"VRIJDAG(H) / (FREITAG)"
Dordrecht/Leiden/Duitsland

I Jan Jacob Vrijdag (Jacobus), geb. Overenburg (Duitsland) ca. 1735, poorter van Dordrecht 12-4-1764, stuurman op Keulen (1783), overl. Dordrecht 16-4-1809, otr./tr. Dordrecht 12-2-1756/28-2-1756 Christina van der Stek, ged. (RK) Dordrecht 12-10-1733 (get. Joannes Keulmans, Christina Burggrave), overl. Dordrecht 14-3-1815, dochter van Gerrit van der Stek en Elisabeth Keulemans. 
NB. 
- (1764) Eed afgelegd voor schepenen 1750-1769
  Naam : Jacob Vrijdag
  Datum eed: 24-07-1764
  Beroepsgroep : Tappers en klijn bier verkoopers
  Opmerkingen : eed gedaan den 24 Julij 1764
  Folio : 25vs (lijst 1751)
  Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3410 (2 à 3 lijsten, beginnende in 1750 resp. 1751)
- (1783) SAD 9-837 folio 43 (15-3-1783)
Den 15 Maart 1783 is geexhibeert zeekere acte om te werden geregistreert, welke luid als volgt:
Op heeden den 9 Maart 1783 Compareerde voor mij Leendert van der Horst bij den Hove van Holland geadmitteerd Notaris in Dordrecht resideerende ende presentie van de naargenoemde Getuijgen.
Elisabeth Keulemans wed Gerrit van der Stek wonende binnen deese stad.
Dewelke verklaard bij deese doantie inter vivos onherroepelijk te schenken & donateren aan mij dogter Christina van der Stek huisvrouw van hare nadien behuwd zoon Jacob Vrijdag Stuurman op Ceulen, binnen deese stad, de helft in een huis & erve staande en gelegen op de Varkemarkt binnen deese stad, belend het huis van Jan van Leijen aan de eene en het Lootshuis van Juffr. Marchal(?) aan d'andere zijde, met de last van d'helft in een hypotheekbrief die Juffr de wed. van Lier speciaal op zelve sprekende helft groot capitaal tot het geheel per resto f 237 vermist de interessen & lasten.
Comparieerde melde voorn Jacob Vrijdag de welke verklaard voors geste so als die leggende dankelijk te accepteeren ten behoeve of voorgem. sijne huisvrouw. Aldus Gepasseerd te Dordrecht ter presente van Bastiaan Plukhooij en Wullem van Maarsseveen als getuijgen (was getekend) Leendert van der Horst.
- (1789)
Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788) (gedwongen lening (obligatie) 4% over de bezittingen/het vermogen (boven de f 2500) t.l.v. de Staten van Holland en West-Friesland)
  Wijk : 02
  Straat: Varkemark van de Vleesh. tot Toll.straatje
  Nummer : 114
  Naam : Jacob Vrijdag
  Opmerkingen : onvermogent
  Bron : SAD 3-3423 folio 035

- (1796) Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
  Naam : J. Vrijdag
  Leeftijd : 70
  Woonplaats : A322
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- (ca 1797) Stemgerechtigden in de wijkvergaderingen ca 1797 (gedruke lijsten)
  Naam : Jacob Frijtag
  Straat : Hogenieuwstraat
  West- of oosteinde van de stad : westeinde
  Wijkgadering van wijk : 01
  Vergaderplaats : Groote Kerk
  Titel van de gedrukte naamlijst : Naamlijst van de stemgerechtigde burgers der stad Dordrecht welke behooren tot het West-einde, Eerste wijk, Vergaderd in de Groote Kerk.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 489 (bibliotheek), inv.nr. 23.334
- (april 1798) [BIJLAGE A] LIJST. Der Burger, welke door ziekte, of uijt de Stad zijnde geweest, buijten Staat zijn gesteld, haar STEMBILLET aftehaalen en haare Naamen in het Register in te Schrijven.
.... J. Vrijdag, G. Vrijdag ....
[bron : Erfgoedcentrum DiEP, Archief : 4, Inventarisnummer : 13b (bijlagen bij de grondvergaderingen 1 aug 1797; 10 jul 1798; 18 dec 1798; 9 apr 1799; 25 jun 1799; 26 mei 1801)]
- (1800) Kohieren betreffende de quotisatie (circa 1800) voor de wijken A1-562, B1-356, C1-1865, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : Jac. Vrijdag
  Woonplaats (oude huisnummers!) : A322
  Klasse : 41
  Belasting : 0-10-0
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 374
- (1801-1805) Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd ca 1798-1805
  Naam : Jacob Vrijdag
  Woonplaats : A322
  Grondvergadering : 3e grondvergadering
  Lijst : lijst (1) met titel Lijst der Stemgeregtigden in Letter A [ca 1801/1802]
  + 
  Naam : Jan Vrijdag
  Woonplaats : A322
  Grondvergadering : Derde grondvergadering A226-336
  Lijst : lijst (3) met titel Lijst der Stemgeregtigden in Letter A (440) [ca 1803/1805]
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
- (1804) Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : Jacob Vrijdag
  Woonplaats (oude huisnummers!) : A322
  Biljet (of arm) : billet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- (1804) (SAD 11-72, begr. Nieuwkerk; folio 284) 03-07-1804
het kind van Maaike Moria, 1 1/4 jaar, koortse, ten huize van Jan Vrijdag in 't Tolbrugstraatje aan de waterzijde, de moeder leeft, beste graft in 't Tolbrugstraatje aan Waterzijde (A. de Vogel); 
- (1808) Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Varkemarkt bij het Tolbrugstraatje A322
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Jacob Vrijdag
  Ongehuwd: - Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 1
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: arbeider
  Classis: - Somma: - Aanmerkingen: -
  Folionummer en bron: 22 van archiefstuk SAD 5-894
- (1809) Register houdende aantekening van de aangegeven lijken 1806-1811
Nummer : 194.
Datum aangifte : 18-04-1809.
Naam : Jacobus Vrijdag
Leeftijd : oud ruim 85 jaren.
Overlijdensdatum : 16-04-1809.
Opmerkingen : gehuwd geweest, nalatende zes kinderen.
Woonplaats : A322 op de Varkenmarkt
Aangegeven door : bidder Knops.
Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 11 (dtb-boeken), inv.nr. 99.


Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht (RK):
1. Barbara (Catharina Barbara), ged. 9-1-1757 (get. Joannes Adam Vrijdag, Barbera Vrijdag), overl. Leiden 19-9-1828, otr/tr. Leiden 25-4-1794/10-5-1794 Gerardus Uyttenhout, wedn. van Jacoba de Knijf.
2. Elizabetha, ged. 9-4-1759 (get. Cornelius Keulmans, Elizabetha Keulmans), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 24-5-1759.
3. Joannis Jacobus (Jan), ged. 27-8-1760 (get. Cornelius Keulmans, Elizabetha Keulmans), volgt IIa.
4. Gerardus, ged. 17-9-1762 (get. Gerardus van der Stek, Yda van der Stek), verm. begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 8-3-1769.
5. Elizabetha, ged. 4-1-1765 (get. Joannes Vrijdag, Elizabetha Keulmans), volgt IIb.
6. Jacobus, ged. 12-2-1767 (get. Joannes van Leeuwen, Gertrudis Brands), verm. begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 21-5-1767.
7. Ida Maria, ged. 9-2-1769 (get. Georgius Vrijdag, Yda van der Stek), verm. begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 12-6-1773.
8. Gerardus, ged. 16-10-1771 (get. Henricus Rijnders, Yda van der Stek), volgt IIc.
9. Ida Maria, ged. 25-4-1774 (get. Jurie Vrijdag, Ida van der Stek), volgt IId.
10. Clara Barbara, ged. 13-11-1776 (get. Jurrie Vrijdag, Catharina Vrijdag), volgt IIe.

generatie 2

IIa. Joannes Jacobus Vrijdag (Jan), ged. Dordrecht 27-8-1760, hoedemaker (1823/1833), broodslijter (1830), curator over stiefdochter Joanna Verhappe (1823), lid schutterij heelhaaks (1833), overl. Dordrecht 16-10-1836, otr/tr. (1) Dordrecht 3-5-1787/19-5-1787 Elisabeth Janse, geb. Zierikzee, begr. Dordrecht 31-5-1788 op de Varkemarkt, otr./tr. (2) Dordrecht 21-7-1791/6-8-1791 Maria Anna Joseph Smits (Elisabeth Maria Smids/Elsje Schmidt), geb. Vlissingen, ovl./begr. Dordrecht 13-6-1810/16-6-1810, dr. van Maurits Smits, tr. (3) Dordrecht 20-10-1813 Allegonda Verhappen (Alida), geb. 1786, hertr. Adrianus Franciscus Heere, overl. Dordrecht 1-7-1857, dr. van Frans Verhappen en Agatha Louseurs/Lousens.
NB.
- [1797] Stemgerechtigden in de wijkvergaderingen ca 1797 (gedrukte lijsten)
  Naam : Jan Vrijdag
  Straat : Kerkhoff
  West- of oosteinde van de stad : oosteinde
  Wijkgadering van wijk : 06
  Vergaderplaats : Augustijnen Kerk
  Titel van de gedrukte naamlijst : Naamlijst van de stemgerechtigde burgers der stad Dordrecht welke behooren tot het Oost-einde, Zesde wijk, Vergaderende in de Augustijnen Kerk.
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 489 (bibliotheek), inv.nr. 23.334

- [1797] Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : J. Vrijdag
Leeftijd : 37
Woonplaats : C0287
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- (1801-1805) Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd ca 1798-1805
  Naam : Jacob Vrijdag
  Woonplaats : A322
  Grondvergadering : 3e grondvergadering
  Lijst : lijst (1) met titel Lijst der Stemgeregtigden in Letter A [ca 1801/1802]
  + 
  Naam : Jan Vrijdag
  Woonplaats : A322
  Grondvergadering : Derde grondvergadering A226-336
  Lijst : lijst (3) met titel Lijst der Stemgeregtigden in Letter A (440) [ca 1803/1805]
  Bron : SAD 4, inventarisnr. 8

- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing,als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt;met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven;alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Jan Vrijdag
Woonplaats (oude huisnummers!) : B249
Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [1806-1807] Regt van patent 1806 en 1807
NAMEN der GEPATENTEERDEN, en, daar zulks verëischt, de Firma en Namen der Gepatenteerden Compagnons; als mede de veranderingen in tyd en wylen by dezelve voorgevallen; gelyk ook de aantekening der verleende afschriften van Patenten : Jan Vrijdag
Woonplaats : B249
BENAMINGEN en OBJECTEN voor- of op welke, volgens de Ordonnantie (zie hier), de Patenten zyn afgegeven : turfdrager
Bepalingen der Ordonnantie in- of naar welke de Gepat. gesteld zyn.
Hoofdstuk : 2
Afdeling : 2
Artikel : 32
Begroting : -
Data der Afgifte : 20 Sept. Jaartal : 1806
Eindiging : 31 Dec. 1806
BETALINGEN.
Voor het Land : 1-0-8
Voor de Stad en de Merwede : 0-2-0
Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 590 paginanummer : 145
- [1808] Kohieren betreffende de quotisatie voor de wijken A1-562, B1-356, C1-1865, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : J. Vrijdag
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0849
Klasse : 41 (regel doorgestreept)
Belasting : 0-10-0
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 374

- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Jan Vrijdag
Ouderdom : 1766 (-)
Beroep : mazelaar
Woonplaats : E333
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 19
Titel lijst : Wijk No. 19 1764-1796 Lijst van gehuwde Mannen van 17-50 Jaren.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 34
5
- [1823] COPIE. Op heden den zevenden Januarij van den Jare 1823 Compareerden voor ons mr Matthijs Beelaerts, Vrederegter van het Eersten Kanton Dordrecht Provincie Zuid-Holland, zijnde geadststeerd door onzen Griffier. (1) Lambertus van de WINKEL, tapper, (2) Jan VRIJDAG, hoedenmaker en (3) Pieter HOSKORN, smid bij ontbreken van bloedverwanten in de vaderlijke lijn als goede bekenden en vrienden, dezelven ten dezer representeerende (4) Andries Verhappe, mazelaars, oom (5) Gerrit Schutten, tuinman en (6) Willem Hendrik van Es, tuinman. De Eerste bloedverwant van moederszijde de overigen als goede bekenden en Vrienden bij ontbrekende bloedverwanten in deze lijne representeerende woonende alle de Comparanten te Dordrecht. 
En zijn dezelven alhier verschenen omme den Familleraad uit te maken over de minderjarige JOANNA TRAPPE[=VERHAPPEN!], zonder beroep, wonende te Dordrecht, natuurlijke dochter van ALIDA TRAPPE[=VERHAPPEN!] die voornemens zijnde te huwen met Johannes Jacobus van Meilen, opperman, mede binnen deze Stad woonachtig, ingevolge Art 159 van het Burgerlijk Wetboek, moet hebben de toestemming tot mdit huwelijk van eenen Curator ad hoc, en om alzoo dezen Curator over gemelde minderjarige te benoemen. De Familleraad ten dien effecten onder onze voorzitting behoorlijk geconstitueerd zijnde en gedelibereerd hebbende, is eenparig van advies geweest en heeft besloten te benoemen tot Curator ad hoc ten fine voorschreven JAN VRIJDAG lid van dezen Familleraad, nu gehuwd met de moeder der minderjarige. hebben wij vrederegter verklaard zoo als wij dit verklaren bij deze dat de voormelde benoeming wettiglijk is geschied. 
Gemelde JAN VRIJDAG heeft verklaard de aan hem opgedragene Zorg(?) te acceptteren en in zone handen de gelofte afgelegd, van de minderjarige naar zijn best inzien, omtrent dit huwelijk te zullen raden, en zijn censent te zullen regelen naar haar belang en wel zijn daartoe zich verbindende en deswegens zich verantwoordelijk stellende als regtens. Hier van hebben wij opgemaakt acte bij den inhoud voorleezing hebben gepersisteerd, en met ons onderteekend, uitgezonderd Willem Hendrik van ES, die verklaarde niet te kunnen schrijven. 
Aldus gedaan en gepasseerd te Dordrecht ten dage maand en jare als boven. (was get) L. van de Winkel, Jan Vrijdag, P. Hoskorn, Andries Happers, Gerrit Schutten, M. Beelaerts, S.H. v.d. Noordaa (griffier)
[bron: Erfgoedcentrum DiEP 5-601 brieven 1812-1827]
- [1823] Aktenummer 114 Aktedatum 29-10-1823 Plaatsnaam Dordrecht
Opmerking Bruidegom is een vondeling. Geb. te Dordrecht:1823 dochter Catharina Allegonda.
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 94
Bruidegom Joannes Jacobus Vermeijlen
Geboorteplaats Amsterdam Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 29
Bruid Joanna Trappe Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 21
Moeder Bruid Alida Trappe=VERHAPPEN=ondertekent ook met Verhappen!!!!

- [1833] (Schultz van Haegen) Helliger de ROO, tinnegieter, Frans de MUTZERT, timmerman, PHILIPPUS REIJERDAM, paruikmaker, Marcus Ricassel, timmerman, Laurens VUIJK, kuiper, Jan KUIJK, timmerman, Pieter de STERKE, timmerman, Gerrit KRAMERS, mazelaar, Arie BOUWMAN, blokmaker, Pieter PIERA, blokmaker, Jan van DIJK, verwer, Jan VRIJDAG, hoedenmaker, Jilles van der WALL, boekdrukker, Louis van der WANT, verwer, allen wonende binnen deze stad, Arnoldus LAMMER, konstschilder, wonende te Rotterdam, Nicolaas TRUMPI, garentwijnder te Dordrecht, Jan van LEEUWEN, commies der belastingen en accijnzen te Lobith, gemeente Herwen, Matthijs SAX, spiegelmaker, Johannes de KUIPER, particulier, beiden te Dordrecht, Pieter van der WALL, particulier, wonende te Vlissingen, Johannes KLIJNLOOF, mazelaar, wonende onder de Mijl, Johannes HUISMAN, buiten beroep wonende te Heesbeen, in Noord-Brabant, zeggende te zijn de eenige leden der Schutterij de HEELHAAKS, te Dordrecht, zijn gekocht de volgende ONROERENDE GOEDEREN...
[Dordrechtse_Courant_1833-11-21_002.pdf]

Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Jacobus, ged. Dordrecht 21-4-1788 (get. Jacob Vrijdag, Christina van der Stek).

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Dordrecht (RK):
2. Maurits, ged. 28-9-1791 (get. Maurits Smits, Catharina Vrijdag)
3. Jan Jacob, ged. 22-11-1793 (get.
Jacob Vrijdag, Lisabet Vrijdag), matroos (1815), tr. Johanna Mulder, naaister (1815) (Kind: Jacoba Elisabeth Vrijdag, geb. Dordrecht 5-1-1815).
4. Dirk Joannes, ged. 13-12-1795 (get. Gerrit Buitenhout, Catharina Vrijdag), volgt IIIa.
5. Christina Catharina, ged. 23-3-1798 (get. Gerrit Uitenhout, Caatje Vrijdag).
6. Elisabeth Christina, ged. 1-1-1802 (get. Gerardus Uittenhout, Catharina Vrijdag), volgt IIIb.
7. Gerardus Vrijdag, ged. 26-5-1804 (get. Gerardus Vrijdag, Christina van der Stek).

Uit het derde huwelijk:
8. Hendrikus Franciscus, geb. Dordrecht 18-1-1831

IIb. Elizabetha Vrijdag, ged. 9-4-1759 (get. Cornelius Keulmans, Elizabetha Keulmans), otr/tr. Leiden 30-9-1791/22-10-1791 Anthony/Teunis van Bergen en Henegouwen, wonende Soeterwoude (1791).
Uit het huwelijk:
1. Christina van Bergen en Henegouwen, geb. ca 1795, overl. Leiden 10-9-1819 (24 jr.)
2. Antonia van Bergen en Henegouwen, geb. ca 1800, overl. Leiden 20-9-1825 (25 jr; ongehuwd)


IIc. Gerardus Vrijdag (Gerrit), ged. Dordrecht (RK) 16-10-1771, stemgerechtigde in de 2e wijkvergadering (ca 1797), overl. Dordrecht 25-10-1819, otr. Dordrecht 10-8-1797 Cornelia van Dulst, ged. Dordrecht ?, schoonmaakster (1824), overl. Dordrecht 24-5-1830, dr. van Jan van Dulst en Jenneke Louwe. 
NB
- (ca 1796) Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : G.t Vrijdag
Leeftijd : 26
Woonplaats : A322
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- (ca 1797) [No. 17] Supplement tot de Naamlijst der Stemgeregtigde Burgers welke behooren tot de 2de wijk.
Pieter Andriessen (in de oude Breedstraat)
Adriaan Boekhoud Junior (Hoogenieuwstraat)
Maurits Haas (op de Varkemarkt)
Pieter Kemp (op de Voorstraat)
Cornelis Kleeff (op de Varkemarkt)
Andries Maran (in de Raamstraat)
Jacobus Oosterwijk (op de Knolhaven)
Johannis Rijken (op de Voorstraat)
Matthijs Spoel (buijten de Sluijspoort)
Anthonij Tilgenkamp (op de Voorstraat)
Willem Vorster (op de Groenmarkt)
Adriaan Vooren (naast het Manhuijs)
Gerrit Vrijdag (op de Varkemarkt) [aanvulling op de gedrukte lijsten met stemgerechtigden in de 12 wijkvergaderingen]
Pieter van der Vijlen (op de Hellingen)
[Bron: Erfgoedcentrum DiEP, Archief : 4, Inventarisnummer: 3 (in de bijlagen bevinden lijstjes met aanvullingen op de gedrukte lijsten met stemgerechtigden)
- (ca 1800)
DORDRECHT Kohieren betreffende de quotisatie (circa 1800) voor de wijken A1-562, B1-356, C1-1865, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : G. Vrijdag
Woonplaats (oude huisnummers!) : B053
Klasse : 41 (regel doorgestreept)
Belasting : 0-10-0
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 374
- (1804) DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : Gerrit Vrijdag
  Woonplaats (oude huisnummers!) : C1803
  Biljet (of arm) : billet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- (1804) (SAD 11-72 begr Nieuwkerk; folio 285) 10-08-1804 het kind van Gerrit Vrijdag 2 jaar slijmzikte, ouders leven, best graft in de Vriezestraat op den hoek van den Dwarsgang (J. Knops);
- (1806-1807) Regt van patent 1806 en 1807
NAMEN der GEPATENTEERDEN, en, daar zulks verëischt, de Firma en Namen der Gepatenteerden Compagnons; als mede de veranderingen in tyd en wylen by dezelve voorgevallen; gelyk ook de aantekening der verleende afschriften van Patenten : Gerrit Vrijdag
Woonplaats : D0702
BENAMINGEN en OBJECTEN voor- of op welke, volgens de Ordonnantie (zie hier), de Patenten zyn afgegeven : werkgezel
Bepalingen der Ordonnantie in- of naar welke de Gepat. gesteld zyn.
Hoofdstuk : 2 Afdeling : 2 Artikel : 32 Begroting : -
Data der Afgifte : 14 Novb. Jaartal : 1807
Eindiging : 31 Dec. 1807
BETALINGEN.
Voor het Land : 1-0-8
Voor de Stad en de Merwede : 0-6-8; 0-1-0
Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 590 paginanummer : 536

- (1808) VRIJDAG. Missive van den Heer N. van RHIJN, houdende dat Gerrit VRIJDAG het zoontje van Jan LEGEL uit het water gered heeft. In handen van den Heer Thesaurier om advis 10 October Pag 494. / Op ingekomen advis den heer thesaurier gequalificeerd om aan Gerrit Vrijdag uit stads cas f 2:12 ter hand te stellen, 31 Oct pag 556.
[Erfgoedcentrum DiEP 4-81h index notulen over 1808]
- (1808) folio 62 (31-10-1808) maandag den 31 october 1808. In nadere deliberatie gebragt zijnde de Missive van den Correspondent voor de Maatschappij der Drenkelingen te Amsterdam, N. van RHIJN van den 8e dezer, betrekkelijk de diensten door eene GERRIT VRIJDAG beweezen, in het uit het water redden van het zoontje van Jan LEGEL. Zijnde gemelde Mussice van den volgenden Inhoud [fiat insertio] Is na daar opgehoord te hebben de Consideratien en het advies van den Heer Thesaurier goedgegeven den gemelde Heer Thesaurier bij dezen te qualificeren om aangemelde GERRIT VRIJDAG uit Stads Cas tot een Douceur ten hand te stellen Twee Guldens en Twaalf stuivers. En zal Extract dezes worden opgegeven aan den Heer Thesuarier omme te strekken tot deselfs In....;
[Erfgoedcentrum DiEP 4-317f notulen thesaurie 1808]
- (1813)  DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Gerrit Vrijdag
Ouderdom : 1773 (-)
Beroep : timmerman (godsdienst: Roomsch)
Woonplaats : C1611
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 13
Titel lijst : Lijst der Gehuwde Manspersoonen in de Wijk N. 13.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

Uit het huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
1. Jacob, ged. (Ned. Herv.) 5-12-1797, schildersknegt, overl. ald. 26-12-1819.
2. Jenneke, ged. (Ned. Herv.) 5-7-1799, volgt IIIc.
3. Joannes Petrus, ged. (RK) 24-12-1800 (get. Jan Vrijdag, Agnes Cuijpers).
4. Joanna Sophia, ged. (RK) 28-8-1802 (get. Sophia Hijmans), overl.
Leiden 23-10-1838 als Maria Sophia Vrijdag (28 jr.; ongehuwd).
5. Joanna Christina, ged. (RK) 4-11-1804 (get. Jacobus Vrijdag, Clara Vrijdag), volgt IIId.
6. Maria Sibilla, ged. (RK) 18-11-1807 (get. Maria Sibilia Ketelaar).

IId. Ida Maria Vrijdag, tr. Johannes van Valderen.
Uit het huwelijk:
1. Gerardus Vrijdag, dp. Dordrecht 9-1-1807 (Petrus Smits, Catharina Papekarel), volgt IIIe.
=
II.d Ida Maria Vrijdag, ged. (RK) Dordrecht 25-4-1774 (get. Jurie Vrijdag, Ida van der Stek), overl. Dordrecht 30-6-1828, otr./tr. Dordrecht 4-4-1811/27-4-1811 Pieter van Vlokhoven, geb. Bergen bij Osch ca. 1787, wedn. van Willemina Mol (geb. Tiel/dochter van Hendrik Mol en Petronella van Oort), beursschipper van Dordrecht op Doesburgh (1828), eigenaar van een overdekte aak 'De Twee Gebroeders' (1847, 1850-1851), verklaring bevoegdheid voor de Rijn (1847), overl. tussen 1850-1854, zoon van Jacobus van Vlokhoven en Wilhelmina Brants; hij tr. (3) 1828 (aankondigingen Dordrecht 21 + 28 sept 1828) Johanna Kamperman, geb. Doesburg ca. 1798/1810, dochter van Lucas Kamperman (herbergier) en van Hermina Huegen.
Wonende: Dordrecht B Varkenmarkt 270 (1850-1860; 5:325) aan boord Grondhout, Vuilpoort.
NB.
- 95 Pieter van Vlokhoven 
  [19-4-1847] Dordrecht 18-4-1843, de schipper zelf, De Twee Gebroeders, R=1822 c. 34 p., 
  61 jaar; met signalement; schipper op Arnhem wonende te Dordrecht (Dordrecht 20-4-1847)
  [bron: SAD 150:1991]
- 013 P. van VLOKHOVEN (4) (boord), een overdekte aak 'De Twee Gebroeders', beurtvarende, groot 82 ton, f 60,68;
  [bron: Stadsarchief Dordrecht archief 5:1376 voorloopig kohier voor het regt van patent dienst 1850-1851]
- 22-6-1854 (336) wed. P. van Vlokhoven
  [7243 mei 1854-mrt 1855 numerieke indices op verleende patenten 1854-1894]
  [Toegangsnummer: 6 Gemeente Dordrecht, 1851 - 1980]

Uit het huwelijk van Pieter van Vlokhoven met Kamperman:
1. Pieter Antonius Jacob, geb. Doesburg 1829, schipper (1850-1860).
2. Maria Wilhelmina, geb. Schoonhoven 1831.
3. Jacoba Hermina, geb. Arnhem 1833.
4. Johanna, geb. Dordrecht 1835, vertrekt 17-5-1859 naar Rotterdam.
5. Allegonda, geb. Dordrecht 5-3-1837 (aktenr 152; des avonds 8 uur).
6. Willemina, geb. Dordrecht 1842.
7. Christina, geb. Wageningen 1844.
8. Antonia, geb. Emmerik 1850.

II.e Clara Barbara Vrijdag, ged. (RK) Dordrecht 13-11-1776, overl. Dordrecht 24-12-1839, otr/tr. Dordrecht 8-9-1808/24-9-1808 Andries/Andreas Smits, ged. (RK) Dordrecht 9-1-1789, zn. van Willem/Wilhelmus Smits en Catharina Papekarel. 
Uit een relatie:
1. Dirkje, geb. 1799, volgt IIIf.
Uit het huwelijk gedoopt/geboren te Dordrecht:
1. Catharina Margretha Petronella, ged. 8-4-1809 (get. Petrus Smits, Catharina Papekarel).
2. Catharina Jacoba, ged. 15-6-1810 (get.
Gerardus Uittenhout, Catharina Barbara Vrijdag).
3. Christina Jacoba, ged. 21-9-1811 (get. Adriaan Schouten, Catharina Margretha Smits).
4. Adriana Catharina, ged. 21-9-1811 (get. Adriaan Schouten, Catharina Margretha Smits), overl.
Dordrecht 6-3-1813.
5. Elisabeth, geb. 14-7-1814, overl. ald. 16-3-1831 (16 jr.).

generatie 3

IIIa. Dirk Joannes Vrijdag, ged. Dordrecht 13-12-1795, loyerknecht, looyer, overl. Dordrecht 2-6-1877, tr. Dordrecht 15-10-1823 Hendrika Vinckelman, ged. (RK-kerk 't Boompje-Kalverstraat) Amsterdam 30-12-1796 (get. Petrus Vinkelman, Anna Lammers)(onwettig kind), dienstbaar, overl. Dordrecht 22-1-1860, dochter Hendericus Vinckelmans en Elisabeth Lammers.
NB
- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Dirk Vrijdag
Ouderdom : 1796 (-)
Beroep : mazelaar
Woonplaats : E333
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 19
Titel lijst : Wijk No. 19 1764-1796 Lijst van ongehuwde Mannen van 17-45 Jaren.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

Uit het huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Johannes Jacobus, geb. 23-2-1821, overl. ald. 13-6-1825.
2. Pieter, volgt IVa.
3. Wilhelmus Frederikus, volgt IVb.
4. Joannes Jacobus, volgt IVc.
5. Elisabeth Helena, volgt IVd.
6. Alegonda (Alida), geb. Dordrecht 11-5-1834.
7. Hendrika, geb. Dordrecht 4-1-1837, overl. ald. 11-1-1837.
8. Theodora (Dirkje), geb. Dordrecht 14-12-1839, volgt IVe.

III.b Elisabeth Christina Vrijdag, ged. Dordrecht 1-1-1802, overl. Dordrecht 11-4-1834 (kraambed), tr. Dordrecht 6-11-1833 Leonardus Teuwen, geb. Budel ca. 1799), ovl. Dordrecht 15-2-1854, hertr. Catharina Stijl/Steijlen, zn. van Henrici Teuwen (overl. Budel 20-5-1801) en Joanna Maria Bergmans (overl. Budel 13-9-1803.
Uit het huwelijk:
1. levenloos (zoon), geb. Dordrecht 11-4-1834
2. levenloos (zoon), geb. Dordrecht 11-4-1834

IIIc. Jenneke Vrijdag, ged. (Ned. Herv.) 5-7-1799, naayster (1824), overl. Dordrecht 29-9-1831, tr. Dordrecht 26-5-1824 Pieter Smits, geb. ca. 1800, zn. van Frans Smits en Barbara Visser, koopman; hij tr. (2) Dordrecht 5-8-1832 Hendrika Logger, geb. Dordrecht 1793, dr. van Wouter Logger en Helena Vervel.
Uit het huwelijk:
1. Barbera, geb. Dordrecht 15-2-1825.
2. Cornelia, geb. Dordrecht 25-10-1826.
3. Frans, geb. Dordrecht 10-11-1828, ovl. Dordrecht 13-2-1832.

IIId.
Joanna Christina Vrijdag, ged. (RK) Dordrecht 4-11-1804 (get. Jacobus Vrijdag, Clara Vrijdag), overl. Dordrecht 26-4-1859, tr. Dordrecht 30-1-1833 Wouter Stoel, geb. Dordrecht ca. 1800, slagersknecht, zn. van Rynier Stoel en Elysabet van Eysberge.
Uit het huwelijk:
1. Christina Stoel/Vrijdag.
2. levenloos.
3. Cornelia Elisabeth, geb. Dordrecht 14-7-1834.
4. Reinier, geb. Dordrecht 13-12-1835.
5. Gerrit, geb. 26-7-1837.
6. Jenneke, geb. 10-7-1839, overl. Dordrecht 12-3-1840.
7. Dirkje, geb. 24-9-1840, overl. Dordrecht 12-9-1842.
8. levenloos (dochter), geb. 6-8-1843.
9. levenloos (dochter), geb. 19-11-1845.
10. levenloos (zoon), geb. 8-7-1847.


IIIe. Gerardus Vrijdag, ged. Dordrecht? 1807, zn. van Ida Vrijdag, zeeman (1839), arbeider (1869), overl. Dordrecht 13-1-1839, tr. Dordrecht 12-12-1838 Maria Helena Verslagers, geb. Dordrecht 27-10-1811, dienstbaar (1838), dr. van Arnoldus Verslagers en Maria Anna Hering.
Uit het huwelijk:
1. Pieter Jacobus, geb. Dordrecht 10-5-1839, overl. ald. 16-9-1839.
2. levenloos (zoon), geb. Dordrecht 20-7-1840.
3. Gerardus, geb. Dordrecht 29-8-1841, volgt IVf.
4. Johannes, geb. Dordrecht 23-4-1844, volgt IVg.
5. Johannes Caroles, geb. Dordrecht 21-10-1847, volgt IVh.
6. Arnoldus, geb. Dordrecht 21-12-1850, vertrekt naar Delftshaven 31-3-1873.
7. Pieter Antonius, geb. Dordrecht 1-6-1854, vertrekt naar Delftshaven 31-3-1873.
 
IIIf. Dirkje Vrijdag, geb. 1799, koopvrouw (1827), overl. Dordrecht 29-11-1848, dr. van Clara Vrijdag, tr. Dordrecht 27-4-1836 Gijsbertus Joannes Antonius Schouten, geb. Dordrecht 1805, mandemaker, hertr. Leentje der Koene (Lena Koene), zn. van Adrianus Schouten en van Catharina Margretha Smits.
Uit een of meerdere relaties:
1. Clara Gijsberdina Vrijdag, geb. Dordrecht 1-4-1826, volgt IVi.
2. Jacobus Vrijdag, geb. Dordrecht 28-9-1827, overl. ald. 29-8-1829.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Antonie, geb. Dordrecht 19-4-1837.
2. Andries Gijsbert, geb. Dordrecht 27-9-1838, overl. ald. 10-8-1839.
3. Catharina Wilhelmina Antonia, geb. Dordrecht 16-12-1841, overl. ald. 26-11-1844.
4. Gijsbertus Johannes Antonius, geb. Dordrecht 16-12-1841, overl. ald. 9-4-1844.

generatie 4

IVa. Pieter Vrijdag, geb. Dordrecht 19-5-1825, smid, veroordeeld wegens openbare dronkenschap (kanton Dordrecht) 10-6-1885, 11-6-1890 en 14-10-1891, opgenomen gesticht voor krankzinningen te Dordrecht 18 okt.-10 dec. (1895), overl. Dordrecht 10-12-1895 (in het Krankzinnig en Beterhuis), tr. Dordrecht 5-3-1851 Hendrika Peters, geb. Dordrecht 7-3-1828, overl. Dordrecht 25-3-1900, dochter van Maria Peters.
NB.
- Signalement Pieter Vrijdag Nationale Militie; lotingnr 26; uit hoofde van gebrek aan de vereischte lengtemaat van jaar tot jaar vrijgesteld: Lengte: 1 el 560 str (dus 1.56 m), aangezigt: ovaal, voorhoofd: laag, oogen: bruin, neus: ord., mond: ord., kin: rond, haar en wenkbrauwen: bruin
- [1850]
[082] P. Vrijdag, een overdekte stal zuur en eijeren op de Dordr. kermis, waarde f 10, f 0,55.
  [Stadsarchief Dordrecht archief 5:1376 Voorloopig kohier voor het regt van patent dienst 1850-1851]
- [1885] [bron: SAD, brieven burgemeester] (18-6-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 10 Juni 1885 is veroordeeld de persoon van:
                    * P. Vrijdag [Pieter Vrijdag]
- [1885]
[bron: SAD, brieven burgemeester] (Bergen op Zoom 7-12-1885) signalement milicien Theodorus Vrijdag, geb. Dordrecht 16-12-1865, zoon van Pieter en Hendrika Peters / 2e comp 3e bat 3e reg infanterie / op 6-12-1885 vermist / De milicien Vrijdag is gekleed in de tenue van den dag bestaande uit een schacot(?), een kapotjas, een halsdas, een laken pantalon, een hemd, een onderbroek, een paar sokken, een paar schoenen etc. (comp K, wapen no. 3 K 4473)
- [1885]
[bron: SAD, brieven burgemeester] (9-12-1885) De kolonel voornoemd heeft de eer U Edel Achtbare te berichten dat de milicien Theodorus Vrijdag van mijn onderhorig reg. .. d.d. 7 dezer n 386 m bij het korps is teruggekeerd.
- [1889]
[bron: SAD, brieven burgemeester] (22-1-1889) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 16-1-1889 veroordeeld zijn:
    * en T. Vrijdag
- [1890]
[bron: SAD, brieven burgemeester] (26-8-1890) metselaar J.Ph. van der Steen, d.d. gisteren ongeluk overkomen aan den opperman Theodorus VRIJDAG.
- [1890]
[bron: SAD, brieven burgemeester] (19-6-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 11-6-1890 veroordeeld zijn:
   5.
Pieter Vrijdag, 64.
- [1891] [bron: SAD, brieven burgemeester] (21-10-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 14-10-1891 veroordeeld zijn: 
1)
Petrus Vrijdag, 67 jaren 
- [1895] [bron: SAD, brieven burgemeester] (18-10-1895) Ik heb de eer U te melden dat ik op heden aan
Hendrika PETERS machtiging heb verleend om haren echtgenoot Pieter VRIJDAG zonder beroep wonende te Dordrecht voorloopig te doen opnemen in het Gesticht voor Krankzinnigen te Dordrecht, Kantongerecht te Dordrecht
- [1895] Gesticht voor Krankzinnigen te Dordrecht
  nr. 749 (ingenomen) 18 Oct. 1895 Pieter Vrijdag Dordrecht, klasse 3, (10 Dec. 1895 overleden);
  [Stadsarchief Dordrecht archief 22-474]
Uit dit huwelijk:
1. Dirk, geb. Dordrecht 23-12-1851, overl. ald. 16-10-1855
2. Hendrika, geb. Dordrecht 14-5-1853, overl. ald. 28-9-1855
3. Hendrika, geb. Dordrecht 18-11-1855, volgt Va.
4. Pieternella, geb. Dordrecht 27-8-1857, overl. ald. 9-12-1857
5. Pieternella, geb. Dordrecht 1-11-1858, overl. ald. 10-12-1859
6. Elisabeth, geb. Dordrecht 24-1-1861, volgt Vb.
7. Pietje, geb. Dordrecht 14-10-1863, volgt Vc.
8. Theodorus, geb. Dordrecht 16-12-1865, militair (1885), tr./scheiding Dordrecht 18-6-1890/16-7-1892 Johanna Maria van Oploo, geb. Helden/Nieuwendiep 27-3-1862/1868, dc. van Hendrik van Oploo en Johanna Darphoen.
9. Antje, geb. Dordrecht 2-9-1868, overl. ald. 3-9-1870.
10. Petrus Johannes, geb. Dordrecht 24-1-1873, overl. ald. 30-1-1873.

IVb. Wilhelmus Frederikus Vrijdag, geb. Dordrecht 19-2-1827, touwdraaier, arbeider, ijzergieter, overl. Dordrecht 20-9-1885, tr. Dordrecht 20-2-1856 Adeline Gijsbertha Brechtemann, geb. Schiedam 29-12-1829.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus, geb. Dordrecht 11-6-1857, overl. ald. 23-8-1857
2. Johanna, geb. Dordrecht 23-8-1858, volgt Vd.
3. Theodorus, geb. Dordrecht 26-5-1861, overl. ald. 26-12-1861
4. Hendrika, geb. Dordrecht 26-4-1863, tr. Dordrecht 28-1-1885 Arnoldus Leonardus Stuckert, geb. Basel (Zwitserland) 1855, kok, won. Amsterdam (1885), zn. van Friedrich Wilhelm Stuckert (koopman) en Rosina Burckhardt.
5. Alida, geb. Dordrecht 5-9-1866, tr. Dordrecht 30-10-1889 Johannes van der Made, geb. Dordrecht 1864, zn. van Dirk Adrianus van der Made en Elisabeth Verheule, hotelbediende.
6. Wilhelmus Frederikus, geb. Dordrecht 9-6-1870, modelmaker.

IVc. Joannes Jacobus Vrijdag, geb. Dordrecht 23-4-1829, smid, sjouwer, tr. Dordrecht 15-4-1857 Joanna Maria Catharina Duister, geb. Dordrecht 16-3-1824.
Uit het huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Theodorus, geb. 7-6-1857, overl. Dordrecht 29-10-1860
2. Anna Maria, geb. 11-4-1859
3. Joanna Maria Catharina, geb. 31-5-1859, tr. Dordrecht 28-1-1891 Arie Fuik, geb. Zwijndrecht 25-10-1868, zn. van Arie Fuik en Hendrika van der School, stoker, varensgezel. (Kind: Johanna Maria Catharina Vrijdag, geb. Dordrecht 14-6-1881, dr. van J.M.A. Vrijdag, overl. Dordrecht 27-7-1881).
4. Theodorus, geb. 26-5-1861
5. Hendericus Antonie, geb. 25-7-1861, volgt Ve.

IVd. Elisabeth Helena Vrijdag, geb. Dordrecht 28-9-1831, tr. Dordrecht 1-10-1851 Johannes Christiaan Kuiters, geb. Dordrecht 27-5-1829, overl. Delft 12-5-1906, zn. van Willem Kuiters en Kaatje Lena Kako. 
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Willem, geb. 22-12-1851.
2. Dirk Johannes, geb. 15-12-1852, tr. 16-5-1877.
3. Hendrika Elisabeth, geb. Dubbeldam 9-11-1857.
4. Helena Elisabeth, geb. 7-3-1860.
5. Johannes Christiaan, geb. 3-9-1862, overl. ald. 27-8-1940, tr. Cornelia van Os, geb. 31-1-1863.
6. Willem, geb. 27-1-1865.
7. Pieter, geb. 8-6-1867.
8. Elisabeth Helena, geb. 30-5-1870.
9. Allegonda, geb. 6-1-1873.

IVe. Theodora Vrijdag (Dirkje), geb. Dordrecht 14-12-1839, overl. Dordrecht 25-6-1903, tr. Dordrecht 11-8-1869 Pieter de Vries, geb. Dordrecht 22-2-1846, overl. Delft 14-5-1929, zn. van Johannes de Vries en Maria Houtermans (Houtmans). 
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Maria, geb. 17-5-1869.
2. Johannes, geb. 8-8-1870, overl. Dordrecht 28-12-1870.
3. Theodorus, geb. 29-9-1871, vormer, zetkastelein, tr. (ontbonden 15-2-1922) Dordrecht 19-3-1896 Antonetta Krug, geb. Dordrecht 1875, dc. van Jesaias Krug en Christina Diederiek Ponsen.
4. Hendrika, geb. 11-4-1874.
5. Theodora, geb. 13-3-1877.
6. Johannes, geb. 1-6-1877.
7. Johanna, geb. 12-4-1879.
8. Allegonda, geb. 15-7-1881. (Kind: Cornelis Johannes de Vries, geb. Dordrecht 25-8-1904).
9. Pieter, geb. 21-3-1884.

IVf. Gerardus Vrijdag, geb. Dordrecht 29-8-1841, kuiper, arbeider, tr. Dordrecht 22-12-1869 Johanna Geertruida Boogers, geb. Dordrecht 1844, dr. van Johannes Boogers en Magdalena Maria Becker.
Uit dit huwelijk:
1. Magdalena Maria Vrijdag, geb. Dordrecht 8-3-1872, overl. Dordrecht 3-5-1872.

IVg. Johannes Vrijdag, geb. Dordrecht 23-4-1844, zeeman, arbeider, overl./begr. Rotterdam 7-1-1922/10-1-1922, tr. (1) Dordrecht 4-11-1868 Wilhelmina Pieternella Schenau, geb. Dordrecht 22-7-1845, overl. Dordrecht 5-8-1889, dr. van Hendrik Theodorus Schenau en Theodora Wilhelmina Grobben, tr. (2)/echtscheiding Dordrecht 13-8-1890/22-4-1893 Helena van der Weijden, geb. 1844.
Uit dit huwelijk:
1. Leonardus Johannes, geb. Dordrecht 15-7-1868, overl. 17-8-1921, tr Maria Mulder.
2. Theodora Willemina Hendrika, geb. Dordrecht 4-11-1870, volgt Vf.
3. Hendrika Geertruida, geb. Dordrecht 1871.
4. Pieternella Hendrika Maria, geb. Dordrecht 20-4-1872, overl. 21-6-1936, tr 27-2-1895 Wilhelm Friedrich Zinsmeister
5. Hendrika Theodora, geb. Dordrecht 26-12-1873.
6. Hendrika Geertruida, geb. Dordrecht 19-7-1875, overl. 1-12-1946, tr Arie Kalkman.
7. Johannes Leonardus, geb. Dordrecht 2-8-1877, tr Johanna Donkers, geb 1881.
8. Hendrikus Theodorus, geb. Dordrecht 8-4-1879.
9. Maria Johanna Helena, geb. Dordrecht 20-4-1881, overl. 16-5-1971.
10. Antonius Theodorus, geb Rotterdam. 16-1-1883, overl. 19-3-1925, tr. Catharina van der Ham, geb Rotterdam 1887.
11. Johannes, geb. Delftshaven 31-5-1885, tr. 21-10-1914 Beatrice Kate Hooper, geb 1889.
12. Geertruida Johanna Maria, geb. Delftshaven 11-10-1888, overl. 9-5-1964, tr. Carl Heinrich van Bree, geb 1884.

IVh. Johannes Caroles Vrijdag, geb. Dordrecht 21-10-1847, zeevarende (1869), tr. Dordrecht 5-5-1869 Willemijntje Spoor, geb. Woudrichem ca. 1845, dr. van Nicolaas Spoor en Dingina de Groot.
Uit het huwelijk:
1. Maria Helena, geb. Dordrecht 2-2-1870.
2. Dingena, geb. Dordrecht 13-2-1872.
3. Carolina Gerardina, geb. Dordrecht 19-12-1873.
4. Wilhelmina, geb. Dordrecht 4-10-1875.

IVi. Clara Gijsberdina Vrijdag, geb. Dordrecht 1-4-1826, overl. Dordrecht 5-4-1904, tr. (1) Dordrecht Johannes Koenen, geb. Dordrecht 25-9-1825, scheepmaker, overl. Dordrecht 28-9-1853, zn. van Matthijs Koenen en Johanna Reyken, tr. (2) Dordrecht 31-10-1855 Sjoerd Hijlkema, geb. Heeg (gem. Wymbredenadeel) 12-7-1819, won. 's Grevenduin (1855), varensgezel, overl. Dordrecht 16-6-1874, zn. van Pier Hylkes Hylkema en Wytske Sjoerds, tr. (3) Dordrecht 2-5-1883 Gerrit van Efferen, geb. Dordrecht 25-9-1830, metselaar, overl. Dordrecht 15-5-1901, wedn. J.M. Bak, zn. van Gerrit van Efferen en Neeltje van Dalen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Matthijs Koenen, geb. Dordrecht 3-4-1853, overl. Dordrecht 19-7-1853.
2. Johanna Elisabeth Koenen, geb. Dordrecht 24-7-1854, overl. Zwijndrecht 1854.
Uit het tweede huwelijk:
1. Pieter Hijlkema, geb. Dordrecht 17-5-1858, tr. Johanna Maria Tussenbroek.
2. levenloos (zoon), geb. 17-5-1862.
3. Dirk Hijlkema, geb. Dordrecht 1865, overl. Dordrecht 11-8-1865.

generatie 5

Va. Hendrika Vrijdag, geb. Dordrecht 18-11-1855, overl. Haarlem 19-8-1944, tr. Rotterdam 16-2-1887 Ahazeweris Vaneveld, geb. Amersfoort 10-4-1853, militair te Woerden 1873-77, stoffeerder, beddenmaker, wonende Rotterdam (1887), overl. Amersfoort 22-6-1927, zn. van Ahazeweris Vaneveld en Heintje van Schaveren.
Buiten het huwelijk:
1. Hendrika Vrijdag, geb. Dordrecht 23-8-1874, overl. ald. 28-10-1874.
2. levenloos (dochter), geb. Dordrecht 23-7-1876.
3. Ahazeweris (Zwerus), geb. Dordrecht 10-1-1878 (erkend bij huwelijk), huisknecht, melkbezorger, overl. Dordrecht 13-8-1963, tr. Dordrecht 29-9-1904 Johanna Geertruida Coomans (Trui), geb. Dordrecht 20-1-1881, overl. ald. 2-10-1963.
4. Johanna Elisabeth Vrijdag, geb. Dordrecht 22-6-1882, overl. Zwijndrecht 19-10-1882.
Uit het huwelijk:
5. Heintje, geb. Amersfoort 7-9-1891, overl. Haarlem 18-4-1952, tr. Amersfoort 10-9-1919 Christiaan Johannes Alexander de Könnigh, geb. Schoten 11-6-1884.
6. Hendrika (Riek), geb. Amersfoort 28-9-1889, overl. 's-Gravenhage 9-11-1957, tr. 's-Gravenhage 20-7-1927 Willem Cornelis Verkerk, geb. 's-Gravenhage 21-11-1896, aannemer.
7. Hendrik Jan, geb. Amersfoort 18-10-1895, arbeider, overl. Amersfoort 2-11-1922
8. Willem, geb. Amersfoort 20-1-1898, timmerman, burgerbouw, won. Amersfoort, overl. Amersfoort 24-12-1991 (93 jaar), tr. (1) Amersfoort 7-9-1927 Theresia Hendrika van Hattum (Truus), geb. Leiden 1-6-1902, overl. Amersfoort 29-6-1966, tr. (2) Amersfoort 6-5-1968 Maria Arnolda de Graaf, geb. Nijmegen 2-12-1896, overl. Amersfoort 16-5-1984.

Vb. Elisabeth Vrijdag, geb. Dordrecht 24-1-1861, vertrekt op 24-8-1885 naar Zwijndrecht, tr. Dordrecht 19-8-1885 Hendrik (Lambertus) Blommers, geb. Zwijndrecht 1857, overl. ca. 1890, zn. van Bernardus Blommers en Johanna Maria Raadgeijp.
Uit dit huwelijk:
1. Bernardus, geb. Zwijndrecht 5-6-1886.
2. Hendrika, geb. Zwijndrecht 10-10-1887.
3. Pieter, geb. Zwijndrecht 9-5-1890.
4. Pieter, geb. Zwijndrecht 5-5-1892, overl. Zwijndrecht 14-4-1901.
5. Johanna Maria, geb. Zwijndrecht 29-11-1894.

Vc.
Pietje Vrijdag, geb. Dordrecht 14-10-1863, overl. Dordrecht 29-5-1940, tr. Dordrecht 15-4-1885 Johannes Martinus Roskam, geb. ?? , ovl. voor 1940, zn. van Wilhelmus Roskam en Anna van Roosendaal.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus, geb. Dordrecht 20-10-1885.
2. Pieter Martinus, geb. Dordrecht 29-5-1891.
3. Johanna Maria, geb. Dordrecht 10-9-1895.
4. Johanna Adriak, geb. Zwijndrecht 7-6-1897.
5. Marinus, geb. Dordrecht 21-3-1900.
6. Dirk, geb. Dordrecht 18-5-1902.
7. Cornelis, geb. Dordrecht 4-9-1905.

Vd
. Johanna Vrijdag, geb. Dordrecht 23-8-1858, tr. Dordrecht 4-2-1885 Johannes Hendrikus Tollens, geb. Dordrecht 30-10-1860, zn. van Carolus Hendrikus Tollens en Hendrina Albertine Stoffels, kopergieter (1885). Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Carolus Hendrikus, geb. 14-6-1886.
2. Hendrina Wilhelmina, geb. 14-12-1889.
3. Adilia Gijbertha, geb. 21-1-1891, overl. ald. 22-3-1891.
4. Johannes Hendrikus, geb. 9-9-1892, overl. ald. 26-2-1893.
5. Johanna Gijsbertha, geb. 30-5-1894.
6. Johannes Hendrikus, geb. 25-1-1896, overl. ald. 22-8-1896.
7. Frederika Wilhelmina, geb. 24-1-1897, overl. ald. 14-8-1897.
8. Alegonda, geb. 13-1-1898, overl. ald. 5-5-1898.
9. Johannes Hendrikus, geb. 18-2-1899, overl. ald. 2-2-1900.
10. Adriana Hendrika, geb. 28-2-1900.

Ve.
Hendericus Antonie Vrijdag, geb. 25-7-1861, tr. Dordrecht 21-10-1885 Jacoba Catharina Hombroek, geb. Dordrecht 6-8-1860, dr. van Nicolaas Hombroek en Dirkje van der Waard.
Uit het huwelijk:
1. Maria Johanna, geb. Dordrecht 25-9-1886, ovl. Dordrecht 5-10-1890
2. Hendericus Anthonie, geb. Dordrecht 2-12-1888
3. Dirkje, geb. Dordrecht 19-12-1892
4. Maria Johanna, geb. Dordrecht 21-8-1893, ovl. Dordrecht 9-2-1894
5. Johannes Jacobus, geb. Dordrecht 24-12-1894, vertrekt naar Alkmaar 17-8-1906, ingeschr Rijksopvoedingsgesticht (Alkmaar) als nr 1890 op 17-8-1906, overgeplaatst naar het Rijksopvoedingsgesticht te Avereest op 5-10-1906.
6. Arie, geb. Dordrecht 12-1-1897, vertrekt naar Alkmaar 17-8-1906, ingeschr Rijksopvoedingsgesticht (Alkmaar) als nr 1891 op 17-8-1906, overgeplaatst naar het Rijksopvoedingsgesticht te Avereest op 5-10-1906.


Vf. Theodora Willemina Hendrika Vrijdag, geb. Dordrecht 4-11-1870, overl/begr. Salt Lake City 24-3-1943/26-3-1943, tr. Dordrecht 23-7-1890 Pieter Neerings, geb. Dordrecht 27-10-1870, arbeider (1890), overl. Los Angeles 3-1-1943, begr. Salt lake City 26-3-1943, zn. van Hendrikus Neerings en van Francina Catrina Boers.
Uit het huwelijk:
1. Francina Catherina Wilhelmina, geb. Dordrecht 8-11-1890, vertrekt naar Dusseldorf 10-7-1891, overl. 16-4-1893.
2. Pieter Wilhelmus, geb Rotterdam 17-9-1892, overl/begr. Salt Lake City 8/10-8-1974.
3.
Francina Catharina, geb Rotterdam 27-8-1894.
4. Wilhelmina Theodora, geb Rotterdam 18-5-1896, overl. 16-7-1970
5. Hendrika Theodora, geb Rotterdam 7-6-1902.

OVERIGE FEITEN

- I. Henricus Vrijdag, tr. Anna Maria de Roij
II. Hendrik Vrijdag (Henricus Vrijdag), overl Bergen op Zoom 28-10-1869, tr. Paulina Christina Elderman
III. Petrus Franciscus Vrijdag, geb. Bergen op Zoom 1817 (69 in 1886), tr. (1) Dordrecht 6-3-1839 Maria Litz, tr. (2) Dordrecht 5-5-1886 Elisabeth Maria Murkens, geb. Dordrecht (57 in 1886), dochter van Godefridus Murkens en Dorothea Schaffels.
NB.
- (advertentie) Ontvangen: Nieuwe Blanke Zoutevisch, Lippen, Keelen, Hollandsche- en Schotsche HARING Alles puik, fijne kwaliteit. Billijke prijzen. Wed. P.F. Vrijdag, Varkenmarkt 1;
[BRON: Christelijk Nieuwsblad 16 juni 1894 nr 07 (SAD 569-11.202)]- JAAPJE VRIJDAG berigt de ontvangst van de allerlekkerste bovenste beste nieuwe Hollandsche Maatjes-haring, slechts 15 cts per stuk. Verzoekt op nieuw de gunst en recommendatie.
[Dordrechtsche courant, 02-07-1864]

- Ondergeteekende, vormende de bemanning van de Sleepboot 'JASON' , brengen bij dezen hunnen dank aan de kapitein dr boot, den Heer P. VAN VLIET, die bij de verkooping der voor deze aan zich hield, en hen daardoor in de gelegenheid stelde onder hem, wien zij allen om zijn welwillendheid waardeeren, te blijven varen. 
  G. Hegemans, 
  H. Ridderhof, 
  H. VRIJDAG
  C.L. van Altenburg. 
Dordrecht, 4 Augustus 1894.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 6 aug 1894]

- Aktenummer: 223 / Aktedatum: 2 juli 1828
Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage / Soort akte: Huwelijksakte
  Bruidegom
Voornamen: Joannes Jacobus / Tussenvoegsels: / Achternaam: Voets
Leeftijd: 46 (geboren en wonende alhier)
Beroep: zonder beroep
  Bruid
Voornamen: Rebecca Elisabetha / Tussenvoegsels: / Achternaam: Köhler
Leeftijd: 49 (geb. te Leiden ca. 1779 en wonende alhier)
Beroep: zonder beroep
  Vader bruidegom
Voornamen: Jacobus / Tussenvoegsels: / Achternaam: Voets
Beroep: (overleden)
  Moeder bruidegom
Voornamen: Maria Elisabeth / Tussenvoegsels: / Achternaam: Wina
Beroep: (overleden)
  Vader bruid
Voornamen: Johan Georg / Tussenvoegsels: / Achternaam: Köhler
Beroep: (overleden)
  Moeder bruid
Voornamen: Margareta Wilhelmina / Tussenvoegsels: / Achternaam: Mattheson
Beroep: (overleden)
    Vorige echtgenote(s) Bruidegom
    - Anna Maria Elizabeth Butz
   Vorige echtgenote(n) Bruid
    - Jacob Vrijdag
   Erkend(e) Kind(eren)
  Getuige(n) Huwelijk
- Maximiliaan Jeany(?), klerk
- Arnoldus Morgenroodt, schoenmaker
- Roelof van der Monde, kleermaker
- Arnoud Stas, kleermaker