PIERRE
Wieldrecht, Dordrecht, Lage Zwaluwe

I. Anthony/Teunis Piere, geb. ca. 1620, tr. ca. 1660 Peternel Dingmans, geb. ca. 1632.
Kinderen:
1. Lena, ged. Zwaluwe 21-8-1660.
2. Peter, ged. Zwaluwe 22-2-1663.
3. Pieter, ged. Zwaluwe 22-3-1665.
4. Teunis, ged. Zwaluwe 29-10-1666, volgt II. 

II. Teunis Piere (
alias Teunis Teunisz Dompelaer), ged. Zwaluwe 29-10-1666, voerman van Wieldrecht (1732), tr. Neeltje Ariens Coijman, geb. verm. Dubbeldam ca. 1674, overl. Wieldrecht (aangifte) 14-6-1736 (den 14e Junij 1736 van ít lijck van Neeltje Coijman huijsvr van Teunis Pire, aengegeven de classis van 6:0:0), dochter van Arie Kooijman en mogelijk Geertruij Cornelissen.  
NB.
- 6 april 1737 Teunis Teunisse Dompelaer en Neeltjen Ariens Coijman egtelieden woonende onder Wieldregt op het Nieuwe Veer; Dingeman Teunisse Pierre haren zoon, mitsgrs Wouter en Jacob Dolck hare swagers (weesboek Wieldrecht, SA Dordrecht archiefnr 36, inv nr 1).
- 11-9-1732 voerman, twee bequamen paarden met een open en toewagen (weesboek Wieldrecht, SA Dordrecht archiefnr 36, inv nr 1).
- (impost Wieldrecht) Den 4e Julij 1732 door Dingeman Kerkhoff van ít lijk van zijn moeder Maria van der Grient op ít Nieuwe Veer bij
zijn oom Teunis Dompelaer overleden en dat gehoorende onder de onvermogende, versogt acte pro deo.

- Arie Kooijman geboren: omstreeks 1648. Omstreeks 1680 woonde er een echtpaar Arie Kooijman en Geertruy Cornelisen in Dubbeldam, misschien zijn dit Neeltje Kooijman's ouders. op 26 December 1638 wordt er in Dubbeldam een Adriaen Kooiman gedoopt, zoon van Cornelis Kooiman en Neeltje Jordaanse.
- 20.70
ONA 828 (1716) Teunis DOMPELAAR no 71
ONA 829 (1717) Teunis DOMPELAAR fol. 391

Kinderen:
1. Teunis, ged. Zwaluwe 11-1-1693.
2. Pieternella, ged. Zwaluwe 1-4-1696, volgt IIIa.
3. ongedoopt zoon, overl. Wieldrecht (aangifte) 12-7-1696 (den 12e Julij 1697 ontfangen van Teunis Teunisz [Dompelaer] van ít Nieuwe Veer, wegens ít regt op het middel van ít begraven geemaneert, van ít lijck van sijn soontje ít welck voor den Heijligen Doop te ontfangen is overleden, aengevingh gedaen hebbende onder de classis van drie gulden; de voors somme van drie gulden dus 3:0:0).
4. ongedoopte zoon
, overl. Wieldrecht (aangifte) 12-5-1702 (den 12e Meij 1702 ontfangen van Teunis Teunis Dompelaer woonende aent Nieuwe Veer in Wieldrecht drie guldens voort regt van begraven van sijn soontje,ít welck sonder sijn doopsel te ontfangen is komen te overlijden, aengeving gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus 3:0:0).
5. Adriaen
, overl. Wieldrecht (aangifte) 14-5-1703 (den 14e Meij 1703 ontfangen van Teunis Teunisz Dompelaer voort regt van begraven van sijn kint genaemt Adriaen Teunis Dompelaer, aengeving gedaen hebbende onder de classis van drie gulden 3:0:0).
6. Adriaen Teunis Dompelaer, overl. Wieldrecht (aangifte) 21-4-1705 (den 21 April 1705 ontfangen van Teunis Dompelaer voor ít regt van begraven van sijn kint genaemt Adriaen Teunis Dompelaer, aengeving gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus F 3:0:0).
7
. Arij, overl. Wieldrecht (aangifte) 25-1-1729 (den 25e Januarij 1729 door Teunis Dompelaer van ít lijck van zijn zoon Arij bij hem te zijn overleden en wegens ít middel van begraven daar aff betaalt F 3:-:-).
8. Corns. Teunisse Pier(r)e, volgt IIIb.
9. Jacobus Teunisse Piere, volgt IIIc.
10. Dingeman Teunis Pierre
(Dingeman Pierren), jongeman Dubbeldam wonend: Slobbergors Onder Tijnert, otr./tr, Rotterdam 22-11-1750/08-12-1750 Aagje de Graaff, jongedochter Groningen wonend: Nieuwehavensteeg.
11. Cornelia Pieren, volgt IIId.

IIIa. Pieternella Piere, ged. Zwaluwe 1-4-1696, wonende tot Zevenbergen (1732) , overl. (aangifte) Wieldrecht 4-10-1732 (den 4e (=October 1732) 8-ber aengeving gedaen door Jakob Dolk woonende te Sevenbergen van ít lijk van sijn vrouw genaemt Pieternella Pierre aldaer aen haer vaders huijs Teunis Pierre overleden en verklaerde dat was gehoorende onder de classis van F 3:0:0), tr. Wieldrecht (aangifte/F 3) 11-4-1727 Jacob Jacobse Dol(c)k, wonende tot Wasbeek (=Waspik).
Kinderen:
1. Jacob, ged. Dordrecht 14-7-1729.
2. Neeltie, ged. Dordrecht 14-7-1729.

IIIb. Corns. Teunisse Pier(r)e, overl. Wieldrecht (aangifte) 3-9-1751 (den 3en September 1751 is aengeving gedaan door Adriana Kroes van het lijk van haer man Cornelis Pierre met verklaring dat in ít middel van begraven is gehoorenden in derde classis van en tot F 3), tr. (1) Wieldrecht (aangifte/F 3) 13-6-1737, tr. Dubbeldam 7-7-1737 Johanna Boot, van de Lage Swaluw, att. van de Zwaluwe 27-11-1737, overl. Wieldrecht (aangifte) 29-12-1745 (den 29en December 1745 door Adraen Lucasse van ít lijk van Johanna Boot huijsvrouw van Cornelis Pierre en daer aff betaelt F 3), dochter van Jan Pietersz Boot (uit Dubbeldam) en Huibertje Ariens Kooijman,
tr. (2) Wieldrecht (aangifte/F 3) 23-2-1747, tr. Dubbeldam 26-3-1747 Adriana Kroes, jonge dogter van Schrevenduijn Capel.
NB.
- Johanna Jansen Boot, op attestatie van de Zwaluwe gegeevn den 27 novemb. 1737.
- Acte van Beschouwing
Wij Walther Boon schout, Damis Hoffman en Adriaan Lucasse scheepenen van Wieldregt hebben ons op heden met consent van de heer Jan van der Werff als gedurende de vacature door normen van den Hove en Hooge Vierschare van Zuijtholland gequalificeert tot het waernemen van het bailliuschap over de Heerlijkheijd Wieldregt, aen het Nieuwe veer, zijnde geassisteert met Johannis Libertus, chirurgijn in Dordrecht, en hebben alsaer gevonden in den buijten bermsloot met de voeten in 't water leggende seecker kint, zoo is opgegeven van Cornelis Pierre en oud omtrent vier jaer genaemt Maria Pierre, 't welk op ons ordre is in huijs gebragt en ontkleed en als doen verder bij ons is gevisiteert ende beschout, dog al omme in 't geheel gaeff ongeschonden bevonden, en dienvolgende niet anders kunnen oordeele dan dat 't zelve door het water is verongelukt. Ten oirkonde deze getekent op den 4 Meij 1744. (SA Dordrecht archief 35, inv. nr. 1 Wieldrecht Protocollen houdende de transport-, hypotheek- en andere schepenakten 1662-1783 (folio 158)).
- Pieter Boot, j:m: van Lage Swaluwe, otr Grote Lindt (geboden 6, 13, 21 juni 1728), tr 's-Gravendeel (attest 's-Gravendeel) Thuntie van Bruyne, j:d: van Giese in 't lant van Altona, dog omtrent een jaer laestelijk bij van der wael op Develsuijs gewoond hebbende.

Kinderen eerste huwelijk:
1. Maria, geb. 1740, overl. Wieldrecht (aangifte) 6-5-1744 (den 6e Meij 1744 door Corns. Pierre vanít lijk van zijn kint genaemt Maria Pierre met verclaring dat in ít begraven gehoorde onder classis van drie gulden, die door hem ook zijn voldaen dus F 3:0:0)(verdronken in de buiten bermsloot/ca. 4 jaar oud).
2.
Neeltje Piere, geb. ca. 1740, overl. Dubbeldam 3-1-1824, tr. (1) Wieldrecht (aangifte/pro deo) 31-7-1767 Jan Klaver, tr. (2) Hooge en Lage Zwaluwe 5-4-1779 Kommer de Korver (Kurver), ged. Klundert 12-7-1750, schipper, overl. Wieldrecht 9-9-1826, zoon van Willem Willemsz (de) Korver/Kurver en Maria Commerdr van der Hoeven.
3. Theunis Pierre, van de Hooge Zwaluwe, volgt IVa.

IIIc. Jacobus Teunisse Piere, jongman van 't Nieuwe Veer woont op de Laege Swaluwe geassisteert met Teunis Pieren zijn vader, tr. Hoge en Lage Zwaluwe 13-11-1738, otr/tr. Dordrecht 23-10/9-11-1738 (geboden op de Swaluwe) Hendrika de Gester, jongedogter van Dordregt woont in de Vriesestraat geassisteert met Jannetje van der Benden wed Jan de Gester haer moeder.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 10-3-1742.
2. Neeltje, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 29-5-1743.
3. Johanna, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 25-12-1745.
4. Teunis, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 18-4-1748, volgt IVb.

IIId. Cornelia Pieren, tr. Wouter Dolk, schipper in Steenbergen (1743), begr. Zevenbegren 22-4-1766.
Kinderen:
1. Jacob Dolk, ged. Dubbeldam 23-3-1727. (kinderen gedoopt te Zevenbergen)
2. Neeltje Dolk, geb. Fijnaart en Heiningen 27-3-1729.  (kinderen gedoopt te Zevenbergen)

IVa. Theunis Pierre, geb. Zwaluwe? ca. 1737, van de Hooge Zwaluwe, zoon van Cornelis Teunisz Pieren en Johanna Boot, otr/tr. Hoge en Lage Zwaluwe 10/27-3-1758 Maria Molegraaf, geb/ged. Hoge en Lage Zwaluwe 24/30-6-1737, aangenomen lidmaat 's-Gravendeel 11-9-1768, dochter van Isaak Molegraaf en Janneke Theunisze van Beijeren.
NB.
-
Maria Molegraaf huijsvrouw van Theunis Pierre (van de Hooge Zwaluwe), op Ďt Nieuwe Veer in Wieldrecht 11-9-1768 Op belijdenis of attestatie aangenomen lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van s-Gravendeel (1708-1815)(Archief Kerkeraad NH. gem Ďs-Gravendeel)(OV 1967).

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, geb/ged. Hoge en Lage Zwaluwe 10/16-7-1758, volgt Va.
2. Johanna, geb/ged. Hoge en Lage Zwaluwe 1/2-3-1760, overl. Wieldrecht (aangifte) 5-4-1787 (den 5 April 1787 geeft Teunis Piere aan ít lijk van zijn dogter genaamt Johanna in de 4e classe F 3-0-0).
3. Jannigje, ged. Hoge en Lage Zwaluwe 27-12-1761.
4. Adriana (Ariaantje), ged. Hoge en Lage Zwaluwe 21-10-1764, j.d., tr. Wieldrecht (aangifte/pro deo) 15-10-1788 Willem Bernard, j.m. wonende te Heerensdam.
5. Jannetje (Jansje), geb/ged. Hoge en Lage Zwaluwe 29-12-1766/4-1-1766, tr. Wieldrecht (aangifte/pro deo) 12-2-1789 Jacob Heere, alhier wonende.
6. Maria Teunisdr. Piere, j.d., geboren en wonende onder Wieldrecht, volgt Vb. 

IVb. Teunis Piere, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 18-4-1748, j.m. gebore te Dordrecht woont in de Voorstraat bij de Munt met schriftelijk conzent van zijn vader Jacobus Piere, in het krankzinnig en beterhuis te Dorrecht (1772-1773), otr/tr. Dordrecht 20-4/5-5-1771 Engelina van Dongen, j.d. gebore te Sprang en woont in de Prinsestraat geassisteert met hare vader Cornelis van Dongen.
NB.
- (9-5-1772) (Wm.Stad Exempt van 't Zeegel) Extract uit het Register der Resolutien van Binne Burgemeester en Scheepenen der Steede en Lande van Willem Stadt.
Extra ordinaire Vergadering Gehouden op Zaturdag den 9en Meij 1772.
Gezien en geŽxamineert zijnde de Requeste van Engelina van Dongen huisvrouw van Teunis Piere, bakker alhier ter Steede, in 't breede te kennen geevende het Slegte gedrag en de Wreedaardige behandelinge van den gem: haeren Man hoewaarts als meede dat denswelve Somtijts niet volkoomen bij zijn verstant is, zijn ambagt niet verstaat, en zeer onvoorzigtig met vuur, ligt en andere brant stoffen omgaat, als meede geleesen zijnde de attestatien welke zij tot adstructie van het bijgemelde Requeste geposeerde daer bij heeft overgelegt en overwoogen zijnde het bij haer gedaan versoek, om, uit hooffde der bovengem: reedenen authorisatie te mogen obtineeren op den vader van haeren gem: man Jacobus Piere ten einde den voorswz: haeren Man Teunis Piere of eene verzeekerde plaets te moogen bestellen en derwaarts te voeren, en dus de Suppliante van hem te scheijden van bedde, tafel, ende bijwooninge. Zoo zijn daer op gehoort Jacobus Piere en Cornelis van Dongen, respectieve vaders van den gem. Teunis Piere en de Suppliante, en is aan haer de bovengem: requeste van woorde tot woorde distinctelijk voorgeleesen waar op zij den in hout van dien hebben geapprobeert en bekragtigt, met nedrige Sollicitatie dat het daer bij gedaane versoek mogte worden geaccordeert, als weetende zij geene andere middelen tegen de verregaande buiten spoorigheeden en Slegte Conduites van aheren gem: Zoon en Schoonzoon respective uitte denken; Neemende den gem: Jacobus Pieren diesvolgens ook aan, en beloovende, om nabekoome authorisatie, zijnen gem: zoon Teunis Piere, op eene verzeekerde plaat te bestellen en de onkosten van onderhoud als andersints te zullen draagen en ebtalen, zoo lang den selve aldaer verblijven zal; waar en teegen den voorsz. Cornelis van Dongen aangenoomen hoofd dezelve zijne dogter geduurende gem: tijd tot zig te neemen, te allimenteeren, en verder van het noodige te voorsien.
Zoo is daar of na rijpe deliberatie goedgevonden en verstaan om tot voorkooming van verdere onheijle en Confusien, aan den voorsz: Jacobus Piere bij provisie authorisatie te verleenen, Zoo als hij geauthoriseert werd bij deesen, om zijnen gem: zoon Teunis Piere bij provisie voor den tijd van een Jaar op eene verzeekerde plaats te bestellen en voeren, mits dat het zij op zoodanige wijze waer aan geene Jujamie(?) geauthoriseerd aanneeming aldaer zijn kostgeld en onderhout betaelen, en dat, ingeval hij Teunis Piere binnen gem: termijn met 'er daat waaragtige blijken van beeterschap komt te geeven de tijd van zijn verblijff aldaar ook zal verkort worden, ten einde weeder met zijne huisvrouwe zamen te Woonen.
Aldus geresolveert op den Stadtshuize van Willemstad op dato als voore (getekent) J: Leijendekker officier, Abrah.m de Graaff, Nijs van Draalst, Jan van den Bergh, Antoni Sam, Adrianus Moreels
(onderstont) Mij meede Present (geteekent) Hendk. vn. Walt, Scheepen bij absentie van den Secretaris.
Accordeert (voor zooveel het geextraheerde aangaat) met het voorsz. register. Wm. Stadt op dato voorsz. J. v. Oldenborgh, Secrets.
[VOORKANT] Teunis Piere in het huijs gebragt den 11e Meij 1772. Sit op het kleijn.

- (20-02-1773) (Willem Stad Exempt van 't Zeegel) Aan de Wel Ed. Agtb: heeren Binnen burgemermeesteren & Scheepenen der Steede en lande van Wilmstad.
Geeft onderdanig te kennen Jacobus Pierre wonende even buijten op de grond van Dordrecht dat sijn Supplts. soon Teunis Pierre bij Resolutie van ue Ed: Agtb. in derselver Extra ordinaire vergadering op Zaturdag den 8e Meij 1772 genomen, is Geoordeelt gewerden bij provisie voor een Jaar in versekerde plaats Gebragt te werden.
dat wel is waar de voorsz: tijd van een Jaar eerst staat te expireren op den 9 Meij toecomende, dog gelet de goede belofte en de preuves van sijn goed gedag, staande der selfs Confinement in t stads kranksinnig en beterhuis te Dordrecht (alwaar denselve omme aen vorengem. resolutie te voldoen op den 21e Meij 1772 is gebragt gewierden) als mede de gelegendheijd die sig present op doet omme als knegt in een voorname backereij sijn functie & beroep verder en beter te leren; die langer wagtende sig van imand anders dienen te voorsien, Den Supplt. heeft doen resolveren en te raaden geworden is, zig met eerbied te keren tot Uw Ed: Agtb: met ootmoedige beede t'uw Ed Agtb: goed gunstig behage zig sijn Supplt. zoon Teunis Piere, uit sijn voorsz. Confinement op den 9e: februarij deses Jaars & zul met de Negen maande te ontslaan,
Twelk doende &a
Jacobus Piere
+
Alvoorens hier op finaal te disponeeren zij dese gesteld in handen van Engelina van Dongen huisvrouw van den geconfineerde, mitsgaders Cornelis van Dongen, Vader van deselve ten einde binnen den tijd van drie daegen na den ontfangst deeses den gerechte hier op te dienen van dezelven Schriftelijk berigt en Consideratie
Actum op den Stadtshuise van Willemstad den 8e: feb: 1772.
J. Leijendekker officier., Tet ordonnan,. van Dezelven P:v:Oldenborgh, secretaris
+
Schout en Scheeoenen deze Steede en Lande van Willemstadt, nader gesien en geexamineert hebbende den inhoud der nevenstaande Requeste en daer op gehad hebbende het schriftelijke berigt van Corns. van Dongen, vader van des Geconfineerdens huisvrouw als mede gesien het Schriftelijk declaratoir van Anna Versluis Wed: van wijlen C: van der Werff, binne moeder in t Stads kranksinnig en beterhuis te Dordrecht, Concerneeren de tegenwoordige conduites en goede belofte voor het toekomende van des Supplts. aldaer geconfineerden zoon Teunis Pieren, hebben na rijpe deliberatie goedgevonden het versoek van den Supplt: in de nevenstaande Requeste gemeld, te accorderen, zoo als het zelve geaccordeert wordt bij deezen verleenende diesvolgens authorisatie aan den Suppl:t omme zijne gem: zoon Teunis Pieren uit deszelvs Confinement te laten ontslaan.
op den Stathuisze van Willemstadt deesen 20e Febr. 1773.
J. Leijendekker, officier, Ter ordinnan. van dezelven P:v:Oldenborgh, Secrets.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 28-1-1773.
2. Kornelis, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 28-9-1774, volgt Vc.
3. Jacobus, ged. Dordrecht (Ned. Herv.)  20-9-1776, volgt Vd.
4. Henderika, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 11-4-1781.
5. Teunis, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 18-10-1782, volgt Ve.
6. Hendrika, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 13-9-1786.
7. Johanna, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 27-5-1789. 

Va. Cornelis Pieren, geb/ged. Hoge en Lage Zwaluwe 10/16-7-1758, j.m., tr. Wieldrecht (aangifte/pro deo) 21-1-1789 Teuntje Pieterman, j.d. onder de Zwaluw.
Kinderen:
1. Teunis Cornelisse, ged. Hoge Zwaluwe 26-10-1793 (get. Cornelis Pieren en Maria Molegraaf), tr. Hoge Zwaluwe 4-12-1818 Dingena Dubbelman
, geb/ged. Lage en Hoge Zwaluwe 8/20-11-1791, overl. Dubbeldam 15-8-1869 (77 jr./00:30 uur), dochter van Jan Dubbelman en Anna (Joosten) Stal.
2. Maria, overl. Wieldrecht (aangifte) 9-11-1797 (den 9 November 1797 geevt Dirk van Harthals ít lijk aan van een kint van Cornelis Pieren genaamt Maria, bij acte pro deo).
3
. Jan, geb. Hoge Zwaluwe 25-10-1798  (get. Cornelis van Klaveren en zijn vrouw Lena van de Herik).
4. Maria, geb. Hoge Zwaluwe 23-10-1800 (get. Theimes Pieren en Maria Molegraaf (grootouders)), overl. Lage en Hoge Zwaluwe 29-9-1858, tr. Hoge Zwaluwe 1-1820 Pieter Jans Dubbelman.
5. Pieter, geb. Hoge Zwaluwe 6-5-1802 (get. Cornelis van Klaveren en zijn vrouw Lena van de Herik, jong overl), overl. Wieldrecht (aangifte) 16-5-1802 (den 16 Meij 1802 geevt Dirk van Harthals ít lijk aan van een kind van Cornelis Piere gent. Pieter, bij acte pro deo).
6.
Jannigje, geb. Hoge Zwaluwe 30-5-1803 (opm. Vader is bij de doop in Dubbeldam).
7. Pieter, geb. Hoge Zwaluwe 9-1-1806 (get. Cornelis van Klaveren en zijn vrouw Lena van de Herik), volgt Vf.
8. Cornelis, geb. Hoge Zwaluwe 13-3-1808 (get. de vader).
9. Cornelia, geb. Hoge Zwaluwe 1-6-1810 (opm bij de doop: "Dit kind is geboren in de Louisapolder die anders onder de Zwaluwen behoorden maar die Frans geworden zijn onder Ďs Gravendeel gebragt is en op verzoek van de predikant hier (te Hoge Zwaluwe) is gedoopt).

Vb.
Maria Teunisdr. Piere, j.d., geboren en wonende onder Wieldrecht, tr. Wieldrecht (aangifte/pro deo) 22-4-1795, otr. 's-Gravendeel 24-4-1795, tr. Dubbeldam Klaas/Claas Groenenberg, j.m., geboren te Meeuwen en wonende onder Wieldrecht. 
NB.
- Maria Pieren en haar kint Marcelis, met acte van 's-Graavendeel den 19 maart 1797; vertrokken met dat zelvte akte na 's-Gravendeel den 12 oct. 1798. (bron: SA Dordrecht Archiefnr. 195, inv. nr. 14 ---> folio 1 t/m folio 178).
Kinderen:
1. Marcelis, met akte van indemniteit naar Dubbeldam van 's-Gravendeel (19-3-1797)/naar 's-Gravendeel oktober 1798.

Vc. Kornelis/Cornelis Pieren, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 28-9-1774, j.m. geboren te Dordrecht wonende op de Voorstraat bij de Beurs met schriftelijk conzent van zijnen vader Teunis Pieren, otr/tr. Dordrecht 25-7/8-8-1801 Jannetje van Nerum, j.d. geboren te Dordrecht wonende in de Wijnstraat bij de Beurs met schriftelijk conzent van haren vader Nicolaas van Nerum.
Uit dit huwelijk:
1. Theunis, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 20-1-1802.
2. Nikolaas Arij, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 26-1-1803.
3. Theunis, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 15-5-1804.
4. Nikolaas Arij van Neerum, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 11-12-1811. 

Vd. Jacobus Pieren, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 20-9-1776, j.m. geb te Dordrecht wonende op de Voorstraat bij den Klofstraat geassisteerd met zijn vader Teunis Piere, otr/tr. Dordrecht 12/26-1-1799 Maaijke Bo(o)m, j.d. geb te Dordrecht wonende in de Nieuwstraat geassisteert met haar vader Frans Bom.
Uit dit huwelijk:
1. Engelina, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 1-3-1799.
2. Franssiena, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 3-8-1800.
3. Teunis, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 4-3-1802.

Ve. Teunis Pieren, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 18-10-1782, j.m. geboren te Dordrecht wonende op de Voorstraat bij de Beurs met schriftelijk conzent van zijn vader Teunis Pieren, otr/tr. Dordrecht 15-2/1-3-1806 Johanna van der Vorm, j.d. geboren te Woerden en wonende op den Noordendijk met schriftelijk conzent van hare moeder Elisabet van Dijk eerst wed van Cornelis van der Vorm en nu huisvr van Dirk Bonne.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 7-7-1806.
2. Cornelis, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 26-11-1808, volgt VI.
3. Engelina, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 10-9-1810.

Vf. Pieter Pieren, geb. Hoge Zwaluwe 9-1-1806 (get. Cornelis van Klaveren en zijn vrouw Lena van de Herik), arbeider, overl. Wieldrecht 30-11-1839, tr. Wieldrecht 19-5-1838 Johanna (Frederika) de Wit, geb. Dordrecht 3-8-1810 (ged. 15 Augustus), overl. Wieldrecht 3-11-1851; zij tr. (2) 5-1-1848 Leendert Remers, geb. Piershil 17-12-1807, overleden Wieldrecht 1-4-1849, zoon van Joost Remers en Zeigje SintMaartensdijk.
NB.
- http://www.angelfire.com/pe/devries/gen2.html 

Kinderen o.a:
1. Cornelis, geb. 5-5-1838 (bij het huwlijk erkent door zijn vader), arbeider, overl. Dubbeldam 5-9-1902, tr. Dubbeldam 26-5-1864 Maaike van der Wulp, geb. Wieldrecht 28-9-1843 (geboorte aangegeven door Peter in`t Veld, de voogd en stiefvader van de moeder, Cornelia van der Wulp), overl. Dubbeldam 14-3-1911, buitenechtelijk kind van Cornelia van der Wulp.

VI. Cornelis Pieren, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 26-11-1808, koekbakker (1832 en 1856; Voorstraat C1346), tr. Dordrecht 15-12-1830 Bastiana/Bastiane Vermeer, geb. Dordrecht 1805, overl. Dordrecht 24-10-1868 (63 jaar), dochter van Frederik Vermeer en Maaike van Brakel.
NB.
- Aktenummer132 Aktedatum15-12-1830 Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer101
  Bruidegom Cornelis Piera Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 22
  Bruid Bastiana Vermeer Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 25
  Vader Bruidegom Theunis Piera
  Moeder Bruidegom Johanna van der Vorm
  Vader Bruid Frederik Vermeer
  Moeder Bruid Maaike van Brakel
  [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.101/1830-0132.pdf]
- adresboek 1855:
Pieren C. Voorstraat C1346 koekbakker en winkelier 1855 090
- adresboek 1857:
Pieren C. Voorstraat Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers)
Pieren C.
Voorstraat Banketbakkers (zie ook Koekbakkers)
-
DORDRECHT Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht
Wijk A-B-C-D-E/MW (1832; NB. in de inventaris gedateerd 1825) NB. weerbare mannen tussen de 18 en 50 jaar

Volgnummer : 101
Naam : Cornelis Pieren Fzn
Ouderdom : 24
Beroep : koekbakker
Woonplaats : C1346 Voorstraat
Ongehuwd/gehuwd/wedn : gehuwd (2 kinderen)
Boek : gehuwden en weduwnaars met kinderen Wijk C no 1100-1702
Bron : SAD 5-559
- DORDRECHT Belastingkohier uit 1856 (huurwaarde, hoofdgeld, wijn- en vuurgeld)
Wijk en Nommer : C1346 Voorstraat
Namen der belastingschuldigen : C. Pieren
Beroep : koekb.r
Getal personen, buiten de dienstbaren : 7
Getal dienstbaren : -
Huurwaarde der woning : 130
Huurwaarde der plasiertuinen en buitenverblijven :
Plasierpaarden :
Grondbelasting: f -
Personeel :
DIRECTE GEMEENTE-BELASTINGEN
  Grondbelasting (Opc. en Bedrag): f -
  Personeel (Opc. en Bedrag) : / f
  Huurwaarde (Percent. en Bedrag) : 13 / f 16,90
  Wijn- en vuurgeld (Klasse en Bedrag met 10 opc.) : 11 / f 4,84
  Hoofdgeld (Klasse en Bedrag met 10 opc.) : 2 / f 15,40
  Aanmerkingen :
  Bron Erfgoedcentrum DiEP: SAD 6-7507
- adresboek 1860:
Pieren Tz. C. Wijk C Voorstraat No. 1346 koekbakker [kiesger.: g] 
- adresboek 1865:
Pieren Tz. C. Wijk C Voorstraat No. 1346 koekbakker [kiesger.: g] 
- adresboek 1868:
Pieren Tz. C. Wijk C Voorstraat No. 1346 koekbakker, winkelier [kiesger.: g]
- adresboek 1873:
Pieren Tzn. C. [Banket- en Koekbakkers] 
Pieren Tzn. C. Wijk C Voorstraat No. 1346 koekbakker, winkelier [kiesger.: g] 
- adresboek 1879
Pieren Tz. C. [Koekbakkers] 
Pieren Tz. C. Wijk C Voorstraat No. 1346 koekbakker
- DORDRECHT, 20 October. Gisteren avond ten ongeveer 10 1/2 ure is alhier een afgrijselijke moord gepleegd. Toen de nachtwacht hare ronde deed, vond zij aan den Parallelweg een man, J.S.... genaamd, uitgeput door bloedverlies op den grond liggen,. Bij onderzoek bleek, dat hem aan hals en pols een aantal diepe sneden waren toegebragt. Volgens zijne vertelling zou hij, zich in het Boonepad met eene zekere jufvrouw A. P.... bevindende, door een hem onbekend persoon van gezette gestelte zijn aangevallen, die, na eerst genoemde jufvrouw den hals afgesneden en in de sloot in gemeld pad geworpen te hebben, vervolgens hem de wondne had toegebragt, die men aan hals en regterpols kon constateren. De man werd daarop naar het ziekenhuis vervoerd, waar hem de vereischte geneeskundige hulp werd verstrekt, terwijl inmiddels de politie hare taak voortzette en ging onderzoeken wat er van het vertelsel waar was.
Werekelijk vond zij ter aangeduide plaats in de sloot in het Boonepad een vrouwelijk lijk met bijna
geheel afgesneden hals, hetgeen bleek te zijn dat van genoemde mejufvrouw P...., eene gehuwde doch van haren echtgenoot gescheiden levende vrouw. Volgens een algemeen gerucht, stonden beide personen met elkander in verboden betrekking. De man is gehuwd en vader van zes kinderen. Hij is onmiddelijk in het ziekenhuis onder speciale bewaking gesteld van een agent van politie en vervolgens door de justitie in verhoor genomen. Naar men zegt, moet hij daarbij zijne eerste vertelling hebben volgehouden en alle schuld aan den moord ontkend hebben.
heden morgen moet de politie bij het visschen in de sloot in het meergenoemde pad een scheermes gevonden hebben,w aarmede de misdaad, naar men vermoedt, is gepleegd. De justitie heeft zich den geheelen dag met de instructie in deze zaak bezig gehouden, maar ten gevolge van den uiterst zwakken toestand van J. S... heeft zij haar verhoor ten zijnen aanzien moeten bekorten.
[bron: Dordrechtsche courant, 21-10-1879]
- Dordrecht, 22 October. Naar men verzekert, moet bij het getuigenverhoor in zake den gepleegden moord in het Boonepad op Zondag avond ll. gebleken zijn, dat het scheermes, hetwelk de politie in de sloot gevonden heeft, aan J. S... toebehoorde. Indien dit werkelijk het geval is, dan wordt het vermoeden, dat S. zelf den moord gepleegd en vervolgens het zich zelven de wonden aan hals en pols heeft toegebragt allezins waarschijnlijk.
[bron: Dordrechtsche courant 23-10-1879]
- Naar wij vernemen, met betrekking tot dne Zondag avond ll alhier gepleegden moord, heeft de persoon van
J. Speekenbrink, die in den laten avond van dien dag zwaar verwond in de nabijheid van de plaats van het misdrijf is aangetroffen, en aanvankelijk beweerd heeft, dat de moord was gepleegd door een hem onbekend persoon, die oo hem daarna verwond had, gisteren (Vrijdag), bij zijn verhoor in het Gast- of Ziekenhuis alhier, aan de justitie volledig bekend, dat hij zelf de dader van den moord is.
Van andere zijde vernemen wij nog de volgende bijzonderheden:
Bij het verhoord moet Speekenbrink o.a. verklaard hebben, dat hij in den laten avond van 16 dezer met zijn slagtoffer naar het Boonepad is gegaan, met het onzettelijk doel haar daar het leven te benemen. Na zich eerst te zamen uit eene flesch met sterken drank te goed gedaan te hebben (welke flesch te gelijker tijd met het moordtuig uit de sloot is opgehaald), heeft hij haar eene diepe snede onder de kin toegebragt, waarop zij ontvlugt is en hij haar achtervolgde.
Na haar gegrepen te hebben is er eene worsteling ontstaan, waarbij hij de bekende wonden aan de regterhand heeft bekomen. Hij bleef per slot echter overwinnaar en heeft haar beide halsslagaderen afgesneden, waardoor haar het hoofd dus bijna van den romp was gescheiden, en daarna in het water geworpen. Door bloedverlies uit de zelf bekomen wonden ontbrak hem de kracht om zijn plan ten einde toe te volvoeren, nl. zich zelf den hals af te snijden, zoodat hij slechts eene niet doodelijke wonde daar ter plaatse heeft toegebragt.
Nu werd de eenzaamheid hem te bang in de nabijheid van het lijk der verslagene en wierp hij zijn mes in de sloot, waarna hij in allerijl op de vlugt is gegaan, totdat hij op den parellelweg, door bloedverlies uitgeput, neerzeeg en daar door de politie werd opgenomen, die hem naar eene herberg bij het Bagijnhof heeft vervoerd, om hem van daar naar het gasthuis te doen overbrengen.
Het lijk der verslagene is gisteren, onder toezigt der justitie, ter aarde besteld.
[bron: Dordrechtsche courant 26/27-10-1879]
- De
bekende moordenaar J. Speekenbrink is Zondag ochtend tegen 6 ure in tegenwoordigheid van een brigadier der rijskveldwacht, in het gast- of ziekenhuis alhier overleden;
[Dordrechtsche courant, 13-01-1880]
- De
moordenaar J. Speekenbrink is Zondag-ochtend ten 6 ure, in tegenwoordigheid van een brigadier der rijksveldwacht, in het ziekenhuis te Dordrecht overleden.
[Advertentieblad, 16/01/1880; p. 4/4]
- De persoon van
J. Speekenbrink, die in den nacht van 19/20 Oct. ll. in het Boonenpad te Dordrecht eene vrouw vermoordde, en bij die gelegenheid zelf zoodanig verwond geraakte, dat hij naar het ziekenhuis aldaar moest worden vervoerd, alwaar hij sedert werd verpleegd, is aan de gevolgen overleden.
[Nieuwe Gorinchemsche Courant, 17/01/1880; p. 3/4]
- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
  Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum Algemeen Toegangnr: 50.188 Inventarisnr: 9416
  Gemeente: Zevenbergen Soort akte: huwelijk Aktenummer: 28
  Datum: 31-07-1868
  Bruidegom Josephus Spekenbrink
  Geboorteplaats: Ginneken en Bavel
  Bruid Hendrika Dingemans
  Geboorteplaats: Standdaarbuiten
  Vader bruidegom Ignatius Spekenbrink
  Moeder bruidegom Petronella Mattheijssen
  Vader bruid Adriaan Dingemans
  Moeder bruid Petronella Schoenmakers
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 S
Josephus Spekenbrink
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 384-431
Deel 14 Bladzijde 14 Geboortejaar 1844
- adresboek Dordrecht 1879:
   Speekenbrink J. [Tappers en Slijters]
   Speekenbrink J. Wijk D Lange Breedstraat No. 673 stukadoor en tapper 
- overlijdensakte Dordrecht 12-1-1880 (nr. 30)
11/1 voormiddag 6 uur in E251 aan het Beverwijckplein overleden
Josephus Spekenbrink
, 35 jaar, stucadoor wonende alhier, geboren te Ginneken, echtgen. van Hendrika Dingemans, zoon van Ignatia Spekenbrink en Pieternella Mathijsen, beiden zonder beroep en wonende te Breda.
(Kinderen: Ignatius Adrianus Bernardus geb. Zevenbergen 22-1-1869; Pieternella Elisabeth geb. Zevenbergen 30-03-1870; Johannes 1873; Petrus Adrianus geb. 1875 overl. Bergen op Zoom 19-04-1876; Petronella 4-4-1877; Hendrika 31-7-1878; Josephus 8-8-1879)
-
Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 V
Bastiana Vermeer
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 384-431
Deel P Bladzijde 82
Geboortejaar 1806

- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 F
Bastiana M. C. Fremij
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 384-431
Deel P Bladzijde 82
Geboortejaar 1846
- Geboortedatum 21-07-1861 Kind Loir, Emile FranÁois Corneille
Vader Loir, Emile Edouard Joseph Moeder Pieren, Elisabeth Jeanne Opmerkingen Ouders afkomstig uit Lille.

- (pagina 137)
(op de wijze van Piet Hein)
Heb je niet gehoord van die vredelijke moord
van die moord in het Boonepaadje?
Daar hebben ze Jantje Pieren vermoord
en d'r hoofd hing aan een draadje.
Ach Jaan, ach Jaan, wat hebben ze jou gedaan?
Ze hebben jou vermoord
en zo maar 't water in gegooid.
Ze hebben jou gevis
en nou leg je in de kis.
Moordenaar, moordenaar,
de galg staat voor jou klaar!

[bron: ABC Dordt - Sibrand de Grauw en Gerard Gast]

Kinderen o.a:
1. Elisabeth Johanna Pieren, geb. ca. 1835, overl. Dordrecht 3-3-1866 (31 jaar; C1346), tr. Emile Edouard Joseph Loir. (Kinderen: Emile FranÁois Corneille geb Dordrecht 21-7-1861).
2. Bastiana Mazina Catharina Pieren ('
Sjaantje Pieren'), geb. Dordrecht 1846 (34 in 1879), overl. Dordrecht 18-10-1879 (19 oktober, namiddag elf uur aan den Markettenweg gevonden; vermoord door Josephus Spekenbrink), tr. (leeft gescheiden) Olivier Bonavente Fremij.

* * *

- Gerrit Piere, jongman geboren en wonende tot Dordregt, otr. Dordrecht 14-7-1740 (attest gegeven 31/7) Jenneke Stoop, j.d. geb. en wonende tot Zevenbergen volgens attest. van otr van Zevenbergen den 15/7.

- begr. Dordrecht (Nieuwkerk:
3-12-1750 't kind van Jacob Pieren
3-6-1742 't kind van Gerrit Pieren
16-1-1741 't kind van Jacobus Pieren
30-4-1742 't kind van Jacobus Pieren
23-8-1746  't kind van Jacob de Pieren
24-8-1774 Gerrit Pieren
13-10-1788 Catharina Elisabeth du Pieren
6-11-1773 't kind van Teunis Piere
21-11-1778 't kind van Teunis Piere
30-4-1781 't kind van Teunis Piere
19-10-1782 't kind van Teunis Piere
9-3-1785 't kind van Teunis Piere