GENEALOGIE "CROONENBURGH"
Bron: Gens Nostra !!

I. Mr. Jan Dircksz., geb. Keulen, overl. voor 19-06-1544, wordt gildebroeder van het houtkopersgilde te Dordrecht 20-09-1525 als Jan Dircksz. in Cronenborch en 'als hebbende gildebroedersdochter', tr. voor 1525 Willemken Maertensdr., leeft 1544 als 'waerdinne' in Cronenborch als zij haar dochter Quirina machtigt i.v.m. renten in het land van Kleef en in de stad Keulen, dr. van Maerten Henricksz., gildebroeder april 1499 als zwager van Steven van Beuckelwert, en (Athaly) Stevensdr. van Buuckelrewert.
Uit dit huwelijk, voor zover bekend:
1. Steven Jansz., koopt als priester en kanunnik van het St. Pancrascollege te Leiden een huis ald. 27-03-1551, begiftigd met de St. Grogoriusprebende gesticht 1367 door heer Claes Jacobsz. van Bleyswijck (in 1594 is Mels Jansz. van Cronenburch hiermee begiftigd, volgens Slijkerman)Heer Steven Jansz. testeert 1-1-1586 als ' geboren van Dordrecht' o.a. op broer Melchior te Dordrecht en zuster Quirina. Hij testeert nogmaals 21-12-1590 opnieuw ten gunste van Melchior Jansz., zijn broer te Dordrecht, en Quirina jansdr., wed. van Herper van Cuyl, zijn zuster. Hij bespreekt zijn broer een rente in plaats van de 300 gld. die hij deze beloofde bij diens huwelijk - in 1590 'meer dan dertig jaar geleden'. Ws. een lijfrente op hem 1535: Steven Jansz. in Cronenborch.
2. Melchior, volgt II.
3. Maerten Jansz. Cronenborch, gildebroeder 8-11-1552, vermeld tot eind 16e eeuw te Dordrecht, b.v. 20-2-1565 als 'hem generende met comanschap van molenstenen'
4. Quirina Jansdr., overl. na 1590, tr. voor 24-11-1550 Herper van Cuyl Florisz., die alsdan eentiende deel van het huis Cronenborch te Dordrecht verkoopt aan Wouter Henricksz., zn van Floris Herbertsz. en Maria Pietersdr. van Buyten.

Herpert van Cuyll Florisz. wordt lid van het houtkopersgilde 29 december 1557 als hebbend 'een gildebroedersdochter' en sterft 1573. Uit hen een zoon Floris Herbertsz. van Cuyll, overl. 1608

5. Willemtgen van Cronenborch, tr. voor 13-11-1543 Wouter Heyndricksz., koopt in 1550 eentiende deel van het huis Cronenborch van Herper van Cuyll Florisz. (NB. in de procuratie van 1544 op Quirina Jansdr. handelt Willemtgen Meartemsdr. voor haarzelf als rechthebbend op de helft en namens haar kinderen voor de andere helft; de transactie van eentiende deel van het huis Cronenborch zal dus het kindsgedeelte van Herpers vrouw betreffen - eenvijfde deel van de helft).

II Melchior Jansz. van Cronenborch, geb. ca. 1530, gildebroeder 30-01-1555 ('54 stilo curie)'wesende een gildebroederssoen', nog vermeld als houtkoper te Dordrecht in 1592, koopt 12-07-1564 van Adriaentgen Heyndricksdr. wed. Pieter Jansz. Puttegal (sic!) een huis op de Nieuwe Haven voor 1675 gld., patroon Gregorius prebende in de St. Pancraskerk te Leiden 1594, tr. op huw. voorw. voor 1560 Marycke Claesdr.
Bij de huwelijkse voorwaarden was hem door broer Steven 300 gld. beloofd. Melchior en Marycke leven 17 oktober 1575 wanneer Cornelis Claesz. Groot wordt gemachtigd i.v.m. de erfenis van Pieter Jansz., haar oom, in leven wonend te Hoorn.
Uit dit huwelijk bekend:
1. Jan, volgt III

III Jan Melsen/Melchiorsz. (van) Cronenburgh, geb. Dordrecht ca. 1560, gildebroeder ald. 18-07-1585, zeilmaker te Dordrecht en woont met zijn tweede vrouw op de Develsluis onder Kleine Lindt (zie verder de publikatie van Slijkerman), overl. voor 1630, otr. (1) Dordrecht 10-02-1585 Jacobmijntge Willem Jacob Braetsdr., van Dordrecht (testeert als. 23-02-1588); tr. (2) Heerjansdam 24-05-1592 Cornelia Jacobsdr., wed. van Mr. Pieter Hoffman.
Uit het eerste huwelijk:
1. Rochusken Jansdr. Cronenburch, ged Dordrecht 1-1-1587, in 1592 vijf jaar oud.
Uit het tweede huwelijk:
1. Mels, volgt IVa
2. Pieter

* * generatie 4 * *

IVa. Mels Jansz. van Cronenburch, geb. (ws. Heerjansdam) ca. 1595, woont op Develsluis, ovl na mrt 1662, tr.(1) Utrecht 28-06-1618 Trijntje Cornelisdr/Catharina Cornelisdr. van den Bongaert, dr. van Cornelis Jansz. van den Bongaert en Sophia Claesdr., heeft een tante Maria ROO, overl. na 12-11-1638; tr. (2) Zwijndrecht 5-11-1651 Neeltje Dirck Pieter Stiermansdr., van Dordrecht, wed. van Cornelis Cornelisz., scheepstimmerman, overl. voor 26-12-1658, tr.(3) Heerjansdam 26-12-1658 Neeltien Ariensdr.
NB. 6-2-1652 (GA Dordrecht, notaris Gijsbert DE JAGER)
Op huijden den 6de februarij 1652 compareerde voor mij Gijsbert DE JAGER openbaer notaris Mels Jans VAN CROONENBURCH tegenwoordich wonende op Swijndrecht weduwnaer van Trijntgen VAN BONGAERT ter eenre, ende Juffr Maria ROO wonende tot Utrecht als moeij vans moeders sijde van de ses naegelaten kinderen van de voorn Trijntgen VAN DEN BONGAERT ter andere sijde, namentlijck Cornelia, Steven, Maijcke, Jan, Cornelis en Sophia Melsen soonen en dochteren.
Ende verclaerden de voors. comparanten metten anderen overcomen en verdragen te sijn, nopende de moederlijcke goederen van de voors. kinderen, als te weten dat den voorn Mels Jans VAN CROONENBURCH aen deselve kinderen sal uijreijcken, ende betaelen, teweten aen elcx des omme van vijftich gulden tot twintich .. ... alles voegen aen testament van de meoder van de voors kinderen,eertijts voor mijn notaris ende .erder getuijgen gepasseert gedateert van den ....(niet ingevuld) het welck oock is mede brengende dat de ses kinderen moeten worden gealimenteert ende onderhouden tot dat elcx sijnen cost sal comen winnen, 'twelck bij den voorn Mels Jans is gepresteert, uijtgesondert het jongste kint 'twelck voorts mede oock sal alimenteren ende onderhouden tot dattot selve kint .. sijnen cost sal waerdich sijn ende die tijt gecomen wesen dat hij alsdan aen 't selve kint mede sal laten volgende voors. vijftich gulden, doch dat hij comparant aen elcx 50 gul eerst sal comen te doen in meij ..mende, ende heeft wijders de voorn Juffr Maria ROO belooft bij desen dat dit tegenwoordige verdrach bij de vijf outste kinderen sal doen ratificeren en apploberen ende mede oock vant jongste kint/gelijck dan mede oock de betaeling (als die sal comen te geschieden) geteijcken sal werden op het .. ment twelck hiervan sal werden uijtgegeven, .. ... oock met behoorlijck quitantie bij haer elcx uijt te geven en te teijckenen op dat ... mach dat de bataling van ijders vijftich gul. sal wesen gedaen  .. sonder bedroch, .......(handtekening Mels Jansen en Maria Roo)

Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Melsen Cronenburch, volgt Va.
2. Cornelia Melssen Cronenburch, tr. ca. 1640 Cornelis Leendertz. (Boer) int Velt.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Heerjansdam:
    1. Pleuntie, dp. Okt. 1646 ()
    2. Jan, dp. Okt. 1646 ()
    3. Joris, dp. 27-2-1649 (Jannigje Corn.)
    4. Mayke, ged. 27-2-16549 (Jannigje Corn. )
    5. Trijntie, dp. 2-9-1651 (Jacob Wilms, Sigie Melse Croonenburgh)
    6. Leendert, ged. 6-5-1654 (Jan Melsen, Heyltien Leenderts)
    7. Adriaen, dp. 15-11-1659 (Magteltje Jans)

3. Sijgie (Sophia) Melssen Cronenburch, nog getuige bij de doop van een kind van haar zuster Cornelia te Heerjansdam in 1651.
4. Maaijke, volgt Vb
5
. Steven Melsen
6. Cornelis Melsen

IVb. Pieter Jan Melsen Kroonenburg, blijkens akte van 23-11-1675 patroon van de 'prebende Grogorii' in de Pancraskerk te Leiden, overl. voor 1667 waarna zijn zoon Gysbert patroon werd. Kinderen:
1. Gysbert Pieter Jan Melsen Kroonenburg, inwoner van Dordrecht, overl. voor 23-11-1675 (ARA, Staten van Holland na 1572, nr. 1778) waarna zijn zwager patroon wordt van de 'preb­ende Gregorii', otr. Dordrecht 22-05-1667 Heijltje Jans.
    Kinderen:
    a. Pieter, dp. Dordrecht 11-03-1668 (NH)
    b. Pietronella, dp. Dordrecht 24-05-1669 (NH)
2. Lijntje Pietersdr. Kroonenburg, tr. voor 1675 Henrick Jacobusz. Sevenhuysen, wonend Mijnsherenland van Moerkerken, patroon van de 'prebende Gregorii'1675, overl. 16 weken voor 24-10-1687 (ARA, Staten van Holland na 1572, nr. 1778-A), waarna Jan Melchiorsz. Croonenburg (IV-1)schipper te Heerjansdam hem als zodanig opvolgt.

* * generatie 5 * *

Va. Jan Melsen Croonenburgh, nog getuige bij de doop van een kind van zijn zuster Cornelia te Heerjansdam in 1654, woont 1687 te Heerjansdam en is schipper vandaar 'op Dordrecht', patroon van de 'prebende Gregorii' na overlijden van Gysbert Pieter Jan Melchiorsz. Croonenburg, volgen akte van 24-10-1687(op deze datum begiftigd hij zijn zoon Leendert met de prebende), tr. Zwijndrecht 7-4-1652 Heijltje Leenderts (Visser).
Uit dit huwelijk, gedoopt te Heerjansdam:
1. Leendert, dp 21-12-1653 (Machtelt Jans)
2. Leendert, dp febr. 1655 (Neeltien Dirksen), te Heerjansdam, overl. voor 19-12-1711 (ARA, Staten van Holland na 1572, nr. 1778-a)
3. Figien, dp 24-06-1657 (Mayken Melsen)
4. Kornelis, volgt VIa
5. Trijntje, volgt VIb
6. Lidewij, dp 20-04-1664 (Sigje Jans)
7. Mels, volgt VIc
8. Gijsberd, volgt VId
9. Sijgje, dp 18-04-1672 (Trijntje Jacob), j:d: won op Heerjansdam, otr. Heerjansdam 1-5-1699 Frans Teunis DE BREE, j:m: wonende in den Hitzert, zn van Sijtje Jans.

Vb Maaijke Mels Croonenburgh, ovl. na 1695, otr. Heerjansdam 08-10-1651 Jan Dircksz van Driel alias Timmerman, wedn. Van Geertgen Gerritsdc., ovl. na 1667. 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Heerjansdam:
1. Trijntien, dp 06-05-1654 (Jan Melsen, Heijltien Leendertsen)
2. Jan, dp 30-01-1656 (Neeltien Dirksen), begr. Kleine Lindt 2-7-1736, otr. Heerjansdam 09-07-1679 Maria Mathijs (van) Bree, j.d. van Rotterdam.
3. Bastiaen, dp 14-04-1658 (Pietertien Cornelisse)
4. Phijgje, dp 25-02-1663 (Stijntje Jans)
5. Mels, dp 08-11-1665 (Gerrit ../ Lijntje Pleunen), overl. Na 1698, otr. Heerjansdam ca. 1685-'90 Ariaentien Arijensdr. Salij, ovl. na 1698.

Uit het eerdere huwelijk van Jan van Driel:
1. IJgje Jans, otr. Heerjansdam 27-05-1668 Claes Goosens Hofman.
    a. Goosen
    b. Geertruy

* * generatie 6 * *

VIa Kornelis Jansze Kroonenburg, dp Heerjansdam 19-10-1659 (Grietje Jans), blijkens akte van 1711 na overlijden van zijn vader patroon van de 'prebende Gregorii' geworden, otr. Grietje Jans.
Uit dit huwelijk:
a. Maijke, dp Heerjansdam 12-10-1687 (Willem Arienz/Leentie Ariens), aangifte om te begr Heerjansdam 08-03-1779, otr. Heerjansdam 01-04-1712 Bastiaan Leenderts van Nes, jm Grote
Lindt. Uit dit huwelijk, gedoopt te Heerjansdam:
    1. Kornelis, dp 21-05-1713
    2. Leenderd, dp 16-12-1714
    3. Arie, dp 14-12-1718
    4. Grietje, dp 16-03-1721 (Leentie Ariensze Hoijwagen)

VIb Trijntje Jans Cronenburgh, dp Heerjansdam 21-05-1662 (Neeltie Leenderts), otr. Heerjansdam april 1788 Jan Aarde Visser (alias van Nes), ged. Heerjansdam 14 april 1667, zn van Aart Aartse Visser (geb. Heerjansdam ca. 1641/tr. ca. 1665) en Maaike Visser (geb. Heerjansdam ca. 1645).
Uit dit huwelijk:
1. Aart, dp 06-02-1689 (Aart Aartz Visser, Aarjaantje Jansz)
2. Leendert, dp 20-05-1690 (Sijgje Jans)
3. Maijke, dp Heerjansdam 11-09-1691 (Jannetje Ariens)
4. Heiltje Jans Visser, geb. Barendrecht 9-11-1692, tr. Kleine Lindt 13-3-1716 Pieter Willems Visser, geb. Heerjansdam 6-10-1685.
5. Lidewij, dp Heerjansdam 07-03-1694 (Heijltje Leenderts)
6. Jacob, 01-05-1695 (Jannitje Jans)
7. Lijdewij, dp Heerjansdam 12-01-1698 (Stijntje Leenderts)
8. Jan, dp 25-02-1699 (Teuntje Jacobs van Dijck/Mels Jans Croonenburg)

VIc Mels Jansze Kroonenburg, ged. Heerjansdam 11-12-1667 (get. Dirck Jansen/Maeijke Melsen), begiftigd met de prebende in 1711 na overlijden van zijn broer Leendert, otr.(1) Heerjansdam 24-05-1710 Grietie Leenderts Hofland, jd, ovl. voor 1720, otr.(2) Heerjansdam 12-04-1720 Neeltje Dirks Reedijk, jd van Rhoon. 
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, dp 22-12-1715
Uit het tweede huwelijk:
1. Jan, ged. 22-06-1721
2. Grietje Melsen Kroonenburg, ged.Heerjansdam 21-03-1723, begr. Heerjansdam 4-11-1766, otr. (1) 2-6-1741 Arie Joosten Rogge, otr. 2-2-1748 Frans Willemze Pleijsier (otr. Heerjansdam 9-6-1737 Pietertje Visser uit Puttershoek).
3. Heijltje, dp Heerjansdam 17-12-1724 (Maijke Cornelisse Kroonenburg)

VId Gijsbert Jansze Kroonenburg, ged. Heerjansdam 26-10-1669 (get. Ariaantje Jans/Ed. Vrouwe Johanna van Hardebroeck), otr. (1) Heerjansdam 16-10-1694 Jootzie Jans de Boo, dp Heerjansdam 2-9-1668, dc. van Jan Joosten de Bode en Neeltje Wilms, otr. (2) Heerjansdam 05-10-1710 Pieternella Willemze weduwe van Bastiaan Bijl, wonende onder Zuidland (1710), aangifte om te begr. Kleine Lindt 02-04-1757 (pro deo).
NB.
- (OV 1965) Hekelingen 25-4-1700: Willem Jansen de Bode, geb. Develsluys en Neeltie Cornelis de Gelder, j.d. won. Hekelingen
Uit het eerste huwelijk:
1. Neeltje, volgt VIIa.
2. Joost, ged. Heerjansdam 03-08-1699 (Willem en Grietje Jansze)
3. Jannitje, ged. Heerjansdam 11-06-1702 (Grietje Jans de Boo)
4. Jan, ged. Heerjansdam 17-08-1704 (Grietje Jans de Boo), volgt VIIb.
5. Willem, ged. Heerjansdam 16-12-1707 (Neeltje Cornelisse Gelder)
6. Heijltje, volgt VIIc.

Uit het tweede huwelijk:
7. Lijsbeth, ged. Heerjansdam 19-07-1711 (Neeltie Gijsberts)
8. Gijsbert, ged. Heerjansdam 02-12-1714 (Grietie Jans de Boo)

* * generatie 7 * *

VIIa. Neeltie Gijse Croonenburg, geb. 23-1-1695, tr. Heer Oudelands Ambacht/Groot Lind 7-6-1716 Willem Baerentse van Driel.
Uit het huwelijk:
1. Pleuntie, ged. Pieterman/Grote Lindt 10-1-1717.
2. Joosje, ged. Grote Lindt 5-2-1719.
3. Joosje, ged. Grote Lindt 17-8-1721.
4. Lijntie, ged. Grote Lindt 19-3-1724.
5. Gijs, ged. Grote Lindt 6-4-1727 (get de vrouws moeder Pieternel wed Gijse etc).

VIIb. Jan Gijsberts Kroonenburg, ged. Heerjansdam 17-8-1704 (get. Grietje Jans de Boo), woont Kleine Lindt (1733), otr. Kleine Lindt 10-5-1733 Bastiaantje Hermanze Grasdijk wed. van Bastiaan Gerritse van der Wiel uit Barendrecht, begr. Heerjansdam 2-1-1765.
NB.
- Gaarder van Heerjansdam 25 mei 1764: Joosje Kroonenburg, J:D, geboortig van de Kleine Lind en wonende alhier (Heerjansdam) ondertrouw met: Willem s Gravendeel, J:M, van Groote Lind. 
- Gaarder van Heerjansdam 19 december 1766: Grietje Jansdr. Kroonenburg, J:D, geboortig van Ridderkerk ondertrouw met Arij Abrahamsz. Kleijn, J:M, van Heerjansdam
- Abraham Kleijn, geb. 1667/70 en begraven 9 april 1770, Heerjansdam
- Abraham Kleijn, 5 mei 1771, Kleine Lind

Uit dit huwelijk:
1. Neeltje, ged. Heerjansdam 14-6-1735
2. Joosie Gijsbertse Croonenburg, geb. ca 1735/1740, j:d: Kleine Lindt, otr. Grote Lindt 29-05-1719 Willem Goverse 's-Gravendeel.
3. Grietje Jansdr. Kroonenburg, j:d, geboortig van Ridderkerk, doopgetuige 20-3-1751, otr. Heerjansdam 19-12-1766 (gaarder) Arij Abrahamsz. Kleijn, J:M, van Heerjansdam.

VIIc. Heijltje Gijsbertse Kroonenburgh, ged. ????, otr. Heerjansdam 22-09-1722 Jan Theunisse Verhagen, jm van Oost-Barendrecht.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Heerjansdam:
1. Teunis, ged. 14-02-1722
2. Joosje, ged. 14-05-1724
3. Hendrik, ged. 10-02-1726
4. Ariaantje, ged. 24-08-1727
5. Gijsbert, ged. 14-11-1729, begr. Kleine Lindt 28-08-1802, otr. (1) Heerjansdam Neeltie Pieterz Klootwijk, otr. (2) Grote Lindt 27-10-1758 Aagje Arienze de Pee, ged. Grote Lindt 25-12-1727, begr Kleine Lindt 11-08-1803, dochter van Arie Pieterze de Pee en Maijke Melsze van Driel.

LOSSE GEGEVENS

- Jan Jansz VAN BARESTEIJN, otr Dordrecht 14-1-1582 Heijlken Claesdr VAN CRONEBORCH.
1. Cristina, ged Dordrecht 1-5-1586

- 568    Pieter Ariensz Tieleman, gedoopt te Zuid Beijerland op 15 oktober 1705, overleden voor 1751, zoon van 1136 en 1137.
Gehuwd (1) te Numansdorp op 30 april 1731 met Neeltje Jans Westdijk (zie 569).
Gehuwd (2) te Numansdorp op 4 december 1734 met Heiltje Stevens Croonenburg, geboren te Numansdorp.
Gehuwd (3) aldaar op 19 juni 1736 met Lijsbeth Cente Stadshoek, gedoopt te Numansdorp op 25 maart 1714, begraven aldaar op 7 juni 1770.
569    Neeltje Jans Westdijk, gedoopt te Numansdorp op 13 december 1705, overleden aldaar op 14 november 1733, dochter van Jan Arijensz Westdijk (zie 1138) en Maaike Claes Charlois (zie 1139).
[http://www.casema.net/~schellin/kwst/kwst.htm]

- Huig Pieterze Kroonenburg, otr Heerjansdam sept. 1717 Neeltje de Vries

- Jan Croonenburg, tr. Marij Jans
1. Anneken, dp Dordrecht 27-10-1645 (NH)

- Gerrit Janssen van Cronenburgh, tr. Elssken Goverts
1. Christina, dp Dordrecht 27-12-1646 (NH)

- Doop RK Dordrecht:
Cronenburgh, Henricus X Scheulingh, Engeltje
g Arnoldus Cronenburgh, Maria Cronenburgh
Henricus 28-01-1733