RIVOIRE
(Amsterdam, Constantinopel, Dordrecht, Veere)

I. David Rivoire, tr. Madeleine Adrienne Guiot Pin, geb/ged Amsterdam 3-2-1743/4-4-1743, dochter van Jean Guiot Pin en Marianne Papavoine (1720-1778).
NB.
- [1783; Amsterdam] ingeschrevene: Rivoire, Christina Leonarda
  datum begrafenis: 17-05-1783
  begraafplaats: Fransch of Waalsch Gereformeerde Kerk
  Archief van de Burgerlijke Stand; Doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
  Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9552395
- [1783; Amsterdam] ingeschrevene: Rivoire, Daniel +  ingeschrevene: Pin, Madelaine Adrienne Guijot
  datum begrafenis: 06-05-1789
  begraafplaats: Fransch of Waalsch Gereformeerde Kerk
  relatieinformatie: Huisvrouw van / Geb.
  Archief van de Burgerlijke Stand; Doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
  Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9552834
- [1788; Amsterdam] ingeschrevene: Rivoire, Francois Pierre
  datum begrafenis: 18-12-1788
  begraafplaats: Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
  Archief van de Burgerlijke Stand; Doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
  Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-10918952
- [1789; Amsterdam] ingeschrevene: Pin, Madelaine Adrienne
  ingeschrevene: Rivoire, Guijot David
  datum begrafenis: 06-05-1789
  begraafplaats: Fransch of Waalsch Gereformeerde Kerk
  relatieinformatie: Huisvrouw
  Archief van de Burgerlijke Stand; Doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
  Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9552833

Kinderen:
1. Jean David RIVOIRE, geb/ged. Amsterdam (Waals-Hervormd, Westerkerk) 23-5-1766/12-6-1766 (vader David Rivoire; moeder Madeleine Adrienne Guiot Pin; getuigen Jean Rous en Marie Anne Guiot Pin geboren Papavoine; pastor Louis de la Chaumette; bron 135 p. 364 (oud pag. 358; folio 179v) nr. 1), volgt IIa.
2. Marie Madelaine RIVOIRE, geb/ged. Amsterdam (Waals-Hervormd, Westerkerk) 23-6-1767/2-7-1767 (vader David Rivoire; moeder Madelaine Adriene Guiot Pin; getuigen Jean Guiot Pin Samuel Gresse en Marie Mad'e Gresse geboren Pin; pastor Jaques Jean Desmazures; bron 135 p. 374 (oud pag. 368; folio 184v) nr. 8).
3. Christine Leonarde RIVOIRE, geb/ged. Amsterdam (Waals-Hervormd, Nieuwe Waalse kerk) 1-1-1769/5-1-1769 (vader David Rivoire; moeder Magdelaine Adrienne Guiotpin; getuigen Jean François Guiotpin + Christine Leonarde van Aalst; pastor Pierre Jaques Courtonne; bron 135 p. 388 (oud pag. 382; folio 191v) nr. 1), begr. Amsterdam 17-05-1783.
4. Magdelaine Andriene RIVOIRE, geb/ged. Amsterdam (Waals-Hervormd, Oude Waalse kerk) 2-1-1771/30-1-1771 (vader David Rivoire; moeder Magdelaine Adriene Guiotpin; getuige de ouders; pastor Jean Henri François; bron 135 p. 409 (oud pag. 403; folio 202) nr. 4).
5. Elizabeth Anne RIVOIRE, geb/ged. Amsterdam (Waals-Hervormd, Nieuwe Waalse kerk) 3/15-12-1771 (vader David Rivoire; moeder Madelaine Adrienne Guiotpin; getuigen Matthieu van Heijst + Anne Baalen huisvrouw van +  David van Heijst; pastor Jean Scipion; bron 135 p. 420 (oud pag. 414; folio 207v) nr. 3).
6. Jaques François RIVOIRE, geb/ged. Amsterdam (Waals-Hervormd, Oude Waalse kerk) 18-3-1773/7-4-1773 (vader David Rivoire; moeder Madelaine Andrienne Guiot Pin; getuigen Jean Samuel François + de heer Jaques Marauda + Elisabeth Marauda + Elisabeth Francoise Guiot Pin Tante van het kind.Vervangt vrouwe Elisabeth Marauda; pastor Jean Henri François; bron 135 p. 432 (oud pag. 424; folio 212v) nr. 8).
7. Jeane Mariane RIVOIRE, geb/ged. Amsterdam (Waals-Hervormd, Nieuwe Waalse kerk) 22/30-7-1775 (vader David Rivoire; moeder Madelaine Andriene Guiotpin; getuigen Jean Rivoire + Jeane Mariane Guiotpin; pastor Louis de la Chaumette; bron 135 p. 449 (oud pag. 441; folio 221) nr. 9), volgt IIb.
8. Pierre François RIVOIRE, geb/ged. Amsterdam (Waals-Hervormd, Oude Waalse kerk) 28-5-1778/10-6-1778 (vader David Rivoire; moeder Magdelaine Adrienne Quiotpin; getuigen Frederic Robert Quiotpin + Paul Appia + Marie Francoise Quiotpin; pastor Jean Scipion Vernède; bron 135 p. 475 (oud pag. 467; folio 234) nr. 10), begr. Amsterdam 18-12-1788.
9. Paul Frederic RIVOIRE, geb/ged. Amsterdam (Waals-Hervormd, Oude Waalse kerk) 28-5-1778/10-6-1778 (vader David Rivoire; moeder Magdelaine Adrienne Quiotpin; getuigen Frederic Robert Quiotpin + Paul Appia + Marie Francoise Quiotpin; pastor Jean Scipion Vernède; bron 135 p. 475 (oud pag. 467; folio 234) nr. 11), volgt IIc..
10. Guillaume Robert RIVOIRE, geb/ged. Amsterdam (Waals-Hervormd, Nieuwe Waalse kerk) 9/23-12-1779 (vader David Rivoire; moeder Magdelaine Andriene Guiotpin; getuigen de vader + Marie Suzanne Sevestre + Suzanne Marguerite Guiotpin; pastor Samuel de Chaufepié; bron 135 p. 486 (oud pag. 478; folio 239v) nr. 150), volgt IId..

IIa. Jean David Rivoire, geb/ged. Amsterdam (Waals-Hervormd, Westerkerk) 23-5-1766/12-6-1766, 28 juni 1790 benoemd predikant te Constantinopel, verlof naar Nederland 6 maart 1795, als Waals predikant te Veere beroepen in jan. 1799 en bevestigd 17 maart 1799, overl. Veere 12-3-1810 (42 jaar), tr. (1) 1-10-1799/09-1800 (betaling trouwgeld) Elizabeth Maria Stierman de Granjon, dochter van Florimond Stierman de Granjon (1734-1796) en Johanna van Brecht, tr. (2) Veere 22-3-1809 Elizabeth van Sorgen, geb. Domburg 1768, weduwe van Marinus Bastiaanse (1754-1807), overl. Middelburg 10-4-1839 (71 jr).
NB.
- [1783] (Leiden) Datum 1783 Bron notarieel archief 
  Eerste persoon Jean Rivoire 
  Archiefnr 506 Inventarisnummer 2135 Akte folio nummer 578 
  Naam notaris Klinkenberg, Johannes van Onderwerp Contract Beginjaar 1783 Eindjaar 1783
- [1784] Een persoon van een geschikt gedrag de bekwaamheid hebbende de gronden van de Fransche en Nederduitsche Taalen, het Spellen, leezen, Schrijven en Cijfferen te Onderwijzen, en geneegen zijnde in een FRANSCHE SCHOOL als ondermeester te fungeeren, adresseere zig bij de Weduwe JACOB VAN DER POTH en JEAN RIVOIRE op de Hoogewoerd te Leijden.
[BRON: Leydse Courant, 18/02/1784; p. 2/2]
- [1785] Lidmatenregisters Hervormde Gemeente Amersfoort 
 Jean Rivoire  Datum ..-9-1785  Bijzonderheden met attestatie van Leiden, pag. 151 
- [1798] DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
Naam : A.B. Stoop
Woonplaats (oude huisnummers!) : C1756
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] quitantie overgegeven
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

- [1799] Stemgerechtigden presentielijsten grondvergaderingen 10 juli en 18 dec 1798, 9 april en 25 
  Datum grondvergadering (kiesdistrict): 9-4-1799 
  Lijst : Lijst der Leden van de 22e Grondvergadering in de Heelhaaksdoele, groote kamer 
  Naam : Jan David Rivoire 
  Woonplaats: C1756 
  Opmerkingen : tans predikant ter Veer 
  Bron : stadsarchief Dordrecht, archief 4, inv.nr. 6
  +
  Datum grondvergadering (kiesdistrict): 25-6-1799 
  Lijst : Lijst der Leeden van de 22e Grondvergadering in de Heelhaaks Doele Groote kamer 
  Naam : Jan David Rivoire 
  Woonplaats: C1756 
  Opmerkingen : (absent
  Bron : stadsarchief Dordrecht, archief 4, inv.nr. 13a 
- [1799] Bruid : [?] Rivoore, jonge dochter / Bruidegom : E.M.S. de Grunjon
  Datum betaling trouwgeld : 1-10-1799/09-1800 Plaats : Veere
  Bron : Archief Rekenkamer Zeeland D inv.nr 44701
- [Walsche Synode] Veere. J.D. RIVOIRE, benevens P. Castel; en by wisseling J. Boddaert, ouderl.
[Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt, Deel 173]
- [1810] Domeni Rivoire Opmerking : Oud 42 jaar Begraven te : Veere Begraafdatum :3-1810
Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland D (begraaflijsten ontvangers collaterale successie)
Opgenomen in : Genealogische Afschriften 456
- [1839] Aktejaar (year) : 1839 Aktenummer (number) : 112
Overleden op (died on) : 10-4-1839 Overleden te (died in) : Middelburg
Elisabeth van Sorge Leeftijd bij overlijden (age) : 71 jaar Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : weduwe
Beroep (occupation) : gepensioneerde Geboorteplaats (place of birth) : Domburg
PARTNER : [?] Rivoire
- 1790-1795(?) Ds. Jean David Rivoire, [geb. ca 1768; 42 jaar in 1810] bij res. 28 juni 1790 benoemd tot predikant te Constantinopel, waar hij in dec. 1790 aankwam, vertrok met verlof naar Nederland 6 maart 1795, als Waals predikant te Veere beroepen in jan. 1799 en bevestigd 17 maart 1799, + 12 maart 1810.
[Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810]
[http://www.inghist.nl/retroboeken/schutte/#source=2&page=349]
- ...deze beveelt op nieuw de Wed Clarion geb Rivoire, en Rivoire, geb. van Sorgen aan, welke beide in »den afgeloopen jare de weldadige zorg van de hoog eerw synode hebben ondervonden. De Waalsche Commissie verzekert, dat de omstandigheden dezer weduwen geenzins zijn verbeterd, en draagt U Hoog Eerw. des te ... 
[handelinggen - Pagina 124 1837]
- ... maar de zorg voor de geheele dienst opgedragen aan den overgeblevenen leeraar NH Hartman, die er reeds van 1774 af was werkzaam geweest. Te Veere was de laatste Predikant JD Rivoire, beroepen in 1799, overleden in 1810; ... 
[De Waalsche gemeenten in Zeeland, voor en na de Herröping van het ... - Pagina 104 J. ab Utrecht Dresselhuis - 1848]
- ... La Vve Clarion reçoit des secours de 1816 à 1846 (3). — Madame Rivoire, née Van Sorgen, veuve d'un ancien pasteur de Veere, ayant écrit au Secrétaire de la Commission wallonne pour obtenir un secours, ... 
[Histoire et influence des Églises Wallonnes dans les Pays-Bas David F. Poujol - 1902 - 424 pagina’s]
- ... Marinus Bastiaanse, ged. Calcutta (Bengalen) 1 juli 1754, ordin. kapt. ter Admir . van Zeeland, + Veere 5 mei 1807, tr. le omstr. jan. 1777 Adriana Tapper, + Oost- Souburg begin 1781; tr. 2e Veere 8 dec. 1781 Jacomina Koolen, + Oost-Souburg na 18 sept. 1802; tr. 3e Elizabeth van Sorgen, + na 12 maart 1810, wed. van NN; zij tr 3e Veere 22 maart 1809 Ds Jean David Rivoire, wedr van Elizabeth Maria Stierman de Granjon.
Uit het eerste huwelijk behalve 2 jong-overleden zoons:
1. Catharina Bastiaanse, geb. Oost-Souburg 14 okt. 1778, nog in leven 5 mei 1807.
[Nederland's patriciaat: Volume 45]

- Elizabeth van Zorgen, lidmaat in april 1792 Biggekerke (van Domburg, vertrokken naar Veere februari 1809), tr. Domburg 1789 (trouwgeld 30-04-1789) Lourens van den Broeke, timmermansknecht (1789).
Kinderen:
1. Elisabeth van den Broeke, geb. Domburg 1790, tr. (1) Ritthem 21-05-1823 Willem Pleijte, wdnr Francina Barentsen, tr. (2) Gommert de Vriese.
2. Pieter van den Broeke, geb. Biggekerke 1792, tr. Gapinge 7-4-1821 Janna de Nooijer.
3. Lourina van den Broeke, geb. Veere 1803, overl. Rotterdam 26-12-1824 (21 jaar, 2 mnd en 2 dgn), tr. Joannes van Oosten.

- I. Pieter Florimont Granjon, begr. Middelburg 6-12-1763, tr. Johanna Dignusse ERASMI, overl. Middelburg 27-5-1758.

II. Florimond Stierman de Granjon, geb. Tholen/Bergen op Zoom 1734, overl. Veere 24-11-1796, tr. Johanna van Brecht.
Kinderen:
1. Elizabeth Maria Stierman de Granjon, tr. ds Jean David Rivoire, geb. ca 1768 (42 jaar in 1810), Waals predikant te Veere (1799), overl. 12-3-1810; hij tr. (2) Veere 22-3-1809 Elizabeth van Sorgen, geb. 1768, overl. Middelburg 10-4-1839 (71 jr).
2. Catharina Christina Stierman de Granjau, geb. 1777

III. Catharina Christina STIERMAN DE GRANJAU, geb. 1777, overl. Colijnsplaat 2-9-1810, tr. Stephanus Izaak van Kakum, geb.  Veere 5-3-1778, zoon van Stephanus van Kakum en Barbara Roblijn; hij tr. (2) Middelburg 11-07-1811 Johanna Janse Cysouw, geb. Westkapelle 29-03-1790.
Kinderen:
1. Stefanus F.S.G., geb. 1799, tr. Wissenkerke 31-12-1823 Jacoba Merison.
2. Johannis Barbarus, geb. 1813, overl. Colijnsplaat 14-6-1816 (13 jr).

- Datum : 1804-05-18
Koper : Jacobus van der Bal
Verkoper : F. Stierman de Granjon, weduwe
Locatie : Veere, Simon Oomstraat
Object 1 : pakhuis Prijs : £ 12:0:0
Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland D 69841

IIb. Jeane Mariane Rivoire (Revoire), geb/ged. Amsterdam (Waals-Hervormd, Nieuwe Waalse kerk) 22/30-7-1775, j.d. v. Amsterdam, woonachtig te Breda, tr. Haarlem 1-4-1798 Anthony Vervooren, j.g. v. Haarlem.
NB.
1-4-1798 Anthony Vervooren j.g. v. Haarlem x Jeanne Mariane Rivoire j.d. v. Amsterdam, woonachtig te Breda
Kinderen:
1. Jan David Vervooren, geb. Haarlem 1800, timmerman, tr. Haarlem 04-10-1826 Johanna Margaretha Pull, geb. Haarlem 1800, dochter van Elbertus Pull en Gesina Jacomina de Haan.
2. Adrianus Vervoren, geb. Haarlem 1804 (27 in 1831), overl. Utrecht 14-09-1840 (37 jr), zoon van Anthonij Vervoren en Joanne Marianne Rivoire, tr. (1) Utrecht 23-02-1831 Catharina Johanna Bloemendal, geb. Utrecht (18 in 1831), dochter van Arend Jan Bloemendal en Jacoba Martina Monroij, tr. (2) Utrecht 25-5-1837 Hendrikje Johanna Krajenbeld, geb. Amsterdam.
2. Cornelia Vervooren, geb. 1805 (22 in 1827), tr. Haarlem 28-11-1827 Pieter Fredrik Schevelenbos, geb. Haarlem, schoolonderwijzer, zoon van Christoffel Frederiks Schevelenbos en ohanna Maria Meckelenburg.
4. Magdalena Adriana Vervooren, geb. 1808, overl. Utrecht 30-01-1881 (73 jr).
5. Catharina Vervooren, geb. Haarlem 1813, tr. Haarlem 17-05-1837 Pieter Jacob Harrebomee, geb. Heemstede, schoolonderwijzer.

IIc. Paul Fredrik Rivoire, geb/ged. Amsterdam (Waals-Hervormd, Oude Waalse kerk) 28-5-1778/10-6-1778, tr. Cornelia Wildeman
Kinderen:
1. Elisabet Madelaine RIVOIRE, geb/ged Amsterdam (Waals-Hervormd, Oude Waalse kerk) 21/30-5-1798 (vader Paul Fredrik Rivoire; moeder Cornelia Wildeman; getuigen Guillaume Robert Rivoire + Madelaine Wildeman; pastor Jean Thomas Griot; bron 136 p. 5 (folio 3) nr. 9).
2. Guilleaume RIVOIRE, geb/ged Amsterdam (Waals-Hervormd, Nieuwe Waalse kerk) 4.13-10-1799 (vader Paul Frederic Rivoire; moeder Cornellie Wildeman; getuigen Guilleaume Wildeman+Sophie Wildeman; pastor Jean Samuel Robert; bron 136 p. 21 (folio 11) nr. 1).

IId. Guillaume Robert Rivoire, geb/ged. Amsterdam (Waals-Hervormd, Nieuwe Waalse kerk) 9/23-12-1779, tr. Sophia Wildeman
NB.
- ingeschrevene: Rivoire, Frans Paulus
  datum begrafenis: 03-06-1808
  begraafplaats: Kinderlijken
  Archief van de Burgerlijke Stand; Doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
  Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-11066622
- ingeschrevene: Rivoire, Jannethe Carlothe
  datum begrafenis: 11-10-1809
  begraafplaats: Kinderlijken
  Archief van de Burgerlijke Stand; Doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
  Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-11067352

Kinderen:
1. Elisabeth Sophie RIVOIRE, geb/ged Amsterdam (Waals-Hervormd, Waalse kerken) 28-9-1809/8-10-1809 (ten doop gehouden door de vader; vader Guillaume Robert Rivoire; moeder Sophia Wildeman; getuige Elisabeth Rivoire; pastor Jean Thomas Griot; bron 136 p. 163 (folio 82) nr. 2).
2. Janette Sophie RIVOIRE, geb/ged Amsterdam (Waals-Hervormd, Oude Waalse kerk) 7/15-5-1808 (ten doop gehouden door de vader en de vrouwelijke getuige; vader Guillaume Robert Rivoire; moeder Sophie Wildeman; getuigen Paul Fredrik Rivoire + Janette Guiotpin; pastor Jean Pierre d' Olivat; bron 136 p. 145 (folio 73) nr. 2).
3. François Paul RIVOIRE, geb/ged Amsterdam (Waals-Hervormd, Oude Waalse kerk) 7/15-5-1808 (ten doop gehouden door de vader en de vrouwelijke getuige; vader Guillaume Robert Rivoire; moeder Sophie Wildeman; getuigen Paul Fredrik Rivoire + Janette Guiotpin; pastor Jean Pierre d' Olivat; bron 136 p. 145 (folio 73) nr. 1), begr. Amsterdam 3-6-1808.
4. Jeannette Sophie RIVOIRE, geb/ged Amsterdam (Waals-Hervormd, Waalse kerken) 6/21-10-1810 (ten doop gehouden door de vader; vader Guillaume Robert Rivoire; moeder Sophia Wildeman; pastor Jean Samuel Robert; bron 136 p. 172 (folio 86v) nr. 9).

LOSSE GEGEVENS

I. Jean David Rivoire (Jan Derk Rivoire), contract te Leiden (1783), lidmaat Amersfoort (van Leiden) in sept 1785, tr. 1791/1802 Rutgera Wilhelmina Teschemaker, geb. Zutphen 1763, lidmaat Amersfoort (1781), naar Aalten (1823), overl. Nijmegen 6-11-1857 (94 jr), dochter van Rutgerus Tesschemaker en Willemina Ertsieck (zij tr. (1) voor 1791 Casper Barend Albert Schultz).
NB.
- [1781] Lidmatenregisters Hervormde Gemeente Amersfoort 
Rutgera Wilhelmina Tesschemaker Datum ..-3-1781 Bijzonderheden in december 1823 naar Aalten, pag. 146 
- [1783] (Leiden) Datum 1783 Bron notarieel archief 
  Eerste persoon Jean Rivoire 
  Archiefnr 506 Inventarisnummer 2135 Akte folio nummer 578 
  Naam notaris Klinkenberg, Johannes van Onderwerp Contract Beginjaar 1783 Eindjaar 1783
- [1785] Lidmatenregisters Hervormde Gemeente Amersfoort 
 Jean Rivoire  Datum ..-9-1785  Bijzonderheden met attestatie van Leiden, pag. 151 
- [1843] Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 
Inventarisnr: 3054 Gemeente: Scherpenzeel Soort akte: overlijden 
Aktenummer: 5 Aangiftedatum: 04-03-1843 
Overledene Gouda Everarda Teschemaker Geslacht: V 
Overlijdensdatum: 03-03-1843 Overlijdensplaats: Scherpenzeel 
Vader Rutgerus Teschemaker / Moeder Wilhelmina Erdtsick 
Partner Pieter Matthijs Schucan Relatie: weduwe 
Nadere informatie dooppl: Utrecht; oud 83 jaar; beroep overl.: rentenierse
- [1849] Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 
Inventarisnr: 2996 Gemeente: Ubbergen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 9 Datum: 07-05-1849 
Bruidegom Joan Adolf Wilhelm Rivoire 
Geboortedatum: 14-01-1802 Geboorteplaats: Amersfoort 
Bruid Sara Johanna van Raab van Canstein 
Geboortedatum: 29-01-1826 Geboorteplaats: Aalten 
Vader bruidegom Jean David Rivoire / Moeder bruidegom Rutgera Willemina Teschemaker 
Vader bruid Adrianus van Raab van Canstein / Moeder bruid Catharina Alberta Schultz 
- [1857] Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gelders Archief  Algemeen Toegangnr: 0207 
Inventarisnr: 1282 Gemeente: Nijmegen Soort akte: overlijden  Aktenummer: 479  Aangiftedatum: 07-11-1857 
Overledene Rutgera Willemina Tesschemaker  Geslacht: V 
Overlijdensdatum: 06-11-1857  Overlijdensplaats: Nijmegen 
Vader Rutgerus Tesschemaker  / Moeder Willemina Ertsieck 
Partner Jean David Rivoire  Relatie: echtgenote 
Nadere informatie dooppl: Zutphen; oud 94 jaar; wed.v. Casper Barend Albert Schultz
- [1871] Bron Burgerlijke stand - Overlijden  Archieflocatie Gelders Archief 
Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 6690 Gemeente: Aalten 
Soort akte: overlijden Aktenummer: 17 Aangiftedatum: 11-02-1871 
Overledene Joan Adolph Wilhelm Rivoire Geslacht: M 
Overlijdensdatum: 10-02-1871 Overlijdensplaats: Aalten 
Vader Jan Derk Rivoire / Moeder Rutgera Wilhelmina Teschemaker 
Partner Sara Johanna van Raab van Cansteijn Relatie: echtgenoot 
Nadere informatie dooppl: Amersfoort; oud 69 jaar

Kinderen Rivoire-Teschemaker:
1. Joan Adolph Wilhelm Rivoire, ged. Amersfoort 14-1-1802, volgt II.

Kinderen Schultz-Teschemaker:
1. Catharina Alberta Schultz, geb. Amersfoort 1791 (21 in 1812), overl. Deventer 20-6-1886 (95 jr; dr van Albert Hasper Schultz en Rutgera Willemina Tesshemacher), tr. 1812 Adrianus Raab de Canstein, ged. De Wijk, geb. Meppel, ontvanger (1831), belastingambtenaar (1845), overl. Nijmegen 4-5-1862, zoon van Jan Jacob Willem van Raab de Carstein en Anna Johanna Kinderman.
Kinderen: 
a. Rutgerus Willem van Raab van Canstein, geb. Aalten 12-12-1807, tr. Catharina Hendriette Beker, geb. Beek 21-9-1822.
b. Jan Jacob Willem van Raab van Canstein, geb. Amersfoort 13-2-1813, overl. Aalten 7-5-1815;
c. Gouda Everharda van Raab van Canstein, geb. Aalten 9-7-1814, overl. Doetinchem-Stad 5-12-1893 (79 jr), tr. 1854 Coenraad Hendrik Vermandel, geb. Amsterdam 1812.
d. Anthonij Johannes van Raab van Canstein, geb. Aalten 1819, overl. Twello 29-12-1888 (69 jr).
e. Johanna Jacoba Willemina van Raab van Canstein, geb. Aalten 1821, overl. Beek 30-6-1845;
f. Jacobus Johannes van Raab van Canstein, geb. Aalten 8-5-1824, tr. (1) 1854 Charlotta Wolff, geb. Amsterdam 27-1-1818, tr. (2) Herwen en Aerdt 5-9-1860 Jacoba Margaretha Lamberta d' Harvant.
g. Sara Johanna van Raab van Canstein, geb. Aalten 29-1-1826, overl. Nijmegen 29-9-1907, tr. 1849 [dispensatie] Joan Adolph Wilhelm Rivoire (1802-1871).
h. Anna Johanna van Raab van Canstein, geb. Aalten 1828, overl. Diepenheim 8-9-1905 (77 jr), tr. Deventer 1879 Adrianus Hidde Heremiet Voorhorst, teekenaar.
i. Adrianus van Raab van Canstein, geb. 1831, overl. Aalten 8-8-1831;
j. Catharina Alberta van Raab van Canstein, geb. Aalten 1831, overl. Zutphen 7-3-1899 (68 jr).
k. Joan Adolph Wilhelm van Raab Van Canstein, geb. 1833, overl. Zutphen 22-8-1914 (81 jr).


II. Joan Adolph Wilhelm Rivoire, ged. Amersfoort 14-1-1802, plantagedirecteur te Suriname (1838), van Suriname naar Texel met de 'Sophia Maria' (7 aug 1838 aangekomen), in Suriname (1841), plantagedirecteur Munnikkendam en Oud Bellevue (1843), overl. Aalten 10-2-1871 (69 jr), tr. [DISPENSATIE (dochter van zijn halfzus)] Ubbergen 7-5-1849 Sara Johanna van Raab van Cansteijn, geb. Aalten 29-1-1826, overl. Nijmegen 29-9-1907, dochter van Adrianus van Raab van Canstein en Catharina Alberta Schultz.
NB.
- [1838] Aan boord van het schip DOROTHEA, kapt. E.D. Dekker, van batavia, den 5 Aug in Texel binnen, bevond zich de heer J.A. BUIN, notaris te Batavia met deszelfs kinderen en de jongeheer SELLGER;
Aan boord van het schip SOPHIA MARIA, kapt. J. Andresen, van Suriname den 7 Aug. in Texel binnen, bevonden zich de WelEd. heer LANS, lid van den raad der Weeskamer te Suriname, de WelEd. heeren KENNEDY, eigenaar en administrateur van plantagien, RIVOIRE, dorect. van dito, benevens de WelEd. heer Splitgerber, 4 kinderen en 2 bedienden.
[De avondbode algemeen nieuwsblad voor staatkunde, handel, nijverheid, landbouw, kunsten, wetenschappen, enz. 8-8-1838] 
- [1843] 1843 - E. & C. Reyns. Munnikkendam (850 a.) en Oud Bellevue (1030 a.) vormden samen 1 productie-unit. E. & C. Reyns waren de eigenaren. De plantagedirecteur was J.A.W. Rivoire. H.G. Roux voerde de administratie. De plantages verbouwden suiker en koffie.
[http://www.platvoet.info/index_bestanden/Page1359.htm.]
- [1854] Groot Matappica regts 't opvaren KORTENVREUGD, 52, (eigenaar) erven N.M. Klein, (administr. NL) Broen en Co, (administr. Sur.) H.G. Rouw en J.A.W. Rivoire;
[Beschrijving van Suriname, historisch-geographisch-en statistisch ... - Pagina 134 Kornelis Ascanius van Sypesteyn - 1854]
- [1863] Familienaam: Firma 'Weduwe Van Hasselt en Co'
Voornaam: - Straat: - Woonplaats: Amsterdam Land: Nederland
Beroep: - Plantage: St Barbara Borderelnummer: PL011 Aandeel in plantage:
Opmerkingen: Frederik Eduard Enschedé, koopman uit Amsterdam en handelend onder de firma 'Weduwe van Hasselt en Co' en Willem Jacob Elias Smissaert, eveneens koopman uit Amsterdam, waren de zaakwaarnemers in Nederland voor de gezamenlijke eigenaars van plantage St Barbara. Op het borderel werd de firma 'Weduwe van Hasselt en Co' als eigenaar genoemd; in Suriname was Paul R. Planteau administrateur van deze plantage. In Suriname werden Paul R. Planteau, P. May, J.A.W. Rivoire en J.C.P. Klint gemachtigd; voor de ontvangst van de tegemoetkomingsgelden tekende P. May;
[http://www.nationaalarchief.nl/vrij-in-suriname/emancipatie/database/search.details.asp?i=1743&t=e]

SURINAAMSE MANUMISSIES 1832-1863
- Bataaf, Lodewijk
slavennaam Lodewijk geslacht M beroep Te jong eigenaar/vrijlater Pl Kortevreugd (6802: en vrijdom verzocht door H.G. Roux en J.A.W. Rivoire qq) datum cautie onbekend bedrag cautie 0 datum borgtocht onbekend bedrag borgtocht 0 borgen onbekend aanmerkingen GR 08-05-51, no. 579; geb. 1845
- Datterman, Henry Louis
slavennaam Louis geslacht M beroep Te jong eigenaar/vrijlater N.C. Runs (6818: J.A.W. Rivoire en vrijdom verzocht door N.C. Runs) datum cautie onbekend bedrag cautie 0 datum borgtocht onbekend bedrag borgtocht 0 borgen onbekend aanmerkingen GR 25-05-55, no. 595; geb. 1854; zoon van Albertina
- Pluviose, Albertina
slavennaam Venkel geslacht V beroep onbekend eigenaar/vrijlater J.A.W. Rivoire datum cautie onbekend bedrag cautie 0 datum borgtocht 22 februari 1837 bedrag borgtocht 500 borgen J.P. Tafares en G.L. Roperhoff aanmerkingen GR 01-04-37, no. 318
-Pluviose, Johan Adolph Willem
slavennaam Adolph geslacht M beroep onbekend eigenaar/vrijlater J.A.W. Rivoire
datum cautie onbekend bedrag cautie 0 datum borgtocht 22 februari 1837 bedrag borgtocht 300 borgen J.P. Tafares en G.L. Roperhoff
aanmerkingen GR 01-04-37, no. 318; zoon van Albertina Pluviose
- Pluviose, Louisa Catharina
slavennaam Louisa geslacht V beroep onbekend eigenaar/vrijlater J.A.W. Rivoire datum cautie onbekend bedrag cautie 0 datum borgtocht 22 februari 1837 bedrag borgtocht 300 borgen J.P. Tafares en G.L. Roperhoff aanmerkingen GR 01-04-37, no. 318; dochter van Albertina Pluviose
- Pluviose, Jacob Theodorus Albertus
slavennaam Albertus geslacht M beroep onbekend eigenaar/vrijlater J.A.W. Rivoire datum cautie onbekend bedrag cautie 0 datum borgtocht 22 februari 1807 bedrag borgtocht 300 borgen J.P. Tafares en G.L. Roperhoff aanmerkingen GR 01-04-37, no. 318; zoon van Albertina Pluviose
- Rivier, Helena
slavennaam Neeltje of Leentje geslacht V beroep Huisbediende eigenaar/vrijlater J.A.W. Rivoire (3421: voor den vrijdom) datum cautie 1 juli 1848 bedrag cautie 50 datum borgtocht onbekend bedrag borgtocht 0 borgen Afgekocht aanmerkingen GR 24-08-48, no. 1109
- Rivior, Friedrich Johannes
slavennaam Frederik geslacht M beroep Smid eigenaar/vrijlater J.A.W. Rivoire datum cautie onbekend bedrag cautie 0 datum borgtocht onbekend bedrag borgtocht 0 borgen onbekend aanmerkingen GR 24-03-62, no. 308; geb. 1807

Kinderen (bij een slavin (?Albertina Pluviose?)): 
a. Joan Adolph Wilhelm Rivoire, geb. Suriname 1833, overl. 21-8-1841 (8 jr), zoon van  Johan Adolph Wilhelm Rivoire (directeur in Suriname).

- Daniel Rivoire, tr. Johanna Hoogland
NB.
- [1799; Amsterdam] zoon Joseph Daniel
vader Bernard Izard + moeder Louisa Rosina Duperthuij
getuigen Daniel Rivoire / Marie Izard
pastor Pierre Daniel Huët
geboorte 28 oktober 1799 / doop 30 oktober 1799
religie Waals-Hervormd, Oude Waalse kerk / bron 136 p. 21 (folio 11) nr. 4
- [1801
; Amsterdam] zoon Daniel Loubachin
vader Pierre Loubachin + moeder Francine Voosburgh
getuigen Daniel Rivoire / Joanna Hoogland
pastor Claude Leclerc
geboorte 7 juli 1801 / doop 8 juli 1801
religie Rooms-Katholiek, Franse kapel / bron 334 p. 675 (oud pag. 673) nr. 10

Kinderen:
1. Anna Christina Elisabeth RIVOIRE, geb/ged Amsterdam (Waals-Hervormd, Nieuwe Waalse kerk) 9-10-1798/4-11-1798 (getuige de moeder; vader Daniel Rivoire; moeder Johanna Hoogland; pastor Daniël Jean Louis; bron 136 p. 9 (folio 5) nr. 10).
2. Arend Johannes Martienus RIVOIRE, geb/ged Amsterdam (Hervormd, Oude kerk) 5-11-1802/3-12-1802 (vader Daniel Rivoire; moeder Johanna Hoogland; getuigen Arend Hoogland + Anna van Tuijn; pastor Jan Anthonie Hachenberg; bron 35 p. 147 (folio 73) nr. 4).

- Elisabeth Rivoire, overl. Aalten 13-06-1813, tr. Johannes Jean
NB.
- Johan Nepomucenius Jean, overl. Aalten 18-11-1814 (55 jr)

- Jeannette Sophia Rivoire, tr. Hendrik Christoffel Numan
NB.
- 11 jan: Jeannette Sophia Rivoire, huisvrouw van Hendrik Christoffel Numan, schuldig verklaard aan mishandeling. Veroordeeld tot drie dagen gevangenis.
[Algemeen Handelsblad 13-01-1837](c) EvD Dordrecht januari 2011.