocken nae de Hage, gegeven 25 december 1672.

- otr. Dordrecht 18-12-1672 (zijn alhier getrout op de 12 Jan 1673)
Jacob Hermansz, wed.r van(de) Clundert, met
Magdaleentje Claes van Hemelgeen, j.d. van Ameijde beijde wonende in de Wijngaarstraet.

- otr. Dordrecht 18-12-1672 (sijn getrout den 25 janauri 1673)
Jan Jansz van Breda, huijstimmerman, j.m. van Dordrecht woonende in de Marijenbornstraet
Annetje Jeronimus, j.d. van Sluijs in Vlaenderen, woonende in de Wijngaertstraet.

- otr. Dordrecht 18-12-1672
Hendrick van Neck, grutter, j.m. van Tiel
Anneken Hendricx, j.d. van Bommel, beijde woonende in de Nieuwerstraet.

- otr. Dordrecht 18-12-1672 (sijn getrou alhier den 27 janu 1673)
Leendert Stoffelsz van Coeverden, vleeschouwer, j.m. van Dordrecht wonende bij de Vismarkt en
Jenneke Conincx, van Aken, wede. van Maerten den Hilligen, woonende op Steversloot.

- attestatie gegeven den 22 Decemb. 1672: Lucretia Swain wed.r van David Tembroeck hebben gewoont bij de Beurs is vertrocken an Middelburg.
- attestatie gegeven den 22 Decemb. 1672: Aert van(de) Schou, wonen. in de Kolfstraet, vertrocken na Boxwel.
- tot ouderlingen voor de twee navolgen(de) jaren zijn (ver)koren: Johan Neurenburg, Johan van Malipart heer van Craijesteijn, Hugo Baen, Gillis Helmont, Aelbert Cuijp, Abraham Maes.
tot diaconen: Jacobus vander Velde, Jacob Florijn, Isaak Canijn, Adriaen t Hooft, Johannes Hellu, Wierick Boef.

- otr. Dordrecht 25-12-1672: geren proclamatien.
- attestatie Hendrick de Wilde en Dina de Ruck, sijne huijsvrouwe, hebben, gewoont op de Nieuwhaven zijn vertrocken na Rotterdam.

- - - -

(c) EvD Dordrecht maart 2011.