Praem
(te Dordrecht)
en
Jacob Kindt te Rotterdam / Dordrecht

I. Cornelis Pietersz Praem, otr. Dordrecht 25-6-1595 Adriaenken Jansdr., dochter van Jan Henrics (overl. voor 11-10-1632).
Kinderen
1. Anna, volgt IIa.
2. Hillegont (Hilleken), ged. Dordrecht juni 1597, volgt IIb.
3. Peter, ged. Dordrecht mei 1604, overl. na 11-10-1632, zoon van Cornelis Peterss Praem en Adriaentien Jansdr.

IIa. Anna Cornelis (Praams)(Anneken Praem), otr. Dordrecht 2-4-1623 Damis Verlou (Verloeff).
NB.
- Jan Hendricxsz Verlou, tr. Lijnken Damiss.
  Kind:
  1. NN, ged. Dordrecht dec 1599.
- Stadarchief Dordrecht 9-764 folio 67 (11-10-1623)
mr Jacob 't Kindt schermmeester als man en voocht van Hillegont Praem Corndr, Damas Verhouff als man en voocht van Anneke Praem Corndr, Lijntje Jansdr W..wijkt, Cornelis Claesdr ..alsÖ Hans Vaens als test voocht van Pieter Corn Praeem, erfgen Jan Henrics ..cooper haere grootvader maternel => Lambert Jans(?), slijckwerker /// Domum cum suis st/gel int Rietdijckstraet

Kinderen:
1. Hendrick, ged. Dordrecht mrt 1624, zoon van Thomas Verloef en Anneke Cornelis.
2. Catarina, ged. Dordrecht okt 1625, dochter van Damis Verlou en NN.
3. Ariaenke, ged. Dordrecht sept 1627, dochter van Damis Verloeff en Anna Cornelis (Praams).
4. Aelken, ged. Dordrecht febr 1629.
5. Elisabeth, ged. Dordrecht mrt 1631.
6. Claes, ged. Dordrecht dec 1632.
7. Daniel, ged. Dordrecht febr 1636.
8. Cornelis, ged. Dordrecht 16-8-1638, zoon van Dames Verlou en Anneken Praem.
9. Hendrick, ged. Dordrecht mei 1639, zoon van Damis Verlou en Anneken Praem.
10. Elisabeth, ged. Dordrecht juli 1642.

IIa. Hillegont Praem Corndr, ged. Dordrecht juni 1597 (als Hilleken), otr. capiteijn/schermmeester Jacob ('t) Kindt (Jacob Thomassz Kint), weduwnaar van Zieriekzee wonend: Botersloot (1651), verkoopt aan Anthony Jongtijs te Dordrecht de helft van een huis en erf genaamd de Vlaston staande bij de Wijnbrug te Dordrecht (1663), schermmeester (1651); hij otr/tr. (2) Rotterdam 12-2-1651/5-3-1651 Aeltge Jansdr., geb. 1610 (32 in 1642), jongedochter wonend: Raemstraat (1631), 24-9-1641 verkracht te zijn door Jacob Kint ( schermmeester), weduwe van Marinus Brandt Rotterdam wonend: Botersloot (1651); zij tr. (1) Rotterdam 02-02-1631 Marinis Galeynsz Brandt, jongeman wonend: Steijger (1631), vertrekt naar Oost-IndiŽ (ca. 1641), als coopman is overleden in Combelle op Ambona (1651), overl. in Combelle op Ambona (nŠ febr 1643).
NB.
- Doopdatum 1622.02.01
  Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
  Inventarisnummer 1-7
  Naam vader Tonisz, Jacob
  Naam kind Cornelia
  Naam moeder Praem, Hillegont Cornelis
-
Stadarchief Dordrecht INDEX 9-765 (over 1624-1625)
  Jacob Kindt 46 (lindegracht)
-
Stadarchief Dordrecht  9.770 folio 137 (23-6-1636)
  Mr. Jacob Kindt, schemmeester tot Rotterdam => Maximiliaen Mijlane
  Domum cum suis st/gel int Steechoversloot tusschen den huijse van Thomas Cotermans en thuijs van cap. Caron aen d'andere

- koop en verkoop Datum 05/02/1632 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 185 Aktenummer/Blz. 141/172 Notaris Jacob Cornelisz van der Swan
Inhoud
Jan Galle verkoopt aan Jacob Kindt, schermmeester, zijn huis en erf aan de westzijde van de Westwagestraet voor 2.400 gulden, plus een last van 420 gulden t.b.v. Philippert Wijndrecht en van 1.280 gulden t.b.v. Jan Leendertsz. De verkoper mag het uithangbord met het draagijzer meenemen.
Belendingen: Elias Quackelbeen, Gerrit Jansz, stoofmaecker, de straet, Pieter Jorrisz.
- machtiging of procuratie Datum 20/05/1632 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 137 Aktenummer/Blz. 365/519 Notaris Arnout Wagensvelt
Inhoud
mr Jacob Kint, schermmeester machtigt zijn zwager Damis Verlou te Dordrecht, om voor schepenen aldaar namens hem, als erfgenaam van Lijntgen Jansdr de Heer, in eigendom over te dragen aan Anthony Jongtijs te Dordrecht de helft van een huis en erf genaamd de Vlaston staande bij de Wijnbrug aldaar.

- Aktesoort leveringscontract Datum 15/02/1637 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 86 Aktenummer/Blz. 49/91 Notaris Jan van Aller Az.
Inhoud
Arent Bisschop brouwer in de Halve Maen, sluit een overeenkomst met
Abraham 't Kint biersteecker Ravesteyn, dat hij in het vervolg alleen bier van hem zal mogen afnemen als borg stelt zich mr. Jacob 't Kint capitein en schermmeester.
- Aktesoort koop en verkoop Datum 28/01/1640 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 133 Aktenummer/Blz. 143/268 Notaris Arnout Wagensvelt
Inhoud
Mr. Jacob 't Kint, schermmeester, verkoopt aan Daniel van Vlierden 9 stucken brandewijnen in 436 Ĺ viertel voor 1320 gld.
- machtiging of procuratie Datum 06/12/1633 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 321 Aktenummer/Blz. 134/329 Notaris Arent van der Graeff
Inhoud
Catalina Jans, weduwe van Aernout van Wijmerbeeck uit s'Hartogenbosch, machtigt capiteijn Jacob 't Kint, schermmeester, haar zoon, om 22 gulden 4 stuivers te innen die zij nog krijgt van Dirck van Heusberg, lientenant in de compagnie van capiteijn Edi... over geleend geld, eventueel uit zijn tractement.

- attestatie of verklaring Datum 03/03/1642 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 152 Aktenummer/Blz. 368/560 Notaris Adriaan Kieboom
Inhoud
Aeltge Jansdr, vrouw van Marinus Gleijnsz in OostindiŽ, 32 jaar, Maijcken Jacobsdr, weduwe van Lucas van den Kerckhoven, statsvroedevrouwe, 65 jaar, Maycken Ariensdr, 34 jaar en Odetge Maertensdr, 20 jaar, leggen een verklaring af op verzoek van Abraham Dullaert, bailliu. Aeltge Jansdr verklaart op 24-09-1641 verkracht te zijn door Jacob Kint, schermmeester, die al herhaaldelijk vergeefs bij haar op gemeenschap had aangedrongen. Zij werd daarop zwanger. De andere, waaronder twee buurvrouwen, ondersteunen dit verhaal
- attestatie of verklaring Datum 08/01/1643 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 170 Aktenummer/Blz. 142/213 Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz
Inhoud
Op verzoek van Aeltgen Jansdr, vrouw van Marinis Galeynsz Brandt, bevestigen Mayken Jacobsdr vroetvrouw weduwe van Lucas van de Kerckhove 66 jaar, en Maertgen Thonisdr vrouw van Galeyn Jansz smit 36 jaar, dat requirante op 20 juni verlost is van een dochtertje en toen onder ede verklaart heeft dat het kind verwekt is door Jacob 't Kindt, schermmeester, nadat haar man naar Oost-IndiŽ was vertrokken. N.B.: Betreft buitenechtelijke geboorte.
- Aktesoort attestatie of verklaring Datum 09/01/1643 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 170 Aktenummer/Blz. 146/219 Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz
Inhoud
Op verzoek van Aeltgen Jansdr, vrouw van Marinis Galeynsz Brandt tegenwoordig in Oost-IndiŽ, verklaren Galeyn Jansz smith 43 jaar, en zijn vrouw Maertgen Thonisdr 36 jaar, alsmede Mayken Ariensdr jongedochter 36 jaar, bij hen inwonend is sedert ca. 4 jaar en zich gedurende deze tijd heeft gedragen als een eerbare vrouw. Voorts dat zij in de afwezigheid van haar man ongelukkigerwijs zwanger is geworden van Jacob 't Kindt, schermmeester, zoals zij in haar barensnood onder ede verklaard heeft.
- Aktesoort attestatie of verklaring Datum 16/02/1643 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 170 Aktenummer/Blz. 151/227 Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz
Inhoud
Op verzoek van Aeltgen Jansdr, vrouw van Marinis Galeynsz Brandt, legt Geertgen Hendricxdr, weduwe van Gerard Jansz, oud 40 jaar een verklaring af omtrent hetgeen haar bekend is met betrekking tot een kind dat mr. Jacob 't Kindt, schermmeester, rond Amsterdamse kermis vorig jaar bij haar requirante verwekt zou hebben. Deposante was op 23-06-1642 ten huize van Jacob 't Kindt waar eveneens notaris Willem van Aller aanwezig was.
N.B.: Betreft buitenechtelijke geboorte.
- Aktesoort machtiging of procuratie Datum 05/04/1651 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 139 Aktenummer/Blz. 20/27 Notaris Arnout Wagensvelt
Inhoud
Jacob 't Kint schermmeester als man en voogd van Aeltgen Jansdr die weduwe is van Marinis Brant die als coopman is overleden in Combelle op Ambona en Quirijn Gillisz van der Clanck luytenandt der burgerij en Willem Pietersz Top merckschipper van Rotterdam op den Briel, allen voogd over Barbara Brant dochter van Marinis Brant en Aeltgen Jansdr machtigen Adriaen Symonsz Cleyn, stuurman, die op het punt staat om met het schip Nieuw Rotterdam naar Oost-IndiŽ te gaan, om daar de uitstaande schulden van Marinis Brant te innen.
Getuigen waren Pieter Sterck kruidenier en Willem Moor.
- Aktesoort arbitrage Datum 13/07/1651 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 146 Aktenummer/Blz. 22/211 Notaris Arnout Wagensvelt
Inhoud
Barent Hollaer, schepen van Schiedam, en notaris Wagensvelt als arbiters, uitspraak doende in een geschil tussen mr. Jacob 't Kint, schermmeester, en Quiryn Gillisz van der Clancq, luytenandt van de burgerye, over de betaling van 125 gulden voor 5 jaar soldij wegens het oefenen van het volk van laatsgenoemde, bepalen dat Van der Clancq aan 't Kint 16 pond vlaems zal betalen onder aftrek van zekere kosten. Partijen verklaren zich akkoord met deze uitspraak en regelen aansluitend de vereffening van nog enige openstaande bedragen, waarbij betrokken zijn: Barbara Brants, dochter van de huidige vrouw van Jacob 't Kint en van wijlen Marinis Brant, haar vorige man;
Pieter Jaspersz en Adriaen Egbertsz te Dordrecht die aan Marinis Brant geld hadden geleend toen hij naar Oost-IndiŽ vertrok; de weduwe van Teun den Boer, Pieter Sterck en N.N. van Dueren.
- testament Datum 28/08/1651 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam
Inventarisnummer 130 Aktenummer/Blz. 76/209 Notaris Arnout Wagensvelt
Inhoud
Jacob Kint, schermmeester, en zijn vrouw Aeltge Jansdr maken een wederkerig testament.
Jacob Kint wordt benoemd tot voogd over Barbara Brants, dochter uit haar huwelijk met Marinis Brant
- schermmeester Jacob Kindt, weduwnaar van (1637), otr/tr. Rotterdam 10/26-05-1637 Elisabeth van der Heijde (Liesbeth Abrahamsz), weduwe van Jan Bordels (1637), begr. Rotterdam 18-09-1644 (wonende Lombardstraat), tr. Annetje van Wijnsz, begr. Rotterdam 19-12-1649.

Kinderen eerste huwelijk:
1. Tanneken, ged. Dordrecht nov 1619, dochter van Jacob Thomas {Kint}en Hillegont Cornelis.
2. Cornelia, ged. Dordrecht febr 1622, dochter van Jacob Tonisz en Hillegont Cornelis Praem.
3. Hendricxken, ged. Dordrecht juni 1623, dochter van Jacob Thomassz {Kint}en Hillegont Cornelis.
4. Cornelis, ged. Dordrecht juil 1625, zoon van Jacob Thomassz {Kint}en Hillegond Cornelis.
5. Cornelia, ged. Dordrech okt 1627, dochter van Jacob Linten en Hillegont Cornelis.

Kind relatie met Aeltge Jansdr (later tweede huwelijk):
1. dochter, geb. Rotterdam 20-6-1642, buitenechtelijke dochter van Aeltge Jansdr en Jacob 't Kindt (schermmeester).
2. Tomas Kint, ged. Rotterdam 14-1-1652 (get. Pieter Sterck, Lijsbet Sterck, Cornelija Kint), zoon van Jacob Kint en Aeltge Jans.

Kinderen eerste huwelijk Aeltge Jansdr :
1. Barbara Brants.