GENEALOGIE "VAN DRIEL"
Heerjansdam

GENEALOGIE I:

I Jan Dirckz VAN DRIEL (VAN DER HIEL) alias TIMMERMAN (huis­timmerman, gemeenlantstimmerman, sluiswachter, pachter van de windrecht, schepen, heemraad van Kleine Lindt), ovl. na 1667, otr. Heerjansdam 08-10-1651 Maaijke Melsen CROONENBURGH, ovl.na 1695.
Uit dit huwelijk:
1.Trijntien, dp Heerjansdam 6-5-1654 (get. Jan Melsen en Heijltien Leendertsen), tr. Leendert Bastiaense van Nes. Uit dit huwelijk:
    a. Bastiaen, dp 11-01-1682 (Jan Reymen, Cornelis Ariensen, IJgje Jans), otr. Heerjansdam 01-04-1712 Maijke Cornelisse Kronenburgh, dp Heerjansdam 12-10-1687, dc. van Kornelis Janse Kroonenburg en Grietie Jans.
    b. Pietertje, dp 12-09-1683 (Wilm Bastiaansen, Grietje Bastiaans)
    c. Claes, dp 08-07-1685 (Joris Cornelissen, Arie Hendriksen, Geertruy Claes)

2. Jan, dp Heerjansdam 30-01-1656, ?volgt IIa
3. Bastiaen, dp Heerjansdam 14-04-1658 (Pietertien Cornelisse
4. Phijgje, dp Heerjansdam 25-02-1663 (Stijntje Jans), tr. Pieter Cornelis van der Fijnert.
Uit dit huwelijk:
    a. Cornelis, dp 04-07-1694
    b. Annitje, dp 20-05-1696
    c. Maaijke, dp Heerjansdam 16-03-1698 (Jan van Driel en zijn vrouw Marijtje van Bree)
5. Mels, volgt IIb

IIa. Jan Jansz VAN DRIEL, dp Heerjansdam 30-1-1656 (get. Neeltien Dirksen), j:m: van de Cleijne Lindt en aldaer wonende, aangifte om te begr. Kleine Lindt 2-7-1736 (cl. 3-0-0), otr./tr Numansdorp/Heerjandam 8-1/9-7-1679 Maria Mathijs (VAN) BREE, ged. Rotterdam 15-5-1657, j:d: van Rotterdam, wonende op Numantsdorp (1679), ovl. na 1720, dc van Matthijs Jacobsz van Bree (apotheker Rotterdam) en Maria Andries Coomans (dochter van Andries Bastiaansz Coomans, woont Strijen 1624 en Marietie Kindermaecker).
NB. 
- (OV 1976) 28-5-1628: Jacob Mathijsz. van Bree, grootschipper te Rotterdam, na overdracht door Jan Damen van Niedeck aldaar (f 1320~).
- (OV 1976) 28-10-1655: Susannetje Maertensdochter Paneel te Rotterdam, hulde door Nicolaes de Lange in den Hage, bij dode van haar man Jacob Mathijsz. van Bree volgens diens testament verleden op 6-9-1647 voor notaris Nicolaes van der Hagen te Rotterdam en octrooi d.d. 9-10-1637 (f 1321).
- 5-5-1719 testament langstlevende (Adrianus Palink):

In den naame des Heeren Samen: als men schreef 1719 den vijfde dag van de maand meij: sij kennelick dat wij schout en scheepenen van den ambagte van de Cleijne Lindt als daar toeversogt sijnde geweest ten huijse van JAN JANSE VAN DRIEL en de MARIJA VAN BREE egteluijden woonende in de voors. dorpe ons schout en heemraaden seer wel be.endt de welkes laarde te overdenken de broosheijt des menseschelijcke leeven conateure siende dat de doot seere onseeker is willen de daa..... alsvooren disponeere van haare tijdelijke goedren haar testateure verklaarde over sulx te wesen haar testamendtare ende uijterste wille Agio hier naa volgen sal inden eerste hebben sij testateur alvoorens haare siele soo wanneer de selve uijt haare sterffelijke ligchaam coomen te scheijden bevoole in de grondeloose genaade en barmhartigheijd van Godt Almagtig en haare doode ligchaam de aarde omme tot aarde te wenden van daar daar die gecoome sijn en van daar te verwagt de zaalige op verstandiegedes leses uijten den doode en coomende voorts tot de dispositie van haare tijdelijke goedren soo verclaare sij testateur uijt son der lij.. liefde en affectie die den eene den andere is toedraagende malcandere resiproche dat is ende weeder .. genommeerdt .. geinstatieerde te hebben sulx sij doen bij diesen ... sijne ofte haare eenige ..saalen erfgen. in alle haar nalaatere goedren tsoo roerend als onroerende acte ende predicti geene ter werelt uijt gesondert sulx den eerst stervende van hun beijde lang leevende met a;;e de voors. goedren etc 
Uit dit huwelijk:
1. Marij, ged. Dordrecht 15-12-1681, wellicht jong overl., waars. vóór 27-5-1683.
2. Maria, dp Heerjansdam 27-5-1683 (Jacoba van Bree/Geertruy Jans)
3. Jan, dp Heerjansdam 6-5-1685 (IJgje Jans), otr. Heerjansdam 14-12-1712 Maijke Bastiaanse de Gelder. Uit dit huwelijk:
    a. Marija
    b. Jan
    c. Marija, dp 21-01-1720 (Marij van Bree)
    d. Lijsbeth
4. Cornelia, dp Heerjansdam 02-02-1687 (Arie Hendrikse/Marijtje Coomans), ? tr. (1) Dirk Ariens van der Waal, tr. (2?) Cornelis Gerritze van Drie. Buiten het huwelijk:
    a. Matthijs, dp Heerjansdam 01-02-1708 (Maria van Bree, moeder van de voorn. Cornelia)
    b. Ariaantje, bastert, zogenaamde vader Cornelis Gerritze van Drie, dp Heerjansdam 22-12-1720. Uit het eerste huwelijk:
    a Willemtie, dp 08-01-1690
    b. Aert, dp 28-12-1691   
   Uit het tweede huwelijk:
     a. Marijgje, dp Heerjansdam 18-09-1718 (Johanna Jans van Driel)
5. Ariaantje, dp Heerjansdam 04-11-1691 (Aegje Ariens), aangifte van begr. Heerjansdan 04-08-1739, otr. Heerjansdam 14-05-1715 Schilleman Gerritse de Deugd, dp Heerjansdam 19-12-1683, aangifte van begr Kleine Lindt 23-04-1763. Uit dit huwelijk, gedoopt te Heerjansdam:
    a. Geraard, dp 01-03-1716 (Maijke Geraards de Deugt)
    b. Jan, dp 06-02-1717 (Maria Matijse van Bree/Jan Janse van Driel)
    c. Marijgje, dp 10-09-1719 (Johanna Jans van Driel)
    d. Hendrik, dp 09-11-1721 (Maijke Gerritse Deugt)
    e. Leendert, dp 03-10-1723 (Trijntje Jans van Driel)
    f. Wijborrtje, dp 18-11-1725 (Maijke Gerritz de Deugt)
    g. Jacob, dp 30-11-1727 (Maijke Gerritse de Deugt)
    h. Heijltje, dp 01-04-1731 (Neeltje Dirks Reedijk)
     i. Mels, dp 11-10-1733 (berber Jans van der Stoep)
6. Johanna, dp Heerjansdam 17-02-1694 (Jannitje Claas), tr. Jan Jansze van de Stiggel. Uit dit huwelijk:
    a. Jan, dp Heerjansdam 12-02-1750 (Adriana Janse van Driel)

IIb. Mels Jansze van Driel, dp Heerjansdam 08-11-1665 (Lijntje Pleunen/Gerrit ..), ovl. na 1698, tr. ca. 1685-'90 Ariaentien Arijensdr. Salij, dp Heerjansdam 1404-1659 (Ariaentien Wouters), ovl. na 1698, dc. van Arien (Adriaen) Ariensz. Salij en Aeghien (Aagje) Joosten. 
Uit dit huwelijk:
1. Arie, dp Heerjansdam 07-09-1692 (Joosjen Ariens Salij), tr. Ariaantje Jansze de Graaf. Uit dit huwelijk, gedoopt te Heer¬jansdam:
    a. Ariaantie, dp 20-10-1715 (Maaike Melsz van Driel)
    b. Mels, dp 20-09-1716 (Ingetje Cornelisse Clootwijk)
    c. Leijsje, dp 19-11-1719 (Leijsje Klaas Schelling)
    d. Maarten, dp 09-11-1721 (Ingetje Cornelis Clootwijk)   
    e. Willem, dp 01-01-1724 (Neeltje Dirks Reedijk)
    f. Aagje, dp 16-09-1725, otr. Heerjans¬dam 13-10-1752 Gerrit Lodder, jm van Ridderkerk
    g. Mels, dp Heerjansdam 16-11-1727 (obiit)
    h. Mels, dp 22-01-1730 (Maijke Melsze van Driel)
    i. Jacomeintje, dp 11-04-1733 (Leijgje Claas Schelling)
    j. Arie, dp 23-05-1734 (Lijsbet Arienze Salij)
    k. Neeltje, dp 20-01-1737
2. Maijke, dp Heerjansdam 19-06-1695 (Maaijke Mels Croonenburg), otr. Heerjansdam 05-04-1726 Arie Pieterz de Pee, dp Heerjansdam 03-01-1703 (Eva Arijens de Pee/Teunis Jans van Holst), zn. van Pieter Arijens de Pee en Aagje Maertens.
? 3. Steven Melsze van Driel, tr. Pietertje Arienze Akelenboom, aangifte om te begr. Kleine Lindt 10-02-1751. Uit dit huwelijk:
a. Mels, dp Heerjansdam 31-2-1724 (Maijke Melsze van Driel)
b. Arij, dp 04-03-1733 (Grietie Willemse van ...ling), aangifte van begr. Kleine Lindt 30-03-1733.

GENEALOGIE II:

I Jan Jansen van Driel, tr. Aeghje Frederiks. Uit het huwelijk:
1. Frederick, dp Heerjansdam 13-09-1653 (Aeghje Heyndrix), tr. Maatie Jans.
    a. Jan, dp Heerjansdam 22-06-1687
2. Neeltien
3. Josien
4. Jannigje, dp Heerjansdam 11-02-1663 (Sijgje Hendriks)
5. Jannigje, dp Heerjansdam 09-05-1660

LOSSE GEGEVENS

- Neeltje Jans van Driel tr. Paulus Koimans
1. Jan, dp Heerjansdam 03-12-1730 (Lijsbeth Jans van Driel)

- begr Kleine Lindt 19-11-1805 Mels van Driel

- Joosje Jans van Driel tr. Hendrik Jacobs Altena
1. Sijtje, dp Heerjansdam 05-07-1693

- Jan Ariens van Driel, otr. Heerjansdam 22-06-1715 Jannechie Kornelis Klootwijk, jd Kleine Lindt

 "VAN BREE"
Rotterdam

I Matthijs Jacobsz VAN BREE, apotheker Rotterdam, otr/tr Rotterdam 8/24-10-1656 Maria Andries COOMANS, geb Strijen, dochter van Andries Bastiaansz COOMANS (woont Strijen 1624) en Marietie Kindermaecker.
Uit het huwelijk:
1. Elisabeth Mattheusdr van Bree, jongedochter, woonplaats Haegsche Veer, otr/tr Rotterdam 14/30-5-1688
Barent BREILS, jongeman, afkomstig van Dorsten, woonplaats Hoffstraet
2. Maria Mathijs (VAN) BREE, ged. Rotterdam 15-5-1657, volgt II

II Maria Mathijs (VAN) BREE, ged. Rotterdam 15-5-1657, j:d: van Rotterdam, wonende op Numantsdorp (1679), ovl. na 1720, otr./tr Numansdorp/Heerjansdam 8-1/9-7-1679 Jan Jansz VAN DRIEL, dp Heerjansdam 30-1-1656 (get. Neeltien Dirksen), j:m: van de Cleijne Lindt en aldaer wonende, aangifte om te begr. Kleine Lindt 2-7-1736 (cl. 3-0-0)