NAERSSEN
Dordrecht
( http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/  )

Bron: Matthijs Balen (1677) [pag. 1147 e.v.]

N A E R S S E N

Het Wapen van dit geslacht is een Veld van a Azur, beladen met Drie Wassende Manen van Zilver.

Jan van Naerssen, werd vermeld 1367 in de Rekeninge van Dordrecht; Troude Bely N.... zy sterff den 22 augusti 1380. hadden Gewonnen, Henrik, Pieter, Wouter, en Jan van Naerssen, Jans zonen.
I. Henrik van Naerssen, Jansz, volgd.
II. Pieter van Naerssen, Janz, Anno 1363. Wan,
   I. Aarnd van Naerssen, Pieterz, Schutter opte Reyze na Sleeswijk, Wan,
         Gijsbert Sas van Naerssen, Aarnds, 1415
.
III. Wouter van Naerssen, Janz, volgd mede.
IV. Jan van Naerssen, Jansz, sterft den ....

Henrik van Naerssen, Jansz, (Oudsten Zone van Jan van Naerssen, en van Bely N...), Borgemeester 1377, Schepen 1381, 1390, tresorier 1391, 1392, 1393, 1394, Gasthuijs-meester (of vader) 1389 in Dordrecht; Troude Heijlwig van Waas, Lambertsdochter; hij sterff den 7 Junij 1401. zij den 28 Maart 1583 [=foutje in boek?]. hadden Gewonnen, Jan, Geraed, Bely, Jakob, Reynhout, en Tielman van Naerssen, Henriks zonen en dochter.
I. Jan van Naerssen, Heeren Henriksz, volgd.
II. Geraed van Naerssen, Heeren Henriksz.
III. Bely van Naerssen, Heeren Henriks dochter.
IV. Jakob van Naerssen, Heeren Henriks.
V. Reynhout van Naerssen, Heeren Henriks.
VI. Tielman van Naerssen, Heeren Henriks.

Wouter van Naerssen, Jansz, (Derden Zone van Jan van Naerssen, en van Bely N....), Wan, Barthout, en Cleys van Naerssen, Wouterszonen.
I. Barthout Woutersz van Naerssen, Tresorier 1400 in Dordrecht; Troude Geertruyd van Slingeland, Wan, Otto, Jan, Maria, en Jenne van Naerssen Barthouts zonen en dochteren.
   I. Otto van Naerssen Barthoutsz, Schepen 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, Tresorier 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1431, 1436, 1437 in Dordrecht; sterff den 6 Aprilis 1479.
   II. Jan van Naerssen Barthoutsz,Troude Else van den Wijngaarden, Heeren Wormbouis dochter.
   III. Maria van Naerssen Barthoutsz dochter, Troude Adriaan Anssen, Schepen 1441, 1442, 1443, Gasthuijs-meester 1441 in Dordrecht.
   IV. Jenne van Naerssen, Barthoutszdochter.

II. Cleijs van Naerssen Wouters zoon, volgd.

Jan van Naerssen, Heeren Henriksz
, (Zone van Henrik van Naerssen, en van Heylwig van Waes, Lambertsdochter), Borgemeester 1403, 1404, 1414, 1417, schepen 1404, 1414, 1415, Gasthuijs-meester (of Vader) 1401, 1402, 1403, Beggijnen-meester 1400, tresorier 1401 in Dordrecht; (met Barthout Woutersz van Naerssen, en Hugo Hamert, toen men voer, op S. Symon, en Juden Avond, om een Bolwerk te maken te Sleeswijk, tegens den Heer van Arckel), was Raad Hertog Jans van Beyeren 1419 (neffens Heer Gerit van Eemskerk, Ridder, Heere van Oosthuyzen: Bouden van Sweten: Heer Jan van Vliet: Willem, Heere van Buren: en Gijsbert Pieck), Troude Hadewij, Gijsbert Vrankensdochter, Wan, Maria, Adriana, en Heijlewig van Naerssen, Jansdochteren.
I. Maria van Naerssen, Heeren Jansdochter, troude Reynhout [Onderwater] Sarisz, Schepen 1404, 1428, 1429 in Dordrecht; zij sterff 1442. hadden Verwekt,
   I. Saris [Onderwater], Heeren Reynhoutsz, Schepen 1439 in Dordrecht: liet na,
       Reynhout [Onderwater] Heeren Sarisz.

II. Adriana van Naerssen, Heeren Jansdochter, Troude Willem van Vleuten; hadde ten Houwelijk 350 Nobelen.
III. Heylewig van Naerssen, Heeren Jansdochter, Troude Dirk van Slingeland, Heeren Ottensz.

Cleys van Naerssen Wouterszoon, Schepen, Gasthyijs-meester 1400 in Dordrecht, liet na,
  Willem van Naerssen, Heeren Cleijsz, 1412, Borgemeester 1446, Botgemeester van 's Heeren wegen 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, Schepen 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, Tresorier, 1432 in Dordrecht, was Wapentuer 1447 voor Leyden; liet na, Ida, Agnes, Jan, Beatrix, Lijsbet, en Soete van Naerssen Heeren Wilems zoon en dochteren.
  I. Ida van Naerssen, Heeren Willems dochter, Troude Pieter Sieren.
  II. Agnes van Naerssen, Heeren Willemsdochter.
  III. Jan van Naerssen, Heeren Willemsz, volgd.
  IV. Jonkvrou Beatrix van Naerssen, Heeren Willemszdochter, Nonne 1456 in S. Agnieten Klooster te Dordrecht.
  V. Jonkvrou Lijsbeth van Naerssen Heeren Willemsdochter, Nonne in S. Agnieten Klooster te Dordrecht.
  VI. Jonkvrou Soete van Naerssen Heeren Willemszdochter, Nonne in S. Agnieten Klooster te Dordrecht.

   Heer Mr. Aarnoud van Naerssen, Knunnik ter Grooter-Kerk binnen Dordrecht leefde omtrent den Jare 1548.

Jan van Naerssen, Heeren Willemsz, Schepen 1477, 1478 in Dordrecht; Troude Machtild van Amerongen, Wan, Willem, Anthonis, Lijsbet en Willemina van Naerssen, Heeren Jans zonen en dochteren.
I. Willem van Naerssen, Heeren Jansz.
II. Anthonis van Naerssen, Heeren Jansz, volgd.
III. Jonkvrou Lijsbet van Naerssen, Heeren Jansdochter, Nonne in S. Agnieten.
IV. Willemina van Naerssen, Heeren Jansdochter, Troude Willem Boogaard.

Anthonis van Naerssen, Heeren Jansz, Troude Beatrix de Graaff; Thomas de Graaff, Munt-Meester van Holands Dochter, Wan, Jan, Wouter, Machtild, en Katharina van Naaerssen, Anthoniszonen en dochteren.
I. Jan van Naerssen, Anthonisz, volgd.
II. Wouter van Naerssen, Anthonisz.
III. Machtild van Naerssen, Anthonisdochter.
IV. Katharina van Naerssen, Anthonisdochter, Troude Willem van Veldhuyzen.

Jan van Naerssen, Anthonisz, Troude Elisabeth de Jonge, Heeren Reyersdochter Secretaris te Dordrecht, zittende op zijn Kantoor, bij Ontsteke Doove-kolen, raakte door dien Damp t'eenemaal buyten zijn zelven; zijn Huysvrou hem moetende spreken, meynde dat hij dood was, kreeg hem, met groote schrik, in een ander Kamer, endoor bekwame Hulp-middelen, weder tot zijn zelven: zij ten uijtersten Zwanger zijnde, Verlost, door ontsteltenis van een Zoon, die de Vader dede noemen Revixit, zeggen, Ik ben als wederlevend geworden: hij sterft 1558. zij 1554. hadden Gewonnen, Willem, Adriana, Trijntje, en Revixit van Naerssen Jans zonen en dochteren.
I. Willem van Naertssen, Jansz.
II. Adriana van Naerssen, Jansdochter, Troude NN te Rotterdam.
III. Trijntje van Naerssen, Jansdochter.
IV. Revixit van Naerssen, Janszoon, volgd.

Revixit van Naerssen Jansz (Zone van Jan van Naerssen Anthonisz en Elisabeth de Jonge,Heeren Reyersdochter), Troude Eerst Magdaleentje N... tot Antwerpen, daar hij ging wonen; maar moetende, wegens 't vervolg om den Godsdienst, Vluchten; wierden zijn Goederen, door de Inquisitie, onder 't Spaansch Gebeid aangeslagen; zoo dat hij weder kwam te Dordrecht woonen; mede brengende zijne voorsz Huijsvrouwe: Ten Tweeden, Machtild Everds dochter.
Had bij d'Eerste,
Jan, en Thomas van Naerssen, Revisitsz zonen.
I. Jan van Naerssen, Revixitsx, volgd.
II. Thomas van Naertssen, Revixitsz, volgd.
Bij de Tweede:
Jan, Feemken, en Elisabeth van Naerssen, Revixitsx zonen en dochten.
I. Johannes Nassisus, Anastassii Filius, (welk derde woord in 't Griex beteykend, 't gene Revixit in 't Latijn, en Revivre in de Franse Tale beduyd; moet derhalven, daarwe hem boven fol. 214 onder de Geleerde Mannen van Dordrecht hebben geplaatst, niet Johan van Naerssen, Staasz, maar Revixits zoon werden gelezen:), Was voor den Jare 1619 Predikant aan de zijde der Remonstranten; vertrok na Caan, in Vrankrijk; oeftende zich aldaar in de Genees-konst; werd naderhand Genees-Meester, en History-Schrijver van Gustavus-Addolphus, der Zweden Koning &c. breder boven op gemelte Blad aagewezen; hadde getrout, Kornelia Spiering, te Delft, en Verwekt:
   I. Bernhard van Naerssen, Johansz, jong overleden.
   II. Feemken van Naerssen, Revixitsdochter, Troude John Larens, Engelsman, die bij'er Verwekte,
   Magdalena, en Pieter Laren Johnszoon en dochter.
        I. Magdalena Larens Johnsdochter, troude Jan van Middeldorp, hebben Kinderen.
        II. Pieter Larens Johnszoon, troude Grietke N..., hebben Kinderen.
   III. Elisabeth van Naerssen, Revixits dochter, Troude N.. de Vos, t'Oudeater, Kapiteyn van een Compagnie Voetknechten, ten dienste dezer Landen, sterff zonder Oir.


Thomas van Naerssen, Revixitsz (Zone van Revixit van Naerssen en van Magdaleentje N..), troude Ida Graas, van Roermonde; hij sterft te Dordrecht 1603. zij 1636. hadden Gewonnen, Revixit en Leenderd van Naerssen Thomaszonen.
I. Revixit van Naerssen, Thomaszoon, volgd.
II. Leenderd van Naerssen, Thomasz sterfft 1625, te Rotterdam.

Revixit van Naerssen Thomasz, Troude Anthonetta van Heel (Dochter van Jakob van Heel, en van Agnes Severijn), hij sterff 1655. zij 1662 in Rotterdam; hadden Gewonnen, Agnieta, Thomas, Revixit, Ida, Elisabet, Elisabet, Leonard, Jakob, Johan en Sara van Naerssen Revixits zonen en dochteren.
I. Agnieta van Naerssen Revixitsdochter, ongehoud.
II. Thomas van Naerssen Revixits, volgd.
III. Revixit van Naerssen, Revixits, volgd ook.
IV. Ida van Naerssen Revixitsdochter, begr. Rotterdam 11-9-1667, Troude Dominicus Vlam, begr. Rotterdam voor 1667, Wan, Herman, Elisabet, Anthonetta, Revixit, Elisabet, Jakob, Herman, Kornelia en Anna Vlam, Dominucus zonen en dochteren.
  I. Herman Vlam Dominicisz, jong overleden.
  II. Elisabet Vlam Dominicusdochter, jong overleden.
  III. Anthonetta Vlam Dominicusdochter, Troude Abraham van der Schalken Kornelisz, die by'er Verwekte,
      Kornelis van der Schalken.
  IV. Revixit Vlam Dominicusz.
  V. Elisabet Vlam Dominicusdochter.
  VI. Jakob Vlam Dominicusz.
  VII. Herman Vlam Dominicusz, jong overleden.
  VIII. Kornelia Vlam Dominicusdochter, jong overleden
  IX. Anna Vlam Dominicusdochter, ged. Rotterdam 3-6-1660 (get. Anna Rees en Thomas van Naersen).

V. Elisabeth van Naerssen Revixitsdochter, jong overleden.
VI. Elisabet van Naerssen Revixitsdochter, Troude Pieter van Tegenmorter, Pietersz, werd Oud-Raad, of Vroedschap 1672, schepen 1673 in Dordrecht.
VII. Leonard van Naerssen, Revixitszoon.
VIII. Jakob van Naerssen Revixitsz, begr. Rotterdam 22-7-1663, troude Joffr. Anna Rees, Heeren Francoys dochter, sterff zonder Oir, overl. na 1663.
IX. Johan van Naerssen Revixitszoon, jong overleden.
X. Sara van Naerssen, Revixitsdochter, jong overleden.

Thomas van Naerssen Revixitsz (Oudsten Zone van Revixit van Naerssen Thomasz en Anthonetta van Heel Jakobsdochter), Contre Rolleur van de Conveyen  en Licenten tot Rotterdam, van 1640 tot 1667, begr. Rotterdam 27-3-1667, Troude Joffr. Anna van der Strik, Dochter van Leenderd van der Strik, schepen in den Briel, en van Kornelia N, hij sterff 1687, zij 1673, hadden Gewonnen, Leonard, Revixit, Anthoni, Anthoni, Kornelia, Anthonetta, Anna, Thomas, Jakob en Anna van Naerssen, Thomaszoonen en dochteren.
I. Leonard van Naerssen, Thomas Revixits, volgd.
II. Revixit van Naerssen, Thomas Revixits, volgd ook.
III. Anthoni van Naerssen, Thomas Revixits, jong overleden.
IV. Anthoni van Naerssen, Thomas Revixits, jong overleden.
V. Kornelia van Naerssen, Thomas Revixits dochter, Troude Dirk van Bokholt, schepen te Rotterdam (1680), die by'er Wan,
  Johanna, Anna, Thomas, en Elisabeth van Bockholt Dirkszzoon en dochteren.
  I. Johanna van Bockholt Dirksdochter.
  II. Anna van Bokholt Dirksdochter
, ged. Rotterdam 18-2-1674 (get. Leonard van Naarsen De Jonge en Anna Borsbeecq), jong overleden.
  III. Thomas van Bokholt Dirkszoon
, ged. Rotterdam 31-3-1675 (get. Revixit van Naerssen en Agata Hartighvelt).
  IV. Elisabeth van Bokholt Dirksdochter.
  V. Dirk van Bokholt Dirkszoon
, ged. Rotterdam 16-4-1680 (get. Jan van Armeijden en Christina van Naerssen).
VI. Anthonetta van Naerssen, Thomas Revixits dochter, ged. Rotterdam 22-10-1649 (get. Leenaert van Naerssen, Lievijne Claijssens, Nicolaes van Kerckhoove)(getuige 2 : de huisvrou van Nicolaes van Kerkhoove), ongehoud.
VII. Anna van Naerssen, Thomas Revixits dochter, jong overleden.
VIII. Thomas van Naerssen, Thomas Revixits zoon, ongehoud.
IX. Jakob van Naerssen, Thomas Revixits zoon, ged. Rotterdam 10-1-1650 (get. Jacob van Naersen en Anthonette Jacobs).
X. Anna van Naerssen, Thomas Revixits dochter, ged. Rotterdam 27-4-1661 (get. Nicolaes du Chemijn en Anna Rees).

Mr. Leonard van Naerssen Thomasz, (Oudsten Zone van Thomas van Naerssen Revixits en van Anna van der Strik Leenderdsdochter), jongeman afkomstig van Rotterdam wonende Wijnhaven, Schepen 1673, 1674 in Rotterdam; Troude, otr/tr. Rotterdam 12/29-2-1668 Anna Borsbeek, (Dochter van Joris Borsbeek en van Maria van Deuren), jongedochter afkomstig van Rotterdam wonende Lommertstraat, Wan, Anna, en Jan van Naerssen Leonardszoon en dochter.
I. Anna van Naerssen Leonardsdochter, jong overleden.
II. Jan van Naerssen Leonardsz.

Revixit van Naerssen Thomasz, (Tweeden Zone van Thomas van Naerssen, Revixits en van Anna van der Strik Leenderdsdochter), jongeman afkomstig van Rotterdam wonende Groote Wijnbruggestraat, Vroedtschap tot Rotterdam, Gecommitteerd in 't Ed Mog Collegie der Gecommitteerde Raden van de Heeren Staten van Holland en West-Friesland; Troude, otr/tr. Rotterdam 4/20-11-1668 Agatha Hartigveld, (Dochter van Kornelis van Hartigveld en van Agnieta van Driel Jansdochter), jongedochter afkomstig van Rotterdam wonende Leuvehaven, zijn sterff den 11 Decemer 1676, hadden Gewonnen, Agneta, Thomas, Anna en Agatha-Johanna, Revexitszoon en dochteren.
I. Agneta van Naerssen Revixitsdochter, ged. Rotterdam 11-3-1672 (get. Leonard van Naerssen, Cornelis Berestijn van Halewijn en Johanna Hartichsvelt).
II. Thomas van Naerssen Revixitszoon, ged. Rotterdam 21-1-1674 (get. Leonard van Naarsen en Anna Borsbeecque), 1675 overleden.
III. Anna van Naerssen Revixitsdochter, ged. Rotterdam 31-1-1669 (get. Revixit van Naerssen en Anna van Naerssen), 1675 overleden.
IV. Agatha-Johanna Revixitsdochter, geboren den 9 December 1676.
V. Anna van Naerssen Revixitsdochter, ged. Rotterdam 14-7-1675 (get. Dircq van Bockholt en Cornelia van Naerssen).

Revixit van Naerssen Revixitsz, (Tweeden Zone van Revixit vanNaerssen Thomasz en van Anthonetta van Heel, Jakobsdochter), Troude Eerst Katharina Boone Bartholomeusdochter, tot Middelburg in Zeeland; Ten Tweeden Magdaleine Gaffan te Nantes in Brittagne.
Had bij de eerste.
Jan, Jan, Christina, Revixit, Leonard, Elisabeth, Konstantijn, Elisaneth, Jakob, en Konstantijn van Naerssen Revixitszonen en dochteren.
I. Jan van Naerssen Revixit Revixitszoon, jong overleden.
II. Jan van Naerssen Revixit Revixitszoon, jong overleden.
III. Christina van Naerssen Revixit Revixitsdochter, Troude Jan van Armeyde, Heere van La Garneije, te Nantes; die bij 'er Verwekte,
   Catharina, Leonard en Pieter van Armeyde.
   IV. Anne van Armeijden, ged. Rotterdam 7-7-1686 (get. Thomas van Naerssen en Anna van Naerssen).
   V. Jean, ged. Rotterdam 28-07-1688 (get. Leonard van Naarssen, Elisabet van Naarssen, Pier van Regenmorter)(getuige 3 was geen getuige, maar getuige 2 was de wed van Pier van Regenmonter., getuige 1: was avocat.).

IV. Revixit van Naerssen Revixit Revixitszoon.
V. Leonard van Naerssen Revixit Revixitszoon
VI. Elisabeth van Naerssen Revixit Revixitsdochter, jong overleden.
VII. Konstantijn van Naerssen Revixit Revixitszoon, jong overleden.
VIII. Elisabeth van Naerssen Revixit Revixitsdochter, jong overleden.
IX. Jakob van Naerssen Revixit Revixitszoon, jong overleden
X. Konstantijn van Naerssen Revixit Revixitszoon.
Bij de tweede,
Magdaleine, Paul, Susanne, Aimee Christina en Anthonetta Henriette van Naerssen Revixit Revixitsz zoon en dochteren.
I. Magdaleine van Naerssen Revixit Revixitsdochter.
II. Paul van Naerssen Revixit Revixitszoon.
III. Susanne van Naerssen Revixit Revixitsdochter.
IV. Aimee Christine van Naerssen Revixit Revixitsdochter.
V. Anthonetta Henriette van Naerssen Revixit Revixitszdochter.

Leonard van Naerssen Revixits, (Derden Zone van Revixit van Naerssen Thomasz en van Anthonetta van Heel Jakobsdochter), Schepen 1672, 1673, Ontfanger van de Gemeente-Middelen 1673, Borgemeester 1673, 1674, Fabrijvk 1675, 1676, Rekenmeester 1674, 1675, 1676 in Rotterdam, Ambachts-Heer van de Heerlijkheijd Cralingen, wegens de Stad Rotterdam, daar mede Verlijd 1673, Troude den 2 Meij 1666 Agneta van Driel (Dochter van Johan van Driel Klaasz, Schepen in Rotterdam, en van Maria van der Duyn dochter van Doctor Johan van der Duyn, Raad en Vroedschap der voorsz Stad Rotterdam), zij sterff den 5 januarij 1672 zonder bij hem Kinderen na te laten.

* * *

- Cornelis de Ramous, jongeman, afkomstig van Leijden, wonende Middelburghseveer, otr. Rotterdam 25-1-1682 Anna Maria van Naerssen, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, wonende Wijnhaven.
Kinderen:
1. Jan Jacob, ged. Rotterdam 10-06-1687 (get. Jacob van der Maes, Revick van Naersen, Marija van Nattenhove).

- Thomas van Naersen, jongeman, afkomstig van Rotterdam, wonende Wijnhaven, otr. Rotterdam 23-06-1686 (door de Heren Burgemeesteren 9 Juli 1686) Maria Catharina Elsevier, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, wonende Leuvenhaeven.
Kinderen:
1. Anna Anthonia, ged. Rotterdam 22-1-1692 (get. Abraham Elsevier, Anthonia Roosterman).

- Leonard van Naerssen, weduwnaar, wonende ''s Gravenhage, mr, advocaet voor den Hove van Holland, otr/tr. (2) Rotterdam 07-03-1706/31-03-1706 Maria Morlion, weduwe van Nicolaes van der Bel, afkomstig van Rotterdam, wonende Delfsevaert.