V A N   N I S P E N
Dordrecht

Bron: Matthijs Balen (1677) [pag. 1147 e.v.]

V A N   N I S P E N

Het Wapen van dit geslacht, is eenen Groenen Limmende Leuw, met Rooden Tonge, en Klauwen, op een Veld van Zilver; Toch heeft, Wijlen Gerard van Nispen, Heeren Adriaansz, Schepen in Dordrecht, Anno 1576 daar bij beginnen te voeren een Roode Kroone op 't Hoofd van de Leeuw, 't gene seders dien tijd bij de meeste van 't Geslachte gevolgd is.

Nikolaas van Nispen, Schildknape, leefde in, en omtrent den Jare 1300, werd Vermeld onder de Edelen van Braband, beneffens Wouter van Nispen, bij tijde van Hertog Jan de Derde, omtrent den Jare 1313. Was mede Schout, en Drossard van de Stad, en den Lande van Breda Anno 1328, Hij ontfing van Heer Aalbrecht van Nispen, Heere van Bergen op den Zoom, (Zone van Heer Gerrit van Voorne, Burg-grave van Zeeland &c en van Vrouwe Hadewij van Borselen), zeker Leen gelegen tusschen de Wolbrake en de Hotmar bij Rozendaal; volgens d'uytgifte daar van gegeven tot Wouwe, in 't jaar 1329 op S. Lucas dag Evangelist, als noch tot Vergen berustende; den voornoemden Nikolaas van Nispen hadde Getroud, N... van de Lecke, ofte Polanen, liet na,
I. Jan van Nispen, Claasz, zijnen Leenvolger.
II. Lijdewij van Nispen, Getroud met Heer Herbaren van Rhiede, Ridder, Heere van Rhiede &c, vermeld anno 1413 in het derde Register van de Leenen van Holland fol. 115.

Jan van Nispen Klaasz, Schepen tot Breda 1417, Verlijd mettet voorsz Leen tot Bergen, opten 22 april 1423, hij ontfing Anno 1404 noch een Leen van den Heere van de Lecke, ofte Polanen; en hadde Getroud Elisabeth, dochter van Heer Jan Uytenkamp, Ridder, en Drossard van Breda Anno 1381, zij leefde noch anno 1418, wanneer zij vermeerderde de Fundatie van haren voornoemden Vader van vier Wekelijken Misien op den Altaar van S. Gregorius, Barbara, Katharina en Margareta, in de Nispens-kapelle in de Hoofd-Kerke tot Breda voorsz, en lieten na, Boudewijn en Willem van Nispen.
I. Boudewijn van Nispen, Jansz, Verlijd mettet voorsz Leen tot Bergen, opten 3 Julij 1465 wiens Erffgenamen het zelve in den Jare 1523 verkocht hebben aan den Heere Grave van Nassau, inwiens Linie der zelve sederd dien tijd is gebleven, zijnde jegenwoordig daar mede Verlijd zijne Hoogheijd den Heere Prince van Orange; den voornoemden Boudewijn van Nispen fundeerde twee Wekelijken missen en zekere Getijden in de Kerke tot Steenbergen, waar toe hij affecteerden zekere zijne Bosschen, gelegen aan den Houve van Noorwegen, in 't Oude-Land van Steenbergen voorsz.
II. Willem van Nispen Jansz, Vermeld Anno 1424, 1425, Burgermeester tot Breda 1448, hadde Getroud N... van der Lecke, ofte Polanen, bij de welke hij wan,
 I. Adam, en
 II. Willem van Nispen, volgen.
 III. Floris van Nispen Willemsz, Vermeld Anno 1452 en 1458, Stadhouder van de Leenen tot Breda 1465, hadde Getrout Katharina van Hambroeck, anders Beversluys, Vermeld Anno 1468.


Adam van Nispen Willemsz, Drossard van de stad enLande van Breda, als mede van Steenbergen 1447, sterft den 14 Junij 1475, hij troude voor zijn eerste huijsvrouwe Johanna van Vladeracke, welke zonder Kinderen sterff den 3 December 1450. Voor de tweede Johanna van Kijfhouk, Dochter van Heer Floris van Kijfhouk en van Vrouwe Alith van der Werve; een Edel Geslacht uijt den Verdronken Waard van Zuyd-Holland, welke sterff den 11 April 1476 en leggen alle tot Breda in de Nispens-Kapelle (nu de Kapelle van 't Heylig Graf), begraven onder eenen blauwen Zark. Den voornoemden Adam van Nispen bezat, onder andere Leenen van den Huyze van der Lecke, ofte Polanen, de eene helft van de Tienden tot Emmikhoven en Weerthuyzen; by hem verkregen door overgifte van Henrik van der Lecke Philipszone: en Gewan bij zijne voornoemde tweede Huijsvrouwe Johanna van Kijfhouk,
I. Goverd van Nispen Adamsz, zijnen Leenvolger.
II. Mr. Jan van Nispen Adamsz, Doctor in beyde Rechten, Hierusalems-Heer en Deken ofte Prelaat van 't Capittel tot Hilvarenbeek aano 1494.
III. Floris van Nispen Adamsz, Vermeld 1492, Officiaal van Breda 1494, Schepen en eyndelijk Schout 1497, had Getroud Johanna van Botland, Dochter van Jakob van Botland en van Maria Suys hij welke hij Gewan,
  I. Adam van Nispen Florisz, vermeld anno 1505.
IV. Maria van Nispen Adamszdochter, troude Heer Jakob Pot Jansz, Ridder geslagen van Hertog Karel van Bourgoigne in den slag te Montle-Herry, op den 15 Julij 1654, Heer van Hoogerheyden en Kauwesteyn 1468, zij sterff den 16 Mey 1481, hij den 1 December 1494 en leggen beyde in S. Salvators (ander Pieter Pots) Klooster tot Antwerpen begraven; nalatende Kinderen, ziet Sanderi Brabant.

Goverd van Nispen Adamsz, en Leenvolger, Schepen tot Breda 1498 en 1499, 1513 en 1515, wanneer hij sterff; hij hadde Getroud Elisabeth van Kroonenburg en liet na,
I. Mr. Adam van Nispen Goverdszoon, zijnen Leenvolger.
II. Maria van Nispen Goverdsdochter, getroud met Willem van Brakel, Zone van Eustathius van Brakel en van Henrica van Luttickenhuyze, lieten na,
  Eusatatius en Willemina van Brakel.
  I. Eustiathius van Brakel Willemszoon, was schout te Utrecht, en Borgemeester 1560, en had Getroud Margareta de Waal van Vronesteyn, die Weduwe sterff anno 1604 nalatende Kinderen.
  II. Willemina van Brakel Willemsdochter, Troude Johan de Waal van Moersbergen en was Weduwe anno 1544, zij liet na,
    Bartholomeus de Waal, Heer van Moersbergen, Getroud met Katharina van Merveld, bij de welke hij hadde,
     Johan de Waal van Moersbergen, Houtvester van Utrecht etc.

Mr. Adam van Nispen Goverdszoon, en Leenvolger, die bij Sententie van den Hove van Holland van den 11 September 1521 verklaarde is, bij Wanverzoek van behoorlijk Verlij, van zijn Vaders voorsz Leenen vervallen te zijn; hadde veel gereysd en Troude NN, bij welke hij Gewan,
I. Kornelis van Nispen, Geestelijk gestorven, en
II. Anthonia van Nispen, Getroud met Jonkr. Johan Vyren, Vermeld anno 1545 en 1560.

Van de Nakomelingen van Willem van Nispen Willemszoon, Broeder van den voornoemden Adam van Nispen, Drost te van Breda.

Willem van Nispen Willemszoon, vermeld 1496 hadde Getroud Willemina Pots, en liet na,
   Heer Gerard van Nispen, Ridder, verslagen met Hertog Karel van Bourgoigne, voor Nancy anno 1477, Troude Magdalena Tack, en liet na,
     Gerard van Nispen, Gerardszoon, sterff den 7 Julij 1533 en leyd tot Dordrecht in de Groote Kerk in 't Graff van de Nispens, begraven, hij Troude voor zijn eerste huijsvrouwe Katharina Merten van Houte, voor zijn tweede Margareta Deyms Willems dochter, overleden op den 14 December 1540.
    Hij gewan bij de eerste,
    Gerard van Nispen Gerardszoon, Getrouw met Elisabeth van Alphen Willemsdochter, welke sterff anno 1560, hij in den Jare 1563 leggende bij zijnen voornoemden Vader begraven, hij hadde neftens andere Kinderen,
    Gerard van Nispen Gerardszoon, Getroud met Maria de Joede, Klaasdochter welke sterff den .. October 1574, hij den 20 November daar aan volgende; nalatende (alzoo de andere Kinderen jong gestorven waren) Kornelis en Adriaan van Nispen,
   I. Kornelis van Nispen, volgd.
   II. Adriaan van Nispen Gerardsz, Getroud met Maria Kornelisdochter, Hierusalems vrouwe, Weduwe wijlen Adriaan Henriks Vlaming, Hierusalems-Heer, en Raad in Dordrecht anno 1574, 1583 en 1584, zij sterven beyde anno 1599 zonder Oir en leggen tot Dordrecht in de Groote Kerk begraven.

Kornelis van Nispen Gerardsz, geboren tot Dordrecht den 15 Februarij 1553 en aldaar gestorven den 7 Martij 1601 hadde Getroud Maria van Dorth, Dochter van Johan van Dorth en van Kornelia van den Tympel, gezeyd Slingeland, heeren Otten dochter, Schepens in Dordrecht anno 1548, zij sterft den 1 December 1580 en leggen beyde mede in de Groote Kerk begraven; hebbende nagelaten,
I. Abel van Nispen Korneliszoon, volgd.
II. Gerard van Nispen Korneliszoon, Hierusalems-Heer, was tot Hierusalem anno 1609, hij hadde Getroud Adrina van Haalrem, Anthonisdochter, en sterft den 7 Martij 1618, zij anno 1634 nalentende Kinderen.
III. Maria van Nispen Kornelis dochter, hadde getroud Hans van Eck Johansz Drossard en trentmeester van Poudroyen, zij sterft den 17 Junij 1631 nalatende Kinderen, hij vertrok na haar overlijden in Pruyssen daar hij sterff den 7 October 1647.

Abel van Nispen Korneliszoon, geboren tot Dordrecht den 30 Julij 1580, sterff den 28 Augusti 1638, en leyd mede aldaar in de Groote Kerk begraven, hij hadde Getroud Kornelia van Eerrijcke, Dochter van Karel van Eerrijcke Karelszoon en van Anna Bom van Kranenburg Kornelisdochter, zij was geboren den 15 September 1592, en leefde noch anno 1677, hebben Gewonnen vier Kinderen, als,
I. Kornelis van Nispen Abelsz, medicinae Doctor, geboren tot Dordrecht den 18 augusti 1609 en gestirven 6 Februarij 1650. Ongetroud.
II. Anna van Nispen Abelsdochter, Getroud met Christiaan van Lakerveld Adriaansz, Vaandrager ten dienste dezer Landen, geschoten voor Mastricht den 1 augusti 1676. Heeft een dochter.
   1. Kornelia van Lakerveld.
III. Karel van Nispen Abelszone.
IV. Adriaan van Nispen Abelszone, J.U.D.

Kinderen en Nakomelingen van het tweede huwelijk van den voornoemden Gerard van Nispen Gerardsz.

Den voornoemden Gerard van Nispen Gerardsz, die Anno 1533, overleden is, hadde als gezeyd is, voor zijn tweede Huysvrouwe Margareta Deyms, Willemsdochter, bij dewelke hij onder andere Kinderen Gewan, Adriaan, Gerard, Dirk en Kornelis van Nispen.
I. Adriaan, en
IV. Kornelis van Nispen, volgen.
II. Gerard vanNispen Gerardzoon, Troude Katharina van Teylingen Christiaansdochter en liet na,
  I. Margareta van Nispen, Getroud heeft anno 1560 met Johan van Hesse Pieterszoon,. Heere tot Moich in 't Hertogdom van den Berg, daar na met Henrik Thybant, uyt Zeeland, enhadde bijbeije Kinderen.
III. Dirk van Nispen Gerardsz, Troude Lucia N.. by welke hij Gewan,
 I. Kornelia van Nispen, Getroud met Jop Dionijssen van Bladegem, en liet na,
    Dirksken van Bladegem, Joppendochter welk troude Aren Dammert, Arendszoon, Raad in Dordrecht 1594, 1595, 1598, 1599, 1602, 1603, 1606, 1607 en 1610, Schepen 1613 en 1614 en hadden Kinderen.


Adriaan van Nispen, Zone van den voornoemden Gerard van Nispen en van Margareta Deyms, was Schepen anno 1545, 1549, 1550, 1553, 1557, 1558, 1561 en 1562 in Dordrecht, hij sterff den 11 Julij 1565 en leyd mede bij zijnen voornoemden Vader begraven; hij Troude in September 1535 Anna Oem van Papendrecht, Dochter van Boudewijn Oem Tielmansz, Heere van papendrecht en van Maria Moermans Woutersdochter, toch zij leefde maar acht Dagen daarna; en Troude hij Anno 1538 wederomme Alith van der Eyk Henriksdochter welke sterff den 15 Januarij 1578 nalatende Henrik, Gerard, Margareta en Sopih van Nispen.
I. Henrik van Nispen, volgd.
II. Gerard van Nispen, Heeren Adriaansz, Raad in Dordrecht 1574, Schepen 1576, Ontfanger en commissaris-Genearaal van de Fortificatien over Holland 1575 was mede Gecommitteerd in den Raad van Staten en Raad van Prince Willem den Eersten en sterff den 20 December 1578 hij hadde Getroud Agatha Jan Schellaartsdochter, bij dewelke hij Gewan,
  I. Margareta van Nispen, Getroud met Anthonius Vink Klaaszoon, Predikant ot Meeuwen.
  II. Magdalen van Nispen, Getroud met Kornelis Cincq Jakobs, van Goude, waar van de Nakomelingen noch leven.
  III. Anthonetta van Nispen, Getroud eerst met Gerard Marcellus Ververius, Medicinae Doctor, Daar na met Anthonius Cloots, Bailliu van der Goude, zij sterff den 24 December 1638 nalatende bij haren eersten man.
   Mr. Gerard Marcellus eerst pensionnaris en naderhand Burgermeester ter Goude, Getroud met Katharina van der Burch Heeren Francoys dochter.
III. Margareta van Nispen Heeren Adriaansdochter, Troude eerst Johan Vermeulen Daar na Adriaan Klaaszoon van Goudswaard, Borgermeester ter Goude sterff den 5 martij 1623.
IV. Sophia van Nispen Heeren Adriaansdochter Troude Adolf van der Aa, Zone van Jonkr Johan van der Aa, schildknape en schout tot Mechelen, zonder Oir.

Henrik van Nispen, heeren Adriaansz, hier boven vermeld, was Raad in Dordrecht 1581, Schepen 1585, en 1590, Raad en Generaal Meester van de Munten der Vereenigde Nederlanden, mitsgaders Bailliu en Dijkgraaff der stad Woudrichem en den Lande van Altena 1590, hij sterff den 10 October 1617 en hadde Getroud Anthonette van Rijswijk Jakobsdochter (een oud Adellijk Geslachte alhier in Holland), welke sterff den 21 December 1626 en leggen beyde tot Dordrecht in 't Graff van de Nispens begraven; nalatende vier Zonen als Jakob, Kornelis, Justus, en Mr. Henrik van Nispen en onder andere drie Dochters Maria, Anthonetta en Kornelia van Nispen.
Van Jakob, Kornelis en Justus van Nispen zal hier onder werden gesproken.
I. Mr. Henrik van Nispen, heeren Henriksz J.U.L. was fiscaal ter Zee en sterff den 24 September 1631.
II. Maria van Nispen Heeren Henriksdochter, troude Willem van Byler, Muntmeester tot Dordrecht en sterft den 8 Aprilis; hij den 31 Octoer 1635 nalatende Kinderen.
III. Anthonette van Nispen Heeren Hendriksdochter, Troude Floris van Oudheusden Lieutenant ten dienste dezer Landen, Zone van Jonkr. Jan van Oudheusden en Maria Pels; hij sterff den 2 October 1657 in den Briel, zij den.. December 1664 tot Woudrichem.
IV. Kornelia van Nispen, Heeren Hendriksdochter, Troude Mr. Bernhard van Weent gezeyd Castricum, Advocaat fiscaal van de Krijgs-Raad, Zone van Mr. Pancras van Castricum, pensionaris van Groeningen en Enkhuyzen en van Johanna van Weely Bernhardsdochter.

Volgen nu de voornoemde drie Zonen van den opgemelten Henrik van Nispen Heeren Adriaansz en Anthonette van Rijswijk.

Jakob van Nispen Heeren Henrik eersten Zone, Raad en Generaal Meester van de Munten der Vereenigde Nederlanden, sterff den ... 1648 en had Getroud Bernhardina van Weent, gezeyd Castricum, dochter van den voornoemden Mr. Pancras van Castricum en Johanna van Weely, zij sterff voor haren Man, nalatende Pancras, Marie en Henrik-Anthonie van Nispen.
I. Pancras van Nispen, Jakobszoon, was kapiteyn ten Dienste dezer Landen en sterfft zonder Oir.
II. Maria van Nispen Jakobsdochter, Troude Mr. Gijsbert Rudolph van Nydeck Advocaat van de Generale West-Indische Compagnie der Vereenigde Nederlanden, Pensionaris van Rotterdam 1656 en eyndelijk Raads-Heer in den Hoogen Raad in Holland anno 1669. zij sterff den .. Martij 1651 nalatende,
  Joffrouwen Agens en Maria van Nydeck.

Henrik-Anthonis van Nispen Jakobszoon, Vaandrager van de Guarde van de Staten van Holland 1664. Lieutenant 1665. Kapiteyn van een Compagnie van het Zee, en Land-Regiment van den Colonel Willem-Joseph van Gent, den .. December 1665, was mede in den grooten Zee-slag tegen de Engelse, in junio 1666 op het schip van Kapiteyn Zweers, en eyndelijk in martio 1672 op 't schip van kapiteyn Jan van Nes, convoyerende de Spaanse Vloot, en Smyrnaas-Vaarders in dn Slag tegen de Engelse gebleven, hij troude anno 1669 Bertrude ten Hage, dochter van Johan ten Hage burgermeester tot Woudrichem en van Bertruda Zwaan, en heeft nagelaten eenen eenigen zone genaamd Jakob van Nispen.

Kornelis van Nispen, tweeden Zone van den voornoemden Henrik van Nispen, Heeren Adriaansz, en Anthonette van Rijswijk, wierd Bailliu en Dijkgraaf van de Stad van Woudrichem en Lande van Altena in zijn Vaders plaatze anno 1617 en sterff den 3 October 1656 hij hadde Getroud Catharina Ryccen, Dochter van de Heer Fen(?) Ryccen, Raad en Rekenmeester van Hollan en van Margareta Zwart van Enkhuyzen, hij sterff den 30 november 1635 nalatende Mr Henrik en Katharina van Nispen.
I. Mr. Henrik van Nispen, volgd.
II. Katharina van Nispen Kornelisdochter, Troude Kornelis Zwaan, Burgermeester tot Geertruydenberg anno 1656, 1657 en 1658, Zone van Adriaan Zwaan, Schout aldaar en van Maria van Luchtenburg, hij sterff den 19 Augusti 1667, zij den 28 december 1662 en leggen beyde tot Geertruydenberg begraven.

Mr. Henrik van Nispen Korneliszoon, werd bailliu en Dijkgraaf van de stad van Woudrichem en Lande van Altena in zin Vaders plaatze, en Troude anno 165.(?) Susanna van der Does, Dochter van Mr Jakob van der Does, Raad, griffier en Secretaris van zijne Hoogheyd den Heere Prince van Orange &c en van Beatrix van Z..pesteyn(?) Johansdochter en hebben by malcanderen, Katharina, en Henriette van Nispen.
I. Katharina van Nispen Henriksdochter Troude anno 1673 Pieter Pieterssons, Kapiteyn en Major ten dienste dezer Landen, mitsgaders Commandeur van 't Fort Louvesteyn.
II. Henriette van Nispen Henriksdochter, Troude anno 1674 Benedictus Wittens Burgermeester tot Woudrichem, en penningmeester van den Lande van Altena, Zone van Mr Arnold Wittens, Burgermeester tot Leyden, en Gecommitteerde in 't Collegie ter Admiraliteyt tot Amsterdam en van Agatha van Warmond.

Justus van Nispen, Derden Zone van den voornoemden Henrik van Nispen, Heere Adriaansz, en van Anthonette van Rijswijk, was secretaris van de Raden en Generaal Meester van de Munten der Vereenigde Nederlanden en Troude anno 1624 Elisabeth van der Gracht, Dochter van Wynand van der Gracht Adriaansz, Raad en vroedschap tot Gorinxchem en van Dingna Tongeren, zij sterff den 16 Martij en hij den 21 november 1652 leggende by malcanderen begraven in de Kruys-Kapelle van de Groote-Kerk in 's-Gravenhage, en hebben nagelaten Mr. Johan en Wijnand van Nispen.
I. Mr. Johan van Nispen, volgd.
II. Wijnand van Nispen, jongsten zone van den voornoemden Justus van Nispen Troude anno 1655 Isabella Outger Klaasdochter van Bardaert, en sterff den 18 meij 1666, zij anno 1674 nalatende,
   1. Mr. Justus van Nispen J.U.D. midsgaders 2. Jan, 3. Helena en 4. Elisabeth van Nispen.
   Den voornoemden Mr. Justus van Nispen Wijnandszoon, Troude anno 1675 Maria Mouthaan, dochter van denOntfanger H.. Mouthaan in 'sGravenhage en van Lucretia Vermeulen; hij sterff den 25 meij 1676, zij den 13 november daar aan volgende, nalatende eenen eenigen Zone; na Vader mede genaamd: Justus van Nispen.

Mr. Johan van Nispen, Oudsten Zone van den voornoemden Justus van Nispen en Elisabeth van der Gracht, Raad en Generaal Meester van de Munten der Vereenigde Nederlanden, Troude Anno 1652 Dingna van der Gracht, Oudste Dochter van zijnen Oom Willem van der Gracht, Secretaris van den Hove van Holland, en Agent der stad Groeningen en van Maria van Weent, gezeyd Castricum, Mr. Pancrasdochter, hier voren genoemd, bij dewelke hij Verwekt heeft, 
I. Mr. Willem van Nispen, JUD midsgaders 
II. Jan
III. Elisabeth,  
IV. Maria van Nispen.

I. Cornelis van Nispen, otr. Dordrecht 16-3-1664 Anna Weijers.
Kinderen:
1. Cornelis van Nispen, ged. Dordrecht 25-12-1664.
2. Maijken, ged. Dordrecht 13-10-1666.
3. Jannichie, ged. Dordrecht 9-12-1668.
4. Willem, ged. Dordrecht 27-4-1670.
5. Janneken, ged. Dordrecht 13-9-1671.
6. Willem, ged. Dordrecht 4-4-1674.
7. Johannes, ged. Dordrecht 7-7-1677.
8. Abram, ged. Dordrecht 29-9-1681.

II. Cornelis van Nispen, geb. ca voor 1666, j.m. van Dordrecht inde Kolfstraat/metselaar (1686), wed.n van Jannighie Jacobs Schuttel van Dordregt (1702), otr/tr. (1) Dordrecht 22-12-1686 / 5-1-1687 Jannichje Jacobs, j.d. van Dordrecht in de Raamstraat (1686), otr. (2) Dordrecht zondag 3-12-1702 Cornelia van Velp, j.d. van Leijden en adlaer wonende volgens attestatie van ondertrouw van daar (1702).
[http://files.archieven.nl/46/f/11.24/11_24_1686.pdf]
[http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1702.pdf]
Kinderen eerste huwelijk:
1. Anna, ged. Dordrecht 1-10-1786.
2. Jacobus, ged. Dordrecht 21-10-1689.
3. Cornelis, ged. Dordrecht 17-12-1690.
4. Jacobus, ged. Dordrecht 27-3-1693.
5. Jacoba, ged. Dordrecht 10-4-1695.
6. Adriaan, ged. Dordrecht 18-9-1697.
7. Catharijna, ged. Dordrecht 3-10-1700.
8. Maria, ged. Dordrecht 30-10-1701 (tweeling).
9. Catharina, ged. Dordrecht 30-10-1701 (tweeling).
Kinderen tweede huwelijk:
1. Geertruij, ged. Dordrecht 17-12-1703.
2. Willem van Nispen, ged. Dordrecht 1-1-1706.
3. Jacomijntje, ged. Dordrecht 5-10-1707.
4. Jan, ged. Dordrecht 23-1-1709.
5. Cornelia, ged. Dordrecht 26-12-1710.
6. Jacomina, ged. Dordrecht 14-8-1713.

III. Willem van Nispen, ged. Dordrecht 1-1-1706, jongman van Dordregt geass.t met Cornelia van Velp wed. Cornelis van Nispen zijn moeder (1729), otr/tr. Dordrecht za 3/zo 18-9-1729 Cornelia van Maurik, jongedogter van Dordregt.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1729.pdf]
Kinderen:
1. Cornelia, ged. Dordrecht 18-7-1730.
2. Margrieta, ged. Dordrecht 30-3-1735.

Van Kornelis van Nispen, jongsten van den voornoemnden Gerard van Nispen Gerardszoon en Margareta Deyms.

Kornelis van Nispen Gerards voorsz Vierden Zone, Troude eerst Anna van der Meeren, bij welke hij Gewan Margareta van Nispen; Ten Tweeden Anna van Santvoort bij welke hij onder andere Kinderen Gewan, Jasper, Adriaan en Balthazar van Nispen.
Nakomelingen van het eerste Huwelijk.
Margareta van Nispen, Dochter van den voornoemden Kornelis van Nispen en Anna van der Meeren voornoemd, Troude Gillis van Eyckelberg genaamd Hoofdman, Heere van Kleydaal, Stovers, Arthelaar en Kauwesteyn, Schepen tot Antwerpen anno 1580. zij sterff den 23 martij 1598 en leyd mede in de Groote-Kerke van den Hage begraven; hebbende nagelaten Anna, Kornelis, Gillis, Margareta en Beatrix van Nispen genaamd Hoofdman.
   1. Anna van Eyckelberg, Hoofdman, Troude eerst den Marquis Horatio Pallaticina, Ridder, Ambassadeur-Extraordinaris van Venetien: Daar na Olivier Cromwel, Ridder bij den welken zij Gewan,
     Gillis Cromwel, overleden Anno 1634 en bij zijne Groot-Moeder in den Hage begraven.
  Heeren 2. Kornelis en 3. Gillis van Eyckelberg, Hoofdman, beyde Ridders.
  4. Margareta van Eyckelberg, Hoofdman, Troude Nikolaas van Randenrode van der Aa, Kapiteyn van de Guarde van den Heere Prince van Orange, gebleven voor Sluys in Vlaanderen; zij sterff den 10 April 1628 en leggen beyde in de Groote-Kerk van den Hage, in 't Choor, onder eenen konstigen gehouwen Zark, begraven, hebbende nagelaten,
    Gerard van Randerrode van der Aa, Heere van Zeventer, Zuydwijk &c, Dijkgraaff van Delfland, Getroud met Theodora van Wassenaar, Dochter van Heer Jan van Duvenvoorde &c hij sterff den 12 Mey 1632
  5. Beatrix van Eyckelberg, Hoofdman, Troude Anno 1599 Philips de Soete van Laken, Heere van Vileers, Gouveneur van Willems-Stad en Klunderd &c zij storven beyde anno 1634 nalatende Kinderen.


Kinderen van het tweede Huwelijk van den voornoemden Kornelis van Nispen Gerardszoon.

I. Jasper van Nispen Korneliszoon, volgd.
II. Adriaan van Nispen, tweeden Zone van den voornoemden Kornelis van Nispen, en Anna van Snatvoort, sterff ongetroud op den 16 Mey 1621 en leyd tot Antwerpen in de Borcht-Kerke op 't Hoge-Choor begraven.
III. Balthazar van Nispen, derden Zone van den voornoemden Kornelis van Nispen, en Anna van Snatvoort, Provoost van de Munte tot Antwerpen ten tijde van de Eerst-Hertogen Albertus en Elisabeth, Troude Maria de Moy, Dochter van Hendrik de Moy, Raad en eerste secretaris tot Antwerpen en van Klara van Gulick Melchiorsdochter, hij fundeerde tot Antwerpen in de korte Ridder-straat, in den Zwanen-gang, een Gesticht voor twaalff oude Mannen, en sterff den ... December 1625. leggende mede bij zijnen Broeder in de Borcht-Kerke tot Antwerpen begraven, onder een Marmeren Monument, met een Schilderye daar in, van P.P. Rubbens, uytbeeldende Christi Verrijssenisse.

  Jasper van Nispen, Eerste Zone van den voornoemden Kornelis van Nispen Gerardsz en Anna van Santvoord, Troude Jofina van Pelanen, Dochter van Eustaas Adriaansz van Pelanen, Raad van State ter Graaffelijkheyd van Zeeland anno 1596 en liet na, Mr. Kornelis van Nispen J.U.L. welke sterff ongetroud, en Maximiliaan van Nispen Getroud eerst Christina van der Burgt, Daar na met Elisabeth Maerssen, Dochter van Johan-Pieter Maerssen, hij sterff anno 1645 zonder oir en leyd tot Middelburg, in de Groote-Kerk begraven.

  Stadink van Nispen, leefde omtrent den Jare 1270, werd Vermeld onder de Edelen van Braband, bij tijde van Hertog Jan de tweede omtrent den Jare 1294.
 
  Van het bovenstaande Geslachte is mede geweest Mr Nikolaas van Nispen, Vermeld anno 1457 Getroud met NN bij welke hij Gewan, Thomas van Nispen Klaasz, overleden den 17 Aprilis 1513 en in de Kerke tot Nispen onder eenen gehouwen Zark, begraven. Den voornoemden Thomas van Nispen, hadde Getroud Adriaan van Marsselaar schilknape, Heere van Opdorp &c, Secretaris en Kamer-Heer van paus Adriaan van Utrecht anno 1523 en naderhand mede Schepen van Antwerpen, hij was een Zone van Heer Gillis van Marsselaer, heere van Opdorp, &c. en van Zegerine van Groesdonk, van de welke gekomen zijn de Heeren van Marsselaer, heeren van Opdorp, parc &c als noch in Braband in wezen zijnde.

  Noch Klara van Nispen, Getroud met Mr Nikolaas de Florines, Griffier van den Geestelijken Hove tot Mechelen, gestorven den ... November 1601 en aldaar met haren vpprnoemden Man in de Hoofd-Kerke begraven.
 
  Vinde noch dat Aalbrecht van Voorne, Getroud met Vrouwe Machtild, Oudste Dochter en Erffgenaam van Heer Gerrot van Wesemale tweede heer van Bergen op den Zoom, mede is genoemd geweest Aalbrecht van Nispen, ziet de Leen-boeken tot Bergen voorsz, hij sterff anno 1331 voor zijnen Vader Heer Gerrit vanV oorne, Burg-grave van Zeeland; afkomende van Heer Pelgrim van Holland, eerste Heere van Voorne, Burg-grave van Zeeland en stadhouder van Holland, Vermeld omtrent den Jare 1140 als jonger Zone van Dirk de zeste van dien name, Grave van Holland en Broeder van Grave Floris de derde.

  [pag. 1166] Vinde noch daar en boven Heer Adriaan van der Havene, Ridder Heere van Nispen, gewoond hebbende tot Steenbergen wiens dochter Jonkvrouw Cecilia anno 1369 Troude Reynier van Thuyl, Zone van Heer Dirk van Thuyl en van Jonkvrou Alith van Oye, van de welke afkomstig zijn de Heeren van Serrooskerke in Zeeland.