VAN ARDENNE/ARDENNEN/AARDENNE
Kralingen, Dordrecht

I. Vaster Joosten van Ardenne, geb. ca. 1585, won. Lekkerkerk, tr. ca. 1610 Lijsbeth Jacobs Schiltman.
NB.
- (Rotterdams jaarboekje 188..) .... nomen worden. Merkwaardig immers is het al dadelijk, dat er in de attestatie van Femmetje nergens van de tweemaal 12 stuiver gerept wordt die De Deucht en Vishoeck uitdrukkelijk noemen en dat de veerlieden blijkens het vonnis van het Hof van Holland slechts aanspraak maakten op 10 stuiver; ook valt het op, dat zij het niet heeft over de twee wagens, die tegelijk met de kales de rivier overstaken. Toch was dit een belangrijk punt. Ten verzoeke van de Kralingse schout verklaarden Matthijs Schiltman en Jacob Vastersz. van Ardenne, de Kralingse veerlieden, dat zij gedurende hun langjarige bediening van het veer „door ordre van den heere off vrouwe van Cralingen, soo wanneer een cales off speelwagen met een paerdt ider alleen overvarende, daervan hebben ontfange', 6 st. en van ider persoon, uytgesondert de voerman, eene stuyver,
doch indiender meer w....zaer overvarende off paerden hebben sij alleen maer ontfangen, mede volgens voorgaende ordre, van een cales off speelwagen ofte een boerenwagen 4 st., tgunt gerustelijck is betaelt..."")
[rjb.x-cago.com/GARJB/1953/12/19531231/GARJB...0151/story.pdf]
- Toegang op de archieven van Ouderkerk aan den IJssel tot 1700

  * Vassen van Ardenne
    de kinderen zijn:
    Jacob
    Joost (ovl, zijn dochter is Maria x Leendert Schiltman, won kralingseveer)
    Hendrick (ovl, zijn zoon is Hendrick, won te Dordrecht)
    de kinderen resp kleinkinderen zijn erfgen van elisabeth jacobs schiltman, schuldeisers ra bergambacht lage vierschaar 3 9-9-1681.
 * Heijndrick van Ardennen
    is de zoon van Vaster van Ardennen, zie aldaar hoge raad 46 23-5-1642
  * Jacob van ardennen
    is de zoon van Vaster van Ardennen, zie aldaar hoge raad 46 23-5-1642
  * Jacob Vassen van ardennen
    won. Kralingseveer, stadhouder van cr/lek. zijn cosijn is Leendert Schiltman ra cr/lek 36/4 2-12-1689.
    veerman van kralingen op ijsselmonde, schade kwestie hoge raad 74 28-2-1670
    kwestie over t veer cralingen- ijsselmonde hof 787/11 14-2-1670
  * Vaster van Ardenne
    de kinderen Jacob, Joost en Heijndrick won te Kralingen hun behuwd vader is Jan Dircxsz. Bont waarvan zij enige erfgen. zijn. de broers van j.d.b. protesteren hoge raad 46 23-5-1642.

  [http://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=2925&type=source]
- [http://hunter.home.xs4all.nl/Stambomen/Ardenne_van/Ardenne_van.html]
Kinderen:
1. Jacob Vassen van Ardenne, geb. ca. 1612, veerman Kralingse veer.
2. Joost Vassen van Ardenne, geb. ca. 1615, won. Lekkerkerk, tr. ca 1635 Hilligje Ariens. (Kinderen: Maria/Mariggje van Ardenne, tr. ca. 1675 Leendert Tijsz Schiltman; Vaster Joosten van Ardenne, geb. ca. 1640, tr. Neeltje Pieters Schenk)
3. Hendrick Vassen van Ardenne, geb. Kralingen ca. voor 1623, woont 23-5-1642 te Kralingen (erfgen. behuwd vader Jan Dircsz Bont), volgt II.

* * * GENERATIE 2 * * *

II. Hendrik Vassen, geb. ca. voor 1623, jongeman van Cralingen wonende buijten de Sluijspoort Schiptimmerman (1643), schiptimmerman (1645), overl. Dordrecht 22-2-1645 (register der doden; den 22 een baer voor Henderick Vasen, schiptimmerman buiten de Sluijspoort), otr. Dordrecht (Grote kerk) 25-10-1643 Aeltge Engelen Vaeck, ged. Dordrecht ca 1615-1625, jonghdochter van Dordrecht wonende buijten de Vuijlpoort (1643), van Dordrecht wed. van Henrijck Vassen schiptimmerman wonende buijten de Vuijlpoort (1648), dochter van Engel Aerts Vaeck en Neesken Schalc; zij tr. (2) Dordrecht 31-5-1648 Jan Cornelissen Copsoete, schipper, j.m. van Aerdenburg wonende buijten de Vuijlpoort (1648), koopt huis buiten de Vuilpoort 'De Behoude Reijs' (1651).
NB.
- Jaar Dopeling Vader Moeder
  1615 onbekend Engel {Vaeck} Aertsz Neesken Schalc
  1617 onbekend Engel {Vaeck} Aertsz onbekend
  1621 onbekend Engel {Vaeck} Aartsz onbekend
  1625 onbekend Engel {Vaeck} Aartsz onbekend
  1648 Engel Aert Engelen Vaeck Martijntje Gerrits
  1652 Janneken Aert {Vaeck} Engelen Martijntjen Gerrits
  1657 Gerrit Aert Engelle Vaeck Martijntge Gerrits
  1651 Aert Jan {Vaeck} Engelen Pleuntjen Pieters
  1653 Neeltje Jan {Vaeck} Engelen Pleuntje (de Visch) Pieters
  1655 Pieter Jan {Vaeck} Engelen Pleuntge Pieters
  1657 Aerdt Jan {Vaeck} Engelen Pleuntge Pieters
  1659 Engel Jan {Vaeck} Engelen Pleuna Pieters
  1661 Grietje Jan Engelen Vaeck Pleuntje (de Visch) Pieters
  1664 Cornelis Jan {Vaeck} Engelen Pleuntje Pieters
- [1643] otr. (Grote Kerk) Dordrecht 25-10-1643
  Hendrick Vasse, Schiptimmerman, jongeman van Cralingen wonende buijten de Sluijspoort.
  Aeltjen Engels Vaeck, jonghedochter van Dordrecht wonende buijten de Vuijlpoort.
- [1645] Datering: 1645.08.20
  Doopplaats: Dordrecht
  Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht  Inventarisnummer: 1-7
  Kind: Heijndrik
  Vader: Heijndrik Vassen
  Moeder: Aeltjen Engelen
- [1648] otr. 31-5-1648
  Jan Cornelissen Copsoete, schipper, j.m. van Aerdenburg met
  Aeltge Engelen, van Dordrecht, wed. van Henrijck Vassen, schiptimmerman, beijde wonende buijten de Vuijlpoort. (sijn getrout den 23 Augusti 1648)
- [1651] 10 juli 1651: Dirck Jansz. Tegelberch, burger van Dordrecht, verkoopt aan Jan Cornelisz. Copsoete schipper een huis buiten de Vuilpoort,
                       waar uithangt de Behoude Reijs, staande tussen de weduwe van Pieter Hermansz. van der Beeck en Arent Sonnemans. Waarborg: kapitein Gijsbert Botlant. (ORA 778, f. 52v)
   [http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?mid=240927&kid=2147&pagina=tekstpagina]
- [1655-1656] Notariële akte Verklaring
  Soort akte: Verklaring
  Akteplaats: Dordrecht
  Bladzijde of folio: 21
  Geregistreerde: Jan Brantsz.;Dirck Pietersz.;Heijndrick Halij;J.D. With (deurwaarder);Johannes Vincentius;Cornelis van den Hoogenboom (brouwer);Jan Cornelisz. Copsoete; Jacques Mosteu; Martijn Pietersz.
  Huisnaam: de Bok
  Plaats: Dordrecht
  Toegangsnummer: 20 Notariële archieven van Dordrecht Inventarisnummer: 177 [=Johannes Melanen 1655 - 1656 ]
Kinderen:
1. Hendrik Hendrikse van Ardenne (alias Hendrick Hendrickse Fasse/Vasse), ged. Dordrecht 20-8-1645 (20 Augustus 1645: Heijndrik Vassen Aeltjen Engelen wed.e -> Heijndrik) , zoon van Heijndrik Vassen en Aeltjen Engelen, volgt III.
Kinderen Copsoete:
1. Stoffelijntjen, ged. Dordrecht 26-10-1649, dochter van Jan  Cornelissz Copsoete en Aeltjen Engelen.
2. Stoffelijntge, ged. Dordrecht 13-11-1652, dochter van Jan Cornelissen en Aeltge Engels.
3. Neeltje, ged. Dordrecht 31-3-1655, dochter van Jan Cornelissen en Aeltjen Engelen.
4. Elijsabet, ged. Dordrecht 21-9-1657, dochter van Jan Cornelisen Aeltien Engelen.

* * * GENERATIE 3 * * *

III. Hendrik Hendrikse van Ardenne (alias Hendrick Hendrickse Fasse/Vasse/Vaessen), ged. Dordrecht 20-8-1645, j.m. van Dordregt woon(ende) aan de Vuijlpoort (1669), Schipper wedr. van Dordrecht wonen(de) bij de Spuijpoort (1675), schipper (1689), begr. Dordrecht (Grote Kerk) 1-1-1689 (jan. 1689: Den eersten een baer voor Hendrick Vasse schipper bijde Sluispoort)(weeskamer: 1-1-1689 Hendrick Vaessen, schipper buijten de Vuijlpoort), otr/tr. (1) Dordrecht 8/22-12-1669 Marija Symons, j.d. van Dordregt woon(ende) buijte de Sluijspoort (1669), otr/tr. (2) Dordrecht 6-10-1675/Dubbeldam 25-10-1675 Fijke Ariens Crouf (Sijgjen Ariens; Sijdje Arents), j:d: van Dordrecht wonen(de) buijten de Sluijspoort (1675).
NB.
- otr. Dordrecht 8-12-1669
  Hendrik Hendrikse van Ardenne, j.m. woon(ende) aan de Vuijlpoort, met
  Marija Symons, j.d. woon(ende) buijte de Sluijspoort, beijde van Dordregt.
  (hier getrout den 22 decemb: 1669)
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.22/11_22_1669.pdf]
- Doopinschrijving Elisabeth, 1671.06.05
  Datering: 1671.06.05 Doopplaats: Dordrecht
  Ondertrouwdatum ouders: 1669.12.08
  Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
  Kind: Elisabeth Vader: Hendrick van Ardennen Moeder: Maijken Sijmons
  Inventarisnummer: 1-7
- otr. Dordrecht 6-10-1675
  Hendrick Hendricksen, Schipper, wedr. wonen(de) bij de Spuijpoort,
  Fijke Ariens Crouf, j:d: wonen(de) buijten de Sluijspoort, beijde van Dordrecht.
  (op Dubbeldam getrout 25e October 1675)
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.23/11_23_1675.pdf]
- Doopinschrijving Hendrick, 1676.04.23
  Datering: 1676.04.23 Doopplaats: Dordrecht
  Ondertrouwdatum ouders: 1675.10.06
  Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
  Kind: Hendrick Vader: Hendrick Hendricksz Moeder: Fijke (Crous) Ariens
  Inventarisnummer: 1-7
- Datering: 1678.03.09
  Doopplaats: Dordrecht
  Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
  Kind: Vas Vader: Hendrick van Ardenne Moeder: Sijdje Arents
  Inventarisnummer: 1-7
- Doopinschrijving Aeltje, 1680.11.16
  Datering: 1680.11.16
  Doopplaats: Dordrecht
  Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
  Kind: Aeltje Vader: Henrick van Ardenne Moeder: Sijgjen Ariens
  Inventarisnummer: 1-7
- RAD 3-3987 Kohier betreffende de inkomsten aan de 200e penning (1689) [kohier staat online: regionaalarchiefdordrecht.nl]
  afbeelding 221/323 ---> Hendrick Hendericxs Vasse voor een derdepart in de Erffenisse van Elisabeth Schiltman den 27e Julij 1680 van Cralingen o(ver)geschreven met f 20:0:0
  Den 2 xbr. 1693 bij Sijgijen Arienz De Croiff wed van Hendrick Hendrics Fasse op t Consent van 25e Julij 1693 eed gedaen geen duisent gl. gegoet te sijn, dus alhier geroijeert Coram De Hr Mr. Pompejus Berck.

Kinderen eerste huwelijk:
1. Elisabeth, ged. Dordrecht 5-6-1671.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Hendrick, ged. Dordrecht 23-4-1676, volgt IVa.
2. Vas, ged. Dordrecht 9-3-1678, volgt IVb.
3. Aeltje, ged. Dordrecht 16-11-1680, volgt IVc.

* * * GENERATIE 4 * * *

IVa. Hendrick van Ardenne, ged. Dordrecht 23-4-1676, j:m: woont buijten de Sluijspoort (1710), otr/tr. 23-2-1710/9-3-1710 Dirckje Monseur, j:d: woont aan t'Groothooft (1710).
NB.
- otr. 23-2-1710 (tr. 9 maart)
Hendrick van Aardenne, j:m: woont buijten de Sluijspoort
Dirckie Monseur, j:d: woont aan t'Groothooft Beijde van Dordregt, geassist: met haer moeder.
(den troubrieff gegeven den 19 Januarij 1728)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.88/11_88_1710.pdf]
Kinderen:
1. Zijgje, ged. Dordrecht 7-7-1710.
2. Hendrick, ged. Dordrecht 31-3-1712, volgt Va.
3. Gloria, ged. Dordrecht 17-7-1714, volgt Vb.
4. Seijgje, ged. Dordrecht 23-11-1715.

IVb. Vas van Ardenne, ged. Dordrecht 9-3-1678, j:m: van Dordt. geassist. met Seijgie van Aerdennen sijn moeder (1703), wedr: van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geassist. met Hendrick van Aerdennen sijn broeder (1707), schiptimmerman, overl. voor 1728, otr/tr. Dordrecht 14/28-1-1703 (1) Cornelia van der Cruis (Kruis), j:d: van Dordt. en wonende buijten de Sluijspoort geassist. met Marijcken Costerus desselfs suster (1703), overl. december 1705, otr/tr. (2) Dordrecht 21-8-1707/4-9-1707 Catarijna Millaart, j:d: van Dordregt woont opden Boom (1707), woont huis in de Wijnstraat omtrent de Visbrug (buur 1730), wed:e Vas van Ardenne van Dordregt woont op de Groenmart (1733), overl. na 1733; zij otr/tr. (2) 10/25-10-1733 Adriaen Spruijt, wedr. van Dordregt woont in het Steegoversloot.
NB.
- Adriaen Costerus, wedr. van Dordrecht wonende agter de Groote Kerck geassist. met desselfs vader, otr/tr. (voor het gerecht) Dordrecht 23-9/10-10-1696 Maria/Maeijke van (der) Kruijs (Crijs; Cruijs), j:d: wonende buijten de Sluijspoort van Dordrecht geassist. met desself muij de huijsvrouw van Cornelis de Vlugt.
  Kinderen:
  1. Jan Costerus, ged. Dordrecht 3-8-1697.
  2. Judith Costerus, ged. Dordrecht 11-8-1698
  3. Anna Costerus, ged. Dordrecht 15-2-1700.
  4. Anna Costerus, ged. Dordrecht 28-12-1701.
  5. Jan Costerus, ged. Dordrecht 15-9-1703.
- otr. Dordrecht 14-1-1703
  Vas van Aerdennen, j:m: geassit. met Seijgie van Aerdennen sijn moeder, met
  Cornelia vander Kruijs, j:d: beijde van Dordt. en wonende buijten de Sluijspoort, geassist. met Marijcken Costerus desselfs suster. (tr 28/1)
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1703.pdf ]

- Dordrecht impost op overlijden
   Aardenne
   Vas (Fas) van de vrouw 24 Dec. 1705 D7v.
   Vas (Fas) van tk 22 April 1709 D8.
- bron Grafboek St.-Janskerk (incl. kapellen
- otr. zondag 21-8-1707 (tr. 4 sept.)

  Vas van Aerdennen, wedr: woont buijten de Sluijspoort geassist. met Hendrick van Aerdennen sijn broeder, met
  Catharina Millaert, j:d: woont opden Boom beijde van Dordregt, geassist. met haer moeder en bij mondelingh consent, segge bij schriftelijk consent van haer vader.
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.88/11_88_1707.pdf]
- otr. Dordrecht Zaterdag 10-10-1733 (tr. 25/10 door do: van de Wall)
  Adriaen Spruijt, wedr. van Dordregt woont in het Steegoversloot
  Catharina Roelants wed:e Vas van Ardenne, van Dordregt, woont op de Groenmart.
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1733.pdf]
- Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728 [RAD 9-145]
  16-12-1727 Willem Willemse Ras, gewezen schipper, te Strijen
Aan de Ed: Groot agtb: heeren den Presiderende Burgemr. ende Camere Judicieel der Stad Dordt.
Geven reverentelijk te kennen Catharina Roelants wed:e Vas van Ardenne, in Zijn leven Schiptimmerman en Aeltie van Ardenne wed. Pieter Koeijmans in zijn leve Insgelijks Schiptimmerman, mitsgrs Jan Simonse Schouten, Schiptimmerman de eerste Suppliante woonende binnen dese Stad ende tweede Suppliante benevens den derde Suppliant onder de Jurisdictie van deser voorsz. Stede dat Sij lieden van eenen Willem Willemse Ras, gewesene Schipper wonende in Strien moetende hebben eenige gelden te weten de eerste per reste van een bijlbrieff op de poon off besaenschuijt van den selven Willem Willemse Ras (liggende althans in off omtrent de Kalkhaven(Klakhaven) deser meer voorsz. Stede) ter somme van f 200:0:0...etc
[http://www.dordtenazoeker.nl/hulpbronnendordrecht/requestenboek1727_1728]

Kinderen eerste huwelijk:
1. Anna van Ardennen, ged. Dordrecht 6-11-1703, volgt Vc.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Hendrik van Ardenne, ged. Dordrecht 7-2-1709, zoon van Vas van Ardennen en Catarina Roelands Melort, overl. april 1709.
2. Henrick van Ardenne, ged. Dordrecht 17-7-1710, zoon van Vas van Ardennen en Catharina Melart, volgt Vd.

IVc. Aeltje van Ardenne, j:d: van Dordt: wonende buijten de Sluijspoort geassit. met Neeltie van Roo haer goede kennis (1705), ged. Dordrecht 16-11-1680, overl. na 1754, otr/tr. Dordrecht 5/19-7-1705 Pieter Koeijmans, j:m: schiptimmerman geboortigh van Breda wonende buijten de Sluijspoort geassist. met Sijmon Janse Schouten sijn goede kennis (1705), schiptimmerman, overl. voor dec. 1727.
NB.
- otr. (voor het gerecht) Dordrecht 5-7-1705 (tr. 19 julij)
  Pieter Koijmans, j:m: schiptimmerman, geboortigh van Breda, geassit. met Sijmon Janse Schouten, sijn goede kennis, met
  Aeltje van Aerdennen, j:d: van Dordt: beijde wonende buijten de Sluijspoort geassit. met Neeltie van Roo, haer goede kennis.
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1705.pdf]
- Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728 [RAD 9-145]
  16-12-1727 Willem Willemse Ras, gewezen schipper, te Strijen
Aan de Ed: Groot agtb: heeren den Presiderende Burgemr. ende Camere Judicieel der Stad Dordt.
Geven reverentelijk te kennen Catharina Roelants wed:e Vas van Ardenne, in Zijn leven Schiptimmerman en Aeltie van Ardenne wed. Pieter Koeijmans in zijn leve Insgelijks Schiptimmerman, mitsgrs Jan Simonse Schouten, Schiptimmerman de eerste Suppliante woonende binnen dese Stad ende tweede Suppliante benevens den derde Suppliant onder de Jurisdictie van deser voorsz. Stede dat Sij lieden van eenen Willem Willemrse Ras, gewesene Schipper wonende in Strien moetende hebben eenige gelden te weten de eerste per reste van een bijlbrieff op de poon off besaenschuijt van den selven Willem Willemse Ras (liggende althans in off omtrent de Kalkhaven(Klakhaven) deser meer voorsz. Stede) ter somme van f 200:0:0...etc
[http://www.dordtenazoeker.nl/hulpbronnendordrecht/requestenboek1727_1728]

- ORA Dordrecht inv. 825, f. 54 e.v.:  op 17 okt. 1754 verkoopt Elisabeth Veltman, weduwe van Adriaan Spiering, aan Jan van Leeuwen, burger van Dordrecht, een huis en erf in de Visstraat, belend door het huis van Hendrik Boers en dat van Matthijs van der Vloet, voor 1400 gl. contant.
Idem, f. 57v, 22 okt. 1754: Jan van Leeuwen is schuldig aan Aaltje van Ardenne, weduwe van Pieter Coeijmans, wonende te Dordrecht, een bedrag van 1403 gl., daarvoor verbindende het voornoemde huis en erf (in margine: schuldbrief geroyeerd op 15 juni 1784)

[http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?mid=201764&kid=2147&pagina=tekstpagina]


* * * GENERATIE 5 * * *

Va. Hendrick van Ardenne Vasz, ged. Dordrecht 31-3-1712, in het armhuis 1720-1734, jongman van Dordregt woont inde Raemstraet geassisteert met Geertruijt van Gilst wed. Cornelis Sluijters sijn goede kennis (1737), staalmeester en tarrameester (1753), otr/tr. 17-1-1737/3-2-1737 Geertruij Hofwegen, jongedogter van Dordt. woont in de Raemstraet, geasst. met Cornelia van Diegen wed.e Wouter van Hofwegen haer moeder (1737).
NB.
- otr. 17-1-1737
Hendrik van Ardenne jongman van Dordregt woont inde Raemstraet geassisteert met Geertruijt van Gilst wed. Cornelis Sluijters sijn goede kennis
Geertruijt van Hofwegen, jongedogter van Dordt. woont in de Raemstraet, geasst. met Cornelia van Diegen wed.e Wouter van Hofwegen haer moeder (tr. 3/2 door do. Verster)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1737.pdf]
- Arme weeshuis 1756-1809 en nieuw armhuis 1733-1817
  Titel register Lijste der Jongens die den 1. Januarij Ao. 1733 in het Armhuijs bevonden zijn
  Datum 08-06-1720
  Naam Hendrik van Ardenne
  Leeftijd e.d. gedoopt 31-03-1712
  Gegevens Hendrik van Ardenne, ingenomen den 8 Junij 1720, gedoopt den 31 Maert 1712 (de vader Hendrik van Ardenne de Moeder Dirkje Monsieur);
  zonder uitzetting uijtgelope den 6 november 1734 mede nemende 2 pakjes 2  hembden 2 dassen etc etc maeken een Groote Schult Zoo binnen als buijtens huijs;

  Folionr. 262
  Bron Regionaal Archief Dordrecht, toegang 18, invent.nr. 617 [www.dordtenazoeker.nl]
- Heerenboekjes 1678+1690+1724+1744+1764+1774+1784+1794
  Jaar herenboekje 1764
  Naam Hendrik van Aardenne, Vasz
  Functie Staal- en Tarra-Meesters
  Jaar van toetreding 1753
  Paginanummer pag. 34
  Bron SAD 489-6233

Kinderen:
1. Dirkjie van Ardenne, ged. Dordrecht 4-9-1737.
2. Cornelia van Ardenne, ged. Dordrecht 16-3-1740, volgt VIa.
3. Hendrik van Ardenne, ged. Dordrecht 3-10-1742, volgt VIb.
4. Wouter van Ardenne, ged. Dordrecht 21-7-1745, volgt VIc.

Vb. Gloria van Ardenne, ged. Dordrecht 17-7-1714, jonge dogter van Dordregt woont op de Lindegragt (1740), overl. maart 1789 (impost klasse f 3), otr. Dordrecht 8-12-1740 Lodewijk Verop, jongman van Dordregt woont inde Wijngaertstraet geassisteert met Aletta Verrop huijsvr. van Jan Rogiers zijn mui (1740), overl. voor aug. 1775.
NB.
- otr. Dordrecht donderdag 8-12-1740
Lodewijk Verop, jongman van Dordregt, woont inde Wijngaertstraet, geassisteert met Aletta Verrop huijsvr. van Jan Rogiers zijn muij, met
Glaria van Ardenne, jonge dogter van Dordregt woont op de Lindegragt. (tr. 25/12)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1740.pdf]
- Dordrecht impost op overlijden
Aardenne, Aardennen, Aerdenne, Aerdenne
Aaltje van 3 Dec 1755 (klasse) f 15
Adriana van 9 Jan. 1705 (klasse) f 30
Aardenne
Anna 25 Sept 1781 (klasse) f 30
Gloria van 28 Maart 1789 (klasse) f 3
Gloria van tk (het kind) 5 April 1769 (klasse) f 3
Hendrik van 4 Junij 1788 (klasse) f 30
Hendrik van tk 27 Maart 1754 (klasse) f 15
Catharina van 15 Oct. 1802 (klasse) f 30
Leendert van 28 Julij 1707 D18v.
Sijgje van 22 Oct. 1704 (klasse) f 3
Vas (Fas) van de vrouw 24 Dec. 1705 D7v.
Vas (Fas) van tk 22 April 1709 D8.
inderen:
1. Louis Verop, ged. Dordrecht 11-9-1748.
2. Louisa Farop, j.d. van Dordrecht woont in 't Steeg over sloot geassisteert met haar moeder Glaria van Atrdenne wed. van Lodewijk Farop, otr/tr. Dordrecht 3/20-8-1775 Jacob de Knijp, j:m: van Dordrecht woont op de Lindegragt geassisteert met zijn moeder Maria de Haan huisvrouw van Hardeman de Knijp die nader conzent aen de Camerbewaerder heeft gegeven.
3. Hendrica Verop, ged. Dordrecht 28-8-1756, dochter van Lodewijk Verop en Gloosia van Ordenne.

Vc. Anna van Ardenne, ged. Dordrecht 6-11-1703, Jongedogter van Dordregt woont inde Oude Breestraet, geassisteert met Catrina Roelants wed:e Vas van Ardennen haer behout Moeder, otr/tr. Dordrecht 17-4-1728/2-5-1728 Cornelis vander Werff, Jongman van Dordregt woont buijten de Spuijpoort, geassisteert met Jan vander Werff zijn vader (1728).
NB.
- Dordrecht impost op overlijden
Aardenne, Aardennen, Aerdenne, Aerdenne
Aaltje van 3 Dec 1755 (klasse) f 15
Adriana van 9 Jan. 1705 (klasse) f 30
Aardenne
Anna 25 Sept 1781 (klasse) f 30
Gloria van 28 Maart 1789 (klasse) f 3
Gloria van tk (het kind) 5 April 1769 (klasse) f 3
Hendrik van 4 Junij 1788 (klasse) f 30
Hendrik van tk 27 Maart 1754 (klasse) f 15
Catharina van 15 Oct. 1802 (klasse) f 30
Leendert van 28 Julij 1707 D18v.
Sijgje van 22 Oct. 1704 (klasse) f 3
Vas (Fas) van de vrouw 24 Dec. 1705 D7v.
Vas (Fas) van tk 22 April 1709 D8.
Kinderen:
1. Jan van der Werf, ged. Dordrecht 28-9-1728.

Vd. Hendrik van Ardenne, ged. Dordrecht 17-7-1710, jongman van Dordt: woont in het Steegoversloot geassisteert met Adriaen Spruijt zijn behout vader En bij mondelingh consent van zijn moeder (1738), otr/tr. (1) 2/17-8-1738 Anna Catharina Bremkes, jongedogter van Dordregt woont bij de Beurs (1738), otr/tr. (2) 19-8/3-9-1752 Cornelia Sibilla van Hoogstraten, j.d. woond bij 't stadhuijs geassisteert met haaren Behuwd Broeder Pieter van Wel (1752).
NB.
- otr. za 2-8-1738
Hendrik van Ardenne, jongman van Dordt: woont in het Steegoversloot, geassisteert met Adriaen Spruijt zijn behout vader En bij mondelingh consent van zijn moeder, met
Anna Catharina Bremkes, jongedogter van Dordregt, woont bij de Beurs. (tr. 17/8 door do. van de Wall)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1738.pdf]
- otr. zaterdag 19-8-1752
Hendrik van Ardennen, wedr. woond opde Groenmarkt, met
Cornelia Sibilla van Hoogstraten, j.d. woond bij 't stadhuijs beide van Dordregt, geassisteert met haaren Behuwd Broeder Pieter van Wel. (tr. 3 sept. 1752 door dom: Rossijn)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.91/11_91_1752.pdf]
- Familiegeld/personele quotisatie 1745-1748 (resolutie 7-3-1742)
  Wijk 02
  In de omgeving van (beginnende op de Visbrug in de Wijnstraat)
  Nummer van het quohier der huizen 0327
  Naam Hendrik van Aardenne
  Beroep winkel
  Dienstboden 1
  Huishuur 160
  Buitenplaats -
  Paarden -
  Klasse 2
  Familiegeld f 8:0:0
  Opmerkingen eijgen huijs;
  Folionummer 032vs
  Bron NA 3.01.28 inv.nr. 28
- Transportakten en bijlbrieven/schuldbrieven/custingbrieven m.b.t. schepen 1757-1771 en 1784-1811 voor 't Watergerecht [www.dordtenazoeker.nl]
  atum akte 26-05-1770
  Soort akte transport
  Naam Hendrik van Aardenne
  Beroep wonende binnen Dordrecht
  Schip fregatschip de St. Franciscus en St. Anthonius
  Bedrag f 9.600
  Tekst akte
(transport) Actum den 26e Mei 1770. Dat voor ons kwamen
* de WelEd. gestr: Heer Mr. François van den Brandeler, Raad en Burgemeester dezer Stat, voor een Agste part;
* juffrouw de Weduwe Arnold van Poelien, voor vijf vier en twintigste parten;
* de Heer Hendrik van Aardenne, als bij procuratie den Agste Mei 1770, voor den Notaris Cornelis van der Looij en getuigen te Rotterdam verleden, en alhier betroont, gevolmachtigt van Wouter van Loon, wonende te Rotterdam, voor een twaalfde part;
* de heer Mr. Coenraad Brender à Brandis Nomine Uxoris, en als zig sterkmakende in de rato Caverende voor de verdere Kinderen en Erfgenamen van wijlen de Heer Pieter van Well voor Vijf vier- en twintigste parten;
* En nog de
Heer Hendrik van Aardenne, wonende nevens alle vorige Compten. binnen deze Stat, in zijn privé voor een agste part;
* Maarten de Witt, Schipper op natemelde Schip, mede voor een Agtste part,
* en de Heer Jan van der Star, Notaris en procureur binnen deze Stat, insgelijks voor een agste part;
En zulks gesamentlijk voor ’t geheel Eigenaars van natemelde Schip. En bekende verkogt te hebben en dienvolgende te cedeeren, transporteren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeven van de * WelEd. Gestr. Heer Mr. Francois van den Brandeler, Burgemeester en in den Oudraad &c. alhier;
* Den WelEd. heer Mr. Johan Jacob van den Brandeler, Ontfanger van de Verpondinge binnen deze Stat;
* de Heer Jan van der Star, Notaris en procureur;
* Mr. Coenraad Brander à Brandis, mede Notaris, beide binnen deze Stat;
* Juffrouw Goverdina Petronella van Well, meerderjarig en ongehuwd, wonende binnen deze Stat;
* de Heer Johan van Hoogstraten, Koopman in s’Hage;
* Maarten de Witt, Schipper op natemelde Schip;
* en de
Heer Hendrik van Aardenne, Koopman binnen deze Stat;
ieder voor een Agste Portie en zulks gezamentlik voor ’t geheel. Een Fregat Schip, genaamt de St. Franciscus en St. Anthonius inden jare 1754 nieuw uitgehaalt, met desselfs Ronthout opstaande en lopend Want, en verdere daar bij zijnde Goederen, breder vermelt in de Conditie, waar op hetzelve Schip en toebehoren, den agt en twintigste April 1770, door en ten overstaan van Jan van der Star en Mr. Conradus Brender à Brandis, Notarissen, binnen deze Stat, in ’t openbaar is verkogt, en waar toe werd gerefereert, bij de Kopers ten genoegen ontfangen. Bekennende wijders de Compt. zo in hun privé, als voorsz: qualiteit van de Kooppenningen van dien ter Somma van Negen duizent Zes hondert Guldens, en nog wegens Enen Stuiver van de Gulden tot rantsoen zijnde Vier hondert en tagtig Guldens, en dus te zamen ter Somma van Tien duizent tagtig Guldens (waar van de 40e penning en 10e verhoging is betaalt, volgens Quitantie aan ons vertoont.) voldaan en betaalt te zin, in gereet en contant gelt; En belovende hetzelve Fregat Schip en toebehoren te zullen waren en vrijen als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal, onder verbant als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) Faassen Nolthenius vervangende de Heeren de Witt & Beelaerts.

  Folionummer 152vs/153
  Bron Regionaal Archief Dordrecht, toegang 14, invent.nr. 67 (oudnr. 9-1620 (1757-1771))

Kinderen Hendrik van Aardenne en Cornelia Sibilla van Hoogstraten:
1. Catharina, ged. Dordrecht 25-5-1753, volgt VId.
2. Johanna, ged. Dordrecht 25-5-1753.

* * * GENERATIE 6 * * *

VIa. Cornelia van Ardenne, ged. Dordrecht 16-3-1740, j:d: wonende onder Dordrecht (1776), otr. Dordrecht 26-10-1776 Adriaan van Buul, wedr. van Isbelle van IJzendoorn wonende onder Dubbeldam (1776).
NB.
- otr. Dordrecht 26-10-1776
Adriaan van Buul, wedr. van Isbelle van IJzendoorn wonende onder Dubbeldam, met
Cornelia van Ardennen, j:d: wonende onder Dordrecht, volgens attestatie van ondertrouw van Dubbeldam in dato 26 Octob. 1776. (attestatie gegeven den 10 novemb. 1776)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1776.pdf]

VIb. Hendrik van Ardenne, ged. Dordrecht 3-10-1742, j:m: woont in de Raamstraat geadsisteert met zijn moeder Geertruij van Hofwegen wed: Hendrik van Ardenne (1769), otr/tr. Dordrecht 30-11-1769/17-12-1769 Anna van Duijnen, j.d. van Dordrecht woont in de Lijnbaan geadsisteert met de wed: Lodewijk Verhoek haar goede bekende.
NB.
- otr. donderdag 30-11-1769
Hendrik van Ardenne, j:m: woont in de Raamstraat geadsisteert met zijn moeder Geertruij van Hofwegen wed: Hendrik van Ardenne, met
Anna van Duijnen j.d. beiden van Dordrecht woont in de Lijnbaan geadsisteert met de wed: Lodewijk Verhoek, haar goede bekende, is door de moeder an Camerbewaerder consent gegeven. (tr. 17/12 door ds. Robijn)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1768.pdf]
Kinderen:
1. Hendrik, ged. Dordrecht 25-8-1770.
2. Hendrik, ged. Dordrecht 27-5-1772.
3. Neeltje, ged. Dordrecht 27-5-1772.

VIc. Wouter van Ardenne/Aardenne, ged. Dordrecht 21-7-1745, j.m. gebore te Dordrecht (1769), deken Gilde van het Einde (1794), muzikant (1806; C289), overl. na 1806, otr. Dordrecht 27-7-1769 Johanna Dekkers (Decker), j:d: van Papendrecht (1769), overl. Dordrecht 9-5-1806 (69 jr.; C289 Blijenhoek).
NB.
- otr. Dordrecht 27-7-1769
Wouter van Ardennen, j.m. gebore te Dordrecht, met
Anna Decker, j:d: van Papendrecht volgens attestatie van ondertrouw van Papendrecht indato 28-7-1769 (atestatie gegeven den 13 August. 1769)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1768.pdf]
- Akteboek 1703-1816
  Datum 09-12-1794
  Soort akte nominatie Gilde van 't Einde
  Titel akte Nominatie tot Deekenen van ’t Gild van den Eijnde.
  Naam Wouter van Ardenne
  Beroep/functie deken Gilde van 't Einde
  Tekst akte Nominatie tot Deekenen van ’t Gild van den Eijnde.
  Frans Mulders … 56 Stemmen
  Wouter van Ardenne … 46 Stemmen
  Elias Kettings … 26 Stemmen
  Aart in ’t Velt … 18 Stemmen
  De Kamere Eligeert uijt de Bovenstaande Nominatie den Perzoon van Frans Mulders & Wouter van Ardenne
  omme als deekenen van ’t Gild van den Eijnde bedienen den tijd van twee eerstkomende en agtereenvolgende Jaaren.   
  Actum den 9 december 1794. In kennisse van mij (was get.) Ps. Gevaerts.

  Folio(eigen nummering) 048vs/049
  Bron Regionaal Archief Dordrecht, toegang 9, inventarisnr. 97 (voor 4-9-2014: RAD 3-1922) [www.dordtenazoeker.nl]
- Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50. [www.dordtenazoeker.nl]
  Naam Wouter van Ardenne
  Adres (1796-1811) C0289
  Biljet of arm billet
  Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 4, inventarisnummer 242
- Register houdende aantekening van de aangegeven lijken 1806-1811
  Nummer 220
  Datum aangifte 13-05-1806
  Naam Johanna Leendersen Dekkers huisvr. van Wouter van Ardennen
  Leeftijd oud 69 jaar
  Overlijdensdatum 09-05-1806
  Opmerkingen laat 3 kinderen na
  Adres (1796-1811) C0289 Blijdenhoek
  Aangegeven door bidder Gaberel
  Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 11, inventarisnr. 99
- Regt van patent (geheven op alle Handel, Neringen, Beroepen en Bedrijven, en eenige andere Objecten van Weelde of Vermaak, binnen deze Republiek) 1806 en 1807
  Naam gepatenteerde Wouter van Aardenne
  Adres (1796-1811) C0289
  Beroep musijkant
  Hoofdstuk 2   Afdeling 2   Artikel 32   Begroting -
  Data der Afgifte 25 Sept.   Jaartal der Afgifte 1806   Eindiging 31 Decb. 1806
  Voor het Land 1-0-8 /   Voor de Stad en de Merwede in 1807 twee bedragen: stadgeld en leges 0-2-0
  Bron NA 3.01.29 inv.nr. 587
- Datering: 08-03-1827
  Soort akte: overdracht
  Koper: herbert brons, lommerd
  Verkoper: wouter van aardenne, schilder
  Straatnaam: kolfstraat
  Folionummer: 145
  Aktenummer: 8
  Bijzonderheden: het betreft twee panden: wijk c 1468, c 1469
  Archiefnummer: 34 Registers van eigendomsovergang
  Inventarisnummer: 7

Kinderen:
1. Geertje van Ardenne, ged. Dordrecht 30-9-1770
2. Leendert van Ardenne, ged. Dordrecht 8-11-1772, volgt VIIa.
3. Hendrik, ged. Dordrecht 12-10-1774, volgt VIIb.
4. Trij van Ardenne, ged. Dordrecht 1-9-1776.
5. Geertruij van Ardenne, ged. Dordrecht 1-11-1778, volgt VIIc.

VId. Catharina van Ardenne, ged. Dordrecht 25-5-1753, j.d. geb. te Dordrecht wonende op de Groenmarkt (1796), otr/tr. Dordrecht 23-1/6-2-1796 Willem Vorster Matthijsz, j:m: geboren te Doesburg wonende op de Groenmarkt (1796).
NB.
otr. Dordrecht zaterdag 23-1-1796
Willem Vorster Matthijsz, j:m: geboren te Doesburg, met
Catharina van Ardenne, j.d. geb. te Dordrecht, wonen beiden op de Groenmarkt volgens Procuratie gepasseert voor den Notaris Jan van der Star en getuigen in dato 22 januarij 1796.
(den 6 Febr. 1796 getrout Q:F: Secretaris Gevaerts)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1795.pdf]

* * * GENERATIE 7 * * *

VIIa. Leendert van Ardenne, ged. Dordrecht 8-11-1772, jm: woont op den Blijdenhoek geassisteert met zijn vader Wouter van Ardenne (1796), overl. Dordrecht 27-7-1845 (72 jr), otr/tr. Dordrecht 19-5/4-6-1796 Elizabet de Ruijter, j:d: woont als vorens beiden geboren te Dordrecht geassisteert met haar vader Christoffel de Ruijter (1796), overl. Dordrecht 24-8-1832 (57 jr.), dochter van Christiaan de Ruijter en Cornelia van den Bosch.
NB.
- otr. donderdag 19-5-1796.
Leendert van Ardenne, jm: woont op den Blijdenhoek geassisteert met zijn vader Wouter van Ardenne, met
Elizabet de Ruijter, j:d: woont als vorens beiden geboren te Dordrecht geassisteert met haar vader Christoffel de Ruijter. (tr. 4 junij 1796)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1795.pdf]
Kinderen:
1. Johanna Cornelia van Ardenne, ged. Dordrecht 26-2-1797.
2. Cornelia van Ardenne, ged. Dordrecht 30-6-1799, overl. Dordrecht 16-12-1868 (69 jr.), tr. Dordrecht 18-6-1845 Cornelis van Kuijk.
3. Johanna van Ardenne, ged. Dordrecht 11-9-1801, overl. Dordrecht 19-6-1885 (83 jr.), tr. Dordrecht 27-12-1826 Adrianus de Groot, zoon van Arnoldus de Groot en Helena Blom.
4. Christoffel Leendert van Ardenne, ged. Dordrecht 23-4-1806, overl. Dordrecht 21-12-1882 (76 jr.), tr. Dordrecht 5-6-1833 Diewertje Peletier.
5. Wouter van Ardenne, ged. Dordrecht 14-6-1809, overl. Dordrecht 17-5-1877 (67 jr.), tr. Dordrecht 4-6-1834 Ernesta Louisa Schluter.
6. Leendert van Ardenne, geb. ca 1816, overl. Dordrecht 9-10-1875 (59 jr.).

VIIb. Hendrik van Aardenne/Ardenne, ged. Dordrecht 12-10-1774, jm. geboren te Dordrecht woont op den Blijdenhoek geassisteert met zjn vader Wouter van Aardenne (1798), timmerman (1813; C289), otr. Dordrecht 24-5-1798 Arnolda (Arnoldina) Sisoo, j:d: gebore te Gorinchem woont in de Wijnstraat bij de Engelsche Kerk, met schriftelik conzent van haar moeder Dirkje de Jong wed. van Alexander Sisoo (1798).
NB.
- otr. 24-5-1798
Hendrik van Aardenne, jm. geboren te Dordrecht woont op den Blijdenhoek geassisteert met zjn vader Wouter van Aardenne, met
Arnolda Sisoo, j:d: gebore te Gorinchem woont in de Wijnstraat bij de Engelsche Kerk, met schriftelik conzent van haar moeder Dirkje de Jong wed. van Alexander Sisoo (tr. 9 dito)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1797.pdf]
- Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm, in wijk 1 t/m 20 (december 1813)
  Naam Hendrik van Aardenne
  Geboortedatum 09-10-1774
  Ouderdom -
  Beroep timmerman
  Adres (1796-1811) C0289
  Wijk (v.d. wijkmeesters) 06
  Titel lijst Lijst der Gehuwde Manspersoonen van 17 tot 50 Jaaren (1796 a 1763) welken zich in Wijk No. 6 bevinden.
  Bron SAD 5-345

Kinderen:
1. Wouter van Ardenne, ged. Dordrecht 16-9-1798, volgt VIIIa.
2. Alexander van Ardenne, ged. Dordrecht 18-10-1801, volgt VIIIb.
3. Johannes van Ardenne, ged. Dordrecht 26-2-1804.
4. Dirk van Ardenne, ged. Dordrecht 17-5-1807.
5. Dirk van Ardenne, ged. Dordrecht 7-5-1809.

VIIc. Geertruij van Ardenne, ged. Dordrecht 1-11-1778, j:d: geboren te Dordrecht en wonende aan de Bleijdenhoek geassisteert met harer vader Wouter van Ardennen, otr/tr. Dordrecht 9/25-4-1801 Anthonij Mulders, j:m: geboren te Dordrecht en wonende aan de Bleijdenhoek geassisteert met zijnen vader Frans Mulders (1801).
NB.
- otr. 9-4-1801 (pro deo)(tr. 25 april)
Anthonij Mulders, j:m: geassisteert met zijnen vader Frans Mulders, met
Geertrui van Ardennen, j:d: beiden geboren te Dordrecht en beiden wonende aan de Bleijdenhoek geassisteert met harer vader Wouter van Ardennen.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1799.pdf]
Kinderen:
1. Francois Mulders, ged. Dordrecht 10-4-1802.
2. Wouter Mulders, ged. Dordrecht 16-6-1804, tr. Dordrecht 6-5-1829 Elizabeth Kwak, dochter van Nicolaas Kwak en Jannetje Schotel.
3. Johannes Mulders, ged. Dordrecht 16-6-1804.
4. Anthonij Mulders, ged. Dordrecht 23-6-1807.
5. Elizabeth Johanna Mulders, ged. Dordrecht 18-9-1809.
6. Helena Mulders, geb. ca 1812, tr. Dordrecht 4-9-1839 Jacob Schuengel.

* * * GENERATIE 8 * * *

VIIIa. Wouter van Ardenne, ged. Dordrecht 16-9-1798, schilder (1832, Grotekerksbuurt A73), tr. Dordrecht 16-5-1821 Neeltje Ridderhof, dochter van Cornelis Ridderhof en Adriana van Ameren.
NB.
- Inschrijvings-register voor den Landstorm van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den Landstorm van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht, in Wijk A-B-C-D-E/MW (1832; NB. in de inventaris gedateerd 1825)(NB. weerbare mannen tussen de 18 en 50 jaar)
Volgnummer 182
Naam Wouter van Aardenne
Ouderdom 34
Beroep schilder
Adres (1811-1883) A073 Grootekerksbuurt
Gehuwd of Weduwnaar / Ongehuwd of Weduwnaar zonder kinderen (getal kinderen) gehuwd (5 kinderen)
Aanmerkingen Sergeant bij de vorige Schutterij
Titel boek gehuwden en weduwnaars met kinderen Wijk A
Bron SAD 5-555

VIIIb. Alexander van Ardenne, ged. Dordrecht 18-10-1801, stadsbaas (1845), tr. Willemina Kooijman.
NB.
- Leerlingen Stadsbouwkundige Tekenschool 1833-1851 (204 leerlingen) [www.dordtenazoeker.nl]
  Nummer 46 (voorbereidend)
  Naam leerling Hendrik van Aardenne
  Leeftijd 15 jaren
  Adres (1811-1883) Kromhout E163
  Inkomst October 1845
  Vertrek -
  Aanmerkingen Overgeboekt in 1846
  Naam vader Alexander van Aardenne
  Beroep vader stads-baas
  Naam moeder Willemina Kooijman
  bron SAD 5-1413 Naamlijst der leerlingen op de voorbereidende Bouwkundige school
  Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 5, inventarisnummer 1412-1413
Kinderen:
1. Hendrik van Aardenne, geb. 1830, leerling Stadsbouwkundige Tekenschool (1845).

*****

NB.
- I. Anthonie Vasz van Ardenne, overl. voor 21-6-1604, tr. Aaltje Cornelis Luijts, weduwe van Herbert Cornelisz van der Meij.
II. Vas Anthonies van Ardenne, geb. Schoonhoven, tr. Rotterdam 5-4-1615 Catharina Willems de Loherville, dochter van Willem Thijsz de Loherville (-1621) en Paria Pieter (-1613).
[http://www.den-uijl.nl/genealogy/6/120598.htm; Ons Voorgeslacht 395, B. de Keijzer, De familie Van Ardennen, (Jaargang 44, mei 1989, nr. 395).]
Kinderen:
1. Maria Vasdr van Ardenne, ged. Rotterdam 28-12-1615, overl. ald 28-1-1685 (69 jr.).
2. Aaltje Vasdr van Ardenne, ged. Alkmaar 5-8-1617, overl. 24-6-1633.
3. Catharina Vasdr van Ardenne, ged. Schoonhoven 16-7-1619, overl. 3-9-1619.

- Dopeling Hubert
  Vader Tomes Huberechtsse /   Moeder Maertijntge Jans
  Getuige Vasser Antuenese; Aeltge Vassers; Lijndtge Jans
  Plaats Rotterdam   Datum doop 14-04-1627
  Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd

- Toegang op de archieven van Ouderkerk aan den IJssel tot 1700
* anneken joosten van ardenne
voor de erfgeen. staat joost schiltman , 1/2 capvtalist, f 1000,- van l'kerk naar o/y 1676 ra sch 2390 bl 4
* dirck joosten van ardenne x neeltje dircsz. calis
hij ovl., zij ovl. als weduwe en hertrouwde met jan dircksz. van minckles
hun kind x gerrit jansen (won alblas) de erfgen van gede, schuld, proces 1675 ra zh 36/348+ 349
zie ook onder dirc van calis (37/352), er zijn ook nog Pieter Joosten van Ardennen en een Jacob Fasteren van Ardennen (won lekkerkerk) hij woonde vermoedelijk te bleskensgraaf 1635 ra zh 13/626.
* Dirck Joosten van ardennen x neeltje jans.
hij timmerman, won. oud alblas en zij is weduwe van geen melisz. betreft tol over een brug ga lekkerkerk 3 fo 37+ 39v 14-3-1639.
* Heijndrick van Ardennen
is de zoon van Vaster van Ardennen, zie aldaar hoge raad 46 23-5-1642
* Jacob van ardennen
is de zoon van Vaster van Ardennen, zie aldaar hoge raad 46 23-5-1642
* Jacob vassen van ardennen
won. Kralingseveer, stadhouder van cr/lek. zijn cosijn is leendert schiltman ra cr/lek 36/4 2-12-1689.
veerman van kralingen op ijsselmonde, schade kwestie hoge raad 74 28-2-1670
kwestie over t veer cralingen- ijsselmonde hof 787/11 14-2-1670
* joost van ardennen
zoon van vaster van ardennen, zie aldaar hoge raad 46 23-5-1642.
* joost vassen/vasters van ardennen
koopt deel huis en steenplaats ra o/y 135+ 136 4-6-1689
timmerwerk tbv. de kerk 1689 ga o/y 109 bl. 49.
koopt land en custingbrief ra o/y 24/19+ 23 11/8+ 30/9-1692
schuldeiser ra o/y 24/1 12-3-1692.
verkoopt deel steenplaats ra o/y 24/30 7-2-1693.
huurt zelling ra o/y 24/32 11-2-1693
koopt land ra o/y 24/130+ 155+ 147 28-2-1698+ 14-9-1698+ 24-5-1698
wachtlopen in het oosteinde van de zijde ga o/y 123 bl. 7 11-5-1699.
timmerman, won. o/y, koopt deel huis ra o/y 22/183 15-8-1670.
timmerman, won. o/y, borg kwestie over een obligatie 1694+ 1695, schuldeiser 1696 ra zh./97+ 98+ 101.
won. o/y, kwestie over een rietendak 1689 ra zh 109.
mr timmerman te o/y, proces, eiser, schuldkwestie 1697 ra o/y 10/59
mr timmerman, won o/y, eiser ivm reparatie kosten van een huis en schuur ra berkou 5 5-1-1689 + 27-6-1691.
had deel steenplaats ge- en verkocht notr 1432 bl 63 8-1-1693 (2x)
belending in de lage nesse prov gaarder o/y 4a/1 14-5-1698
* joost vasters/vessen van ardennen
won. o/y, zij is de enige dochter van jacob pietersz. molenaar.
hij en de minderjarige kinderen van zijn broeders verkopen land ra o/y 22/241 29-1-1681
hij koopt 1/2 en 1/8 huis ra o/y 22/243+ 239 29-1-1681
hij timmerman tbv de kerk 1681-1685 ga o/y 109 bl 51+ 52+ 54
is mede eigenaar van de steenplaays ‘de molenplaats’, grens trekken notr 1429/102 1-1-1693
openbare verkoop deel huis en erf ra o/y 40/115 24-2-1681.
bijdrage klapwaker 1681 ga o/y 123 bl 86
koopt erf en schuur ra o/y 23/8 1-3-1683
koopt huis ra o/y 23/33 3-3-1684
verkoopt deel huizinge ra o/y 23/92 10-6-1686.
hij en zijn broers cornelis en vaster en verdere erfgen verkopen deel huizinge ra o/y 23/93 10-6-1686
wordt betwist of zijn land in de nesse hebben notr. 1429/15+ 17 27/5+2/6-1688
* klaas vasse van ardenne
in t dorp en zijde, zijn kind ovl 10-12-1689 ga o/y 108 bl 36
nicolaas van ardenne x marja van ardennen
ra berkou 5 5-1-1689 + 27-6-1691.
had deel steenplaats ge- en verkocht notr 1432 bl 63 8-1-1693 (2x)
belending in de lage nesse prov gaarder o/y 4a/1 14-5-1698
* joost vasters/vessen van ardennen
won. o/y, zij is de enige dochter van jacob pietersz. molenaar.
hij en de minderjarige kinderen van zijn broeders verkopen land ra o/y 22/241 29-1-1681
hij koopt 1/2 en 1/8 huis ra o/y 22/243+ 239 29-1-1681
hij timmerman tbv de kerk 1681-1685 ga o/y 109 bl 51+ 52+ 54
is mede eigenaar van de steenplaays ‘de molenplaats’, grens trekken notr 1429/102 1-1-1693
openbare verkoop deel huis en erf ra o/y 40/115 24-2-1681.
bijdrage klapwaker 1681 ga o/y 123 bl 86
koopt erf en schuur ra o/y 23/8 1-3-1683
koopt huis ra o/y 23/33 3-3-1684
verkoopt deel huizinge ra o/y 23/92 10-6-1686.
hij en zijn broers cornelis en vaster en verdere erfgen verkopen deel huizinge ra o/y 23/93 10-6-1686
wordt betwist of zijn land in de nesse hebben notr. 1429/15+ 17 27/5+2/6-1688
* klaas vasse van ardenne
in t dorp en zijde, zijn kind ovl 10-12-1689 ga o/y 108 bl 36
* nicolaas van ardenne x marja van ardennen
predikant te grave. hun kind is:
- adrijaan (predk te milslans van vuijck/buijck) procuratie dd 7-6-1698 te grave.
de reiszak met een obligatie van f 2600,- is gestolen. stelt als cautie huis en land te lekkerkerk ra lekkerkerk 16 20-6-1698erfgen van haar oom leendert van hoffwegen (in leven secretaris) van ottoland hoge raad 78 27-11-1674
* cornelis pietersz. van ardennen
eiser, proces 1630 ra zh 10/606
* cornelis vasse van ardenne x maria leenderts. cors
won. o/y, zij ovl. 27-1-1699 o/y f 6,-
maken testament. eventuele voogden zijn: willem leendersz. cors en joost vasse van ardenne (beide won. o/y) notr. 1429/70 12-12-1690.
kind ovl 20-1-1699 f 6,- en 5-6-1696 o/y f 6,-
koopt huis en grutters gereedschap ra o/y 22/269 9-3-1682
koopt land en 1/2 huis ra o/y 24/148+ 190 24-5-1698+ 9-12-1699
* pieter joosten van ardennen
burger van dordrecht, schuldeiser, proces, o/a dirk joosten van ardennen en jacob fasteren van ardennen (won lekkerkerk) 1676 ra zh 37/352
* vastert/vassen joosten van ardennen
zij is ovl. de kinderen cornelis, vastert en joost zijn minderjarig en won. te o/y. kopen deel huis en 2x verkoop van land ra o/y 22/240+241+242 29-1-1681
hij ovl, oom van de kinderen is joost vassen van ardennen (won o/y) verkoopt een rentebrief ten name van hilleken adrijaans weduwe van joost vassen ra o/y 22/263 omtrent 1682.
de kinderen joost en cornelis zijn schuldeisers ra o/y 23/21 3-8-1683
* vassen van ardenne
de kinderen zijn:
- jacob
- joost (ovl, zijn dochter is maria x leendert schiltman, won kralingseveer)
- hendrick (ovl, zijn zoon is hendrick, won te dordrecht)
de kinderen resp kleinkinderen zijn erfgen van elisabeth jacobs schiltman, schuldeisers ra bergambacht lage vierschaar 3 9-9-1681.

* vassen van ardenne
de kinderen cornelie en vas won te o/y, verkopen huis te lekkerkerk 22-5-1698
kind joost (won o/y) verkoopt land te lekkerkerk in het joost vassenweer 22-5-1698 ra lekkerkerk 16
* vaster van ardenne
de kinderen jacob, joost en heijndrick won te kralingen hun behuwd vader is jan dircxsz. bont waarvan zij enige erfgen. zijn. de broers van j.d.b. protesteren hoge raad 46 23-5-1642.
* vastert van ardennen
is de oom van maria van der meij (jd, nu won gouda) welke trouwen gaat notr. gouda 147 ii fo 15 12-5-1639.
[http://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=2925&type=source]

- Adriana van Ardenne, wede. van Dordrecht wonende tot Gouda (1674), otr. (1) NN, tr. (2) Dordrecht 25-11-1674, tr. (2) Gouda 9-12-1674 Jacob van Haerlem, pontgaerder, j.m. van Dordrecht, won. bij de Vuijlpoort, overl. voor 29-9-1695.
NB.
- otr. 25-11-1674
  Jacob van Haerlem, pontgaerder, j.m. van Dordrecht, won. bij de Vuijlpoort, met
  Adriana van Ardenne, wede. van Dordrecht, wonende tot Gouda
  (bescheijt gegeven om tot Gouda te trouwen den 9 december 1674)
 [http://files.archieven.nl/46/f/11.23/11_23_1674.pdf]
- Aanstellingen stadsfuncties 1676-1809 (ambtenaren: beurtschipper, bierdrager, mazelaar, turftonster, koolweger, lantaarnaansteker etc) [www.dordtenazoeker.nl]
  Datum 29-09-1695
  Naam Jacob van Haarlem
  Functie pondgaarder
  Tekst commissie/admissie Actum den 29e Septemb. 1695.
Alsoo door doode ende affsterven van Sr. Jacob van Haarlem, is comen te vaceren en open te vallen het offitie van een pontgaarders ampt binnen deser Stede Dordt; Soo ist’ dat mijn Ed.e Heere van(de) Gerechte Thesauriers ende goede Luijden vanden achten der voorn. Stad in agtinge genomen hebbende de goede Conduiten bequaamhijt ende neerstighijt van Sr. Pieter Wilmart ende Philippus van Haarlem, bijde de voorsz. personen aangestelt ende gecommitteert hebben gelijck als haar Ed.e Groot Achtb. aanstellen ende Committeren bij dese, tot pontgaarders alhier ter Stede, In plaatse van(de) geme.e Sr. Jacob van Haarlem, op alsulcke baten, Emolumenten ende proffijten als daar toe sijn Staande, mits haar in alles regulerende naar d’Ordonnantie op het voorsz. Offitie van het pontgaarderschap bij haar Ed.e Groot Achtb. Geemaneert ende doende den behoorlijcken eed aan handen van(de) Heer Officier ofte bij desselfs abs.tie aan sijn Ed.ts Stadhouder.
  folionummer 125vs
  Bron Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inventarisnr. 1911 (1676-1699)
- AO Akten van overdracht van het Stadsarchief Dordrecht
  Datering: 09-01-1699
  Soort akte: overdracht
  Koper: anthonij van wesell, pondgaarder
  Verkoper: jan bosman
 Straatnaam: buiten de vuilpoort
  Buur: adriana van ardennen cornelis van der putten
  Vorige eigenaar: heijltje van den berg (weduwe)
  Overige personen: aart bosman (overleden) jacobus van haarlem (overleden)
  Bedrag: f 3000
  Folionummer: 4v
  Aktenummer: 1
  Archiefnummer: 9 Gerecht van Dordrecht
  Inventarisnummer: 801
- Dordrecht impost op overlijden
Aardenne, Aardennen, Aerdenne, Aerdenne
Aaltje van 3 Dec 1755 (klasse) f 15
Adriana van 9 Jan. 1705 (klasse) f 30
Aardenne
Anna 25 Sept 1781 (klasse) f 30
Gloria van 28 Maart 1789 (klasse) f 3
Gloria van tk (het kind) 5 April 1769 (klasse) f 3
Hendrik van 4 Junij 1788 (klasse) f 30
Hendrik van tk 27 Maart 1754 (klasse) f 15
Catharina van 15 Oct. 1802 (klasse) f 30
Leendert van 28 Julij 1707 D18v.
Sijgje van 22 Oct. 1704 (klasse) f 3
Vas (Fas) van de vrouw 24 Dec. 1705 D7v.
Vas (Fas) van tk 22 April 1709 D8.
- bron Grafboek St.-Janskerk (incl. kapellen en kelders)

  toegangsnummer ac566
  inventarisnummer 70
  bladzijde NZC - L 13 fol. 219r
  jaartal 1702
  naam Adriana van Ardenne
  plaatsnaam Gouda
  [http://www.samh.nl/genealogie/bronnen-tot-1811/doop-trouw-en-begraafboeken/1412746/]
Kinderen:
1. Blasius van Haerlem, ged. Dordrecht 8-12-1675.
2. Cornelia van Haerlem, ged. Dordrecht 30-6-1677.

- otr. Dordrecht 14-7-1647 [11_20_1646.pdf ]
  Hendrijck Hendrijcksen Vos, twijnder, j:m: wonende bij de Grote Kerck, met
  Maeijcke Pieters, j.d. wonende inde Tolbrugstraet landsijde, beijde van Dordrecht.
- Doopinschrijving Hendrijck, 1648.12.12
  Datering: 1648.12.12   Doopplaats: Dordrecht
  Ondertrouwdatum ouders: 1647.07.14
  Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer: 1-7
  Kind: Hendrijck
  Vader: Hendrijck {Vos} Hendrijcksen
  Moeder: Marijken Pieters 
- Datering: 1650.08.17   Doopplaats: Dordrecht
  Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer: 1-7
  Kind: Glaudina
  Vader: Hendrick {Vos} Hendricksz
  Moeder: Marij Pieters
-  Datering: 1652.12.23   Doopplaats: Dordrecht
  Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer: 1-7
  Kind: Pieter
  Vader: Hendrick {Vos} Hendricksz
  Moeder: Marij Pieters 
- Datering: 1654.11.30
  Doopplaats: Dordrecht
  Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
  Kind: Johannes
  Vader: Hendrijck Hendrijcksen
  Moeder: Maria Pieters
  Inventarisnummer: 1-7

- otr. Dordrecht 13-8-1634
  Hendrick van Ardennen, geboren te St. Lambert in de Palts, wollewever,
  Trijntje Saijers, weduwe van Pieter Delmont, geboren tot Straesburg. (pr. schrijven van de Fransche Kerck)
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.19/11_19_1633.pdf]

- otr. Dordrecht 12-6-1650
  Adriaen van Ardenne, schiptimmerman, jongman van Dordrecht woont buijten de Spuijpoort
  Hester Vlack, jonge dochter vande Gouda, ende aldaer wonende.   (Bescheijt gegeven op den 30 junij om ter Goude te mogen trouwen)
  Kinderen:
  1. Aertje, ged. Dordrecht 2-5-1655.
  2. Johannes, ged. Dordrecht 10-10-1657.

- otr. Dordrecht 11-9-1650
  Joost van Ardenne, schiptimmerman jongman van Dordrecht wonende buijten de Spuijpoort
  Cornelia Doens (Cornelia Jans), jonge doghter vander Gouda & aldaer wonende   (proclamatie Gouda) (Bescheijt gegeven om te Gouda getrouwt te werden den 29e Septemb. 1650)
  Kinderen:
  1. Geertruijt, ged. Dordrecht 23-9-1654.
  2. Anneken en Geertruijt, ged. Dordrecht 1-9-1655.
  3. Pieter, ged. Dordrecht 21-7-1658.
  4. Johannes, ged. Dordrecht 20-9-1660.
  5. Fastert, ged. Dordrecht 21-8-1662.
- Doopinschrijving Fastert, 1662.08.21
  Datering: 1662.08.21 Doopplaats: Dordrecht
  Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer: 1-7
  Kind: Fastert
  Vader: Joost Pietersen van Ardennes
  Moeder: Cornelia Jans

- otr. 16-2-1653
  Cornelis Aelberts vander Werff, schiptimmerman j.m. van Dordt. woont buijten de Spuijpoort
  Neeltje Arijens van Ardennen, j.d. van Leckerkerck wonende aldaer (per schrijven van Leckerkerck)
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.20/11_20_1652.pdf]


****

(c) Evd Dordrecht februari/maart 2015.