BINNENDIJK
Valkenburg (ZH), Leiden, Ned.-Indië (Indonesië)

I. Simon Hendrikszoon Binnendijk, geb. 6-10-1714, overl. 19-9-1786, tr. Valkenburg 25-5-1760 Antje Dirks van Egmond.
NB
- inventarisnummer 40 / bladzijde 211v / datum 30-11-1780
Cornelia van der Pauw, nu weduwe van Barend Vergunst Gz, wonende te Alphen, getrouwd op 11-04-1777 te Alphen. Daar zij rooms katholiek was, was het huwelijk onder gemeenschap van goederen niet toe gestaan. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, nu 3½ jaar en 4½ maanden oud. Barend Vergunst Gz was in eerste huwelijk getrouwd met Aafje Conijnenburg, hun testament voor Cornelis van Oudendorp, notaris te Rijnsaterwoude d.d. 24-03-1768, waarin de bemoeienis van weeskamer en schout gesecludeerd werd. Gestelde voogden over de kinderen: Cornelia van der Pauw, indien zij niet hertrouwt, Jan Vergunst, wonende te Oudshoorn en Daniël Vergunst, wonende te Aarlanderveen, als oomskinderen van de overledene, Simon en Frans Binnendijk, wonende te Valkenburg, ooms van moederszijde.
[http://www.groenehartarchieven.nl/detail.asp?File=sdk_k1ora&DocID=20250276]
- inventarisnummer 40 / bladzijde 215v / datum 22-05-1781
Cornelia van der Pauw, weduwe van Barend Vergunst Gz, wonende te Alphen, Jan Vergunst, wonende te Oudshoorn, Daniël Vergunst, wonende te Aarlanderveen, Frans en Simon Binnendijk, wonende te Valkenburg, als voogden, (zie folio 211v) verkopen aan Cornelis van Rijn, wonende te Alphen, een pannen- en estrikbakkerij met ovens, blokken, kleimolen, schuur, stalling c.a. met woonhuis in Alpherhoorn, strekkend van de Hoge Rijndijk tot aan de Rijn, belend ten oosten Teunis Peeterse, ten westen Johannes van Bergen van der Gijp. Koopsom 6.505 gulden.
- inventarisnummer 40 / bladzijde 217v / datum 22-05-1781
Cornelia van der Pauw, weduwe van Barend Vergunst Gz, wonende te Alphen, Jan Vergunst, wonende te Oudshoorn, Daniël Vergunst, wonende te Aarlanderveen, Frans en Simon Binnendijk, wonende te Valkenburg, als voogden, (zie folio 211v) verkopen aan Teunis Tuithof, wonende te Alphen, een bouwhuis, berg en zomerhuis met 11 morgen 200 roeden wei- als hooiland, hiervan 8 morgen 200 roeden in de Steekt met het huis, strekkend uit de Rijn over de Rijndijk tot de Toegangskade, belend ten oosten Gerrit Verbeek, ten westen Arij de Jong en 3 morgen in het Rijneveld, waarvan 1 morgen, belend ten oosten Gerrit Verbeek, ten westen de volgende 2 morgen, belend dezelve ten oosten het voorgaande perceel van 1 morgen, ten westen het Duitse Huis te Utrecht. Koopsom 3.050 gulden.
vervolg a folio 220. 22-05-1781. Teunis Tuithof is schuldig aan Johannes Bartels, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, een bedrag van 2.000 gulden. Gesteld onderpand: bovengenoemde onroerende goederen. Geroijeerd door de erfgenamen van Teunis Tuithof en Aaltje Pieterse Ket op 19-03-1793.
- inventarisnummer 40 / bladzijde 224v / datum 22-05-1781
Cornelia van der Pauw, weduwe van Barend Vergunst Gz, wonende te Alphen, Jan Vergunst, wonende te Oudshoorn, Daniël Vergunst, wonende te Aarlanderveen, Frans en Simon Binnendijk, wonende te Valkenburg, als voogden, (zie folio 211v) verkopen aan Dirk Munnik en Willem van der Mark, beiden wonende te Alphen, 5 morgen 566 roeden weiland in de polder achter de Kerk, strekkend van de Rijndijk tot het land van Jan Ploos van Amstel, belend ten oosten Ploos voornoemd, ten westen Gijsbert Dirk Casius. Koopsom 2.500 gulden.
Kinderen:
1. Antje Binnendijk, ca 1761
2. Dirk Binnendijk, ged. Valkenburg (Z-Holl) 14-2-1762, volgt II
3. Alida Binnendijk, ca 1764
4. Maartje Binnendijk, ca 1766
5. Hendrik Binnendijk ca 1768
6. Hendrik Binnendijk ca 1770
7. Cornelis Binnendijk ca 1770
8. Hendrik Binnendijk ca  1772

II. Dirk Binnendijk, ged. Valkenburg (Z-Holl) 14-2-1762, kastelein/bouwman, tr. Oegstgeest 29-4-1792 Geertrui van Wetering
Kinderen:
1. Simon Binnendijk, geb. ca 1793.
2. Jan Binnendijk, geb. Valkenburg 8-5-1794, volgt IIIa.
3. Dirk Binnendijk, ged. Valkenburg 1796, volgt IIIb.
4. Krijntje Binnendijk, geb. ca 1797.
5. Antje Binnendijk, geb. Valkenburg 1800, tr. Katwijk 22-08-1830 Cornelis Ouwehand, geb. Katwijk aan Zee 1803, zoon van Jacob Ouwehand en Pietertje van Duijne.
6. Dina Binnendijk, geb. 1802.
7. Alida Binnendijk, geb 1805, overl. Haastrecht 21-07-1837 (32 jr), tr. Adrianus Goedhart (Kinderen: Adrianus Goedhart)

** generatie 3 **

IIIa. Jan Binnendijk, geb. Valkenburg 08-05-1794, tuinknecht (1820), tr. Leiden 17-06-1819 Elisabeth van der Walle, geb. Leiden 22-03-1792, overl. Leiden 08-02-1836, dochter van Nikolaas van der Wallen en Willemina Stieva.
NB.
... voor f 300 beschikbaar gesteld. Een geschikten opvolger vond men in JAN BINNENDIJK, meesterknecht in den hortus te Leiden. Deze overleed in 1833 en werd opgevolgd door WILLIAM KENT ...
[De hoogleraren in de geneeskunde aan de Hogeschool en het Athenaeum te ... - Pagina 23 door Jan Wendelius Napjus, Gerrit Arie Lindeboom - 1985 - 210 pagina’s]

Kinderen:
1. Geertrui  Binnendijk, geb. Leiden 5-04-1820, overl. Leiden 13-3-1821.
2. Simon Binnendijk, geb. Leiden 26-3-1821, volgt IV.
3. Nicolaas Binnendijk, geb. Leiden 22-09-1822.

IIIa. Dirk Binnendijk, ged. Valkenburg 1796, militair (1825), opzigter (1872), overl. Pannerden 18-08-1872 (76 jr), tr. Arnhem 1-8-1825 Wilhelmina Reijntjes, geb. Emmerik, dienstmeid (1825), dochter van Hendrik Reintjes en Margaretha Kuenen.
NB
- [http://www.genealogieonline.nl/genealogie-van-der-veen/I3734.php]

Kinderen:
1. Catharina Dorothea (Ook Theodora) Binnendijk, 1821-1886.
2. Johanna Wilhelmina Binnendijk, ca 1828-1844.
3. Theodorus Joannes Hendrikus Binnendijk, geb. ca 1829.
4. Aleida Adriana Henrica Binnendijk, 1834-1847.
5. Wilhelmus Johannes Binnendijk, 1837-1913.

** generatie 4 **

IV. Simon Binnendijk, geb. Leiden 26-3-1821, tuinman (1844), botaniscus, student Hort. Lugd. Batavum door Prof. de Vriese; Assistant Curator in the Botanic Garden at Buitenzorg (1850-1869), overl. Buitenzorg 28-10-1883, tr (1) Leiden 26-4-1844 Maria van Tol, geb. Leiderdorp, naaister, overl. Leiden 26-5-1845, dochter van Cornelis van Tol en Maria van Soest, tr. (2) ca 1850 Bernardina Antoinetta Bolke (Bölke), geb. waarsch. Cloppenburg (Duitsland).
NB
- VIBDNI003150 Stukken betreffende de nalatenschap van B. B. Crone, in leven gehuwd met Julia de Blot, 1875-1876/Buitenzorg
afgehandeld door mede-executeur testamentaire Simon Binnendijk.
[Index registratienummers vd Indsiche bronnen; http://194.171.109.12/download/cbg_index_regnrs_oib.pdf]
- Binnendijk, Simon beroep tuinman geboren 26-03-1821 Leiden leeftijd 23
Tol, Maria van ** wonende te Leiderdorp
huwelijk otr.26-04-1844 Leiden beroep naaister geboren..-..-.... Leiderdorp overleden 26-05-1845 Leiden
Kind: NN, 18-05-1845 Leiden, ?18-05-1845 Leiden
[http://www.leidenarchief.nl]
- Binnendijk, Simon
(Source: Flora Malesiana ser. 1, 1: Cyclopaedia of collectors)
(Source: Flora Malesiana ser. 1, 5: Cyclopaedia of collectors, Supplement I)
Born: 1821, Leiden, Holland. Died: Oct. 28, 1883, Buitenzorg, Java.
career:
Got a special training as Student Gardener in the Hort. Lugd. Batavum by Prof. de Vriese; Assistant Curator in the Botanic Garden at Buitenzorg, 1850-69, and subsequently Curator of the said Garden. By decree of May 10th, 1866, he was charged with a botanical exploration of New Guinea. When the steamship 'Prinses Amalia' did not proceed on the voyage, the original project was cancelled and Binnendijk seized the opportunity to collect in the Moluccas, and possibly on the way thither in Borneo and Bali. He published some papers in collaboration with Teysmann.
1 Garcinia binnendijkii Pierre was named after him.
[http://www.nationaalherbarium.nl/fmcollectors/b/BinnendijkS.htm]
- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 8609 Gemeente: Nijmegen
Soort akte: overlijden Aktenummer: 475 Aangiftedatum: 16-07-1927
Overledene Elisabeth Marie Binnendijk
Overlijdensdatum: 16-07-1927 Overlijdensplaats: Nijmegen
Vader Simon Binnendijk // Moeder Bernardina Antoinetta Bolke
Nadere geboortepl: Buitenzorg; oud 73 jaar
- ....De minder welwillende houding, door den Leidschen Hoogleeraar tegenover den Buitenzorgschen Tuin aangenomen, zoude zich nog op een andere wijze openbaren. Het aan van Gesler gegeven ontslag als adsistent-hortulanus deed nl. bij dien geleerde het denkbeeld rijpen, voor de opengevallen en nog niet vervulde betrekking een zijner onderhoorigen aan te bevelen, en wel den onder Schuurmans Stekhoven in den Leidschen Hortus voor het tuinbouwvak opgeleiden tuinknecht S. Binnendijk. Op zich zelven beschouwd, kon die poging door niemand worden misprezen, maar, wat haar bedenkelijk maakte, was dat zij in verband stond met den wensch, een agent van den Leidschen tuin toegang te verschaffen tot den Buitenzorgschen. Dit laatste bleek o.a. uit een in Februari 1850 naar Indië gezonden brief, waarin de Hoogleeraar zich als volgt uitdrukte: ‘Het voornaamste punt, dat thans beantwoording vereischt, is de plaatsing van dezen tuinknecht bij den Hortus te Buitenzorg.... De Minister heeft aan Z.E. (den Gouverneur-Generaal) aanbevolen de belangen der wetenschappelijke inrigting (d.i. van den Universiteits-tuin te Leiden), ten behoeve van welke de uitzending verlangd wordt.’ - In een ander schrijven heet het, dat, indien Binnendijk te Tjipannas geplaatst mocht worden, ‘het doel zijner missie’ niet zou worden bereikt. Het is niet te verwonderen, dat Teysmann, aan wien de
[p. 135]
Buitenzorgsche Tuin veel verplichting had, zulk eene met geheimzinnigheid voorbereide wijze om hem den voet dwars te zetten en op de vingers te zien, niet zonder ergernis vernam, en dat hij in zijne adviezen aan den Intendant daarvan blijk gaf door er voor uit te komen, dat hij de bedoeling van den Heer de Vriese zeer goed doorgrondde, doch daartegenover zijn gezag als 1e hortulanus en chef van den Hr. Binnendijk zou weten te handhaven. De Heer de Vriese, die zich in een zijner brieven aan den Intendant ‘de eerste botanicus van Nederland’ genoemd had, moest dan ook ondervinden, dat de Buitenzorgsche Hortulanus de persoon niet was, aan wien ledige plantenkisten en chargés d'affaires zoo maar konden worden toegezonden.
Aanvankelijk was Binnendijk's benoeming nog verre van zeker, daar men aan Zollinger, die inmiddels tijdelijk naar Europa teruggekeerd was, de uitdrukkelijke toezegging had gedaan, de betrekking van adsistent-hortulanus, zoo die mocht komen open te vallen, voor hem te bestemmen. De Indische Regeering wenschte deze toezegging gestand te doen, en eerst toen zij vernomen had, dat aan Zollinger in zijn vaderland (Zwitserland) eene betrekking was aangeboden en hij deze had aanvaard, werd de keuze op Binnendijk uitgebracht. Den 19en Juli 1850 werd hij tot adsistent-hortulanus te Buitenzorg benoemd
Het dient hier vermeld, dat de Vriese zich veel moeite gegeven had om Binnendijk, wiens bedrevenheid op practisch gebied niets te wenschen overliet, in het bepalen en beschrijven van planten eenige vaardigheid te doen verwerven, en dat de laatste daardoor, en niet minder door de kennis van de gronden der Latijnsche taal, zich, op zeker gebied, als Teysmann's meerdere kon beschouwen. Teysmann geraakte van zelf onder dezen indruk, erkende de bekwaamheden van Binnendijk, en kwam zoodoende van lieverlede met zijn adsistent op den besten voet. Binnendijk van zijn kant, trachtte alles te vermijden wat Teysmann aanstoot zou kunnen geven, en zoo rijpte bij beiden het plan om aan de samenstelling van eene derde uitgave van den Catalogus des Buitenzorgschen tuins hunne krachten te beproeven. Nog geen jaar na Binnendijk's aankomst was met dezen arbeid een begin gemaakt, en werd op Teysmann's aandrang, toen het manuscript gereed was, tot het ter perse leggen daarvan besloten. De onderneming scheen......
[http://www.dbnl.org/tekst/_gid001189201_01/_gid001189201_01_0081.htm]
- [Pagina 33] Al was bet alleen daarom, zoo verdient de naam van den lateren Hortulanus SIMON BINNENDIJK, in deze geschiedenis met groote dankbaarheid te worden genoemd. ...
[BRON: Korte geschiedenis van 's Lands plantentuin te Buitenzorg door Melchior Treub - 1892 - 60 pagina’s]
- [http://www.archive.org/stream/indischnatuurond00sirk]
- Collectie: Vrij, J.E. de
  Beschrijving: De heer S. Binnendijk (hortulanus van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg), vermoedelijk te Batavia
  Albumtitel: Portretalbum III van dr. J.E. de Vrij
  Trefwoorden: European, Jakarta Raya, Indonesia
  personen: Binnendijk, S.
  Formaat: 9,5x6cm Uiterlijke vorm: Foto Vervaardiger: Kinsbergen, I. van / Batavia
  Beginjaar vervaardiging: 1870 Eindjaar vervaardiging: 1883
  [http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=28] 
Kinderen eerste huwelijk:
1. levenloos, overl. Leiden 18-5-1845.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Bernardina Cornelia Binnendijk, geb. Buitenzorg 9-1-1852, volgt Va.
2. Willem Hendrik Binnendijk, geb. Buitenzorg 30-12-1852, volgt Vb.
3. Elisabeth Marie Binnendijk, geb. Buitenzorg 1854, volgt Vc.
4. Josephine Catherine Binnendijk, volgt Vd.
5. Jan Johan Binnendijk, geb. Buitenzorg (Indon) 2-02-1858, te Gouda bij tante Bölke sergeant/komt 27-03-1883 uit kazerne; vertr. 05-04-1883 naar Harderwijk.
6. Karel Nicolaas Binnendijk, geb. Buitenzorg (Indon) 17-11-1861, volgt Ve.
7. mej. F.M. Binnendijk, volgt Vf.

** generatie 5 **

Va. Bernardina Cornelia Binnendijk, geb. Buitenzorg 9-1-1852, overl. Bangkalan (Madoera ) 11-8-1893, tr. Buitenzorg 17-8-1874 Petrus Coenraad van Vrijberghe de Coningh, geb. Maasland l-11-1850, ass.-resident van Bangkalan (Madoera), overl. Bussum 4-4-1917. 
NB
- ........Petrus Coenraad van Vrijberghe de Coningh, geb.
Maasland l Nov. 1850, ass.-resident van Bangkalan (Madoera), + Bussum 4 April 1917, tr. Buitenzorg 17 Aug. 1874 Bernardina Cornelia Binnendijk, geb. ald. 9 Jan. 1852, + Bangkalan (Madoera ) 11 Aug. 1893, dr. van Simon en Bernardina Bölke. Uit dit huwelijk: 1....
[BRON: Nederland's patriciaat? - Pagina 62 geredigeerd door Didericus Gijsbertus van Epen - 1942]

Kinderen:
1. Bernardus Jacobus van Vrijberghe de Coningh, geb. Buitenzorg 17-6-1875, overl. ald. 27-8-1875.
2. Bernardina Catharina Mathilda van Vrijberghe de Coningh, geb. Bandang 6-8-1876, tr. Nijmegen 6-9-1904 Hermanus Hamer, geb. Deventer 22-12-1873, koopman, zoon van Gerhard Johan Hamer (pannenfabrikant) en Anna Catharina Maria Vermeer.

Vb. Willem Hendrik Binnendijk, geb. Buitenzorg 30-12-1852, woont te Gouda bij tante Maria Josephine Bölke/vertr. 10-10-1870 naar Amsterdam/komt 8-12-1874 uit Amsterdam/vertr. 30-4-1875 naar Buitenzorg (OI)) (schoolleerling; bev. register 1860-1880), universiteit van Amsterdam 1880-1881, met gezin naar Nederland per ss Prinses Sophie (nov 1895), overl. (Nederland?) tussen nov 1895-jan 1897, tr. (Ned. Oost-Indie) ca 1890 Jacoba Catharina Hendrika Le Sueur, geb. Soemairep(?) (Oost-Indie)1868, met kinderen naar Ned.-Indie per ss Prinses Sophie (jan 1897), overl. Den Haag 6-3-1933 (65 jaar; akte 1000), crem. Driehuis-Westerveld 9-3-1933, dochter van Hendrik Johannes Jacobus le Sueur en Hendrika Louise Elisabeth Staal.
NB
- [groenehart archieven] 1860-1880 (wijk C deel 4) Gouda bladzijde 112
gezin - hoofdbewoner: Maria Josephina Bölke (wed.; geb. 19-12-1824 te Coppenbrugge (D)) (rk) (komt uit A 162; vertr. naar C 237)
kind: Maria Elisabeth Salverda (geb. 02-05-1852) (rk) (komt uit A 162; vertr. naar C 237)
kind: Josephus Salverda (geb. 18-03-1856) (rk) (komt uit A 162; vertr. naar C 237)
kind: Bernardus Mathijs Salverda (geb. 13-06-1850 te Batavia (OI)) (rk) (komt 11-10-1869 uit Oudenbosch; vertr. naar C 237)
neef: Willem Hendrik Binnendijk (geb. 30-12-1852 te Buitenzorg (OI)) (schoolleerling; rk) (vertr. naar C 237)
- [groenehart archieven] 1860-1880 (wijk C deel 4) Gouda bladzijde 167
gezin - hoofdbewoner: Maria Josephina Bölke (wed.; geb. 19-12-1824 te Coppenbrug (D)) (rk) (komt uit C 190; vertr. naar C 244a)
kind: Bernardus Matthijs Salverda (geb. 13-06-1850 te Batavia (OI)) (rk) (komt uit C 190; vertr. naar C 244a)
kind: Maria Elisabeth Salverda (geb. 20-05-1852 te G) (rk) (komt uit C 190; vertr. naar C 244a)
kind: Josephus Salverda (geb. 18-03-1856 te G) (rk) (komt uit C 190; vertr. naar C 244a)
neef: Willem Hendrik Binnendijk (geb. 30-12-1852 te Java (OI)) (schoolleerling; rk) (komt uit C 190; vertr. 10-10-1870 naar Amsterdam)
inwonend: Dirkje de Frankrijker (geb. 14-06-1843 te Haastrecht) (dienstbode; rk) (komt uit C 190; vertr. naar O 197)
inwonend: Johanna Hendrika Slagthuizen (geb. 21-02-1850 te Utrecht) (dienstbode; rk) (komt 02-12-1870 uit Utrecht; vertr. 17-07-1871 naar Utrecht)
inwonend: IJda Thoen (geb. 03-09-1850) (dienstbode; nh) (komt uit K 179a; vertr. naar D 14)
inwonend: Geertruida Brouwer (geb. 08-01-1849 te Franeker) (dienstbode; rk) (komt 25-11-1871 uit Franeker; vertr. 01-05-1874 naar Leeuwarden)
neef: Willem Hendrik Binnendijk (geb. 30-12-1852 te Java (OI)) (rk) (komt 08-12-1874 uit Amsterdam; vertr. 30-04-1875 naar Buitenzorg (OI))
adres Gouwe C 236 (later 237) plaatsnaam Gouda
- Pagina 135
BINNENDIJK, Jan (Alphen 1842), ingeschr RKS Utrecht 1860, examen OG-3 Landmacht 1864, OG-2 Landmacht 1863, OG-1 Landmacht 1877, Artsexamen 1874;
BINNENDIJK, Marinus (Alphen 1846), ingeschr RKS Utrecht 1866, ontslag 1866;
BINNENDIJK, Willem Hendrik (Batavia 1852), ingeschr RKS Amsterdam 1870, Atheneum 1870, ontslag 1875.
BIRKENFELD, Bastiaan (Willemstad 1805), ingeschr RKS Utrecht 1823, ontslag 1823;
BISCHOFF BERLAUWT, Johan George (Soebang 1856)...etc
['s-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht, 1822-1865 ... door Daniël de Moulin, M. J. van Lieburg - 1988 - 192 pagina’s]
- .......6 Februari 1828 te Leiden. 1857/59.
BINGER .(Willem), geb. te Amst., 18 j. Jur. Prom. 24 Februari 1865 Utrecht. 1870/74.
BINNENDIJK (WH), Med. mil., 17 j. Wederom ingeschreven in 1880/81 (Med.). 1886/90. 1897/1904. *
BINNERTS (Arjen), Med., geb. te .....
[BRON: Album academicum van het Athenaeum illustre en van de Universiteit van ...door Universiteit van Amsterdam, Nicolaas de Roever, Universiteit van Amsterdam, Amsterdamsch Studenten Corps - 1882 - 167 pagina’s]
- Aktenummer: 1000 Aktedatum: 8 maart 1933 Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
Soort akte: Overlijdensakte Overlijdensdatum: 6 maart 1933
Jacoba Catharina Hendrica le Sueur, 65 jaar, zonder beroep
weduwe van: Willem Hendrik Binnendijk
dochter van Hendrik Johannes Jacobus le Sueur en Hendrika Louise Elisabeth Staal
- Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze lieve Moeder Behuwd- en Grootmoeder, Zuster en Behuwdzuster
Mevrouw de Wed J.C.H. BINNENDIJK-LE SUEUR
Uit aller naam:
    M.J.P. Boudier-Binnendijk / dr. P.C.J. Boudier
's-Gravenhage 6 maart 1933
Valkenboschkade 464b
Geen rouwbezoek. Geen bloemen
De crematieplechtigheid zal plaats hebben Donderdag 9 Maart a.s. na aankomst van trein 11.41 uur aan de halte Driehuis-Westerveld.
Eenige en algemeene kennisgeving.
[Vaderland 1933_03_07_2_04][www.kb.nl/kranten]
- Jhr. Jacob van Beresteyn Heer van Maurick Born 9 April 1778 's-Hertogenbosch Died 29 August 1855 Castle Maurick Married (1) 18 April 1803 Delft Catharina Christina le Sueur de la Croix, daughter of Mr. Jacobus Johannes le Sueur de la Croix and Johanna Hillegonda de Wet Born 29 March 1778 Kaap de Goede Hoop Died 29 September 1850 Castle Maurick Married (2) 23 May 1853 Vught Maria Rosenhahn, daughter of Carl Euthijn Rosenhahn and Maria Elisabeth Schütz Born 6 February 1830 Elberfeld Died 22 July 1910 Kleef
[http://worldroots.com/foundation/personages/hugodegrootdesc1583-2.htm]
- Binnendijk(, W.H.)
(Source: Flora Malesiana ser. 1, 5: Cyclopaedia of collectors, Supplement I) Collecting localities:
Binnendijk collected in Sumatra, but no data on a visit to that island came to my knowledge.It seems possible that he also collected other material. In the letters of S. Binnendijk I found a note that his son, W.H. Binnendijk, collected seeds of Teysmannia albifrons at Rau (Padang Uplands, Sum. W. Coast) (letter dated June 14, 1879), which were forwarded to Leiden. It seems possible that he also collected other material.
[http://www.nationaalherbarium.nl/fmcollectors/b/Binnendijk.htm]
- Binnendijk, echtg. en 3 kind., de heer W.H.
   per ss. "Prinses Sophie" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 23 November (Nederlandsche Mail)
  [De Indische Mercuur nr. 48 1895]
- Binnendijk- J.C.H. Lesueur en 3 kind., Mevr. Wed. W.H.
  per ss. "Prinses Sophie" 23 Januari van Amsterdam naar Batavia (Nederlandsche Mail)
  [De Indische Mercuur nr. 05 1897]
- Achternaam Binnendijk Voornamen Jimmy Rang 4e Stuurman K.P.M.
Geboorteplaats Soembawa Besar Geboortedatum 22-03-1920
Overlijdensplaats Ind. Oceaan nabij Benkoelen a/b Junyo Maru Overlijdensdatum 18-09-1944
Gedenkplaats Zeemansgraf (meer informatie) Vak KRIJGS Gedenkboek 38
[ http://www.ogs.n]
- Aktejaar (year) : 1894 Aktenummer (number) : 19
Overleden op (died on) : 24-1-1894 Overleden te (died in) : Zierikzee
Hendrikus Cornelius Boudier Leeftijd bij overlijden (age) : 53 jaar
Geslacht (gender) : mannelijk Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Beroep (occupation) : societeithouder Geboorteplaats (place of birth) : Zierikzee
PARTNER : Theresia Elisabeth Adriana Oosterwaal
VADER (father) : Gerardus Boudier / MOEDER (mother) : Maria Petronella Bastiaanse
-  Heden overleed.... moeder, behuwd groot en overgrootmoeder Theresia Adriana Elsiabeth Oosterwaal weduwe Henricus Cornelis Boudier, in den ouderdom van 80 jaren.
   's-Gravenhage, 23 jan 1926.
  Uit aller naam:  H.A.J. BOUDIER / begraven Kerkhoflaan (RK)
[BRON: Het Vaderland 25 jan 1926]
Kinderen:
1. Marie Josephine Piet Binnendijk, geb. Salatiga 1893 (23 in 1916), tr. Den Haag 19-8-1916 (akte 769) dr Petrus Cornelis Johannes Boudier, geb. Zierikzee 18-10-1890 (25 in 1916), woont te Leiden (1916), arts, zoon van Hendrikus Cornelius Boudier (overleden 24-1-1894) en Theresia Adriana Elisabeth Oosterwaal (overl. Den Haag 23-1-1926).
2. Jopie Binnendijk.
3. Bernhard Binnendijk.
4. Hendrik Binnendijk.

Vc. Elisabeth Marie Binnendijk, geb. Buitenzorg 1-4-1854, per ss. "Koning Willem II" van Amsterdam naar Batavia (mei 1904), overl. Nijmegen 16-7-1927 (73 jaar;Van Spaenstraat 11), begr. Nijmegen (begraafplaats Daalseweg; 21/02/04), tr. (1) J.H. van der Veen, overl. na mei 1904/voor 1911, tr. (2) ca 1911 (haar zwager) Cornelis Johannes Theodorus Smits, geb. Leiden 3-5-1852, directeur eener bankinstelling te Soerabaija (1911), wonende te Buitenzorg (1910), weduwnaar van Josephine Catherina Binnendijk (1855-1910), overl. Nijmegen 6-12-1921.
NB
- Veen- Binnendijk, Mevr. E.M. van der
per ss. "Koning Willem II" 21 Mei vertrokken van Amsterdam naar Batavia (Nederlandsche Mail)
[De Indische Mercuur nr. 21 1904]
- Kerk van den H. Joseph (keizer Karelplein)
A.s. Donderdag half 9 uitvaartdienst van mej. Maria Huberta Smits en Zaterdag half 9 uitvaartdienst voor mevr. Elisabeth Marie Smits-Binnendijk, beiden als leden der Congrregatie van Maria Onb. Ontv.
[De Gelderlander zaterdag 23 juli 1927]
-
(Djocja) H.C.W. van der Veen
(Nijmegen) P.L.M. van Waijenburg-van der Veen en kinderen
(Cheribon) J.B. van der Veen-Rottier en kinderen
(Düsseldorf) mevr. C.A. van der Hart-van der Veen en kind
(Venlo) fam. S.H. Smits-van Heeswijk
(Nijmegen) fam. F.G. Smits-Chaulan en kinderen
[De Gelderlander 18 juli 1927]
- Karel Anton van der Veen, tr. Corneli Augusta van der Hart
Kinderen:
1. Karel August Piet van der Veen, geb. Djokjakarta ca 1920, overl. 's-Gravenhage 26-08-1926 (6 jaar)
- rij/graf 21/02/04 Nadere gegevens Echtg.   Grafbeschrijving: J Inlage 3 Geslacht Vrouw
  Voorletters E.M. Naam Smits   Meisjesnaam Binnendijk
  Geboortedatum 01/04/1854   Overlijdensdatum 16/07/1927
  Tekst op liggend deel:
  HIER RUSTEN
  J.C. SMITS BINNENDIJK
  GEB. TE BUITENZORG 5 SEPT. 1855
  OVERL. TE 'S GRAVENHAGE 5 AUG. 1910
  C.J.T. SMITS
  GEB. TE LEIDEN 3 MEI 1852
  OVERL. TE NIJMEGEN 6 DEC. 1921
  E.M. SMITS BINNENDIJK
  GEB. TE BUITENZORG 1 APRIL 1854
  OVERL. TE NIJMEGEN 16 JULI 1927
  [BRON: http://www2.nijmegen.nl/wonen/geschiedenis_archeologie/Archief]
- overleden de Heer Arnoldus A.P.M. van Wayenburg in den ouderdom van 56 jaren, onze broeder/oom
  (Nijmegen) M. Dobbelmann-van Wayenburg / P.Th.H.M. Dobbelmann en kinderen
  (Nijmegen) P.L.M. van Wayenburg  / M.B. van Wayenburg -van der Veen en kinderen
  (Bloemendaal) A. Altman- van Wayenburg / J. Altman
      Rotterdam, 20 december 1925 / begraven Nijmegen (RK Kerkhof)
[BRON: het Vaderland 22 december 1925; www.kb.nl/kranten]
Kinderen:
1. H.C.W. van der Veen, tr. NN [wonende te Djocja in 1927]
   NB
   * Veen, de heer H.C.W. van der 
   per ss. "Merapi" 18 Juni van Rotterdam naar Ned.- Indië (Nederlandsche Mail) 
   [bron: De Indische Mercuur nr. 26 1898]
   * Veen, H.C.W. van der 
   Prinses Juliana, 4 Sept. van Batavia en 27 Sept. te Genua aangekomen vervolg vorig Avondbl.) 
   [bron: NRC 30-9-1913, editie 1, blad 4]
  * Veen, H.C.W. v.d. 
   Rembrandt, dat 14 Maart v. Amsterdam n. Batavia vertrekt 
   [bron: RC 13-3-1914, editie 3, blad 4]

2. M.B. van der Veen, tr. 1902/1910 P.L.M. van Waijenburg [wonende te Nijmegen in 1927]
  NB.
   * Veen, Mej. M.B. van der
   per ss. "Lawoe" van Rotterdam naar Ned.- Indië (Uitgaande Passagiers; Nederlandsche Mail)
   [De Indische Mercuur nr. 12 1902]
    * Wayenburg, echtg. en kind , P.L.M. van
  Koning Willem I, vertrokken van Batavia 8 September en aangekomen te Genua 4 October 
  [bron: NRC 5-10-1910, editie 2, blad 3]
  * Wayenburg met echtg. en kind , P.L.M. van
   Tambora, 26 Aug. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken 
  [bron: NRC 27-8-1911, editie 0, blad 8]

3. M.J. van der Veen, tr. J.B. Rottier [wonende te Cheribon in 1927]
   NB.
   * Veen-Rottier en 2 kind., mevr. M.J. v.d.
   Indrapoera, van Batavia naar Rotterdam, 30 Mei te Marseille aangekomen 
   [Vaderland 2-6-1930, editie 0, blad 3]
   * Rottier en 2 kinderen, mevr. M.J.
   Johan de Witt, van Batavia naar Amsterdam, 25 deze (Okt.) van Sabang vertrokken
   [Vaderland 30-10-1936, editie 2, blad 14]

4. Corneli Augusta van der Veen, overl. na 1931, tr. Karel Anton van der Hart, overl. ca 1924/1931. [wonende te Düsseldorf in 1927][Kinderen: Karel August Piet van der Veen, geb. Djokjakarta ca 1920, overl. 's-Gravenhage 26-8-1926 (6 jaar)]
  NB.
  * Veen-v.d. Hart en 3 kind., mevr. C.A. v.d.
   Tjerimai, 2 April van Batavia naar Rotterdam, 28 April van Marseille vertrokken 
   [NRC 1-5-1924, ed. 1, blad 8/12]
  * Veen-van der Hart en kind, mevr. wed. C.A. van der
  Patria, 13 Mei van Rotterdam naar Batavia vertrokken
  [Vaderland 14-5-1931, editie 0, blad 12]

Vd. Josephine Catherina Binnendijk, geb. Buitenzorg 5-9-1855, per ss Goentoer naar Indie (1904), per ss Kawi naar Nederland (1908), wonende te Buitenzorg en verblijvende te Scheveningen (1910), overl. Den Haag 5-8-1910 (akte 2338; 53 jaar), begr. Nijmegen (begraafplaats Daalseweg), dochter van Simon Binnendijk en Bernardina Bölke, tr. Cornelis Johannes Theodorus Smits, geb. Leiden 3-5-1852, directeur eener bankinstelling te Soerabaija (1911), wonende te Buitenzorg (1910), overl. Nijmegen 6-12-1921.
NB
- Smits- Binnendijk, Mevr. J.
per ss. "Goentoer" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (Uitgaande Passagiers; Nederlandsche Mail)
[De Indische Mercuur nr. 42 1904]
- Smits geb. Binnendijk, Mevr. J.C.
per ss. "Kawi" 29 Oct. van Batavia en 21 Nov. van Marseille naar Rotterdam vertrokken (Thuiskomende Passagiers; Nederlandsche Mail)
[De Indische Mercuur nr. 47 1908]
- Smits en echtg., C.J.Th.
Prinses Juliana, van Batavia naar Amsterdam, 8 Aug. te Genua aangekomen 
[NRC 10-8-1911, editie 2, blad 3]
- Vak/rij/graf 21/02/04 Nadere gegevens Grafbeschrijving: J Inlage 1
Geslacht Vrouw Voorletters J.C. Naam Smits Meisjesnaam Binnendijk
Geboortedatum 05/09/1855
Overlijdensdatum 05/08/1910
[http://www2.nijmegen.nl/wonen/geschiedenis_archeologie/Archief]

Kinderen:
1. Simon Henri Smits, geb. Buitenzorg 1881 (30 in 1911), eerste luitenant der infanterie (1911), wonende te Breda (1911), tr. 's-Hertogenbosch 1-5-1911 Josepha Alphonse Marie van Heeswijk, geb. 's-Hertogenbosch, dochter van Hubertus Franciscus van Heeswijk en Johanna Cornelia Petronella Maria Raaijmakers. [wonende te Venlo in 1927]
2. Franciscus Gerardus Smits, geb. Padang 1884, overl. Nijmegen 12-2-1928 (44 jr), tr. J.C.C. Chaulan, oktober 1928 naar Nice. [wonende te Nijmegen in 1927]
  NB. Vertrokken: wed. F.G. Smits geb. J.C.C. Chaulan, z.b, Javastraat 112, naar Nice;  [BRON: De Gelderlander 6 oktober 1928]

Ve. Karel Nicolaas Binnendijk, geb. Buitenzorg (Indonesië) 17-11-1861, te Gouda bij tante Bölke/komt 10-05-1880 uit C 231; vertr. 30-08-1881 naar Delft, contr. bij het binnenl.bestuur, tr. NN.
NB.
- [GROENEHART ARCHIEVEN] 1860-1880 (wijk C deel 4) Gouda bladzijde 161
gezin - hoofdbewoner: Maria Josephina Bölke (wed.; geb. 19-12-1824 te Coppenbrug (D)) (rk) (komt uit C 244a; vertr. naar A 162) wed. Salverda
kind: Bernardus Matthijs Salverda (geb. 13-06-1850 te Batavia (OI)) (rk) (komt uit C 244a; vertr. naar A 162)
kind: Maria Elisabeth Salverda (geb. 20-05-1852 te Meester Cornelis (OI)) (rk) (komt uit C 244a; vertr. naar A 162)
kind: Josephus Salverda (geb. 18-03-1856) (rk) (komt uit C 244a; vertr. naar A 162)
neef: Karel Nicolaas Binnendijk (geb. 17-11-1861 te Buitenzorg (OI)) (rk) (komt 09-03-1880)
adres Gouwe C 231 plaatsnaam Gouda
- Binnendijk, contr. bij het binnenl.bestuur, en echtg. en 2 kind., de heer, K.N.
per ss. "Ardjoeno" 6 April van Batavia te Marseille aangekomen (Nederlandsche Mail)
[De Indische Mercuur nr. 14 1901]
- Binnendijk, echtg. en kind, de heer K.N.
per ss. "Sindoro" van Rotterdam naar Ned.- Indië (Uitgaande Passagiers; Nederlandsche Mail)
[De Indische Mercuur nr. 06 1903]
- Binnendijk en echtg., K.N.
Koningin der Nederlanden, v. Batavia n. Nederland, 15 Sept. te Genua aangekomen
[NRC 18-9-1912, editie 1, blad 4]
- Binnendijk, K.N.
Oranje, dat 8 Nov. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
[NRC 7-11-1913, editie 2, blad 2]
- Binnendijk en dochter, K.N.
Prins der Nederlanden, d.d. 22 Maart van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat aldaar circa 22 April verwacht wordt
[NRC 19-4-1922, ed. 1, blad 4/8]

Vf. F.M. Binnendijk, onderwijzeres bij het openb. lager onderw. (Ned.-Indië 1905), te Dusseldorf (1927).
NB
- Binnendijk, Mej. F.M.
per ss. "Prins Hendrik" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 22 Maart (Nederlandsche Mail)
[De Indische Mercuur nr. 14 1892]
- Binnendijk, Mej. F.M.
per ss. "Burgemeester den Tex" van Amsterdam naar Batavia den 17 Nov. (Nederlandsche Mail)
[De Indische Mercuur nr. 47 1894]
- Binnendijk, onderw. bij het openb. lager onderw., Mej. F.M.
per ss. "Ardjoeno" vertrokken 12 Juli 1905 van Batavia naar Rotterdam en 8 Augustus van Marseille (Thuiskomende Passagiers; Nederlandsche Mail)
[De Indische Mercuur nr. 33 1905]

LOSSE FEITEN

- I. ..  Bölke, tr NN.
Kinderen:
1. Bernardina Antoinetta Bolke (Bölke), tr. ca. 1850 Simon Binnendijk, geb. Leiden 26-3-1821, tuinman (1844), botaniscus, student Hort. Lugd. Batavum door Prof. de Vriese; Assistant Curator in the Botanic Garden at Buitenzorg (1850-1869), overl. Buitenzorg 28-10-1883; hij tr (1) Leiden 26-4-1844 Maria van Tol, geb. Leiderdorp, naaister, overl. Leiden 26-5-1845, dochter van Cornelis van Tol en Maria van Soest. 
2. Maria Josephine Bölke, geb. Cloppenburg (Duitsland) 19-12-1824, volgt II.

II. Maria Josephine Bölke, geb. Cloppenburg (hertogdom Oldenburg, Duitsland (Saksen)) 19-12-1824, overl. 1906/1937, tr. (Indie?) ca 1849 Matthijs Salverda, geb. Groningen 14-1-1813, gep. kapt. inf Oost Ind. leger (Gouda 1850-1860), overl. ca 1860, zoon van Matthijs Salverda en Anna Swanida Maria Bachiene.
Wonende: Ned.-Indie tot ca 1852/1856, vanaf 1856 te Gouda;
NB
- [groenehart archieven] bladzijde 73 deel 3
naam Maria Jozephina BÖLKE geboren 1824 te Cloppenburg
kerk rk plaatsnaam Gouda
- 1850-1860 Gouda bladzijde 73 deel 3
naam Matthys SALVERDA
geboren 1813 te Groningen
kerk nh beroep gep. kpt. inf. oost.i. leger plaatsnaam Gouda
-  [groenehart archieven] 1850-1860 (wijk A deel 1) Gouda bladzijde 193
gezin Maria Jozephina Bölke (wed.; geb. 19-12-1824 te Cloppenburg (hertogdom Oldenburg Dld)) (rk) (komt uit C 61)
Bernard Matthys Salverda (ongeh.; geb. 13-06-1850 te Batavia) (rk) (komt uit C 61)
Maria Elisabeth Salverda (ongeh.; geb. 02-05-1852 te Meester Cornelis (bij Batavia)) (rk) (komt uit C 61)
Joseph Salverda (ongeh.; geb. 18-03-1856 te G) (rk) (komt uit C 61)
adres Wijdstraat A 162 plaatsnaam Gouda
-
[groenehart archieven] 1860-1880 (wijk C deel 4) Gouda bladzijde 112
gezin - hoofdbewoner: Maria Josephina Bölke (wed.; geb. 19-12-1824 te Coppenbrugge (D)) (rk) (komt uit A 162; vertr. naar C 237)
kind: Maria Elisabeth Salverda (geb. 02-05-1852) (rk) (komt uit A 162; vertr. naar C 237)
kind: Josephus Salverda (geb. 18-03-1856) (rk) (komt uit A 162; vertr. naar C 237)
kind: Bernardus Mathijs Salverda (geb. 13-06-1850 te Batavia (OI)) (rk) (komt 11-10-1869 uit Oudenbosch; vertr. naar C 237)
neef: Willem Hendrik Binnendijk (geb. 30-12-1852 te Buitenzorg (OI)) (schoolleerling; rk) (vertr. naar C 237)
inwonend: Dirkje de Frankrijker (geb. 24-06-1843 te Haastrecht) (dienstbode; rk) (komt uit H 107; vertr. naar C 237)
adres Gouwe C 188 (later 190)
plaatsnaam Gouda
-  [groenehart archieven]
1880-1900 (wijk A deel 1) Gouda
inwonende o.a.:
* neef: Karel Nicolaas Binnendijk (geb. 17-11-1861 te Buitenzorg (Indon)) (rk) (komt 10-05-1880 uit C 231; vertr. 30-08-1881 naar Delft)
* neef: Jan Johan Binnendijk (geb. 22-02-1858 te Buitenzorg (Indon)) (sergeant; rk) (komt 27-03-1883 uit kazerne; vertr. 05-04-1883 naar Harderwijk)
[groenehart archieven] aktenummer 306
naam Maria Elisabeth Salverda (geb. te Meester Cornelis, Nederlands Oost-Indië; 85 jr.)
aktedatum 5-11-1937 overlijdensdatum 4-11-1937
vader Matthijs Salverda (ov.)
moeder Maria Josephine Bölke (ov.) plaatsnaam Gouda
- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358
Inventarisnr: 87 Gemeente: Nieuwer-Amstel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 119
Datum: 20-09-1883
Bruidegom Josephus Salverda Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Gouda
Bruid Helena Johanna Maria Bamert
Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Rotterdam
Vader bruidegom Matthijs Salverda // Moeder bruidegom Maria Josephina Bolke
Vader bruid NN NN // Moeder bruid Catharina Bamert
Nadere informatie beroep bg.: spoorwegambtenaar
- [http://www.kstaneke.nl/Engels/5969.htm]
Kinderen:
1. Bernardus Matthijs Salverda, geb. Batavia 13-06-1850, komt 10-05-1880 uit C 231/ vertr. 29-12-1880 naar Heerlen, wonende Boxtel (1906), overl. Boekel 9-11-1906.
2. Elisabeth Salverda, geb. Meester Cornelis (Nederlands Oost-Indië) 2-5-1852, komt 10-05-1880 uit C 231; vertr. naar C 235, overl. Gouda 4-11-1937 (85 jr).
3. Joseph Salverda, geb. Gouda 18-3-1856, tr. Nieuwer-Amstel 20-9-1883 Helena Johanna Maria Bamert, geb. Rotterdam. (Kinderen: Bernardus Matthijs Leonardus Salverda, geb. Amsterdam, tr. 1909 Anna Maria Hubertina Verboket, geb. Roermond)

- GEZINSKAARTEN AMSTERDAM 1893-1939
Binnendijk, A. - 07-09-1904
Binnendijk, A. - 02-07-1907
Binnendijk, A.C.C.A. - 21-07-1895
Binnendijk, A.L. - 14-03-1902
Binnendijk, B.W. - 31-05-1880
Binnendijk, C.J.A. - 29-02-1912
Binnendijk, D.A.M. - 12-10-1902
Binnendijk, E.M. - 03-06-1885
Binnendijk, H. - 15-04-1899
Binnendijk, H. - 20-12-1907
Binnendijk, H.A. - 07-09-1906
Binnendijk, H.G. - 18-06-1882
Binnendijk, H.J.G. - 27-10-1903
Binnendijk, J. - 07-12-1867
Binnendijk, J. - 07-12-1904
Binnendijk, J.K. - 14-01-1909
Binnendijk, J.N. - 27-09-1871
Binnendijk, L. - 06-09-1880
Binnendijk, L.W. - 04-08-1893
Binnendijk, M. - 05-11-1863
Binnendijk, M. - 11-06-1896
Binnendijk, M.E.M. - 06-01-1884
Binnendijk, N.B. - 18-02-1916
Binnendijk, N.S. - 17-02-1901
Binnendijk, S. - 24-05-1876
Binnendijk, T. - 03-04-1867
Binnendijk, W. - 07-10-1890
Binnendijk, W.T.G.A. - 28-06-1911


- Nicolaas Binnendijk, tr. Geertje van Egmond
Kinderen:
1. Simon Binnendijk, geb. Valkenburg 20-09-1856, overl. Ermelo 18-05-1889

- Herman Simon Binnendijk, geb. Tegal 15-8-1898, in Nederland 1919-1924, overl. 4-12-1942, tr. NN.
NB
- 85 Binnendijk, H.S, geb. Tegal 15-08-1898, Ls.Sld.Knil, 04-12-1942, kamp Hakodate Mc
[http://www.wereldoorlog2.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=60.][www.ogs.nl]
- Binnendijk, H.S.
Jan Pieterszoon Coen, 23 Juni van Batavia te Amsterdam aangekomen
[NRC 24-6-1919, editie 1, blad 7]
- Binnendijk, H.S.
Insulinde, dat 13 December van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok
[NRC 14-12-1924, ed. 1, blad 4/14]
- Binnendijk, fam. ir. H.S.
Pieter Cornelisz Hooft, 16 dezer (Mrt.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken
[Vaderland 16-3-1932, editie 2, blad 3]
- Binnendijk, fam. N.S.
Indrapoera, 24 Juli van Rotterdam naar Batavia vertrokken
[Vaderland 25-7-1935, editie 2, blad 7]

- Dirk Bernard Binnendijk, geb. Den Haag 9-4-1915, Korpl.Telgr., overl. (Zuid-Chinese Zee a/b Hr.Ms. O 16) 15-12-1941.
NB
Achternaam Binnendijk Tussenvoegsels van / Voornamen Dirk Bernard Voorletters D.B.
Rang Korpl.Telgr. / Mil. onderdeel KM.
Geboorteplaats Den Haag Geboortedatum 09-04-1915
Overlijdensplaats Zuid-Chinese Zee a/b Hr.Ms. O 16 Overlijdensdatum 15-12-1941
Gedenkplaats Zeemansgraf (meer informatie) Gedenkboek 38

- N. Binnendijk
NB
- Binnendijk en echtg., de heer N.
per ss. "Sindoro" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (Nederlandsche Mail)
[De Indische Mercuur nr. 03 1904]

- C.M. Binnendijk
NB
- Binnendijk, Mej. C.M.
per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 25 Juli 1908. Amsterdam scheepten zich in (Uitgaande Passagiers; Nederlandsche Mail)
[De Indische Mercuur nr. 30 1908]
- Binnendijk, Mej. C.M.
per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Batavia 14 Jan. en aangekomen te Genua 7 Februari (Thuiskomende Passagiers; Nederlandsche Mail)
[De Indische Mercuur nr. 06 1909]
- Binnendijk, mevrouw C.M.
Oranje, dat 17 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrekt
[NRC 16-8-1912, editie 2, blad 14]
- Binnendijk en 2 kinderen, mevr. C.M.
Jan Pieterszoon Coen, dat 8 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrekt
[NRC 8-3-1919, editie 1, blad 8]

- G.N. Binnendijk
NB.
- Binnendijk, G.N.
Rembrandt, bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 29 Oct.
[NRC 28-10-1910, editie 2, blad 3]


- H.L.E.S. Binnendijk
NB
- penningmeester H.L.E.S. Binnendijk
[Door Vereeniging "Nederlansch-Indisch Natuurwetenschappelijk Congres." Gepubliceerd door Visser, 1926]
- Binnendijk, H.L.E.S.
Prinses Juliana, dat 2 Sept. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
[NRC 1-9-1911, editie 2, blad 3]
- Binnendijk, H.L.E.S.
Grotius, dat 9 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt
[NRC 8-6-1923, ed. 2, blad 6/14]
- Binnendijk, fam. H.L.E.S.
Christiaan Huygens, 25 Juli van Batavia vertrokken en 25 Augustus te Amsterdam verwacht
[NRC 19-8-1928, ed. 1 , blad 7]
- Binnendijk, fam. H.L.E.S.
Christiaan Huygens, Batavia naar Amsterdam, 16 Aug. van Genua vertrokken
[NRC 17-8-1928, editie 2, blad 11/14]
- Binnendijk, H.L.E.S.
Jan Pieterszoon Coen, 26 Februari van Amsterdam naar Batavia vertrokken
[Vaderland 26-2-1929, editie 2, blad 3/12]
- Binnendijk, H.L.E.S.
Jan Pieterszoon Coen, 26 dezer (Febr.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken
[NRC 26-2-1929, editie 2, blad 11/18]
- Binnendijk, H.L.E.S.
Marnix van St. Aldegonde, 17 October van Batavia naar Amsterdam en 24 October van Colombo vertrokken
[Vaderland 30-10-1934, editie 2, blad 11]
- Binnendijk, fam. H.L.E.S.
Dempo, van Batavia naar Rotterdam, 9 dezer (Aug.) van Gibraltar vertrokken
[Vaderland 8-8-1936, editie 2, blad 7]


- A.J.K. Binnendijk
NB
- Binnendijk, A.J.K.
Oranje, dat 20 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt
NRC 19-6-1914, editie 2, blad 3
- Binnendijk, A.J.K(?).
Insulinde, dat verschenen nacht (24 Okt.) van
NRC 24-10-1914, editie 2, blad 8

- B.A.H. Binnendijk, kaptein der infanterie te Buitenzorg (1930), tr. NN
NB
- Binnendijk, B.A.H.
Tambora, 30 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
NRC 30-5-1914, editie 2, blad 6
- Binnendijk, B.A.H. / Binnendijk en 2 kinderen, mevrouw
Johan de Witt, dat 28 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrekt
[NRC 25-5-1923, ed. 2, blad 11/14]
- Binnendijk, fam. B.A.H.
Sibajak, van Batavia naar Rotterdam, 23 Aug. van Marseille vertrokken
[NRC 24-8-1929, editie 2, blad 7/16]
- Binnendijk, B.A.H.
Jan Pieterszoon Coen, d.d. 25 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrokken
[Vaderland 25-3-1930, editie 2, blad 2]
- Indische leger. Na terugkeer van verlof uit Europa zijn geplaatst:
te Willem I kapt der inf L. van Rekum
in Atjeh kaptns der inf. L.F. de Haze Winkelman en jhr J.G.H. Borrel
te Buitenzorg de kaptein der infanterie B.A.H. Binnendijk en
te Weltevreden de kapt der Inf W.F. Eisma; allen v.h. O.I. leger.
[De Gelderlander 8 april 1930]
Kinderen:
1.
2.

- Binnendijk, tr. J. Copper
NB
- Binnendijk-Copper, mevr. J.
Christiaan Huygens, van Batavia naar Amsterdam, 10 Mei
[Vaderland 20-5-1933, editie 1, blad 6]

- Hendrik BINNENDIJK, geb. 19-11-1886, overl. Dordrecht 13-12-1945, begr. Dordrecht, tr. Hendrika van GELDER, geb. 13-11-1895, overl. 01-11-1970.

- W.C. Binnendijk, geb. 14-12-1857, overl. Nijmegen 10-12-1938, begr. Nijmegen (Begraafplaats Daalseweg; 32/08/24), tr. H.J. Boerboom.
NB
- Vak/rij/graf 32/08/24 Nadere gegevens
Echtg. v. H.J. Boerboom.
Grafbeschrijving: J Inlage 1 Geslacht Vrouw
Voorletters W.C. Naam Boerboom Meisjesnaam Binnendijk
Geboortedatum 14/12/1857
Overlijdensdatum 10/12/1938

UIT DE GELDERLANDER:

- Maria Anna Jacoba Binnendijk weduwe dr F. Fontein, 56 jaar
(Leiden) J.C.A. Binnendijk
(Maartensdijk) E.M.M. Pieck-Binnendijk
(Zutphen) D.J.A. Binnendijk / C.C.J. Binnendijk-Wennips
(s-Gravenhage) J.J. Filippo-Binnendijk / dr J.D. Filippo
(s-Gravenhage)W.A. Binnendijk-Ouwerkerk'
(Amsterdam) W. Binnendijk / M.J. Binnendijk0de Groot
(Leiden) J.C. Fontein
(Amsterdam) F.C. Schouten-Fischer

    Amsterdam, 10 januari 1928
[bron: NRC 11 jan 1928]

- Johanna Maria Binnendijk weduwe Josephus Matheus Haggenburg
     Pannerden 15-10-1933
[De Gelderlander 17 okt 1933]

- Nijmegen ondertrouwd: P.J.E.Th. Maertens 27 jr textiel technicus en A.B.C. Binnendijk, zb, 27 jr, beiden alhier
[De Gelderlander  9 aug 1941]

- 25 November hebben Marjan, Tonny en Maarten een lief zusje gekregen genaamd Elisabeth Hyacinthe Maria
   J.W. Binnendijk / E.Th. Binnendijk-Busser
   Nijmegen Muntweg 30.
[De Gelderlander 29 nov 1944]

- Heden overleed .. Hendricus Johannes Boerboom wed van Wilhelmina Catharina Binnendijk, in den ouderdom van 85 jaar
   M. en Chr. Boerboom
   Nijmegen 13 febr 1946
[De Gelderlander 15 febr 1946]

- Heden overleeed... Berndina CRANE echtgenote van de Heer Antonius Bernardus Binnendijk, in de ouderdom van 68 jaren
Uit aller naam: A.B. BINNENDIJK
    Nijmegen 7 jan 1950(er staat 1949)
[De Gelderlander 9 jan 1950]

- Heden overleed .. in de ouderdom van 82 jaren ... Tecla Maria ten BRINK, begiftigd met het erekruis, weduwe van Leonardus Constantinus Ferdinandus Josephus DIETVERS
(Surabaia) L. Dietvers / F. Dietvers-Binnendijk
(Colombes, Fr) U. Dietvers

    Nijmegen 10 November 1952 Van Welderenstraat 1952
[De Gelderlander 12 nov 1952]

- Theodorus Johannes Binnendijk / Isabella Victoria van den Burg
zilveren huwelijstfeest 11 juni 1938 (Miep, Thea, Wim, Ab, Harry)
[De Gelderlander 8 juni 1938]
   +
- 2e Kerstdag overleed .. de Weded Heer Theodorus Johannes Binnendijk echtgenoot van Isabella Victoria van den Burg, in den leeftijd van ruim 72 jaar
(Nijmegen) I.V. Binnendijk-van den Burg
(Zwolle) M.I.M. Siemons-Binnendijk / J. Siemons en kinderen
(Breda) Th.A.M. Kranenburg-Binnendijk / R.F. Kranenburg, maj inf
(Nijmegen) dr A.W.Th. Binnendijk / I.C.G. Binnendijk-Maas
(San Francisco) H.J.V. Brouwers-Binnendijk
(U.S.A.) W. Brouwers en kinderen
(Brazielie) Pater Geraldo Binnendijk
(Rijswijk) mevr. de wed Elzen-Binnendijk
(Straatbourg) A. Binnendijk
(coms gen des Pays Bas) J. Binnendijk-Both

  Nijmegen 2e kerstdag 1954
  St Anna straat 458 Huize Victoria
[De Gelderlander 28 dec 1954]

(c) Dordrecht maart 2009.