GENEALOGIE "VAN DER HIL(L)"
Dordrecht

I. Bartel Willemsen VAN DER HIL(L), schipper (1670), tr. (1) NN, otr./tr. (2) Dordrecht 15-6-1670/29-6-1670 Ariaentge Jans (Soetelings) j:d: van Waalwijck, woont bij het stadhuis.
Uit het tweede huwelijk:
1. Wilem van der Hil ged. Dordrecht 13-4-1671, volgt IIa
2. Johannes van der Hil, ged. Dordrecht 28-12-1672 (NH).
3. Johannes van der Hil, ged. Dordrecht 12-2-1674 (NH).
4. Wilemijntje van der Hil, volgt IIb.

* * generatie 2 * *

IIa. Willem (Bartelz.) VAN DER HIL(L), ged. Dordrecht 13-4-1671 (NH), schipper, buijten de Sluijspoort, begr. Dordrecht 28-1-1711 (Augustijnenkerk; buijten de Sluijspoort), otr./tr. Dordrecht 16-3-1698/13-4-1698 Dorothea Cornelia (Dorothe) van Kapel(le), ged. Dordrecht 10-1-1677, dochter van Cornelis Adrianus van Cappel, begr. Dordrecht 11-6-1736 (Grote Kerk) bij de Vuijlpoort over de .../laet kinders na met ordinaere koetse.
NB.
- [1702] [RAD 3-1912] (012) Actum den 30en Maart 1702. d’Ed. heeren van den geregte der Stad Dordregt hebben tot gerieff vande respective Coopluijden en pasagiers als Beurtschipper van dese Stad op der Goes Stadte in Zeeland gecommittert en aengestelt, gelijck haar Ed: Agtb. tot Beurtschipper op d’Selver Stad aen Stellen bij dese, den persoon van Willem Bartelse van der Hil, Schipper en borger deser Stad, ende dat op Soodanige proffijten en Emolumenten als daar toe van outs sijn Stande, gelasten allen ende eenen Jegelijck den Selven daar voor t’erkennen, des blijft den gem.e van Hil, gehouden te doen voor de getrouwighijt in t’bedienen der Coopluijden goederen te Stellen Suffisante Borge, ter Somme van twee duijsent gl. Actum uts.
- [
1724] Impost Koffie, thee, chocolade etc 1724-1725 (termijn 1 oktober 1724-30 september 1725)
  Naam : d'wed.e van(der) Hil
  Straat : Buijte de Vuijlpoort
  Impost : f 12:0:0
  Opmerkingen : vercoopt
  Bron : SAD 3-3990 folio (eigen nummering) 032
- [1725] Impost Koffie, thee, chocolade etc 1725-1726 (incl. dorpen in de Hoekse Waard, Zwijndrechtse Waard en Alblasserwaard)
  Naam : d'wed. vand. Hil
  Regio (of de stad Dordrecht) : Dordrecht
  Dorp (of de straat in de stad Dordrecht) : Prinssestraat
  Impost : f 12:0:0
  Opmerkingen : vercoopt
  Bron : SAD 3-3554 folio (eigen nummering) 27
- [
1726] Impost Koffie, thee, chocolade etc 1726-1727  (incl. dorpen in de Hoekse Waard, Zwijndrechtse Waard en Alblasserwaard)
  Naam : d'wed. Willem van der Hill
  Regio (of de stad Dordrecht) : Dordrecht
  Dorp (of de straat in de stad Dordrecht) : Vuijlpoort
  Impost : f 12:0:0
  Opmerkingen : vercoopt
  Bron : SAD 3-3556 folio (eigen nummering) 23vs

Uit het tweede huwelijk:
1. Bartholomeus, ged. Dordrecht 26-3-1699, volgt III.
2. Cornelis, ged. Dordrecht 16-5-1701 (NH)
3. Adriaen, ged. Dordrecht 12-2-1703 (NH)
4. Aletta, ged. Dordrecht (NH), ? tr. Jan de Leeuw, begr. Dordrecht 17-11-1787
5. Adriana, ged. Dordrecht 5-3-1706 (NH), j:d: van Dordrecht woont buyten de Vuylpoort geass met Dorothea VAN CAPPEL wed van Willem VAN DER HIL haer moeder, otr/tr Dordrecht 11-11-1730/26-11-1730 Nicolaes TACK, j:m: van Middelburgh woont buyten de Vuijlpoort geass met Mattijs RENS zijn oom en voogt.
Uit het huwelijk:
    a. Nicolaas, ged Dordrecht 21-2-1731
    b. Willem, ged Dordrecht 24-10-1732
    c. Nicolaas, ged Dordrecht 6-11-1733
    d. Willem, ged Dordrecht 24-3-1737

6. Abraham, ged. Dordrecht 29-5-1710 (NH), smid, begr. Dordrecht 7-5-1767 (Grote Kerk; met een koetz extra/laat geen kinderen na buyten de Vuijlpoort/door de schutters luijen), ?tr. Helena Beekman

IIb. Willemijntge Bartels van der Hil, otr. Dordrecht 31-5-1665 Jacob Abrahamsen de Coninck.
Kinderen:
1. Abigail, ged. Dordrecht 17-10-1666.
2. Aeltje, ged. Dordrecht 10-4-1672.
3. Rogier, ged. Dordrecht 29-11-1674, zoon van Jacob Abrahamsen de Coninck en Willemijntje Bartels.

* * generatie 3 * *

III. Barthlomeus van der Hil (Baert/Baart/Bart), ged. Dordrecht 26-3-1699 (NH), beurtschipper op Gent wordt in 1752 opgevolgd door Frans Boon (1752), begr. Dordrecht 12-6-1752 (Grote Kerk), otr./tr. Dordrecht 5-5-1710/29-5-1710 Maria Paase/Paessen/Paasschen, ged. Dordrecht 15-12-1704, verkoopt ferrijschip voor f 4000 (1757), dochter van Gijsbert Paessen en Adriaantje Wijcke, begr. Dordrecht 14-3-1787 (Aug. Kerk) (op den vrouwenhoff/laet kinders na/ met d'ordinare koetze ten 11 uuren/ niet luien).
NB.
- [1730] 10.35 no. 254 is ter Wees-Camere geexhibeert 't testament van Bartholomeus VAN DER HIL en Marijas PAASSCHEN voor den notaris Pieter de RUYTER 20-12-1730;
-
[1752] (folio 163) Op den 20e Junij 1752 heeft Frans Boon als Beurtschipper van deze Stad op Gent in plaats van den overledene Bart van den Hill den generalen Eed afgelegt [BRON: SAD 3-1972 eedboek 1730-1795]
- [1752] (folio 183) Req:t Frans Boon Supp:t om de Beurt- off Veerschippersplaatse op Gend bij overlijden van Barth van den Hill.
Req.t & appoinctem:t in ord:a forma, in do: 19 Junij 1752 (was get.)
D:V:Slingelandt.

Beurt- off Veerschippersplaatse van deze Stad op Gendt
.
Alzoo door het overlijden van
Barth van den Hill zijnde geweest Beurt- off Veerschipper van deze Stadt op Gend, dezelve Beurt of Veerschippersplaatse is komen te vaceren en openetvallen, zoo is t’, dat ik Mr: Damas van Slingelandt, Jegenwoordig Praesiderende Borgermr: dezer gem: Stad, geleth hebbende op het verzoek van Frans Boon, borger dezer Stad, bij Req.te op heden aan mij gedaan, denzelve Frans Boon bij dezen committere ende aanstelle tot Beurt- of Veerschipper van deze Stad op Gend voorsz:, ende dat op zoodanige Baaten en Vragtloonen, als mede conform zodanige ordonnantien als daar toe bereids gestelt zijn ofte nog gestelt zouden mogen werden, mits Suffisante cautie stellende voro desselfs getrouwigheid en goede bestellinge, en doende den behoorlijken Eed in handen van den Ed. Heer Hooftofficier dezer Stad, als mede zig met zijn domicilium blijvende houden binnen deze meergem: Stad. Actum Dordregt den 19e Junij 1752. (was get.) D.V. Slingelandt, als Secretaris J: Beudt. (Eed van Zuivering gedaan do: uts.) [BRON: RAD 3-1917 aanstellingen/commissies stadsfuncties / www.dordtenazoeker.nl]
- [1757] (folio 9) Actum den 11 October 1757.
Dat voor ons kwam
Maria Paaze wed. van Bart vander Hil, woonende binnen dese Stad, dewelke verclaerde vercogt te hebben, dienvolgende te cederen, transporteeren ende in vollen Vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van Jacobus Centen, Schipper varend van Nimwegen op Gouda visa versa,
Een Ferrij Schip met desselfs staande en loopend want en soo als hetselve reijlt en zeijlt, Exempt het keukengoet, bij den kooper ten genoege ontfange, bekennende de Comparante vande kooppenningen vandien voldaan ende betaalt te sijn met een Somma van vier duijsent guldens soo contanten gelde ter Somma van drie duijsent guldens als met het verlijden van een Custingbrieff van Een duijsent guldens, belovende de comparante het voors. Ferrijschip te sulle waren en Vrijen als regt is, op alle wateren, Stroomen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal onder verband na Regten, in oirconde xa. (get.) P.M. Beelaerts van Emmichoven vervangende de Hr. Ketelanus.
[bron: Stadsarchief Dordrecht archief 9, inv.nr. 1620 transportakten en bijlbrieven/scheepsbrieven/schuldbrieven van schepen (1757-1771)]

Uit het huwelijk:
1. Willemina, ged. Dordrecht 4-2-1731 (NH), vertrekt maar Middelburg okt. 1757, tr. Jan Leendertsen (procuratie no 72 voor notaris Leendert VAN DER HORST)
2. Adriana, ged. Dordrecht 12-10-1732 (NH), vertrekt naar Middelburg aug. 1769, otr./tr. Dordrecht 14-6-1760/29-6-1760 Johannes Bonket.
Kinderen:
    a. Johanna, ged. Dordrecht 16-5-1764.
    b. Bartholomaus, ged. Dordrecht (NH), kunstschilder, ovl. Dordrecht 16-12-1838, otr./tr. Dordrecht 1-4-1802/17-4-1802 Neeltje Ritmeester.

3. Willem, ged. Dordrecht 6-1-1735 (NH), volgt IV.
4. Gijsberdina, ged. Dordrecht 15-4-1739 (NH), vertrekt naar Nieuw-Beyerland juli 1769.
5. Theodorus, ged. Dordrecht 16-3-1743 (NH), vertrekt naar Den Haag juni 1763.

* * generatie 4 * *

IV. Willem VAN DER HIL, ged. Dordrecht 6-1-1735 (Ned. Herv.), j:m: geboren te Dord woont in de Wijnstraat op de Groenmarkt geassisteerd met zijn moeder Maria Paase wed van Barth. van der Hil (1763), schipper, begr. Dordrecht 6-12-1790 (Augustijnen Kerk; in de Suijkerstraat laat kinders na ten elf uuren begraven), otr./tr. Dordrecht 17-11-1763/4-12-1763 Pietertje BRAVENBOER, ged. 's-Gravendeel ca 1730, j:d: geboren 's-Gravendeel woont in de Suijkerstraat geassisteerd met haar goede bekende Nicolaes Bonker, woont A451 (1796), overl. Dordrecht 9-4-1807.
NB.
- (1723) Lidmaat 's-Gravendeel:
  4-10-1708 Pietertje Hendriks BRAVENBOER
  1723: Pietertje BRAVENBOER (De noordzijde in de Rijkestraat van de Langestraat) (OV 1966)
- [1754] [RAD 3-1913] Commissie van de Beurtschippersplaats van dese Stad op Gent en Sas van Gent, Vise Versa.
Alsoo door den Vrijwilligen affstant van Frans Boon, de Beurtschippersplaets van deze Stadt op Gent en Sas van Gent Vice Versa is komen te vaceeren en open te vallen, Zoo ist, dat Mijn Ed. Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht geleth hebbende op de bequaamheid en goedt Comportement van Willem van der Hill, Schipper borger dezer Stadt denselven Willem van der Hill, Committeren en aanstellen Soo als Haar Ed. Groot Achtb: denselven Committeren en aanstellen bij deze tot Beurtschipper van dese Stadt op Gent en Sas van Gent vice Versa, mits het zelve veer behoorlijk waar nemende off dat denselven aanstonds ende facto van het Veer versteken en vervallen Zal zijn en dat op Sodanige Baaten en vragtloonen als mede Conform zodanige ordonnantien als daar toe bereids gestelt zijn, ofte nog gestelt zoude mogen werden en Stellende Sufficante Cautie voor desselfs getrouwigheid, en goede bestellinge als mede doen de den Eed van Suiveringh Conform de Resolutie van Haer Edele Groot Mogende van den 23 Jannuarij 1748 aldaar onder No. 3 geinsereert in handen van den Wel Ed. Heer Praesiderende Borgermeester dezer Stadt en blijvende voorts geobligeert Sijn fixum Domicilium te houden binnen deser Stads Muuren. Actum Dordrecht den 21e Novemb. 1754. (In oirconde ’t Zegel deezer Stad hier op gedruckt den 22e Novemb. 1754.)<br>[KANTLIJN: Willem van der Hill versoek gedaan hebbende om van het Veer op Gent en Sas van Gent ontslagen te worden Hebben Haar Ed. Groot Achtb. hetselve versoek geaccordeert den 24 April 1755.]
- [1758] Eed afgelegd voor schepenen 1750-1769
  Naam : Willem vander Hill
  Datum eed: 30-05-1758
  Beroepsgroep : Klijne Kramers in Zeep
  Opmerkingen : alle drie Eed gedaan den 30 Meij 1758
  Folio : 20vs (lijst 1751)
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3410 (2 à 3 lijsten, beginnende in 1750 resp. 1751)
- [1761] (folio 50-50vs) Actum den 24 Junij 1761. Dat voor ons kwam Willem vander Hill, Schipper en borger deser Stad, denwelke bekende wel en deugdelijke Schuldig te sijn aan en ten behoeve van Herman van Dorsten, Scheepmaker, borger deser Stad, Een Somma van Agtien hondert guldens van xx st. het Stuk, Spruijtende ter Zake van de resteerende kooppenningen van een Nieuwe Damschuijt met een staasie bij den Comparant vanden voors. Herman van Dorsten gekogt en op heden genoege ontfangen.
Belovende over sulx de voors. Somme van Agtien hondert guldens aanden voors. Herman van Dorsten ofte sijn regt verkrijgende te Sulle afflossen voldoen en betalen met Paijen van Een hondert en vijfftig guldens jaarlijks, waar vanden eerste paaij omgekomen en verscheenen sal sijn den 24e Junij 1762 naastcomende, te voldoen deselve paaijen telken Jaare ende vervaldage precies, ofte andersints bij eenig langer dilaij, uijtstel off vertrek daarvan te geven intrest @ Vijff Percento in ’t Jaar te reekenen denselven intrest van ieder vervaldag aff, en tot de volle en Effectueele betalinge toe gedurende, Sonder nogtans onder pretext van intrest te betalen de voors. paaij off Paaijen langer te mogen onderhouden als den houder deses gelieven Sal, daar voren verclaarde den Comparant Specialijk te verbinden
het voors. Vaartuijg met alle Sijnen toebehooren soo ’t Zelve reijlt en Seijlt en voorts generalijk zijn Comparants persoon ende generalijk alle sijne andere verdere goederen egeene exempt, Stellende deselve ten bedwange van allen Regten ende regteren; Overgevende ook den Comparant zoo hij in gebreeke kwam te blijven de voorn. paaijen en elk vandien op sijn tijt te voldoen dat het den houder deses Sal vrijstaan het meergemeldt Vaartuijg op alle plaatsen te mogen aanslaan ende verkoopen tot verhaal vande ondbrekende Paaij off paaijen met de kosten daeromme te doen; in oirconde &a. (get.) Gerard De Bevere alsmede vervangende d’heer M. Onderwater.
[SAD 9 oud-rechterlijk archief, inv. nr. 6102]

- (1788) Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
  Datum : 14-05-1788
  Beroepsgroep : gilden: groote schippers
  Naam : Willem van der Hil
  Eed:  Wij beloven en zweeren, gehouw en getrouw te zullen zijn aan de constitutie en Regeeringsform van den Lande van Holland en West Vriesland bestaande in de Hoogste en Souvereine Overheid van Hun Ed Groot Mog. de Staaten van denselven Lande, met het Erfstadhouder- Gouveneur- Capitain- en Admiraalschap Generaal, erflijk in het Doorlugtig Huijs van Orange zodanig als hetzelve Hun Ed Gr. Mog Resolutien van den Jaare 1747 is opgedragen en bij den tegenwoordigen Heer Erfstadhouder in het Jaar 1766 aanvaard.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden)
- (1789) Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788) (gedwongen lening (obligatie) 4% over de bezittingen/het vermogen (boven de f 2500) t.l.v. de Staten van Holland en West-Friesland)
  Wijk : 11 Straat: Pelsestraat, Boogjes, Dollestraat, Suijkerstraat, Ruijtestraat & Slikvelt
  Nummer : 251 Naam : Willem van der Hill
  Opmerkingen : Eed gedaan 20 Maij
  Bron (wijk 9 in SAD 4-7): SAD 3-3423  folio 072
;
- (1790) (folio 56vs/57) Commissie voor een Beurtschipper van deze Stat op de Steden Mechelen & Leuven et vice versa.
Alzo door ’t overlijden van Willem van der Hil, is komen te vaceeren en open te vallen een der ordinaire Beurtmansplaatzen van deze Stad op Mechelen en Leuven et vice versa; Zo is ’t, dat mijn Edele Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht geexamineert hebbende het verzoek, mitsgaders geleth hebbende op de bekwaamheid en goed Comportement van Jan van Rosendaal Jansz, Schipper borger dezer Stad, denzelver hebben aangestelt, gelijk aangesteld word bij desen tot Beurtschipper van deze Stad op de Steden Mechelen en Leuven et vice versa, en dat op zodanige Vragtlonen Ordonnantie of Reglement, als bij Hun Ed. groot Agtb. zijn bepaalt en gearresteert of nog zoude mogen werden bepaalt en gearresteert, des houdende zijn vaste woonplaats binnen deze Stad, en doende alvorens den Eed van Suivering, Conform de Resolutie van Hun Ed. Groot Mogende van den 23 Januarij 1748 aldaar onder No. 3 geinsereert, en stellende Suffisante Cautie ter Somma van Een Duizent Guldens, mitsgaders doende den gewoonlijken Eed in handen van de Wel Edele Heer Hooft Officier dezer Stad. Actum den 9e December 1790. In kennisse van mij (was get.).
[SAD 3-1915 registers van officien 1782-1795 (ambtenaren/stadsfuncties)]
- (1790) Eedboek 1730-1795
  Datum : 15-12-1790 Naam : W. van der Hill
  Den 15e Dec. 1790 heeft Jan van Rosendaal Janszn. den Eed gedaan als beurtschipper op Megchelen en Leuven en vice versa in plaats van den overled. schipper W. van der Hill.
  bron : stadsarchief Dordrecht 3-1972 180;
- (1791)
(Transport voor het Watergerecht) (folio 104/104vs) Actum den 15e Juni 1791.
Dat voor ons kwam Pietertje Bravenboer Weduwe en Boedelhouderesse van Willem van der Hil, wonende binnen deze Stad. Dewelke bekende verkogt te hebben, en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan ende ten behoeven van Jan de Swart, wonende te Rotterdam:
Een Damschuit, met een Stasie, opstaande en lopende Want en verdre bijzijnde goederen, zo die reilt en zeilt en door des Comparantes overleden Man is bevaren in het veer van hier op Leuven en Mechelen, bij Kooper ten genoegen ontfangen.
Bekennende mitsdien de Verkoperesse van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn met ene Sa. van Veertien hondert Guldens, gereet en contant geld (waar van de 40e penning en tiende verhoging is betaeld blijkens quitantie Ons Scheepenen vertoond). En belovende het verkogte te zullen waeren en vrijen, als recht is, op alle Wateren, Stroomen en Rivieren, voor allen kommer ende aanthaal, onder verbant als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) J.H. van Meeteren als mede vervangende D’Hr. (R.)L. van Dam.

- (1796) DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben.
  Naam : d'wed. van der Hill
  Woonplaats (oude huisnummers!) : A451
  Naam in de eerste of twee kolom/linie (of arm) : [tweede linie] niet gefourneerd
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- (1823) Grondbelasting op de gebouwde en ongebouwde eigendommen over het jaar 1823
  Kantteekeningen wegens gedane betalingen: (6/12) 4 junij f 8,30; 3/12 29 julij f 1,17; 2/12 12 Nov. f 2,78; 1/12 14 Jan. f 1,35 = f 16,60
  Artikelnummer: 0570
  NAMEN, VOORNAMEN en woonplaatsen der eigenaren of vruchtgebruikers: wed. van der Hill geb. P. Bravenboer (A431)
  wonende te Dort zal betalen:
  a. Wegens de gebouwde eigendommen naar eenen kadastralen-aanslag van: f 17,01
  b. Wegens de ongebouwde eigendommen naar den belastbaar inkomen van f [-] de somme van: (0,11 1/2 14 jan.) 't 12de bedraagt f 1,39
  BEDRAG der aanslagen wegens
  de gebouwde eigendommen: f 16,60 (A431)
  de ongebouwde eigendommen: -
  GEZAMENLIJK BEDRAG der beide aanslagen: f 16,60
  Bron: Stadsarchief Dordrecht 5-375
Uit het huwelijk:
1. levenloos, begr. Dordrecht 16-8-1764
2. Maria, ged. (NedHerv) Dordrecht 3-12-1765.
3. Helena van der Hil, ged. (NedHerv) Dordrecht 20-10-1767, volgt V.
4
. Adriana, ged. (NedHerv) Dordrecht 5-11-1771, begr. Dordrecht 30-12-1771 (het kraemkint van Willem van der Hil).

* * generatie 5 * *

V. Helena van der Hil, ged. Dordrecht 20-10-1767, overl. Dordrecht 14-12-1823, otr./tr. (1) Dordrecht 28-9-1786/15-10-1785 Willem ENCKS, geb. Brum(m)en ca. 1760, begr. Dordrecht 2-6-1797 (37 jaar), otr./tr. (2) Dordrecht 2-8-1810/18-8-1810 Hendrik Mens(en), wedn. Jannetje van den Ent; hij tr. (2) Dordrecht 4-8-1823 Wilhelmina Christina WENNING, geb. Strijen ca. 1765, dienstbode, wed. Izaak van den Bergh (begr. Dordrecht 1-12-1800), dochter van Harm Wenning (ovl. Strijen 26-12-1765) en Neeltje Boer.
NB.
- (1796) DORDRECHT Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : W. Encks
Leeftijd : 32
Woonplaats : A452
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- (1797) DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben.
  Naam : dewed. Wm. Enks
  Woonplaats (oude huisnummers!) : A452
  Naam in de eerste of twee kolom/linie (of arm) : [tweede linie] niet gefourneerd
 
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
-
(1801) Kind: Aalbert
  Voornaam moeder: Helena Achternaam moeder:  van der Hil
  Doopdatum: 24-4-1801
  Opmerkingen: [geb. 20] wed Willem Engs (Encks)

- (1808) DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Hoogenieuwstraat A451
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: de Wed.e Willem Enks
Ongehuwd: 1
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: behoeftig
Folionummer en bron: 29 van archiefstuk SAD 5-894
- (1808) DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Raamstraat D0618
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Hendrik Mensche
Ongehuwd: -
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 2
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: schuitevoerder
Folionummer en bron: 45 van archiefstuk SAD 5-897
- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken A1-537 en Merwede E001-076 + F077-122 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Hendrik Mensen
Woonplaats : A431 geheel
Beroep : schuitevoerder
Belasting (of huurwaarde?) : 20
Folionummer : 22
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 893a en 893b
- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam : Hendrik Mense
  Ouderdom : 06-12-1796 (-)
  Beroep : schuitevoerder
  Woonplaats : A451
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 02
  Titel lijst : Wijk No 2. Naamlijst van Ongehuwde Manspersoonen van 17-50 Jaaren.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

Kinderen:
1. Willem
2. Pieter
3. Pietertje
4. Pieter
5. Hendrina
Buitenechtelijk kind van Helena van der Hil:
6. Aalbert (Aalbat) van der Hil, geb/ged. Dordrecht 20/24-4-1801 (NH), volgt VI.

VI. Aalbert (Aalbat) VAN DER HIL, geb/ged. Dordrecht 20/24-4-1801 (N.H.; onecht), schipperknegt (1819), zeeman (1846), tr. Dordrecht 29-9-1819 Johanna LIPJES, ged. Dordrecht 29-1-1799, dc. van Pieter LIPJES en Cornelia DE MEYER.
Uit het huwelijk:
1. Hendrik, geb. Dordrecht 26-12-1819, ovl. Dordrecht 19-1-1896, tr. Dordrecht 16-12-1846 Jenneke Engels, geb Dordrecht 1809, schoonmaakster (1846), wed van Frans BONTE (overl Breda 23-9-1836), dc van Wessel ENGELS (ovl te Alphen) en van Antonia SPRATO (arbeidster/wonende Dordt in 1846), tr. (2) Dordrecht Adriana van Donkelaar
2. Cornelia, geb. Dordrecht 17-2-1822,
3. Leendert, geb. Dordrecht 3-8-1823, gruttersknecht, tr. Dordrecht 28-7-1847 Elisabeth Clasina SCHOLT, geb Dordrecht ca 1820, dienstbode, dochter van Zacharias Scholt (kuiper) en van Johanna Klijn. 
Uit het huwelijk:
   a. Johanna Willemina, ovl. Dordrecht 11-1-1848, 3 wkn.
    b Willemina Cornelia, geb. Dordrecht 1849
    c. Johanna, geb. Dordrecht 23-1-1851
    d. Leendert, geb. Dordrecht 1853, ovl. Dordrecht 25-5-1854
    e. Leendert, geb. Dordrecht 25-3-1855, schoenmaker (1860-90), tr. Dordrecht 4-5-1884 Antonia Wilhelmina Hennekes, geb. Dordrecht 9-12-1857
        1. Lena van der Hil, geb. Dordrecht 21-10-1889
        2. Elisabeth Maria van der Hil, geb. Dordrecht 12-6-1892

4. Pieternella Johanna, geb. Dordrecht 15-8-1825, t
r. (1) Dordrecht Gijsbert Steinrath, tr. (2) Dordrecht 31-7-1878 Pieter Bakkers, geb. 's-Gravenhage 1824
e. Albert, geb. Dordrecht 29-4-1827

LOSSE FEITEN

- Daniel VAN DER HIL, tr Bastiana VAN HOUWELINGEN, wed van Tieleman VAN DER GRIEND (Kind: Cornelia VAN DER GRIEND j:d: geb te Puttershoek woont aan den Noordendijk met schroftelijk consent van haar moeder, otr/tr Dordrecht 17-10-1805/2-11-1805 Teunis VISSER wedn geb te 's-Gravendeel wonende aen de Noordendijk bij 't Vissertje)

- Jacob Hil X Susanneken Hil
* Elisabeth 1-12-1623 (NH)

- Pieter Janssoon van Hill X Aeltke Jans
* Joannes 1-11-1602 (NH)

- Jan Pieter Hill X Juliana van Dam
* Juliana, geb. 14-6-1813, tr. Egbertus Korrel (kinderen, Hendrik Peter, 1840, Johan Peter, 1843, Egbertus Korrl, 1847)
* Johanna, geb. 9-3-1818
* Anna Elisabeth Hill, ovl. Dordrecht 2-1-1851, 39 jaar, ongehuwd

- Begr. Aug. Kerk 13-6-1721 Anna van Hil, huijsvrouw van Joost van de ..., Kromme Elleboog

- Mormonen (7-1-2000):
- Adriana van den Hil, geb Willemstad 15-6-1732, dr van Ari van den Hil en van Cornelia van Gastel
- Adriana van den Hil, tr Dordrecht 26-11-1730 Nicolaes Tack

(c) Dordrecht 2012 en febr. 2014.