RAETS
Venlo, Dordrecht, Den Haag, Delft

zie ook:  http://www.xs4all.nl/~rude/ruud/genea.html  (Sevenum)
 http://members.chello.nl/~f.dejonge/raats.htm  (een andere geslacht Raats)

Voor nadere inlichtingen over deze en andere families Raedts Raets en Raats.
(w.raedts@planet.nl)

I. Evert Raets, geboren rond 1570.
NB.
-
Over de afkomst van Evert Raets is niets bekend.
Hij zou een zoon kunnen zijn van Reinerus Raetz en Ida N.N. uit het nabij Venlo gelegen Sevenum.
Uit dit echtpaar werden tussen ongeveer 1560 en 1575 in Sevenum tenminste zes kinderen geboren. (Sybilla, Geisbert, Arnoldus, Nicolaas, Quirinus en Andreas).
Nicolaas Raets is in 1624 getuige bij het huwelijk van Evert Raets in Venlo.
Kinderen van Quirinus Raets worden in Venlo gedoopt.
Tengevolge van de Priestervervolging tijdens de 80 jarige oorlog, met name op het platteland, weken veel dorpelingen uit naar Venlo.
Een relatie van Evert Raets met de Maastrichtse (Val Meer) of de Vlijtingse (Rosmeer) familie Raedts is echter ook niet uitgesloten. In deze families komen diverse militairen voor (Nijmegen, Deventer).

II. Reinier Raets (Reijnier Evertsen Raets), geb. rond 1600, kleermaker (Venlo) en herbergier (Rode Leeuw, Dordrecht), wonende te Venlo en te Dordrecht (na 1630), begr. Dordrecht 14-10-1663, tr. (1) Venlo 15-1-1624 Ida Jans/Ida Huijskens, geb. rond 1602, begr. Dordrecht 6-6-1656, otr. (2) Dordrecht 23-10-1657, otr. Delft 29-9-1657 Catharina van der Sluis, begr. Dordrecht 18-3-1663, weduwe van Adriaen Lambertsz. van der Wier (overl. voor 1657).
NB.
-
Op 25 februari 1630 verklaren Jan Jansz. van Bebber, kleermaker en Pieter Severijns, schoenmaker, beiden van Venlo, wonende te Dordrecht, dat Reijnier Evertsen Raets, kleermaker te Dordrecht, gedurende zes jaar als meester kleermaker heeft gewerkt in Venlo.
In 1631 is hij "borger van Dordrecht".
In 1638 wordt Reinier Raets genoemd als "koekenbakker".
In 1638 koopt Reijnier het pand "de Dorreboom"in de oude Breestraat. In 1645 verkoopt hij het weer.
Vanaf 1641 is Reinier Raets herbergier, na 1646 is hij berbergier van de "Rode Leeuw" (bij 't Groote Hooft).

- Katharina van der Sluijs, tr. Adriaen Lambrechtsz. van der Wier.
1. Willem, ged. Delft 18-7-1632 (get. Jan Pietersz. Lovers, Ariaentge Krijnen van Wijck, Marijken van der Sluijs).
- [http://piweb.getty.edu]
eigenaar: Raets, Reijner (herbergier inden Rooden Leeuw)
datum: 20 October 1663 [Inventory of the estate of the late Reijner Raets, "herbergier inden Rooden Leeuw."]
1. schilderij CUYP, BENJAMIN GERRITSZ. -  Pauwels bekeringh; On the way to Damascus Christ appears to Saul, who falls from his horse and is blinded by the light (Een schilderije van Pauwels bekeringh door Benjamijn Cuijp)
2. [ANONYMOUS] - Conterfeytsels van Reynier Raets (Twee Conterfeytsels van Reynier Raets en Ida Jans Huyskens Zan)
3. [ANONYMOUS] -  Conterfeytsel van Ida Jans Huyskens Zan (Twee Conterfeytsels van Reynier Raets en Ida Jans Huyskens Zan)
4. [ANONYMOUS] -  Een Contrefeytsel Euert neeff
5. [ANONYMOUS] - De Passie Christij (Een schilderije vande passie Christij met twee deuren)
6. [ANONYMOUS] - Een Bancquet daer jn een Creest
7. [ANONYMOUS] - De geboorte Christij (Een groote schilderije vande geboorte Christij)
8. [ANONYMOUS] - Een herder met een herderin voorde schoorsteen
9. [ANONYMOUS] - Een koy met een vogelken daerin
[Item 0001a from Archival Document N-1554 (Raets)]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 195)]

Uit het eerste huwelijk:
1.
Evert Raats, geb. Venlo rond 1624, volgt IIIa.
2.
Neeltien/Neeltge/Pieternella Raets, geb. Dordrecht rond 1630, volgt IIIb.
3.
Hermannus Raedts, geb. rond 1638, volgt onder IIIc.
4.
Elisabeth/Lijsbeth Raets/Raest/Ras/Raats, geboren rond 1640, volgt onder IIId.
5. N.N., geb. voor mei 1642, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 7-5-1642 ("een kint van onder de arm van Reijnier Raets in de Brestraet").

IIIa. Evert Raats, geb. Venlo rond 1624
, j:m: van Vendeloo wonende bij 't Grote Hooft (1656), schrijnwerker, begr. Dordrecht 19-6-1673, otr/tr. Dordrecht 2/18-4-1656 Marijken Zegers van Duynen, ged. Dordrecht 9-1-1631, j:d: van Dordrecht wonende in de Marienbornstraet, begr. aldaar 13-10-1693, dochter van Seger Hendriksz. van Duynen en Neeltje Claas.
NB.
- In 1661 wordt Evert genoemd als meester Schrijnwerker, borger deser stede, oud 37 jaren.
- In 1665 wordt Evert vermeld als tavernier in de herberge van de Rode Leeuw aan het Grote Hooft.
- 1667: Evert Raats bij het Grote Hooft in de Voorstraat.
- Bij overlijden: een baer inden Roode Leeuw bijt Groot Hoof voor Evert Raets, eens luiens.
-
De ouders van Marijke waren mogelijk afkomstig van Gennep.
- Bij overlijden: een baer voor de weduwe van Evert Raets Maeike Segers eens luijens en een quartier overluijdens.

Uit dit huwelijk:
1.
Yda Raats, ged. Dordrecht 1-10-1656, op 19 april 1682 en 17 mei 1682 met attestatie naar Leiden, otr. Dordrecht 8-3-1682, tr. Papendrecht 22-9-1682 Johannes Casier, boekverkoper, wonende te Leiden.
2. Neeltje Raats, ged. Dordrecht 2-9-1657, begr. aldaar 2-2-1689 (een baer aent groot Hooft voor een dochter van zalr. Evert Raets, eens luiens.).
3. Johannes Raats, ged. Dordrecht 18-8-1658, volgt IVa.
4. Seger Raats, ged. Dordrecht 8-2-1660, volgt IVb.
5. Evert Raats, ged. Dordrecht 18-12-1661, begr. aldaar 18-6-1662 (een kint onder den arm van Eevert Raets en schrijnwercker bij het Grot hoft).
6. Reijnier Raats, ged. Dordrecht 26-8-1663, volgt IVc.

IIIb. Neeltien Raets (Neeltge/Pieternella), geb. Dordrecht rond 1630, wonende te Dordrecht (Grote Hooft), overleden rond 1658, otr/tr. Dordrecht 22-9-/8-10-1652 Anthoneij Aertsz. Fockert/de Focker, geb. Heusden rond 1625, bakker, overleden rond 1664; hij otr. (2) Dordrecht 13-7-1659, tr. Papendrecht 27-7-1659 Maria van der Wiel, weduwe van Marcellis de Haen (overleden voor 1659).
NB.
- In 1664 is nog slechts een (wees)kind van Neeltjen in leven.

Uit dit huwelijk:
1. Gertruijt Fockert, ged. Dordrecht 24-11-1653.
2. Ida Fockert, ged. Dordrecht 12-7-1656, overl. voor 1657.
3. Yda Fockert, ged. Dordrecht 8-7-1657.

IIIc. Hermannus Raedts, geb. rond 1638
, jongman woonende over d' Colfstraat, chirurgijn, begr. (Grote Kerk) Dordrecht 26-11-1723 (Harman Raadts bij de Beurs met koetse een boven 't getal), otr/tr. Dordrecht 27-7-/12-8-1659 Cornelia Jacobs van der Meer, geb. rond 1640, jonghedogter woonende op ??, begr. (Grote Kerk) Dordrecht 7-8-1732 (Cornelia van der Meer wed van Mr Herman Raats in de Wijnstraat bijde Beurs met een koets boven de ordinare; laat kinders na).
NB.
- Op 21 september 1655 wordt een notariele akte opgemaakt waarbij Hermannus op 17 jarige leeftijd in dienst treedt bij mr. Koenraet van Trier, chirurgijn, om het vak van chirurg te leren. In 1659 woonde hij aan de Colffstraat. Mogelijk is hij de Herman Raats die in 1717 getuige is bij het huwelijk van Pieternella Raats.
- Bijlage E Lijst van pestmeesters; Herman Raads Datering: 1688 - 1723 (archiefnr. 23).

Uit dit huwelijk:
1. Ida Raedts, ged. Dordrecht 7-10-1661, volgt IVd.
2. Jacob Raedts, ged. Dordrecht 3-3-1664, overl. voor 1673.
3. Wilmijntje Raedts (
Willemijn Raats), ged. Dordrecht 25-7-1666, j:d: van Dordrecht geass met desselfs vader, 4 april 1694 naar Amsterdam (Willemeijntje Raets j:d: bij de Beurs vertrokken naar Amsterdam), otr/tr. Dordrecht 6/22-9-1693 Jan Mattijssen Bo..., j:m: van Amsterdam geass met desselfs moeder.
4. Cornelis Raedts, ged. Dordrecht 1-2-1669.
NB.
-
Mogelijk is hij de Cornelia Raats, op 19-22 juni 1698 met attestatie naar Rotterdam.
- Op 23 januari 1700 wordt in Rotterdam begraven Knelis van Raats

5. Johanna Raedts, ged. Dordrecht 19-4-1671,
begr. Dordrecht (Grote Kerk) 10-2-1711 (begraven Johanna Raats den ouders leven nogh).
6. Jacob Raedts/Raed/Raets, ged. Dordrecht 20-12-1673, volgt IVe.
7. Petronella Rae(d)ts, ged. Dordrecht 7-9-1676
, j:d: van Dordrecht woont bij de Beurs geass. met Cornelia van der Meer haer moeder en bij mondelingh consent van Herman Raets haer vader,  begr. (Grote Kerk) Dordrecht 24-1-1719 ('t lijk van Juffr Pieternella Raets huijsvrou van "Siwijr" Johannis "Kesmaest" woonende ontrent 't Kruijs met koets en boeten ......??????.....), otr/tr. Dordrecht 5/21-12-1717 Johannes Hesmer, jongman van Dordregt, coopman, binnen dese stadt, woont in de Kannekoopersbuurt.
8. Elisabeth Raedts, ged. Dordrecht 29-3-1679, volgt IVf.
9. Reijnier Raedts/Raats, ged. Dordrecht 29-9-1681
, volgt IVg.
10. Maria Raedts, ged. Dordrecht 30-4-1685, jongedogter van Dordregt woont bij de Beurs geassisteerd met Cornelkia van der Meer haer moeder en bij mondelingh consent van Reijnier Raets haer vader, begr. (Grote Kerk) Dordrecht 31-3-1739 (Juffr Marija Raats huijsvrou van Hr Johannis Kuijter op de Voorstraat ontrent den Turffstijger; laat geen kinderen na met 1 koets bove ordinare), otr/tr. Dordrecht 4/20-4-1717 Johannes Kuijter, ged. Dordrecht 22-4-1682, jongman van Dordregt woont buijten de Vriesespoort geassisteert met Maria van Norenberg laests wed Hendrik Cambij zijn moeder.
NB.
- Maria Joris (van Norenberg), j:d: van Dordregt wonende buijten de Jorispoort (1679), wed van Johannes Kuijters wonende buijten de Vriesepoort (1682), wed van Gerrit Dirckse wonende buijten de Vriesepoort (1689), otr. (1) Dordrecht 14-5-1679 Johannes Cuijter, j:m: van Dordrecht wonende in de Cannecopersbuurt, schipper, otr. (2) Dordrecht 15-11-1682, tr. Zwijndrecht 29-11-1682 Geerit Dirxs, j:m: woont bij de Kerckstraet, otr. (3) Dordrecht 17-7-1689, tr. Maasdam 31-7-1689 (volgens att van dear) Hendrik Cambij, j:m: van Bleijehout(?) wonende buijten de Vriesepoort.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maijcken, ged. Dordrecht 18-4-1680.
2. Johannes, ged. Dordrecht 22-4-1682.
Uit het derde huwelijk:
1. Teuntje, ged. Dordrecht 21-4-1690.
2. Joris, ged. Dordrecht 29-6-1691.
3. Joris, ged. Dordrecht 30-9-1692.


IIId. Elisabeth Raets (Lijsbeth Raest/Ras/Raats), geb. rond 1640
, j:d: van Dordregt wonende aen 't Grote Hooft, weduwe van Pieter Wilhms van de Graeff woond op de Boom (1676), wed van Dordrecht van Arij Denijse van Dongen wonende op den Boom (1680), overl. voor 1688, otr/tr. (1) Dordrecht 7/21-5-1662 Pieter Wilhms van de Graef, j:m: van Dordregt, schippersgast wonende in de Hermesuijsstraet, otr/tr. (2) Dordrecht 12-4/3-5-1676 Arie Denijssen van Dongen, wedn woond aen de Rietdijck, schipper, otr/tr. (3) Dordrecht 21-7/9-8-1680 Pieter Eijkens, j:m: van St Nicolaas in Vlaanderen, weduwnaer van St Nicolaas wonende in de Wijnstraat (1688), schilder, begr. (Augustijnenkerk) Dordrecht 24-3-1695 (Pieter Eyckens); hij otr/tr. (2) Dordrecht 4/25-1-1688 Eva Gutsz/Godtskin, j:d: woon op de N. Have, begr. (Augustijnenkerk) Dordrecht 13-5-1728 (Eva Gutse wed Pieter Eyken).
NB.
- begr. (Augustijnenkerk) Dordrecht 1-5-1699 (Denijs van Dongen).

Uit het eerste huwelijk:
1. Jannichie, ged. Dordrecht 23-11-1663.
2. Ida, ged. Dordrecht 6-11-1665.
3. Willem, ged. Dordrecht 4-11-1667, overl. voor 1669.
4. Willim, ged. Dordrecht 23-8-1669.
5. Reijnier, ged. Dordrecht 26-7-1671, overl. voor 1673.
6. Reijnier, ged. Dordrecht 11-1-1673.

Uit het derde huwelijk:

1. Pieter, ged. Dordrecht 17-7-1684. 

Kinderen tweede huwelijk van Pieter Eijckens:
1. Catharina, ged. Dordrecht 13-7-1689.
2. Pieter, ged. Dordrecht 9-4-1692.
3. Dirk, ged. Dordrecht 30-.-1695.

IVa. Johannes Raats, ged. Dordrecht 18-8-1658, chirurgijn, begr. aldaar 3-2-1711, otr. Den Haag 26-5-1681 Johanna van Nederveen, geb. rond 1660, begr. Dordrecht 15-9-1710.
NB.
-
Mogelijk leerde hij het vak van chirurgijn van zijn oom Hermannus.
- Hij vertrekt in 1680 op 32 jarige leeftijd naar Den Haag.
- begr. Dordrecht (Grote Kerk) 11-8-1708 meederjarigh kint van Johannis de Raadt buijten  de Vuijlpoort.
Uit dit huwelijk:
1. Everardus Raats, ged. Den Haag 1-11-1682 (get. Maria de Raets en Pieter Nederveen), overl. na 1692 (
Hij wordt genoemd in het testament van zijn grootmoeder Maijken van Duijnen. Deze Evert zou de vader kunnen zijn van Jan Raets, geboren rond 1716, die de stamvader is van de Herwen Aerdtse tak.), volgt Va.
2. Gijsbertus Raats, ged. Den Haag 25-12-1683 (get. Willeboort van Nederveen en Anna Rijshoek (wed. Gijsbert Nederveen)).
3. Zegerardus Raats, ged. Den Haag 8-4-1685 (get. Welbart van Nederveen en Maria Raets).
4. Johannis Adrianus Raats
, ged. Den Haag (get. Adriaen van Heusden en Maria Raets),
overl. Den Haag ca. 1-11-1762, tr. (Losd uinse kerk) Den Haag 4-5-1732 Anna Elisabeth Loens, geb. Den Haag rond 1690, weduwe van Gerrit van Leeuwen (overl. voor 1732).
5. Maria Raats, ged. Den Haag 21-9-1687 (get. Segert Raets en Maria Raets).
6. Reijnier Raats, ged. Den Haag 3-11-1688 (get. Segert Raats en Anna Rijshoek (wed. Gijsbert van Nederveen)), volgt Vb.
7. Anna Maria Raats, ged. Den Haag 18-12-1691 (get. Cornelis van Wijk en Maria van Wijk).
- Mogelijk is zij de Maria Raats die op 1 maart 1764, 73 jar oud, wordt begraven.

8. Gijsbertus Heijmanus Raats, ged. Den Haag 1-3-1693 (get. Hijmen van Nederveen en Maria van Nederveen), volgt Vc.

IVb.
Seger Raats, ged. Dordrecht 8-2-1660, j:m: van Dordrecht wonende bij 't Groothooft, otr. Dordrecht 2-11-1687 (met att van 's-Gravenhage) Anna Maria van Brussel, geb. rond 1665, j:d: van 's Hertogenbosch woonende tot 'sGravenhage.
Uit dit huwelijk:
1. Evert Raats, geb. rond 1688, overl. na 1692 (Hij wordt genoemd in het testament van zijn grootmoeder Maijken van Duijnen).
2.
Gilles Raats, ged. Den Haag 23-10-1691 (get. Johannis Raats en Catharina van Brussel).
3. Maria Raats, ged. Den Haag 14-12-1692 (get. Johannes Raats en Johanna Raats), overl. ca. 1-3- 1764.

-
Zij zou de Maria Raats kunnen zijn die op 1 maart 1764, 73 jaar oud, in Den Haag wordt begraven.
4. Wilhelmina Raads, ged. Dordrecht 25-3-1695.
5. Zegerardus Raats, ged. Rotterdam 20-9-1696.
- Op 12 juli 1697 wordt in Rotterdam begraven een kind van Seger Raats.

IVc. Reijnier Raats, ged. Dordrecht 26-8-1663
, j:m: van Dordrecht geassisteert met Mr. Hermanus Raets desselfs oom, tavernier, overl. voor 1701, otr. Dordrecht 30-8-1693, tr. Dubbeldam 13-10-1693 Elisabeth/Lijsbeth Waalpot (Waelpot), ged. Dordrecht 24-2-1672, j:d: van Dordrecht geassisteert met desselfs moeder (1693), wed van Reijnier Raats van Dordt woont bij 't Groothooft (1701), overl. na 1701, dochter van Laurens Laurensz. Waelpot (opper-brouwer-gast) en Dircksje Toegoet; zij (2) otr/tr. Dordrecht 10/26-4-1701 (att. te vertoonen), otr. Delft (Nieuwe Kerk) Delft 9-4-1701 Nicolaas Westerhoven, wedr van Delft.
NB.
-
Dodenregister van de weeskamer: 10-05-1700, Reijnier Raets bijt Groothooft
Bij testament van 1692 erft hij het ouderlijke huis genamd de Roode Leeuw, stande ende geleghen omtrent het Grote Hooft.
Na zijn eventuele overlijden zullen zijn broers Johannes en Zeger het huis erven.
1695, Reijnier Raets, tavernier en borger deser stede.

- Nicolaus Westerhoven, tr. Delft 4-10-1670 Louijse Chauvin.
- Nicolaes Lilius van Westerhoven, overl. voor 1693, tr. Anna Lameter, begr. Delft (Oude Kerk) 30-4-1693. 
- Nicolaas Westerhoven, tr. Delft 20-8-1695 Catharina van der Piet(h), begr. Delft (Nieuwe Kerk) 28-2-1701.
Kinderen:
1. Nicolaas, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 23-1-1701 (get. Christiaan IJserloo, Lowijsie Westerhoven, Sijtie van der Maas).
- Klaas Westerhoven, begr. Delft 7-2-1747 (Nieuwe Kerk).
Uit dit huwelijk:
1. Maijke Raats, ged. Dordrecht 15-10-1695, volgt Vd.
2. Laurentius Raats, ged. Dordrecht 4-10-1697.
3. Reijnera Raats, ged. Dordrecht 10-5-1700,
begr. (Grote Kerk) Dordrecht 13-3-1779 (Juffr Rijnira Raats ongehuwt op 't Vrouwenhuis met 3 koetzen extra, eerste boete/s morgens 1/2 uur/s middags 1 1/2 uur luijen).

IVd. Ida Raedts, ged. Dordrecht 7-10-1661, jonge dochter van Dordregt wonende aan de Hooftsteeg,
begr. (Grote Kerk) Dordrecht 27-8-1722 (Juffr Yda Raets huisvr van Jakob Koene woont bij de Beurs een koets bove de ordinare), otr/tr. Rotterdam 21-7/4-8-1697 Jacob Koensz., geb. rond 1660, jongeman afkomstig van Schoondijke, wonende Schie, overl. na 1722.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Coensz., ged. Rotterdam 15-12-1701 in de Halvemaenstraet (get. Herman Raets en Cornelia van der Meer).

IVe. Jacob Raedts/Raed/Raets, ged. Dordrecht 20-12-1673
, j:m: van Dordrecht, Mr. Chirurgijn, wonende bij de Roobrugh geassisteert met Hermanus Raats desselfs vader, wedn. van Dordregt woont op de Varkemart (1718), wedn. wonende tot Dordregt (1728), begr. (Grote Kerk) Dordrecht 5-10-1731 (Mr Jacob Raats in 't Kromhout beijde St Jorispoort met de ordinare koetse; laat een kind na), otr. (1) Dordrecht 25-1-1699 (getuige was Herman Raats) Susanna Smits, geboren rond 1680, j:d: van Dordrecht wonende in de Lombertstraet geassisteert met Adriana Smits desselfs moeder, begr. (Grote Kerk) Dordrecht 16-4-1717 (Juffr Susanna Smidts huijsvrou van Meester Jacop Raadts ande Roobrugh), otr/tr. (2) Dordrecht 21-8/4-9-1718 Maria van Outgaerde, jongedogter van Dordregt woont in de Weeshuijsstraet, tr. (3) Dordrecht 19-11-1728 (5/12 att. gegeven), tr. Scheveningen 6-12-1728 Johanna van Claveren, wed Johan Huttenus, wonende in 's-Gravenhage volgens att van otr van 's-Gravenhage indato den 13-11-1728, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 20-4-1747 (Anna van Klaveren wed van Jacob Raats op de Riedijkspoort; laat geen kinderen na, best. graft).
NB.
-
Johanna van Claveren is eerder getrouwd rond 1720 voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Johan Huttenus, overleden voor 1728.)
Hun huwelijk komt meermaals voor.
Ook: ondertrouw 14 november 1728, huwelijk Scheveningen 6 december 1728.

Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelia Raedts, ged. Dordrecht 29-11-1699,
?begr. Dordrecht (Grote Kerk) 1700 (kint van Jacob Raets). 
2. Adriana Rae(d)ts, ged. Dordrecht 20-12-1701
, jongedogter van Dordregt woont op de Verkemart geassisteert met Jacob Raets haer vader en Cornelia van der Meer huijsvrouw van Herman Raets haer grootmoeder, wonende te Tiel (1741), otr/tr. (1) Dordrecht 13-5/3-6-1723 (geboden gaan tot Nimweegen) Floris Cup, jongman van Maesbommel woont tot Nimweegen volgens schriftelijk consent van Gijsbert Cup en Maeijken de Cleijn zijn vader en moeder, tr. (2) ca. 1732 Gerard Verkerk, geb. rond 1695, wonende te Tiel (1741)
NB.
-
Op 26 juli 1741 wordt in Utrecht een notarieele akte opgemaakt voor het echtpaar. Zij wonen dan in Tiel.
De akte betreft enkele obligaties die Adriana als enige erfgename van haar vader in haar bezit heeft.

3. Cornelia Raedts, ged. Dordrecht 10-6-1703, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 21-6-1703 (begraven een kraamkint van Jacob Raets op de Verckemarkt).
4. Cornelia, ged. Dordrecht 14-9-1704,
begr. Dordrecht (Grote Kerk) 4-11-1705 (begraven het kint van Jacob Rads).
5. Herman, ged. Dordrecht 3-10-1706,
begr. Dordrecht (Grote Kerk) 12-10-1706 (een kind van Jacob Raats woonende aan de Roode brug)
.
6. Herman, ged. Dordrecht 6-11-1707, overl. voor 1709.
7. Harman, ged. Dordrecht 1-1-1709
, verm. begr. Dordrecht (Grote Kerk) 15-5-1710 ('t kint van meester Jacop Raadts bij de Rooie burgh).
8. Hermanus, ged. Dordrecht 25-2-1710, verm.
begr. Dordrecht (Grote Kerk) 23-6-1711 ('t kint van Jacop Raadts aan de Roobrugh, vader en moeder leve)
.
9. Cornelia, ged. Dordrecht 19-4-1711,
begr. Dordrecht (Grote Kerk) 29-8-1712 ('t kint van Meester Jacop Raadts op de Verckemart bij de Roobrugh, vader en moeder leven).
10. Cornelia Hermina, ged. Dordrecht 28-2-1714,
begr. Dordrecht (Grote Kerk) 13-8-1714 ('t kint van Meester Jacop Raadts aen de Roo brugh vader en moeder leve).
11. Herman Jacob, ged. Dordrecht 10-9-1715,
begr. Dordrecht (Grote Kerk) 16-9-1715 ('t kint van Jacop Raadts aende Roo brugh vader en moeder leev).

IVf.
Elisabeth Raats, ged. Dordrecht 29-3-1679, j:d: van Dordrecht woont bij de Beurs geass. met haar vader, begr. (Augustijnenkerk) Dordrecht 2-10-1730 (Elisabeth Raets wed Hend(rik) van Heck/graf 167), otr/tr. Dordrecht 8/22-8-1706 Hendrick van Heck, j:m: van Dordrecht woont in de Vriesstraet geass. met Gerrard van Duijnen desselfs aengehoude vader (1703), wedn van Catharina Elisabeth van Vrijbergen (1706), in de Vriesestraat geass met sijn moeder (1706).
NB.
- Hendrick van Heck, j:m: van Dordrecht woont in de Vriesstraet geass. met Gerrard van Duijnen desselfs aengehoude vader, otr/tr. Dordrecht 15-4/1-5-1703 Catharina Elisabeth Vrijbergen, j:d: van Dordrecht woont ontrent de Vuijlpoort geass. met Pieter de Jongh desselfs neeff.
Kind:
1. Pieter, ged. Dordrecht 19-4-1704.

Uit het huwelijk:
1. Hermannus, ged. Dordrecht 29-5-1707, overl. voor 1712.
2. Anna, ged. Dordrecht 14-12-1708, tr. Dordrecht 23-1-1729 Leendert de Voogt, ged. Dordrecht, overl. tussen 1735 en 1770.
3. Cornelia, ged. Dordrecht 2-11-1710.
4. Hermannus, ged. Dordrecht 15-11-1712.
5. Pieter, ged. Dordrecht 7-3-1717.
6. Hermina, ged. Dordrecht 11-12-1718.

IVg. Reijnier Raedts/Raats, ged. Dordrecht 29-9-1681, j:m: van Dordrecht woont aende Vuijlpoort geass met sijn vader, wedr van Dordrecht woont ontrent de Vuijlpoort geassisteert met sijn vader (1710), begr. (Grote Kerk) Dordrecht 30-5-1718 (Meester Reijnier Raets bij de Vuijlpoort), otr/tr. (1) Dordrecht 14/20-8-1707 Anna Machemius, j:d: van Dordrecht woont buijten de Sluijspoort geass. met haer moeder, otr/tr. (2) Dordrecht 12/26-1-1710 Cornelia van Wingertstraaten, j:d: van Dordrecht woont op de Kalckhaven geassisteert met haar moeder.
NB.
- begr. (Grote Kerk) Dordrecht 20-2-1719 't meerderjarig kint van de wed van Mr Reijnier Raets bij de Vuijlpoort

Uit het tweede huwelijk:

1. Cornelia, ged. Dordrecht 29-3-1711.
2. Abraham, ged. Dordrecht 8-10-1713.

Va.
Everardus Raats, ged. Den Haag 1-11-1682, tr. Aagje Tuynvaart, geb. rond 1690.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Gijsbertus Raats, ged. Den Haag 18-10-1724 (get. Gijsbertus Heijmanus Raats en Johanna Nebbeling)
.

Vb. Reijnier Raats, ged. Den Haag 3-11-1688 (get. Segert Raats en Anna Rijshoek (wed. Gijsbert van Nederveen))
, overl. Den Haag rond 13-1- 1713 (overlijdt: Renier Raats, betaald aan impost fl 3,-), otr/tr. Den Haag 26-4-1711/10-5-1711 Apolonia Overduyn, ged. Den Haag 4-5-1688, dochter van Jan Albertsz Overduin en Trijntje Leendertsdr. Halverbout.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Raats, ged. Den Haag 23-3-1712 (get. Johannes Raats en Apolonia Blankenberg), overl. Den Haag ca 12-4-1715.
-
Begraven wordt Johan Raats. Het is niet zeker of het deze Johannes betreft. Meestal is de vermelding "kind van....". Mogelijk ook is hier bedoeld Joannes, echtgenoot van Anna van Nederveen.


Vc.
Gijsbertus Heijmanus Raats, ged. Den Haag 1-3-1693, stadsschoolmeester, begr. aldaar 21-7-1763 (opstopping van water), otr/tr. (1) Den Haag 4/18-5-1727 Johanna (Adriana) Nebbeling (Nibbeling), geb. Den Haag rond 1700, overl. voor 1736, dochter van Arend Nibbeling en Alida Splinter, tr. (2) Delft 7-7-1736 Alida Ockers, ged. Delft 23-5-1713.
NB. 
- Anthonij MARGADANT, tr. (1) op 02-08-1733 te Scheveningen (getuigen: religious) met Magtelt BONGAARS, tr  (2) op 31-10-1734 te Scheveningen (getuigen: religious) met Maria ROSMULLER, 17 jaar oud.
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk:
1. Gijsbertus Hermanus MARGADANT, gedoopt op 27-02-1757 te 's Gravenhage ,ZH (getuigen: Gijsbertus Heijmanus/Raats/ Alida/Okkers, zijn huisvrouw). (www.hfh.nl/fam/KUNEMA1.HTM)

Uit het eerste huwelijk:
1.
Alida Raats, ged. Den Haag 27-10-1728 (prot.) (get. Simon Hofmijn en Johanna Nebbeling (echtg.)), overl. Den Haag 15-12-1786, begr. Groote Kerk, otr. Scheveningen 4-11-1753, tr. Den Haag 18-11-1753 Pieter de Wilt ook genaamd de Witt, geboren rond 1725.
2. Geertrui Raats, ged. Den Haag 7-9-1732 (get. Alida Nibbeling en Izaak Nibbeling).
3. Hermijnthie Raats, ged. Den Haag 25-12-1735 (get. Hermanus Pals en Alida Nibbeling (echtg.)), mog. overl. ca. 6-3-1736.
Uit het tweede huwelijk:
1. Johanna Maria Raats, ged. Den Haag 1-10-1738 (get. Johanna Maria Raats), overl. Den Haag 9-3-1809 (woont Beulslop, begraven Noorderkerkhof).
2. Johannes Adrianus Raats, ged. Den Haag 22-11-1739 (get. Johannes Adrianus Raats en Johanna Elisabeth Loens (echtg.)), volgt VI.
3. Johanna Elisabeth Raats, ged. Den Haag 20-8-1741 (get. Joannes Adrianus Raats en Johanna Elisabeth Loens (echtg.)), overl. Den Haag 24-12-1744.
4. Reinier Raats, ged. Den Haag 23-7-1751 (get. Joannes Adrianus Raats en Johana Elisabeth Loens (echtg)), overl. Den Haag 24-4-1799 (begraven in de Groote Kerk. Overleden aan "borstkwaal").


[? waarschijnlijk Harmanus Raats, geb. Den Haag rond 1737, tr. (1) N.N., overleden voor 1781, tr. (2) Rotterdam 29-7-1781 Margaretha van der Velde, geb. Rotterdam rond 1745.]
[?
waarschijnlijk Hendrina Raats, geboren rond 1738, otr/tr. Rotterdam 5/20-5-1759 Willem Schilders, geb. Gelderop.]

Vd. Maria Raets, j:d: van Dordrecht woont bij het Groothooft geassisteert met Elizabeth Waelpot eerst wed Reijnier Raets en laetst wed Nicolaes Westerhoven haer moeder, begr. (Grote Kerk) Dordrecht 16-8-1735 (Juffr Marij Raats huijsvrouw van Mr Bathomeus de Toete le Mond bij het Groothooft laat kinderen na, met een koets boven ordenare), otr/tr. Dordrecht 24-11/12-12-1723 Bartholomeus de Tout le Monde, jongman van Dordrecht woont bij de Vuijlpoort bij schriftelijk consent van Adriaen Tout le Monde zijn vader; hij otr. (2) Dordrecht 13-2-1740 Metje Quinting.
Kinderen:
1. Reinier, ged. Dordrecht 11-8-1726.
2. Adrianus, ged. Dordrecht 21-12-1728.
3. Bartholomeus, ged. Dordrecht 16-2-1730.
4. Elizabeth, ged. Dordrecht 30-5-1731.
5. Aernoud, ged. Dordrecht 28-9-1732.
6. Laurens, ged. Dordrecht 10-11-1733. 
Kinderen uit tweede huwelijk met Quinting:
1. Margarita, ged. Dordrecht 24-1-17...
2. Jacobus, ged. Dordrecht 6-2-1743.

VI. Johannes Adrianus Raats, ged. Den Haag 22-11-1739, begr. Den Haag 31-3-1781 (Begraven wordt "Johannes Adrianus Raats, 44 jaar. Begraven in de Groote kerk. Overleden aan "Verstopping in de ingewanden"), otr/tr. Den Haag 5/19-1-1766 Jannetje van Koevenhoven, ged. Den Haag 23-8-1744, begr. Den Haag 27-8-1801.
Uit het huwelijk:
1. Dirk Raats, ged. Den Haag 29-1-1766 (get. Martinus Koevenhoeven en Elisabeth Koevenhoeven), soldaat (bij huwelijk), otr/tr. Den Haag 22-3/5-4-1795 (voor de kerk (ger.)) Adriana de Wit, geb. rond 1768.
2. Gijsberta Hermina Raats, ged. Den Haag 23-12-1767 (get. Dorothea Koevenhoven), overl. Den Haag 16-11-1770 (teering).
3. Gijsbertus Heijmanus Raats, ged. Den Haag 24-9-1769, otr/tr. Den Haag (Scheveningse kerk) 12/26-4-1807 Maria van de Gevel, geb. Breda rond 1780.
4.
Pieter Raats ged. Den Haag 12-7-1772 (get. Dorothea Koevenhoeve), bediende, overl. Scheveningen 2-11-1835, otr/tr. Scheveningen 9/23-1-1803 Martina van Kampen, ged. Den Haag 3-6-1770, overl. Scheveningen 3-9-1844.
5. Maria Raats, ged. Den Haag 13-2-1774 (get. Dorothea Koevenhoeve (echtg. Adam Jacob Peltaars)).
6. waarschijnlijk N.N. Raats, geb. 5-11-1780, overl. Den Haag 5-11-1780, begr. Noorderkerkhof.

RIEDIJK

- Hendrick Raessen/Raassen, geb. ca. voor 1660/1665, j:m: van Dordrecht woont aen d'Rietdijck, lakenwercker, otr/tr. Dordrecht 30-7/13-8-1684 Francijntje Jans, wed van Jacob Hendrick woont in d'Hermans-huijs-straet (1684), wed van Hendrick Raets van 's-Hertogenbosch wonende in de Hermensuijsstraet geassisteert met Anna Stevens haer gebuer (1700); zij otr/tr. (3) Dordrecht 25-4/10-5-1700 Jan Scheffelt, wedn van Venloo, wonende aen de Riedijck.
Uit het huwelijk:
1. Geraerdt, ged. Dordrecht (NH) 29-1-1685.
2. Anneke, ged. Dordrecht (NH) 21-5-1687.
3. Aletta, ged. Dordrecht (NH) 12-7-1690.

- I. Geerardus/Gerrit Raats (Raets/Raas), geb. ca. 1660/65, j:m: van Dordrecht op de Rietdijk, lakenwercker, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 27-12-1736 (Gerrit Raats in de Fretten bij het Tolbruggstraatje; laat kinders na), otr/tr. Dordrecht 7/20-5-1684 Clara Hendricks/Claartje Hendricx, j:d: van Dordrecht op de Hooge Nieuwstraat, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 27-8-1744 (Klare Osselbruge huijsvrou van Gerit Raet aende Nieustraet Vest; laet kind na; in 't gemeen begrave).
NB.
- begr. Dordrecht (Grote Kerk) 19-5-1704 ('t kint van Gerrit Raets).
- begr. Dordrecht (Grote Kerk) 19-5-1704 het meerderjaarigh kindt van Geeridt Raas agter in de Kolfstraat.
Uit het huwelijk:
1. Anna Raets, ged. Dordrecht (NH) 21-5-1685, verm. overl. voor 1695. 
2. Hendrik, ged. Dordrecht (NH) 10-6-1687, verm. overl. voor 1697.
3. Gerret, ged. Dordrecht (NH) 1-2-1690.
4. Lijsbeth, ged. Dordrecht (NH) 16-5-1694.
5. Anna, ged. Dordrecht (NH) 3-10-1695.
6. Heijndrik, ged. Dordrecht (NH) 31-8-1697, volgt II.

II. Hendrik Raats
, ged. Dordrecht (NH) 31-8-1697, jongman van Dordregt woont in de Nieustraet geassisteert met Geerit Raets zijn vader, otr/tr. Dordrecht 8/24-5-1722 Maria Esselburgh, jongedogter van Dordregt woont op de Hooge Nieustraet geassisteert met Jacobus Esselbrug haer vader.
NB.
- Jacobus Esselburgh, j:m: van Dordrecht geassisteert met desselfs vader, otr/tr/ Dordrecht 25-10/16-11-1693 (troubrieff gegeven 16-8-1743) Cornelia van der Mast, j:d: van Dordrecht geassisteert met desselfs suster.
Kinderen:
1. Hendrik, ged. Dordrecht (NH) 5-3-1694.
2. Digna, ged. Dordrecht (NH) 25-1-1695.
3. Wilhelm, ged. Dordrecht (NH) 22-8-1698.
4. Marijke, ged. Dordrecht (NH) 13-3-1702.
5. Johanna Beatrix, ged. Dordrecht (NH) 24-2-1706.

Kinderen:
1. Clara
, ged. Dordrecht (NH) 3-3-1723.
2. Cornelia
, ged. Dordrecht (NH) 24-7-1725.
3. Gerard
, ged. Dordrecht (NH) 11-4-1728.
4. Jacobus
, ged. Dordrecht (NH) 19-9-1730.

- Catharina/Catrijntie Raets, geb. ca. voor 1675, j:d: van Dordrecht wonende op Rietdijck geass met Annighie Raets desselfs moeder, begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 26-1-1759 (Catrijna Raats wed van Adriaan Klijn; laat kinders na agter de luijterse Kerk/ gemeen graft), otr/tr. Dordrecht 2/23-10-1695 Adriaen Kleijn, j:m: van 't Loon op Sant geass met Jan Stevense sijn goede bekende.
NB.
- Zie: http://www.vrooij.com/Brands/brands.htm 

Kinderen:
1. Jenneke Kleyn, ged. Dordrecht 25-4-1696, begr. aldaar 20-1-1762, tr. Willem Rutten, ged. Dordrecht 17-9-1694, begraven aldaar 21-9-1753.
2. Adriaen, ged. Dordrecht 4-3-1704
3. Gerrit, ged. Dordrecht 25-12-1706.
4. Pieter, ged. Dordrecht 3-6-1709.

-
I. ??

IIa. Anna Raadts, j:d: van Dordregt woont aende Rietdijck geassisteert met Louijsie Raets haer suster, begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 5-3-1750 (Anna Raats wed Hendrick Smits; laat kinderen na bij de Vervolde Graft in de frette.), otr/tr. Dordrecht 13/27-4-1704 Hendrick Hendrickse (Smits), j:m: van Ossenbrugge woont aende Beurs geassisteert met Gerrit Raets sijn goede kennis, overl. voor 1750.
Kinderen:
1. Anna, ged. Dordrecht 25-11-1704.
2. Hendrik, ged. Dordrecht 22-12-1706.

IIb.
Louijsie Raets, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 26-1-1733 (Louisa Raats wed van Pieter de Coning op den Rietdijck; laat geen kinders na; 't beste. graft), tr. Pieter de Coning, overl. voor 1733.

- begr. (Grote Kerk) Dordrecht 28-4-1785 Cornelia Dupper huisvrouw van Hendrik Raats op de Voorstraat bij de Dolhuijsstraat; laat geen kinders na met 2 koetsen extra (luijen 3/4 uur)
- begr. (Grote Kerk) Dordrecht 21-9-1782 't dootgekome kint van De Hr Hendrik Raats op de Voorstraat bij de Vuijlpoort ouders leven met volk er agter.

OVERIG DORDRECHT

- Hendrik Raats, wedn geboren te Rotterdam woont te Naemen, otr/tr. Dordrecht 10/31-5-1763 (geboden gaan te Naamen) Maria van der Vijlen, j.d. geboren te Nieuwbeijerland woont op de groenmarkt geadsisteert met haar moeder Magdalena van den Eelaart wed van Gabriel van der Vijlen.

- Reijnier Raets, weduwnaar, afkomstig van De Graeff, otr/tr. Rotterdam 18-12-1711/10-2-1712 Grietje Moulaert, weduwe van Jan Koote, afkomstig van Uijtregt.

- begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 28-5-1775 Cornelis Raats (KZ & Beterh.)

- Cornelia Raats, j.d. van Dordrecht, won. op de Koornmarkt, otr/tr. (Geref.) Hoorn 22-8/6-9-1699 Jan Verheij, j.m. van Amsterdam, won. op de Koornmarkt (Bron: GN 1958)

- begr. Dordrecht (Grote Kerk) 22-12-1711 (begraven Cornelia Raats woont bij de Beurs).

- 12-9-1688A (=Attest.) Yda Raats j:d: gewoont bij de Beurs vertrokken naar Rotterdam
- 28-6-1693A Jacob Raets wonende bij de Beurs vertrecke naar Rotterdam (att gegegeven 30/6)
- 4-4-1694A Willemeijntje Raets j:d: bij de Beurs vertrokken naar Amsterdam
- 19-1-1695A (niet gevonden)

- Reijnier Raets, wedn, tr. Dordrecht 23-10-1657 (11-95; niet goed te lezen) Catrina van Sluijs, wed van Adrianus Lamb. van Wier.

- Harmanus Raats, weduwnaar, afkomstig van 's Hage, wonende 's Hage, otr/tr. Rotterdam 15/29-7-1781 Margaretha van der Velde, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, wonende Lombertstraat

- Laurens (Laurentius) Laurensz. Waelpot, j:m: geboortig van Eijsen (j:m: van Dordregt in 1688), opper-brouwer-gast, woonende in de Brouwerij van hr Kruijs, otr. (1) Dordrecht 15-10-1662, tr. Papendrecht 12-11-1662 Dircksje Toegoet (Toevoet), geboortig van Nimwegen en woonende aldaer, otr. Dordrecht 19-9-1688 Maria Ling (de Leng), j:d: van Hartogtvelt.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Marij, ged. Dordrecht 29-7-1663.
2. Elsjen, ged. Dordrecht 9-12-1665.
3. Lijsbeth, ged. Dordrecht 22-8-1668.
4. Elisabeth Lijsbeth Waelpot), ged. Dordrecht 24-2-1672, j:d: van Dordrecht geassisteert met desselfs moeder, otr. Dordrecht 30-8-1693, tr. Dubbeldam 13-10-1693 Reijnier Raets, j:m: van Dordrecht geassisteert met Mr. Hermanus Raets desselfs oom.
5. Willem, ged. Dordrecht 5-5-1674.
6. Catarina, ged. Dordrecht 24-3-1677.
7. Willem, ged. Dordrecht 26-3-1679.
8. Hendrick, ged. Dordrecht 20-10-1681.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Laurens, ged. Dordrecht 9-8-1689.

- begr. Dordrecht (Grote Kerk) 10-2-1711 begraven Johanna Raats den ouders leven nogh.
- begr. Dordrecht (Grote Kerk) 15-10-1704 Johannatia van Mandele huijsvrou van Ab. de Rat aen de Buers.
- begr. Dordrecht (Grote Kerk) 14-2-1704 de Hr Olphart de Raat in de Hofstraat, 2 koetse boven 't getal.

- Denijs de Raat, wedn van Gorinchem woont aen de Kleijne Vischmart, otr/tr. Dordrecht 16/30-4-1702 Angenieta van Vloeijstijn, j:d: van Dordrecht woont ontrent 't Groothooft geass. met Maddaleentje van Vloeijstijn haer suster, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 22-1-1704 (huijsvrouw van Neijs de Raet aen de Kleijne Vismarkt).
Kinderen:
1. Aertie de Raadt, j:d: van Dordrecht woont in de Marienbornstraat geass. met Nijs de Raet haer vader,otr/tr. Dordrecht 6/22-11-1733 Tristrom Tomasse, j:m van Dordrecht woont in de Marienbornstraat geass. met Kaetje 't Hooft wd. Tomas van Bie zijn moeder.

LOSSE FEITEN

- (OV 1956) Gottfried von Gostorff (Goistoff/Gustorf), x Jüchen um 1600, evgl. ref., overl. Juchen 2-5-1669 ; war 1624 ,.ausländisch", d.h. von Juchen abwesend; heiratet 1635 in Venlo; 1640 Vogt zu Rheydt ; später .,Auditeur unter der Furstin zu Hessen", also wohl hei den hessischen Truppen, die die Gebiete urn Rheydt besetzt hielten ; nach dem 30 jährigen Krieg in Juchen ansässig ; seit 1650 dort mehrfach Altester der ref. Gemeinde, tr. Venlo Januari/Februar 1635 
ANNA RAEDTS (RAETS)
x .................................... ; + (Juchen zw. 1683--1692 ? Sterbereg. JBchen fehlen), tochter von Geert Raets (Raedst, x ............ : + Venlo 26.11.1631 an der Pest) und Margret Rayen (x ._,......... ; + (Venlo ?) 9-10-1635)(Diese Daten entstammen iiberlieferten Familienpapieren). 

1668 verpfändet Gottfried von Gostorf gereide und unaereide Giiter, sie seien zu Venlo oder-anderswo" & ein Darlehen der ref. Gemeinde. Äm 31. Mai 1727 verkaufen Seine Erben (Enkel !) zwei Häuser in Venlo sus der Erbschaft seiner Frau.

- Lisebeth Raads, afkomstig van Venloo, wonende Vogelsangh, otr. Rotterdam 1-11-1676 Harmen Passchiers, weduwnaar.

- Elisabeth Raets, jongedochter, afkomstig van Venlo, wonende Op Het Slikvaert, otr/tr. Rotterdam 16/31-10-1688 Pieter Keijser, jongeman, afkomstig van Venlo, wonende Achter De Franche Kerk.

- Fredrick Pareesius, tr. Cornelia Tuijnsaat
1. Stephanus, ged. Rotterdam 4-1-1711 in de Prinsestraet (get. Evert Raats, Maritje Abrahams).

- I. Mathijs
II. mogelijk Mathijs Raets, geboren rond 1570 in Loenhout (Antwerpen).
Kinderen:
1. Christiaan.
? 2. Mathijs, volgt III.

III. Matthijs Mathijsz Raats, mesmaker uit Dantrich/Dansyck? bij borstelmaker in de Nieuwstraat, otr. Dordrecht 16-6-1617, tr. 1-8-1617 Mariken Meijnderts.
Uit het huwelijk:
1. Lijsbet, ged Dordrecht (NH) 1-6-1618.
2. Angenietgen, ged Dordrecht (NH) 1-2-1621.

- Josijntje Raats, weduwe van Jan Louwijsse, afkomstig van Rotterdam, wonende Peperstraat, otr/tr. Rotterdam 25-2/13-3-1703 Gerrit den Duijsers, weduwnaar, afkomstig van Rotterdam, wonende Peperstraat.

- Lijsbeth Raets (Rees/Reeff), j:d: van Gorcum wonende in Doelstraetje, otr. Dordrecht 15-4-1657, tr. op Dubbeldam 29-4-1657 Johannes Jorisse, j:m: van Dordregt wonende op de Turffsteijger, schiptimmerman.
Kinderen:
1. Joris, ged. Dordrecht 27-2-1658.
2. Joris, ged. Dordrecht 29-10-1660.
3. Johannes, ged. Dordrecht 11-7-1663.

- I. Gerard Raeths, tr. Catharina Goosen.
1. Elisabeth Raets, ged.  Rees (Dld) 31-3-1715, volgt II (?). 

II. Elisabeth Raets, j:d: van Griet in 't lant van Kleef woonende op Heerjansdam geadsisteert met Anna Lapmans huijsvrouw van Huijbert Lemmers haere goede bekende, otr. (onderscheiden gezindten) Dordrecht 3-4-1738 (NB Volgens verclaring van schout Verduijn sijn de personen hier nevensgemelt tot Heerjansdam niet woonagtig en ook geen goederen .....(?); NB dese personen sijn nog niet getrouwd) Pieter Willems van Litsenburg, j:m: van 's-Hertogenbosch woonende op Heerjansdam geadsisteert met Rijnier Tiron woonende binnen dese stad sijnen goede bekende.
Kinderen:
1. Willem, ged. Delfshaven 24-11-1743 (get. Henderick Goose/Sijbilla Raets), zoon van Pieter Willemse van Lutsenburg en Lijsebeth Raets.

- Adriana Raats, j:d: geb te Bergambagt woont te sHage volgens att van sHage in dato den 11 okt 1755, otr. Dordrecht 16-10-1755 (2 nov 1755 att gegeven) Bartholomeus van der Star, wedn van Dordrecht, waarsch. notaris te Dordrecht (geadmitteerd 26-9-1715).
Kinderen:
1. Bartholomeus, ged. Dordrecht 14-12-1757, waarsch. notaris te Dordrecht (geadmitteerd 6 juni 1786).
2. Agatha, ged. Dordrecht 7-12-1759.

- Pieter Maas, tr. Maria Genefase.
1. Adrianus, ged. Dordrecht (RK) 16-1-1799 (Arnoldus Raats, Maria Genefase).

- Elisabet Raets, tr. Jacobus van Geijnen.
1. Elisabet, ged. Rotterdam 27-10-1686 Kleijnen Draeijbrugesteegh.

- Johanna Raets, tr. Heinderick Engelhardt.
1. Willem, ged. Rotterdam 15-08-1683 (get. Samuel Schoutetus, Johanna Maria Schoutetus).