WIELDRECHT
en
de Mijl (Krabbe en Nadort)
gezinnen

# # #
BRAEMS (Bramen)
# # #

- I. Arie Braem.
Kinderen:
1. Jan Adriaens Braem, volgt IIa.
2. Abraham Ariens Bramen, volgt IIb.

IIa. Jan Adriaens/Ariens Braem, overl. voor 27-1-1671, tr. Neeltje Pouwels, overl. voor 27-1-1671.
NB.
-
Folionummer: f. 92 (27-1-1671)
Oude eigenaar(s)
: Arien Pieters als getrout aen Neeltge Jansdochter, Pieter Pouwels oom van smoederszijde, ende Dirck Ariens Braem, neef van vaderszijde -> voogden over Teuntje Jans, dochter van Jan Adriaens Braem ende Neeltje Pouwels Beijde sal[ige]
Nieuwe Eigenaar(s): Gijsbert de Heer getrouwt aen Lijsbeth Jans, dogter van Jan Ariens Braem en Neeltgje Pouwels
Soort transport: huijs, schuijr, keet (F 1150,-).
- (tr Barendrecht) 04-03-1668 Arien Pieters vd Linden, jm, won Dubbeldam otr Neeltien Jans Braemen, jd, won Dubbeldam getr Dubbeldam.
- (gaarder Dubbeldam) Den 28e do [28-9-1719] van t lijck van Gijsbert Hendrixse dHeer en daer aff ontfangen F 3:0.
- (oudrechtel Ddam)
Folionummer: f. 224 (28-1-1686)
Gegevens
:
Gijsbert Hendricxsen de Heer wedn van Elisabeth Jans als vader van Jan Gijsberts de Heer, out 15 jaeren verweckt bij de voors Elisabeth Jans + Arien Pieters van der Linden en Claes Gerritsen Vermeulen als oomen en bloedvoogden van de voors Jan Gijsberts de Heer ter andere sijde etc..
Kinderen:
1. Lijsbeth/Elisabeth Jans, overl. voor 28-1-1686, tr.
Gijsbert Hendrixse dHeer, overl. Dubbeldam (aangifte) 28-9-1719, zoon van Hendrick de Heer.
2. Teuntje Jans, voogden in 1671, volgt IIIb. 
? 3.
Neeltien Jans Braemen, jd, won Dubbeldam, tr. Barendrecht/Dubbeldam 4-3-1668 Arien Pieters vd Linden, jm won Dubbeldam. 

IIb. Abraham Ariens Bramen, j.g. van Dubbeldam wonende op Dubbeldam, overl. voor 5-2-1677, otr/tr. (1) Dordrecht 14-11/7-12-1627 Anneken Rochus Lenartsdr (Anneken Roockendr.), van Schiedam wonende op Dubbeldam, tr. (2) Grietken Huijberts.

NB.
-
Folionummer: f. 72 (24-5-1669)
Oude eigenaar(s)
: Jan Wouters van Thuyl getrout met Teuntje Abrahams wonende onder Ridderkerck + Joost Jans, wonende buijten Dordrecht als ten wijve gehadt hebbende Lijsbeth Abrahams, beijde dochter van Abraham Ariens Bramen zal[iger]
Nieuwe Eigenaar(s): Anneke Abrahams wed Arien Pieters van de Crabbe
Soort transport: 2/3 in een huijs

- (ouderechtel Ddam) Folionummer: f. 140 (5-2-1677)
Oude eigenaar(s)
: Grietken Huijberts lest wed van Abraham Ariens Bramen geassisteert met Euwout Ariens CURP, haeren behoude soone
Nieuwe Eigenaar(s): Arien Claessen de Ruijter
Soort transport: huijsken en erve in de houck van den Marquettenwegh (F 250,-).
Kinderen eerste huwelijk:
1. Lijsbeth Abrahams Braems, ged. Dubbeldam 4-10-1643, overl. voor 24-5-1669, tr. Joost Jans Verhoeve, wonende buijten Dordrecht (1669), overl. voor 26-1-1685; hij tr. (2) Neeltje Aerts Cuijsmuijs, hij tr. (3) Stijntje Pieters.
2
. Anneken Abrahams, ged. Dubbeldam 20-6-1638, volgt IIIb.
3. Teuntje Abrahams, ged. Dubbeldam 27-5-1635, tr. Jan Wouters van Thuyl, wonende onder Ridderkerck (1669). 
4. NN Abrahams Braems, tr. Euwout Ariens Curp, waarschijnlijk wonende op 's-Gravendeel, overl. na 5-2-1677.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Arijen, ged. Dubbeldam 27-8-1656.

IIIa.
Teuntje Jans (van) Braem/Braam, jd van Dubbeldam, overl. na 9-5-1710, tr. Barendrecht 22-5-1678 Klaes Gerits van der Meulen (Jan Gerritsz van der Meulen), jm van Oost Barendrecht, overl. Wieldrecht (aangifte) 5-10-1707 (den 5 October 1707 ontfangen van Teuntje Jans van Braem drie gulden voor t regt van begraven van t lijk van haer man genaemt Klaes Gerits van der Meulen, aengeving gedaen hebben de onder de classis van drie gulden, dus F 3:0:0).
NB.
- (oudrechtel Ddam) Folionummer: f. 157vs (9-5-1710)
Oude eigenaar(s)
: Leendert Pleunen als in huwelijk Jaconijntje Heijndrix Gout wonende tot Rijderkerk en Abram Heijndrix Gout, wonende tots-Gravendeel => kinderen en ergenamen van Ariaentje Pleunen Soeteman die laest wed was van Heijndrick Gout
Nieuwe Eigenaar(s): Teuntje Jans Braam wed Claes Gerrets Vermeulen
Soort transport: huijsinge, schuur en beterschap van erff staende aen de dijk van de Zuijtpolder op schaftgelt over off omtrent de woning van de heer burgemeester Johan van Neurenburgh (F 300, -)

-
Neeltie Vermeulen In Wieldrecht Namen der Ledematen bij Jacob Hanappier bevonden in den jaare 1723 Lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van s-Gravendeel 1706, 1714, 1723 (Archief Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente van s-Gravendeel) (OV 1966).
- (tr Barendrecht) 22-05-1678 Jan Gerritsz van der Meulen, jm, van Oost Barendrecht Teuntje Jans Brame, jd, van Dubbeldam
Kinderen:
1. Neeltje, ged. Dubbeldam 19-3-1679.
2. Arijaentje Klaesse van der Meulen, ged. Dubbeldam 22-6-1681, tr. Wieldrecht (aangifte/F 3) 18-5-1711 Cornelis Leend: Spruijt, jongman van Dubbeldam.
3. Lijsbeth/Leijsie Claassen Vermeulen, ged. Dubbeldam 23-5-1686, lidmaat 's-Gravendeel 1758, overl. Wieldrecht (aangifte) 23-6-1758, tr. Cleijs Jacobus de Jong, schepenen van Wieldregt (1726), overl. Wieldrecht (aangifte) 31-1-1738.
4. Neeltje Klaesd. Vermeulen, ged. Dubbeldam 23-1-1684, volgt IIa.
5. Gerrit, ged. Dubbeldam 16-11-1687.
6. Sijgje, ged. Dubbeldam 26-7-1693, tr. de Mijl (aangifte/F 6) 12-4-1720, tr. Dubbeldam 5-5-1720 Pieter Bastiaans Schipper, ged. Dubbeldam 26-2-1696, zoon van Bastiaan Pieterzn Schipper en Aegje Cornelisdr de Regt. 
? 7. Maria Klaasze Vermeulen, aangenomen lidmaat in 1726 te 's-Gravendeel (van Dubbeldam/wonen Boenderweg), tr. Joris Jansze Meijboom, zoon van Jan Jorisse Meijboom en Ariaantje Jacobs de Jong. 
? 8. Teuntje Vermeulen, lidmaat 's-Gravendeel 1759, tr. Meeuws van Breugel.


IIIb. Anneken Abrahams Braam, overl. voor 11-12-1705, tr. (1) Arie Pieters van de Crabbe, overl. voor 24-5-1669, tr. (2) Pieter Cornelissen Rijsoort.
NB.
- (oudrechtel Ddam) Folionummer: f. 134 (1-5-1676)
Oude eigenaar(s)
: Pieter Cornelissen Rijsoort als man en voogt van Anneken Abrahams sijne huijsvrouw
Nieuwe Eigenaar(s): Johan Deijlman
Soort transport: stuck erf (F 356,-)
-
Folionummer: f. 72vs (24-5-1669)
Gegevens
: Anneken Abrahams wed Arie Pieters van de Crabbe geassisteert met Jan Wouters [?=Eijckendonk?] haeren swager SCHULDIGT F 200,- AAN Henrick Ariens, borger en bierdrager binnen Dordrecht.
- Folionummer: f. 125vs (11-12-1705)
Oude eigenaar(s)
: Pieter Cornelis Rijsoort woonende in t Oude Landt van Dubbeldam als in echte gehadt hebbende Annekens Abrahams Braam zal[iger]
Nieuwe Eigenaar(s): Pieter Ariens van der Crab, woonende onder Dubbeldam
Soort transport: tuijn mette timmeragie en plantagie daerop staende en gelegen in t Oudeland van Dubbeldam voor in Boonepaetie tusschen den tuijn van de hr Van Giessenburgh en erfgen van Jan Lanck (F 400,-)
.
Kinderen eerste huwelijk:
1.
Pieter Ariens van der Crab.

* * *

- I. Jan Verhoeve.
Kinderen:
1. Joost Jans Verhoeve, volgt IIa.
2. Willem Jans Verhoeve, volgt IIb.
3. Daniel Jans Verhoeve, volgt IIc.
4. Herman Jans Verhoeven, volgt IId.


IIa. Joost Jans Verhoeve, overl. voor 26-1-1685, tr. (2) Lijsbeth Abrahams Braems, tr. (2) Neeltje Aerts Cuijsmuijs, tr. (3) Stijntje Pieters.

NB.
-
Folionummer: f. 204 (12-11-1683)
Gegevens
: Ariaentge Jans wed van Herman Jans Verhoeven als moeder van Janneken Hermans out ca 3 jaer + Joost Jans van der Hoeven en Willem Jans van der Hoeven als oomen en blootvoogden van Janneken Hermans etc
-
(oudrechtel Ddam) Folionummer: f. 213 (26-1-1685)
Gegevens
: Stijntje Pieters wed van Joost Jans Verhoeve ter eenre + Pieter Cornelisse, Jan Cuijsmuijs, Willem Jans en Daniel Jans Verhoeve als oomen ende blootvoochden van Jan Jooste Verhoeven out 16 jaeren geprocureert bij Lijsbeth Abrahams Braems sijne eerste huijsvrouw zal EN van Lijsbeth Jooste out 13 en Aert Jooste Verhoeve out 12 geprocureert bij Neeltje Aerts Cuijsmuijs sijne tweede huijsvrouw za[iger] ter andere etc
Kinderen eerste huwelijk:
1. Jan Jooste Verhoeven, geb. 1669 (16 in 1685).
Kinderen eerste huwelijk:
1. Lijsbeth Jooste, geb. 1672 (13 in 1685).
2. Aert Jooste Verhoeve, geb. 1673 (12 in 1685).

IIb. Willem Jans Verhoeve, overl. Dubbeldam (aangifte) 9-11-1710).
NB.
-
Folionummer: f. 139 (10-11-1676)
Oude eigenaar(s)
: Willem Jans Verhoeven
Nieuwe Eigenaar(s): Vinck Jansen
Soort transport: huijsken (F 200,-)
- (gaarder/impost Dddam) Den 14 9-b [9-11-1720] van t lijk van Wm Janse Verhoeve en dat hij was gehoorende onder de classes van drie gulden, dus F 3:0.

IIc. Daniel Jans Verhoeve, tr. ... Gerrits van Rees, dochter van Gerrit Dircxsen van Rees.
NB.
- (oudrechtel Ddam) Folionummer: f. 217vs (20-4-1685)
Oud
e eigenaar(s)
: Bastiaen Pieters Cranendonck
Nieuwe Eigenaar(s): Daniel Jansen Verhoeven
Soort transport: huijs, schuijr, plantagie en timmeragie gelegen in de houcke van den Smallenwegh in t Oudelandt van Dubbeldam tegens t erf van Jacob Cornelissen de Heer (F 565).
-
Folionummer: f. 217 (20-4-1686)
Oude eigenaar(s)
: Daniel Jansen Verhoeven, onser inwoonder SCHULDIGT AAN F 300
Nieuwe Eigenaar(s): (sijne schoonvader) Gerrit Dircxsen van Rees
Soort transport:

IId. Herman Jans Verhoeven, overl. na ca. 1680/voor 12-11-1683, tr. Ariaentge Jans, overl. na 12-11-1683.
NB.
-
Folionummer: f. 204 (12-11-1683)
Gegevens
: Ariaentge Jans wed van Herman Jans Verhoeven als moeder van Janneken Hermans out ca 3 jaer + Joost Jans van der Hoeven en Willem Jans van der Hoeven als oomen en blootvoogden van Janneken Hermans etc
Kinderen:
1. Janneken Hermans, geb. ca. 1680 (3 jaar in 1683).