ROEROM
Dordrecht

Bron: Matthijs Balen (1677) - Beschrijvinghe van de stad Dordrecht, pag. 1155 e.v.

I. Jakob ROEROM, tr Beatrix, geb ca 1421

In 't jaar ons heren 1421, na 'et deerlijk overvloeyen van den Grooten-Waard, en 'et ellendig verdrenkken van 72 dorpen (villlae) vast leggende aan Dordrecht, kwam aan drijven een kind in een wiege (daar ook een kat was opzittende) welk kind 't zy om 'et ongemeen, en gelukkig voorval, of dat 'et naderhand is gebleken, wierde genoemd BEATRIX.
Welk Beatrix, tot haar jaren gekomen zijnde, troude JAKOB ROEROM

1. Klara Jakobsdr, tr Delft Kornelis Korneliszoon (zonder oir)
2. Kornelis Jokobszn, geb Dordrecht 1468, volgt II

II. Kornelis Jakobszn, geb Dordrecht 1468, tr (1) Volkje VAN BARENDRECHT, ovl zonder kinderen, tr (2) Maria VAN DEN HATERT, dc van Sybert VANDEN HATERT (edelman der Bende van de Ordonnantie in Gelderland).
Uit het tweede huwelijk:
1. Jakob ROEROM Korneliszoon, tr Hildegond Andriesdochter
    a. Jan ROEROM
2. Volkje ROEROM Kornelisdochter, volgt IIIa
3. Klara ROEROM Kornelisdochter, tr Jan DE BOTH (zonder oir/nageslacht)
4. Baaltje ROEROM Kornelisdr, volgt IIIb
5. Sybert ROEROM Korneliszoon, volgt IIIc
6. Maria ROEROM Kornelisdochter, ovl ongehuwd
7. Elisabeth ROEROM Kornelisdochter, volgt IIId
8. Kornelia ROEROM Kornelisdochter, tr Balthen VAN GOCH
    a. Rijxken VAN GOCH Baltensz
    b. Jan VAN GOCH, tr (1) Hester NN, tr (2) Anna NN. Uit het eerste huwelijk: Katharina VANGOCH Jansdr, uit het tweede huwelijk: Balthasar VAN GOCH en Elisabeth VAN GOCH (tr Jan SYX, kind: Anna SYX Jansdr)
    c. Gerit VAN GOCH Baltens, stadhouder ter Goude, sterft zonder oir, tr Dirkje Michielsdochter
9. Adriaan ROEROM Korneliszoon, geb ca 1532, volgt IIIe

IIIa Volkje ROEROM Kornelisdochter, tr Dirk DONKER Janszn
1. Kornelis DONCKER Dirkszn, ovl ongehuwd
2. Jan DONCKER Dirkszn, ovl ongehuwd
3. Maria DONCKER Dirksdochter, tr Adriaan DE BOESKENS Korneliszn
    a. Kornelis DE BOESKENS Adriaanszn, ovl ongehuwd
    b. Dirk DE BOESKENS Adriaanszn, tr Quirina BOUWENS (K.: Maria, Adriaan, Margaretha)

IIIb Baaltje ROEROM Kornelisdr, tr Jan Leenderdszn
1. Maria Jansdochter, jong overleden
2. Maria Jansdochter, jong overleden
3. Leenderd Janszn, tr Erkenraad Thijssen
    a. Matthijs, b. Kornelia, c. Elisabeth, d. Jan, e. Baaltje
4. Margriete Jansdochter, jong overleden
5. Margriete Jansdochter, volgt IVa
6. Beatrix Jansdochter, tr Jakob BOS Adriaanszn, schepen ter Goude
    a. Maria, b. Baaltje, c. Jan BOS Jakobszn
7. Dirksje Jansdochter, volgt IVb
8. Jan Janszn, tr Liduwij STOOP Gerbrandsdochter
    a. Jan Janszn, ongehuwd overleden
9. Kornelia, tr Jakob VAN ROOY Jasoerszn
    a. Jan VAN ROOY Jakobszn, tr Mayken Geritsdochter (hadden kinderen)
10. Klara Jansdochter, tr Wouter DE BOESSKENS Martenszn, sterft zonder oir
11. Wendele Jansdochter, jong overleden
12. Kornelis Janszn, tr Maria VAN LIESVELD Willemsdr
    a. Adriaan Korneliszoon
13. Jakob Jansz, jong overleden
14. Sybert Jansz, tr Anna Jansdochter. Kinderen: Leenderd, Jan, Baatje, Kornelis, Maria, Jan

IIIc Sybert ROEROM Korneliszoon, tr Elisabeth Jansdochter
1. Kornelis ROEROM Sybertsz/Symonsz, volgt IVc
2. Jan ROEROM Sybertz, tr Anna Pietersdochter
    a. Martina ROEROM Jansdr

IIId Elisabeth ROEROM Kornelisdochter, tr Wouter VAN HOUWELIJNG Kornelisz
1. Maria VAN HOUWELING Woutersz, jong overleden
2. Klara VAN HOUWELING Woutersz, volgt IVd
3. Janneken VAN HOUWELING Woutersz, volgt IVe
4. Kornelis VAN HOUWELING Woutersz, leefde 1569, ongehuwd overleden
5. Geertruyd VAN HOUWELING Woutersz
6. Dirk VAN HOUWELING Woutersz, tr Dirkje BOUWENS, zonder oir

IIIe Adriaan ROEROM Korneliszoon, raad 1596, 1597, Acht 1593, Veertig 1596, een van de Kapiteynen, als de Twaalff Borger-Vaandels eerst wierden opgerecht 1585 in Dordrecht (welke voorts Vendels 1589 wierden op Elff gebracht), tr Maria VAN GAMEREN Kornelisdochter
1. Anthonia ROEROM, Heeren Adriaansdr, volgt IVf

IVa Margriete Jansdochter, tr Pouwels DE HAAN Klaasz
1. Adriaan DE HAAN Pouwelszn, tr Helena KOOPMAN, heeren Abrahamsdr, dc van Abraham KOOPMAN Janszn (Borgermeester van 's Heeren wegen 1641, 1642, schepen 1625, 1626, 1629, 1630, 1633, 1634, 1640, 1641, bewindhebber van de West-Indische Compagnie 1638 in Dordrecht)
    a. Adriana DE HAAN Adriaansdr, tr Henrik Herincx Gijsbertszn, schepen 1674, 1675, veertig 1672, 1673, 1674, deken van de Heelhaaks-Schutterije in Dordrecht
(Kinderen: Helena, Katharina, Elisabet, Gijsbrecht, Helena Herincx)
    b. Johannetta DE HAAN Adriaanszdr, tr Willem VAN DER RAD Jakobszn, kapiteyn van een Compagnie Borgers des Elfden Vaandels
(Kinderen: Kristiaan, Maria, Helena, Adriaan VAN DER RAD Willemszn)
    c. Adriaan DE HAAN Adriaanszn, in Engeland ongehuwd overleden

IVb Dirksje Jansdochter, tr Matthijs MEESTER Goriszoon
1. Maria MEESTER Matthijsdochter, tr Johan VAN KAPPEL Geemansz, president van 't Collegie der Mannen van veertigen 1676, veertig 1672 in Dordrecht. Kinderen:
    a. Theodora (jong ovl)
    b. Geeman (jong ovl)
    c. Geeman, tr Francina VAN DE WERFF Albertsdochter
    d. Maria (jong ovl)
    e. Theodora (ongehuwd)
    f. Matthijs (jong ovl)
    g. Maria (jong ovl)
    h. Matthijs, Acht 1676, 1677, veertig 1673, deken en boekhouder van de Kloveniers-Schutterye in Dordrecht, tr Maria DE RIDDER Willemsdr, Maria VAN KAPPEL (Kinderen: Elisabeth (jong ovl), Jan (jong ovl), Elisabeth, Maria (jong ovl), Jan, Willem, Maria, Maria, Nikolaas, Matthijs VAN KAPPEL)
2. Margrieta MEESTER, jong overleden
3. Jan MEESTER Matthijszn, tr Maria DE GELDER Jorisdr. Kinderen:Matthijs, Henrica, Dorothea, Joris, Jan, Lucie, Dirk, Jakob, Lea, Rachel MEESTER Jansdr
4. Leenderd MEESTER Matthijszn, jong overleden
5. Dirk  MEESTER Matthijszoon, jong overleden

IVc Kornelis ROEROM Sybertsz/Symonsz, tr Elisabeth WOR
1. Margrieta ROEROM Kornelisdochter
2. Elisabeth ROEROM Kornelisdochter, 1603, van de pest overleden
3. Sybert ROEROM Kornelisz, volgt Va
4. Kornelis ROEROM Kornelisz, inde grote pest-tijd 1603 overleden

IVd Klara VAN HOUWELING Woutersz, tr Balthasar WALEN Symonsz
1. Klara WALEN Balthasarsz, jong overleden
2. Wouter WALEN Balthasarsz, tweeling met eerst, jong overleden
3. Maria WALEN Balthasarsz, volgt Vb
4. Kristina WALEN Balthasarsz
5. Symon WALEN Balthasarsz

IVe Janneken VAN HOUWELING Woutersz, tr Pieter VAN WIJNGERDEN Kornelisz
1. Maria VAN WIJNGERDEN Pietersz, jong overleden    
2. Wouter VAN WIJNGERDEN Pietersz, tr Kristina ABSOU Jakobsdr
    a. Kristina, jong overleden
    b. Pieter, VAN WIJNGERDEN, in studiis overleden    
3. Adriaan VAN WIJNGERDEN Pietersz, jong overleden         
4. Kornelis VAN WIJNGERDEN Pietersz, tr Magdalene VAN GANGELT
    a. Elisabeth, jong overleden       
    b. Katharijn, jong overleden       
    c. Pieter VAN WIJNGERDEN Kornelisz, tr Aagje VERMEY (Kinderen: Syken, Pieter, Henrik, Magdalene)
    d. Jan, jong overleden       
    e. Jan, jong overleden            
5. Elisabeth VAN WIJNGERDEN Pietersz, tr Klaas VAN DONGEN Adriaansz
    a. Adriaan VAN DONGEN Klaasz    
    b. Barber VAN DONGEN Klaasz    
    c. Pieter VAN DONGEN Klaasz    
    d. Janneken VAN DONGEN Klaasz    
    e. Geertruyd VAN DONGEN Klaasz    
    f. Kristine VAN DONGEN Klaasz    
    g. Klaartje VAN DONGEN Klaasz    
6. Adriana VAN WIJNGERDEN Pietersz, tr Jan HASIUS Symonsz, tot Leyden
    a. Janneken HASIUS Jansz
    b. Pieter HASIUS Jansz
    c. Henrik HASIUS Jansz    
7. Baaltje VAN WIJNGERDEN Pietersz, tr Leenderd GREVE, t'Utrecht
    a. Elisabeth GREVE Leenderdsdochter    
8. Maria VAN WIJNGERDEN Pietersz, tr (1) Jakob VAN DER HUTTEN Jansz, zonder oir, tr (2) Jan VAN HOMMEL t'Utrecht. Uit het tweede huwelijk:
    a. Valentijn van HOMMEL, jong overleden
    b. Pieter van HOMMEL, jong overleden
    c. Johanna van HOMMEL    
9. Pieternelle VAN WIJNGERDEN Pietersz, tr Jann NIJSMAN Jansz
    a. Joost NIJSMAN Jansz, jong overleden
    b. Janneken NIJSMAN Jansz    

IVf  Anthonia ROEROM, Heeren Adriaansdr, tr Lenard VAN DEN HATERT Sybertsz, schepen 1607, 1608, raad 1603, 1604, Acht 1598, Veertig 1596, Treforier 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614 in Dordrecht
1. Sybert VAN DEN HATERT Heeren Lenardsz, ongehuwd overleden
2. Adriaan VAN DEN HATERT Heeren Lenardsz, ongehuwd overleden 
3. Geertruyd VAN DEN HATERT Heeren Lenardsz , volgt Vc

Va Sybert ROEROM Kornelisz, tr (1) Maria SERAATS Nikolaasdochter, tr (2) Geertruyd VAN LIESVELD Willemsdochter.
Uit het eerste huwelijk:
1. Margrita ROEROM Sybertsdochter, tr Jan SPEYER (aantal kinderen)
Uit het tweede huwelijk:
2. Maria ROEROM Sybertsdochter, jong overleden
3. Maria ROEROM Sybertsdochter, tr Jakob SAM Jakobsdochter
4. Kornelis ROEROM Sybertszoon, jong overleden
5. Goude ROEROM Sybertsdochter, ongehuwd
6. Willem ROEROM, volgt VIa
7. Elisabeth ROEROM Sybertsdr
8. Geertruyd ROEROM Sybertsdochter, jong overleden
9. Geertruyd ROEROM Sybertsdochter, tr Abraham HUTTENUS Warnardsz
    a. Maria HUTTENUS Abrahamsdochter
    b. Geertruyd HUTTENUS Abrhamsdochter
    c. Warnard HUTTENUS Abrahamsz, na zijn vaders dood genoemd Abraham
10. Geertruyd, tr Matthijs VAN NIEUVELD, schout en secretaris t'Ackoy. Kinderen: Theodora, Sybert (jong ovl), Geertruyd, Albert, Maria, een zone kortst na de geboorte overleden, Sybert VAN NIEUVELD Matthijsz)
11. Johanna ROEROM Sybertsdr, jong overleden
12. NN, kortst na de geboorte overleden

Vb Maria WALEN Balthasarsz, tr Symon DE VRIES Korneliszn, Veertig 1676 in Dordrecht, dijkgraaff van S Anthonispolder, hoogdijkheemraad van 't Oost-Zomerland en 't Nieuland van Puttershoek, deken en boekhouder van de Heelhakks-Schutterye in Dordrecht.
Uit het huwelijk:
1. Kornelis DE VRIES Symonsz, kapiteyn van een compagnie Burgers des Tweeden Vaandels binnen Dordrecht, tr Beatrix VAN EYFFEL Kornelisdr.
    a. Adriana DE VRIES
    b. Maria DE VRIES
    c. Balthasar DE VRIES
2. Balthasar DE VRIES Symonsz, jong overleden
3. Klara DE VRIES Symonsz, ongehuwd
4. Balthasar DE VRIES Symonsz, jong overleden
5. Maria DE VRIES Symonsz, jong overleden
6. Maria DE VRIES Symonsz, tr Cornelius STRATENUS, eerts predikant te Poortegaal, daarna te "Jisp", nu ter Arnhem
    a. JOhanna
    b. Symon
    c. Maria
    d. Kornelia
7. Kristina DE VRIES Symonsdochter, tr (1) WILLEM VAN DE WETERINGE Hubertsz, tr (2) Henrik VAN MELISDIJK Robrechtsz, vendrig van een Comapgnie Borgers tot Rotterdam
Uit het eerste huwelijk:
    a. Hubert VAN DE WETERINGE, jong overleden
    b. Maria VAN DE WETERINGE
    c. Symon VAN DE WETERINGE, jong overleden
    d. Kornelia VAN DE WETERINGE, jong overleden
Uit het tweede huwelijk:
    a. Geertruyd VAN MELISDIJK
8. Anna DE VRIES Symonsz, tr Kornelis VAN DER BEL Jansz, lieutenant van een Compagnie Borgers tot Rotterdam
    a. Alida VAN DER BEL
    b. Symon VAN DER BEL
    c. Maria VAN DER BEL
9. Elisabeth DE VRIES Symonsz, jong overleden
10. Balthasar DE VRIES Symonsz, jong overleden
11. Symon DE VRIES Symonsz, kapiteyn van een Compagnie Borgers des Tweeden Vaandels binnen Dordrecht, tr Elisabeth DE GRAAFF Johansdr
    a. Elisabeth DE VRIES, jong overleden
    b. Maria DE VRIES

Vc Geertruyd VAN DEN HATERT Heeren Lenardsz , tr (1) Wouter DE BOESKENS Martensz, Acht 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, Veertig 1622, 1623 in Dordrecht, tr (2) Gillis VAN DER HULK Jansz.
Uit het eerste huwelijk:
1. Leonard DE BOESKENS, jong ovl
2. Klara DE BOESKENS, jong ovl
3. Klara DE BOESKENS, volgt VI
Uit het tweede huwelijk:
4. Johan VAN DER HULK Gillisz, borgermeester van de gemeente 1676, oud-raad 1672, schepen 1674, 1675, Acht 1659, 1660, 1661, 1662, Treforier 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, Schutmeester van de Kloveniers-Schutterye 1673 in Dordrecht, sterft 1-8-1676, ongehuwd
5. Leonard VAN DER HULK Gillisz, Acht 1672, 1673, 1674, 1676, 1677 in Dordrecht, ongehuwd
6. Adriaan VAN DER HULK Gillisz, sterft ongehuwd
7. Katharina VAN DER HULK Gillisz, tr Johan DE MOOR Aarnoudsz, vroedschap, schepen tot Hoorn, meermalen gecommitteerd wegens de voorsz Stad, ter Vergaderinge van de Ed Groot-Mogende heeren Staten van Holland en West-Friesland
8. Margarieta VAN DER HULK Gillisz, tr Francoys VAN DE GRAAFF Sebastiaansz, oud-raad 1672, schepen 1675, postmeester 1676, 1677 in Dordrecht
    a. Agnieta VAN DE GRAAF Heeren Francoysz, tr KOrnelis VAN HELMONT Gillisz, lieutenant van een Compagnie Borgers des Elffde Vaandels (NN, jong ovl en Gilles, jong ovl)
    b. Gilles VAN DE GRAAF Heeren Francoysz, tr 1676 JOhanna JUNIUS
    c. Anthonia VAN DE GRAAF Heeren Francoysz, ongehuwd
    d. Sebastiaan VAN DE GRAAF Heeren Francoysz, ongehuwd
    e. Klara VAN DE GRAAF Heeren Francoysz, ongehuwd
    f. Jakob VAN DE GRAAF Heeren Francoysz
9. Kornelis VAN DER HULK Gillsiz, jong ovl
10. Kornelis VAN DER HULK Gillisz, sterft ongehuwd
11. Adriana VAN DER HULK Gillisz, tr Gerard FRANCKEN Genefaasz, oud-raad 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, deken van de Kloeveniers-Schutterye in Dordrecht
    a. Elisabeth FRANCKEN Heeren Gerardsz
    b. Genefaas FRANCKEN Heeren Gerardsz
    c. Johan FRANCKEN Heeren Gerardsz
    d. Gerard FRANCKEN Heeren Gerardsz
    e. Geertruyd FRANCKEN Heeren Gerardsz
    f. Adriana FRANCKEN Heeren Gerardsz
    g. Adriana FRANCKEN Heeren Gerardsz
12. Geertruyd VAN DER HULK Gillisz, tr Henrik FRANCKEN Genefaasz, Veertig 1675, kapiteyn van een Compagnie Borgers des Zesten Vaandels in Dordrecht

VI Klara DE BOESKENS, tr Kornelis BLOK, borgemeester tot s Geertruydenberg, zn van Jan BLOK (Burgemeester tot Zevenbergen) en van Digna BEENS
1. Digna BLOK Kornelisz, jong overleden
2. Geertruyd BLOK Kornelisz, tr (1) Kornelis SWAAN, zn van Kornelis SWAAN (Borgemeester te s Geertruydenberg) en van Bertrad VAN DER DUSSEN, secretaris t'Oosterhout, tr (2) Francoys VAN DEN BRANDELER, zn van Roeland VAN DEN BRANDELER en van Maria BEENS, kapiteyn van een Compagnie Borgers des Achtsten Vaandels in Dordrecht, beyde zonder oir
3. Digna BLOK Kornelisz, jong overleden
4. Digna BLOK Kornelisz, tr Dr Henrik VAN DORTMOND, zn van Dr Balthasar VAN DORTMOND en van Johanna ENGELBRECHT, medicinae doctor, schepen te Vianan
    a. Johanna-Klara
    b. Geertruyd-Justina
    c. Baldina-Kornelia
5. Johan/Jan BLOK Kornelisz, jong overleden
6. Beatrix BLOK Kornelisz, ongehuwd
7. Klara BLOK Kornelisz, jong overleden

LINK:
 http://www.dordt.nl/eigenaardig/txt/vs144.htm