CHATTELIJN (CHATTELEM)
Geertruidenberg

I. Claes Chattelijn, tr. NN.
NB.
- 2613. INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE STEDELIJKE GODSHUIZEN VAN GEERTRUIDENBERG.
* 412. Eigendomsbewijs voor het Gast- en H. Geesthuis van 1/48 gedeelte in de windkoren- en rosmolen te Geertruidenberg afkomstig van Rijnier Schattelijn, 1757. Met oudere overdrachtsakte d.d. 1757 en bijbehorende stukken d.d. 1756 en 1759.
3 stukken en 1 charter zie charterdoos .B. Zie charterberging nr.
* 443. Schuldbekentenis, groot 420 carolusgulden, voor Arnt Maertens [=identiek met stichter Arent Maertenshof???] te Dordrecht ten laste van Niclaes Chastelein te Geertruidenberg met persoonlijke borgstelling door Matthijs van Clootwijck, 1595. Afschrift. 1 stuk. N.B. Deze brief is in 1602 geschonken aan het Gast- en H. Geesthuis en afgelost in 1656.
- [1655 april 16 - R. 25, fol. 10v-11r] Akte van deling tussen Henderick Jochems van Alphen, weduwnaar van Maeijken Reijnen, enerzijds, en Claes Matijs Chatelem en Gilis de Hoogh, als voogden van de drie weeskinderen van genoemde Maeijken Reijnen en haar eerste man Matijs Claes Chatelem, anderzijds, waarbij o.a. de kinderen zullen voor uuijt trecken uit de nalatenschap van hun vader het huis, grond en toebehoren, gelegen inde Oude Schoolstraet (…) ontrent het dorderechts hooft, te Geertruidenberg, land, gelegen inde Lange Maete, te Standhazen en de helft van een land, gelegen inden Middelmaede, te Made, en Henderick Jochems van Alphen de andere helft en land, gelegen inde Zeggen, te Standhazen en een schuit met toebehoren en het Schouken met alle het schut gereetschap en Van Alphen aan de kinderen 300 rijnsgulden zal uitreiken.
- [1656 mei 3 – R. 25, fol. 51v-52r] Akte van schuldbekentenis door Claes Mathijs Chatelein, schipper te Geertruidenberg, aan Dirck Goverts van Biestraten, schipper te Nieuwe-Tonge, van 600 gulden vanwege verschuldigde restant-kooppenningen [Boven 400 gulden die contant zijn betaald] voor een damlooper, met toebehoren en waarvoor zijn schoonvader Dielis Hendericxs de Hoogh te Geertruidenberg zich borg stelt

- [1656 november 10 – R. 25, fol. 64r] Akte waarbij Claes Mathijs Schatelem, schipper te Geertruidenberg, verklaart in april aan Aeldert Janss., schipper te Aardenburg, een damschuit met toebehoren verkocht te hebben, voor 835 gulden en daarvan voldaan te zijn.
- 1607 februari 10 – R. 19, fol. 24r Akte van borgtocht door Claes Janss. Chastelem, waard In delffhaven te Geertruidenberg, voor Geerit Geeritsz. te Tilburg voor een arrest gedaan door kapitein Willem van Berghen.
[Nadere toegangen website Regionaal Archiet Tilburg]
- 1607 juni 22 – R. 19, fol. 38r
Akte waarbij Niclaes Janss. Chastelem ter voldoening van een arbitrale uitspraak d.d. 29 mei 1607 tussen hem en Aert Hanecops 60 rijnsgulden en 6 stuivers geconsigneerd onder schepen Adriaen Geeritsz. van Alenborch, vanwege verschuldigde wijnimpost en 18 rijnsgulden en 6 stuivers, vanwege de impost voort 2/3 part ocxhooftwyns.
[Nadere toegangen website Regionaal Archiet Tilburg]
- 1608 januari 28 – R. 19, fol. 59v
Akte van borgtocht door Claes Janss. Chastelem, waard In delffshaven, en Evert Adriaensz. Pullen, beiden te Geertruidenberg, voor 30 tonnen haring en abberdaen en 4 tonnen potasschen, die eergisteren zijn aangezegd en toebehoren aan Cornelis Henricxz, koopman te Rotterdam, ingeval de Raad ter Admiraliteit nader onderzoek wilt instellen en Peeter Joppen en Robbrecht Henricxz, beiden te Rotterdam, verklaren Claes Janss. Chastelem em Evert Adriaensz. Pullen schadeloos te houden.
- 1608 juni 4 – R. 19, fol. 73v
Akte van borgtocht door Henrick Cornelisz. Joncxken te Geertruidenberg voor Adriaen Peetersz. te Eersel, voor een arrest gedaan door Niclaes Janss. Chastelem voor de voldoening van 35 rijnsgulden.
- 1609 januari 27 – R. 19, fol. 100r
Akte van borgtocht door Matheeus Beijermans, lakenkoper en oud schepen te Geertruidenberg, voor Laurents Aertsz., passementwerker te Dordrecht, ten behoeve van Niclaes Jansz. Chastelem, waard in delffshaven te Geertruidenberg.
- 1610 december 31 – R. 19, fol. 178v Akte van machtiging door Niclaes Janss. Chastelem, waard In delffshaven te Geertruidenberg, van mr. Willem van Noorderwiel, procureur, om zijn belangen te behartigen en in het bijzonder zijn zaak contra Henrick Govaertsz. Brouwer.
- Index op plaatsnaam Dordrecht:
Dordrecht 2, 10, 14, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 48, 50, 57, 59, 60, 66, 68, 69, 70, 71, 78, 80, 87, 90, 91, 98, 99, 100, 103
Augustynen camp, Inden.................................. 50
Haven...................................................................... 60
Hoeffyser, Int........................................................ 57
Jerusalem.............................................................. 60
Leeuw, Inden......................................................... 71
Rietdijk.................................................................... 21
Rutdyck.................................................................. 57
[Nadere toegangen website Regionaal Archiet Tilburg]

Kinderen:
1. Aeltje Claes Chattelijn, geb. Geertruidenberg ca. voor 1610, volgt IIa.
2. Geertruijdt Claessen Chattelem, geb. ca. voor 1624, volgt IIb.
3. Matthijs Claessen Chattelem, geb. ca. voor 1611, volgt IIc.

IIa. Aeltje Claes Chattelijn, geb. Geertruidenberg ca. voor 1610, gebooren alhier en hier woonende wede van Laurens Laurens, overl. voor 21-4-1640; tr. (1) Thomas Baret, otr. (2) Geertruidenberg 31-10/26-12-1626 Laurens Laurens Olifiers, geb. Zevenbergen, wedr. van Antonette Jansd. (1626), otr/tr. (3) Geertruidenberg 13-1/2-2-1631 Pieter Dircks Sits, gebooren in t land van Gulik, wedn. woonende alhier, herbergier en koopman te Geertruidenberg, overl. tussen 23-4-1651 en 11-9-1657; hij otr. (3) Geertruidenberg 21-4-1640 Margareta Claesdr van Loeckere, hier wonagtigh (1640), wede. van Gerret Willemsen Croon (1640).
NB.
- 1631. Den 13 Januari.
Pieter Dircks Sits, gebooren in t land van Gulik, wedn woonende alhier, met
Aeltje Claes Chattelijn, gebooren alhier wede van Laurens Laurens, mede hier woonende
(getrout den 2 Febru.)
- [ 21-4-1640] 21 Aprilis.
Pieter Dirksen Tits, wedr. van Aeltje Claes Schattelijn, met
Margareta Claesdr van Loeckere, wede. van Gerret Willemsen Croon, beide hier wonagtigh
(attestatie gegeven den 6 Meij) 
- [bron: A.J. Stasse (sept 2007)] Aeltje Claes Chattelijn/Schattelijn, geb. en won. Geertruidenberg;
tr. (1) Thomas Baret; otr./tr. (2) Geertruidenberg 31-10/26-12-1626 Laurens Laurens Olifiers, geb. Zevenbergen, wedr. van Antonette Jansd.; otr./tr. (2) Geertruidenberg 13-1/2-2-1631 Pieter Dircks Sits/van Tits, geb. in ‘t land van Gulik, herbergier en koopman te Geertruidenberg, overl. tussen 23-4-1651 en 11-9-1657.

IIb. Geertruijdt Claessen Chattelem, geb. ca. voor 1624, overl. voor 8-7-1644 tr. (1) Pauwels Vinot, otr/tr. (2) Geertruidenberg 27-3/1-5-1616  Hendrik Cornelissen van Flitterwijk/van den Hout, voerman, won. Geertruidenberg; hij otr. (2) Geertruidenberg 8-7-1644, tr. Made 31-7-1644 Judith Hendrix van der Hoeve, j:d: beide wonende alhier.
NB.
- [8-7-1644] 8 Julij.
Hendrik Cornelissen van Flitterwijk, wedr. van Geertruijdt Claessen Chattelem, met
Judith Hendrix van der Hoeve, j:d: beide wonende alhier .
(getr. op de Made 31 Julij)
- [bron: A.J. Stasse (sept 2007)] Geertruijdt Claessen Chattelem, van Geertruidenberg; tr. (1) Pauwels Vinot; otr/tr. (2) Geertruidenberg 27-3/1-5-1616 Hendrik Cornelissen van den Hout/van Flitterwijk, voerman, won. Geertruidenberg. Hij otr. (2) Geertruidenberg 8-7-1644, tr. Made 31-7-1644 Judith Hendrix van der Hoeve.

IIc. Matthijs Claessen Chattelem, geb. ca. voor 1611, j.m. geb. en won. hier, schippersgezel, overl. voor 12-5-1647,
otr./tr. Geertruidenberg 13/28-12-1625 (met att. van Den Briel) Maijke Reijns, j.d. geb. en won. Geertruidenberg (1625), wonagtigh alhier (1647); zij otr. (2) Geertruidenberg 12-5-1647 Hendrik Jochemsz van Alphen, wedr. van Marijken Willems.
NB.
- [12-5-1647] 12 dito. (8 Julij attest. gegeven)
Hendrik Jochemsz van Alphen, wedr. van Marijken Willems, met
Maijke Reijns, wede. van Matthijs Claessen Chattelem, beide wonagtigh alhier.
- [bron: A.J. Stasse (sept 2007)] Matthijs Claesz Chattalijn/Chattelem, j.m. geb. en won. hier, schippersgezel, otr./tr. Geertruidenberg 13/28-12-1625 met att. van Den Briel met Maijke Reijns/Reijnen, j.d. geb. en won. Geertruidenberg. Zij otr. (2) Geertruidenberg 12-6-1647 Hendrik Jochemsz van Alphen, wedr. van Marijken Willems.
Kinderen:
1. Adriaen Matthijsse Schattelem, geb. voor ca. 1631, volgt IIIa.
2. Magdalena Matthijs Chattelem, geb. Geertruidenberg voor ca. 1638, volgt IIIb.
??? 3. Claes Chattelem, geb. voor ca. 1638, volgt IIIc.

* * * generatie 3 * * *

IIIa. Adriaen Matthijsse Schattelem, geb. voor ca. 1631, j:m: (1651), otr/tr. Geertruidenberg 8-6/2-7-1651 Catalijn Meuwisse de Hoogh, j:d: wonagtig alhier.
NB.
- [8-6-1651] 8 Junij. (getr. 2 Julij)
Adriaen Matthijsse Schattelem, j:m; met
Catalijn Meuwisse de Hoogh, j:d: wonagtig alhier.

IIIb. Magdalena Matthijs Chattelem, geb. voor ca. 1638, j.d. hier geboren ende woonagtigh, otr/tr. Geertruidenberg 26-8/13-9-1668 Govart Crijnen, j:m. hier geboren ende woonagtigh (1668).
NB.
- [26-8-1668] Item. (Den 13 Septemb alhier getrouwt)
Govart Crijnen, j:m. met
Magdalena Matthijs Chattelem, j.d., beide hier geboren ende woonagtigh.


??? IIIc. Claes Chattelem, geb. voor ca. 1638, tr. voor ca 1658 NN.
Kinderen
1. Matthijs Claaszen Chatlijn, geb. Geertruidenberg voor ca 1658, volgt IVa.
2. Reijnier Claessen Sjattelijn, geb. Geertruidenberg voor ca. 1665, volgt IVb.

* * * generatie 4 * * *

IVa. Matthijs Claaszen Chatlijn, geb. Geertruidenberg voor ca 1658, j:m: van GBerg, otr. Geertruidenberg 31-7-1678 Anneken Teunis, wede. van Jan Melssen mede hier geboren ende wonagtigh (1678).
NB.
- [31-7-1678] Item (op een zegel)  (alhier getrouwt den [...])
Matthijs Claaszen Chatlijn, j:m: van GBerg met
Anneken Teunis, wede. van Jan Melssen mede hier geboren ende wonagtigh

IVb. Reijnier Claessen Sjattelijn, geb. Geertruidenberg voor ca. 1665, j.m(?). van Geertruijden-berg, otr/tr. Geertruidenberg 15-4/10-5-1685 Adriaentje Cornelis den Roij, j.d. geboren op de Lage Swaluwe en(de) alhier woonende (1685).
NB.
- [15-04-1685] 15 dito (op zegel)  
Reijnier Claessen Sjattelijn(?), j.m(?). van Geertruijden-berg, met
Adriaentje Cornelis den Roij, j.d. geboren op de Lage Swaluwe en(de) alhier woonende
(den 10de Mayi 1685 alhier getrouwt)

LOSSE FEITEN

- Claes Schattelijn (Claus Gijsse Chattelem, Nicolaes Chattelem), j:m: Soldaet onder de Compagnie van de heer Cap. Winsheijm onder regiment van(de) Prince van Berckevelt alhier in guarnisoen (1701), weduwnaer van Catharina Geeredden ende alhier woonende (1729), overl. voor 31-12-1734, otr/tr. (1) Geertruidenberg 7-2-1701 Catharina Geerits (Catharina Geeredden), woonende alhier, overl. voor 21-12-1729, otr/tr. (2) Geertruidenberg 31-12-1729/26-1-1730 Clara Hoedt, j:dogter geboortigh van Leijden ende alhier woonende; zij otr. (2) Geertruidenberg 31-12-1734 Leendert Lucas, jongman geboortig van Masijk.
NB.
- [7-2-1701] Den 7 dito.
Claus Gijsse Chattelem, Soldaet onder de Compagnie van de heer Cap. Winsheijm onder regiment van(de) Prince van Berckevelt, j:m:, alhier in guarnisoen, met
Catharina Geerits, woonende alhier.
- Den 31 Decemb. 1729
Claes Schattelijn, weduwnaer van Catharina Geeredden met
Clara Hoedt, j:dogter geboortigh van Leijden ende bijde alhier woonende
(attestatie gegeve en alhier getroud op donderdagh den 26 Jan. 1730)
- Den 31 December 1734.
Leendert Lucas, jongman geboortig van Masijk, met
Clara de Hoet, wede. van Nicolaes Chattelem, beijde alhier woonende
(Alhier getrout op Sondag)


[31-10-1711] Den 31 dito.
Cornelis van Ceulen, j:m: Soldaet onder de Comp. vande heer Luitenant Collonel Pijl in guarnisoen alhier, met
Anna Maria Chattelem, j.d. geboortigh ende alhier woonende 
(alhier in onze kerk getrouwt den 1 November 1711 op Sondag)

[17-1-1712] 17 dito.
Coenraat Schedelie, j:m: Soldaat onder het Regement van den Heer overste Esscher en
Catharina De Bruijn, j:d: van Geertruijdenbergh.
(op ap attestatie van d H Bourhave pred: ter Breda en aldaar getrouwt)

- [22-7-1713] Den 22e dito.
Matthijs Schattelem, weduwnaer van Anneken Zegers met
Anna Maes, j:d: beijde geboortigh ende alhier woonende.
(getrouwt den 14 sept. ao 1713 op donderdag)

Den 18e Meij 1722.
Jacobus Chattelem, j:m: gebooren alhier met
Johanna Berckmans, Laetst weduwe van Jan Karel Drinckmans, geboren van Kallt(Hulst?) in Vlaenderen, en beijde in dese Stad woonende
(alhier getouwt op donderdag)

[20-12-1727]
Leendert van Dalem
, weduwnaer van Maria Coenen, met
Anna Schattelijn, j:d: gebooren ende alhier woonende
(Alhier getrout op dingsdagh)

[20-12-1727]
Gerret Schattelijn, j:m: met
Geertruijt Rijnders, j:dogter gebooren en beijde alhier woonende
(getrout op donderdagh)

Den 17 September. 1729
Mattijs Schattelijn, j:man met
Dingena Coenen, j:dogter beijde alhier woonende ende gebooren sijn.
(alhier in onse kerek getroudt, op donderd:)

- [26-11-1729]  Den 26e Novemb. 1729.
Ranier Schattelijn, j:man geboortigh van Gbergh met
Maria Trots, jonge dogter geboortigh van Campen, ende beijde alhier woonende
(Alhier getroud op donderdagh den 15 Decemb.)
NB.
- 2613. INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE STEDELIJKE GODSHUIZEN VAN GEERTRUIDENBERG.
* 412. Eigendomsbewijs voor het Gast- en H. Geesthuis van 1/48 gedeelte in de windkoren- en rosmolen te Geertruidenberg afkomstig van Rijnier Schattelijn, 1757. Met oudere overdrachtsakte d.d. 1757 en bijbehorende stukken d.d. 1756 en 1759.
3 stukken en 1 charter zie charterdoos .B. Zie charterberging nr.
* 443. Schuldbekentenis, groot 420 carolusgulden, voor Arnt Maertens [=identiek met stichter Arent Maertenshof???] te Dordrecht ten laste van Niclaes Chastelein te Geertruidenberg met persoonlijke borgstelling door Matthijs van Clootwijck, 1595. Afschrift. 1 stuk. N.B. Deze brief is in 1602 geschonken aan het Gast- en H. Geesthuis en afgelost in 1656.


- [15-04-1741]   Den 15 April.
Adriaan de Hoog, j:man geboortig van Gberg met
Willemina Chattelijn, meede geboren en beijde alhier woonende.
(alhier getrouwd op Zondag den 31 April 1741).


- Den 28 Meij 1746.
Geert Post, j:m: geboren en wonende alhier, met
Katarina Chattelain, j:d: meede geboren en wonende alhier
(deese persoonen zijn alhier in onse kerk getrout op Sondagh namiddag den 12 Junij 1746)

- Den 12 November 1746.
Anthonij Weeterings, j:m: En
Anna Elisabet Chattelain, j:d: beide geboren en wonende alhier
(deese persoonen zijn alhier getrout op het Stadhuijs op Zondag den 27 November 1746)

- Den 4e Novemb. 1746.
Pieter Chattelem, j:m; met
Maria de Hoog, j:d: beijde gebooren en woonende alhier.
(dese perzoonen zijn alhier in onse kerke getrouwt op Zondag namiddag den 19 Novemb. 1747)

- I. Claes Janssen Chattelin
NB.
- Bruidegom Claes Janssen Chattelin , jongeman , Omar , wonend: Schiedamsedijk
  Bruid Grieltje Cornelis , weduwe van Gerrit Lambrechtsen , Rotterdam , wonend: Brantsteegh
  Plaats Rotterdam

II. Jan Claese Chattel(e)ijn, schipper (1691).
NB.
* Isaac Verdoes in comp met Cornelis Roos, kooplieden en bevrachters zijn overeengekomen met schipper Jan Claese Chattelijn om met het schip "De Tarwen Acker", met convooi naar Lisabon te varen. Hij moet zich eerst van ballast ontdoen en vracht inladen in Rotterdam dan met het convooi naar Lisabon, daar lossen en weer inladen om met het zelfde convooi weer terug naar Rotterdam te varen. De vergoeding is 63 gulden en 63 stuivers per last en nog wat andere vergoedingen.
  Aktesoort bevrachtingsovereenkomst of chartepartij
  Datum 12/10/1691
  Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
  Inventarisnummer 1605
  Aktenummer/Blz. 41/544
  Notaris Johan van Lodenstein

* Niclaes van Buijl, ca. 25 jaar oud, verklaart op verzoek van Jacob Spoor, schipper van Den Haag op de Graeff (Grave??) dat in november 1708 in de herberg van zijn vader Ary Willemsz van Buijl een onbekende dame logeerde die een mandje met slot en brief achtergelaten heeft, geadresseerd aan advocaat Vogelvanger te Den Haag. In de krant heeft deze advocaat een oproep geplaatst aan de vinder het mandje terug te bezorgen. Niclaes van Buijl verklaart e.e.a. meegegeven te hebben aan Jan Chatteleijn, schipper van Den Haag op Den Bos ('s-Hertogenbosch).
  Aktesoort attestatie of verklaring
  Datum 21/05/1709
  Archief DLFS Oud Notarieel Archief Delfshaven
  Inventarisnummer 3870
  Aktenummer/Blz. 16/42
  Notaris Johan Verhouff
Reference no.: MOOC8/6.105 1/2
Testator(s): Rudolf Jurgen Abel
13 April 1743
Inventaris van alle soodanige goederen als wijlen den luijtant s:r Rudolf Jurgen Abel soo bij sijn vertrek naar ’t vaderland onder bewaaring van sijn alhier met huwelijxe voorwaarde getrouwde en naargelaatene huijsvrouw Johanna Maria Vlotman heeft gelaaten, als meede over sooveel denselven bij sijn afweesenthijd in Europa aan sijn voorm: huijsvrouw heeft gesonden, alles door voorm: Johanna Maria Vlotman, met ende beneevens ’t geene gesegde s:r Rudolf Jurgen Abel aan deselve te quaad is, aan d’ onderget:e gecommitt:e Weesmeesteren opgegeeven in maniere als volgt, naamentlijk
1 slavinne gen:t Juwelle van Bengalen met haar kind gen:t Sophia van de Caab
3 schilderijen
1 tiktakbort met sijn schijven
1 schearp
1 silver ringkraag
1 piek
1 partisaan
Van den onderstuurman Claas Chattelijn is aan voormelde wed:w overhandigt, als
  1 halfaam met jeneever
  2 kassen waarin bevonden
  330 witte Franse wijn
  3 kelders met jeneever
  5 packen tobak inhoudende 30 rollen
Voormelde s:r Rudolf Jurgen Abel is aan sijn voorm: huijsvrouw Johanna Maria Vlotman te quaad Rd:s
over een scheepenkennis ƒ5000 capitaal behalven de daarop verloopene intresten ofte 1666:32
Aldus door voorm: Johanna Maria Vlotman opgegeeven en aangeweesen, mitsgd:s door d’ onderget:e gecommitt:e Weesmeesteren g’inventariseert aan Cabo de Goede Hoop den 13 April 1743.
Als gecommitt:e Weesm:ren: Joh:s Car:s de Wet, J:n Raeck
Voor den opgaaf: Johann Maria Vlotman
Mij praesent: J:N: v: Dessin, Secret:s

- Claes Janssen Schattelijn, otr. Dordrecht 12-3-1645 Grietjen Thuenis.
NB.
- Doopdatum 1646.11.26 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 1-7
Naam kind Hilleken
Naam vader Schattelijn, Claes Janssen
Naam moeder Thuenis, Grietjen
Datum ondertrouw 1645.03.12 Vindplaats Stadsarchief Dordrecht / DiEP
- otr. Dordrecht 12-3-1645 Claes Janssen varentgezel jongman en
Grietje Theunis jonggedochter beijde van Dordrecht e woonende op de Boom
- Doopdatum 1650.09.08
Naam kind Jan
Naam vader Schatlijn, Claes Jansz
Naam moeder Teunis, Grietjen
- Doopdatum 1649.06.20
Naam kind Johannes
Naam vader Scatelin, Claes Jansz
Naam moeder Teunis, Grietjen

Kinderen:
1. Hilleken, ged. Dordrecht 26-11-1645.
2. Johannes, ged. Dordrecht 20-6-1649.
3. Jan, ged. Dordrecht 8-9-1650, ?? otr. Dordrecht 19-1-1681 Magdalena Jans (hieruit 6 kinderen gedoopt te Dordt).