WIELDRECHT
en
de Mijl (Krabbe en Nadort)
gezinnen

# # #
HOFFMAN
# # #

- I. Adriaen Adriaensse Hofman, tr. (1) Dubbeldam 17-4-1634 Hubertjen Cornelis, tr. (2) Dubbeldam 4-10-1637 Aechjen Stevens Heinenoort.
Kinderen: tweede huwelijk:
1. Damis
, ged. Dubbeldam 29-5-1639 (https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mizig=334&miadt=46&miaet=54&micode=240-1&minr=3584516&miview=ldt), volgt II.
2. Ariaen, ged. Dordrecht juni 1641 (RAD 11-4 folio 218vs; 11-02_0213.jpg; https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=11&minr=7654731&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=dordrecht%20doop*&miview=viewer2).

II.
Damis Ariens Hoffman, ged. Dubbeldam 29-5-1639, heemraad van Dubbeldam (1698), koopt huis op de grond van Dubbeldam op 8-4-1681, overl. voor 22-6-1714, tr. Wijngaarden 26-4-1665 Lijsbet Theunis Siebers, geb. Wijngaarden ca. 1640, overl. Dubbeldam (aangifte) 11-9-1714.
NB.
- (oudrechtelijk De Mijl)
Folionummer: 44 (22-6-1714 in de kantlijn / de rest van de acte doorgestreept)
Gegevens:
 Lijsbet Teunis wed Damis @ Hoffman
- (gaarder Dubbeldam) Den 11e septemb. [11-9-1714] van t lijck van Lijsbet Teunis dat dezelve gehoorende onder de classes van ses gulden dezelve ontf. Dus F 6:0.
- (oud-rechtelijk Ddam)
Folionummer: f. 183 (8-4-1681)

Oude eigenaar(s)
: Cornelis Cornelissen Pater
Nieuwe Eigenaar(s): Damas Ariens Hoffman
Soort transport: wooniinge, huijse, schuijr, bergen, boomgaert
-
(oud-rechtelijk Ddam)  Folionummer: f. 227 (25-4-1687)
Oude eigenaar(s)
: Willem Geleijsse Visser
Nieuwe Eigenaar(s): Arien Cornelis Rijsoort
Soort transport: huijs, schuijr en erve en plantagie 15 roeden, aen den Straetwegh omtrent de kercke aldaer belendt int oosten het tuijnken van Damas Ariensz Hoffman, int suijden de Straetwegh, int westen het erf van Jacob Ariensz de Jone ende in t noorden de landen van de heer Pompejus de Roovere.
- (oud-rechtelijk Ddam) Folionummer: f. 2 (3-1-1690)
Oude eigenaar(s): Arien Cornelissen Rijsoort, onse inwoonder
Nieuwe Eigenaar(s): Willem Jans Boer
Soort transport: huijs en erve staende op erffpachtgrond aen den Straetwegh omtrent de kerck aldaer tusschen huijs en erve van Jacob Ariens de Jongh en tuijnke van Damas Ariens Hoffman.
-
(oud-rechtelijk Ddam) Folionummer: f. 8 (28-6-1690)
Oude eigenaar(s)
: Leendert Ariensz Leegendijck ende Teuntge Dircx Echteluijden
Nieuwe Eigenaar(s): Mattheus van de Brouck, oudraedt van Dordrecht
Soort transport: 72 roeden belendt ten oosten Leendert Ariens Leegendijck, zuid en westen de heer coopper en noorden boomgaert van Damis Ariens HOFFMAN (F 400).
-
(oud-rechtelijk Ddam) Folionummer: f. 73vs (28-11-1699)
Oude eigenaar(s)
: Bastiaan en Cornelis Pieters Schippers en Arien Damas Hoffman
Nieuwe Eigenaar(s): Arien Pieters Schippers
Soort transport: 1/3 in 4 mergen 184 roeden weijlandt + in een 1/3 4 mergen 184 r weijland => aen den Spuijwegh
.
Kinderen:
1. Arij
, ged. Dubbeldam 8-8-1666, volgt IIIa.
2. Cornelis
, ged. Dubbeldam 22-9-1669, volgt IIIb.
3. Adriaen, ged. Dubbeldam 22-11-1671.
4. Marijke
, ged. Dubbeldam 27-1-1675, tr. Dubbeldam 1-9-1697 Cornelis Bastiaense Munter. (Kind: Jannetje, ged. Dubbeldam 27-10-1697).
5. Jan
, ged. Dubbeldam 27-1-1675, volgt IIIc.
6. Willem, ged. Dubbeldam 16-5-1677.
7. Aegje, ged. Dubbeldam 11-9-1678, overl. voor 1684.
8. Teunis, ged. Dubbeldam 26-12-1681.
9.
Aegje, ged. Dubbeldam 6-2-1684, volgt IIId.

IIIa.
Arij Damisse Hoffman, ged. Dubbeldam 8-8-1666, bouwman wonende in Wieldrecht (1710), overl. Wieldrecht (aangifte) 22-5-1722/23 (den 22 Meij 1722/23 ontfn. van Teunis? Hofman de Sa van ses gulden wegens t vervoer van t lijk van sijn vader Arij Damise Hofman na Dubbeldam, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van ses gulde, dus F 6:0:0), overl. Dubbeldam (aangifte) 22-5-1724, zoon van Damnis Ariensen Hofman en Lijsbeth Teunis (Siebers), tr. Dubbeldam 7-5-1687 Anna Pietersdr. Schipper, ged. Dubbeldam 21-9-1664, overl. Dubbeldam (aangifte) 2-9-1715, dochter van Pieter Bastiaensen Schipper en Heiltje Anthonis Spruijt.
NB. 
- 5 mergen 589 roeden zaijland (helft 11e cavel in het 3e pandt) van Dirk Spruijt aan Arijen Damisse Hofman (folio 69, 10-5-1710, SA Dordrecht archief 35, inv. nr. 1 Wieldrecht Protocollen houdende de transport-, hypotheek- en andere schepenakten 1662-1783).
-
(gaarder Dubbeldam) Den 2e septemb [2-9-1715] door Arij Schipper van t lijck van Anna Schipper huijsvr van Arij Damisse Hoffman gehorende onder de classes van drie gl, dus ontf. F 3:0.
-
(gaarder Dubbeldam) Den 22e meij [22-5-1724] van t lijck van Arij Damisse Hoffman en dat gehoorde en daer aff door Dammis Hoffman bet. F 6:0. 
Den 4e julij [4-7-1724] door Pr. @ Hoffman aen mij gesegt dat op ordres van den bailliui van Wieldrt. hem nu aengaf te op horen (?) in plaets van onder de classes van 3 gl onder die van ses gl, en daer op wegens t lijck van zijn vader @ Hoffman nog bet. Drie gl dus nu ..veranderen op ses gl, dient memorie.

Kinderen:
1. Heijltje, overl. Wieldrecht (aangifte) 12-6-1701 (den 12 Junij 1701 ontfangen van Arijen Damiss Hoffman drie gulden voort regt van begraven van sijn kint genaemt Heijltje Arijens Hoffman, aengeving hebbende onder de classis van drie gulden 3:0:0).  
2. Johannes @ Hoffman
, overl. Wieldrecht (aangifte) 16-7-1703 (den 16 Julij 1703 ontfangen van Arijen Damisse Hoffman, voor t regt van begraven van sijn soontje gent. Johannes @ Hoffman, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus F 3:0:0).
3.
Cornelis @ Hofman, overl. Wieldrecht (aangifte) 28-7-1703 (den 28 Julij 1703 ontfangen van Arijen Damisse Hofman drie gulden voor t regt van begraven van sijn kint genaemt Cornelis @ Hofman, aengevinge gedaen hebbend eonder de classis van drie gulden, dus F 3:0:0).
4. Teunis Ariens Hofman, ged. Dubbeldam 12-4-1699, volgt IVa. 
5. Pieter, volgt IVb.
6. Damis @ Hoffman, schepenen van Wieldrecht (1744), overl. Wieldrecht (aangifte) 20-4-1754 (den 20e April 1754 is aangeving gedaan van t lijk van Damis @ Hoffman in sijn leven Schepen alhier met verklaring in t middel van begraven is gehooremde in de classis van ses gulden en also den voorn. Damis Hoffman sonder wettige descendenten natelaten is komen te overlijden met agterlating van goederen het collaterael subject, soo is den selven nog verschult te betalen gelijke ses gulden dat te samen (soo als ook voldaen sijn) F 12:-:-).

IIIb. Cornelis Hoffman, ged. Dubbeldam 22-9-1669, tr. Dubbeldam 4-5-1698 Lijntje Gijsberts Barendregt.
NB.
- (gaarder Dubbeldam) Den 16 dito [16-2-1714] door Corn. Hoffman van de lijcken van Lijsbet en Berber Hofman en dat ijder gehoorde onder de classes van 3 gl en dus voor haar beijde ontfangen F 6:0.
- Den 7 7b [7-9-1714] van t lijck van Corn. Corn. Hoffman en dat den zelven gehoorde onder dclasses van F 3:0.

Kinderen:
1. Isabella, ged. Dubbeldam 27-6-1700, overl. voor juli 1701.
2. Isabella, ged. Dubbeldam 24-7-1701.
3. Gijsbert, ged. Dubbeldam 1-7-1703.
4. Damis, ged. Dubbeldam 8-3-1705, volgt IVc.
5. Elisabeth, ged. Dubbeldam 14-10-1708, begr. Dubbeldam (aangifte) 16-2-1714..
6. Berber, ged. Dubbeldam 27-8-1713, begr. Dubbeldam (aangifte) 16-2-1714.
7. Cornelis, ged. Dubbeldam 8-3-1711, begr. Dubbeldam (aangifte) 9-7-1714.

IIIc. Jan Hoffman
, ged. Dubbeldam 27-1-1675, tr. Dubbeldam 23-5-1706 Neeltje Hordijk.
NB.
- (gaarder Dubbeldam) Den 9e do [9-3-1716] door Jan Hoffman van t lijck van zijn kint Marijcken Hoffman en dat gehoorende onder de classes van drie gl, dus F 3:0.
- Den 2e do [2-9-1716] aengeving gedaen wegens een kint van Jan Hoffman met verclaring dat gehoorende onder de classis van F 3:0.
- Den 29e do [29-2-1719] door Jan Hoffman van zijn kint genaemt Arij en dat gehoorde en daer aff ontfangen F 3:0.

Kinderen:
1. Damis, ged. Dubbeldam 6-9-1707.
2. Maria, ged. Dubbeldam 3-6-1708, overl. Dubbeldam (aangifte) 9-3-1716.
3. Aagje, ged. Dubbeldam 29-9-1709.
4. Cornelis, ged. Dubbeldam 29-11-1711.
5. Adriana, ged. Dubbeldam 18-12-1712.
6. Elisabeth, ged. Dubbeldam 19-8-1714.
7. Arij, ged. Dubbeldam 3-1-1717, overl. Dubbeldam (aangifte) 29-2-1719.
8. Maria, ged. Dubbeldam 17-12-1719.
9. Arij, ged. Dubbeldam 28-2-1723.

IIId. Aegje Damis Hoffman, ged. Dubbeldam 6-2-1684, tr. (1) Geerit Hordijck, tr. (2) Dubbeldam (aangifte) 15-5-1716 Pieter @ Schipper.
NB.
(gaarder Dubbeldam) Do [15-5-1716] door Pr. @ Schipper dat sig in den huwelijcken staet zoude begeven met Aegje Damis Hoffman wed van Geerit Hordijck en dat ijder gehoorende onder de classis van drie gulden, dus voor haer beijde F 6:0.
(gaarder Dubbeldam) Den 17e november [17-11-1722] van t lijck van Arij Prse. Schipper en dat is gehoorende onder de classes van drie gl t zelve daer om uijtgetogen tot F 3:0.
(gaarder Dubbeldam) Den 8e do [8-2-1726] door Aert Joosten van der Wal dat zouw trouwen met Heijltje Ariens Schipper en dat ijder gehoorende onder de drie gl classe welke daer aff is ontfangen, dus samen F 6:0.
- Do [19-2-1712] van t lijck van Arij Geeritse Hordijck met verclaring dat was gehoorende onder de classes van ses gl dus ontfangen F 6:0.

Kinderen tweede huwelijk:
1. Teunis, overl. Dubbeldam (aangifte) 21-12-1725 (Den 21e december [21-12-1725] door Pr. @ Schipper van zijn kint genaemt Teunis te zijn overleden en daer over ontfangen F 3:0).

IVa. Theunis Arentz/@/Ariens Hoffman, ged. Dubbeldam 12-4-1699, j.m., overl. Wieldrecht (aangifte) 4-10-1753 (den 4en October 1753 is aengeving gedaan door Jan van Harthals van het lijk van Teunis Arentz Hoffman met verklaring dat in t middel van begraven is gehoorende onder en in de classis van en tot F 6:-:-), zoon van Arie Damassen Hofman en Anna Pietersdr. Schipper, tr. Wieldrecht (aangifte/F 6) 8-4-1740 Ariaentje Dirx van de Merwede, ged. Dubbeldam 7-2-1717, j.d. wonende onder de jurisdictie van Dubbeldam, op 20 mrt 1758 als wed. Theunis Hofman genoemd als lidmaat te 's Gravendeel, overl. Wieldrecht (aangifte) 1-3-1774 (den 1 Maart 1774 geeft J. van Harthals aan t lijk van Ariaantje van de Merwe wed Teunis Hofman, in de tweede classe F 15-0-0), dochter van Dirk Jansz van de Merwe(de) en Ariaantje Ariens den Houting. 
NB.
-
Acte Beschouwinge van de dogter van Teunis Hoffman genaemt Lijsbet.
Wij Walther Boon schout, Arij Smits en Aart van de Nadort scheepenen der Heerlijkheijt Wieldregt, hebben op heden alhier wesen beschouwen het kint van Teunis Hoffman genaemt Lijsbet Hoffman sijnde out omtrent 4 jaren, het welke volgens verklaringe van den voorn Teunis Hoffman agter desselfs woning aen een aldaer leggende waterstap in de sloot, is verdronken, certificeren de wij schouten en scheepenen voornoemt dat wij het selve kint naer gedane visentatie hebben bevonden gaeft, en in allen delen ongeschonden, dien volgende dat wij ook niet anders oordeelen als dat het opmelde kint door het water is verongelukt en dus gestorven in de kennisse der waarheijt soo is dese door ons ondergeschreven geteekent op heden den 27 aug. 1752.
Bron: SA Dordrecht archief 35, inv. nr. 1 Wieldrecht Protocollen houdende de transport-, hypotheek- en andere schepenakten 1662-1783 (folio 191).
- Arijaantje Dirks Merwede, van de wed. Theunis Hoffman (met attestien van Dubbeldam eenige Ledematen uit Wieldregt) ca 1758 Op belijdenis of attestatie aangenomen lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van s-Gravendeel (1708-1815)(Archief Kerkeraad NH. gem s-Gravendeel)(OV 1967).
- f. 227v (17-5-1775) transport van 4 mergen 389 Roeden (2e Cavel in het 2e Pand), belend ten oosten Johannis Millenaer, ten westen de kinderen van wijle Bastiaan in t Veld, ten zuiden Heer Dirk Davids, ten noorden - Graaffelijkheidsweg, VAN de erfgenamen van Ariaantje Dirks van de Merwe wed Teunis Ariensz Hofman (overleden Wieldrecht), te weten Anna Teunis Hofman getrouwd met Dirk Hendriksz van der Linde (wonende Buytensluijs), Ariaantje Teunis Hofman getrouwd met Mathijs Quispel (wonende Buytensluijs), Heijltje en Cornelia Teunisz Hofman (wonende Wieldrecht) AAN Jacob Jansz Koijman, bouman, wonende onder Dubbeldam (SA Dordrecht archief 35, inv. nr. 1 Wieldrecht Protocollen houdende de transport-, hypotheek- en andere schepenakten 1662-1783).
- Teunis Hoffman en Ariaantje van de Merwede 1753 (weesboek Wieldrecht).

Kinderen:
1. Lijsbet, geb. 1748, overl. Wieldrecht (verdronken achter de woning in de bermsloot/4 jaar oud) 27-8-1752 (acte van beschouwing).
  
2. Neeltje, ged. Dubbeldam 7-3-1751 (get. Ariaantje van de Merwe), jd. alhier, tr. Wieldrecht (aangifte/F 6) 3-12-1779 Jacob van Rij, jm. te Dordt.
3. Derck, ged. Dubbeldam 1-10-1752 (get. Cornelia Smits).
4. Derck, geb/ged. Dubbeldam 8-10/14-10-1753 (get. Ariaantje wed van de Merwede).
5. Anna Teunis Hofman, ged. Dubbeldam 12-3-1741, j.d. alhier, overl. Numansdorp 8-12-1802, tr. Wieldrecht (aangifte/F 15) 4-5-1764, tr. Numansdorp 5-5-1764 Dirk Hendriksz van der Linde, ged. Numansdorp 26-5-1738 , jm wonende onder de Buijtesluijs (1764), wonende Buytensluijs (1775), overl. Numansdorp 16-12-1803, zoon van Hendrik Dirks van der Linden en Trijntje Jaspers van der Spaa.
6. Ariaantje Teunis Hofman, alhier, tr. Wieldrecht (aangifte/F 15) 11-9-1767 Mat(t)hijs Quispel
, te Numansdorp in Cromstrijen (1767), wonende Buytensluijs (1775).
7. Heijltje Teunisz Hofman, , j.d. alhier (1776), wonende Wieldrecht (1775), tr. Wieldrecht (aangifte/F 30) 17-5-1776 Japhet in t Veld, j.m. onder s-Gravendeel.
8. Cornelia Teunisz Hofman, jd. alhier (17
77), wonende Wieldrecht (1775), overl. Wieldrecht (aangifte) 10-9-1782 (den 10 September 1782 geevt J. van Harthals aan t lijk van Cornelia Teunisz Hofman huijsvrouw van Hendrik Stam, in de derde classe, dus F 6-0-0), tr. Wieldrecht (aangifte/F 6) 23-5-1777 Hendrik Stam, wonende onder s-Gravendeel (1777); hij tr. (2) Wieldrecht (aangifte/F 30) 14-10-1785 Maijke van de Wall, wed van Cornelis Corn Molendijk.
9. Arij Theunisz Hoffman, overl. Wieldrecht (aangifte) 24-1-1755 (den 24 Januari 1755 is aangeving gedaan door Jan van Harthals van t lijk van Arij Theunisz Hoffman met verklaring dat in t middel van begraven is gehoorende onder de klassis van en tot 6 gulden en alsoo den voorsz Arij Theun. Hoffman sonder wettige descendenten natelaten is komen te overlijden met agter lating van goederen het collatarael subject soo is dendelven nog verschult te betalen gelijke ses gulden, dus te same soo als ook voldaen, sijn dese F 12:-:-).
10.
Ida Theunis Hoffman, overl. Wieldrecht (aangifte) 1-2-1755 (den 1 Februari 1755 is aangeving gedaan door Jan van Harthals van t lijk van Ida Theunis Hoffman met verklaring dat in t middel op begraven is gehoorende in de classis van ses gullden en alsoo deselve Ida Teunisd Hoffman sonder wettige descendenten na te laten is komen te overlijden met agter lating van goederen het collaterael subject soo is dendelven nog verschult te betalen gelijke ses gulden, dus te same soo als ook voldaen, sijn dese F 12:-:-.).

IVb. Pieter Ariensz Hoffman, overl. na 1721, tr. (1) Wieldrecht (aangifte/F 3) 7-4-1717 IJgjen @ van de Nadorst, overl. Dubbeldam (aangifte) 15-8-1721, tr. (2) Dubbeldam (aangifte) 9-4-1722 Neeltje Wms. Verschoor .
NB.
- Den 15e aug [15-8-1721] door Pieter Schipper van t lijk van IJgjen @ van de Nadorst huijsvr van Pr. @ Hoffman en dat gehoorde en ontfangen F 3:0.
- Den 9e do [9-4-1722] door Pr. @ Hoffman dat zouw trouwen met Neeltje Wms. Verschoor en voor haer beijde ontfangen F 6:0.

IVc.
Damis Cornelisse Hoffman, ged. Dubbeldam 8-3-1705, tr. Marijtje Ariens van de Nadort.
NB.
- (oudrechtelijk Ddam) Folionummer: f 31
Gegevens
: testament Damis Cornelisse Hoffman en Marijtje Ariens van de Nadort* * *

- Cornelis Hofman, j.m., tr. Wieldrecht (aangifte/F 3) 10-4-1772 Marijtje Corsd Smits, j.d. te s-Gravendeel.