VALK
Arkel, Dalem, Wieldrecht, de Mijl

I. Jacob Valcke, geb. ca. 1640.
NB.
- [DTB Dalem huwelijken]
13-3-1687 Eimert Roelen Gansman j.m. van Waarthuijsen en Mariken Pieters Valk, wed. Aalbert Govertsen van Lexmont.
- [Trouwen Gorinchem]
  10-2-1641 met att. na Dordr. 25-2 
   Pieter Jansz j.m. van Bueren, en Grietjen Cornelis, j.d. van Slijdrecht, beijde won. tot Dordrecht.
- [Trouwen Gorinchem] 26-5-1655 ondertrouw 
  Cornelis Lambertss van der Wiel j.m. van Dordrecht en Janneke Roeloffs, j.d. alhier.

Kinderen:
1. Pieter Jacobsz. Valcke, geb. Vuren ca. 1665, volgt IIa.
2. Robbert Jacobsz Valk, geb. ca. 1665, volgt IIb.
? 3. Teunis Valk, volgt IIc.
? 4. Dirk Jacobse Valk, volgt IId.

IIa. Pieter Jacobsz. Valcke, geb. Vuren ca. 1665, tr. (1) voor 1689 Marritje Claesdr, geb. ca 1665, overl. voor 1700, tr. (2) ca. 1700 Belike Hendriksdr, geb. ca. 1665, overl. voor 1715, tr. (2) ca. 1715 Marie de Swart, geb. ca. 1690.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacob, ged. Vuren 14-7-1689.
2. Claes, geb. ca. 1691, tr. Feike Teijze Selhorst, geb. ca. 1695 (Kind: Pieter, ged. Vuren 30-5-1716).
3. Arie, geb. ca. 1695, volgt IIIa.
Uit het tweede huwelijk:
1. Hendrikje, ged. Vuren 4-10-1705. 
2. Dirkje, ged. Vuren 6-11-1707.

IIb. Robbert Jacobse Valk, geb. ca. 1665, j.m. van Spijck (1680), afkomstig uit Spijck wonende te Dalem, tr. (1) Dalem 20-10-1680 Neeske Caspers Swaeck, geb. ca. 1665, afkomstig uit Dalem wonende aldaar, getuige bij de doop van Teuntje (dochter van Pieter Jacobs en Beliken Hendriks te Dalem op 8-1-1702), overl. 1702/1710, otr. (2) 's-Gravendeel, tr. (2) Dalem 9-11-1710 Lena Claessen Mol, afkomstig uit 's-Gravendeel.
NB.
- [DTB Dalem huwelijken:]
  20-10-1680 Robbert Jansen Valck j.m. van Spijck en Neesken Caspers Swaeck, j.d. van Dalem.

Uit het eerste huwelijk:
1. Jacob, ged. Dalem voor 1689, tr. Dalem 17-4-1715 Goverijntje Aeldertse van Lexmond, geb. ca. 1694, overl. voor 16-5-1722. (Kind: Aeldert: ged. Herwijnen 16-2-1716).
2. Hendrick, ged. Dalem 10-11-1689 (get. Beelke Caspers), volgt IIIb.
3. Arij Robbertsz Valk, ged. Arkel 23-3-1692, volgt IIIc.
4. Gerrit, ged. Dalem 7-10-1694 (get. Teuntje Gerrits).
5. Grietje, ged. Dalem 10-1-1697 (get. Beelike Hendriks).
6. Teunis Robberts Valk, ged. Dalem 5-9-1700 (get. Beelcke Karspers), volgt IIId.
7. Adrianus Robberts Valk, overl. Dubbeldam 12-12-1792 (aangifte door broer Arij).

? IIc. Teunis Valk, quartiermeester op s lands in de Kille van s-Gravendeel, overl. 's-Gravendeel (aangifte) 19-5-1714 (den 19 dito ontfangen van Willem Valk de somme van ses gulde voor t regt van t begraven van t lijk van sijn vader Teunis Valk in sijn leven quartiermeester op s lands in de Kille van s-Gravendeel, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van ses gl dus F 6:0:0).
Kinderen:

1. Willem, aangifte overlijden vader in mei 1714.

IId.
Dirk Jacobse Valk, tr. Geertie Lucasdr./Luijkes, won. Arkel.
Kinderen: 
1. Teuntie, ged. Arkel 12-10-1687.
2. Lucas, ged.
Arkel 28-5-1690.
3. Lijntje, ged.
Arkel  27-9-1693.

* * 3 * *

IIIa. Arie Pieterse Valke, geb. ca. 1695, van Vuren, tr. voor 1717 Cornelia van Grient, geb. ca. 1699, dochter van Bastiaen van de Grient. 
Kinderen: 
1. Marike, ged. Vuren 4-4-1717.
2. Bastiaentje, ged. Vuren 10-4-1718.
3. Bastiaen, ged. Vuren 8-5-1718
4. Hendrik, ged. Vuren 5-4-1721, overl. voor 1729.

IIIb. Hendrick Robbertsz Val(c)k(en), ged. Dalem 10-11-1689, tr. (1) Herwijnen 13-4-1715 Dirkske Jansdr van Herwijnen, ged. Herwijnen 17-1-1697, overl. voor 16-5-1722, dr. van Jan van Herwijnen en Wijntje Brouwer, tr. (2) Herwijnen 16-5-1722 Lijntje Joostdr van Loon, ged. 11-3-1694, dochter van Joost van Loon en Anneken van Beusekom. 
Kind eerste huwelijk: 
1. Jan, ged. Herwijnen 16-2-1716.
2. Neeske, ged. Herwijnen 4-2-1719, dr. van Hendrick Robberts Valcken en Dirkske van Herwijnen.
Uit het tweede huwelijk:
1. Robbert, ged. Herwijnen 25-4-1723, volgt IVa.
2. Joost, ged. Herwijnen 29-10-1724.
3. Gerrit Valken, ged. Herwijnen 2-3-1727.
4. IJmert Valken, ged. Herwijnen10-9-1730.
5. Hendrik Valke, ged. Herwijnen 4-4-1734.
6. Joost Valken, ged. Herwijnen 29-12-1737.

IIIc. Arij Robbertsz Val(c)k, ged. Arkel 23-3-1692, watermolenaar op de Wieldregtse watermolen onder Dubbeldam, overl. Dubbeldam in 1762, tr. (1) Margrietje/Grietje Bastiaansdr. Stavast, geb. Vuren/Dalem ca. 1701, overl. 's-Gravendeel 13-4-1771, tr. (2) Maaijke Hendriksdr van der Linden, geb. Dubbeldam ca. 1705, overl. 's-Gravendeel 13-4-1771, dr. van Hendrik Reijnen van der Linden en Lijntje Japhets in 't Veld.
NB.
- (lidmaten Ddam 1762-1818) Ari Robbertsen Valck, overleeden ao 1762.
- (oudrechtel Ddam)
Folionummer: f. 311vs (19-10-1727)
Gegevens
: Acte van vertigting van Arij VALK, watermolenaar in Wieldrecht / Arij Valk wedn Grietje Bastiaens Stavast en Aart Bastiaens Stavast, wonende tot Dalem als oom en bloetvoogt van de drie kinderen: Bastiaen ca 8, Neesje ca 7, Robbert ca 3
- (de mijl 1730) No. 25 (oude verponding: F 1:5:0)
Arij Valk aldaar een woon en agterhuijsje in twee partije verhuurt aan Cors Pouwelse van der Linden 't bovenste volgens huurcedulle en verklaaring gequoteert No. 25 's jaars voor F 9:0:0
Aan Arij de Vlaming het onderste met het agterhuijsje voor gelijke F 9:0:0. Dus 't geheel F 18:0:0 (verponding F 1:10:0).
- Hendrik Reijnen van der Linden, geb. 's-Gravendeel 25-4-1660, begr. 's-Gravendeel 18-1-1725, tr. 's-Gravendeel (zh) 10-8-1692 Lijntje Japhets in 't Veld, geb. Ridderkerk 11-1-1660, overl. 's-Gravendeel 22-5-1704.
- Folionummer: 137vs
Gegevens:
Arij Valke en Maaijke Hendrikse van der Linden (Egtelieden), wonende op de Wieldregtse watermolen onder Dubbeldam.
- Folionummer: 142
Oude eigenaar(s)
: Maijken Hendrikse van der Linden wed en voor een kinds gedeelte geinstitueert mede erffgenaam van wijlen Arij Valke mitsgrs Jan Buijstel, als in huwelijk hebbende Niesje Valk, voordogter en Leendert t Jong als in huwelijk hebbende Niesje Valke, Jacob de Bruijn als in huwelijk hebbende Hendriksje Valke ende Arij van der Hart voor hem selve en als hem sterk makende voor Japhet Hendrikse van der Linden, als voogden, alle drie nakinderen van den selve Arij Valke
Nieuwe eigenaar(s)
: Robbert en Bastiaen Valke, zonen van Arij Valke
Soort transport
: twee woningen en annexe schuur, tussen het huijs van Hendrik Palm en de Reeweg.

- (gaarder Ddam) Den 27 octob. [27-10-1730] van t lijk van t kint van Arij Valk genaamt Hendrik en versogt acte pro deo.

- (Kerkenraad Dubbeldam 1727-1793) Den 23 d[it]o [23-5-1768] Compareerde voor den Kerkenraad Leendert Tjong wonende te Strijen, Jacob Arisen de Bruijn woonende alhier en Leendert Stam woonende in Wieldrecht, sijnde aangetroude zoonen van de nagelaetene weduwe van Ari Valk (die zeedert eenige jaaren geweest is bij den eerstgenoemden te Strijen tot hiet toe, en voor welke de Kerkenraat van Dubbeldam eene acte na Strijen gegeven heeft) om met den Kerkenraad te spreeken over de verdere onderhouding van deese haare moeder (terwijl desselvs gelt bijna verteert was) ook in den naam van elks huijsvrouw. De Kerkenraat uijt de gesprekken verneemende, dat er bij deese geene onwilligheijt was, om de moeder te neemen tot hunnen laste en de armbesorgers van Dubbeldam van des selvs onderhoud te bevrijden, indien tot onderling genoegen elk kunnen daar toe het zijne na behooren wilde doen, heeft door haare overleggingen gedient,om deselve over te haelen tot eengesintheijd in deese zoodanig, dat toen, onderling geaccordeert hebben hoe elk hunner in t vervolg in deesen handelen soude omtrent haare moeder tot haaren doot en begraving ingeslooten. En heeft de Kerkenraad aangenoomen om in een schriftelijk opstel van dat accoort deselve de behulpsaame hand te bieden.
- (Kerkenraad Dubbeldam 1727-1793) Do [april 1769] Is acte van indemniteit verleent bij vernieuwing aan Leijntje Arisen Valk vertrocken na s Gravendeel van Strijen (aan welk diaconie te vooren van hier gegeven was) om reedenen pro deo.

- (Utrechts Archief, 32 Boetzelaer 681) (fol 246vso) kint van Arij Valk watermolenaar van Wieldrecht genaemt Robbert t geen op heden in de boesem vliet voor de molen in t water was leggende en dat wij t selve hebbe bevonden te wesen gaaff (5-6-1722).
Uit het eerste huwelijk:
1. Bastiaan, geb. Dubbeldam ca. 1719 (ca. 8 in 1727), voogden Arij Valk en Aart Bastiaens Stavast (wonende Dalem)(1727), overl. 's-Gravendeel 10-11-1791, volgt IVb.
2. Niesje Valk, geb. ca. 1720 (ca. 7in 1727), voogden Arij Valk en Aart Bastiaens Stavast (wonende Dalem)(1727), tr. Jan Buijstel.
3. Robbert, ged. Dubbeldam 1-11-1723, voogden Arij Valk en Aart Bastiaens Stavast (wonende Dalem)(1727), volgt IVc.
4. Kaspar, ged. Dubbeldam 14-10-1725, verm. overl. voor 19-10-1726 of op 5-6-1722 (verdronken en vermeld als Robbert).
Uit het tweede huwelijk:

1. Lijntje (Niesje) Arisen Valk, ged. Dubbeldam 31-8-1727, Leintje Valk vertrokken onder Strijen (april 1769), tr. Dubbeldam 16-5-1756 Leendert Hendrickse 't Jong (Tjong), wonende te Strijen (1768).
2. Hendriksje, ged. Dubbeldam 15-6-1732, tr. Dubbeldam 29-4-1759 Jacob Arise de Bruijn, wonende Dubbeldam (1768).
3. Gerrit, ged. Dubbeldam 1-1-1735, begr. Dubbeldam (aangifte) 26-1-1746 (door Arij Valke van 't lijk van zijn zoon Gerrit Valke en versogt acte pro deo).
4. Ariaantje, ged. Dubbeldam 18-9-1740, volgt IVd.
5. Daniel, volgt IVe.

IIId. Teunis Robberts Valk, ged. Dalem 5-9-1700, aangenomen lidmaat 's-Gravendeel in 1738, gewoond hebbende en overleden onder 's-Gravendeel (1770), tr. (1) voor ca. 1724 Aertje Aarts van den Berg, overl. de Mijl (aangifte) 19-8-1729 (den 19e Aug. 1729 vant lijck van Aertje Aarts van den Berg huijsvr van Teunis Valk gehoorende onder pro deo), tr. (2) de Mijl (aangifte) 13-4-1730 Wijntje Philippe de Ruijter, woonende in Wieldrecht (1730), dochter van Philip de Ruijter.
NB.
- Jasper Cornelisse de Lok, knegt bij Broeksmit (1737), tr. de Mijl (aangifte/pro deo) 21-6-1737 Anna Flipsz Ruijter, woonende in t huijsje van t Valk, wed van Arij Joppz Kort.
- Transportbrief van 2/3 parte van 90 roeland aan Daniel Valk
Wij Mr Martinus Boon schout, Arij Smits en Dirk van der Linden, scheepenen der heerlijkheijt Wieldregt, oorkonden ende kennen, dat op heden voor ons gekomen en gecompareert sijn den Eersaame Bastiaan Rijkhoek en Joost van den Berg, beijde woonende op 's-Gravendeel, in qualiteijt als voogden over Robbert Valk nagelatene minderjarige zoon en mede Erfgenaam van Teunis Valk, als mede Bastiaan Mol, in huwelijk hebbende Jannigje Valk, mede woonende te 's-Gravendeel, welke Robbert en Jannigje Valk met en benevens des koop er? sijn de Eenige nagelate kinderen en Erggenaame van voorn. Teunis Valk, gewoond hebbende en overleden onder 's-Gravendeel, De welke verklaarde verkogt te sijn, en nu bij desen te cederen en transporteren aan Den Eersame Daniel Teunisz Valk, woonende onder dese jurisdictie, twee derde parten in de numere van 't negentig Roedenland, leggende aan de Langeweg, onder dese heerlijckheijt, belent ten oosten de selve weg, te westen ... Stoop, ten zuijde den Weled heer Mr Francois van den Brandeler, en ten noorden Juffr Johanna Maria Elisabeth Sneller, ende dat met alsulke lasten als mede heerschende en lijdende servituten, als het selve eenigsints hebbende, bij derde en laast gepossideeert is geweest, bekennende bij etc......... (26-10-1770)(SA Dordrecht archief 35, inv. nr. 1 Wieldrecht Protocollen houdende de transport-, hypotheek- en andere schepenakten 1662-1783 (folio 221)).
-
Theunis Valk in Wieldrecht Aangenomen in 1738 Op belijdenis of attestatie aangenomen lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van s-Gravendeel (1708-1815)(Archief Kerkeraad NH. gem s-Gravendeel)(OV 1967).
- Folionummer: 25 (8-4-1730) 
Gegevens:
Teunis Valk wedn van Aartjen Aarts van den Berg + Rut Lambertsz van den Berg, woonende tot Dalem, aangetrouwde oom s moeders zijde
Niesje 6 jr en Aart 3 jr.
* Rut van den Berg, ged. Dalem 9-1-1705, zoon van Lammert van den Berg en Aaltje van de Klundert.

-
Folionummer:  15 (3-12-1728) Eigenbrieff van een huisje en beterschap van erve voor Teunis Valk.
Oude eigenaar(s)
: Mattheus Barendregt al in huwel hebbende Catalijntje Bijl + Huijbert Bijl + Ari Bijl + Leendert Bijl kinderen van Cornelis Bijl gewoont hebbende en overleden onder dese jurisdictie
Nieuwe eigenaar(s)
: Teunis Valk
Soort transport
: een huisje en beterschap van erve (erfp twee st p/roe jaarl)
Belent
: ten zuijden met het erf van de kinderen van Arij Jorisz van der Stel, ten nootden met het Erff gepossideert geweest door Arij Mol zal. Dog thans behoorende aen den Hoog Ed heer van de Mijl en op heden aen den cooper in deze, ten oosten tot 3 voet boezemvliet en ten westen met de vloer of ruijn? van den dijck (F 106, -)
-
Folionummer: 104vs (16-5-1755)
Oude eigenaar(s)
: Teunis Valk
Nieuwe eigenaar(s)
: Hendrik Palm
Soort transport
: huijsje

Uit het eerste huwelijk:
1. Niesje, geb. ca. 1724 (6 jr. op 8-4-1730).
2. Aart, geb. ca. 1727 (3 jr op 8-4-1730).
3. kraamkind, overl. de Mijl (aangifte) 4-9-1729 (den 4e September 1729 van t kraemkintje van boven gemelde Aartje van den Berg pro deo).
Uit het tweede huwelijk:
1. twee kraamkinderen, overl. de Mijl (aangifte) 4-8-1733 (den 4e Augustus 1733 van een der twee kinder van Teunis Valk waar aff zijn vrouw in de craem was leggende en versogt pro deo).
2. Daniel Teunisz. Valk, ged. Dubbeldam 5-9-1734, tr. Grietje Ariens Dekker.

3. kraamkind, overl. Wieldrecht (aangifte) 29-4-1743 (den 29e April 1743 door Teunis Valk van t lijk van zijn vrouws craemkint en versogt acte pro deo).
4. kraamkind
, overl. Wieldrecht (aangifte) 22-4-1744 (den 22e April 1744 van een kraemkindt van de vrouw van Teunis Valke door Aart Valke en versogt acte pro deo dient memorie).
5. kraamkind
, overl. Wieldrecht (aangifte) 14-5-1745 (den 14e Meij 1745 door Teunis Valke van zijn vrouws kraemkintje en versogt acte pro deo).
65
. Jannetje Valk, geb. Wieldrecht ca. 1735, begr. 's-Gravendeel 22-5-1790, tr. voor 1757 Bastiaan Mol, geb. 's-Gravendeel ca. 1725, begr. 's-Gravendeel 7-4-1773, zn. van Hendrik Ariens Mol en Ariaantje Jacobs Man.
6. Robbert Valk, voogden Bastiaan Rijkhoek en Joost van den Berg beijde woonende op 's-Gravendeel (1770), volgt IVf.

* * 4 * *

IVa.
Robbert Valke, ged. Herwijnen 25-4-1723, tr. Herwijnen 24-9-1747 Geertje Gerritsdr van den Heuvel, ged. Herwijnen 14-7-1726, dochter van Gerrit van den Heuvel en Anneke de Rijk. 
Kinderen: 
1. Hendrik Valke, ged. Herwijnen 19-11-1747.
2. Lijntje, ged. Herwijnen 2-3-1749.
3. Anneke, ged. Herwijnen 14-11-1751.
4. Dirkske, ged. Herwijnen 12-8-1753
5. Hendrica, ged. Herwijnen 6-3-1757.
6. Gerrit, ged. Herwijnen 29-7-1759.
7. Sara, ged. Herwijnen 13-3-1763.
8. Neeske, ged. Herwijnen 4-8-1766.

IVb. Bastiaen Arienss Valke, geb. ca. 1719 (ca. 8 in 1727), overl. 's-Gravendeel 10-11-1791, zoon van Arij Robbertsz Valk en Margrietje/Grietje Bastiaansdr. Stavast, tr. (1) Dubbeldam 1-5-1745 Yda Ariensdr Boender, wonende bij Aert Huijge Meulendijk (1745), overl. de Mijl (aangifte) 4-12-1751 (den 4 Decemb. 1751 door voorn. Bastiaan Valk aengeving van sijn vrouw Ida Ariensz Boender en versogt acte pro deo), tr. de Mijl (aangifte) 5-10-1754, tr. (2) Dubbeldam 5-10- 1754 Willemtje van Wingerden, ged. Sliedrecht 12-10-1732, jongedogter geboortig van Sliedregt (1754), 1-4-1757 Willemtje van Wingarden vertrokken van 's-Gravendeel naar onder Dubbeldam, begr. Dubbeldam 4-4-1810.
NB.
-
(gaarder Ddam) 9-4-1745 is aangeving gedaan door Bastiaan Arijszoon Valke dat zig in de huwelijk zoude begeven met Ida Ariens Boender, wonende bij Aert Huijge Meulendijk en versogt acte pro deo.
-
Folionummer: 145
Oude eigenaar(s)
: Bastiaan Valke
Nieuwe eigenaar(s)
: broeder Robbert Valke
Soort transport
: van twee woninge en annexe schuur
- (Kerkenraad Dubbeldam 1727-1793) 11 Julij. [juli 1772] Compareerde voor den Predikant Bastiaan Arizen Valk (woonende op de Mijl, in een dier huijzen waarover verschil tusschen Dubbeldam en de Mijl is) verzoekende dat zijn onlangs geboren kind op den volgende dag alhier mogt worden gedoopt. De Predikant gezint zijnde om den doop daaraan te bedienen op die wijze als hij reeds te voren hadde laaten doopen, dat namelijk die doop als een kerkelijke zaak aan menschen die geen kerk hadden niet konde geweijgert worden, dog geen verpligting tot alimentatie of acte van alimentatie zoude geven, en daar en tegen, die dit aanging hadden te zorgen om in dezen op de beste wijze eene vastigheid te krijgen stemde dien doop op dien ouden voet toe, zonder nodig te oordeelen daarvan te reppen vermits zoo afgehandelt was, in vroegere doopsbediening. Dog gevraagt zijnde of dit kind als een vreemdeling dan als een eijgen inwoner zoude gedoopt worden, en dus of dit kind ook ingeval van armoede ook alimentatie zoude bekomen of bij vertrek acte van alimentatie ontfangen gaf de Predikant tot antwoord dat hij het niet anders doopen mogte, dan op den voorigen voet reeds gemelt waarop van den zelven weder geantwoord wierd, dat hij op die zije het kind niet zoude laaten doopen. Hier op heeft de Predikant de doopbediening geweijgert als niet vermogende dezen doop op zulke begeerde wijze te doen zonder kennis van den Kerkenraat. De Kerkenraat hiervan rapport verneemende heeft deze handeling van den Predikant goedgekeurt, en daarbij eenparig besloten, om den doop niet dan op de voorige wijze toe te staan.

Uit het eerste huwelijk:
1. Arie, ged. Dubbeldam 17-4-1746 (get. Maaijke Bastiaansdr Barendregt), volgt Va.
2. Lijsje (Lijsbet), ged. Dubbeldam 18-8-1748, overl. de Mijl (aangifte) 10-12-1749 (den 10e December 1749 aengeving gedaan door Bastiaen Valke vant lijk van sijn dogter Lijsbet en versogt acte pro deo).
3. Adrianus, ged. Dubbeldam 8-11-1750, overl. de Mijl (aangifte) 2-11-1751 (den 2 Novemb. 1751 aengeving gedaan door Bastiaan Valk van t lijk van sijn zoon genaamt Adriaan en versogt acte pro deo).
Uit het tweede huwelijk:
1. Anna, geb. Dubbeldam 23-11-1755, ged. Dordrecht 30-11-1755, volgt Vb.
2. Grietje, ged. Dubbeldam 20-1-1760, geb. Mijl, Krabbe en Nadort 5-1-1760, overl. Dubbeldam 26-3-1810 (50 jr), tr. Dordrecht 28-9-1783 Adrianus Pietersz Monster, geb. 's-Gravendeel 6-8-1755, overl. Dubbeldam 6-12-1797 (38 jaar oud). 
3. Jan, ged. Dubbeldam 27-6-1762.
4. Yda, geb. Wieldrecht, ged. Dubbeldam 10-2-1765, turftonster, overl. Westmaas 2-1-1844, tr. (1) Den Bommel 21-4-1782 Willem Hermans Versteeg, afkomstig uit Den Bommel (nb), otr/tr. (2) Westmaas 12-10/2-11-1788 Pieter Ariensz. van der Hoek, herbergier.
5. Neeltje, ged. Dubbeldam 7-6-1767.
6. Bastijaan, ged. Dordrecht 25-2-1772 (de doop werd te Dubbeldam geweigerd !).

IVc. Robbert Ariszn. Valck, ged. Dubbeldam 1-11-1723, overl. 's-Gravendeel 8-6-1801, tr. Dubbeldam 31-10-1756 Anna Arisdr Hordijck.
NB.
- Folionummer: 145
Oude eigenaar(s)
: Bastiaan Valke
Nieuwe eigenaar(s)
: broeder Robbert Valke
Soort transport
: van twee woninge en annexe schuur
- Folionummer: 147vs
Oude eigenaar(s)
: Pieter Jansz Verhagen, minderj j.m. + Bastiaan Bijl, als in huwelijk hebbende Sijgje Jansz Verhagen; eenige kinderen van wijlen Jan Verhagen
Nieuwe eigenaar(s)
: Robbert Valke, woonende onder Dubbeldam
Soort transport
: huijsje en erve staande en gelegen aan de noordzijde van den Reeweg in den boesem van den polder Wieldrecht.
- (Kerkenraad Ddam) 25 Jan [25-1-1788] Acte van indemniteit verleent aan Grietje Robbertsen Valk huisvrouw van Gerrit Pleunen de Borst voor haar perzoon na Dordrecht.
Uit het huwelijk:
1. Grietje, ged. Dubbeldam 9-10-1757 (get. Leijntje Hordijck), akte van indemniteti van Dubbeldam naar Dordrecht 25-1-1788, overl. na 1788/voor 1794, tr. Dubbeldam 21-1-1787 Gerrit Pleunen de Borst, gebore te Papendrecht en woonende te Dubbeldam (1794), van Papendrecht naar Dubbeldam (1787); hij otr/tr. (2) Dubbeldam 8/23-3-1794 Annigje Eijkelenboom, j.d. geboore te Sliedrecht en woonende te Dubbeldam.
2. Ari, ged. Dubbeldam 4-11-1759, volgt Vc.

3. Geerit, ged. Dubbeldam 4-4-1762.
4. Adrianus, ged. Dubbeldam 20-3-1773.
5. Weijntje Robbertsd. Valk, jd., Wijntje Valk met acte van s-Gravendeel naar Dubbeldam den 20 septemb. 1798, tr. Wieldrecht (aangifte/pro deo) 21-4-1797, tr. Dubbeldam 13-05-1797 Kornelis Eldertsz. Bijl, ged. Dubbeldam 15-8-1762, wedn Zwaantje Leendertsdr. van Asperen, overleden aldaar, zoon van Eldert Aries Bijl en Grietje Alberts Vinck (tr. (1) Dubbeldam 29-12-1782 Zwaantje Leendertsdr. van Asperen, overl. Dubbeldam).

IVd.
Ariaantje Arisen Valk, ged. Dubbeldam 18-9-1740, met akte van indemniteit van Dubbeldam naar Wieldrecht 3-4-1767, overl. Wieldrecht 17-3-1817, tr. Dubbeldam 10-10-1766 Leendert Teunisse Stam, geb. ca. 1735, wonende Wieldrecht (1768), overl. 's-Gravendeel 14-12-1811, zoon van Teunis Cornelis Stam en Lena Leenderts van Gemert.
NB.
- (Kerkenraad Dubbeldam 1727-1793)
Den 3 Apr. [3-4-1767] Is acte van indemniteijt verleent aan Ariaantje Arisen Valk voor haar persoon vertrocken onder Wieldrecht. Deese acte is met reeden soo geschreeeven dat bij de gewoone form van schrijven is gevoegt ingevolge de resolutie van t jaar 1756 en hoe seer tans na Wieldrecht trock, belooft wierd, de armbesorgers van de Mijl, en van andere plaetsen van desselvs onderhout te bevrijden.
- Den 23 d[it]o [23-5-1768] Compareerde voor den Kerkenraad Leendert Tjong wonende te Strijen, Jacob Arisen de Bruijn woonende alhier en Leendert Stam woonende in Wieldrecht, sijnde aangetroude zoonen van de nagelaetene weduwe van Ari Valk (die zeedert eenige jaaren geweest is bij den eerstgenoemden te Strijen tot hiet toe, en voor welke de Kerkenraat van Dubbeldam eene acte na Strijen gegeven heeft) om met den Kerkenraad te spreeken over de verdere onderhouding van deese haare moeder (terwijl desselvs gelt bijna verteert was) ook in den naam van elks huijsvrouw. De Kerkenraat uijt de gesprekken verneemende, dat er bij deese geene onwilligheijt was, om de moeder te neemen tot hunnen laste en de armbesorgers van Dubbeldam van des selvs onderhoud te bevrijden, indien tot onderling genoegen elk kunnen daar toe het zijne na behooren wilde doen, heeft door haare overleggingen gedient,om deselve over te haelen tot eengesintheijd in deese zoodanig, dat toen, onderling geaccordeert hebben hoe elk hunner in t vervolg in deesen handelen soude omtrent haare moeder tot haaren doot en begraving ingeslooten. En heeft de Kerkenraad aangenoomen om in een schriftelijk opstel van dat accoort deselve de behulpsaame hand te bieden.

-
Novemb: [november 1770] Compareerde bij den Predikant Leendert Tjong, tans woonende te sGravendeel met des selven zwager Leendert Stam, woonende in Wieldrecht, geevende de Eerstgenoemde te kennen, dat hij niet magtig was om de moeder (die volgens een accoort onder de kinderen, gemaakt voor den kerkenraad (ziet dit acteb: p. 124 en 125)) nu wederom tot laste van zijne huijshouding gekoomen was, voor den tijt van een half jaar (gelijk ieder de selve een half jaar onderhouden zoude) te onderhouden, en derhalven dezelve aan de diaconij ter alimenteering aangav. Waarop de Predikant onder verschijdene drang reedenen hem aanzettede om in den aangenoomen plicht te blijven volharden, en bijzonder hem voorstelde dat de Kerkenraad niet konde resolveeren, om de zelve over te neemen voor reekening van de Diaconie zonder alvoorens te weeten de geneegenheid van de andere kinderen, die meede het opgegeevene accoort hadden ingewilligt. Hier op gehoort zijnde Leendert Stam des selven zwager bleek uit den selven, spreekende ook uit naam van zijne huijsvrouw en van den anderen zwager Jakob Arizen de Bruijn en des selven huijsvrouw, dat de zelven geensins inwilligden geevende, dat de huijsvrou van Leendert Tjong wel in toestemming van haaren man maar niet na eijgene genegenheid de moeder overgav, en derhalven, dat dezelve gereed waaren om het gemaakte accoort te onderhouden. Dog indien Leendert Tjong niet wilde volgens zijne tourbeurt haar onderhouden, zij ook (schoon ongaarne) souden genoodzaakt zijn tot die overgaav. Daarop heeft de Predikant allerlij beweegmiddelen om Leendert Tjong te beweegen tot zijnen plicht gebruijkt, gelijk ook Leendert Stam deede, die selvs aan hem beloovde twe tonnen turf indien hij sijnen plicht deede. Welke poogingen van dat gezeegende vrucht zijn bevonden, dat de zelve geresolveert om zijnen plicht in deezen te doen. Het een en ander is den kerkenraad tot genoegen door den Predikant geraporteert.

IVe. Daniel Valk, zoon van Arij Robbertsz Valk en Maaijke Hendriksdr van der Linden, tr. NN.
NB.
- Den 8 Meij 1793 geeft Engeltje Valk t lijk aan van een kind van Cornelis t Kind, bij acte pro deo.

Kinderen:
1. Arij,
overl. Wieldrecht (aangifte) 26-2-1762 (den 26 Februari 1762 geeft Bastiaan Moll aan t lijk van een kind van Daniel Valk genaamt Arij, bij acte pro deo).
2. Hendrik,
overl. Wieldrecht (aangifte) 20-4-1762 (den 20 April 1762 geeft de vrouw van Daniel Valk aan t lijk van haar kind gent. Hendrik, bij acte pro deo).
3. Hendrik,
overl. Wieldrecht (aangifte) 3-7-1767 (den 3 Julij 1767 geeft Marija Dekkers aan t lijk van t kind van Daniel Valk genaamt Hendrik, bij acte pro deo).
4. Pieter,
overl. Wieldrecht (aangifte) 28-9-1770 (den 28 September 1770 geeft de vrouw van Daniel Valk aan t lijk van haar kindt genaamt Pieter Valk, bij acte pro deo).

IVf. Robbert Valk, geb. ca. 1740, voogden Bastiaan Rijkhoek en Joost van den Berg beijde woonende op 's-Gravendeel (1770), overl. 's-Gravendeel 17-1-1801 (61 jaar), tr. Adriaantje de Haan, geb. ca. 1745, overl. 's-Gravendeel 17-3-1807 (62 jaar).
Kinderen:
1. Teunis Robbertsz Valk, geb. ca. 's-Gravendeel 1777, volgt Va.


* * 5 * *

Va. Arij Valk, j:m: geb. te Dordrecht geadsisteert met zijn vader Bastiaan Valk, otr/tr. Dordrecht 14-11/1-12-1776 Engelina Moors, j:d: geb. te Dordrecht en wonende op de 's-Gravendeelsche dijk bij de Zoutkeeten geadsisiteert met haar vader Marcus Moors.
Uit het huwelijk:
1. Yda, ged. Dordrecht 20-9-1777.
2. Elisabeth, ged. Dordrecht 25-7-1779, volgt VI.
3. Bastiaan, ged. Dordrecht 29-4-1781.
4. Markus, ged. Dordrecht 11-1-1784.
5. Jan, ged. Dordrecht 13-11-1785.
6. Mattheus, ged. Dordrecht 9-12-1787, overl. Wieldrecht (aangifte) 5-7-1797 (den 5 Julij 1797 geevt Arij B. Valk t lijk aan van zijn kint gent. Mattheus in de vierde classe dus F 3-0-0).

Vb. Anna Bastiaansdr. Valk, ged. Dubbeldam 23-11-1755, ged. Dordrecht 30-11-1755, begr. 's-Gravendeel 6-9-1810/19-6-1801, tr. Pieter Corsse Mookhoek, overl. 's-Gravendeel 19-6-1801, zn. van Corstiaan Jacobs Mookhoek en Cornelia Woutersdr. van der Giessen
NB.
- Adrianus Pieterszn van Nugteren, gedoopt in 1747, overleden Zwijndrecht 81 j. 5 januari 1829, huwde Dubbeldam 3 juni 1770 Anna Valk, gedoopt Dubbeldam 23 november 1755, begraven Dubbeldam 6 september 1810.

Kind: 
1. Willem Pieters Mookhoek, geb. 's-Gravendeel 10-2-1797, arbeider, nachtwaker, overl. 's-Gravendeel 29-4-1833, tr. 's-Gravendeel 2-4-1824 (aktenr 4) Huibje Michielsdr. Katoen, geb/ged. 's-Gravendeel 25-5-1800/1-6-1800, overl. 's-Gravendeel 8-4-1879; zij tr. (2) na 1833 Arnoldus Borel.

Vc. Ari Robberts Valk, geb/ged. Dubbeldam 1/4-11-1759, tr. Pietertje Jacobsdr de Bruin, ged. Dubbeldam 22-3-1764.
NB.
- (inventaris Waterschap de Grote Waard: polder Wieldrecht) 334 Akte en stukken betrefende akte van uitgifte in erfpacht van een perceel, kadastraal bekend gem de Mijl sectie A142+143, aan Arij en Grietje Valk, beiden doofstom, in tegenwoordigheid van hun curator Gerrit Valk, tot weder opzeggens, alsmede stukken betreffende de opzegging van de erfpacht bij deurwaardersexploit 1849-1860.

Uit het huwelijk:
1. Johanna, ged. Dubbeldam 30-3-1780.
2. Hendriksje, ged. Dubbeldam 29-11-1789.
3. Robbert, ged. Dubbeldam 21-11-1790, overl. bij Moskou 1813.
NB.
- Brief van Robert Valk, soldaat in het franse leger, aan zijn familie te Dordrecht en Wieldrecht, 1813 april 9; hierbij een op hout geplakte tekening ter herinnering aan zijn sneuvelen bij Moskou in 1813; schenking A. Valk, 1948 (inv. nr. 1175).

4. Grietje, ged. Dubbeldam 27-10-1793, doofstom.
5. Jacob, ged. Dubbeldam 12-6-1796.
6. Adrianus, ged. Dubbeldam 16-9-1798.
7. Arie, ged. Dubbeldam 25-10-1801, doofstom.
8. Gerrit, ged. Dubbeldam 17-3-1805.
9. Kornelis, ged. Dubbeldam 28-2-1808, tr. Dubbeldam 19-9-1832 Lena van Valen, geb/ged. Dubbeldam 27-2/4-3--1814. (Kinderen: Pietertje Valk, geb. De Mijl 3-3-1835, overl. Delft 11-8-1926).

Va. Teunis Robbertsz Valk, geb. ca. 's-Gravendeel 1777, over. 's-Gravendeel 28-2-1844, tr. Maaijke Broere, geb. ca. 's-Gravendeel 1775, overl. 's-Gravendeel 1-1-1815 (40 jaar).
oud.
Kinderen:
1. Adriana (Ariaantje) Teunis Valk, geb. 's-Gravendeel 22-9-1800, ged. 's-Gravendeel 28-9-1800, overl. 's-Gravendeel 23-12-1871 (71 jaar), tr. 's-Gravendeel 25-5-1823 Melis Naaktgeboren, geb. 's-Gravendeel 21-5-1799, overl. Zevenbergen 18-7-1833 (34 jr.).


VI. Elizabet Valk, ged. Dordrecht 25-7-1779, j.d. alhier, tr. Wieldrecht (aangifte/pro deo) 19-4-1799, tr. Dubbeldam 10-5-1799 Cornelis van Ballegoijen, jm van Aalst(?).
Kinderen:
1. Dirk, overl. Wieldrecht (aangifte) 22-2-1803 (den 22 Februarij 1803 geevt Kornelis Ballegoijen t lijk aan van zijn kind genaamd Dirk, bij acte pro deo).
2. Elizabet, overl. Wieldrecht (aangifte) 3-5-1804 (den 3 Meij 1804 geeft Dirk Hartels t lijk aan van een kind van Kornelis Ballegoijen gent. Elizabet, bij acte pro deo).
3. Mattheus, overl. Wieldrecht (aangifte) 20-1-1805 (den 20 Januarij 1805 geeft Kornelis Ballegoijen het lijk aan van zijn kind genaamt Mattheus, bij acte pro deo).

LOSSE FEITEN

- Aangenomen 16 Maart 1750:
Robbert Valk en Ariaantje Spruijt, uijt Wieldrecht en behorende onder Dubbeldam; beijde hebben attestatie ontfangen naar Dubbeldam

- I. Gerrit Valk, geb. ca 1668 (?), tr. Anna Vermeulen, geboren rond 1681 (?).
II. Robbert Valk, geb. rond 1700, overl. Zwijndrecht 3-4-1749, tr. Zwijndrecht 16-10-1746 Maaijke van der Heyden, geb. Zwijndrecht 14-10-1725, overl. Meerdervoort 1-11-1803 (78 jr.).
III. Anna Valk, geb. Zwijndrecht 14-5-1747, overl. ald. 30-1-1810, tr. Zwijndrecht 3-6-1770 Adrianus van Nugteren (van Ogten), geb. Meerdervoort 12-1-1747, overl. Zwijndrecht 4-1-1829 (81 jr.).

Valck Robbert Arisen Hordijck Aritje Arisen 31-10-1756
Valk Ari Robbertsen Bruin de Leintje Jacobsen 03-06-1787
Valk Leendert Vogel de Jaantje 08-05-1872

* * *

- Jan Jansen Valck, j.m. van de Park, otr./tr. Gorinchem/Arkel 17-10/14-11-1660 Lijsbet Joosten, j.d. van Gorinchem.
1. Jan, ged. Arkel 14-8-1661.

- Huwelijken Arkel (http://www.geocities.com/Paris/4744/Arkelhuwdtb.htm):

Aldes
, Willem Jansen, en Lijntie Dirken Valk, 26-5-1718
Hijkoop, Pieter Joosten van, en Jacomijntje Dirkx Valke, 21-5-1719
Valk, Dirk Jacobse, en Lijsbet Hage, 29-7-1725
Valk, Luijkes Dirkse, en Peterke Jansen Goes, 18-4-1717

Schalk, Andries Willemse, en Anneke Aartse van den Berg, 27-5-1714

- Grietje Dirks Valk, tr. Arie Huijberts van der Giessen.
Kinderen:
1. Annigje, geb/ged. Dubbeldam 27-4/3-5-1801 (get. Aaltje Huijberts van der Giessen).