VAN DER STE(C)K
STEG-HECK-STUCKE-STUCKERT (STOUCK/STOECK?)
Dordrecht

I NN, tr NN
Uit het huwelijk:
1. Hermannus STOUCK, geb Orsoij/Orsoy (Ruhrgebied) ca 1640, volgt II.a
2. Catharina (Catarijntje) STOCK-STOUCK-STUCK, geb Orsoij/Orsoy (Ruhrgebied) ca 1640, volgt II.b

II.a Hermannus STOUCK/STUCK, geb ca 1640, j:m: van Orsoij, wonende bij de Nieubrugge, Laeckenwercker, otr Dordrecht 31-3-1669 Maijke (Maria) Caspers SEROIS/SEROIJEN, van Dordrecht, wed van Jacob Jacobs kleermaker, wonende bij de Steenstraat.
Uit het huwelijk:
1. Antoni STOECK, ged Dordrecht 13-1-1670, volgt III
2. Casparus, ged Dordrecht 11-4-1672
? 3. Laurens, zie VAN DER STEK

II.b Catharina (Catarijntje) STOCK-STOUCK-STUCK, j:d: van Orsoij, wonende bij de Schrijversstraat (1662), begr Dordrecht (Grote Kerk) 11-11-1715 (woont in de Wijnstraat bij de Schrijverstraat), otr/tr Dordrecht 23-4/7-5-1662 Johannes VAN DER SCHUYREN / SCHU(E)REN, kleermaker (1662), wonende tot ...rghsleu.., ovl voor 1715.
Uit het huwelijk:
1. Gerard, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 24-9-1664
2. Gerrit, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 26-2-1666
3. Christina, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 14-12-1667
4. Cristina, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 28-4-1670
5. Geertruyt, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 8-2-1672
6. Johanna + Catharina, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 6-3-1673
7. Johannes, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 28-10-1674
8. Henrick, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 9-3-1676
9. Johanna, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 7-4-1677
10. Christina, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 7-9-1678

III Antoni(j) STOECK, ged Dordrecht 13-1-1670, j:m: van Dordt geass met Catarijna STOECK wed van Johannes VERSCHEEREN desssefs muij, otr/tr Dordrecht 18-10-1693/9-11-1693 Margrietje POORTERMANS, j:d: van Duisborgh geass met Jacob FRANCKEN. 
NB
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 24-6-1715 ('t meerderjarig kint van Antonie STOCK in de Nieustraat)
Kinderen: 
1. Johannes, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 28-3-1695
2. Hermanus, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 22-4-1697, ovl voor 1701
3. Maria, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 24-1-1699
4. Hermanus, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 18-4-1701, volgt IV.a (?)
4. Antoni, ged Dordrecht 31-10-1704, volgt IV.b (?)

? IV.a Hermen VAN STOK, tr Marij HUYBERT.
Uit het huwelijk:
1. Mathijs, ged Dordrecht 16-2-1735
2. Willem, ged Dordrecht 29-4-1740

? IV.b Anthonij STOK, j:m: van Dordrecht, woont buyten de Spuypoort, geassisteerd met Jan LEENHOUWERS zijn goede kennis, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 7-2-1754 (Antonij STOCK, Gasthuijs), otr/tr Dordrecht 26-7-1736/12-8-1736 Maria RITTOOR, j:d: van Dordrecht, woont buyten de Spuypoort, geassisteerd met Maeijke VAN DER RUYT haer moeder en bij mondelinge consent van Jan RITTOOR haer vader.
NB. 
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 18-7-1747 't minderjarige kind van Anthonie STOK op de Hellingen
Uit het huwelijk:
1. Antoni, ged Dordrecht 12-9-1736, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 28-12-1736 (het kint van Anthoni STOCK vooraen op de Helinge bij de Spuijpoort; de ouders leven)
2. Anthoni, ged Dordrecht 25-7-1738
3. Maaijke, ged Dordrecht  6-2-1743

VAN (DER) STE(C)K (STUCKERT/VAN DER STEG)
Dordrecht

I Lourens/Laurens Hermansen STUCKERT/VAN (DER) STE(C)K, geb ca 1660/1670, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 4-2-1713 (Laurens Hermense STUCKERT buijten de Spuijpoort over de "Wieters"), tr ca 1690 Ida/Eyda R(H)IJNE(N) (REINEN), geb ca 1660/1670, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 30-6-1728 (Eyda Ryne wed van Lourens VAN STEK buyten de Spuypoort).
NB:
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 9-4-1684 't kind van Lowijs HERMENSE
- Lowijs Hermans, j:m: van Dordrecht, woont op d'Hoge Nieuwstraat, kleermaker, otr/tr Dordrecht 20-4/5-5-1681 Margrietje/Agnietje VAN DE GRIENT, j:d: van Orsoij woont in Steeghoversloot.
1. Agniet, ged Dordrecht 29-10-1684
2. Margrietje, ged Dordrecht 18-1-1688

Uit dit huwelijk:
1. Joanna, geb ca. 1690, doopgetuige 1711
2. Adriaan, geb Dordrecht ca 1690, volgt II.a
3. Hermannus, geb ca 1690, volgt II.b
4. Walterus, ged Dordrecht 1-8-1697 (RK; get. Margaretha WILLEMSE)
5. Gerrit, geb ca 1700/1715, volgt II.c
6. Marija, geb ca 1700/1715, getuige huw 1730, mogelijk begr als Maijcke Dordrecht (Nieuwkerk) 26-12-1767 (armen lijken)

II.a Adriaen (Ary) VAN DER STE(C)K, geb ca 1690, j:m: van Dordt woont buijten de Spuijpoort, geassisteerd met sijn vader (1711), begr Dordrecht (Grote Kerk) 4-6-1772 (Adriaan VAN DER STEK in de Klijne Spuijstraat/Laat kindere na), otr/tr Dordrecht 12/26-7-1711 met Barentie/Barentje HESSELING, j:d: van Dincxperloo, woont in de Voorstraet, geassisteerd met Aeltie DOORNS huysvrouw van Johannis HALMAN desselfs nigt en bij schriftelijk consent van haer vader, begr Dordrecht (Grote Kerk) 10-7-1770 (Barentje HESSELING huijsvrouw van Adriaan VAN DER STEK in de Klijne Spuystraat; laat kindere na), dochter van ??.
NB:
- Beerent KLEIN HESSELINK, tr Geesken GUSTENLOO
1. Berentje KLEIN HESSELINK, ged Dinxperlo 5-10-1692
- Gerrit Hesselinck, zoon van wijlen Herman Hesseling (1669), tr (1) Dinxperlo 06-06-1669 Gerritien Planten, dr van Willem PLANTEN, tr (2) Dinxperlo 05-12-1680 Elisabet Meierick, dc van wijlen Geert Meierick, won. aldaar
- otr Dordrecht 17-4-1695 Johannes HALMAN wedn van Dordrecht wonende in 't Weeshuijsstraetje met Aeltje ROELOFS j:d: van Emmerich wonende ontrent de Nieuwkerckstraet geass met Aeltje JANS desselfs behout muij en Jacob Janze LUCHT haer oom (tr 8/5)

Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
1. Elisabeth, dp 30-7-1711 (RK; get. Maria Smits, Joanna van der Steck), j:d: woond in de Spuystraat hebbende schriftelijk consent van haar vaeder Ary VAN DER STEK, otr/tr Dordrecht 6/23-1-1752 Benedictus DIVOOR, j:m: van Duynkerken, woond in de Groote Kerksbuurt, hebbende schriftelijk consent van zijne moeder Marije Joanne AUGUSTIN wed van Cornelis DIVOOR.
2. Ida, dp 30-7-1711 (RK, Maria Smits, Joanna van der Steck), volgt III.a
3. Gerrit, dp 28-1-1713 (NH), volgt III.b
4. Laurens, dp 24-4-1715 (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 26-12-1718 ('t kint van Adriaan VAN DER STECK op de Varkemardt, vader en moeder bijde leven)
5. Adrianus, dp 23-5-1717 (NH), j:m: van Dordrecht, geassisteerd met zijn vaeder Adriaan VAN DER STEK, begr Dordrecht (Grote Kerk) 14-9-1793 (Adrianus VAN DER STEK; laat geen kinderen na op de Voorstraet bij de Botistraet; uyt het huys van BEEKMAN begraven), otr/tr Dordrecht 28-10-1756/14-11-1756 Maria MOLL, j:d: van Dordrecht wonende in de Kleyne Spuystraat, geassisteerd met haar moeder Bastiaen MOLL, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 6-3-1784 (Mariea MOL huysvr van Ary VAN DER STEK; laat geen kinders na; in de Spuystraat)
6. Laurens, dp 7-2-1719 (NH), volgt III.c
7. Maria, dp 5-8-1721 (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 30-9-1722 't kint van Arie VAN STECK op de Verkemart bijde ouders leeven
8. Maria, dp 17-11-1724 (NH), begr Dordrecht (Grote Kerk) 6-6-1783 (Maria VAN DER STEK ongehuwt op den Hof van Arie Matena met ordenare koetsen)
9. Geertruy, dp 1-6-1727 (NH), begr Dordrecht (Grote Kerk) 18-5-1796 (Geertruy VAN DER STEK op de Regentenhof, ongehuwt; 69 jaar verval van kragten)
10. Willemina, dp 21-2-1731 (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 30-12-1798 (Mijntie VAN DER STEK, ongehuwd op den Arie Maartense Hoff no 34, met ordinaere koetsen, ten 11 uuren begraven; 76 jaar, verval van kragten)

II.b Hermanus VAN DER STEK/STEG/STUCKE, geb ca 1690, j:m: van Dordt geassisteerd met sijn moeder Ida RHYNEN, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 26-4-1748 (Hermanis VAN DER STEK in de Doelstraat; laat kindere na; gemeen grafft), otr/tr (onderscheiden gezindten) Dordrecht 11/28-7-1715 Maria/Marijck Bastiaans SMITS (SMITTENS),
ged Dordrecht (RK) 29-7-1690 (get. Anna WAVERSMAN), j:d: van Dordrecht, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 11-9-1764 (Marijke SMITS wed van Hermanus VAN DER STEK in den Heerhuysstraat; laat kindere na, beste graft), dr van Bastiaan SMITS (begr Dordrecht (Nieuwkerk) 20-4-1705) en van Anna VAN SIJTER (VAN MISBEEK).
NB:
- Bastiaan SMITTES/SMITTERS/SMITS, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 20-4-1705, tr Anna VAN SIJTER/VAN MISBEEK
a. Maria, ged Dordrecht (RK) 29-7-1690 (get. Anna WAVERSMAN)
b. Johanna, ged Dordrecht (RK) 29-6-1692, ? begr Dordrecht (Nieuwkerk) 16-9-1711 't kind van Bastiaan SMITS wed

Uit dit huwelijk:
1. Johanna VAN DER STEK, geb 1719, volgt III.d
2. Yda VAN DER STEK, ged Dordrecht 25-7-1716 (RK), volgt III.e
3. Sebastianus VAN DER STEK, ged Dordrecht 4-1-1718 (RK;
get. Theodora VAN GERVE), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 12-2-1718 ('t kint van Herman VAN DER STECK in de Vleijshouwerstradt; vader en moeder leven)
4. Marijke VAN DER STEK, doopgetuige 1755, mogelijk
als Maijcke begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 2-4-1770
5. Helena VAN DER STECK/HECK,
volgt III.f

II.c Gerardus/Gert VAN DER STE(C)K (Gerrit), geb ca 1700/1715, j:m: van Dordrecht, woonende buyten de Spuypoort, geassisteerd met Marija VAN DER STEK sijne suster (1730), ovl Dordrecht 28-4-1766 (dodenboek RK), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 3-5-1766 (Gerit VAN DER STEK op de Varkemart; laat kinders na; beste graft), otr/tr Dordrecht  20-7/5-8-1730 Elisabetha/Lijsebeth CEULEMANS, j:d: van Dordrecht, ged Dordrecht 4-1-1704 (get. Pieter MARILLON/Lijsbet STOFFERS), wonende op de Knolhaven, geassisteerd met Jan Keulemans haar vader (1730), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 18-11-1790 (Elizabeth KEULEMANS wed: van Gerrit VAN DER STEK, ten huijze van Jacob VRIJDAG op de Varkemarkt over de Lake Hal, laet kinders na, beste graft). 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
1. Ida, ged 29-10-1731 (RK, Petrus Sanders, Christina Borggrave), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 8-11-1732 ('t kint van Gerrit VAN DER STECK op de Knolhaven; bijde ouders leven; een graft besonder)
2. Christina, ged 12-10-1733 (RK, Joannes Keulmans en Christina Burggrave), volgt III.g
3. Ida Maria, ged 10-6-1737 (RK, Jan van der Lugt en Anna Keulmans), ?doopgetuige 1762-1774 bij kinderen van Christina VAN DER STEK/Jan VRIJDAG

III.a Ida VAN DER STE(C)K, ged Dordrecht 30-7-1711 (RK, Maria Smits, Joanna van der Steck), j:d: van Dordrecht woont in de Kleijne Spuijstraat volgens mondelinghe consent van Ary VAN DER STEK haer vader, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 23-5-1781 (Ida VAN DER STECK wed van Pieter ESTERS in de Wingertstraat; laat kinderen na), otr/tr Dordrecht 22-5-1738/8-6-1738 Pieter ESTERS, wedn van Dordrecht, woont op de Vest, ovl voor 1781.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus (Willem), ged Dordrecht 19-4-1739 (RK; Willem PRONE, Anna VERHAGEN), j:m: van Dordrecht woond in de Wijngaerdstraet geass met sijn moeder Ida VAN DER STEK, otr/tr Dordrecht (onderscheiden gezindten) 25-4/11-5-1771 Maria Casparsdr COEBEEK, j:d: van Dordrecht woond in de Voorstraat bij de Vismarkt geassisteerd met haar vader Kasper KOEBEEK (Kinderen, ged RK: Petrus 29-3-1773 get. Bornardina ESTERS, Aligonda 20-5-1775 get. Aligonda VAN HOOFT en Casparus 14-11-1779 get. Elizabeth COEBEEK)
2. Barendje, ged Dordrecht 26-11-1741 (RK; Ida VAN DER STECK, Heiltje DE BOND)

III.b Gerrit VAN DER STEK, ged Dordrecht 28-1-1713 (Ned. Herv.), j:m: van Dordrecht, woond in de Kannekoopersbuurt, geassisteerd met sijnen vaeder Arij VAN DER STEK, begr Dordrecht (Grote Kerk) 9-8-1798 (Gerrit VAN DER STEK/laat kindere na; bij de Seevismart; 86 jaar aen een beroerte), otr/tr Dordrecht 25-4/12-5-1743 met Sophia DOUW, ged Dordrecht 29-11-1713, j:d: van Dordrecht, woond in de Vriesestraat, geassisteerd met haare zuster Anna DOUW huysvrouw van Jan LOOFF, dc van Lodewijk DOUW en van Adriana VAN DER KNIJF, ovl ??.
NB:
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 3-8-1747 ('t kint van Gerrit VAN DER STEK in de Botjesstraat; beijde ouders leve)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 15-5-1752 ('t kindt van Geerart VAN DER STEK in de Kolfstraat bijde ouders leven, beste graft)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 2-6-1752 ('t kindt van Geraat VAN DER STEK in de Kolfstraat; beijde ouders leven)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 15-10-1755 (het kint van Gerrit VAN DER STEK; bijde ouders leevn in de Kolkstraat; beste graft)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 22-10-1755 ('t minderjarig kint van Gerrit VAN DER STEK in de Kolkstraat; bijde ouders leven; beste graft)
Uit dit huwelijk:
1. Barendina van der Stek, ged 28-2-1744 te Dordrecht (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk)
2. Adriana van der Stek, ged 29-12-1745 te Dordrecht (NH), j:d: woont in de Kolfstraat, ovl 21-05-1824 te Dordrecht (78 jaar/ dogter van Gerrit van der Stek + de moeder onbekend/ half 12/ B778 Kleine Spuistraat/akteno. 209), otr/tr Dordrecht 9/24-4-1768 Abram VAN KAMEN, j:m: woont op de Voorstraat bij de Vismarkt geass. met zijne vader Gerrit VAN KAMEN, ovl voor 1824. Uit dit huwelijk:
    a. Gerardus, ged Dordrecht (NH) 20-1-1769
    b. Sophia, ged Dordrecht (NH) 23-5-1770
    c. Abraham, ged Dordrecht (NH) 25-5-1771
    d. Sophia, ged Dordrecht (NH) 6-1-1773
    e. Cornelis, ged Dordrecht (NH) 11-5-1774
    f. Adrianus, ged Dordrecht (NH) 16-8-1775
    g. Sophia, ged Dordrecht (NH) 30-10-1778
    h. Kornelis, ged Dordrecht (NH) 24-11-1780
    i. Adriana, ged Dordrecht (NH) 5-10-1783
    j. Jan, ged Dordrecht (NH) 12-3-1777

3. Lodewijk van der Stek, ged 14-7-1747 te Dordrecht (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk).
4. Maria van der Stek, ged 29-12-1748 te Dordrecht (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk).
5. Sophia van der Stek, ged 4-11-1750 te Dordrecht (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk).
6. Adriaen van der Stek, ged 26-4-1753 te Dordrecht (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk).

III.c Laurens VAN DER STEK, ged Dordrecht 7-2-1719 (NH), j:m: van Dordrecht, geassisteerd met zijn vaeder Ary VAN DER STEK, begr Dordrecht (Grote Kerk) 22-11-1787 (Lawerens VAN DER STEK bij het Stadshuijs; laat kindere na), otr/tr Dordrecht 13-4/30-4-1752 Pieternella VAN HOOGSTRATEN, ged Dordrecht (NH) 24-3-1724, j:d: van Dordrecht en wonende over 't Stadhuijs, ovl ??, dochter van Pieter VAN HOOGSTRAATEN en Abigael MARONIER.
NB
- otr Dordrecht 2-4-1723 Pieter VAN HOOGSTRATEN j:m: van Dordrecht woont in de Breestraat geass met Jan BAX zijn behout broeder en bij schiftelijk consent van Pieter VAN HOOSTRATEN zijn vader met Abigael MARONIER, van Dordrecht, wed Ernst VAN DE GRAAF, woont in de Doelstraat geass met Johanna MARONIER hujsvr van Joost PAETS haer suster (tr 18/4; troubrieff gegeven den 6-12-1731)

Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
1. Adriaen van der Stek, ged 28-2-1753 te Dordrecht (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 22-5-1753 ('t kindt van Lauwerens VAN DER STEK agter het stadthuijs bijde ouders leven)
2. Pieter van der Stek, ged 15-4-1754 te Dordrecht (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 8-61754 ('t kint van Louwerens VAN DER STECK agter 't Stadthuijs; bijde ouders leven; beste graft
3. Adriaen van der Stek, ged 6-2-1756 te Dordrecht (NH)
4. Barendina van der Stek, ged 16-10-1757 te Dordrecht (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 18-11-1757 ('t kint van Louwerens VAN DER STECK agter het stadthuijs; bijde ouders leven)
5. Lourens van der Stek, ged 15-11-1758 te Dordrecht (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 18-12-1758 ('t kint van Louwerens VAN DER STECK op de Voorstraat bij het Stadthuijs; bijde ouders leven)
6. Barendina van der Stek, ged 16-11-1759 te Dordrecht (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 7-6-1760 ('t minderjarige kint van Louwerens VAN DER STEK voorbij de Vissemark; bijde ouders leven)
7. Barendina van der Stek, ged 29-4-1761 te Dordrecht (NH)
8. Gert van der Stek, ged 13-6-1762 te Dordrecht (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 9-9-1762 ('t minderjarige kint van Lauwerens VAN DER STEK agter 't Stadthuijs; bijde ouders leven)
9. Gert van der Stek, ged 7-3-1764 te Dordrecht (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 19-5-1764 ('t minderjarige kint van Lauwerens VAN DER STEK op de Voorstraat bij 't Stadthuijs; bijde ouders leven; in 't besonder)
10. levenloos kind, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 23-8-1765 (het doot gekoomen kint van Louwerens VAN DER STEK op de Voorstraat bij het Stadthuijs, bijde ouders zijn nog in leeve)
11. Louwerens van der Stek, ged 11-9-1767 te Dordrecht (NH), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 7-10-1767 ('t minderjarige kint van Louwerens VAN DER STEK op de Voorstraat bij 't Stadthuijs; bijde ouders leven)
12. levenloos kind, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 17-1-1769 (het doot gekoomen kint van Louwerens VAN DER STEK  bij het Stadthuijs, bijde ouders zijn nog in leeve)

III.d Johanna VAN DER STE(C)K, geb ca. 1719, j:d: van Dordrecht, woond in de Wingerstraat geassisteerd met haere vaeder Hermanus VAN DER STEK, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 23-7-1797 (Johanna VAN DER STEK wed Hend WIEGMANS ten huize van Jan MOLENAAR in de Marienbornstraat, laat kinderen na, best graft; 78 jaar, beroerte), otr/tr (onderscheiden gezindten voor 't gerecht) Dordrecht 8-10-1744/24-10-1744 Hendrik/Henricus WI(E)GMANS (WEIJMANS), j:m: van Dordrecht, woond in de Lijnbaan geassisteerd met zijne moeder Lena ROOMANS wed van Barent WIEGMANS, ? begr Dordrecht (Nieuwkerk) 20-4-1782 (Hendrik WEIJMANS op 't Bagijnhoff over Lengehoff; laat kinderen na).
Uit het huwelijk:
1. Joseph Wigmans, ged 25-07-1745 te Dordrecht (RK, get Lena Wigmans)
2. Hermannus Wigmans, ged 21-08-1749 te Dordrecht (RK, get Elizabed Goosen)
3. Bernardus Wigmans, ged 03-11-1751 te Dordrecht (RK, Anna van der Linden).
4. Petrus Wigmans, ged 15-01-1754 te Dordrecht (RK, Adriana wed. en Pieter van der Linden)
5. Henricus Wigmans, ged 10-08-1755 te Dordrecht (RK, Marijke van der Stek)

III.e Yda VAN DER STE(C)K/STERK, ged Dordrecht 25-7-1716 (RK), j:d: van Dordrecht, woont in den Heermanssuystraat, geassisteerd met haaren vaeder Hermanus VAN DER STEK, ovl na 1764, otr/tr Dordrecht 10-5/27-5-1742 Barent VAN HELDEN, ged Dordrecht 26-9-1721, j:m: woont op de Vest bij de Kleijne Sluijspoort, geassisteerd met sijnen vaeder Johannes VAN HELDEN, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 22-11-1751, zoon van Jan VAN HELDEN en Aaltje VAN DRONGELEN.
NB
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 11-5-1750 ('t kint van Barent VAN HELDEN)

Uit het huwelijk:
1. Johannes/Jan VAN HELDEN, ged Dordrecht 21-8-1742, j:m: geass. met zijn moeder Yda VAN DER STEK wed van Barent VAN HELDEN, otr/tr Dordrecht 29-3/15-4-1764 Maria SNOEK, j:d: van Dordrecht en wonende in de Heer Hermanssuystraat, geass. met haer moeder Willemeyntje Gregoor wed van Gelyn SNOEK.
2. Hermannus, ged Dordrecht 22-10-1745
3. Aaltje, ged Dordrecht 18-5-1748

III.f Helena/H(e)ijltje VAN (DER) STE(C)K (HECK), j:d: van Dordrecht geassisteerd met Lijsbeth GEESTKENS wed van Cornelis RUIJGHAVER haere goede bekende, begr Dordrecht (Grote Kerk) 18-10-1775 (Helena VAN DER STEK wed van Arnoldus DE BONT; laat kindere na; met ordenare koesen buyte de Spuypoort op den Blijk), otr/tr (onderscheiden gezindten voor 't gerecht) Dordrecht 29-6-1730/15-7-1730 Arnoldus DE BONDT, ged Dordrecht 9-9-1702 (RK; Aert HENDRICKSE, Heyndrina DE VOGEL), j:m: van Dordrecht en hebbende schriftelijke consent van zijne moeder Marijke DE VOU wed van Adriaan DE BONDT wonende binnen dese stad, ovl voor 1775, zn van Adriaan DE BONT en Anna Maria DE VAUX.
NB 
- Helena VAN DER HECK/STE(C)K, getuige bij doop van kinderen van Joannes TANS en Maria DE BONT (Arnoldus, ged 4-10-1767 en Helena, ged 20-6-1769)
- Adriaan DE BONT, tr Anna Maria DE VOU/VAUX. Uit het huwelijk:
1. Gidion, ged Dordrecht 22-6-1695 (RK; Antonius DE VOU, Anna DE BACKER)
2. Cornelia, ged Dordrecht 4-12-1697 (RK; Maria VERHOVEN)
3. Antonius, ged Dordrecht 9-2-1700 (RK; Hendrick DE BRUYN, Lijsabeth DE VAU)
4. Arnoldus, ged Dordrecht 9-9-1702 (RK; Aert HENDRICKSE, Heyndrina DE VOGEL)
5. Anna Maria, ged Dordrecht 12-4-1705 (RK; Coba DE GOU, Hendrick VAN DE BROECK)
6. Caetje, ged Dordrecht 30-7-1707 (RK; Lourens HYNEN, Caetje DE LOGE)
- (Weesboek 10.36) Is ter Wees-Camere geexhibeert 't testament van Arnoldus DE BONT en Helena VAN DER STEK egtelieden; gepasseert voor den notaris Gerardus VERVEER residerende binnen Dordrecht, in dato den 13-2-1758 (erfgenamen: meerderjarigen)
Uit het huwelijk:
1. Anna Maria, ged Dordrecht 15-4-1731 (RK; Maria)
2. Laurentius, ged Dordrecht 25-11-1733 (RK; Maria SMITS)
3. Ida, ged Dordrecht 5-5-1738 (RK; Caetje HYNEN), j:d: van Dordrecht, woont buyten de Spuypoort, geassisteerd met haar vader Arnoldus DE BONT, otr/tr Dordrecht (onderscheiden gezindten voor 't gerecht) 23-10-1765/9-11-1765 Laurens VAN DER KAA, van Dordrecht, wedn woont in de Kannekopersbuurt

(kwartierstaatnr.: 336 en 337)
III.g Christina VAN DER STEK, dp. Dordrecht 12-10-1733 (RK, Joannes Keulmans, Christina Burggrave), dc. van Gerrit VAN DER STEK en Elisabeth KEULEMANS, ovl. Dordrecht 14-3-1815, otr./tr. Dordrecht 12-2-1756/28-2-1756 Jan Jacob VRIJDAG (Jacobus), geb. Overenburg/Cleef Meijntisch (Duitsland) ca. 1735, poorter van Dordrecht 12-4-1764, stuurman op Keulen (1788), ovl. Dordrecht 16-4-1809. 
NB. 
- begr. Dordrecht Nieuwkerk kinderen van Jacob Vrijdag 24-5-1759, 21-5-1767, 8-3-1769, 12-6-1773
- Hendrik NEGASSEL, tr Elisabetha WEES
1. Maria Francisca, ged Dordrecht 21-3-1771 (RK; Jacbus VRIJDAG, Catharina VAN DER STEK)
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
a. Barbara, dp. 9-1-1757 (RK, Joannes Adam Vrijdag, Barbera Vrijdag)
b. Elizabetha, dp. 9-4-1759 (RK, Cornelius Keulmans, Elizabetha Keulmans)
c. Joannis Jacobus (Jan), dp. 27-8-1760 (RK, Cornelius Keulmans, Elizabetha Keulmans), broodslijter (1830), ovl. Dordrecht 16-10-1836, otr./tr. (1) Dordrecht 3-5-1787/19-5-1787 Elisabeth JANSE, geb. Zierikzee, begr. Dordrecht 31-5-1788 (Nieuwkerk; huijsvrouw van Jan VRIJDAG op de Varkemarkt), otr./tr. (2) Dordrecht 21-7-1791/6-8-1791 Maria Anna Joseph SMITS/Elisabeth Maria SMIDS/Elsje SCHMIDT, geb. Vlissingen, dc. van Maurits Smits, ovl./begr. Dordrecht 13-6-1810/16-6-1810, tr. (3) Dordrecht 20-10-1813 Allegonda Verhappen (Alida), geb. 1786, dc. van Frans Verhappen en Agatha Louseurs/Lousens.
d. Gerardus (Gerrit), dp. 17-9-1762 (RK, Gerardus van der Stek, Yda van der Stek), ovl. Dordrecht 25-10-1819, otr. Dordrecht 10-8-1797 Cornelia VAN DULST, dc. van Jan van Dulst en Jenneke Louwe, schoonmaakster (1824), ovl. Dordrecht 24-5-1830. 
e. Elizabetha, dp. 4-1-1765 (RK, Joannes Vrijdag, Elizabetha Keulmans)
f. Jacobus, dp. 12-2-1767 (RK, Joannes van Leeuwen, Gertrudis Brands), ?tr. Yda MEKELAAR/HEKELAAR.
    ?1. Yda Vrijdag, dp. Dordrecht 18-9-1799, dc. van Jan Freytag en Yda Hekelaar.
g. Ida Maria, dp. 9-2-1769 (RK, Georgius Vrijdag en Yda van der Stek)
h. Gerardus, dp. 16-10-1771 (RK, Henricus Rijnders en Yda van der Stek)
i. Ida Maria, dp. 25-4-1774 (Jurie Vrijdag, Ida van der Stek), ovl. Dordrecht 30-6-1828, otr./tr. Dordrecht 4-4-1811/27-4-1811 Pieter van Vlokhoven, geb. Bergen bij Osch ca. 1787, wedn. van Willemina MOL
j. Clara Barbara, dp. 13-11-1776 (RK; get. Jurrie Vrijdag, Catharina Vrijdag), ovl. Dordrecht 24-12-1839, otr./tr. Dordrecht 8-9-1808/24-9-1808 Andries/Andreas SMITS, ged Dordrecht 9-1-1789 (RK), zn. van Willem/Wilhelmus SMITS en Catharina PAPEKAREL. 

* * *

- Arie VAN DER STEK, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 19-6-1804 (armen lijken)
- Jenneken VAN DER STEK, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 13-7-1787 (ongehuwt in Doelstraat)
- de Heer Johannes VAN STEK, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 11-11-1735 (over de Gravestraat; laat kindere na; drie koetsen boven 't ordinaer getal), tr NN

- Gerritje VAN DER STEG, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 20-8-1727 (ongehuwde dogter woont in de Kerkstraat)

- Capelle a.d. IJssel 12 Mei 1748:
Een kint gedoopt van een soldatenwijf dat hier door reizende, om haren man te zoeken, in de kraem quam. Volgens hare opgave:onder dierbare betuiginge, is de Vader PIETER VAN DER STEG, soldaet onder 't Regiment Oranje Prins. de Moeder ANNA ROEPELS. Onlangs gewoont hebbende te Amsterdam en geboortig boven Nimwegen. Kint genaemt: MARIJTJE. (OV 1955)

- Hermina VAN DER STARRE, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 19-10-1730 (uijt Gasthuijs)

DELFT/ROTTERDAM etc.

- Willem van der Wal, tr Johanna du Frijne
1. Adriana, ged Delft 01-07-1792 (Nieuwe Kerk; get. Adriana van der Stek)

- Willemina Johanna van der Stek
, tr Cornelis van Deutekom
1. Adrianis Jakobus, geb/ged Delft 7/8-03-1808 (Oude Kerk; Adriana van Leewe)

- Adriaan van der Stek, jongeman, woonplaats Glashaven, otr Rotterdam 11-3-1696 (Attestatie gegeven om te trouwen na de Engelsche kerk) met Magdalena de Baan, weduwe van Jan van de Werken, woonplaats Glashaven

- Pieter Hendricksen van der Steck, jongeman, afkomstig van Rotterdam, woonplaats Visstraat, Mr, otr/tr Rotterdam 25-8/12-9-1652 met Hillegont Cornelis, weduwe van Pieter Capito, afkomstig van Rotterdam, woonplaats Visstraat

- Willem van der Stek, jongeman, afkomstig van Dort, woonplaats Dort, otr/tr Rotterdam 29-10/14-11-1752 met Cornelia van der Stek, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, woonplaats Hoogstraat

- Hermen STUCK, tr Geertje BERENDT
1. Hermannus STUCK, ged Achterveld, Utrecht 17 Mar 1701
2. Bernardus STUCK, ged  Barneveld 25 Dec 1692

- Jan Frederickz, jongeman, afkomstig van Hamburgh, otr/tr Rotterdam 20-12-1705/5-1-1706 Barbara Jans van de Stuck, weduwe van Jan Houckers, woonplaats Schuddeveegsteeg

- Abraham VAN DER STUCK
1. Neeltje VAN DER STUCK, ged Mijnsheerenland 1666, tr 1687 Anthonij JUNGERIUS

- Jan van der Stek, tr Clazina de Jongste
1. Christina van der Stek, ged Oudewater 1791, tr Oudewater (Utr.) 26-04-1818 Hendrik Gideon Joaqnne Gerardus Vriesman, geb Gouda 1794, zn van Johannes Vriesman en Helena Magdalena Braak