(VAN) VANEVELD/VANEVELT
"De Van Vanevelts zijn ws. afkomstig uit het grensgebied van Putten en Nijkerk. Daar lagen twee boerderijen Groot en Klein Vanevelt, waaruit later de Salenstein ontstond." 
"Jacob Johan van Delen, geb. Nijkerk 22-6-1656, heer van Lent (Bet.)
en Vaneveld (onder Diermen), de Ridderschap van Veluwe mei 1678"

I. Jacobus Vaneveld, tr. Alijda Bosboom.
Uit dit huwelijk:
1. Assueros Vaneveld, geb. Amersfoort 1797, volgt II.

II. Asuerus (Zwerus) Vaneveld, geb. Amersfoort 1797, tr. Amersfoort 30-12-1818 (aktenr. 69) Jacoba Bouwmeester, geb. Ter Aa 1795, dochter van Hendrik Bouwmeester en Maria Ros. 
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Vaneveld, geb. Amersfoort 13-2-1823, volgt III.

III. Jacobus Vaneveld, geb. Amersfoort 13-2-1823, timmerman, tr. Amersfoort 27-10-1852 (akte 72) Heintje van Schaveren, geb. Nijkerk 11-6-1823, dochter van Aalt van Schaveren en Grietje Denneboom.

Zoo de Heere wil en zij
leven hopen onze geliefde ouders
J. VANEVELD
en
H. V. SCHAVEREN
den 27 October a.s.
hunne
40-jarige Echtvereeniging
te herdenken terwijl tegelijker-
tijd onze vader den dag herdenkt
waarop hij voor ruim 50 jaren
te Bunschoten als timmermans-
knecht bij den heer H. Dekkers
in dienst trad.
Hunne dankbare kinderen
W. v.d. REYDE
G. VANEVELD

bron: Nieuwe Amerfoortsche Courant (NAC) 26-10-1892

Uit dit huwelijk:
1. Ahazuerus, geb. Amersfoort 10-4-1853 (05.00 uur akte 136), volgt IVa.
2. Hendrik Jan Vaneveld, geb Amersfoort 30-3-1858, vertrok 29-10-1888 naar Leiden, volgt IVb.
3. Grietje, geb. Amersfoort 13-10-1860  (09.00 uur akte 133), vertrok  5-8-1887 naar Leiden, tr. Amersfoort (akte 59) 15-6-1887 Willem van der Reijden, geb. Leiden 14-3-1860, zoon van Amersfoort en Maria Sierach. (Kinderen: 10-6-1893 levenloos kind)
4. Aalt, geb. Amersfoort 11-4-1863 (akte 148), overl. Amersfoort 27-7-1865. 
5. Jacoba, geb. Amersfoort 30-11-1866  (akte 400), overl. Amersfoort 9-9-1872.

IVa. Ahazeweris/Ahazuerus Vaneveld, geb. Amersfoort 10-4-1853, godsdienst NH, beroepsmilitair te Woerden 1873-77 ("Register I beslaat de periode 1873-1877 en betreft de manschappen en onderofficieren van de 3e reservecompagnie van het 8e Regiment Infanterie, in 1873 uit Utrecht gekomen en in 1877 vertrokken naar Utrecht, alsmede de manschappen en onderofficieren van de 13e compagnie van het 2e Regiment Vestingartillerie, in 1875 uit Den Bosch gekomen en grotendeels opgegaan in de 3e compagnie van dat regiment"; I/02), stoffeerder (1904), beddenmaker (1927), wonende Rotterdam (1887), woonde in de Krommestraat te Amersfoort, winkelier, overl. Amersfoort 22-6-1927 (aktenr 211; 13.00 uur; 74 jaar), tr. Rotterdam 16-2-1887 (aktenr. 130) Hendrika Vrijdag, geb. Dordrecht 18-11-1855, godsdienst RC, dr. van Pieter Vrijdag en Hendrika Peters, overl. Haarlem 19-8-1944 (89 jaar).
NB: 
- Woerdense militairen: http://www.woerden.nl/streekarchief/indices/milsz.htm 

- Bevolkingsregister R'dam; Ahazeweris VANEVELD (BR 516-79):
Op 7-2-1887 Komt A.Vaneveld in Rotterdam wonen in de Kipstraat 44; Volgens deze kaart is hij geb. A'foort 10-4-1853 godsdienst NH. Op 23-2-1887 Komen moeder en kind bij hem wonen (A.Vaneveld. jr en H.Vrijdag). Volgens deze kaart is moeder geb. Dordrecht 18-05-1855 godsdienst RC. Volgens deze kaart is zoon geb. Dordrecht 10-01-1878 godsdienst NH. Op 29-07-1887 vertrekt het gehele gezin naar Amersfoort.
- De warmwatervoorziening. Reeds meer dan eens werd door bewoners van Bergkwartier en Westerstraat onze aandact er op gevestigd dat nergens in dat gedeelte der stad warm water verkrijgbaar was.
Sinds eenige dagen is aan de lijst van adressen toegevoegd de winkelier J.A. LEYER, Nicasiusdwarsstraat hoek Westerstraat.
Eveneens is er bij gekomen A. VANEVELD, Krommestraat 51;
[BRON: Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 04-09-1917; p. 3/4]
- Gemeente verlaten tussen 22 en 31 dec 1913: PIETER VANEVELD, geb. 1893, N-H., zonder beroep, van Kromemstraat 44 naar Utrecht;
[BRON: Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 07-01-1914; p. 3/12]
- De dienstbode lijst van het Bevolkingsregister R'dam vermeldt (BR 524-203):
14-05-1888 Hendrika Vrijdag ; Adressen: Leuvehaven 105, bij Sutorius; Mauritsweg 6, bij Vogt; Boompjes 25, bij Engels en Kipstraat 44, bij Vaneveld.
- Hendrika Vaneveld, van Krommestraat 47 naar Amsterdam.

(bron: Nieuwe Amerfoortsche Courant (NAC) 10-5-1911)
- De commissaris van politie te Amsersfoort geeft belangstellenden in overweging bij hem inlichtingen in te winnen, alvorens relaties aan te knoopen met
Rika Vaneveld, dienstbode, Krommestraat 52, alhier. (bron: Nieuwe Amerfoortsche Courant (NAC) 24-1-1920)
- Woont te Amersfoort in:
* Krommestraat 61
* Woestijgerweg 100 inw
* PB 34811 ing (17-12-1941--> )
* Achter Davidshof 1 (23-1-1942 --> )
* Woestijgerweg 100 (25-11-1942 --> )
* Haarlem: Wagenweg 30 rood (9-1944 --> )

Buitenechtelijke kinderen/voorkinderen (Ned. Herv.):
1. Hendrika Vrijdag, geb. Dordrecht 23-8-1874, overl. Dordrecht 28-10-1874.
2. levenloos kind, geb. Dordrecht 23-7-1876.
3. Ahazeweris Vaneveld, geb. Dordrecht 10-1-1878 (erkend bij huwelijk), woont bij het gezin Vrijdag-Peters te Dordrecht /vertrekt op 22-2-1887 van Dordrecht naar Rotterdam (1860-1890), v
ertrekt op 11-3-1898 van Amersfoort naar Tull en 't Waal, vestigt zich in Dordrecht vanuit Ridderkerk op 3-11-1899/woont in het gezin van Blommers-Vrijdag te Dordrecht in de Dwarsgang 42-38rood/schoenmaker (bevolkingsreg. 1890-1917), volgt Va.
4. Johanna Elisabeth Vrijdag, geb. Dordrecht 22-6-1882 (desmiddag 12 uur/C542), overl. Zwijndrecht 19-10-1882 (3 mnd.).

Uit het huwelijk (Ned. Herv.):
5. Jacobus Pieter, geb Amersfoort 22-12-1887 (akte 518).
6. Hendrika (Riek) Vaneveld, geb. Amersfoort 28-9-1889, volgt Vb.
7. Heintje Vaneveld, geb. Amersfoort 7-9-1891 (akte 411), overl. Haarlem 18-4-1952, tr. Amersfoort 10-9-1919 (akte 180) Christiaan Johannes Alexander de Könnigh, geb. Schoten 11-6-1884, zoon van Alexander Carolus Emanuel de Konningh en Alida de Wilde. Wonende te Ede, Haarlem (vanaf 29-2-1924/Wagenweg 30rd). 
8. Pieter, geb. Amersfoort 9-10-1893 (akte 470), op 24-12-1913 uitgeschreven naar Utrecht.
9. Hendrik Jan, geb. Amersfoort 18-10-1895 (akte 462), arbeider, overl. Amersfoort 2-11-1922. 
10. Willem Vaneveld, geb. Amersfoort 20-1-1898 (akte 26), timmerman, burgerbouw, won. Amersfoort, overl. Amersfoort 24-12-1991 (93 jaar), tr. (1) Amersfoort 7-9-1927 Theresia Hendrika (Truus) van Hattum, geb. Leiden 1-6-1902, overl. Amersfoort 29-6-1966, tr. (2) Amersfoort 6-5-1968 Maria Arnolda de Graaf, geb. Nijmegen 2-12-1896, overl Amersfoort 16-5-1984.

IVb. Hendrik Jan Vaneveld, geb. Amersfoort 30-3-1858, koopman (1893), overl. Delft 1-9-1932 (akte nr 484, 74 jaar), tr. (1) Amersfoort 15-6-1881 (aktenr. 59) Maria van der Reijden, geb. Leiden 21-8-1857, overl. Leiden 30-5-1909, dr. van Willem van der Reijden en Maria Sierach, tr. (2) Leiden 22-9-1909 Anna Catharina Schats, geb. Leiderdorp 1849, overl. Leiden 8-8-1920 (akte 361 Delft/71 jaar), weduwe van Nicolaas van der Lelij, dr. van Dirk Schats en van Christina Schäffer.
NB
- Willem van der Reijden, geb 21-12-1800 te Leiden, timmermansknecht, tr Hendrica Vetten, geb 11-12-1849 te Alkmaar. 
Kinderen, allen te Leiden:
1. Willem, geb 30-8-1824, ovl ald 12-12-1824
2. Jacobus, geb 27-11-1825, ovl 20-8-1849 te Haarlem
3. Catharina, geb 16-7-1827
4. Clara, geb 13-9-1829
5. Willem, geb 8-4-1831
- Willem van der Reijden, geb 8-4-1831 te Leiden, timmerman, tr Maria Sierach, geb 16-3-1829 te Leiden, koopvrouw en analfabeet. 
Kinderen, allen te Leiden:
1 Hendrika, geb 11-7-1855
2 Maria 21-8-1857
3 Willem 14-3-1860
4 Abraham 9-2-1862
- [Nieuwe Leidsche Courant 16 mei 1960] De Eerste Lissese Kistenfabriek, de ELKA, had zaterdag een zilveren jubilaris, de heer B. VANEVELD. Door de directie binnengeleid betrad de jubilaris de kantine met vrouw en twee kinderen waar hij met een warm applaus werd begroet. Directeur H. Zwetsloot sprak hem toe en memoreerde dat de heer VANEVELD ook in de oorlog onafgebroken in dienst was de ELKA was gebleven. Hij overhandigde een enveloppe met inhoud. Aan mevrouw Vaneveld werd een boeket rozen aangeboden. De expeditiechef de heer J. BAAK, sprak namens het personeel en overhandigde eveneens een enveloppe met inhoud. Van de gelegenheid tot feliciteren werd druk gebruik gemaakt.
- (NLC)  05-06-1920 LISSE geboren Johanna en Johannes, dochter en zoon van J. Vaneveld en C. Oudshoorn
(NLC) 14-06-1921 LISSE geboren Gerarda Antonia dochter van J.P. Vaneveld en S.M. Kanbier;
(NLC) 10-05-1924 WARMOND Gevestigd: W. Vaneveld en gezin gekomen uit Leiden;
(NLC) 26-08-1925 Gehuwd J.A. van grieken jm en J.M. van Vaneveld, jd;
(NLC) 07-09-1925 geboren Gerardina Johanna, dochter van J.P. van Vaneveld en S.M. Kanbier;
(NLC) 05-01-1926 LISSE overleden Gerardina Johanna van Vaneveld, 3 maanden; 
(NLC) 09-01-1926 Heden opent de heer J. Vaneveld zijn geheel naar de eischen des tijds ingerichte brood koek- en beschuitbakkerwinkel op de Heerenweg 138...etc.
(NLC) 03-04-1926 WARMOND geboren Hendrik Jan zoon van W. Vaneveld en J. de Wolf.
(NLC) 03-11-1926 LISSE geboren Petrus Cornelis zoon van J.P. Vaneveld en S.M. Kanbier;
(NLC) 24-04-1928 gehuwd: H. Pronk en S.P. Vaneveld;
(NLC) 15-11-1928 uitgesproken faillsisement A. VANEVELD electricien te Lisse, cur mr G.E. Mellema, Haarlem;
(NLC) 21-01-1929 LISSE geboren Adrianus zoon van J.P. Vaneveld en P. Zwaan;
(NLC) 07-10-1929 overleden J.P. van Vaneveld echtg. van S.M. Kanbier 51 jaar;
(NLC) 02-03-1930 geboren Maria Cornelia, dochter van H. Pronk en S.P. van Vaneveld;
(NLC) 23-01-1931 bevallen P. van Vaneveld-de Zwaan, dochter
(NLC) 27-05-1940 LISSE Vertrokken G.E.M. Vaneveld, naar Alkemade;
(NLC) 02-04-1948 LEIDEN overleden C. Oudshoorn, huisvrouw J. Vaneveld, 62 jr;
(NLC) 06-09-1951 ondertrouwd H.J. Vaneveld en E. Versteeg;
(NLC) 07-04-1952 geboren Cornelis F, zoon van H.C. van Vaneveld en C.E. Boele;
(NLC) 01-05-1952 LISSE ondertrouwd H.J. Vaneveld en T.C. Hordijk;
(NLC) 16-05-1952 gehuwd H.J. Vaneveld en T.C. Hordijk;
(NLC) 30-08-1952 ondertrouwd J. van den Bos te Voorschoten en S.J. Vaneveld;
(NLC) 13-09-1952 LISSE gehuwd J. van den Bos te Voorschoten en S.J. Vaneveld;
(NLC) 23-01-1962 Verongelukt - De 36-jarige sjouwerman H.J. Vaneveld [geb. ca 1926] is gisteren tijdens het demonteren van de top van een stalen steigerskelet bij ee laboratorium aan de Mauritskade te Amsterdam van negen meter hoogte gevallenen aan zijn verwondingen overleden.
(NLC) 16-06-1962 LISSE overleden Susanna Maria Kanbier weduwe J.P. Vaneveld, 77 jaar;
(NLC) 09-06-1965 LISSE overleden Maria Johanna Sjardin echtg. van A. Vaneveld, 69 jaar;
(NLC) 2-4-1985 gehuwd A. van der Kuijl em C.B. Vaneveld.
(NLC) 15-2-1986 gehuwd E. Beekma en S.R. Vaneveld;

Uit het eerste huwelijk:
1. Jacobus, geb. Zoeterwoude 23-9-1884, tr. Leiden 25-11-1908 Catharina Oudshoorn, geb. ca. 1886, overl. Leiden april 1948 (62 jr). (Kinderen: Johanna (1920), Johannes (1920))
2. Willem, geb. Zoeterwoude 19-2-1886, tr. Leiden 14-09-1910 Johanna de Wolf. [1924 van Leiden naar Warmond] (Kinderen: Hendrik Jan (Warmond 1926))
3. Hendrik Jan, geb. Zoeterwoude 18-6-1887. 
4. Maria, geb. Leiden 6-2-1889, tr. Leiden 22-09-1909 Jacobus Johannes Sierag.
5. Ahazueres, geb. Leiden 21-10-1891.
6. Heintje, geb. Leiden 16-11-1893, volgt Vc.
7. Abraham, geb. Leiden 28-4-1897.
8. Johannes, geb. Leiden 22-3-1900, overl. Delft 26-05-1917 (282/17 jaar).

Va. Ahazeweris Vaneveld (Zwerus), geb. Dordrecht 10-1-1878, huisknecht, sinds 1916 melkbezorger bij de Dordrechtsche Melkinrichting (met hondenkar), overl. Dordrecht 13-8-1963, tr. Dordrecht 29-9-1904 Johanna Geertruida Coomans (Trui), geb. Dordrecht 20-1-1881, aangifte vermiste damesschoenen (30-6-1944), overl. Dordrecht 2-10-1963.
NB.
- ZILVEREN JUBILEUM.
Vandaag is het 25 jaar gelegen dat de heer A. Vaneveld in dienst trad bij de Dordrechtsche Melkinrichting alhier.
De jubilaris werd hedenmorgen ten kantore hartelijk gecomplimenteerd, onder overhandiging van een gratificatie. Ook het personeel heeft zich niet onbetuigd gelaten. De rest van den dag heeft de feesteling in huiselijken kring doorgebracht, waar hem nog vele bewijzen gewerden van de sympathie die hij zich de afgeloopen 25 jaar heeft verworven.
[bron: Dordrechtsche courant 17-4-1941]
- (RAPPORT 182) Vrijdag 30 Juni 1944
Doet Mej. Vaneveld, 64 j., wonende Dubbelmondestraat 36, aangifte van vermissing van een paar damesschoenen uit haar woning, waarvan zij verdenkt Goof de Kraak een liedjessleurder. Wordt opgedragen aan de recherche.
[+ aangehecht rapport: De schoenen van Mejuffrouw J. Vaneveld, Dubbelmondestraat No. 36 stonden op Dinsdag 27 Juni 1944 nog in de slaapkamer van haar woning welke gelijkvloers vlak bij de voordeur is gelegen. Op Donderdag 29 Juni 1944 te 18 uur wilde zij de schoenen aantrekken toen deze verdwenen waren. De schoenen zijn vermoedelijk ontvreemd door een of ander koopman die aan de deur is geweest en de schoenen heeft zien staan. Het ingestelde onderzoek had geen gunstig resultaat, Waarde f 10 aangifte van 29 Juni 1944. Dordrecht, 6 Juli 1944.]
[bron: SAD 213-82 gemeentepolitie Dordrecht dagjournalen]
- (rapport 043) Maandag 12 Februari 1945
te 12.35 uur - Doet de 67-jarige melkbezorger der D.M.I. Ahazeweris Vaneveld, wonende Dubbelmondestraat 36, aangifte van ontvreemding van 2 pakjes boter uit zijn wagen aan het Geldeloozepad. Doorgegeven aan de recherche.
[bron: SAD 213-83a gemeentepolitie Dordrecht dagjournalen]
- (rapport 330) Dinsdag 26 November 1946
Bekeurd door agent H.G. Peereboom, t.z. een 2e persoon boven den leeftijd van 10 jaar vervoeren op een rijwiel: Ahazewerus Vaneveld, geb. te Dordt 11-11-1922, won. Dubbelmondestraat 36.
[bron: SAD 213-87 gemeentepolitie Dordrecht dagjournalen]
Uit dit huwelijk:
1. Ahazeweris Petrus Dominicus, geb. Dordrecht 29-6-1905, overl. Dordrecht 8-4-1906.
2. Johanna Geertruida Maria (Jo), geb. Dordrecht 17-2-1907, overl. Dordrecht 30-4-1993, tr. Dordrecht 3-5-1933 Anthonius Franciscus van Dooremalen, geb. Dordrecht 1901.
3. Franciscus Jacobus Pieter (Frans), geb. Dordrecht 19-4-1909, overl. voor 1993, tr. Dordrecht 11-7-1935 Antonette Johanna Jacoba Kip (Net), geb. Dordrecht 19-7-1911 (aktenr 779/namiddag 7 uur/Hofstraat 8), overl. Dordrecht 26-12-1993 ("Thureborgh"/82 jr.), begr. Dordrecht 30-12-1993 (RK begraafplaats Reeweg Oost), dochter van Pieter Kip (28 in 1911/loopknecht) en van Catharina Nuitermans.
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Ahazeweris Franciscus Vaneveld (Ben), geb. 28-8-1936, tr. C. van Heck.
2. Franciscus Jacobus Vaneveld (Frans), geb. 23-7-1938, tr. E.J.M. Bakx.
3. A. F. G. Vaneveld (Ton), tr J.W. van Laarhoven.
4. Pieter Johannes Cornelis (Piet) Vaneveld, geb. Dordrecht 1948, overl. Dordrecht 12-1-2011 (62 jaar; woonlocatie Syndion in de Stierstraat), begr. 17-1-2011 (RK Reeweg Oost).

4. Hendrika Johanna Maria (Riek), geb. Dordrecht 24-6-1914, overl. Dordrecht 5-4-1952 (kraambed), tr. Dordrecht 17-4-1947 C.B. Kiel (Cor).
    1. Cox Kiel, geb. Dordrecht april 1952.
5. Ahazeweris (Zwerus), geb. Dordrecht 11-11-1922, volgt VI.

Vb. Hendrika (Riek) Vaneveld, geb. Amersfoort 28-9-1889, dienstbode in Amsterdam; vertrok op 2-5-1911 terug op 16-7-1911, "afgevoerd 5 dec 1936 Z. Afr.", overl. Den Haag 9-11-1957, tr. 's-Gravenhage 20-7-1927 Willem Cornelis Verkerk, geb. 's-Gravenhage 21-11-1896, aannemer, 5-12-1936 naar Zuid-Afrika. 
Wonende: Voorburg, 's-Gravenhage (vanaf 31-5-1927/v d Neerstraat 197), Den Haag.
(uit de overlevering: kind wordt ontvoerd en meegenomen naar Amerika (=moet zijn Zuid-Afrika)). 
NB.
- BINNENLAND
Moeder ontvoert haar Kind 8-Jarig jongetje op straat in auto getrokken en meegenomen
IN DEN HAAG

Op weg van school naar huis is kort na twaalf uur de 8-jarige Marinus Verkerk op den Z.O. Buitensingel in Den Haag waar hij met een nichtje liep, door een ongeveer 16-jarigen jongeman, die plotseling uit een auto sprong, die vlak bij het trottoir stopte, opgepakt en ontvoerd. In snelle vaart verdween de auto, terwijl het meisje, verbijsterd door hetgeen zich zoo snel voor haar oogen afspeelde, op het trottoir bleef staan. Toen zij eenigszins van den schrik bekomen was, is zij, zoo snel haar beenen haar dragen konden, naar huis geijld, waar zij haar ouders en den vader van het knaapje, die bij hen inwoont, van het gebeurde in kennis stelde.
Onmiddellijk is toen de politie gewaarschuwd. Het vermoeden bestaat, dat de moeder van het knaapje, de 47-jarige Hendrika Vaneveld, wonende aan het Gouverneurplein 89, haar zoontje heeft laten ontvoeren.
Sedert eenigen tijd leefden de ouders gescheiden en bij beschikking van den president van de rechtbank was het jongetje den vader toegewezen. Deze nam met het kind zijn intrek bij een broer aan de Hekkelaan 4.
Toen de politie zich 's middags aan de woning van de moeder vervoegde, bleek deze verdwenen te zijn, zoodat het vermoeden bestaat dat zij met haar kind is gevlucht.
Wegens ontvoering van een minderjarige wordt zij thans gezocht. Omtrent de vermoedelijke verblijfplaats van moeder en kind tast men nog in het duister.
Reeds temer heeft de moeder haar kind ontvoerd. Dat was, toen het jongetje met zijn tante wandelde. De tante is toen van achter vast gegrepen en het kind verdween met zijn ontvoerders in een auto.
Gedurende 10 dagen is liet jongetje toen weg geweest. De moeder bracht het een dag bij kennissen, dan weer bij vrienden.
Zelfs liet zij het knaapje een nacht bij het Leger des Heils slapen. Daar niemand thans van het gebeurde getuige was, is het nummer van den auto onbekend gebleven.
[Bredasche courant 09-10-1936 ]
- bevolkingsregister Den Haag 1913-1939
  1. Willem Cornelis Verkerk (m)(hoofd) 21-11-1896 Den Haag, huw 20-7-1927
  2. Klasina de Knegt, 9-3-1899 IJsselmonde, 20-2-1923 uit Ridderkerk, tr. Ridderkerk 20-10-1921 (overl. 12-1-1926)
  3. Cornelis Vaneveld 28-9-1889 Amersfoort, 31-5-1927 uit Voorburg
  4. Hendrika Verkerk/Vaneveld 11-10-1915 Utrecht, tr. 3-4-1935 (zie Cornelis W.F. Hoet)
  5. Marinus Ahazuerus Verkerk, 28-4-1928 Den Haag

Uit een relatie:
1. Hendrika Verkerk, geb. Utrecht 11-10-1915, vestigt zich 9-9-1927 uit Amersfoort, tr. Den Haag 3-4-1935 Cornelis Wilhelmus Frederik Hoet, geb. Den Haag 19-5-1909, schoenmaker, vestigt zich 26-7-1927 uit Noorderwijkerhout, zoon van Petrus J.W. Hoet (geb. 1870). (Kinderen: Engelina Hendrika Maria Hoet, geb. 14-1-1936; Johanna Theresia Maria Hoet, geb. 4-3-1938) Wonende: (3-4-19350 Lamarckstraat 4 te Den Haag.
Uit het huwelijk:
1. Marinus Ahazuerus Verkerk, geb. 's-Gravenhage 28-4-1928, vanaf 21-10-1936 Hekkelaan 4/Goeveneursplein 5, 11-12-1937 naar Durban (Zuid-Afrika).

Vc. Heintje Vaneveld, geb. Leiden 16-11-1893, overl. Delft 8-11-1976, tr. Delft 28-3-1919 Johannes Reijer Bezemer, geb Delft 8-11-1891 (aktenr. 991), overl. Delft 30-10-1971, zn van Abraham Bezemer en van Johanna Dijk. 
NB.
- Abraham Bezemer, geb Delft 1863, zn van Matthys Beezemer en van Cornelia Boers, tr Delft 11-6-1884 Johanna Dijk, geb  Delft 1865, dr van Johannes Reyer van Dyk en van Johanna Petronella Collenleur

Uit dit huwelijk:
1. Maria Bezemer, geb. Delft 1928/9, overl. Delft 14-7-1930 (19 mnd/321).
2. Johan Bezemer, geb. Delft 1-8-1931, tr. Delft Nora de Vries, dr. van Leendert de Vries en Andrea Johanna Degenhardt. (http://home.wanadoo.nl/jbezemer/kwsjanb.html)

VI. Ahazeweris Hendricus Vaneveld (Zwerus), geb. Dordrecht 11-11-1922, overl. Dordrecht 2004, tr. Dordrecht 28-4-1948 Suzanna (Suus) Hooft, geb. Dordrecht 25-7-1922, overl. Dordrecht april 2005, dr. van Pieter Hooft en Johanna Hendrika Stoutjesdijk.
NB.
-  (rapport 053) Vrijdag 22 Februari 1946
Door den hulpagent C. Goud bekeurd terzake wielrijden over de Voorstraat tusschen de Vischbrug en de Steegoversloot op verboden tijdstip: Ahazeweris Van(n)eveld, bankwerker, geb. te Dordrecht 11-11-1922, won. Dubbelmondestraat 36.
- Ahazeweris H. Vaneveld en Suzanna Hooft, hebben de eer U kennis te gevan van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Woensdag 28 April des namiddags 2.30 uur.
  Dordrecht, 31 Maart 1948. Dubbelmondestraat 36. Willem Marisstraat 106.
  Toekomstig adres: Dubbelmondestraat 36, Dordrecht.
- [oproep voor examen (uitvoering wegenverkeerswetgeving) A.H. Vaneveld, Patersweg 115zw, Dordrecht; afzender: Mr. F. v.d. MINNE, Dubbeldam]
Centraal Bureau coor de afgifte van Rijvaardigsheidsbewijzen; M., Dubbeldam, 10-4-1957, Naar aanleiding van Uw aanvraag tot het afleggen van een examen voor het verkrijgen van een rijvaardigheidsbewijs wordt U verzocht U op Dinsdag de 17 April 1957 des namiddags 4 uur persoonlijk bij de adviseur te melden in: Cafe NOLDUS, B. de Raadtsingel 63, Dordrecht.
Daar U een volledig examen moet afleggen dient U te verschijnen met een voor dit examen geschikt motorrijtuig (zie Inlichtingenblaadje).
Bij niet- of te laat verschijnen zonder motorrijtuig voor het afleggen van dit examen wirdt Uw aanvraag als afgedaan beschouwd.
Uitstel kan niet worden verleend. De Adviseur: Mr. F. v.d. Minne.
- [1964] ANMB (Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond), Afdeling Dordrecht, Singel 230,. Dordrecht;
- [oproep voor examen (uitvoering wegenverkeerswetgeving) A.H. Vaneveld, Patersweg 127, Dordrecht; Stichting Centraal Bureau voor de afgifte van rijvaardigsheidsbewijzen P.C. Boutenslaan 1, Rijswijk ZH]
Stichting Centraal Bureau voor de afgifte van rijvaardigsheidsbewijzen
M., Rijswijk, de [..] 196[.]
Naar aanleiding van Uw aanvraag tot het afleggen van een examen voor het verkrijgen van een rijvaardigheidsbewijs wordt U verzocht U op zaterdag 6 Jan. 1968 om 11 uur 30 min persoonlijk bij de examninator te melden in: Café Versteeg, Dubbeldamseweg 68, Dordrecht.
Daar U een praktisch examen moet afleggen, dient U te verschijnen met een voor dit examen geschikt motorrijtuig (zie Bijgaande toelichting).
Bij niet- of te laat verschijnen of verschijnen zonder motorrijtuig voor het afleggen van dit examen wirdt Uw aanvraag als afgedaan beschouwd.
Nadere onformaties over het af te leggen examen kunnen door de rijschoolhouder worden verstrekt. 
Uitstel kan niet worden verleend. De Directeur.

OVERIGE FEITEN 

- Een eigenaardige broodwinning.
In het Hbl van Dinsdagmorgen kwam een advertentie voor, waarin mr. J.H. PENNING, Heerengracht 588, te Amsterdam, een oproep tot de dames richt die aanbiedingen kregen van een dienstbode te AMERSFOORT en het reisgeld hebben vergoed.
Het is hier de oude truc. Een meisje, dit keer heet zij R. VANEVELD, Krommestraat 51, Amersfoort, schrijft op een advertentie, is bereid over te komen als mevrouw de reiskosten vergoedt.
Mevrouw, innig verheugd eindelijk een sollicitante te zien opdagen, gaar onmiddellijk op het voorstel in. 't Meisje verschijnt,  doet zich voor als de ideaal dienstbode, waarop mevrouw in haar stoutste droomen zelfs niet had durven hopen, de goospenning wordt gegeven, reiskosten worden terugbetaald, en dan, na enkele dagen, schrijft het meisje af, zendt ze de goospenning terug.
Mevrouw is een desillusie rijker en een paar gulden, het bedrag van het reisgeld, armer geworden.
In negen van de tien gevallen draagt men het noodlot in gelatenheid, maar als de gedupeerde meester in de rechten is, laat hij het er niet bij zitten, dan dient hij een klacht bij de rechtbank in. En omdat mr. Penning, wil hij te zijner tijd voortgezette oplichting kunnen bewijzen, zooveel mogelijk materiaal bijeen dient te hebben, verzocht hij per advertentie den dames die evenals hij de dupe werden van juffrouw Vaneveld's zonderling metier, hem dit te willen melden.
[Helderse Courant 29 april 1920, pagina 4]