PENN
Urdingen, Dordrecht

I. Anthonius Penn, tr. Anna Margaretha Franck
NB.
- Bruidegom Lodewijk Pasche , geb. Rotterdam 24 jaar
Vader Abraham Lodewijk Pasche / Moeder Christina Reijneker
Bruid Christina Antonetta Kock , geb. Dordrecht 28 jaar
Vader Ferdinand Kock / Moeder Christina Sibilla Penn
Plaats Rotterdam Huwelijksdatum 18-04-1827
Bron Rotterdam 1827 a65
- Overledene Ferdinand Kock , leeftijd 66 jaar 6 mnd en 11 dgn
Vader Hendrik Kock / Moeder Anna Margaretha Broch
Echtgenoo/te Sibilla Christina Penn
Plaats Rotterdam Datum overlijden 04-06-1824
Opmerkingen akte nr. 814 Geboorteplaats Keulen
Bron Rotterdam 1824 a166v
- Anthonius Dom. PENN, student, 23 jaar, paspoort (25-11-1830);
[ bron: stadsarchief Dordrecht archief : 5 inventarisnr. : 1929 (verklaringen over 1820)]

* * GENERATIE 2 * * *

II. Dr. Hubertus Jodocus Penn, geb. Urdingen 20-7-1768, studeerde te Leiden in de medicijnen, waar hij 11 Juni 1794 ingeschreven werd en promoveerde in datzelfde jaar na het verdedigen van Theses Med. (Lugd. Bat. 1794), tot med. doctor; hij vestigde zich te Dordrecht als geneesheer; paspoort naar Andernach (1.79 m; 1811); den 15. Oct. 1844 herdacht hij zijn 50-jarige werkzaamheid als geneesheer bij welke gelegenheid hem de ridderorde van den Nederlandschen Leeuw werd verleend en hij van de Medicinae Doctores een fraai bewerkten zilveren beker ontving, overl. Dordrecht 15-4-1847, begr. Dordrecht 20-4-1847 (78 jaar; op veld D)tr. Dordrecht 22-11-1806 Adriana Johanna Bauduin, geb. Dordrecht 10-7-1780, begr. Dordrecht 21-1-1864 (83 jaar; veld D rij G nr 3).
NB
- (ca 1797) Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben.
Naam : H. Penn
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0576
Naam in de eerste of twee kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- [1798] Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
Naam : Hubertus Penn
Woonplaats: C0576
Grondvergadering (kiesdistrict) : 11e grondvergadering vanaf C442 tot en met C590 (bestaat over 510 zielen)
Opmerkingen : (met kruisje)
Lijst : lijst (1) met titel Lijst der Stemgerechtigden in letter C
Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
+
Naam : Hubertus Penn
Woonplaats: A005
Grondvergadering (kiesdistrict) : Eerste grondvergadering A1-91
Lijst : lijst (3) met titel Lijst der Stemgeregtigden in Letter A (440)
Bron : SAD 4, inventarisnr. 8
+
Naam : Doctor Penn
Woonplaats: A005
Grondvergadering (kiesdistrict) : -
Opmerkingen : (folio 1)
Lijst : Lijst der Aparente Stemgerechtigde, binnen Dordrecht ende Merwede
Bron : SAD 4, inventarisnr. 9a

- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn
Naam : Doctor Penn
Woonplaats (oude huisnummers!) : A005
Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [ca 1808] Kohieren betreffende de quotisatie (circa 1800) voor de wijken A1-562, B1-356, C1-1865, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : H.J. Penn
Woonplaats (oude huisnummers!) : A557
Klasse : 33
Belasting : 20-0-0
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 374

- (1810) [paspoort] 01-06-1810 Hubertus Jodocus Penn
- [paspoort A112] Hubertus Jodocus Penn, geb. Urgingen, 46 jaar, 1.79 m, naar Andernach
- (1811) Datering 1768-01-01 Plaatsnaam Dordrecht
  Voornaam Huibertus Decordus Penn
  Archiefnummer 4 Stadsarchief; de tijd van de Bataafse Republiek
  Inventarisnummer 169 Sectie 2
  Geboortedatum 1768-01-01 Beroep arts Kanton 1
- Zie
Algemeene konst- en letterbode 1844 (50 jaar dokter);
- [http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu05_01/molh003nieu05_01_0636.htm]
- (1824) Datering 31-01-1824  Soort akte overdracht 
  Koper hubertus jodocus penn, doctor (arts) 
  Verkoper magdalena boogert (weduwe), huisbaas
  Plaatsnaam Dordrecht Naam object onbekend  Straatnaam maartensgat 
  Overige personen stratenus (overleden) 
  Folionummer 85  Aktenummer 7  Bijzonderheden wijk a 114 
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang  Inventarisnummer 7 

- (1826) Jean Jacque Bauduin koopman, borg Penn en Bauduin (24-11-1826);
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) Archief 5 Inventarisnummer : 1977]
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (19)
 Agatha Margaretha Penn
 Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
 Inventarisnummer 352-383 Deel 1 bladzijde 139 Geboortejaar 1808
- Dordrecht bevolkingsregister 1860-1890 (P43)
1. BAUDUIN Adriana Johanna 10-7-1780 Dordrecht, weduwe
2. Penn, Agatha Margaretha 29-12-1808 Dordrecht, dochter
3. Penn, Christina Francisca 17-10-1810 Dordrecht, dochter
4. Penn, Paulina Henriette 3-1-1815 Dordrecht, dochter
5. Penn, Jeannette Huib. Adriana 23-11-1816 Dordrecht, dochter
6. Penn, Huibertus Jodocus 28-4-1820 Dordrecht, zoon, tr. 24-7-1867
7. Barendrecht, Johanna Catharina 30-1-1839, vrouw, tr. 9-7-1870
8. Penn, Adriana Johanna .. * 1-5-1868 Dordrecht, dochter
9. Penn, Hubertus Jodocus 25-2-1870, zoon
10. Penn, Pieter 28-1-1872 zoon
11. Appelman, Johanna 16-7-1863, niet verwant
- Dordrecht bevolkingsregister 1890-1917
  1. Penn, Paulina Henriette 3-1-1815 Dordrecht, overl. 28-6-1892
  2. Penn, Jeannette Huib. Adriana 23-11-1816 Dordrecht, overl. 20-2-1907
- (1864) AANKONDIGING. Ten gevolge van het overlijden van wijlen Mevrouw ADRIANA JOHANNA BAUDUIN, weduwe den Heer HUBERTUS JODOCUS PENN den 16 Januarij 1864, is de tusschen .. Edele en de Heeren JOHANNES JACOBUS BAUDUIN, koopman, HUBERTUS JODOCUS PENN, Koopman en FERDINAND JOHANNES PENN, ijzer- koper- en metaalgieter, allen wonende te Dordrecht, bestaande Vennootschap onder de firma van F.J. PENN & Co, ... IJzer- Koper en Metaalgieters, gevestigd te Dordrecht en waarvan zich de Fabriek bevindt te Mijl(?) gemeente Dubbeldam te rekenen van af 1 November 18.. ontbonden en geeindigd, terwijl de liquidatie der nog loopende zaken,d aaronder begrepen de afmaking, afwerking en levering van al hetgeen waartoe bedoelde firma door aanneming en bestelling verpligt is, geschiedt door de mede Vennooten de Heeren J.J. BAUDUIN & H.J. PENN
- Bij onderhandsche acte dd 28 December 1866, geregistreerd en ingeschreven, is tusschen de Heeren HUBERTUS JODOCUS PENN en JOHANNES JACOBUS BAUDUIN, Kooplieden, gevestigd en wonende te Dordrecht, aangegaan een Vennootschap onder de firma PENN & BAUDUIN, ... doel hebbende:
(1) Den HANDEL in Kalk, Tras, Trassteenen, Straatkeijen, Zinksteenen, Dakleijen, Steenkolen en andere Artikelen, benevens het uitoefenen van
Expeditie en Commissiezaken tot heden onder voormelde firma gedreven, en
(2) De uitoefening eener IJzer- Koper- en Metaalgieterij en den Handel daaraan verbonden.
Die Vennootschap is aangegaan voor twee jaren, vanaf primo Januarij 1867, eindigende 31 December 1869 en vo.. van jaar tot jaar indien zes maanden vooraf geene opzegging wordt gedaan - beide Vennooten hebben de handteekening der firma en gelijke regten, met uitzondering van aan- en verkoopen van Onroerende Goederen, Speculatien, Geldopneming, Uitleening of Borgtogt, waartoe beider particuliere handteekening wordt vereischt. Dordrecht den 1 Januarij 1867. H.J. PENN, J.J. BAUDUIN.
[BRON: Dordrechtsche Courant 3 jan 1867]
- [werkgroep Het Nieuwe Werck][ SAD 20-1808 akte 3333 t.o.v. notaris Stephanus van Dorsser, 11-10-1849] Acte van scheiding
* Mevrouw Adriana Johanna Bauduin, weduwe van den Weledelen zeer geleerde heer Hubertus Jodocus Penn.
Eerstelijk als in den jare 1806 zonder huwelijkscontract en alzoo in wettigen algeheele gemeenschap van goederen met haren gemelden echtgenoot gehuwd geweest en 
ten tweede als mede-erfgenaam van het beschikbaar gedeelte in de nalatenschap van haren echtgenoot krachtens mutueel testament van hem en zijne nagelatene weduwe voornoemde Vrouwe comparante den 7 juli 1807 voor notaris Abraham Adrianus van den Oever verleden. En welk testament door den testateur met den dood is geconfirmeerd en daarna behoorlijk geregistreerd.
* Mevrouw Anna Maria Sundorff, weduwe Antonius Dominicus Penn in hoedanigheid als wettige voogdesse over haar minderjarige zoon Antonius Dominicus Johannes Penn, zijnde het eenig kind in huwelijk met genoemden echtgenoot verwekt
* Mejuffrouwen Agatha Margaretha Penn en Christina Francisca Penn, Paulina Henriette Penn en Jeannette Huberdina Adriana Penn, allen wonende te Dordrecht.
* Den heer Johannes Jacobus Bauduin Franciscusz., koopman in hoedanigheid als ten deze volmagt hebbende van den heer Ferdinand Johannes Penn, fabrikant wonende te Mijl.
* de heer Hubertus Jodocus Penn, koopman, wonende te Dordrecht, de heer Jaques Penn, medicinae doctor, wonende te Amsterdam, Mejufvrouw Elisabeth Johanna Penn. Wijlen de heer Antonius Dominicus Penn (gerepresenteerd wordende door deszelf eenig minderjarig kind Antonius Dominicus Johannes Penn).
* Mejufvrouwen Agatha Margaretha, Christina Francisca, Pauline Henriette, en Jeannette Huberdina Adriana met en benevens den heer Johannes Jacobus Penn (in leven architect gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar 22 junij 1849 ab intestato en kinderloos overleden) zijn of waren de eenige nagelaten kinderen van wijlen Hubertus Jodocus Penn door hem in huwelijk verwekt aan zijne echtgenoot. Ena als zoodanig ieder hunner erfgenamen voor 1/10 gedeelte van het onbeschibaar gedeelte der nalatenschap.
Van de goederen behoorende tot en uitmakende de voormelde gemeenen boedel van wijlen Hubertus Jodocus Penn en comparante en alzoo ook van de nalatenschap van eerstgemelde eene behoorlijke boedelbeschrijving is opgemaakt bij akte verleden voor notaris Julius Dominicus Schultz van Haegen in dato den 13 juli 1847. Dat van de tot dien boedel behoorende roerende goederen bij dezelve boedelbeschrijving de waardeering door een deskundige heeft plaatsgehad en dezelve goederen tot die waarde zullen worden
aanbedeeld.
Dat aangezien het overlijden van den heer Hubertus Jodocus Penn is voorgevallen den 15 april 1847 het zijnen boedel competerend credit bij de firma Penn en Bauduin, kooplieden naar aanleiding der hiervoor vermelde boedelbeschrijving in dezen staat en scheiding zal worden opgenomen zoodanig als hetzelve blijkens de balance en boeken van genoemde firma bestond op den 1e januarij 1847, aangezien daarin sedert dat tijdstip tot op het gemeld overlijden geene verandering is gekomen
* Meubelen en huisraad tezamen op eene somma van f 1967,50
* Gemaakt goud en zilver gewaardeerd op f 1238,07
* De bibliotheek van genoemden overledenen f 1088,50
* Onbetaalde rekeningen ten laste van diversen ten behoeve van de heer Hubertus Jodocus Penn als medicinae doctor f 226,75
* Een huis en erf staande en gelegen te Dordrecht aan het Maartensgat geteekend A 114, kadaster sectie F 210 (Beverschaap) gewaardeerd op f 6200,-- Waarvan erflater den eigendom verkregen heeft bij koop van de erven van Vrouwe Margaretha van Boven, weduwe van de heer Cornelis Stratenus, blijkens proces verbaal van 24 januari 1824 voor notaris Julius Dominicus Schultz van Haegen verleden.
* Het credit van gemeld gemeenen boedel bij de firma Penn en Bauduin, kooplieden, waarin erflater voor de helft geïnteresseerd was bedroeg blijkens de daarvan opgemaakte balance den eersten januarij 1847, na aftrek van het bedrag, waar de helft in beide na te melden aan die firma behoorende huizen daarin zijn begrepen een somma van f 37338,07 Waarbij moet worden gevoegd de waarde waarop de helft en de alsvoren aan genoemde firma behoorende onroerende goederen zijn geschat geworden, te weten:
* De onverdeelde helft in een pakhuis en erf staande en gelegen te Dordrecht aan de Kalkstraat geteekend D 1856 kad. sectie E 504, 61
ellen. gewaardeerd op f 500,--
* De onverdeelde helft in een huis en erf aan de Vischstraat geteekend D 762 kad. sectie H 1578, metaalgieterij 82 ca.

Kinderen:
1. Antonius Dominicus Penn (1807-1837), volgt IIa.
2. Agatha Margaretha, geb. Dordrecht 29-12-1808.
3. Christina Francisca, geb. Dordrecht 17-10-1810.
4. Johannes Jacobus Penn, geb. Dordrecht 1812, volgt IIb.
5. Elisabeth Johanna Penn.
6. Paulina Henriette, geb. Dordrecht 3-1-1815, overl. Dordrecht 28-6-1892.
7. Jeannette Huib. Adriana, geb. Dordrecht 23-11-1816, overl. Dordrecht 20-2-1907.
8. Ferdinand Johannes Penn, geb. Dordrecht 12-3-1818, volgt IIc.
9. Hubertus Jodocus Penn, geb. Dordrecht 28-4-1820, volgt IId.
10. Jacobus Penn, geb. Dordrecht 8-10-1821, volgt IIe.

IIa. Antonius Dominicus Penn, geb Dordrecht 1807, overl. 1837, tr. Anna Maria Sundorff, geb 1805, overl. 1888.
NB
- Penn Mej.  / per ss. ""Djemna"" 5 Juni aangekomen te Marseille van Batavia (Fransche Mail)
BRON: De Indische Mercuur nr. 24 1891
- Penn,  de heer T. / per ss. ""Saghalien"" aangekomen te Marseille van Batavia (Fransche Mail)
BRON: De Indische Mercuur nr. 50 1892
- Penn, de heer F.L.H.  / per ss. ""Koningin-Regentes"" van Batavia naar Amsterdam 29 Mei te Genua aangekomen (Nederlandsche Mail)
BRON: De Indische Mercuur nr. 23 1897
- Penn, de heer J.  / per ss. ""Prinses Marie"" 30 April van Amsterdam naar Batavia (Nederlandsche Mail)
BRON: De Indische Mercuur nr. 18 1898
- Penn, de heer E.L.H. / per ss. ""Prinses Sophie"" 10 December van Amsterdam naar Batavia (Nederlandsche Mail)
BRON: De Indische Mercuur nr. 50 1898
- Penn, Mej. M.A.J. / per ss. Koningin Wilhelmina"" 5 April van Batavia naar Amsterdam en 27 April aangek. te Genua (Thuiskomende Passagiers; Nederlandsche Mail)
BRON: De Indische Mercuur nr. 18 1899
- Penn, Mej. M.A.J. / per ss. ""Prins Alexander"" 14 April van Amsterdam naar Batavia (Uitgaande Passagiers; Nederlandsche Mail)
BRON: De Indische Mercuur nr. 15 1900
- Penn, Mej. A.H. / per ss. ""Sachsen"" 13 Juli aangekomen te Genua van Batavia (Duitsche Mail)
BRON: De Indische Mercuur nr. 30 1900
- Penn, Mej. H. / Penn, Mej. A. /per ss. ""Prinz Heinrich"" 9 Juli van Bremen; van Rotterdam naar Deli (Duitsche Mail)
BRON: De Indische Mercuur nr. 30 1901
- Penn, Mej. / per ss. ""König Albert"" 16 Oct. van Hamburg van Antwerpen naar Deli (Duitsche Mail)
BRON: De Indische Mercuur nr. 44 1901
- Driessen ,de heer H.E. / per ss. ""Koning Willem III"" 11 Mei 1903 vertrokken van Amsterdam naar Batavia (Uitgaande Passagiers; Nederlandsche Mail)
BRON: De Indische Mercuur nr. 19 1903
- Driessen de heer H.E. / per ss. ""Koningin Wilhelmina"" van Amsterdam naar Batavia 2- Juli 1904 (Uitgaande Passagiers; Nederlandsche Mail)
BRON: De Indische Mercuur nr. 27 1904
- Driessen de heer H.E./ per ss. ""Sindoro"" vertrokken van Batavia naar Rotterdam en 3 Maart van Marseille (Nederlandsche Mail)
BRON: De Indische Mercuur nr. 10 1905

Zoon:
1. Antonius Dominicus Johannes Penn, tr. Mathilde Maria Josephe Dupont (Kinderen: Anna Maria Johanna Penn, geb. Pedang 5-12-1876, tr. Batavia 10-5-1904 Hendrik Eduard Driessen, geb. Pedang 31-7-1872, 1903 met de Koning Willem III naar Batavia, overl. Haarlem 18-8-1941)

IIb. Johannes Jacobus Penn, geb. Dordrecht 1812, academie te Antwerpen, te Berlijn (onder Nieß/Nietz en Schinkel)(Berliner adresboek 1835), architect, auteur van 'Handboek der schoone Bouwkunst' (1841), ontwerp landhuis Molenbosch bij Zeist (later van de familie Stoop-de Beaufort) ca 1835, reis naar Noord Amerika in 1844/1845, overl. Dordrecht 22-6-1849 (huis Wijk A no 114 (=Maartensgat; Het Beverschaap(gebouwd 1660))), begraven Dordrecht 26-6-1849 (36 jaar; op veld D).
NB
- 26665 PENN, architect, Franzosische (strasse?) 34
[Berliner Adressbücher 1835][http://www.landesarchiv-berlin.de/lab-neu/start.html]
- Nieß, J. Königl Bau Inspector bei der Ober Bau Deputation u. prem.lieut, Chausseestr 25 Nachm 3-4- u;
[Berliner Adressbücher 1844 pagina 330][http://www.landesarchiv-berlin.de/lab-neu/start.html]
- Handboek der schoone Bouwkunst, door J.J. Penn, Architect. Eerste (Theoretische) Afdeeling. Met negen Platen. Breda, F.P. Sterk, Drukker en Uitgever. 1840. 178 blz.
In het korte Voorberigt zegt de Schrijver, dat hij onder schoone Bouwkunst dat gedeelte dier kunst verstaat, dat, afgescheiden van de kennis der materialen, en van de eigenlijke constructieleer, eene aesthetische toepassing van beide is. De grondslag tot het leeren hiervan vindt hij ‘in eene vlijtige studie der drie Grieksche ordes, want daarin,’ zegt hij, ‘ligt alles opgesloten, wat de kunstenaar noodig heeft; dat zijn de drie eenige zuivere bronnen, waaruit de Architect de kennis van zijn vak kan putten, de modellen, waarnaar hij zich rigten, welke hij altijd voor oogen hebben moet, en die hem tot gids behooren te verstrekken bij al, wat zijn geest schept en zijne hand uitvoeren wil.’
De Schrijver berigt verder, dat hij het voorregt had, eenige jaren lang in Pruissens hoofdstad, onder leiding van den voortreffelijken bouwkunstenaar Wietz, en met de welwillende belangstelling van den grooten schinkel, zijne architectonische studiën voort te zetten en te voltooijen. Van daar teruggekeerd, werd hij door kundige vrienden aangezocht, het te Berlijn in Collegie verhandelde publiek te maken; hij begreep, dat zij gelijk hadden te meenen, dat de mededeeling daarvan voor ons Land eenig belang konde hebben, en althans wel eene plaats zou kunnen vinden bij den niet zeer grooten voorraad onzer oorspronkelijke bouwkundige lectuur.
Wij ontvangen ...etc
[http://www.dbnl.org/tekst/_gid001184101_01/_gid001184101_01_0003.htm]
-  pagina 226 // .. schreef de Dordtse architect JJ. Penn in 1841 een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken met het verzoek een.....Penns Handboek der Schoone Bouwkunst (1841) In 1841, vlak voordat de Maatschappij werd opgericht, verscheen het Handboek der Schoone Bouwkunst van JJ Penn (1812-1849), ...
[Ambacht, kunst, wetenschap: bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775 ... door Coert Peter Krabbe - 1998 - 294 pagina’s]
-  Heden overleed, tot mijn, mijner Kinderen en Behuwd-Dochter bittere smart, mijn dierbare en veel geliefde Zoon, de Wel Edele Heer JOHANNES JACOBUS PENN, Architect, in den krachtvollen leeftijd van 36 jaren.
   A.J. BAUDUIN wed H.J. Penn, uit aller naam
   Dordrecht 22 juni 1849 Eenige kennisgeving

[Dordrechtsche courant, 26-06-1849]
- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e)
Begraafdatum: 26-06-1849
Naam : Johannes Jacobus Penn
Leeftijd (in jaren): 36
Veld : d
[Bron: SA Dordrecht 180-20tm28 Registers houdende aantekening van de begraven overledenen 1829-1917]
- JOHANNES JACOBUS PENN AND THE GERMAN INFLUENCE.
In 1841, while the STOCK ECHANGE was under contruction, the handbook of the Fine Art of Building was published. Written by the young Dutch architect Johannes Jacobus PENN (1812-49), it was based on the proposition that the art of building had to be learned by diligent study of the Greek orders, for these contain all the arist will ever need; these are the only ....etc
Penn had studied at the Bauakademie in Berlin, where the elite among German architects and theorists, in particular Karl Friedrich Schinkel (1781-1841), set the curriculum. PENN was therefore the obvious architect to introduce the views of the modern German School into Dutch architectural education. However, in his belief in ...
[BRON: The art of building: from classicism to modernity : the Dutch architectural ... - Pagina 17 - door Auke van der Woud - 2002 - 240 pagina’s]

- PENN (JOHANNES JACOBUS), zoon van Dr. Hubertus Judocus Penn en Adriana Johanna Bouduin, werd den 21sten november 1812 te Dordrecht geboren, studeerde ïn de bouwkunde te Berlijn, in de school van Schinkel, onder de leiding van den architect Nietz(=Wietz?). In zijn geboortestad teruggekeerd, bewerkte hij voor de pers een Handboek der schoone Bouwkunst.  Breda 1840, 1841 2 Dln 4 Het bevat hoofdzakelijk den den cursus der Berlijnsche bouwkunde, doch weinig nieuws noch in theorie noch in praktijk. Hij overleed te Dordrecht 22 Junij 1849. Zie K ra mm. (Zie Konst en letterbode 1844(?) No 47; Holtrop Bibl. med. chir pag 423)
PENN (AD), broeder van den vorige, studeerde te Gent en promoveerde te Leyden op een Specimen med. ...
[Biographisch woordenboek der Nederlanden: bevattende levensbeschrijvingen ...? - Pagina 169 door Abraham Jacob van der Aa, K J R van Harderwijk, G D J Schotel - 1872]
- 1411 Rekening van J.J. Penn wegens zijn uitgaven tijdens zijn reis naar Noord Amerika in 1844, met brief over deze reis 1845, en een kaart van Pennsylvanië 1 omslag
[Utrechts Archief, familie de Beaufort 1556-1976]

IIc. Ferdinand Johannes Penn, geb. Dordrecht 12-3-1818, eigenaar firma van F.J. Penn&Co (1845), tr. Goes 31-10-1850 Tannetje Therese de Jonge, geb. Goes 1-7-1822, dochter van Cornelis de Jong en Anna Cornelia van Kalmthoud.
Wonende: Dordrecht D123 (=Prinsenstraat), Antwerpen (vanaf 1872);
NB
- [1693] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze op het getuigenis van de Heeren Johannes Jacobus Bauduin Fzn en Ferdinand Johannes Penn, beide kooplieden en wonende binnen deze Stad, dat de persoon van Johannes de Jongh, Rhijnschipper, zoon van Cornelis de Jongh en Maria Catharina Dirks echtelieden, te dezer stede is gedomicileerd
     Dordrecht den 8 Julij 1841
- Ferdinand Johannes Penn voor zijn firma van F.J. Penn & Co koper & Metaal gieters alhier, verzendt per het fregat schip de Saxe Weymar, Capitein P. Hazewinkel.
  2 Vaatjes gemerkt F.J.P. & Co N 1-2 inhoudende 325 ne.d ponden Conpontie huis spijkers
  1 Maid of ton gemerkt F.J.P.&Comp inhoudende een metale Scheepsklok
In dezelve Fabriek gegoten en vervaardigd.
     den 15 mei 1845.
- Uit eene Onderhandsche Acte den 27 Febr 1843 geteekend door den Heer GERARDUS JACOBUS MOLENAAR metaalgieter wonende te Dordrecht, en de Heeren PENN EN BAUDUIN kooplieden wonende mede te Dordrecht, blijkt: Dat de tusschen hen den eerste meu 1839 aangegane Vennootschap tot het oprigten eener KOPER- en METAALGIETERIJ en daaraan verbonden handel, voor den tijd van tien jaren, ingegaan tenzelfden dage, en alzoo zullende eindigen den 30 April 1849, onder de Firma MOLENAAR EN PENN zal eindigen den 31 Maart 1843; alsmede dat de liquidatie der alsdan nog loopende zalen zal geschieden door de heeren Penn en bauduin onder de teekening Firma MOLENAAR en PENN met bijvoeging der woorden: Voor de Liquidatie.   
    Dordrecht den 7 maart 1843;
+ De ondergeteekende voor zijne rekening en op zijn eigen naam te dezer stede eene KOPER- en METAALGIETERIJ oprigtende beveelt zich zijne begunstigers aan, tot het gieten en leveren van al wat tot dat vak behoort.
      Dordrecht den 7 maart 1843. G.J. MOLENAAR, in de Schrijverstraat letter B no 155.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.49/Dordrechtse_Courant_1843-03-09_002.pdf]
- Gemeente : Goes Aktenummer (number) : 42 Aktedatum (date) : 31-10-1850
BRUIDEGOM : Ferdinandus Johannes Penn Leeftijd (age) : 32 jaar Geboorteplaats (place of birth) : Dordrecht Beroep (occupation) : Fabriekant
BRUID : Tannetje de Jonge Leeftijd (age) : 29 jaar Geboorteplaats (place of birth) : Goes Beroep (occupation) : Particuliere
VADER BRUIDEGOM (father bridegroom) : Hubertus Judocus Penn
MOEDER BRUIDEGOM (mother bridegroom) : Adriana Johanna Bauduin Beroep (occupation) : Zonder
VADER BRUID (father bride) : Cornelis de Jonge Beroep (occupation) : Logementhouder
MOEDER BRUID (mother bride) : Anna Cornelia van Kalmthoud
- Dordrecht bevolkingsregister 1860-1890 (P42)
1. Penn, Ferdinand Johannes * 12-3-1818 Dordrecht (RC), fabrijkant, 11-10-1872 naar Antwerpen;
2. Jonge, Jannetje Therese, 1-7-1822 Goes, * 11-10-1872 naar Antwerpen;
3. Penn, Francois Joseph Felix Huibert * 6-4-1852 Dordrecht, 31-3-1871 naar Antwerpen;
4. Penn, Maria Louiza Huiberdina, * 31-10-1853 Dordrecht, uit Amsterdam 4-11-1871, 11-10-1872 naar Antwerpen;
5. Penn, Jeanette Huiberdina, * 31-3-1855 Dordrecht, 11-10-1872 naar Antwerpen;
6. Penn, Eduard Laurentius Rudolph * 28-1-1858 Dordrecht, 11-10-1872 naar Antwerpen;
7. Penn, William Martinus Josephus * 15-5-1861 Dordrecht, + 25-1-1861;
Wonende: D123 (=Prinsenstraat)
- 8ste tentoonstelling genootschap voor Tuin- en Landbouw DORDRECHTSCHE FLORA (G.J.H. de Roo; H.P. Visser; B. en F. van der Elst; R.C. Affourtit te Utrecht; C. Glijm; J. van Leeuwen en Zoon; eene zilveren medaille F.J. Penn en Comp., voor vier gegoten ijzeren tuinbanken)
[http://files.archieven.nl/46/f/569.56/Dordrechtse_Courant_1850-03-19_004.pdf]

- Met genoegen vernemen wij dat aan onze stadgenooten de heeren F.J. PENN en Co de vervaardiging eener kapitale iojzeren brug over eene der havens der stad Vlissingen is toevertrouwd. 
[http://files.archieven.nl/46/f/569.60/Dordrechtse_Courant_1854-11-16_001.pdf]
- Bij onderhandsche acte dato 4 Augustus jl Geregistreerd is tusschen de Ondergeteekende FERDINAND JOHANNES PENN, Stoomhoutzaagmolenaar, wonende te Dordrecht en HENDRIK MAST JANSZOON, Koopman, wonende te Oud-Beijerland, aangegaan eene Vennootschap, gevestigd te Dordrecht, onder de Firma PENN en MAST ten doel hebbende het uitoefenen eener Houtstoomzagerij en Handel in
Houtwaren, voor den tijd van Vijf jaren, ingegaan Een Augustus 1865, en eindigende Een Augustus 1870, onder conditie dat, indien 3 maanden voor het einde derzelver door den een aan den andere Vennoot, geene schriftelijke opzeeging der Maatschap is geschiedt, dezelve verstane zal worden voor gelijken termijn te zijn aangegaan, en zoo vervolgens van 5 tot 5 jaren, terwijl tot het teekenen van welke Firma beide Vennooten geregtigd zullen zijn, met uitzondering echter ter zake, van aan- of verkoop van Onroerende Goederen, Speculatien, Geldopnemingen, Geldbeleggingen en Borgtogten, waartoe altijd de particuliere handteekening van beide Vennooten zal worden vereischt.
Dordrecht, 9 Augustus 1865 F.J. PENN , H. MAST Jz;
[Dordrechtsche Courant 10 aug 1865]
Kinderen:
1. Francois Joseph Felix Huibert, geb. Dordrecht 6-4-1852,  31-3-1871 naar Antwerpen.
2. Maria Louiza Huiberdina, geb. Dordrecht 31-10-1853, uit Amsterdam 4-11-1871, 11-10-1872 naar Antwerpen.
3. Jeanette Huiberdina, geb. Dordrecht 31-3-1855, 11-10-1872 naar Antwerpen.
4. Eduard Laurentius Rudolph, geb. Dordrecht 28-1-1858, 11-10-1872 naar Antwerpen.
5. William Martinus Josephus, geb. Dordrecht 15-5-1861, overl. 25-1-1861.

IId. Hubertus Jodocus Penn, geb. Dordrecht 28-4-1820 (47 in 1867), leerling latijnse school (1836), paspoort (1850), koopman (1867), overl. Dordrecht 20-02-1877, begr. Dordrecht 24-02-1877 op d-g-4 (katholiek veld), tr. Dordrecht 24-7-1867 Johanna Catharina Barendrecht, geb. Dordrecht 30-1-1839, overl. Utrecht 12-4-1928 (87 jaar), dochter Pieter Barendrecht Jacobszoon (55 in 1867, logementhouder) en Anna Cornelia Lutter (55 jaar in 1867); zij tr. (2) Johannes Stephanus Wille, overl. voor 1928.
NB
- Dordrecht den 8 Junij 1836. Na dat op den 17 en 21 mei 1836 de leelringen der Latijnsche scholen alhier aan heeren curatoren de meeste voldoende blijken van hunne gemaakte vorderingen zoo in de Grieksche en latijnsche letteren, als in de onderscheiden gedeelten van het bij de koninklijke wet voorgeschreven onderwijs gegeven hadden; heeft heden ochtend, in de Fransche kerk, derzelver opentlijke bevordering en de uitdeeling van prijzen en getuigschriften plaats gehad. Eerst hield de conrector van het Gymnasium eene redevoering: ...... A. van den Brandeler, A. Kisselius en J.O.W.F. Rens; P.A. van der Scheer, W.J.C. Quarles van Ufford, J. Sipkes; tot de tweede klasse werden bevorderd J. PENN en H.J. PENN, van dewelken de eerstgenoemde met eenen prijs vereerd werd; .. A. van Weel Jz, W.D. van Oldenborg ....etc
[http://files.archieven.nl/46/f/569.42/Dordrechtse_Courant_1836-06-11_002.pdf]
- Aktenummer 157 Aktedatum 23-08-1888 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht inventarisnummer 159
Bruidegom Aloijs Marie Eugène Adolphe Ignace Meeus
Geboorteplaats Amsterdam Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 28
Bruid Adriana Johanna Apolonia Penn
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 20
Vader Bruidegom Adolphe Joseph Pierre Hubert Meeus
Moeder Bruidegom Eugenie Francisca Bertha Hendrichs
Vader Bruid Hubertus Jodocus Penn
Moeder Bruid Johanna Catharina Barendrecht
- [665] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze op het getuigenis van de Heeren Johannes Jacobus Bauduin en Hubertus Judocus Penn, beide kooplieden en wonende te Dordrecht dat de Heer Herbert Anthonie Theodoor KOCK, Rhijnschipper, geboren te Keulen, gewoond hebbende te Rotterdam, en nu onlangs zich met er woon binnen deze Stad gevestigd hebbende, de huisvrouw van den zelven met hun Zes kinderen en geheelen inboedel, ten gevolge van het beroep van haar man te Coblentz heeft opgehouden en zij thans door veranderde betrekking van haren man voornemens is. En ten gevolge daar van ..mard de vrije in vaen haren Meubelen, zonder betaling van regten, toegek.. bij Koninklijk Besluit van de 14 Julij 1845 staatsblad No. 47.
     Dordrecht 21 October 1848
- Hub. Judocus Penn, paspoort (1-11-1850); [Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) Archief 5 Inventarisnummer : 1979a (stapel 2)]

Kinderen:
1. Adriana Johanna Apolonia Penn, geb. Dordrecht 1-5-1868, tr. Dordrecht 23-08-1888 Aloijs Marie Eugène Adolphe Ignace Meeus, geb. Amsterdam, zoon van Adolphe Joseph Pierre Hubert Meeus en Eugenie Francisca Bertha Hendrichs.
2. Hubertus Jodocus Penn, geb. Dordrecht 25-2-1870, volgt III.
3. Pieter Penn, geb. Dordrecht 28-1-1872.

IIe. dr. Jacobus Penn, geb. Dordrecht 8-10-1821, leerling latijnse school (1836), buitenlands paspoort naar Weenen en Parijs (22-9-1844; 1.73 m), med. doctor (1844), overl. Hilversum 12-1-1890, tr. Apolonia Herckenrath.
NB
- Titel Nonnulla de principiis organicis nutrientibus
Auteur J. Penn
Impressum Lugduni-Batavorum : Gebhard, 1844
Collatie VI, 36 p. ; 22 cm.
Bijzonderheden Proefschrift Leiden.
boeknummer 22232
- (1064 24-9-1844) Jacobus Penn, med. doctor, 22 jr, 1.73, buitenl. paspoort naar Weenen en Parijs;
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) Archief 5 Inventarisnummer : 1979 (stapel 1)]
-
PENN (Dr. Jacobus), geb. te Dordrecht 8 Dec. 1821, overl. te Hilversum 12 Jan. 1890, was de zoon van Dr. Hubertus Jodocus (die voorgaat) en Adriana Johanna Bauduin. Hij studeerde sedert 12 Sept. 1839 aan de Leidsche hoogeschool in de geneeskunde en promoveerde er 15 Oct. 1845. Daarna ondernam hij een reis naar Weenen en Parijs, waar hij vele geneeskundigen van naam, hospitalen en andere instellingen bezocht. In het vaderland na anderhalf jaar teruggekeerd, vestigde hij zich als geneesheer te Amsterdam, en verkreeg er weldra een uitgebreide praktijk. Tevens werd hij lid van den gemeenteraad, curator van het athenaeum, schoolopziener en secretaris der Provinciale commissie van geneeskundig toevoorzicht. Door minister Thorbecke geroepen, om met de heeren Dr. Ali Cohen te Groningen, Dr. Blom Coster en Dr. L.J. Egeling te 's Gravenhage zitting te nemen in de commissie tot het ontwerpen der geneeskundige wetten van 1865, nam Penn een zeer werkzaam aandeel aan dien arbeid, en mocht hij het genoegen smaken ze door Kamers en Regeering te zien aangenomen en bekrachtigd. Ook was hij eenige jaren inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht in Noord-Holland. Reeds in 1874 had hij een plan opgevat om in een gezonde streek van het land een herstellingsoord te stichten. Daaraan gaf hij ook uitvoering, en op 1 Mei 1875 werd het herstellingsoord ‘Trompenberg’ te Hilversum geopend, dat tot zijn dood onder zijn bestuur is gebleven, en waarin hij 12 Jan. 1890 aan een slepende ziekte is overleden.
Wegens zijn groote verdiensten werd hem de ridderorde van den Ned. Leeuw verleend. Hij was gehuwd geweest met vrouwe Apolonia Herckenrath, die vóór hem overleed.
Zie: Dordr. Cour. van 16 Jan. 1890 / van Dalen
[http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu05_01/molh003nieu05_01_0637.htm]

* * GENERATIE 3 * * *

III. Hubertus Jodocus Penn, geb. Dordrecht 25-2-1870, makelaar in granen te Rotterdam, tr. Rotterdam 12-5-1898 Dorothea Antonia Maria Josephina van der Lugt, geb. Rotterdam 12-12-1883, dochter van Anthonius Petrus Willebrordus van der Lugt en Joanna Maria Reuser.
Kinderen:
1. Anthonia Johanna Maria Penn, geb. Rotterdam 23-2-1899.
2. Anna Catharina Josephina Maria Penn, geb. Rotterdam 19-3-1900.
3. Hubert Jean Louis Augustin Marie Penn, geb. Rotterdam 28-8-1901.

(c) Dordrecht EvD maart 2009.