DANENS
(Gouda, Dordrecht, Middelburg)

I. Jan Danens, geb. Gouda ca. voor 1757, j.m. geb. en wonende te Gouda (1777), sergeant bij de Koloniale Troepen, overl/begr. Naarden 29/30-4-1805 'Jan Daanes sergeant' (opname drie kinderen in het Nieuw Armhuijs te Dordrecht), otr/tr. Dordrecht 15-5/5-6-1777 (volgens attestatie van ondertrouw in dato 23-5-1777) Margaretha Olijvier/Olivier (Margarietha Olijvier), ged. Dordrecht 12-9-1754, j.d. geb. en woont te Dordrecht, begr. (Grote Kerk) Dordrecht 3-5-1800 (45 jaar zinkingkoorts, Weeshuisstraatje), dochter van Paul Olivier en Jenetta de Haan.
NB.
- Paulus Olivier, otr. Dordrecht 15-9-1753 Antonetta de Haen.
Kinderen:
1. Margrita, ged. Dordrecht 12-9-1754.
2. Jan, ged. Dordrecht 21-12-1755.
3. Jesaias, ged. Dordrecht 13-3-1757.
4. Iesaias, ged. Dordrecht 23-2-1766.
5. Jesias, ged. Dordrecht 3-1-1770.
[Paulus Olivier, otr. Dordrecht 11-3-1751 Maria van Wilse.
Kinderen:
1. Pieternella, ged. Dordrecht 11-3-1751.
2. Jacob, ged. Dordrecht 2-11-1755.
3. Cornelia, ged. Dordrecht 5-8-1761.]
- 22 dec 1778 Jan Danens, 78 jaar, Gouwe - ƒ 30:-:- [http://home.planet.nl/~jlafeber/BegraafboekGouda.html]

- SAD Archief 10 weeskamer Dordrecht, inv.nr.1305 Jan Danens en Margrita Olivier, 1778.
"Heden den 27 Febr anno 1778 compareerde voor mij Joan Boers Jansz openbaar notaris bij den Edele Hove van Holland, geadmitteerd binnen deze stad GOUDA, resideerende ter pesentie van de na te noemen getuijgen: De Heer Jan Danens en mej. Margaritha Olivier, echtelieden woonende binnen deeze stad .. etc." (getuigen: Adrianus Johannes Schaddé en Jan van Hattem)
- besluiten stadsbestuur Gouda 1799
inventarisnummer 227, bladzijde 212, datum 1799
inhoud attestatie
Voor J. Danens krijgsgevangenen gemaakt door de Engelsen.
bron ac1
- DOOPBOEK VAN ST. OMER (GEHOUDEN DOOR DS. F. HELLENDOORN CRAMER): 
(pag. 8) 1791 den 15 January gedoopt eene dochter van Jan Danens en Margrietu Olivier, E.L. van Gouda in Holland, doopgetuigen de ouders, J. Brotier en C. de Roever. Het kind is geboren den 22 November 1790 en genoemt Murgrieta. [Gens Nostra CD-ROM 1978]
- begr. 3-5-1800 Margrieta Olievier, Huisvrouw van Jan Daanens in 't Weeshuisstraatje, laat kinderen na (45 jaar zinkingkoorts); (bidder:) A. de Vogel;
[http://files.archieven.nl/46/f/11.54/11_54_1801.pdf]

- [begraafregister Naarden NG 1804-1806 ("Van Papier Naar Digitaal")] Jan Danens, begr. 30 april 1805, sergeant; (opname van drie kinderen in het Nieuw Armhuijs te Dordrecht; Jan Danens Sergeant bij de Koloniale Troepen)  (gevonden door C. Bagchus, febr. 2013)
- NIEUW ARMHUIS te DORDRECHT
Margarita, geboren 22 Novb. 1790, Johanna geboren 17 feb: 1793; En Arie geboren 6 Maart 1796, Waarvan vader was Jan Danens, overleden te Naarden den 29 April 1805, En moeder Margrita Olivier, alhier overleden [-].
Deeze Drie kinderen beneden de 16 jaaren oud, aan dit Godshuijs gekomen zijnde, zijn voor rekening van het zelve in het nieuw Armhuijs ter alimentatie ingenomen den 29 April 1805.
[Bron: Regionaal Archief Dordrecht Toegang 18 Verenigd arme weeshuis en nieuw armhuis Inventarisnummer: 618 (folio 095vs)]
- NIEUW ARMHUIS te DORDRECHT
Arij Danens, ingenomen den 20 februarij 1802 en gedoopt den 6 Maart 1796 (Vader Johannes Danens als Sergeant met de Coloniale Troupes na de Westindien vertrokken, Moeder Margreta Olivier, overleden 29 April 1800); is met het overlijden van zijn Vader aan het Geesthuis overgegaan den 29 April 1805, Opgeroepen zijnde om geplaats te worden in het institu(u)t te Versailles is denzelve vertrokken den 21 Augustus 1811;
Margareta Danens, ingenomen den 19 feb. 1802 en geboren, na opgave van de Vader in Vrankrijk, den 22 Nov. 1790 (Vader Johannes Danens als Sergeant met de Coloniale Troupes na de West indien vertrokken, Moeder Margreta Olivier, overleden 29 April 1800); is met het overlijden van haar Vader aan het Geesthuis overgegaan den 29 April 1805; Is met Eenige Klederen Zonder Eenig uijtzetting om haar Slegt gedrag uijt het huijs gegaan den 27 van grasm. 1810;
Johanna Danens, ingenomen den 19 feb: 1800 en geboren in Vrankrijk 17 feb: 1793 (van bovenstaande Ouders); is als boven aan het Geesthuis overgegaan den 19 April 1805;
[Bron: Regionaal Archief Dordrecht Toegang 18 Verenigd arme weeshuis en nieuw armhuis Inventarisnummer: 617]
- [trouwakte Middelburg 19-5-1825] Adriaan van der Brugh + Johanna Danens (vader Jan Danens, overl. Naarden 29 april 1805; Margaretha Olijvier, overl. Dordrecht, begr. ald. 3 mei 1800) (gevonden door C. Bagchus, febr. 2013)

Kinderen:
1. Maria Danens, ged. Gouda 27-5-1778 (get. Jenetta Olivier), volgt IIa.
2. Janetta Danens (Danes), ged. Gouda 15-9-1779 (de vader Jan Danens, de moeder Margrieta Olivier, de getuige Jenette de Haan), j.d. geb. te Gouda, volgt IIb.
3. Jan Danens, geb. Gorinchem ca. 1784 (31 in 1815), volgt IIc.
4. Margarita Danens, geb. Frankrijk (huw akte) / Opsoomer (overl. akte) 22-11-1790, ged. St. Omer 15-1-1791 (get. J. Brotier en C. de Roever), 19 februarij 1802 in het Nieuw Armhuijs opgenomen en gealimenteert/uijtgegaan den 27e grasmaand 1810 (binnenvader Johannes Keeman), volgt IId.
5. Janna Maria Johanna Danens (Johanna Danens), geb. Frankrijk (huw akte) / Saint Omer (Frankrijk) 17-2-1793, 19 februarij 1802 in het Nieuw Armhuijs opgenomen en gealimenteert volgt IIe.
6. Arie Danens, geb. 6-3-1796, ged. (Ned.Herv.) Dordrecht 11-3-1796, 19 februarij 1802 in het Nieuw Armhuijs opgenomen en gealimenteert, volgt IIf.

IIa. Maria Danens, ged. Gouda 27-5-1778, j.d. geb. te Gouda wonende in het Weeshuisstraatje bijgestaan met haren vader Jan Danens, otr/tr. Dordrecht 22-10/7-11-1801 Anthonij Grolle, j.m. geboren te Dordrecht bijgestaan met zijnen vader, schoenmaker (1811, 1820), overl. 16-3-1829.
NB.
- (1797) DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben.
Naam : A. Grollée, Woonplaats (oude huisnummers!) : C1000, Naam in de eerste of twee kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
Naam : A. Grollée, Woonplaats (oude huisnummers!) : C1001, Naam in de eerste of twee kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- (1800) DORDRECHT Kohieren betreffende de quotisatie (circa 1800) voor de wijken A1-562, B1-356, C1-1865, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : A. Grolle, Woonplaats (oude huisnummers!) : C0995, Klasse : 41, Belasting : 0-10-0
Naam : A. Grollée, Woonplaats (oude huisnummers!) : A508, Klasse : 41, Belasting : 0-10-0
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 374
- (1804) DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Anthonij Grollé Jun.r, Woonplaats (oude huisnummers!) : C0995, Biljet (of arm) : arm
Naam : Anthonij Grollé Senior, Woonplaats (oude huisnummers!) : C1001, Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- [www.drenlias.nl] Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Maria Danens, geboren op 05-05-1778; plaats van herkomst: Dordrecht; godsdienst: herv.; aangekomen op 08-06-1820; ingeschreven in Willemsoord als kolonistenmoeder; vertrokken op 18-06-1836.
Ingeschreven als wonende op hoeve: 67 (inv.nr. 1358); 67 (inv.nr. 1359); 67 (inv.nr. 1360); 67 (inv.nr. 1361).
- Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Anthonij Grolle, geboren op 19-06-1777; plaats van herkomst: Dordrecht; godsdienst: herv.; aangekomen op 08-06-1820; ingeschreven in Willemsoord als kolonistenvader; overleden op 16-03-1829.
Ingeschreven als wonende op hoeve: 67 (inv.nr. 1358); 67 (inv.nr. 1359); 67 (inv.nr. 1360); 67 (inv.nr. 1361).
Bijzonderheden:
Zijn fam.naam kan ook zijn Groblee. Hij is van beroep schoenmaker. Op aankomstdatum geplaatst in kol. III, Willemsoord. Geh. met Maria Danens, geb. 05-05-1778 en van beroep naaister. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren. Na overlijden echtgenoot is de moeder op 18-06-1836 met haar gezin ontslagen.
-  Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Margaretha Grolle, geboren op 14-04-1804; plaats van herkomst: Dordrecht; godsdienst: herv.; aangekomen op 08-06-1820; ingeschreven in Willemsoord als kolonistendochter; vertrokken op 07-03-1822.
Ingeschreven als wonende op hoeve: 67 (inv.nr. 1358); 67 (inv.nr. 1359); 67 (inv.nr. 1360); 67 (inv.nr. 1361).
Bijzonderheden:
Margaretha is een dochter van Anthonij Grolle en Maria Danens. Ingedeeld bij wed. Bartol ( Dordr.) een "foefje", vraagt op 07-03-1822 ontslag.
- Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Antonia Engelina Grolle, geboren op 19-02-1806; plaats van herkomst: Dordrecht; godsdienst: herv.; aangekomen op 08-06-1820; ingeschreven in Willemsoord als kolonistendochter; vertrokken op 05-05-1827.
Ingeschreven als wonende op hoeve: 67 (inv.nr. 1358); 67 (inv.nr. 1359); 67 (inv.nr. 1360); 67 (inv.nr. 1361).
Bijzonderheden:
Antonia Eng. is een dochter van Anthonij Grolle en Maria Danens. Op vertrekdatum ontslagen P.K. 28/4 nr.370. Gehuwd met J.Teunissen, kolonist. Zie ook boek 12 blz.353.
- Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Johanna Grolle, geboren op 15-07-1808; plaats van herkomst: Dordrecht; godsdienst: herv.; aangekomen op 08-06-1820; ingeschreven in Willemsoord als kolonistendochter; vertrokken op 08-05-1827.
Ingeschreven als wonende op hoeve: 67 (inv.nr. 1358); 67 (inv.nr. 1359); 67 (inv.nr. 1360); 67 (inv.nr. 1361).
Bijzonderheden:
14-06-1834 gehuwd met kol. Korn.Bagchus. Zie boek 6 blz. 45. Johanna is een dochter van Anthonij Grolle en Maria Danens.
Op vertrekdatum in Amsterdam geweest; ontslagen P.K. 28/4 nr. 370.
- Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Jan Grolle, geboren op 08-06-1812; plaats van herkomst: Dordrecht; godsdienst: herv.; aangekomen op 08-06-1820; ingeschreven in Willemsoord als kolonistenzoon; vertrokken op 30-04-1833.
Ingeschreven als wonende op hoeve: 67 (inv.nr. 1358); 67 (inv.nr. 1359); 67 (inv.nr. 1360); 67 (inv.nr. 1361).
Bijzonderheden:
Later zelf kolonist, zie boek 6 blz. 447. Jan ( Johannes ) is een zoon van Anthonij Grolle en Maria Danens. Op vertrekdatum in dienst Nat. Militie gegaan.
- Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Antonij Grolle, geboren op 11-10-1814; plaats van herkomst: Dordrecht; godsdienst: herv.; aangekomen op 08-06-1820; ingeschreven in Willemsoord als kolonistenzoon; vertrokken op 23-09-1835.
Ingeschreven als wonende op hoeve: 67 (inv.nr. 1358); 67 (inv.nr. 1359); 67 (inv.nr. 1360); 67 (inv.nr. 1361).
Bijzonderheden:
Anthonij is een zoon van Anthonij Grolle en Maria Danens. Op 28-02-1834 in mil. dienst; op 21-03-1834 terug; op 21-03-1835 weer in mil. dienst; terug op 23-03-1835. Op vertrekdatum weer in dienst.
- Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Elisabeth Grolle, geboren op 23-12-1820; plaats van herkomst: Willemsoord; godsdienst: herv.; ingeschreven in Willemsoord als kolonistendochter; vertrokken op 18-06-1836.
Ingeschreven als wonende op hoeve: 67 (inv.nr. 1358); 67 (inv.nr. 1359); 67 (inv.nr. 1360); 67 (inv.nr. 1361).
Bijzonderheden:
Elizabeth is een dochter van Anthonij Grolle en Maria Danens. Op vertrekdatum met haar moeder ontslagen.

Kinderen:
1. Antonij, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 9-2-1802, overl. voor okt 1811?.
2. Magrita Elizabet, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 14-4-1804.
3. Antonia Engelina, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 19-2-1806, tr.  Steenwijkerwold 1-9-1831 Johannes Teunissen, geb. Utrecht 9-6-1805, zoon van Jan Jurrien Teunis en Catharina VisÚ.
4. Janna, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 25-7-1808, tr. Steenwijkerwold 12-06-1834 Cornelis Bagchus, geb. Vlaardingen 29-09-1807, zoon van Teunis Bagchus en Pieternelletje Metson. (Kinderen geboren Steggerda, Willemsoord, Steenwijkerwold, Weststellingwerf)(o.a. zoon Teunis).
5. Antoni, ged. (Ned. Herv.) Dordrecht 2-1-1811, overl. voor okt 1814?.
6. Jan Grolle, geb. op 08-06-1812.
7. Antonij Grolle, geb. 11-10-1814.
8. Elizabeth Grolle, geb. Dordrecht 1818, overl. Dordrecht 9-2-1820 (aktenr. 86, 19 mnd., A433 Hoge Nieuwstraat).
9. Elisabeth Grolle, geb. 23-12-1820. 

IIb. Janetta Danens (Danes), ged. Gouda 15-9-1779, j.d. geb. te Gouda en onlangs gewoont hebbende te Dordrecht, wonende te Schiedam (1803), overl. 1-3-1866 (aktenr. 162, 3-3-1866 des namiddags 10 ure in het huis aan de Hoogstraat C148, Jeannette Danens, 83 jr.), otr. Dordrecht 28-7-1803 (volgens att. van otr. van Schiedam in dato 28-7-1803; attestatie Dordrecht 13-8-1803) Jacobus Zandelings, jm geb. te Rotterdam, wonende te Schiedam (1803), koetsier, overl. Schiedam 20-9-1814.
NB.
- [SA Dordrecht] index 27.246 (1746-1825 uitgaande attestaties):
DANENS, Janetta, gehuwd, (wonende) Voorstraat, (naar) Schiedam, 12/29 mrt 1804

Kinderen:
1. Maria Sandelings, geb. Schiedam 27-5-1804 (15 in 1819), naaister, tr. Schiedam 12-9-1819 (nr. 77) Martinus de Roo, geb. Schiedam 28-8-1801 (18 in 1819), molenaarsknecht, zoon van Pieter de Roo en Jannetje Koper.
2. Jenetta Sandelings, geb. Schiedam 9-9-1811.

IIc. Jan Danens, geb. Gorinchem ca. 1784 (31 in 1815), zaalopziener (1826), zoon van Jan Danens en Margritha Olivier, tr. Gorinchem 19-01-1815 Nilske Bergman (Melske Bergmanss), geb. Gorinchem ca. 1788 (26 in 1815), dochter van Jan Bergman en Hendrika Boedens.
Kinderen:
1. Johannes Hendrikus Danens, geb. Gorinchem 22-4-1818, volgt IIIa.
2. Hendrik Godefriedus Danens, geb. Wisch (Gl) ca. 1823 (28 in 1851), volgt IIIb.
3. Margrieta Tresia Danens, geb. Veenhuizen (Norg) 18-10-1826, overl. Nijmegen 8-5-1919, tr. Norg 13-3-1858 (wett. 1 kind) Johannes Franciscus van Hemert, geb. Gorichem 7-2-1837, zoon van Johannes Christianus van Hemert en Hendrika Johanna Bergmans.

IId. Margarita Danens, geb. Frankrijk (huw akte) / Opsoomer (overl. akte) 22-11-1790 (38 in 1829), koekkraamster (1829, 1838, 1876), koopvrouw (1860), overl. Middelburg 14-4-1881 (90 jaar), tr. (1) Middelburg 15-1-1818 Wouter de Vries (Wouter Wouterse), geb. Middelburg 13-2-1759, weduwnaar Cornelia Reli, zoon van Jacob Wouters de Vries en Anna Schietekatte, tr (2) Middelburg 9-4-1829 Cornelis Lourier, geb. Amsterdam (36 in 1829), schildersknegt, overl. voor 1881.
NB.
- Margaretha Danens, den 20 Februarij 1808 ten verzoeke van Heeren Vaders en regenten van het Nieuw Armhuis om wangedrag gekonfineerd tot nader order. Ontslagen 11 van Wijnmaand 1809.
[Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht) 22-418]

Kinderen eerste huwelijk:
1. Sara Cornelia Wouterse de Vries, geb. Middelburg 5-5-1814, overl. Middelburg 25-10-1889 (75 jr.), tr. (1) Middelburg 9-2-1838 Adriaan Gillis Ladenberg, geb. Middelburg 19-7-1812, houtzager (1839, 1841, 1846, 1850, 1852), turfkruijer (1844), zoon van Daniel Johannes Ladenberg (knape der Vleeschhal) en Maria Stoffelina van Maldegem, tr. (2) Middelburg 16-3-1864 Pierre Jean Bulterijs, geb. Termonde (Belgie) ca. 1814, koopman (1864), wedn. van Theresia Wilhelmina de Kat, zoon van Adrien Francois Bulterijs en Maria Jossine Lambert.

Kinderen eerste huwelijk:
  1. Maria Johanna Ladenberg, geb. Middelburg 7-4-1839 (wijk P, nummer 76), tr. (1) Anthonij Jacobus Gerard van Erp, tr. (2) Middelburg 20-7-1883 Johannes Buijs.
  2. Margarita Sara Cornelia Ladenberg, geb. Middelburg
15-2-1841 (wijk P, nummer 90).
  3. Geertruida Adriana Ladenberg, geb. Middelburg 12-11-1844 (wijk K, nummer 211), overl. ald. 29-8-1846, dochter van Adriaan Gilles Ladenberg (32, turfkruijer) en Sara Cornelia de Vries
  4. Geertruida Helena Adriana Ladenberg, geb. Middelburg 24-11-1846, tr. Jacobus Apolonius van Dixhoorn. 
  5. Margaretha Ladenberg, overl. Goes 3-9-1889 (47 jr., woonde met haar moeder te Middelburg).
  6. Adriaan Gillis Ladenberg, geb. Middelburg 15-04-1850, overl. ald. 18-12-1852.

2. Anna Margaretha Danens (Anna Margarita de Vries), geb. Middelburg 16-12-1815 (akte van erkenning 21-12-1815), dochter van Wouter Wouterse de Vries (metselaar) en Margrietha Danens, volgt IIIc.
3. Wouter de Vries, geb. Middelburg 5-2-1818.
4. Jan de Vries, geb. Middelburg 3-6-1820, zoon van Wouter de Vries en Margarita Danes, tr. Middelburg 18-06-1841 Jacoba Johanna Bonnecroij, geb. Middelburg 2-05-1819, dochter van Philippus Bonnecroij en Geertruij Roseveld.
5. Margartha de Vries, geb. Middelburg 26-3-1823, overl. Vlissingen 17-6-1905, tr. Jacob Anthoni Roth.
Dochter:
1. Maria Danens, geb. Middelburg 12-8-1826 (wijk Q, nummer 297), dochter van Margaritha Danens.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Cornelia Lourier, geb. Middelburg 14-1-1830, overl. Middelburg 8-2-1883, tr. Lambertus Vogel, overl. Middelburg 7-7-1852.
2. Jenetta Lourier, geb. Nieuw en Sint Joosland 25-5-1831. 
3. Cornelis Lourier, geb. mei 1832, overl. Middelburg 19-1-1833.

IIe. Janna Maria Johanna Danens (Johanna Danens, Johanna Maria Danens), geb. Frankrijk (huw akte) / Saint Omer (Frankrijk) ca. 1793 (46 in 1839) / 1800 (32 in 1825), naaister (1825), overl. Middelburg 8-8-1839 (46 jr), tr. Middelburg 19-5-1825 Adriaan van der Brugh, geb. Veere 20-7-1799 (32 in 1825; 41 in 1840), mandenmaker (1840), zoon van Cornelis van der Brugh en Maatje Donze; hij tr. (2) Middelburg 28-8-1840 Joanna Steendam, geb. Middelburg 14-9-1797 (onwettig), Dienstbode, wedn. Andries Hoosterijk, dochter van Joannes Griffier en Cornelia Steendam.
NB.
- [SA Dordrecht] index 27.246 (1746-1825 uitgaande attestaties):
DANENS, Johanna, (wonende) Vlak, (naar) Middelburg, 8/1-9/2 1818

Zoon:
1. Jan Danens, geb. Dordrecht 1815 (26 in 1841), zoon van Janna Danens (Johanna Maria Danens), volgt IIId.
Kinderen uit het huwelijk:
1. Jan Cornelis van der Brugh, geb. Middelburg 28-11-1825.

2. Margaretha van der Brugh, geb. Middelburg 23-12-1827 (24 in 1852), overl. Middelburg 23-6-1898, tr. Middelburg 12-5-1852 Gerrit van Dalen, geb. Middelburg (26 in 1852), wever, zoon van Pleun van Dalen en Martina Leijnse.
2. Adriaan van der Brugh, geb. Middelburg 15-2-1831 (wijk H, nummer 70), tr. Magdalena van Dalen.

IIf. Arie Danens, ged. (Ned.Herv.) Dordrecht 11-3-1796, muzikant waars. bij de 9de Afd. Infanterie in guarnisoen te Den Haag (1825), geëmployeerde (16-8-1826), schoenmaker wonende te 's-Gravenhage (1826), zaalopziener (1827, 1828, 1831), zoon van Jan Danens en Margrita Olivier, overl. Kampen 1880(?), tr. (1) 's-Gravenhage 10-5-1826 (aktenr. 149/Fiche 69, afbeelding 29; De bruidegom heeft ons met solem[..] verklaard dat de laatste woonplaats em die van het overlijden zijner ouders en grootouders hem onbekend is en de getuigen alhier tegenwoordig hebben ons ... met solem[..] ende bevestigd) Martina Theodora Herlee, geb. 's-Gravenhage 1800 (26 in 1826), dienstbode (1826), dochter van Pieter Herlee (overl. voor 1826) en Martina Bronkhorst (naaister in 1826), tr. (2) Kampen 28-6-1855 Maria Elizabeth Anna van der Pol, geb. Kampen 11-3-1807, dochter van Henricus van der Pol en Anna Koster, tr. (3) Kampen 16-5-1872 Aaltje van den Hoek, geb. Barneveld 1811 (61 in 1872), dochter van Jan van den Hoek en Alijda Masteling.
NB.
- (getuige huwelijk 's-Gravenhage) 23 februari 1825 Arnoldus Stephanus van Vugt (Texel), 22, korporaal bij de negende Afdeeling Infanterie in guarnisoen alhier EN Kristina Johanna van den Bergh (Nederlangbroek).
GETUIGEN: Arie Danens, musikant (28 jr); Matthijs Istel, korporaal (23 jr), Jacob Kaas, korporaal (22 jr), Johannes Herman Brand, sergeant (25 jr).
- (getuige huwelijk 's-Gravenhage) 16 augustus 1826 Petrus Gielis, 25, musikant der eerste klasse van de negende afdeeling Infanterie in guarnisoen binnen deze stad EN Felicitas Ludovica Aspeslagh.
GETUIGEN: Godefridus van Agthoven, muzikant, Dominicus Vozoly, muzikant, Arie Danens, geemploijeerde, Carel Beerens, slijter.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1. Ferdinand Martinus Danens, geb. Veenhuizen (Norg) 23-03-1827, tr. (1) Kampen 12-08-1852 Catriena van Ommen, geb. Kampen 14-12-1828, dochter van Hendrik van Ommen en Mietje Ridderink, tr. (2) Kampen 03-11-1864 Wilhelmina Sophia Mieremet, geb. Tiel 1834, zoon van Catharina Mieremet.
2. August Danens, geb. Veenhuizen (Norg) 28-8-1828, overl. Veenhuizen (Norg) 8-8-1830, zoon van Arie Danens en Mertina Theodora Herl¿¿ / Herléé.
3. August Danens, geb. Veenhuizen (Norg) 22-02-1831, overl. Veenhuizen (Norg) 26-01-1832.

IIIa. Johannes Hendrikus Danens, geb. Gorinchem 22-4-1818, landbouwer, scheepstimmerman, carpenter (1880), tr. Norg 10-1-1846 Aaltje van Lemel, geb. Oosterwolde 23-7-1823, dochter van Hendrik van Lemel en Albertje Jans Bennink.
NB.
- Census U.S 1880.
Name Relation Marital Status Gender Race Age Birthplace Occupation Father's Birthplace Mother's Birthplace
John H. DANENS Self M Male W 62 FRIESLAND Ship Carpenter FRANCE HOLLAND
Aaltie V.L. DANENS Wife M Female W 52 FRIESLAND Keeps House HOLL. HOLLAND
Census Place Rosemount, Dakota, Minnesota

Kinderen:
1. Hendrik Melchior/Henry Danens, geb. Avereest 1849, volgt IVa.
2. Albertina Margaretha Danens, geb. Oldenmarkt ca 1856, overl. Velsen 18-6-1915, tr. Beverwijk 7-4-1876 Gerrit Zeegers, geb. Beverwijk ca. 1845, kanaalwerker, zoon van Renger Segers en Johanna Hendrika Hubert.

3. Johannes Hendrikus Danens, geb. Alkmaar 1867, overl. Velsen 15-3-1872.

IIIb. Hendrik Godefriedus Danens, geb. Wisch (Gl) ca. 1823 (28 in 1851), tr. Avereest 24-5-1851 (1 kind gewettigd) Lammegien Buddenberg, geb. Coevorden (23 in 1851), dochter van Gerardus Lucas Buddenberg en Jantjen Geers Steen.
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 D, Jan Danens, Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Jan, Achternaam Danens
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 384-431, Bladzijde 7, Geboortejaar 1847, Deel 5
- bevolkingsregister Dordrecht 5:7 (1860-1890):
1. Jan DANENS geb. Avereest 17-3-1847, klerk, vestigt zich uit Helder 30-5-1864, vertrekt naar Amsterdam 1-10-1866

Kinderen:
1. Jan Danens, geb. Avereest 17-3-1847 (gewettigd), volgt IVb.
2. Geert
Danens, geb. Avereest 1850.
3. Jan Gerardus Danens, geb. Avereest 1852.
4.
Emelia Margaretha Danens, geb. Wierden 1854 in, tr. Sloten 18-2-1881 Pieter Groenewoud.
5. Johanna Gerhardina Danens, geb. Wierden 1856, tr. Nieuwer Amstel 21-1-1880 Jan Brouwer.
6. Petronella Louiza Carolina Danens, geb. Haarlemmermeer 1861, tr. Adrianus van den Heuvel.
7. Lamberta Hendrieka Danens, geb. Haarlemmermeer 1863 in Haarlemmermeer, tr. Nieuwer Amstel 2-2-1887 Dirk Keulen.
8. Gerhardina Lucina Danens, geb. Haarlemmermeer 1868, tr. Haarlemmermeer 9-1-1901 Adrianus van den Heuvel.
9. Johannes Hendrikus Danens, geb. Haarlemmermeer mei 1872, overl. Velsen 13-10-1872.

IIIc. Anna Margaretha Danens, geb. Middelburg 16-12-1815 (wijk Q, nummer 297), overl. Middelburg 10-10-1860 (44 jr.), tr. Middelburg 19-6-1840 Jan Cornelis Geijp, geb. Middelburg (48 in 1866), schilder, zoon van Johan Gotfriedt Geijp en Jacoba Barbet; hij tr. (2) Middelburg 16-5-1866 Adriana Catharina Stamperius, geb. Vlissingen (42 in 1866), dientbode, dochter van Jan Stamperius en Adriana Catharina de Hotel.
Kinderen:
1. Wouter Cornelis Geijp, overl. 1846 (3 jaar.)
2. Anthon Geijp, geb. Middelburg 2-10-1851, overl. Bergen op Zoom 9-4-1912, tr. Jannetje van Hemert.
3. Anna Margaritha Geijp, geb. Middelburg 1857 (21 in 1868), overl. Middelburg 11-11-1868, tr. Middelburg 18-3-1868 Johannis Benjamin Landman, geb. Middelburg (25 in 1868), zoon van Willem Landman (torenwachter) en Anna Elizabeth Ponte.
4. Johan Jacobus Gijp.

IIId. Jan Danens, geb. Dordrecht 1815, mandemaker (1841), koopman (1874), winkelier (1880), overl. Vlissingen 4-2-1894, tr. Oostburg 15-9-1841 Tannetje Kouwe, geb. Oostburg (28 in 1841), dienstmeid, dochter van Jakob Kouwe en Suzanna Degen.
Kinderen:
1. Johanna Maria Danens, geb. Oostburg 1842 (27 in 1869), volgt IVc.
2. Susanna Danens, geb. Middelburg 15-10-1844.
3. Margarita Danens, geb. Middelburg 1848 (27 in 1875), tr. Vlissingen 25-11-1875 Jurrianus Verhoeven, geb. Dordrecht (31 in 1875), zoon van Elias Verhoeven en Maria Giphart.
4. Adriana Danens, geb. Middelburg 24-7-1853 (wijk I, nummer 273), overl. Middelburg 15-9-1874 (21 jr., ongehuwd).
5. Tannetje Danens, geb. Middelburg 1860 (20 in 1880), tr. Vlissingen 21-10-1880 Adrianus de Haan, geb. Loosduinen 1855 (25 in 1880), zendeling, zoon van Jan Carel de Haan (tuinman) en Elizabeth van 't Zelfde.

IVa. Hendrik Melchior/Henry Danens, geb. Avereest 1849, tr. Megchelina Rutgers.
Wonende: Rosemont N. Amerika graafschap Dakota.
NB.
- Census 1880 (familysearch.org)
Name Relation Marital Status Gender Race Age Birthplace Occupation Father's Birthplace Mother's Birthplace
Henry DANENS Self M Male W 31 FRIESLAND House Carpenter FRIES HOLL.
Meggalena DANENS Wife M Female W 27 GELDERLAND Keeps House GELDER GELDER
Henetrecha DANENS Dau S Female W 4 AMSTERDAM GELDERLAND GELDERLAND
John A. DANENS Son S Male W 2 AMSTERDAM GELDERLAND GELDERLAND
Henry DANENS Son S Male W 3M MN GELDERLAND GELDERLAND
Source Information:
Census Place Rosemount, Dakota, Minnesota

Kinderen:
1. Hendrika Mechelina Alida Danens (Henetrecha Danens), geb. Amsterdam 17-9-1876 (4 in 1880). 
2. John A. Danens, geb. Amsterdam ca. 1878 (4 in 1880).
3. Henry Danens, geb. Minnesota ca. 1879 (4 in 1880).


IVb. Jan Danens, geb. Avereest 17-3-1847 (gewettigd), klerk, vestigt zich uit (Den) Helder 30-5-1864, vertrekt naar Amsterdam 1-10-1866, tekenaar kadaster, tr. Elisabeth Hoffenaar, geb. 26-8-1847.
Wonende: Mulderstraat A 121 (Assen), emigratie 26-2-1881 Noord Amerika.
Kinderen:
1. Alida Johanna Henriette Danens, geb. Leeuwarden 21-7-1876 (akte nr. 516).
2. Johannes Hendrikus Willem Danens, geb. Leeuwarden 11-6-1878 (akte nr. 437).
3. Willem Spiers Danens, geb. Assen 19-4-1880.

IVc. Johanna Maria Danens, geb. Oostburg 1842 (27 in 1869), tr. Middelburg 22-12-1869 Jan Lambregt Zegers, geb. Middelburg (24 in 1869), zendeling, zoon van Pieter Adrianus Zegers en Catharina Zagariasse.
NB.
- bevolkingsregister Dordrecht Z27 (1860-1890):
1. Jan Lambregt Zegers, geb. Middelburg 28-5-1845, zendeling Ned. Indie.
2. Johanna Maria DANENS, geb. Oostburg 21-7-1842
Vestigen zich 8-11-1882 uit Indramaja (Ned. Indie)
Vertrekken naar Vlissingen 26-4-1884
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 D
       Johanna M. Danens
Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Johanna M.
Achternaam Danens
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 384-431
Bladzijde 27
Geboortejaar 1842
Deel Z

DANENS: varia

- Hendrik Danens, otr. Gouderak 20-12-1765 (G6 p 570) Krijna Versluis.
Kinderen:
1. Jan, ged. Gouderak 9-2-1766 (G2 p381).

- I. Teuntje Danens (Antonia Danens, Teuntje Daners), wonend te Gouda, otr./tr. Rotterdam 27-4-1753/3-5-1753 (sijn aengeteekent op attestatie van Gouda in dato) Hendrik Verwout, wonend te Rotterdam, begr. Rotterdam 7-11-1767 (overledene was dominee en liet na 1 minderjarig kind; Nieuwe kerk kelder; Houttuin Z.Z. midden).
Kinderen:
1. Johanna/Anna Verwout, geb. Rotterdam 15-9-1758, volgt II.

II. Johanna/Anna Verwout, geb. Rotterdam 15-9-1758, dochter van Hendrik Verwout (lidmaat) em Antonia Danens, overl. Rotterdam 7-12-1813 (58 jaar), dochter van Hendrik Verwoudt en Teuntje Danes, tr. Filippus van Ommeren, overl. Rotterdam 19-1-1814 (67 jr.).
Kinderen:
1. Aagje van Ommeren, geb. Rotterdam ca. 1787, overl. Rotterdam 9-2-1832 (45 jaar, 10 mnd en 14 dgn), dochter van Filijpus van Ommeren en Anna Verwout.
2. Anthonij van Ommeren, ged. Rotterdam 28-3-1790 wonende aan de Mosseltrap (get. Jan van Ommeren en Agnita van Ommeren), zoon van Philippus van Ommeren en Annaetje Verwout.
3. Arij van Ommeren, geb/ged. Rotterdam 12/23-10-1791.

- index 27.246 (1746-1825 uitgaande attestaties):
DANENS, Janetta, gehuwd, (wonende) Voorstraat, (naar) Schiedam, 12/29 mrt 1804
DANENS, Johanna, (wonende) Vlak, (naar) Middelburg, 8/1-9/2 1818

- otr. Dordrecht 29-3-1810 Simon Danen

- otr. Dordrecht 29-3-1800
Jan Lipjes, j.m. geb. te Dordecht
Willemijntje DANEN, wed. van Carel Dorst beiden wonende te Scherpenisse
alles volgens attetatie van otr. van Scherpenisse van dato 29-3-1800.
(attestatie 19/4)

- begr. Dordrecht 24-4-1779 (Nieuwkerk):
Margrieta van Olivier, ongehuwt in de Ra(a)mstraat met een koetse, beste grafft.

[identiek met ?  : Margrita Olivier, geb. Dordrecht in 1722, dochter van Jesaias Olivier en Margrita Kodden/Kodding/Knopschenkel.]

- Blijkens een ongedateerde acte, opgemaakt in 1753, hadden Jan Danens, Frans Verzijl en Bastiaan Overweesel, pijpmakersbazen, reeds meer dan 23 jaar voor eigen rekening schepen bevracht op Hamburg, Bremen en andere plaatsen, zonder ooit iets te betalen aan het schippersgilde. Sinds 1752 betaalden zij echter voor ieder schip, dat zij voor eigen rekening bevrachtten 5 gulden en 6 stuivers aan het schippersgilde. Aangezien men hen echter nu wilde verplichten gebruik te maken van de op genoemde plaatsen varende beurtschepen, verzoeken zij aan de Ed. Groot Achtb. Heeren van de Magistraat der Stadt Gouda, hen en alle anderekooplieden in deze hun vrijheid te willen laten, zo als het ook in Amsterdam, Rotterdam en andere steden gebeurt. Voor elke bevrachting zullen zij aan het schippersgilde 5 gulden en 6 st. blijven betalen. (Portefeuille Gilden 111, M.8, dossier no. 11)
[bron: Ons Voorgeslacht 1949 cdrom]

* Schoolmeesters binnen de stad Gouda:
    N.B. De eerstvermelde data zijn die van de aanstelling.
Jacob Danens 7-5-1708, overleden 2-9-1759.
* Uitgaande schoolmeesters binnen de stad Gouda
Jacob Danens 6-7-1707, in 1708 gewoon schoolmeester.
[bron: Ons Voorgeslacht 1964 cdrom]

- Ary Jacobs Danens, tr. Teuntie Hendricks.
Kinderen:|
1. Annetie, ged. Gouda (St.-Janskerk) 13-7-1696 (get. Annetie Jans).

- I. Jacobus Danens, tr. Schoonhoven 17-5-1719 Christina/Stijntje de Bes.
Kinderen:
1. Lijntje Danens, ged. Schoonhoven 14-4-1720, volgt II(?).
2. Gerrit Danens, ged. Schoonhoven 21-5-1722.
3. Maria Danens, ged. Schoonhoven 30-1-1724.
4. Egidius Danens, ged. Schoonhoven 11-9-1725.
5. Egidius Danens, ged. Schoonhoven 10-10-1726.
6. Maria Danens, ged. Schoonhoven 7-12-1728.
7. Jacoba Danens, ged. Schoonhoven 27-8-1730.
8. Egidius Danens, ged. Schoonhoven 23-10-1731.
9. Jacoba Danens, ged. Schoonhoven 12-9-1734.
10. Johanna Jacoba Danens, ged. Schoonhoven 27-12-1736.
11. Gijsbert Danens, ged. Schoonhoven 28-10-1738.

II. Lijntje Danens, ged. ???Schoonhoven 14-4-1720???, tr. Govert Berkman.
Kinderen:
1. Gerrebregta Berkman, ged. ald. 13-4-1758, overl. Gorinchem 12-5-1803, tr. Schoonhoven 26-4-1789 Dirk Roosenburg, ged. 2-12-1764, overl. Gorinchem 13-6-1810.
NB.
- bron Gens Nostra 1989.

- Jacoba Danens, tr. Haastrecht 24-7-1712 Jan Timmerman.

- Gillis Danens, secretaris.
Kinderen:
1. Jacobus, ged. Bergambacht (Bg1 p 30) 22-1696.
2. Catharina, ged. Bergambacht (Bg1 p 32) 3-8-1698.

- Jacob Danens, tr. Antonetta Johanna Groenendal.
Kinderen:
1. Johanna Jacoba Danens, geb. Gouda 31-5-1846.
2. Jacobus Johannes Danens, geb. Gouda 31-1-1849. 

- Bruidegom op zondag 27 februari 1729 Valkenswaard
Plaats: Valkenswaard, bron: SRE,register: 11,folio: 18,
TROUWDATUM: 27-2-1729
Ondertrouwdatum: 12-2-1729
BRUIDEGOM: Jacobus Danens,
Geboorteplaats: Eersel
BRUID: Peternel Janssen,

- GEDOOPT: 30-11-1749 NG te Woudrichem
KIND: Jakoba
Geslacht: v
VADER: Aegidius Timmerman
MOEDER: Maria van Dijk
Getuige 1 (Peter): Jakoba Danens
Bron: SA Land van Heusden en Altena register 2 folio 184

- Gezinskaarten Amsterdam
voorl tussenv naam geb.datum 
A. Danens 29-6-1896 
B.J. Danens 28-10-1900 
H.G. Danens 21-11-1864 

- 2.4.74.5 Copy of an invoice by Vincent Basseliers for primes to Jacob Danens on a policy dated 2 March 1696 on the ship 'De Groote Vissery', captain Jan Cornelissen Harinckfanger, sailing from Hellevoetsluis to Malaga, dated Rotterdam 2 March 1696, 1697. [http://www.neha.nl/velle/velle_2413.html]

DANENS uit Gouda te Amersfoort

- I. Jacob Danens, geb. Gouda ca. voor 1706, klokkenist, beg. Amersfoort 29-4-1766, tr. Amersfoort 23-12-1726 Anna Harderwijk, ged. 6-12-1696, begr. Amersfoort 18-8-1742, dochter van Livius Harderwijk (ged. Amersfoort 6-11-1662, overl. na 30-1-1698) en Agatha Morray (ged. Amersfoort 3-5-1663).
NB.
- Jacob Danens, geb. Gouda (aldaar niet aangetroffen) ca. voor 1706, tr. Amersfoort 23-12-1726 Anna Harderwijk, ged. 6-12-1696, begr. Amersfoort 18-8-1742, dochter van Livius Harderwijk (ged. Amersfoort 6-11-1662, overl. na 30-1-1698) en Agatha Morray (ged. Amersfoort 3.5.1663). [bron Gens Nostra 1984]
- Adriaan Danens is een zn. van Jacob Danens, beg. Amersfoort 29-4-1766, klok- en organist (1721-1765) van de Grote of Sint-Joriskerk te Amersfoort, (67) op den Appelmerckt (1755) (68), burger van Amersfoort 11-8-1727, komend uit Gouda, otr./tr. Amersfoort 6/23-12-1726 Anna Harderwijk, ged. Amersfoort 6-12-1696, beg. Amersfoort 18-8-1742 (69), dr. van Livius Harderwijk en Agatha Morray. [http://www.nikhef.nl/~louk/LKW/generation7.html]
- (Amersfoort) Inventarisnummer 436-36
Bladzijde 152 verso
Datum 1749-07-12
Leningnemer Cornelis van Beek en zijn vrouw Hendrika van't Hoff
Leninggever Gijsbert van Deventer, raad en schepen en Jacob Danens, klokkenist
Lening 600 gulden, ieder 300 gulden
Onderpand hun huis en erf door hen bewoond, aan de Langestraat op de hoek van de Krankeledenstraat
Belending 1 aan de ene zijde: naar de Varkensmarkt, Willem Proever, bakker
Belending 2 aan de andere zijde: van achteren in de Krankeledenstraat Wouter van Lokhorst, timmerman
- Inventarisnummer 436-34
Bladzijde 136 verso
Datum 1733-03-15
Verkoper Jacob Danens gehuwd met Anna Harderwijk als speciale gemagtigde van Anna Elisabeth Loogen, weduwe en boedelharster van Johan Harderwijk en als moeder en momboirse over haar minderjarige kinderen
Koper Matthijs Weerheijd
Omschrijving huis en erve aan de Langestraat uytkomende met een gangh en poortje in de Lieve Vrouwe straat
Belending 1 aan de ene zijde voornoemde weduwe Harderwijk
Belending 2 aan de andere zijde Johannes van Lunen bakker
- Inventarisnummer 436-36
Bladzijde 108 verso
Datum 1747-02-21
Verkoper Jacob Danens, weduwnaar en boedelhouder van Anna Harderwijk, voor zich en zijn minderjarige zoon Adrianus Danens
Koper Willem van Geenhuijsen en zijn vrouw
Omschrijving 'n hof, in de Koeijsteeg
Belending 1 aan de ene zijde: de wed. Jan Lambertse van Daal
Belending 2 aan de andere zijde Cornelis Ebbenhorst

Kinderen:
1. Adriaan Danens, volgt II.

II. Adriaan Danens, klok- en organist, organist (1765-1797) van de Grote of Sint-Joriskerk te Amersfoort, tr. Henrietta Lamberta Both.
NB.
- Inventarisnummer 436-38
Aktenummer 37
Datum 1768-09-19
Leningnemer Adriaan Danens, klok- en organist, enige zoon en erfgenaam van wijlen Jacob Danens
Leninggever Anna van Goudoever, weduwe van Gijsbert van Deventer
Lening een plegtbrief van 300 gulden door Cornelis van Beek en Hendrica van 't Hoff, gewezen echtelieden, op 12 juli 1749 gepasseerd ten behoeve van Jacob Danens
Onderpand welke schuld verzekerd was op een huis en erf in de Langestraat, op de hoek van de Krankeledestraat
Belending 1 aan de ene zijde, naar de Varkensmarkt toe, Willem Proever
Belending 2 aan de achterzijde in de Krankeledestraat Wouter van Lokhorst, timmerman

- Inventarisnummer 436-38
Aktenummer 2
Datum 1767-01-31
Verkoper Adrianus Danens
Koper Jan Blok
Omschrijving twee huizen met een bleek daarachter, aan de Appelmarkt
Opmerkingen de huizen zijn in huur bij Cornelis van den Breumel, Wouter van der Linden en Wilhelmus Verhoeff
- Inventarisnummer 436-38
Aktenummer 9
Datum 1775-02-20
Verkoper Adrianus Danens, klokkenorganist binnen deze stad
Koper Dirk Hendrik Methorst, schepen dezer stad
Omschrijving stuk land genaamd "De Boompjes" gelegen over 't Zwarte Bergje buiten de Arnhemsepoort (Slijkpoort), groot ongeveer 3 mergens met houtgewas daarop en daarom
Belending 1 aan de ene zijde het land van de L. Vrouwe Capelle
- Inventarisnummer 436-38
Aktenummer 30
Datum 1767-08-10
Verkoper Maria Schoe, weduwe van Cornelis Moesbergh; Jan van Moesbergh als gemachtigde van Geertruid van Wisseling, weduwe van Jan van Dam; Jan Kamp; Roeloff de Meijere en zijn vrouw Maria Kamp; Hendrik Camp, Elsebea Camp en Huberta Camp; Jan van Goudoever en zijn vrouw Maria Camp, wonende te Amsterdam; Sophia van Goudoever, weduwe van Hendrik Camp, momboirse over haar drie minderjarige kinderen Maria, Steven en Anna Camp
Koper Jan Blok
Omschrijving huis met bakkersoven, aan de Appelmarkt
Belending 1 aan de ene zijde Adrianus Danens
Belending 2 aan de andere zijde het huis, van ouds genaamd 't Vagevier
Kinderen:
1. Anna Louisa Danens, ged. Amersfoort 30-3-1770 (55 in 1826), tr. Amersfoort 15-2-1826 Pieter Buijs, geb. Amersfoort (60 in 1826), wednr. van Judith van Loon, zoon van Hendrik Buijs en Gerritje de Beer; hij otr/tr. (1) Amersfoort 7/24-7-1785 Judith van Loon, ged. Amersfoort 8-01-1762, overl. Amersfoort 26-05-1825, dochter van Frans van Loenen en Gerritje Diepering. [www.geocities.com/destambomen/buijs.html]