VAN BARTHOLD

- Christiaan van Barthold, overl. voor 1825, tr. Anna Margaretha van Fresen, geb. ca 1755, overl. Gouda 16-09-1825 (70 jr)
NB.
- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
  Algemeen Gemeente: Gouda Soort akte: Overlijdensakte
  Aktenummer: 282 Aangiftedatum: 18-09-1825
  Overledene Anna Margaretha van Fresen
  Geslacht: V Overlijdensdatum: 16-09-1825 Leeftijd: 70 Overlijdensplaats: Gouda
  Partner Christiaan van Barthold Relatie: Weduwe


- Louis Andrť Antoine van Barthold, ged. Bethune Frankrijk ca 1788, belastingcontroleur, overl. Hees 01-05-1873 (85 jaar)

- Henrie Antoine van Barthold, 2e commies residentie-kantoor te Batavia (1845), tr. Muntok 7-7-1847 Frederika Heijdeman
NB.
- Benoemd tot tweeden kommies op het residentie-kantoor te Batavia, H.A. van Barthold.
[Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad 22-11-1845]
- GETROUWD.   Henrie Antoine van Barthold met Frederika Heijdeman
  Muntok 7 Julij 1847. Eenige kennisgave.
[Javasche courant17-07-1847]
- Oost- en West-IndiŽ: Administratie Indische Pensioenen
  Naam: Henri Antoine van Barthold
  Bronverwijzing Nummer toegang: 2.10.09,A1, folionummer: 188
[gahetna.nl]
- Oost-IndiŽ: Stamboeken Ambtenaren en Gouvernementsmarine
H.A. van Barthold
Bronverwijzing Nummer toegang: 2.10.36.22, inventarisnummer: 902, folionummer: 6 (Register: I)

- Henri Louis Josef van Barthold, lid der Samarangsche weeskamer (1828), vendumeester en notaris te Samarang, overl. Samarang 28-11-1835, tr. Anna Cornelia Meijer, wonende te Samarang (1835).
NB.
- Heden werd ond door den dood ontrukt onze geliefde jongste zoon, in den jeugdigen leeftijd van nog geen jaar. 
  VAN BARTHOLD / A.C. van Barthold geb. Meijer
  Samarang den 2de Maart 1828.
[bron: Javasche courant 15-03-1828, Dag]
- Honorabel ontslagen op verzoek: P.A. Klerks en H.L.J. van Barthold, leden der Samarangsche weeskamer
[Javasche courant 30-08-1828, Dag]
- Alzoo de Raad van Justitie te Samarang bij rekwest in dato 15 deze, op het door Charles Philip Ducloux, prokureur postulerende bij gemelden raad, inhoedanigheid van speciale gemagtigde van Henri Louis Joseph van Barthold, wonende alhier, in kwaliteit als curator over de persoon en goederen van ISRAEL DAVID, gedaan verzoek, geaccordeerd heeft......;
[Javasche courant 02-07-1831, Dag]
[http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010503063%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0015]
- Bevallen van eene zoon de echtgenoote van Van Barthold, Samarang, 3 Febr 1833.
[bron: Javasche courant 09-02-1833]
- BENOEMD tot vendumeester te Samarang den ambtenaar H.J.L. van Barthold, notaris aldaar;
[Javasche courant 14-01-1835, Dag]
- Op den 28sten November 1835 is mijn echtgenoot Henri Louis Joseph van Barthold, vendumeester en notaris te Samarang, aldaar overleden, mij nalatende acht minderjarige kinderen te jong, om het droevig en onherstelbaar verlies te beseffen, dat hun en mij te beurte viel. A.C. MEIJER, wed van Barthold.
[bron: Javasche courant 09-12-1835]
- NAGERLATEN BOEDELS. Krachtens vonnis van den raad van justitie alhier, dd 12 Julij jl worden de crediteuren in den insolventen boedel van wijlen H.L.J. van Barthold, opgeroepen, om de ......A. Houtkoper, Samarang 7-8-1837;
[Javasche courant 19-08-1837]
- Oost-IndiŽ: Stamboeken Ambtenaren
  Achternaam Barthold Initialen H.J.L. Tussenvoegsels von
  Bronverwijzing Nummer toegang: 2.10.01, inventarisnummer: 3095, folionummer: 130
  Bronverwijzing Nummer toegang: 2.10.01, inventarisnummer: 3091, folionummer: 68
- Oost- en West-IndiŽ: Administratie Indische Pensioenen
  Naam: H.J.L. van Barthold
  Bronverwijzing Nummer toegang: 2.10.09,A2, folionummer: 221

Kinderen:
1. Anna Henriette Maria van Barthold, geb. Samarang ca 1824, overl. Arnhem 7-9-1885 (61 jaar)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. zoon, geb. Samarang 3-2-1833.

- Wilhelmina Anna van Barthold, overl. voor dec 1840, tr. Batavia 22-5-1836 Emile Jules Ferdinand Bousquet; hij tr. (2) Batavia 23-12-1840 Amalia Georgina Bestelmeijer.
NB.
- Getrouwd
  Emile Jules Ferdinand Bousquet met
  Wilhelmina Anna van Barthold
  Batavia, den 22sten Mei 1836.
[Javasche courant 15-06-1836]
- Getrouwd 
  Emile Jules Ferdinand Bousquet weduwnaar A.W. van Barthold en 
  Amalia Georgina Bestelmeijer
   Samarang 23 Dec. 1840
[Javasche courant 23-01-1841]
[http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010502928%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0010]


- Louisa Henriette Cornelia van Barthold, geb. Semarang (Java) 20-1-1826, overl. Den Haag 14-4-1915 (90 jaar; weduwe), tr. Soerabaya 6-9-1856 Barend Jan van Eck, geb. ca 1819 (64 in 1883), wedr. van Jonkvr. C.C.F.L. de Charon de St. Germain (1857), wonende Den Haag (1883).
Wonende: Den Haag (1878, 1886), Den Haag Balistraat 65 (vanaf 15-6-1901).
NB.
- GETROUWD
B.J. van Eck wedr. van Jonkvr. C.C.F.L. de Charon de St. Germain met L.H.C. van Barthold.
Soerabaya, 6 September 1856
[Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie 13-09-1856
; http://kranten.kb.nl/]
- Overledene Henri Louis Joseph van Eck , leeftijd 10 maanden
  Vader Barend Jan van Eck
  Moeder Louisa Henriette Cornelia van Barthold
  Plaats Rotterdam Datum overlijden 23-09-1863
  Opmerkingen akte nr. 3021
  Geboorteplaats Soerabaija Bron Rotterdam 1863 d146v
[http://rotterdam.digitalestamboom.nl]
- Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond bij het overlijden van ons geliefd jongste kind, betuigen wij onzen opregten dank.
B.P. van Eck en L.H.C. van Eck van Barthold
[Rotterdamsche courant 29-09-1863; http://kranten.kb.nl/]
- bev.reg. 1913-1939 Inwoner 's-Gravenhage
  1 HENRI CASPARUS ALEXANDER VAN BARTHOLD MULLER * Batavia 25-01-1857
  2 LOUISE HENRIETTE CORNELIA VAN BARTHOLD * Samarang 20-01-1926 
[http://denhaag.digitalestamboom.nl]
- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Het Utrechts Archief
  Algemeen Toegangnr: 1221 Inventarisnr: 1981
  Gemeente: Zeist Soort akte: Overlijdensakte
  Aktenummer: 44 Aangiftedatum: 22-01-1943
  Overledene Dorothea Elisabeth van Eck Geslacht: V
  Overlijdensdatum: 22-01-1943 Leeftijd: 83
  Overlijdensplaats: Zeist 
  Vader Barend Jan van Eck / Moeder Louise Henriette Cornelie von Barthold
  Partner Adriaan Theodore Prins van Westdorpe Relatie: weduwe van
Kinderen:
1. Dorothea Elizabeth van Eck, geb. Soerabaja (NOI)(41 in 1900) ca 1859, overl. Zeist 22-1-1943 (83 jaar), tr. (1) 's-Gravenhage 5-9-1878 (akte 646)  Johann Jacobus Blanckenhagen, geb. Batavia ca 1851 (27 in 1878), econoom, overl. voor 1900, zoon van Johann Jacobus Blanckenhagen en Dorothea Elizabeth Sebo, tr. (2) Oudshoorn 17-11-1900 Adriaan Theodore Prins, geb. Rotterdam (44 in 1900) ca 1856, gescheiden van Anna Elisabeth Crommelin (1900), zoon van Theodore Louis Lambert Prins en Cornelia Crommelin.
2. Catharina Maria Anna van Eck, geb. Soerabaja  ca 1861(25 in 1886), tr. 's-Gravenhage 12-5-1886 (akte 325) Jacobus Willem Cornelis Bloem, geb. Amsterdam (28 in 1886), burgemeester van Oudshoorn, zoon van Jacobus Cornelis Bloem (minister van FinanciŽn) en Catharina Petronella Suzanna Hugenholtz.
3. Henri Louis Joseph van Eck, geb. Soerabaja dec 1862, overl. Rotterdam 23-09-1863 (leeftijd 10 maanden).

- I. Henriette van Barthold, geb. ca. 1834, wonende te Batavia (1883), overl. Siekaboemi 24-6-1915 (81 jaar), tr. Alexander Muller, overl. voor 1883.
NB.
- Overleden op den 24sten Juni 1915 te Soekaboemi, in den ouderdom van 81 jaren 
  Mevr. de Wed. H. MULLER- van BARTHOLD.
Hartelijk dank voor de ondervonden vele blijken van belangstelling bij het overlijden van Mevr. de Wed. H. MULLER- van BARTHOLD.
Namens de familie P.A. de NIJS BIK.
[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie 26-06-1915]
[http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010168557%3Ampeg21%3Ap004%3Aa0156]
Kinderen:
1. Henri Casparus Alexander Muller, geb. Batavia 25-1-1857, volgt II.

II. Henri Casparus Alexander Muller, geb. Batavia 25-1-1857, in gouvernementdienst als alg. secretaris (1878), 2e commies bij de algemeene secretarie (1879), 1e commies en vervolgend hoofdcommies bij de algemeene secretarie (1882), Oost Indisch Hoofdambtenaar (1883), secretaris residentie Batavia (1887), assistent-resident Probolonggo (1896), assistent-resident Soekaboemi (1902), assistent-resident Sragen (res. Soerakarte (1906), eervol ontslag (1909), waarn. secretaris gymnasium Willem III te Batavia (1910), wonende te Batavia (1883), officier in de orde van den Witten Olifant, overl. Den Haag 4-2-1940, begr. Alg. begraafplaats Kerkhoflaan, tr. Den Haag 20-2-1883 ('met de handschoen') Aletta Johanna SchrŲder, geb. Batavia 22-2-1862, dochter van Johann Arendt SchrŲder (directeur der Nederlandsch Indische Stoomvaartmaatschappij; wonende te Den Haag in 1883) en Castalie van Zuijlen van Nievelt (wonende te Den Haag in 1883). 
Wonende: tot 29-3-1922 te Batavia; vanaf 29-3-1922 tot 16-9-1922 te Den Haag; vanaf 16-9-1922 te Batavia, vanaf 1-6-1926 te Den Haag;
NB.
- huwelijk Den Haag 20-2-1883 Barent Jan van Eck, oud 64 jaar, zonder beroep, wonende alhier, als bij akte op den 24-11-1882 voor Johannes Diedericus de Riemer, Notaris te Meester Cornelis, residentie Batavia, eiland Java en getuigen aldaar verleden ten den bijzonderlijk gemachtigd door Henri Casparus Alexcander Muller.
- jaar - naam - schip
1915 H.C.A. van Barthold Muller Rembrandt
1915 mevr. van Barthold Muller en dochter Rembrandt
1921 H.C.A. v. Barthold Muller, echtg. en kind Patria
1922 H.C.A. van Barthold Muller Tabanan
1922 mevr. van Barthold Muller en dochter Tabanan
1926 fam. H.C.A. Barthold Muller Patria

- GEHUWD.
  R.B.L. Taylor en H. van Barthold-Muller
  Weltevreden, 6 December 1924
  Tanah-Abang W32
 Eenige en algemeene kennisgeving.
[Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad 06-12-1924]

- bev.reg. 1913-1939 Inwoner 's-Gravenhage
  1 HENRI CASPARUS ALEXANDER VAN BARTHOLD MULLER * Batavia 25-01-1857
  2 LOUISE HENRIETTE CORNELIA VAN BARTHOLD * Samarang 20-01-1926 
[http://denhaag.digitalestamboom.nl]
- MARRIED Ronald Basil Loudon Taylor and Henriete van Barthold Muller. Batavia 6-12-1924
[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie 06-12-1924, Dag]
- Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad 05-02-1940

Kinderen:
1. Henriette van Barthold Muller, geb. Probolinggo 26-5-1896, woont te Londen (1940), overl. na 1940, tr. Batavia/Weltereden 6-12-1924 Ronald Basil Loudon Taylor, woont te Londen (1940, overl. na 1940. (Kinderen: Kenneth Taylor en Gerald Taylor)

- J. van Barthold, tr. M. Thiemann 
NB.
- echtpaar J. van Barthold-M. Thiemann 
Na 1930, na het sluiten van de suikerfabriek Klampok, afgeschreven uit Indie.


- C. van Barthold, naar Indie (1854).
NB.
- VERTROKKEN PASSAGIERS.
  N.I. Schip Koningin der Nederlanden: heer C. van Barthold, R.P. Tolson;
[Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie 15-11-1854]

- H.C.A.G.L. van Barthold, geb. 1-5-1849, overl. 28-2-1910, begr. Jakarta 1910, tr. Batavia 17-8-1874 Mr. J.P. Metman, overl. voor ca 1911.
NB.
- Getrouwd mr. J.P. Metman en G. van Barthold, Batavia
[De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 26-08-1874, Dag]
- Getrouwd mr. J.P. Metman en G. van Barthold, Batavia
[Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie 18-08-1874, Dag]
- Bevallen: G. Metman-Van Barthold, zoon, Batavia;
[BRON: Het nieuws van den dag : kleine courant 24-04-1877]
- (Batavia) Komediegebouw fancy fair
  mevrouw G. METMAN van Barthold.
[BRON: Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie 18-10-1890, ]
- Debiteuren en Crediteuren van wijlen de Wed. H.C.A.G.L. METMAN geb. Van Barthold, worden verzocht voor 15 april a.s. betaling of aangifte te doen ten kantore van Mr. A. Barendsen, Passar Pisang, Batavia. 
De beneficiaire erfgenamen, L. Metman en J.P. Metman
[BRON: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie® 02-03-1911]
- Naam: Kerkhof Tanah Abang printversie
  Adres: Jakarta (IndonesiŽ)
Onleesbaar, weduwe van J. van Lennep overl te Salatiga 9 december 1882 Geertruida Metman van Barthold geb 1 mei 1849 overl 28 februari 1910
[http://www.online-begraafplaatsen.nl/z]

- I. Andrť van Barthold, tr. Hendrina Veenendaal
NB.
- Heden overleedn aan eene korstondige ziekte Mejufvrouw L.M.E. van Barthold
  Rotterdam 1 Julij 1866. W. Lampe
  Strekkende deze tot bijzondere en algemeene kennsigeving.
- Overledene Louise Matthilde Eleonora van Barthold , leeftijd 41 jaar
  Vader Andrť van Barthold
  Moeder Hendrina Veenendaal
  Plaats Rotterdam Datum overlijden 01-07-1866
  Opmerkingen akte nr. 2704
  Geboorteplaats Gouda Bron Rotterdam 1866 d083v
[Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad 03-07-1866]
Kinderen:
1. Louise Matthilde Eleonora van Barthold, geb. Gouda, overl. Rotterdam 1-7-1866 (41 jaar).

- C.W. van Barthold, geb. ca 1833, 2de kommies op het bureau van den gouverneur van Sumatra's Westkust (1867-1868), overl. Batavia ca april 1893 (60 jaar).
NB.
- Tot tweeden kommies op het bureau van den gouverneur van Sumatra's Westkust C.W. van Barthold.
[De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad  16-08-1867]
[http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010287191%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0028]
- ONTSLAGEN, op verzoek eervol, uit zijne betrekking wegens ziekte, onder toekenning van wachtgeld, de tweede kommies op het bureau van den gouverneur van Sumatra's Westkust C.W. van Barthold.
[De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 27-04-1868]
- overleden: Ch.W. van Barthold, 60 j., Batavia
[Rotterdamsch nieuwsblad 06-04-1893, Dag]
- Oost-IndiŽ: Stamboeken Ambtenaren en Gouvernementsmarine
  Initialen Chr.W.
  Tussenvoegsel van
  Achternaam Barthold
  Bronverwijzing Nummer toegang: 2.10.36.22, inventarisnummer: 907, folionummer: 310 (Register: O)


- Frederika Diederika Wilhelmina Josephina Antoinetta van Barthold, overl. Den Haag 20-1-1867 (17 jaar).
NB.
- Heden overleden zacht en kalm mijne geliefde dochter Frederika Diederika Wilhelmina Josephina Antoinetta van Barthold, 17 jaar, Den Haag 20-1-1867 Wed. J. van Lennep
[Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage27-01-1867, Dag]

-
L.Chr.H. van Barthold
NB.
- Oost-IndiŽ: Stamboeken Ambtenaren en Gouvernementsmarine
  Initialen: L.Chr.H.
  Tussenvoegsel van
  Achternaam Barthold
  Bronverwijzing Nummer toegang: 2.10.36.22, inventarisnummer: 901, folionummer: 98 (Register: H)


- A. van Barthold, hulpopzichter (1939)
NB.
- Cultures. MUTATIES IN DE SUIKER.
  Vertrokken van de suikerfabrieken:
  alibagor als tijd. hulpopzichter A. van Barthold.
[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie 07-07-1939, Avond]

- Johan van Barthold, geb. Semarang (Java) 04-09-1915, overl. Kuye (Thailand) 21-11-1944.
NB.
- Johan van Barthold
  geboorteplaats Semarang (Java)
  geboortedatum 04 - 09 - 1915
  plaats van overlijden Kuye (Thailand)
  datum van overlijden 21 - 11 - 1944
  beroep Militie-stoker
  groep Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en Indisch verzet  pagina 8
[http://www.erelijst.nl/johan-van-barthold]

- Arthur van Barthold, geb. Djokjakarta 14-04-1905, overl. Manilla 313 Gen. Hospitaal 14-11-1945
NB.
Achternaam Barthold
Voornamen Arthur
Rang Ls.Sld.
Mil. onderdeel KNIL.
Geboorteplaats Djokjakarta
Geboortedatum 14-04-1905
Overlijdensplaats Manilla 313 Gen. Hospitaal
Overlijdensdatum 14-11-1945
CategorieŽn Militair
[http://srs.ogs.nl/index.php?go=home.slachtoffer&id=6997]
- Japanse interneringskaarten
  Surname: Barthold Given names Arthur
  Infix van
  Date of birth 1905-04-14
  Scan [http://proxy.handle.net/10648/6a10a955-ee59-467f-aa01-31d8e993c59b]
  Reference Nummer toegang: 2.10.50.03, inventarisnummer: 418

- overleden A.H.M. van Barthold, Arnhem
[Algemeen Handelsblad 09-09-1885]

(c) Dordrecht april 2012.