+ + +
DORMAEL/DORMAAL/d'ORMAAL/DORMA te DORDRECHT
+ + +

I Aert Dormael
a. Pieter, volgt II

II Pieter Aerdtsen DORMA(E)L, geb ca 1625, schrijnwercker, j:m: van Dordrecht, begr Dordrecht (Grote kerk) 30-6-1692 een baer in den Augesteijnenkamp, otr/tr Dordrecht 25-10/8-11-1654 Jenneken Teunis van Veen j:d: van "Etten" woonende achter het Stadthuis, begr Dordrecht (Grote Kerk) 22-1-1703 op de Linde Gragt, dr van Gijsbertje Ariens huijsvrouw van Pieter Joris (won ?...veen (1655)). 
- treedt op als getuige (not archief Adriaen de Haen archief 20 inv 221 f. 54)
- verm testament langstlevende (20.9 J Schoormans 1630-1666, 93.170)
- ?, o.a. genoemd broeder Teunis Teunis van Veen (20.9 J Schoormans 93.228)
- ? (20.9 J Schoormans 101.131)
<% Path="../../temp/" FileName="MERK" Text="merkteken Pieter Aerts Dormael" %><% Path="../../temp/" FileName="DORMAEL1655" Text="notariele akte (Dordrecht 1655, notaris JS Schoormans)" %>Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Aert, dp 8-9-1655, volgt III.a
b. Theunis, dp 12-1-1657, volgt III.b
c. Wilhem, dp 27-1-1658
d. Pieter, dp 24-8-1659
e. Pieter, dp 8-12-1660, volgt III.c
f. Sophia (Zovija) Dormael, dp 23-4-1662, volgt III.d
g. Abraham Pieters Dorwael/Donraet, ged 10-4-1664, ?tuijnman, ovl na 1700 (waars begr 18-7-1715), ?tr Marike Davidts, begr Dordrecht (Grote Kerk) 22-6-1700 buyten de Vriesepoort. Uit dit huwelijk:
    1. kint begr Dordrecht (Grote Kerk) 25-5-1686 
h. Gijsbregt, dp 17-2-1666, ?begr Dordrecht (Grote Kerk) 9-4-1677 op de Linde Gracht; is dertien jaar oudt
i. Pieternelle, dp 30-11-1667

- 5-6-1669 een kint van Pieter Dormael schrijnwercker op de Linde Gracht
- 9-4-1677 op de Linde Gracht; is dertien jaar oudt
- 12-4-1689 een kint van Pieter Dormael, schrijnwercker "Stien"straet

III.a Aert d'Ormaal/Dor(re)mael/Dorma, dp Dordrecht 8-9-1655, won Amsterdam (1679), kleermaker (1681/1684/1686), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 8-5-1725 aghter in de Niestraat/laet kinderen na, otr (1) Dordrecht 15-10-1679 Mary Silwanus, j:d: van Vole...hou.,  won Amsterdam (1679), otr/tr (2) Dordrecht 21-9/6-3-1681 Grietie Ran(c)k, dp Dordrecht 1-11-1652,  wed van Johannes Rijckenburgh, dr van Huybert Cornelis RANCK en Geertruyd Cornelis, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 11-9-1732 in de Oudestijnenkamp/laet kinderen na.
Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Jenneken, dp 2-2-1680, ?attestatie Dordrecht 18-5-1698 (gegeven 22/5) vertrocken naar "Ouden Bosch"
b. Geertruyd, dp 25-4-1681
Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Geertruydt, dp 19-9-1682, ?begr Dordrecht (Nieuwkerk) 11-5-1684
b. Jenneken, dp 7-4-1684, ?begr Dordrecht (Nieuwkerk) 16-5-1686
c. Geertruy, dp 14-11-1687, ?begr Dordrecht (Grote Kerk) 28-4-1767, ongehuwt op de Arienmaartensenhoff met de ordenare koets
d. Neeltje, dp 30-9-1689, begr Dordrecht (Grote Kerk) 22-6-1741 (laat geen kinderen na, met de ordinare koets), tr Bartholomeus de Heer, ovl voor 1741
e. Huijbert, dp 6-6-1691, volgt IV.a
f. Pieter, dp 12-8-1693, ?begr Dordrecht (Nieuwkerk) 24-8-1693 in de Nieuwstraat
g. Jenneken, dp 11-8-1697, ?begr Dordrecht (Nieuwkerk) 24-10-1697 in de Kolfstraat

III.b Anthonij d'Ormaal/Dormael,  dp Dordrecht 12-1-1657, schrijnwerker (1679/1708), j:m: woont op de Lindegracht, begr (Grote Kerk) Dordrecht 10-10-1708 achter in de Nieuwstraat, otr/ Dordrecht 19-2-1679 Trijntje/Catharijntje van Asperen, dp Dordrecht 8-1-1646 (Ned Herv), j:d: woont bij de Beurs, geb Dordrecht, begr (Grote Kerk) Dordrecht 8-8-1712 achter inde Nieuwstraat aan de Vest, dr van Jan Otten van Asperen en Christina/Stijntje Teunis/Anthonis.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
?a. Jan, volgt IV.b
b. Jenneken, dp 6-8-1681
c. Pieter, dp 22-8-1683, j:m: woond op de Lindegragt geassisteerd met zijnen neef Pieter Gips, wonende Kolfstraat (1749), attestatie (Ned. herv.) 20/24 apr. 1749 naar Zwijndrecht, otr/tr Dordrecht 14-4/1-5-1746 Susanna DE HART, dp Dordrecht 9-6-1717, j:d: woond op de Sandwegh beijde van Dordrecht geassisteerd met haer vader Marcelis de Hart, dr van Marcelis de Hart en Beatrix van Hees. Uit dit huwelijk:
    1. NN, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 3-11-1747 het kind van Pieter Dormael over 't blijker
    dijckjes; de ouders leeven; het kint dood ten werelt gekomen
    2. NN, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 9-1-1749 het kind van Pieter Dormael buyten bij
    Ierland; de ouders leeven; het kint dood ten werelt gekomen
d. Gijsbert, dp 24-2-1686

III.c Pieter DORMAEL/DORREMALE/DOLMA, dp Dordrecht 8-12-1660, winckelier (1689), kruydenier (1690/1691/1696), j:m: van Dordrecht won aen 't Groothoofd, begr Dordrecht (Grote Kerk) 30-3-1737 op de Voorstraat bijd Pelsebrugh (laat geen kinderen na), otr/tr Dordrecht 27-3/11-4-1689 Sibilla Wijntjes/Wijnckens/Lintens/Wentjes j:d: van Orsoij won voors Bagijnhoff, begr Dordrecht (Grote Kerk) 25-9-1725 bij de - brugh, sonder kinderen.
- kruijdenier (20.47 Huybert van Wetten 1709-1759, 739.380 + 747.229) 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Bernardina, dp 13-2-1690, begr Dordrecht (Grote Kerk) 2-3-1690 bij de Kolfbrugh
b. Barent, dp 25-1-1691, begr Dordrecht (Grote Kerk) 10-8-1691 bij de Pelsebrugh
c. Jenneken, dp 9-4-1692, begr Dordrecht 1696
d. Jenneken, dp 6-11-1698, begr Dordrecht 1696

- 1-6-1696 een kint van Pieter Dormael kruydenier beij de Kolfbrugh
- 26-3-1696 een kint van Pieter Dormael kruydenier bey de Pelsebrugh

III.d Sophia (Zovija) Dormael, dp 23-4-1662, woont in de Augustijnen Camp (1686), begr Dordrecht (Grote Kerk) 26-8-1741 bij de Sluyspoort in de Prinsestraat (laet kinderen na), otr/tr Dordrecht 6-10-1686/20-10-1686 Gregoris/Goris Gips (Gijpen/Gisps/Gibts), dp Dordrecht 5-1-1658, j:m: woont in de Herman Suysstraat (1686), schoenmaecker (1686), ovl voor 1741, zn van Gregorius Gipts en Willemke Gerrits. 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (Ned. Herv.):
a. Willemijntien, dp 22-9-1687, woont op de Lindegracht, otr/tr Dordrecht 15-3-1711/29-3-1711 Joris Volmaer, j:m: woont in den Hermensuysstraat, geassisteerd met sijn vader. Uit het huwelijk:
    1. Sophia, dp Dordrecht 27-3-1712
    2. Evert, dp Dordrecht 30-5-1714
    3. Maria, dp Dordrecht 6-1-1717
    4. Sibilla, dp Dordrecht 28-4-1726
b. Pieter, dp 10-10-1689
c. Gregorius, dp 14-10-1689
d. Janneke, dp 15-7-1691
e. Pieter, dp 25-5-1692
f. Pieter, dp 1-4-1703, otr/tr Dordrecht 12-10-1726/27-10-1726 Ida van der Sluijs, dp Dordrecht 19-6-1698, dr van Leendert Willemz van de Sluijs en van Margarita Wijntjes.
Uit het huwelijk:
    1. Sophia, dp Dordrecht 7-9-1727
    2. Jenneke Pieternella, dp Dordrecht 26-6-1729
    3. Sybilla, dp Dordrecht 13-2-1733
    4. Sibilla, dp Dordrecht 9-10-1734

of
Pieter Gips, dp Dordrecht 1-4-1703, grootkoopman, lid van het koopmansgilde te Dordrecht, begr Dordrecht 22-11-1770, otr/tr Dordrecht 27-9/12-10-1738 Johanna Cathrina Rootreen, dp Tiel 24-4-1712, dc van Peter en Jantje van Hattum, begr Dordrecht 10-9-1760.
Uit het huwelijk:
1. Pieter Gips, dp Dordrecht 19-2-1749, Scheepsbouwmeester, Stichter v.d. Scheepswerf Gips & Zn. te Dordrecht, ovl Dordrecht 11-4-1828, otr/tr Dordrecht 16-9/1-10-1775 Dingena van Limmen, dp Dordrecht 7-2-1754, ovl Dordrecht 1-4-1833, dc van Cornelis van Limmen en van Maria van Dorsten/Dorsser/Dorssen.
 (Gens Nostra 1962)

IV.a Huijbert DORMAEL,  jongman van Dordregt,  woont in de Kolfstraat (1715), geassisteert met Aert Dormael zijn vader (1715), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 2-4-1727 in de Kolfstraat; laet een kint na bij 't Klockhuijs, otr/tr Dordrecht 21-4/5-5-1715 Jannetje Ariens Zangers/Sangers, dp Dordrecht 29-9-1686, jongdogter van Dordregt woont buyten de Spuypoort geassisteert met Grietje Jansse huysvr van Ary Zangers haer behout suster en volgens schriftelijke consent van Dingena de Vries wed Ary Prs Zangers haer moeder, woont buyten de Vriesepoort (1729), hertr Dordrecht 29-4/15-5-1729 Jan van der Burgh wedn van Aernhem woont bij de Nieuwkerkstraat. 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Grietje, dp 18-11-1715, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 6-6-1716
b. Grietje, dp 16-1-1717, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 3-2-1717 in de Kolfstraat
c. Dingena, dp 30-9-1718, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 15-10-1718 in de Kolfstraat
d. begr kint 4-2-1719
d. Margriete, dp 17-1-1720, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 2-12-1721 in de Kolfstraat

IV.b Jan DORMAEL, geb Dordrecht ca 1675/1680, j:m: (1703), woont in de Nieuwstraat (1703), ovl voor 1741, begr (Grote Kerk) Dordrecht 5-4-1720, otr/tr Dordrecht 16-9/30-9-1703 Margrietie Rus/Rous/Reus, j:d: geb Dordrecht,  woont in de Kolfstraat (1703), begr Dordrecht (Grote Kerk) 24-12-1763 in de Spooijstraat, laat kinderen na, met ordenare koets. 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Lijsebet, dp 13-2-1704, volgt V.a
b. Catharina, dp 25-1-1706, volgt V.b
c. Antonij/Antonie Dormaalen, dp 11-12-1707, begr Dordrecht 6-9-1783, ongehuwt, bij de Bottistraet, met de ordinare koets
d. Jenneke, dp 20-7-1710, ?begr Dordrecht (Grote Kerk) 24-1-1755, wed van Hermans van Loor (laat geen kinderen na/met de ordienare koets)

- 30-7-1712 't kint van Jan Dormael in de Grote Spuijstraat

V.a Lijsebet/Elisabet DORMAAL, dp Dordrecht 13-2-1704, won Spuystraat (1725), begr Dordrecht (Grote Kerk) 13-3-1762 over de Dolhuysstraat (laat kindere na/met ordinaire koets), otr/tr Dordrecht 10-8-1725/26-8-1725 Johannes BEUKER(E)S, j:m: van Dordt, won Stoofstraat (1725), zn van Laurens BEUKERS (ovl voor 1725) en Philippina HOLT. 
NB 
- (Weesboek 10.36) Is ter Wees-Camere geexhibeert 't testament van Johannis BEUCKERS, Mr schrijnwerker en Elisabeth DORREMAEL egtelieden; gepasseert voor den notaris Gerard DE HAAN residerende binen Dordrecht, in dato den 27-1-1733 (voogd: Johannis BEUCKERS)

Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (Ned Herv.):
a. Helena, dp 1-10-1726
b. Johanna, dp 17-10-1728
c. Margarita, dp 11-2-1731, j:d: geb te Dordrecht woont in de Voorstraet bij de gevangenpoort geass met haar vader Johannes BEUKERS, otr/tr DOrdrecht 18-11-1758/3-12-1758 Marcus MOREE, j:m: van Geertruijdenbergh woont in de 's Graevenstraet geass met zijn oom Arij MATENA Margrita BEUCKERS 
d. Laurens, dp 26-4-1733
e. Jenneke, dp 4-3-1735
f. Engeltje, dp 4-3-1735
g. Jenneke, dp 15-9-1739
h. Antoni, dp 8-11-1741
i. Sara Cathrina, dp 19-2-1746

V.b Catharina DORMAEL, dp 25-1-1706, get huw 12-4-1759 van Dingena van der Hout (vriendin), ovl na 1777, otr/tr Dordrecht 23-9/8-10-1741 Ary MATENA, j:m: van Papendrecht woont in de Spuijstraat, ovl voor 1777. 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Jan Matena, dp 17-12-1741,  j:m: woont op de Noorstraat bij de Botjesstraat, otr/tr Dordrecht 13-12/28-12-1777 Anna Wilhelmina van Heck j:d: woont op de Voorstraat bij de Augustienerkerk beide gebore te Dordrecht geass met haar broeder Johannes van Heck. Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
    1. Arij, dp 27-12-1778
    2. Gerrit, dp 6-7-1781
    3. Cathrina, dp 4-2-1784
b. Margrit(h)a Matena, dp 21-8-1743, j:d: woont in de Spuijstraat, otr/tr Dordrecht 5-7/20-7-1766 Pieter Lodenkamp j:m: woont in de Gravestraat geass met zijn vaeder Hendrik Lodenkamp

ATTESTATIE
bewijs van lidmaatschap van een kerkgenootschap en van goed gedrag, dat bij verhuizing van een lidmaat naar een andere gemeente door de kerkraad wordt afgegeven.

attestatie Dordrecht 18-5-1698 (gegeven 22-5-1698)(in het trouwboek f.134):
1) Johannes Sebes j:m: naa Dusseldorp
2) Jenneken d'Ormal gewoont hebbene in de ?midi-?stat, vertrocken naa den "Ouden Bosch"
3) Geertruyd van Schalckwijck gewoont hebbende in 't Steegoversloot, vertrocken na "deselve plaatse"

attestatie Dordrecht 25-5-1698 (gegeven 30-5-1698)
1) Jan Maronier gewoont hebbende bij de Groote Kerk vertrocken naa Rotterdam

Uitgaande attestatie Ned. Herv. (klapper 27.246):
Pieter DORMAAL, wonende Kolfstraat, 20/24 apr. 1749 naar Zwijndrecht

- 20.71 notaris B v.d. Star (sept 175 - nov 1762)
877 Dirksje DE VOS wed Pieter DORMAAL , nr 13444 folio 535

Begraven Grote Kerk te DORDRECHT

- 9-4-1677 een kint van Pieter Dormael, schrijnwercker op de Linde Gracht; is dertien jaar oudt
- 25-5-1686 meerderjarig kint buiten int .... van Abram Pieters Dorwael, thuijnman
- 2-3-1690 een kindt van Pieter Dorremale kruijdenier bij de Kolfbrugh
- 10-8-1691 een kindt van Pieter Dormael, kruijdenier bij de Pelsebrugh
- 30-6-1692 een baer in het Augustijnenkamp voor Pieter Dormael, schrijnwercker
- 12-4-1689 een kint van Pieter Dormael, schrijnwercker "Stien"straet
- 1-6-1696 een kint van Pieter Dormael kruydenier beij de Kolfbrugh
- 26-3-1696 een kint van Pieter Dormael kruydenier bey de Pelsebrugh
- 12-4-1689 een kint van Pieter Dormael in de Niwstraet
- 10-8-1691 een kint van Pieter Dormaer kruydenier beij de Pelsebrugh
- 30-6-1692 een baer in den Augesteijnenkamp voor Pieter Dormaer schrijnwercker
- 22-6-1700 Marike Davidts huijsvrouw van Pieter Abr Donraat tuynman woont buyten de Vriesepoort
- 10-10-1708 Anthonij DORMAAL schrijnwercker achter in de Nieuwstraat
- 22-1-1703 Jenneke Tunis van VEEN weduwe Pieter Doremael op de Linde Gragt
- 7-2-1727 Elisabet PENTEN huysvrouw van Abraham Donrart buijde beij het Kooningsplijn, laat een kint na
- 8-8-1712 Catharijna van Asperen wed van Anthonij DOREMAAL achter inde Nieuwstraat aan de Vest
- 25-9-1725 Sebilla 'Weij' huijsvr van Pieter DOLMA bij  brugh, sonder kinderen
- 30-3-1737 Pieter Dormaal op de Voorstraat bijd Pelsebrug, laat geen kinderen na
- 22-6-1741 Neeltie DORMAAL wed van Bartholomeus de Heer op den Arimaartensehof; lat geen kinderen na met de ordinare koets
- 26-8-1741 Zovija DORMAAL wed van Gregoris GIPS bijde Sluijspoort in de Prinsestraat, laat kindere na
- 24-12-1763 Margrita RUES wed van Jan Dormaal in de Spooijstraat, laat kinderen na, met ordenare koets
- 28-4-1767 Geertruy Dormael ongehuwt op de Arienmaartsenhoff met de ordenare koets
- 5-8-1761 Dirkie de Vos wed van Pieter DORMA laet geen kinderen na, met de ordinare koets; over de Vriesestraet op de Voorstraat
- 6-9-1783 Antonie DORMAALEN ongehuwt bij de Bottisstraat met ordinare koets
- 5-6-1669 een kint van Pieter Dormael schrijnwercker op de Linde Gracht

Begraven Nieuwkerk te DORDRECHT

- 11-5-1684 het kint van Aerdt DORMAEL kleermacker
- 16-5-1686 het kint van Aerdt DORMAEL kleermacker
- 24-8-1693 het kint van Aerdt Dorremael in de Nieuwstraat
- 24-10-1697 het kint van Aerdt Dormael in de Kolfstraat
- 8-5-1725 Aert Dormal aghter in de Niestraat; Laet kinderen na
- 12-4-1727 Huybert DORREMAEL in de Kolfstraat; laet een kint na bij 't Klockhuijs
- 11-9-1732 Greitie RANCK wed Aert Dormaal in de Oudestijnenkamp; laet kinderen na
- 10-7-1741 Francois Dormael (niet gevonden)
- 25-8-1742 Catie Aldenborg huijsvrouw van Aeri Los; laet kinderen na; den huijse van de wed(n) Dormael in de Groote Spuystraat
- 3-11-1747 het kind van Pieter Dormael over 't blijker dijckjes; de ouders leeven; het kint dood ten werelt gekomen
- 9-1-1749 het kind van Pieter Dormael buyten bij Ierland; de ouders leeven; het kint dood ten werelt gekomen
- 30-7-1712 't kint van Jan Dormael in de Grote Spuijstraat
- 3-2-1717 't kint van Huybert Dormael in de Kolfstraat
- 15-10-1718  't kint van Huybert Dormael in de Kolfstraat
- 2-12-1721 't kint van Huijbert Dormael in de Kolfstraat
- 16-6-1806 het kind van Johannes Doremaal op den Ritdijk bij 't Ritdijkstraatje letter C 311, de ouders leven (oud 7 1/4 jaar, "zinkkeling, koorts")
- 6-2-1807 het kind van Hendrik Dormol op de Hooge Nieuwstraat letter A301 de ouders leven

LOSSE FEITEN

- Aart Aertsz., meulenaer, geboren te Andwerpen, woonende buiten de Spuijpoort, otr/tr Dordrecht 1-12-1618/23-12-1618 Maike Leenaert Cornelisdr van Capelle in Langstrate, woont tot den Bleijker buiten Spuypoort. Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (Ned. Herv.):
a. Pieter, dp 1-3-1621
b. Ariaen, dp 1-11-1622
c. Cornelis, dp 1-7-1625

- Pieter Dormaal j:m: woond op de Lindegragt geassisteerd met zijnen neef Pieter Gips, otr/tr Dordrecht 14-4/1-5-1746 Susanna de Hart j:d: woond op de Sandwegh beijde van Dordrecht geassisteerd met haer vader Marcelis de Hart

- otr Dordrecht 16-9-1703
Jan DORMAEL j:m: woont in de Nieuwstraat geassisteert met sijn vader met
Margrietie Rus (Rous) j:d: woont in de Kolfstraat beijde van Dordregt, geassisteert met haar moeder (tr 30/9)
Doop Dordrecht (NH):
a. Lijsebet, dp 13-2-1704
b. Catharina, dp 25-1-1706
c. Antonij, dp 11-12-1707
d. Jenneke, dp 20-7-1710

- otr Dordrecht 21-4-1715
Huijbert DORMAEL jongman van Dordregt woont in de Kolfstraat geassisteert met Aert Dormael zijn vader met
Jannetje ZANGERS jongdogter van Dordregt woont buyten de Spuypoort geassisteert met Grietje Jansse huysvr van Ary Zangers haer behout suster en volgens schriftelijke consent van Dingena de Vries wed Ary Prs Zangers haer moeder (tr 5/5 1715)
Doop Dordrecht (NH):
a. Grietje, dp 18-11-1715
b. Grietje, dp 16-1-1717
c. Dingena, dp 30-9-1718
d. Margriete, 17-1-1720

- otr Dordrecht 21-9-1681
Aert d'Ormaal (Dormael), kleermaker, wedn (j:m: doorgestreept)met
Grietie Ran(c)k wed van Johannes Rijckenburgh beijde van Dordrecht en woonende in ...straat (tr 6/10 1581)
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Geertruydt, dp 19-9-1682
b. Jenneken, dp 7-4-1684
c. Geertruy, dp 14-11-1687
d. Neeltje, dp 30-9-1689
e. Huijbert, dp 6-6-1691
f. Pieter, dp 12-8-1693
g. Jenneken, dp 11-8-1697

- Aert Dorma, j:m: van Dordrecht, otr Dordrecht 15-10-1679 Mary Silwanus, j:d: van Vole...hou. beijde woenende tot Amsterdam. Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Jenneken, dp 2-2-1680
b. Geertruyd, dp 25-4-1681
- otr Dordrecht 19-2-1679
Anthonij d'Ormaal/Dormael schrijnwerker j:m: woont op de Lindegracht met
Trijntje/Catharijntje van Asperen j:d: woont bij de Beurs, beijde van Dordrecht
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Jenneken, dp 6-8-1681
b. Pieter, dp 22-8-1683
c. Gijsbert, dp 24-2-1686

- otr Dordrecht 25-10-1654
Pieter Aerdtsen DORMA(E)L, schrijnwercker, j:m: van Dordrecht wonende in de ? met
Jenneken Teunis van "Hors" j:d: van "Echt" woonende achter het Stedthuis (tr 8/11 1654)
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Aert, dp 8-9-1655
b. Theuinis, dp 12-1-1657
c. Wilhem, dp 27-1-1658
d. Pieter, dp 24-8-1659
e. Pieter, dp 8-12-1660
f. Sophia, dp 23-4-1662
g. Abraham dp 10-4-1664
h. Gijsbregt, dp 17-2-1666
i. Pieternelle, dp 30-11-1667

- otr Dordrecht 27-3-1689 
Pieter DORMAEL winckelier j:m: van Dordrecht won aen 't Groothofd met
Sibilla Wijntjes/Wijnckens/Lintens/Wentjes j:d: van Orsoij won voors Bagijnhoff (tr 11/4 1689)
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Bernardina, dp 13-2-1690
b. Barent, dp 25-1-1691
c. Jenneken, dp 9-4-1692
d. Jenneken, dp 6-11-1698

- ovl Dordrecht 2-6-1834
Adriana van Doormalen, zonder beroep 26 jaar, geb en won alhier ongehuwd, dr van Hendrik van Doormalen, 65 suikerbakker en Maria Gerards
ovl 31/5 avonds 6 uur, B229 Tolbrugstraat

- Huybert Cornelis RANCK, otr Dordrecht 24-4-1650 Geertruyd Cornelis. Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Cornelis, dp 3-3-1651
b. GRIETJE, dp 1-11-1652
c. Pieter, 5-10-1654
d. Annechie, dp 4-9-1656
e. Gerbrandt, dp 10-3-1658
f. Lucas, dp 4-2-1660
g. Neeltge, dp 22-8-1661
h. Huybrecht, dp 1-6-1663

- Pieter Aeerts Dormael (not archief Adriaen de Haen , notaris archief 20 inv 221 f. 54) tekent met een teken

- Dordrecht otr 29-4-1729 
Jan van der Burgh wedn van Aernhem woont bij de Nieuwkerkstraat met
Johanna Sangers wed Huybert DORMAEL van Dordrecht, woont buyten de Vriesepoort geassisteert met Pleuntie Sangers huijsvr van Hendrik Olivier haer suster (tr 15/5 1729)

- otr Dordrecht 14-4-1746
Pieter Dormaal j:m: woond op de Lindegragt geassisteerd met zijnen neef Pieter Gips met
Susanna de Hart j:d: woond op de Sandwegh beijde van Dordrecht geassisteerd met haer vader Marcelis de hart (tr 1/5 1746)

- otr Dordrecht 23-9-1741
Ary MATENA j:m: van Papendrecht woont in de Spuijstraat met
Catharina DORMAEL j:d: van Dordrecht woont mede in de Spuijstraat geassisteert met haere moeder Margarita Reus wed van Jan Dormael (tr 8-10-1741)
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Jan, dp 17-12-1741
b. Margrita, dp 21-8-1743

- otr Dordrecht 12-4-1759
Jacobus Morree j:m: van Geertruydenbergh woont in de Spuystraat geass met zijn broeder Marcus Moree met
Dingena van der Hout j:d: geb te Raamsdonk woont in de Nieuwkerkstraat geass met haar goede vrindin CAATJE DORMAAL huysvr van Ary Matena (tr 6-5-1759)

- otr Dordrecht 13-12-1777
Jan Matena j:m: woont op de Noorstraat bij de Botjesstraat geass met zijn moeder Catharina DORMAELE wed Ary Matena met
Anna Wilhelmina van Heck j:d: woont op de Voorstraat bij de Augustienerkerk beide gebore te Dordrecht geass met haar broeder Johannes van Heck (tr 28-12-1777)
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Arij, dp 27-12-1778
b. Gerrit, dp 6-7-1781
c. Cathrina, dp 4-2-1784

- otr Dordrecht 5-7-1766
Pieter Lodenkamp j:m: woont in de Gravestraat geass met zijn vaeder Hendrik Lodenkamp met
Margaritha Matena j:d: woont in de Spuijstraat beijde van Dord, geass met haer moeder Catharina DORMAEL wed van Arie Matena (tr 20/7 1766)

- Doop Dordrecht NH
Gregorius Gipts, otr Dordrecht 21-1-1657 Willemke Gerrits
a. Gregorius, p 5-1-1658
b. Agnietje, dp 25-7-1660
c. Gerit, dp 18-5-1663
d. Johannes, dp 14-9-1665
e. Neelken, dp 29-1-1668
f. Albert, dp 30-7-1671
g. Aelbert, dp 14-4-1677

Marcelis de Hart, otr Dordrecht 25-11-1696 Beatrix van Hees
a. Jacobus, dp 18-11-1705
b. Abraham, dp 17-7-1707
c. Eva, dp 17-3-1709
d. Susanna en Jenneken, dp 13-9-1711
e. Willem, dp 15-4-1714
f. Gerardus, dp 8-9-1715
g. SUSANNA, dp 9-6-1717
h. Marselis, dp 22-5-1720

Ariaen Ariaensen Sangers, tr Cornelia Pieters
a. Ariaen, dp 15-6-1656

Pieter Ariensen Sanger, otr Dordrecht 13-10-1669 Ariaentge Pleune
a. Cornelia, dp 3-2-1670
b. Ariaen, dp 26-1-1672
c. Pleuntje, dp 15-1-1676
d. Cornelia, dp 13-12-1677
e. Cornelis, dp 15-12-1680
f. Pleun, dp 6-9-1683

Pieter Ariensz Sangers, tr Dingena Pieters
a. JANNICHIEN, dp 29-9-1686

- geb Dordrecht 5-6-1820 (259)
Johan Dormolen, schipper, wonende te Griethuyzen, thans leggende aan deze stad en Geertrui PITZ
geb 22/5 des namiddag 4 uren HENDRIK

- Huybert Cornelis RANCK, otr Dordrecht 24-4-1650 Geertruyd Cornelis. 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Cornelis, dp 3-3-1651
b. GRIETJE, dp 1-11-1652
c. Pieter, 5-10-1654
d. Annechie, dp 4-9-1656
e. Gerbrandt, dp 10-3-1658
f. Lucas, dp 4-2-1660
g. Neeltge, dp 22-8-1661
h. Huybrecht, dp 1-6-1663

- Aert Dorma, j:m: van Dordrecht, otr Dordrecht 15-10-1679 Mary Silwanus, j:d: van Vole...hou., beijde wonende tot Amsterdam. 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (NH):
a. Jenneken, dp 2-2-1680
b. Geertruyd, dp 25-4-1681

- Bron: http://home.concepts.nl/~jhasniet/makws.html 
1792 Leonardus Wouters de Bont, geboren in Hoeven rond 1657. Leonardus is eerder in ondertrouw gegaan in Oudenbosch op zaterdag 18 april 1682 en getrouwd aldaar op zondag 3 mei 1682, getrouwd aldaar op zondag 3 mei 1682 voor de kerk, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Elisabetha Rommens Calis. Leonardus is in ondertrouw gegaan in Etten-Leur op zaterdag 18 juni 1701 en getrouwd aldaar op zondag 3 juli 1701, op ongeveer 44-jarige leeftijd (2) met
1793 Maria Hendrickx Moerkens (21 jaar oud), gedoopt in Etten-Leur op woensdag 10 april 1680 (doopgetuige was Joannes Jacobs & Cornela Wilboud). Uit dit huwelijk:
a- Joanna Leendertse de Bont, gedoopt in Oudenbosch op zondag 12 maart 1702 (doopgetuige was Marinus Geerde van Mol & Dymphna Hendrickx), overleden in Hoeven op zaterdag 27 april 1771, 69 jaar oud.
Joanna is in ondertrouw gegaan in Hoeven op zaterdag 1 september 1725 en getrouwd aldaar op zondag 30 september 1725, op 23-jarige leeftijd (1) met Hubertus Marynisse Rijvers (39 jaar oud), gedoopt in Hoeven op dinsdag 4 juni 1686 (doopgetuige was Joannes Dirck Rijvers & Adriana Janssen Eemans), overleden in Hoeven op vrijdag 21 oktober 1740, 54 jaar oud, zoon van Marynus Huybrecht Rijvers en Dimphna Paschiers Eemans. Joanna is in ondertrouw gegaan in Hoeven op zaterdag 28 oktober 1741 en getrouwd aldaar op zondag 19 november 1741, op 39-jarige leeftijd (2) met Marijnis Phase ook genaamd Vaase (ongeveer 25 jaar oud), geboren in Hoeven rond 1716, overleden aldaar op maandag 19 december 1791, ongeveer 75 jaar oud. 
b- Rumoldus de Bont, dp Oudenbosch 9 mei 1704 (dpget Henricus Moerkens & Petronilla Wouters de Bont).
c- Petronilla de Bont, dp Oudenbosch 21-8-1705 (dpget Petrus Hendrix Moerkint & Petronilla Wouters de Bo).
d- Anna de Bont, dp Oudenbosch 3-12-1707 (dpget Joanna Marynissen Mol & Cornelia Moerkens).
e- Henricus de Bont, dp Oudenbosch 9 augustus 1710, zie 896.
f- Joannes de Bont, dp Oudenbosch 27-1-21713 (dpget Henricus Walschot & Joanna Linders).
g- Joannes de Bont, dp Oudenbosch 24 maart 1715 (dpget Jacobus Wouters Moerkins & Maria Linders).
h- Elisabetha de Bont, dp Oudenbosch 7 maart 1716 (dpget Jacobus Moerkens & Maria Linders).
i- Adriana Linderse de Bont, dp Oudenbosch 18 oktober 1717 (doopgetuige was Antonius van Dormael & Antonia Geerde Mol), overleden in Hoeven op woensdag 27 november 1737, 20 jaar oud.

- Aert Houtappel, geb. omstr. 1350, leenman van den Hertog van Brabant voor een goed te Berckel. vermeld 1384-1417 tr. (1406) Hillegonda van Oesterzeele, wed. in 1429, waaruit:
1. Margriet Houtappel, tr. Dirc de Borggrave, de stamvader van de borgraven d'Altena in Belgie
2. Jacob van Eele/Appels
en twee bastaarden :
3. Mercelis Houtappel, vermeld 1433 ( 16) ;
4. Wouter Houtappel alias Bac, poorter van Ďs-Hertogenbosch (1431)) ovl v. 1444, tr. Bela Jansdr. die Wyt, vermeld 1459 (17). waaruit :
    a. Aert Houtappel wonende te Oirschot (1470), tr. Heylwich Henric Jan Zibben (18), waaruit :
        aa. Wouter Houtappel, vermeld 1471 (19);
        bb. Jan Houtappel, vermeld 1471 (20);
        cc. Gerard Houtappel, vermeld 1471 (21);
        dd. Elisabeth Houtappel, vermeld 1471 (22);
        ee. Aleyt Houtappel. tr. Merten Dirckszn. van Dormalen, vermeld 1471 (23):
    b. Gerard Houtappel, vermeld 1444 (24); . I
    c. Hillegondis Houtappel, tr. Lambert Philipszn. van Boiningen, vermeld 1484 (25) ;
    d. Elisabeth Houtappel, religieuse van St. Franciscus ,,by de Tolbrugge" te Ďs-Hertogenbosch ( 1486) (26).
(bron: Gens Nostra 1953)- Bron: http://www.geocities.com/Heartland/Ridge/3729/index_lst_d.html 
Dormael / LoZ089 (Loon op Zand)
Dormael van / LoZ095 

Oordeel van Salomo
Kunstenaar: Cuyck, J.W. van : Jan Woutersz van Cuyck -1572
Titel: Oordeel van Salomo
Jaar: 1572
Materiaal: schilderij (doorsnede 215 mm)
Trefwoord: schout; Salomo's oordeel; Drenckwaert; (Johan van, ridder, baron van Dormael); Dordrecht
Opmerking: Volgens geschiedschrijver Matthijs Balen liet schout Jan van Danckwaert (1543-1606), onbemind bij de Dordtse bevolking, op de gevangenpoort door Van Cuyck, die gevangen zat op verdenking van ketterij, vůůr diens executie op 28 maart 1571, een portret van zichzelf maken als Salomo. In 1552 wordt echter reeds 'Het Oirdel' vermeld. Vroeger hing het schilderij in de schepenkamer van het stadhuis. Litt.: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl.IV, 488; S. van Gijn: Dordracum Illustratum II, no. 3323 ev.; Ach lieve tijd. 800 jaar Dordrecht, de Dordtenaren en hun bestuur (dl. 7 pag. 159) Zwolle 1986.

Bron: http://rattler.konbib.nl/kb/ncrd/images/images-3.html

- Format:
Stage-name, dates-of-work, family name at birth, given name at birth, gender; date-of-birth; date-of-death (199x if alive beyond dow); role type; picture pointer; Notes as Citation, Award, Married, Lived-with, Sibling, Parent, Child, etc.
Model line (F5):

stagenm -1997 fmn gn G dob 199x RU: \Un |
Brigitte Bardot 1954-1973 Javal Camille F 1933 199x R:sexy \Fr Mt(Roger Vadim; P, Jaques Charnier; A, Gunther Sachs; A. Bernard dOrmale)

Bron: http://www-db.stanford.edu/pub/movies/actors.html 

www.familysearch.org

- Catharina Dormael, tr Dordrecht 19-12-1703 Johannes Snoeck
- Hendrieck van DORREMAAL, tr Prinsenhage 20-2-1713 Johanna van Poppel
- Franciscus JANSEN VAN DEN DOORMALEN, tr Johanna Margaretha KASTEELEN
1. Johannes Bernardus JANSEN VAN DEN DOORMALEN, geb Arnhem 2-4-1874
2. Johannes Cornelis JANSEN VAN DEN DOORMALEN, geb Arnhem 5-8-1860
- David JANSSEN VAN DEN DOORMALEN, tr Wilhelmina DE WIJS
1. Johannes JANSSEN VAN DEN DOORMALEN, geb Zutphen 19-2-1825
2. Maria Janssen VAN DEN DOORMALEN (TWIN), geb Arnhem 1-1-1840
- Johannes VAN DOORMALEN, tr Maria BRESSERS
1. Maria VAN DOORMALEN, dp Oirschot 18-11-1762
- Maria VAN DOORMALEN, tr Oirschot 5-6-1791 Johannes DE CROON
- Hendrik JANSEN VAN DEN DOORMALEN, tr (1) Nijmegen 1789 Joanna Pekok, tr (2) 1811 Joanna MARCUS
1. Cornelis JANSEN VAN DEN DOORMALEN, geb Nijmegen 1812
- CORNELIS JANSSEN VAN DEN DOORMALEN, tr Arnhem 24-6-1840 MARIA JOSEPHA FREQUIN
- Maria Reijnierze VAN DOOREMALEN, tr (1) Amersfoort 31-7-1740 Zeger VAN ELDERT, tr (2) Amersfoort 29-8-1755 Joannes BOEREKAMP
- Lambertus VAN DOREMALEN, tr Aalst 25-4-1841Maria VAN DEN BAAR
- Maria Cornelia VAN DOREMALEN, tr Tilburg 19-6-1922 Adrianus Joannes Maria DE LEPPER
- Adriani DOORMAAL
, tr Elisabet Matthia VAN SCHENDEL
1. Petrus DOORMAAL, dp Dongen 30-7-1798

Gen Lias

- Joannis van Dormael, tr Jacoba van Gestel
a. Cornelia van Dormael, geb Oisterwijk 31-01-1804, tr Baardwijk 26-05-1836 (4) Christiaan Staal, geb Baardwijk 01-08-1791, zn van Joannes Staal en Gertrudis Maas.
Uit dit huwelijk:
    1. Josephus Staal, geb Baardwijk 20-12-1840, tr (1) Baardwijk 08-01-1887 Alida Mans
    , geb Besoijen, tr (2) Baardwijk 09-11-1865 (8) Lucia Maas, geb Baardwijk 07-12-1841
    , dr van Hendrikus Maas en Adriana van Bijnen
    2. Johannes Staal, geb Baardwijk 15-03-1837, tr Waalwijk 22-02-1881 (2) Petronella
    Philippina Wulfeken, geb Heusden 16-07-1828, dr van Peter Jacob Wilfeken en Antoinetta
    Elisabeth Freijermoet
    3. Johannes Staal, geb Baardwijk 15-03-1837, tr Baardwijk 22-10-1863 (7) Ardina van    
    Delft, geb Drunen 08-07-1817, dr van Theodorus van Delft en Geertrui Schalks
- Theodorus van Dormael, tr Maria Dorothea S.E. van Essen
a. Maria Therezia van Dormael, geb Tongeren, tr Woerden 28-01-1864 (4) Gijsbert Groeneveld, geb Woerden, zn van Dionisius Groeneveld en Marrigje Emmigje van Wijk
Uit dit huwelijk:
    1. Johanna Everdiena G. Groeneveld, geb Woerden, tr Woerden 05-10-1900 (26) Jacob Jan
    Sipkens, geb Den Helder, zn van Cornelis Sipkens en Antje de Wijn
- Maria van Dormaal, tr Lambertus Pas
a. Jan Baptist Pas, geb Moergestel 03-03-1799, tr Baarle-Nassau 28-08-1825 (11) Catharina Zeuws, geb Baarle-Nassau 05-07-1781, dr van Jacobus Zeuws en Cornelia Bax
b. Joanna Maria Pas, geb Oost-, West- en Middelbeers 25-04-1807, tr Baarle-Nassau 21-08-1834 (4) Jan Baptist Verheijen, geb Alphen en Riel 11-01-1796, zn van Adriaan Verheijen en Jacoba Havermans
c. Cornelia Pas, geb Moergestel 09-01-1801, tr Baarle-Nassau 17-04-1826 (4) Jacobus Jacobs
, geb Baarle-Nassau 18-03-1780, zn van Jan Cornelis Jacobs en Margo Zegers
 

+ + +
Godijn van Do(r)mael, bouwmeester Domtoren (Utrecht)
+ + +

De geschiedenis van de Domtoren
o
In 1253 woedt er een brand in Utrecht en de Domkerk van Adelbold wordt flink beschadigd. Ondanks enige restauratie begeeft het poortgebouw van de kerk het in 1308. Pas in 1320 begint de sloop van het gebouw en komt er een nieuwe, grote toren voor in de plaats. Met de bouw van de toren is men in 1321 begonnen. De lage zuidelijke toren van het oude poortgebouw blijft bestaan en wordt ingezet als trap naar de bisschopskapel in de nieuwe toren. De bouw van de toren is in vier fases gegaan. De eerste fase is van 1321 tot 1328, de tweede is van 1342 tot 1357, de derde is van 1357 tot 1360 en de laatste fase is van 1360 tot 1382. Voor de eerste en tweede fase is Jan van den Doem I de bouwmeester geweest, voor de derde fase is Godijn van Domael de bouwmeester geweest en de laatste bouwmeester is Jan van den Doem II. De toren krijgt veel kritiek, zoals bijvoorbeeld dat de kosten te hoog zijn en volgens Geert Groote, de grondlegger van de Moderne Devotie (een stroming binnen de katholieke kerk) is de toren 'overdreven hoog en monsterachtig'. Jan van den Doem I, ook wel Jan van Henegouwen genoemd, heeft de basis gelegd voor de toren zoals hij nu is. De toren is opgebouwd uit drie geledingen. De eerste geleding is gemaakt door Jan van den Doem en die bestaat uit de kelders, dan de begane grond, vervolgens de MichaŽlskapel en daar boven de Egmondkapel. Deze geleding reikt tot een hoogte van 40 meter.

De MichaŽlskapel
De MichaŽlskapel is de bisschopskapel op de benedenverdieping van de nieuwe toren en vervangt de vroegere MichaŽlskapel in het oude poortgebouw. Een trap in de zuidelijke muur leidt naar de op 12,5 meter hoogte gelegen kapel. De kapel wordt met een luchtbrug verbonden met de kerk. Er is een luchtbrug, omdat de kanunniken van het Domkapittel ruzie heeft gehad met die van het kapittel van de St. Salvatorkerk. De noordelijke ingang van de kerk zou namelijk de immuniteit van de St. Salvatorkerk schenden. Na twee eeuwen van onderhandelen is men tot een overeenkomst gekomen, waarbij de kanunniken van de St. Salvatorkerk het recht van overpad behouden. Met als gevolg dat de doorgang van toren naar kerk niet gesloten kan worden, want de St. Salvatorkanunniken moeten een rechtstreeks pad hebben om van hun plek naar de eigen kerk te gaan. Dus er wordt een gesloten luchtbrug gebouwd, zodat de bisschop nooit via buiten naar de kerk hoeft te lopen.

De Egmondkapel
De Egmondkapel, die boven de andere kapel is gebouwd, is nooit gebruikt voor diensten. In de vijftiende eeuw krijgt de kapel de functie van de woning van de torenwachter.
Boven de stenen toren komt een houten klokkenhuis met klokken. Dit is de functie van de toren : het luiden van klokken. De toren is in verschillende stijlen gebouwd. Zo heeft Jan van den Doem I een gesloten en massale stijl en Godijn van Domael en Jan van den Doem II een open stijl, de late gotiek. De open stijl houdt in dat er grote vensters, die van onder tot boven van de tweede geleding ( de klokkentoren rond het klokkenhuis) reiken, in het midden van de wand komen. De tweede geleding reikt tot een hoogte van ongeveer 70 meter. Jan van den Doem II maakt de derde geleding van de toren, het achtkant. Het is een opengewerkte top in de stijl van de late gotiek. Het achtkant is puur voor decoratie en er is geen functie aan verbonden.
De toren is in 1382 klaar en de hoogte is dan 106,75 meter. Het is nu de hoogste toren van Nederland. In 1505 is er geldgebrek zowel voor de kerk als voor de toren. Toch wil de kerk haar imago opvijzelen en er wordt een nieuwe eikenhoten klokkenstoel voor de dertien luiklokken aangeschaft. Voor de klokken is ruim 30000 kg brons nodig. Dit vraagt om kritiek van het volk en dat komt er ook. Uiteindelijk zal deze ontevredenheid leiden tot de beeldenstorm in 1566. De Dom is al in de zestiende eeuw een attractie, want zo heeft Filips, zoon van Karel V, de toren beklommen in 1549.

Het carillon
Het carillon is in 1664 in de toren geplaatst in de bovenste geleding. Er wordt een toonzuiver klokkenspel gemaakt met vijfendertig klokken. De storm van 1674 laat de Domtoren heel, dit in tegenstelling tot de kerk.

Restauraties aan de Domtoren
De Domtoren is na 1824 nog enkele malen gerestaureerd. Zo heeft in 1836 een storm de bovenste etage van de toren beschadigd. Men heeft toen sloop overwogen, maar is uiteindelijk overgegaan op restaureren. Deze heeft van 1836 tot 1841 geduurd. In 1859 krijgt de toren een nieuwe klok. Tijdens de restauratie van 1901 tot 1931 (zie afbeelding 2) wordt onder andere het ijzeren hek op de eerste verdieping vervangen door een stenen balustrade. De spits van de toren wordt een paar meter verhoogd en er komt een nieuw windvaan. De hoogte is nu 112,5 meter. Ook nu is de Domtoren de hoogste toren van Nederland. Ook het carillon wordt vernieuwd en in latere periode zal het carillon nog worden aangevuld, waardoor het nu nog steeds gebruikt wordt. De wijzerplaten zijn tijdens deze restauratie iets naar beneden gehaald, zodat het beter zichtbaar is voor de voorbijganger.(zie afbeelding 1 toren zoals hij er nu uitziet) In 1986 staat de Dom nog eenmaal in de steigers vanwege kleine restauraties. Griet Titulaar heeft met een project de steigers gedecoreerd met een geschilderde Saturnusraket, die op ware grootte is gemaakt.

- "Tast men over de herkomst van de vroegste, hier actieve bouwmeesters in het duister, vanaf 1357 komt daar verandering in. In dat jaar werd GODIJN VAN DORMAEL leider van de dombouwloods te Utrecht. Meester Godijn was afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden waar hij bemoeienis had met de bouw van de Sint-Lambertuskathedraal te Luik."
Bron: "Middeleeuwse kerken te Utrecht" Flip Delamarre (blz. 14, De Walburg Pers)

+ + +
Rhoon, oudste dorp van IJsselmonde
+ + +

Drie prachtige bezienswaardigheden, te weten de Nederlandse Hervormde Kerk, het kasteel en het oude logement "Het Wapen van Rhoon" vormen historisch de kern van de plaats Rhoon.

De eigenaardige ligging van deze drie bijzonderheden staat in verband met het ontstaan van Rhoon.

In 1199 begunstigde Dirk VII, elfde graaf van Holland, Biggo van Duyveland met een leengoed. Dit was niet meer dan een "plaat in de Oude Maas". Het ontbrak Biggo van Duyveland niet aan ondernemingslust, want hij liet deze plaat indijken en stichtte daarop een heerlijkheid, die toen niet de naam "Rhoon" droeg, maar "Rhoeden". De legende vertelt, dat bij de uitgifte van de eerste grond in het lis een nest met zeven jonge hondjes (getijgerde brakjes) gevonden werd, die allen reuen waren. Vandaar het wapen van Rhoon: dwarse spits uitlopende rode strepen op een goud veld, waarop een getijgerd brakje "tussen biezen en andere ruygtens" zit. De naam "Reuen" zou zich in de loop der tijden als volgd hebben ontwikkeld: "Rheuden, Rhoeden, Rhooden, Rhoon". Een andere lezing, die waarschijnlijker lijkt, is dat Biggo van Duyveland zich als kruisvaarder verdienstelijk heeft gemaakt op het eiland Rhodos en dat de naam "Rhoeden" hiervan is afgeleid.

Het kasteel werd in 1432 gebouwd door de familie Van Duyveland in de plaats van een oud kasteel, dat afgebroken werd nadat het door de St.-Elisabethsvloed zwaar was geteisterd. Hiermee in verband staat de bouw van het verdere gedeelte van Rhoon langs de Oude Zeedijk. Er is geen bepaalde dorpskom ontstaan, maar wel een dorpscentrum, waar we dan het slot, de kerk en het Huis te Pendrecht (Het wapen van Rhoon) aantreffen.

De gestichte heerlijkheid was een ridderhofstad met verschillende rechten daaraan verbonden. Misschien zijn weinig heerlijkheiden zo sporadisch van bezitters verwisseld als de ridderhofstad Rhoon. Van 1199 tot 1683 was het onafgebroken erfelijk bezit van de familie van de stichter van Duyveland. In 1683 kocht Hans Willem Bentinck tot Diepenheim, Heer van Drimmelen, kamerheer van de Prins van Oranje, wiens vriend en vertrouweling hij sinds jaren was, de hoge heerlijkheid Rhoon met al haar ap- en dependenties, met al wat erbij behoort, van Pieter van Duyveland van Roden.

Door zijn vriend de koning-stadhouder Willem III werd Hans Willem Bentinck in Engeland tot Graaf van Portland verheven. De namen Portlandpolder en Hoeve Portland stammen uit die tijd. In het geslacht van Bentinck bleef de heerlijkheid tot 1830, in welk jaar zij bij verkoop overging in de handen van de heer Antony van Hoboken. De heer Edward van Hoboken (overleden in 1913) was de laatste, die de titel van Heer van Rhoon voerde. Thans behoort de heerlijkheid aan diens nakomelingen, die zich hebben verenigd in de N.V. Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen "Rhoon, Pendrecht en Cortgene". Het kasteel of het "Huis te Rhoon", dat tot 1971 eigendom was van voornoemde naamloze venootschap, ging in dat jaar in eigendom over van de Stichting "Kasteel van Rhoon".

De voorgevel is eenvoudig en werd geheel vernieuwd door de Bentincks, vlak met Empire-ramen.

Vooral echter de achterzijde met de trapgevels en torentjes is bijzonder interessant. Vermeldenswaard is ook de grote schouw in de oude keuken met houtsnijwerk, voorstellende arabesken en vrouwenfiguren en de fraaie eikenhouten trap in de toegangshal. De gevangeniskelder en de oude kerker op de zolder zijn nog even huiveringwekkend als in de tijd van hun werkelijke bestemming. Boven de Empirezaal, vroeger Criminele Vierschaar, ligt de Kerkzaal, de slotkapel, waarin tot 1683 de katholieke eredienst werd gehouden. Het is bijzonder gelukkig dat in 1969 een stichting, te weten de Stichting "Kasteel van Rhoon" in het leven is geroepen met het doel het kasteel te verwerven, te restaureren, te onderhouden en te exploiteren in het belang van het sociaal-culturele leven in het algemeen en meer in het bijzonder voor de gemeente Albrandswaard. In 1975 werd de restauratie voltooid en is het gebouw in oude luister hersteld. Het vormt nu een bijzondere bezienswaardigheid voor de wijde omgeving.

In 1634 kreeg de zoon van Pieter van Duyveland met de titel "Heer van Pendrecht" een huis, staande tegenover de Nederlandse Hervormde Kerk, te weten Het "Huis te Pendrecht". De Nederlandse stads- en dorpsbeschrijver schrijft hierover in 1789: "Een groot aanzienlijk huis, met deszelfs extra groote tuin, boogaarden en Plantagien, hetgeen midden op het dorp tegenover de kerk staat, pronkende in deszelfs Frontespien met de wapens van Rhoon en Dormaale, zijnde dit huis door den oudsten gelegenheid van deszelfs Echtverbintenis met de gravinne van Dormaale geboorte te Brouwsel, gestigt, wordende hem de heerlijkheid Pendrecht, of liever den Titel daarvan door deszelfs Heer Vader ten Huwelijk geschonken". Dit huis werd in 1660 door brand verwoest. In plaats hiervan werd in de 17e eeuw door eerdergenoemde Hans Willem Bentinck het tegenwoordige "Huis te Pendrecht" nu "Het Wapen van Rhoon" gebouwd. Boven de ingang bevindt zich een driehoekig fronton met de wapenschilden van Rhoon en Pendrecht, die door een kroon gedekt en door twee leeuwen vastgehouden worden.

Als een treffend voorbeeld van vroegere, sobere stijlvolle kerkgebouw staat vlakbij het slot de dorpskerk. De vierkante toren met de fijne spits, de eigendom is van de burgelijke gemeente, rijst op uit het voorste gedeelte van het schip en helt voorover. Gelukkig hebben bekwame handen over het verval van de kerk gewaakt en is zij doelmatig gerestaureerd. In 1905 verbrandde de toren. De oude klok versmolt tot een vormloze klomp in de zengende vlammen. Zij was blijkens de opdracht ťťn der laatste giften uit het geslacht Van Duyveland. Die opdracht luidde: "Den Weledelgebore Heer Pieter van Roode, Heer van Rhoon en Pendrecht en Weledele geboren Vrouwe, Elisabeth de Voogd van Reineveld, Vrouwe Utsurpa. Anno 1650. Paris fecit". Is het uiterlijk goed bewaard, ook het interieur bevat belangwekkende overblijfselen. Aandacht verdient de marmeren graftombe achter in het koor. Twee sfinxen torsen een kist. Daarboven rijst statig een grafnaald van prachtig gearderd marmer. Op de top van de naald, die het dak nadert, staat een lijkbus. Voor de naald houden twee schreiende kinderen een kleed vast. Tegen de naald is het eenvoudige wapen van de Bentincks aangebracht, omhangen met het teken der orde van de Kouseband, met de zinspreuk "Honi out qui mal y pense", en daar onder de wapens van de twee, hier vroeger begraven gemalinnen van Hans Willem Bentinck. Het is niet de enige herinnering aan het geslacht Bentinck. Aan de koorwand prijkt een drietal grave rouwborden met tal van wapens met schild van Bentinck in zestien kwartieren. Na de grondige restauratie van het interieur zijn de in de kerk aanwezige grafzerken geordend en in de looppaden aangebracht. In het koor ligt een zeer mooi exemplaar. Het draagt het beeld van een abdis met de kromstaf in de hand. Het kerkinterieur en Ėexterieur zijn sober; zonder bijzondere schoonheid maken toch de eikenhouten preekstoel uit de zeventiende eeuw, het doopvont en het gestoelte van de Vrijheer met een geheel beschoten dak een harmonische indruk.

In de loop der tijden heeft het dorpschoon veel geleden door brand en water. Op 6 februari 1489 overviel een bende Hoeken de gemeente en dwong de inwoners met hun wagens de geroofde goederen te vervoeren. Het kasteel werd toen geplunderd en gebrandschat. In 1669 werd een groot deel van Rhoon door brand verwoest, terwijl in november 1775 Rhoon door een hoge waterstand met ondergang werd bedreigd. Ook in 1953 bedreigde het water het dorp.

De geslachten Van Duyveland en Bentinck waren nauw verbonden met de strijd tegen het water en hebben hun stempel gedrukt op Rhoon. Polder na polder werd ingedijkt. Als gevolg van de verschillende indijkingen kan Rhoon als een dijkdorp worden gekenschetst. Veel namen getuigen daar nog van.

Het dorp ontwikkelde zich op een rustige, geleidelijke wijze. Door de eeuwen heen vormden de landbouw, tuinbouw en veeteelt de voornaamste bestaansbronnen van de bevolking. Mede als gevolg van de mechanisatie in de agarische sector weken veel inwoners reeds in de dertiger jaren uit naar het haven- en bouwbedrijf te Rotterdam. Later vond ook menigeen zijn werkgelegenheid in de petrochemische industrie in het Botlek- en Europoortgebied.

In 1932 werd de Groene Kruisweg aangelegd. Deze weg doorsneed het gemeentelijk gebied, waardoor tevens een scheiding teweeg werd gebracht tussen het rustieke oude dorp, met o.a. de Nederlandse Hervormde Kerk, het Kasteel en het nieuwe gedeelte.

De jongste geschiedenis heeft zich gekenmerkt door een relatief sterke uitbreiding.

De woningbouw nam na de Tweede Wereldoorlog een geweldige vlucht. Tot 1965 werden diverse complexen woningwet- en premiewoningen gerealiseerd, terwijl ook de bouw van verscheidene vrije sectorwoningen in die periode niet onvermeld mag blijven. Het aantal inwoners steeg toen van 2.700 naar 5.547. Na het jaar 1965 was er sprake van enige stagnatie in de woningbouw als gevolg van het ontbreken van daartoe bestemde gronden. Eerst in de loop van de zeventiger jaren konden nieuwe plannen ten uitvoer worden gebracht, te weten Ghijseland en Tijsjesdijk. De laatste nieuwbouw is verwezenlijkt in het gebied "Rhoon-noord-west", dat 576 woningen bevat. Op deze plaats dient tenslotte nog melding te worden gemaakt van de Rhoonse en Carnisse Grienden, die deel uitmaken van een langs de Oude Maas gelegen fraai en uitgestrekt recreatiegebied, dat voor zowel wandelaars als fietsers aantrekkelijke verblijfsmogelijkheden bezit.

Tot zover iets over de Geschiedenis van Rhoon, dat vanaf 1 januari 1985 is opgegaan in de nieuwe gemeente Albrandswaard.
Bron: http://www.albrandswaard.org/docs/historie.htm 

- RHOON
"In de loop der tijden werd de financiele positie van de familie Van Rhoon steeds slechter. Na de dood van zijn vrouw in 1679 werd Pieter IX van Rhoon gedwongen het "Huys te Pendrecht" (het tegenover het kasteel gelegen huis dat thans als cafe owrdt gebruikt) te verkopen aan de baljuw van Rhoon. In datzelfde jaar overleed Pieters vrouw, Catharina Theresia de Bruxelles, burggravin van Dormale, waardoor een groot deel van het vermogen waarop Pieter tot dan toe een beroep had kunnen doen, wegviel."
Bron: "Nederland in kaart gebracht: Atlas van de Nederlandse kastelen" - dr. K.A. Kalkwiek, AIJM Schellart (1980, blz. 166)- van Duiveland van Rhoon in Nederlandse Leeuw 1902, 1926, 1929

- De kerk van St. Antonius Abt te Acht, in 1886 gebouwd en bestuurd door de pastoor Albertus Warong, overleden 25 Februari 1934 en Jacobus Schepens, sinds 9 Maart 1934, kreeg in 1928 zijbreuken, gebouwd door architect Van Doremalen uit Uden en is in 1951 door architect Geenen tot een kruiskerk uitgebreid. Het wit bepleisterde lichte kruiskerkje dient de kleine parochie (ongeveer 1700 zielen) uitstekend, temeer daar in het nog steeds wat afgelegen Acht nog geen noemenswaardige uitbreidingen tot stand kwamen. 
Bron: http://www.filatop.nl/9910.htm