DE RAM
Dordrecht

- I. Vaster.
Kinderen:
1. Wouter Vasters Ram, volgt II.
2. Adriaenken Vaster de Ram dr., van Dordrecht, otr/tr. Dordrecht 24-4-/8-5-1594 Jan Koop(?) Geerlachs, kleermaker van Dordrecht (1594).

II. Wouter Vasters Ram, tr. Maijken Sijmens.
NB.
- klapper 9:770 Ram, Wouter Vasters en Maijken Sijmens - 105 (ca. 1634-1636).
- Wouter Vasters, rheemaeker van Dordt (1592), rheemaeker wedn van Dordrecht (1599), otr/tr. (1) Dordrecht 8/22-11-1592 Maike Everaertsdr, van Antwerpen weduwe van Hubregt .....???, otr/tr. (2) Dordrecht 22-8/5-9-1599 Elisabeth Elias Hendrixs, van Oostmaes in Brabant (1599).
- Wouter Vasters, van Dordrecht, schippergesel (1601), otr/tr. Dordrecht 11-11/9-12-1601 Lijsbeth Jacob Huijens, van Dordrecht.
- Andries Vasters, tr. NN. 
Kinderen: 
1. Maeijken, ged. Dordrecht dec 1600.
2. Vastert, ged. Dordrecht dec. 1607.
- Vaster Vastersz, tr. Claesken Willems.
Kind:
1. Billijne, ged. Dordrecht jan 1624.
Kinderen:
1. Sacharias, geb. ca. 1610.

-
I. Sacharias Wouters Ram, geb. ca. voor 1610, jongman van Dordrecht (1630), tinnegieter (1630), begr. Dordrecht (Grote Kerk) 2-6-1666 (Den 2e een baer int Groot Hooftspoort voor Sacherijn Wouters Ram, ickmeester; een pontgracht), otr/tr. Dordrecht 28-4/19-5-1630 Ida Wessels, van Leerdam, weduwe van Cornelis Jansen van de Engel (1630), begr. Dordrecht (Grote Kerk) 17-7-1672 (IJke? Wessels weduwe van Sacherijas Wouterse de Ram bij 't Groothooft een pontgraft, eens luijen).
NB.
- [Doopboek van Sint Anthonie Polder 1627-1640]
Henryc Sylvester Gelderblom, ged. Zwijndrecht 2-12-1601,  secretaris en schoolmeester, tr. Zwijndrecht 8-8-1627 Willemijntje Fosserts (Willemijntje Claes Vossaertsdr).
??-03-1628 Dievertje (get. Jaepken Leenderts, vrouw van de secretaris van Swijndrecht; Lijdia Claes, vrouw van Rokes Ariens, schout van Sint Anthonie Polder; voor desen Jans Sijbrants, smidt tot Strijen; Moses Marinissen de Raet, schoolmeester tot Pietershoeck; Juffr. Anna de Mabuijs, gouvernante vant kindt van mijnhere de Prins van Orange; Elisabeth Sylvester, de vrouw van Simon Woutersen van Duijnen, vischkooper en tinnegieter binnen Dordrecht)
- [tr. Zwijndrecht] Sijlvester Adriaensz. Secretaris v. Swindrecht w. wijlen Adriaentgen Adriaens ende Japeken Leenders w. wijlen Willem Melssen schipper wonende tot Dordt sijn getrouwt den 4. Februarij Ao. 1624 met attestatie v. Dordt geteekent Joh. Becius.
- [tr. Zwijndrecht] Sijmon Woutersz. van Duijnen tinnegieter won. tot Dordt w.v. Lijsbet Lauwrens Vrintsdr. ende Lijsbet Sylvester Adriaensdr. v. Swind. w.v. Andries Jansz. brouwersgeselle won. alhier sijn op ons vs. getrouwt tot Dordt op den 1. Septembris Anno 1624.
- [tr. Zwijndrecht] Cornelis Adriaensz Ram Schoolmeester tot Rotterdam j.g. ende Lijsbeth Hans Geversdr. v. Dordt sijn alhier opt vs. der predicanten Joh. Becius v. Dordt ende Petri Mosio v. R'dam in den houwelijcken staet bevesticht op den 18. April Ao. 1624.
-  [tr. Zwijndrecht] Den 26. Maij 1619 sijn getrouwt Sijlvester Adriaens secretaris van Schobbelantsambacht ende Ariaentgen Adriaensdochter
- [tr. Zwijndrecht] In Juni 1620 den is getrouwt Andries Jansen van Outbeierlant met Lijsbet Sijlvesters.
- Symen Wouterszn Duijnen, geb. voor ca. 1604, tinnegieter, overl. Dordrecht 23-10-1636, tr. (1) Lijsbet Lauwrens Vrintsdr., otr. (2) Zwijndrecht 11-8-1624, tr. Dordrecht 1-9-1624 Lijsbeth Sijlvesterdr, geb. Zwijndrecht rond 1598, dochter van Silvester Adriaensz en Dievertje Hendriks; zij tr. (1) Zwijndrecht 1-6-1620 Andreas Jansen, brouwersgezel, geb. Oud Beijerland, wonende te Dordrecht, overl. voor augustus 1624, tr. (3) Zwijndrecht 1-6-1637 Willem Janse, cleermaecker te Swindregt.
- (ORA 797, f. 44v, akte 1)
Datering 21-07-1691 / Soort akte hypotheek / Plaatsnaam Dordrecht
Naam object onbekend
Straatnaam groothoofdspoort
Buur claes mouthaen (weduwe van)
Schuldeiser wessel den ram / anthony den ram / zacharias den ram woutersz. (erfgenamen van)
Schuldenaar ary cooijman gerritsz. / wessel den ram
Overige personen neeltge ouboter theunisdr. (overleden)
Bedrag f 1300
- Leendert van de Roer, j.m. van Dordrecht, wincklier, woond tot Amsterdam (1669), otr. Dordrecht 29-9-1669, tr. Amsterdam 14-10-1669 Maria Kretsers(?), weduwe van Jacob Ram, woond tot Amsterdam (1669).
Kinderen:
1. Silvester, ged. Dordrecht april 1631, volgt IIa.
2. Wessel, ged. Dordrecht febr 1633, volgt IIb.
3. Wouter, ged. Dordrecht febr. 1635, verm. begr. (Grote Kerk) Dordrecht 4-7-1676/25-9-1694.
4. Cornelis, ged. Dordrecht juli 1637.

IIa. Vaster (Faster) den Ram, ged. (als Silvester) Dordrecht april 1631, schepen (1691), begr. Dordrecht 25-9-1694 (een baer voor Vaster de Ram, jonckman op den hoeck vant Grothooftpoortie).
NB.
- [ORA 792, folio 66, 3-12-1681 THEEBOOM] Johannes van[den] Hatert, bedienaer der Godd Woord tot Papendrecht en Juffr Cornelia van Hatert mede wonende aldaer. (vader Christianus van Hatert / Pieter Schellebeeck / F 37.773) ==> Vaster den Ram.
Een geheel huijs ende erve met sijnen toebehooren st/gel in de Wijnstraat binnen dese stadt ontrent het Groothooft tusschen den huijzen van Herman Vingerhoet in Collegie der mannen van veertigen aen d'ene en 't huijs van Abel Ouboter aen de andere sijde F 1625.
- [ORA 792, folio 81vs, 9-3-1682] Pieter de Carpentier als last en procuratie van Josijna de Carpentier, Maria de Carpentier, Emmerentia de Carpentier wed van hr Herbert van der Meijden in sijn leven bailliu der satdt Goude en Jacomins de Carpentier wed Gasper? Appelcom? en ... etc ....   ==> Vaster den Ram.
Een geheel huijs ofte packhuijse, erve met alle sijnen toebehooren st/gel. aen[de] nieuwe(?) Haven tusschen den huijse van Maria Paradijs wed Jan van Tricht en 't huijs ofte packhuijs bij den voorn cooper onlangs gecocht van[de] erfgen. van Jan Willems van Hiesvelt(?) F 2.145.
- [ORA 792, folio 114, 4-7-1682] Johan van der Hoop, notaris en proc. als last Cap. Coenraat van ..erilen(?) in huwelijk hebbende Cornelia van Liesvelt(?) (H van der Hoop d.d. 20-6-1682)...etc  ==> Vaster den Ram.
Een  seecker packhuijs ende erve met sijnen toebehooren st/gel. op de nieuwe haven [=Wolwevershaven] tusschen de paerdestal van Vrouw van Barendrecht en 't packhuijs van coop F 2020.
- [ORA 792, folio 43, 2-7-1681] Johan van[der] Hoop notaris en procureur over Hendrick E..meer(?) en Catharina Geelkercken, echteluijden ===> Vaster de Ram.
Een geheel huijs ende Erve met alle sijnen toebehooren genaempt EEN HOPSACK st/gel omtrent het Grootshooft alhier tusschen den huijsen van Grietje Evermeens(?) laest wed van Jan Pieters van der Mast aen d'eene en 't huijs van Arijen Claes Borst aen de andere sijde steekende wijder van achter en nevens den huijse van Jan Hendrixs van Dijck mitsgaders uijtcomende op de Cleijne Vismarct.

- (ORA 797, f. 31, akte 2)
Datering 16-05-1691 Soort akte overdracht Plaatsnaam Dordrecht 
Naam object onbekend 
Straatnaam riedijk 
Verkoper hendrick corthals jacobsz., schipper 
Koper frans teunisz, schipper 
Buur corstiaen gijsen, schepen thomas wittingh hendricxsz. 
Schuldenaar vaster den ram, schepen 
Bedrag f 700 
- (ORA 797, f. 110, akte 2)
Datering 20-05-1692 / Soort akte overdracht / Plaatsnaam Dordrecht 
Naam object onbekend 
Straatnaam voorstraat 
Verkoper arent roomers, koopman 
Koper jacobus van der weijde, wieldraaier 
Buur van de keijser (erfgenamen van) abraham tergier (weduwe van) 
Schuldeiser faster den ram 
Bedrag f 1000 Bijzonderheden het object is in de oude houttuin gelegen. 
- (ORA 788, f. 62vs 12-7-1693)
wijlen Jan Jans Vrolijck, schipper => Vaster de Ram, borger deser stede.
Een huijs ende Erve met alle sijnen toebehoren st/gel achter in de Nieukercksteijgert het tweede van de haven tusschen den huijse van den kooper aen d'een en den huijse van Pieter Cornelis aen d'ander F 345.
- (ORA 796, 91vs 18-5-1690)
* Jan Hendricks van Eijck en Cornelia Joppers (echteluijden) => Vaster den Ram. Een geheel huijs ende Erve met sijnen toebehooren st/gel nevens de Groote Hooftspoort genaemt ENCKHUIJZEN tussen deselve poort en 't huijs van Wessel den Ram. F 4.580.
* id => Hermen Zeelis
Een geheel huijs ende Erve met sijnen toebehooren genaemt 't Casteel van Heijdelbergh st//gel in de Wijnstraat tussen 't planckier van de haven en 't Groothooft en 't huijs van Jan Tribel. F 2400.

IIb. Wessel Zachariassen Ram, ged. Dordrecht febr 1633, j.m. van Dordrecht wonende aan het Grootte Hooft, schipper, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 7-4-1698 (Wessel de Ram bij het Grodt Hooft), otr/tr. Dordrecht 20-8/3-9-1656 Neeltje Teunis Ouw-Butter, ged. Dordrecht juni 1636, j.d. van Dordrecht wonende in het ?aenstraatje, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 20-12-1698 (Cornelia Ou-Butter wed van Wessel den Ram aen het Grodt Hooft), dochter van Theunis Cornelissen Oubutter en NN.
NB.
- I. Theunis Cornelissen Oubutter, tr. NN.
1. Neeltgen, ged. Dordrecht juni 1636.
2. Cornelis, volgt II.
II. Cornelis Theunissen Oubutter, otr. Dordrecht 7-4-1669 Maijken Rijns.
Kinderen:
1. Cornelia, ged. Dordrecht 26-7-1670.
2. Tannaken, ged. Dordrecht 4-12-1672.
3. Teunis, ged. Dordrecht 17-1-1674.
- (ONA Rotterdam 16-2-1625) Wouter Jansz, musquttier, Dordrecht machtigt 
Susanna Willemsdr / Cornelis Teunisz Ouboter, capiteyn 
Machtiging om zijn zaken te behartigen
- (ONA Rotterdam 19-12-1628) Servaes Janss, 47 jaar oud, die tegenwoordig op de uytlegger van capiteyn Cornelis Oubutter dient, verklaart op verzoek van Jan Henricxs den Touwer, coopman, dat hij met het schip 'Delft' met vys-admirael Geen Huygen onder de vloot van l'Hermite naar Batavia in Oost IndiŽn is gevaren. Hij heeft daar Willem Crijnen ontmoet, die met het schip 'Leyden' met schipper Daem van Rotterdam gekomen was. Willem Crijnen is in IndiŽn cock geweest van generael Pieter Carpentier. Servaes heeft van Willem een missive ontvangen, bestemd voor generael Jan Henricxs. Crijnen is in juli 1627 naar Malacka vertrokken met het jacht 'de Hoop' met schipper Cent. Op deze reis is Willem Crijnen aan scheurbuik overleden. Een van de quartiermeesters van 'de Hoop' heeft dit bevestigd, toen zij op het schip 'Groot Hollandia' terugkwamen.
- (ONA Rotterdam 20-12-1629) Wouter Jansz van der Naedort scheeptimmerman machtigt zijn zwager Claes Senten Dordrecht om zijn aandeel in veroverde princegelden te ontvangen NN Ouw-boter overleden capiteyn opdracht tot het innen van princegelden 151.
- (ORA 801, f. 69, akte 1)
Datering 21-05-1699 / Soort akte overdracht / Plaatsnaam Dordrecht
Naam object onbekend / Straatnaam wijnstraat 
Verkoper paulus van houtte, koopman anthonij de ram, koopman 
Koper jacob veen maertensz., schipper 
Buur johan van eijsden + abel ouboter 
Erflater neeltge ouboter theunisdr. (overleden) 
Overige personen wessel de ram (overleden) 
Bedrag f 2410 - Bijzonderheden het object is nabij het groothoofd gelegen en heeft een vrije achteruitgang op de haven bij de kleine riviervismarkt
- Plaatsnaam Dubbeldam
Huwelijksdatum 1692-04-07
Bruidegom Zacharias de Ram
Bruid Elisabeth van der Werf
Archiefnummer 240 Doop-, trouw- en gaardersboeken van Dubbeldam
Inventarisnummer 1-a
Bladzijde 406
Opmerking van Dordrecht

Kinderen:
1. Zacharias, ged. Dordrecht 29-7-1657.

2. Antoni, ged. Dordrecht 30-4-1659, volgt IIIa.
3. Zacharias, ged. Dordrecht 17-11-1659, j.m. gewoont hebbende bij het Groote Hooft vertreckt naer Londen (attest. 4-10-1682), van Dordrecht (1692), coopman tot Dordt (1692), overl. voor nov. 1704, otr. Dordrecht 23-3-1692, tr. Dubbeldam 7-4-1692 Elisabeth van der Werff, j.d. van Dordrecht (1692), wed Zacharias de Ram (1704), van Dordrecht en wonende tot Nimmegen (1704); zij otr. (2) Dordrecht 16-11-1704 (volgens att. van otr. van daer) Jan Morees, wedn. van Nijmegen.
4. Yda (Ida den Ram), ged. Dordrecht 2-7-1662, j.d. van Dordrecht woonende bij 't Groothooft, otr/tr. Dordrecht 14/30-6-1682 Gerhard van Sprangh, schipper, j.m. van Gorinchem en aldaer woonende (1682).
5. Theunis, ged. Dordrecht 25-1-1665.
6. Cornelia, ged. Dordrecht 13-2-1667, j.d. van Dordrecht, verm. begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 12-1-1722, otr. Dordrecht 20-4-1692 Adriaen Bos, j.m. van Dordrecht, b(locke?)backer.
7. Catharina, ged. Dordrecht 22-7-1668, j.d. van Dordrecht woonende in de Wijn-straat, otr/tr. Dordrecht 2/17-11-1687 Simon van Wijck, backer, j.m. van Oud-Beijerlandt woonende bij 't Groote Hooft.
8. Anna, ged. Dordrecht 20-1-1670, j.d. van Dordrecht aen 't Groothooft geassisteerd met Catarijna de Ram desselfs suster (bij consent van haer ouders), verm. begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 7-2-1708, otr/tr. Dordrecht 6/20-11-1695 Jacob van der Werff, j.m. van Dordrecht wonende buijten de Spuijpoort geassisteerd met Cap. Arij van der Werff dessels vader.
9. Adriana, ged. Dordrecht 31-1-1672, j.d. van Dordrecht wonende in de Wijnstraet geassisteerd met Cornelia de Ram haer moeder, otr/tr. Dordrecht 30-3/5-4-1695 Paulus van Houten, j.m. van Rotterdam, coopman, woonende in de Wijnstraat alhier geassisteerd met Cornelis Speijckert desselfs neeff.
10. Petronella, ged. Dordrecht 14-8-1673.
11. Wouwter, ged. Dordrecht 1-1-1675.
12. Cornelis, ged. Dordrecht 8-3-1676, volgt IIIb.
13. Vester, ged. Dordrecht 29-8-1678.

IIIa. Antonij de Ram, ged. Dordrecht 30-4-1659, j.m. woonende aen 't Groothooft geassisteerd met Sijmon van Wijck desselfs swager, verm. begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 18-2-1709, otr. tr. Dordrecht 28-2/14-3-1700 (Jo)Anna van der Horst, j.d. van Amsterdam wonende op de Hooger Nieuwstraat geassisteerd met Jufvr. Elisabeth van der Horst huijsvrouw van Cap. Gerrard Schul desselfs muij.
Kinderen:
1. Cornelia de Ram, ged. Dordrecht 11-4-1701, jongedogter van Dordrecht woont op de Hooge Nieustraet geassisteerd met Anna van der Horst wed Anthonij de Ram haer moeder, otr/tr. Dordrecht 15-2/2-3-1725 Adriaen van Druijnen, j.m. van Dordrecht woont bij de Pelsebrugh geass. met Jan van Druijnen zijn broeder.
2. Christiaan, ged. Dordrecht 16-3-1703.
3. Johanna Jacoba, ged. Dordrecht 25-7-1705.
4. Antonia, ged. Dordrecht 16-5-1707.

IIIb. Cornelis de Ram, ged. Dordrecht 8-3-1676, j.m. van Dordrecht woont aen 't Groothooft,
begraven voor 5-5-1714 (SAD 20-536 akte 18), otr/tr. Dordrecht 8/22-9-1709 Elisabeth Buijtenhoff, j.d. van Dordrecht woont in de Vriesestraat geassisteerd met haer vader (1709), wed Corn de Ram van Dordrecht woont bij de Vriesepoort bij schriftelijke consent van barent Buijtenhoff haer vader (1717); zij otr/tr. (2) Dordrecht 1/15-8-1717 Pieter Smits, jongman van Dordrecht woont in de Augustijnenkamp bij mondeling consent van Neeltie van Bommel wed. Bartholomeus Smits zijn moeder.
Kinderen:
1. Neeltje Cornelia, ged. Dordrecht 13-6-1711.
2. Wessel den Ram, ged. Dordrecht 21-10-1712
, jongeman Dordregt, otr/tr. Rotterdam 8/24-05-1735 Elisabeth van der Meij, jongedochter Rotterdam.

***

- Plaatsnaam Dubbeldam
Huwelijksdatum 1648-05-03
Bruidegom Jonckheer Lowijs de Ram
Bruid Odilia van Rijdt
Archiefnummer 240 Doop-, trouw- en gaardersboeken van Dubbeldam
Inventarisnummer 1-a
Bladzijde 309 Opmerking met attestatie D. Dibbetii