SCHALK
(Heukelem, Dalen/Vuren, Dordrecht)

incl de marineofficier Cornelis Schalk of Cornelis Schalk Batenburg (1762-1831)

I. Huijbert Pietersz SCHALK, ged. Heukelum 25-10-1693, tr. Dalem 29-6-1720 Lijsbeth Bastiaanse Sta(e)vast, ged. Vuren 15-10-1701.
Kinderen:
1. Aaltjen, geb/ged. Heukelum 14/20-12-1721.
2. Aaltjen, geb. Heukelum 1726, tr. Peter Zwakhals.
3. Peter Schalk, ged. Vuren 10-10-1723, volgt IIa.
4. Beeleke, ged. Heukelum 24-6-1725, tr. Gerrit Pas.
5. Bastiaan, ged. Heukelum 19-2-1730, tr. Teuntje Verhaar.
6. Cornelis, ged. Dalem 3-3-1733.
7. Jenneke, ged. Dalem 12-6-1735.
8. Cornelia, ged. Dalem 2-11-1738, volgt IIb.

* * * generatie 2 * * *

IIa. Peter SCHALK, ged. Vuren 10-10-1723, overl. 14/5/1774, tr. Vuren 14-5-1747 Apolonia de Groot (Pleuntje de Groot), ged. Dalem 8-11-1726.
Kinderen:
1. Metje SCHALK, ged. 22-11-1748, volgt IIIa.
2. Huijbert SCHALK, ged. 2-10-1749
3. Huijbert SCHALK, ged. 11-11-1750, tr. 31-5-1778 Jenneke Smiths
4. Maerten SCHALK, ged. 28-1 (of) 28-7)-1754
5. Bastiaan SCHALK, ged. 6-5-1756
6. Zanderijntje SCHALK, ged. 8-5-1757
7. Maria SCHALK, ged. 21-8-1758
8. Cornelia SCHALK, ged. Vuren 30-3-1760, volgt IIIb.
9. NN SCHALK, ged. ?-10-1762
10. Gerrit SCHALK, ged. 15-4-1764
11. Cornelis SCHALK, ged. 30-11-1766
12. Klaaske SCHALK, ged. 23-4-1769.

IIb. Cornelia SCHALK, geb. Vuren en Dalem, ged. Dalem 2-11-1738, j.d. geboren te Daelem woont in de Grotekerksbuurt hebbende schriftelijk Consent van haer vader Huijbert Schalk (1762), geboren te Vuren weduwe van Anthonij Verboom  wonende op de Walevest (1783), weduwe P. Batenburg te Dordrecht A562 (belasting 1804), de wed.e P. Batenburg rentenierster met één dienstbode te Dordrecht Walevest A562 (belasting 1808), overl. Voorburg 18-11-1823 (85 jaar, wijk A65), otr/tr. (1) Dordrecht 6/23-5-1762 Anthonij VERBOOM, ged. Dordrecht 29-12-1737, j.m. geb te Dordt woont in de Grote Spuijstraat geassist. met zijn vader Cornelis Verboom (1762), overl. in Azie 30-1-1765 (VOC-schip IJsselmonde), zoon van Cornelis Verboom en Jannigje Swarttouw, tr. (2) Dordrecht 10-8-1783 (geboden gaan in de Franse Kerk) Paulus BATENBURG, ged. Dordrecht 7-11-1717, geboren te Dordrecht weduwnaar van Johanna Groenendaal (1783), handelend in stokvis, eigenaar van een tuin Maaszigt te Zwijndrecht (1777-1793), te Dordrecht A562 (1796/1797, 81 jaar), collatorale successie 1797-1804 (SAD 4-244b), overl. Dordrecht 1799, zoon van Johannes Batenburg en Engeltje Olivier.
NB.
- Johannes Batenburg, tr. Engeltje Olivier.
  Kinderen:
  1. Pieternella, ged. Dordrecht 7-4-1715.
  2. Paulus, ged. Dordrecht 7-11-1717.
- Cornelis Verboom, otr. Dordrecht 12-4-1731 Jannigje Swartouw 
Kinderen:
1. Kniera, ged. Dordrecht 21-9-1731.
2. Antonij, ged. Dordrecht 24-10-1734.
3. Anthonij, ged. Dordrecht 29-12-1737.
4. Alida, ged. Dordrecht 18-11-1739.
5. Johannes, ged. Dordrecht 7-2-1742.
6. Johanna, ged. Dordrecht 4-8-1745.
- otr Dordrecht 6-5-1762 (tr 23 mei 1762 door P.F.D. Rossijn)
   Anthonij Verboom, j.m. geb te Dordt woont in de Grote Spuijstraat geassist. met zijn vader Cornelis Verboom, met
   Cornelia Schalk, j.d. geboren te Daelem, woont in de Grotekerksbuurt hebbende schriftelijk Consent van haer vader Huijbert Schalk.
- [VOC] Gegevens van Anthonij Verboom uit Dord
  Datum indiensttreding: 08-05-1764 Datum uit dienst: 30-01-1765
  Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Overleden
  Uitgevaren met het schip: IJsselmonde Waar uit dienst: Azie
  Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja
  Gegevens van de vaart
  Schip: IJsselmonde Vertrek: 08-05-1764
  Kamer: Rotterdam Kaap: 28-09-1764 17-10-1764
  Inventarisnummer: 14243 Folio: 258 Aankomst: 07-01-1765 Onbekend
- [SAD 9-828 folio 213 (31-10-1765)] Actum den 31 October 1765.
Dat voor ons kwam Arent de HEER in naam van deszelfs Compagnie Canteerende op de naam van VAN ANDEL, DE HEER EN DUFFER, Coopluijden binnen deze stad, ende verclaerde den Comparant soo in sijn prive des wegens deszelfs voors. Compagnie te cedeeren, transporteeren ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van CORNELIA SCHALK woonende binnen dese stad,
Een geheel Huijs en Erff met een Wijnkelder daaronder, staande en gelegen op de Varkenmarkt binnen dese stad, belent met 't Huijs van Hendrik WALPOT aande eene en 't Huijs van Anthonij vander Streng aande andere zijde, en dat met sodanige vrijdommen servituijten en geregtigheden so van muijren, goten, ligten, waterloopen als anders als het voor(schreven) Huijs en Erff hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheijden daarvan sijnde, bekennende den Comparant vande kooppeningen vandoen voldaan en betaal te sijn met f 1135 guldens, ende nog tot Rantsoen f 28 gulde seve stuijvers en agt penningen, en dus te same f 1163:7:8 gereet en contant gelt, belovende den Comparant het voors. Huijs en Erff te sulle waaren ende vrijen als een vrij goed van allen kommer ende aanthaal onder verband vande voors. Compagnieschap als na regten in oirconde &ca. (get.) P.M. Beelaerts van Emmichoven.
- Begraven Augustijnenkerk:
Graf 154:
  Johannes Groenendael 12 april 1729;
  Doodgeb. kint van Poulus Batenborg 3 febr 1742;
  Batenburg, ben. 4 jr 20 mei 1743;
  Maria Batenburg 30 dec 1747;
- (weesboek 10.37 folio 111) Is ter Wees-Camere geëxhiberrt 't Testament van Sr Paulus Batenburg ende Juffrouw Johanna Groenendaal, egteluijden gepasseert voor den Notaris Pieter van WELL residerende binnen Dordrecht, in dato den 10 januarij 1741 waar by is gebleken dat deze CAMERE behoorlijk is gesecludeert, en dat tot Erfgenaam is aangesteld de langstlevende.
- [1787] Folio 82 - Batenburg op de Walevest, 1 sch.
[Bron : Stadsarchief Dordrecht Archief : 9 Oudrechtelijke Archief Dordrecht Inventarisnr. : 1646 (archief reetrekkers)]
- [1788] Den Agsten Juli 1788 Compareerden voor mij Anthonij Bax, openbaar en bij den Hove van Hollant geadmitteert Notaris binen Dordrecht residerende ten bijwezen van de nagenoemde Getuigen.
De Heer Jan Olivier van Batenburg, koopman, wonende alhier te Dordrecht, voor en in naam van zijne Maatschappij gaande ten name van BATENBURG EN COMP te vorderen hebbend, van Johannes FRIENS, te Dusseldorp f 146 Guldens 18 stuivers Hollants bij overschot, over geleverde stokvisch, als
   den 19 April 1787, Een Duizent,
   den 27e derzelve Maant Twee Duizent,
   en den 21 November daar aan volgende, wederom Twee Duizent Ponden

En nog voor en in naam van zijne Maatschappij gaande ten name van Deweduwe KOIJMAN EN BATENBURG, van bovengenoemden Johannes FRIENS, te vorderen hebbende f 129 Guldens en negen stuivers Hollants voor Een vierde Hondert zout, aan hem, den 28 April 1787 gelevert.
alles ingevolgen de Schultboeken van bovengemelde Maatschappijen en Rekeningen daar uit getrokken en opgemaakt, aan mij Notaris vertoont en met de Boeken overeenstemmende bevonden.
Dewelke verklaarde te volmagtigen De Heer Joh. Fredr. HOFF, te Dusseldorp, om dezelve twe Maatschappijen ider met betrekkinge tot hare bovengemelde vorderingen, ten lasten van Johannes FRIENS allezints te verbinden, en haar regt en belang daar omtrent, en uit dien hoofden, alom en tegen eenen ider waar te nemen, of te doen en laten waarnemen, vevrolgens onder anderen mede, 't geen gemelde Maatschappijen innen, vorderen, ontvangen en kwijten, en voor namaningen, en al waar voor zulks nog meer of anders zoude mogen vereisschen zo zijn volmagtigers Persoon en Goederen van dezelve zijne Maatschappijen verbinden, en de deugdelikheit van gemelde schultboete en vorderingen in zijne volmagtigers naam en ziel, met plegtigen Eden bevestigen; allerlei bezettingen en andere bekommeringen doen en weder opheffen, in regten treden en spreken, en alle middelen zo van regt en bedwang als van uitwinning bezigen; volmagten, overkomsten en andere Handelingen aangaan en verleiden en zulks ook anderen 't zij voor 't geheel, of een of ander deel van dezen last, mogen aanstellen en gebruiken; en tot de volkome afdoening van alles, en ten bekomingen van dezelve afdoening, zo in regten als daar buiten, al dat gene, en derhalven ook nog zodanig meerder en anders, doen laten geschieden en verrigten als de Gevolmagtigden goeden raat zal gedragen niets uitgezondert; Met beloften van dat alles te zullen goetkeuren en doen gestaden, onder verbant als naar regten.
Aldus verleden te Dordrecht in tegenwoordigheit van Dirk Braam en Pieter Buijs 't Hooft, klerkken van mij notaris als Getuigen.
[
Bron : SAD 20-1071 akte 59 (8-7-1788)]
- [1789] Den 17den Maart 1789 Compareerde voor mij Anthonij Bax, openbaar en bij den Hove van Hollant geadmitteert Notaris, binnen Dordrecht residerende, ten bijwezen van de nagenoemde Getuigen.
De Heer Jan Olivier van Batenburg, koopman, wonende alhier te Dordrecht, voor en in naam, van zijne Maatschappij gaande ten namen van BATENBURG en COMP. Dewelke verklaarde te volmagtigen Den Heer Woutherus DE PRILL, Prokureur voor den Edele Agtbaren Geregte van Rotterdam Etc. om de zaak van BATENBURG en COMP, als bij endorsement, houders enen Quitantie, groot f 428 Guldens en elff Stuivers, bij Hendrik van der HOEVEN, voor rekening van Gerardus Johs. BESSELING te Rotterdam, geteekent ten behoeven van den Heer Agent Jan Hendk. Tasmer, en bij gemelden G.J. Besseling aangenomen te voldoen, en alzo Eisschers tegens denzelven G.J. Besseling Gedaagde, voor welgemelden Geregten waar te nemen, en vervolgens tot den uiteinde Executie toe mitsdien ook Domecilium te kiezen, Borgen te stellen, en verders alles te verrigten wat enigzints nodig zal zijn of vereischt zal worden, niets utigezondert, met magt van hoger beroep, en belofte van goetkeuring, onder verbant als naar regten. Aldus verleden te Dordrecht in tegenwoordigheit van Jan Spruijt van Opstall en Wouter Haverman, klerkken van mij notaris als Getuigen.
[bron: SAD 20-1071 akte 20 (1-3-1789)]
- [1791] Le Cinqueme Avril 1791 Comparerent par devant moi Anthonij Bax, Notaire Public & jure admis par la cour d'Hollande residant dans la ville de Dordrecht, en présence des temoins en bas nommés.
Mr. JAN OLIVIER VAN BATENBURG, Negociant, et CORNELIA SCHALK, Epouse de Mr. Paulus BATENBURG, assestée par son dit mari, tous demeurans dans cette ville de Dordrecht.
Lesquels ont fait & constitué Leurs Procureurs généraux & specuaix M.M. Edme Jean Baptiste & Antoine Augustin vander IJver, Banquiers à Paris, auxquels ils donnent par ces Présentes pouvoir de pour eux & en leur noms toucher & recevour de M.M. les Payeurs des Rentes ou de tous autres Trésoriers, les arrévages echus & à échoir de toutes Rentes tant perpétuelles que vrag;eres & Fontines crées & a créer, appartenantes aux dits constitiants ou qui leur appartiendront par la suite à tel titre & sous telle dénomination que ce puisse etre, dues par la Nation Francaise, & originairement constitiées par tels assignats que a soit; comme aussi les arrenages de toutes pensions accordées ou qui pourroient etre par la suite accordées aux dits constituants & toutes Rentes sur particuliers, ainsi que tous remboursemens desdites Rentes, s'il y a lieu; de toutes sommes recues donner quittences & decharges valables, faite tous Transport, .....etc.....; 
[bron: SAD 20-1072 akte 31 (5-11-1791)]
- [1793] Den Agtienden Juli 1793, Compareerde voor mij Anthonij Bax, openbaar en bij den Hove van Hollant geadmitteert Notaris, binnen Dordrecht residerende ten bijwezen van de nagenoemde Getuigen, De Heer PAULUS BATENBURG, koopman, wonende alhier te Dordrecht, voor, en in naam van zijne Maatschappij gaande ten name van BATENBURG EN COMP in gevolgen aan mij vertoond schultboeten, te vorderen hebbende van FRANS DE BAKKER te Boom f 86 en zes stuivers, bij overschot, voor stokvisch, aan hem, van den 4e Januari 1783 tot den 14 Augustus 1784 ingesloten gelevert, en van FRANCIS CAPPAERT, mede te Boom, f 180 Guldens en agt stuivers, bij overschot, voor stokvisch, aan hem gelevert den 10e November 1788.
Dewelke verklaarde te volmagtigen Den heer Michiel CAPPAERT, te Brussel om bovengemelde schulden, in der minne, of door middel van regten, te innen vorderen, ontvangen en kwijten, en voor namaning, en waar voor zulks nog meer of ander zoude mogen vereisschen, de Persoon en goederen van hem volmagtiger te verbinden, en de deugdelikheit dier vorderingen, en van voor gemelde Schultboeten, is 't noot, in zijne volmagtigers naam en ziel, met plegtigen Eden bevestigen; vervolgens mede, allelei bezettingen en bekommeringen mogen doen, en weder opheffen, in regten treden en spreken, en alle andere middelen van regt en bedwang, en zulks ook die van uitwinning en hgoer beroep, bezigen; en daar toe, of tot een of ander deel van dezen last, anderen mogen aanstellen en volmatigen, en tot de volkome afdoening van een en ander post, en om tot zodanige afdoeningen te geraken, zo in, als buiten regten, al datgene, en derhalven ook nog zodanig meerder en ander mogen doen, laten geschieden en verrrigten, als door de gevolmagtigde goet en nodig gevonden zal werden, niets utigezondert, met belofte van dat alles te zullen goetkeuren en doen gestaden, onder verbant als naar regten.
Aldus verleden te Dordrecht in tegenwoordigheit van Aart Broeksmit Kz en Vincent Ferdinant Tromer, als Getuigen.
[bron: SAD 20-1072 akte 42 (18-7-1793)]
- [1793] Den Vierden November 1793, Compareerde voor mij Anthonij Bax, openbaar en bij den Hove van Hollant geadmitteert Notaris, binnen Dordrecht residerende ten bijwezen van de nagenoemde Getuigen, De Heer PAULUS BATENBURG, koopman, wonende alhier te Dordrecht.
Dewelke verklaarde te volmagtigen DAVID MEESTERS, Geregtsbode te Zwijndrecht om voor Schout en Schepenen aldaar, in vrijen eigendom over te dragen aan De Wel Edele gebore Heer BARTHOUT VAN OURIJK, out Burgermeester en in den outraat etc. etc. en De Heer JAN OLIVIER VAN BATENBURG, koopman beiden te Dordrecht
Een Tuin of de Beterschap van Een Tuin met de Huizingen en verdere gevolgen daar op staande en daar toe behorende genaamt MAASZIGT, staande en gelegen bij de zoutketen aan de Rivier te Zwijndrecht naast de Tuin van De Heren KOUWENS en VAN DER KA, aan de ene, en die van Mevrouw VAN MEETEREN, aan de andere zijde
de volmagtiger aangekomen als te zoen, bij opdragt den 26e Mei 1777 voor Schout en Schepenen van Zwijndrecht verleden, met alle zodanige lijdende en heerschende dienstbaarheden als dat verkogte maar enigzints heeft of is onderworpen ingevolgen de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, aan de kopers voor zo veel de volmagtiger die op zijn woort gevonden en onder zig heeft, over te geven, gezuivert of door de volmagtiger te zuiveren van de verponding 1792 van de Honderste of Twe honderste Penning den 5e April 1793 vastgesteld, en van de Erfpagt van de Ambagts Heren en vrouwen van de Zwijndrechtschen Waart en van alle verdere of andere lasten welke daar op nog meerder mogten staan tot de laatste der voldagen voor den 12 September 1793 wanneer het overtedragen na gedane vijling bij openbare verkoping ten voerstaan van gemelde schout en schepenen is afgeslagen maar opgehouden geworden de Kooppeningen tot Dertien Hondert Guldens vrijgestelt kwijten voor de vrijwaringe zijn volmagtigers Persoon en Goederen te verbinden en verders zodanig te doen en verrrigten als ter voormelde zaken enigzints meerder of anders zoude mogen vereischen niets uitgezondert.
Aldus verleden te Dordrecht in tegenwoordigheit van Aart Broeksmit Kz en Vincent Ferdinant Tromer als Getuigen. 
[bron: SAD 20-1072 akte 71 (4-11-1793)]
- [ca 1796-1797] DORDRECHT Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : P. Batenburg
Leeftijd : 81
Woonplaats : A562
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
Naam : P. Batenburg
Woonplaats (oude huisnummers!) : A562
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] 1 & 2e term. (quitantie overgegeven)
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

- [ca 1797-1804] DORDRECHT: INDEX COLLATERALE SUCCESSIE 1797-1804
  Batenburg, Paulus (folio 124vs)
  [Bron: Erfgoedcentrum DiEP/ stadsarchief Dordrecht Archief: 4 Inventarisnummer: 244b (collatorale successie 1797-1804; folios t/m 238)]
- index 20.81 notaris Bax
ona 1059 (1765-1766) 23-11-1765 Cornelia Schalk, testament;
ona 1064 (1775) 4-9-1775 Cornelia Schalk en Hendrik Walpot Thoms, conventie;
ona 1068 (1781-1783) 26/6 Paulus Batenburg, testament;
ona 1069 (1783-1784) 24/7 Paulus Batenburg en Cornelia Schalk, huwelijkse voorwaarden;
ona 1070 14/6 Jan Olievier van Batenburg
ona 1070 10/10 Jan Olievier van Batenburg
ona 1071 20-10-1789 Batenburg en Comp (ten verzoeke van), protest;
ona 1071 11-1-1790 Batenburg en Comp
ona 1071 2-12-1788 CORNELIS SCHALK, proc.ad.neg.;
ona 1072 18-7-1793 Batenburg en Comp, proc.ad.neg.;
ona 1072 4-11-1793 Paulus Batenburg;
ona 1072 5-4-1791 Jan Olivier van Batenburg en Cornelia Schalk huijsvr. Paulus Batenburg;
ona 1072 12-12-1793 CORNELIS SCHALK, proc.ad.neg.;
ona 1074 16-6-1797 Batenburg en Comp;
ona 1074 12-9-1797 Jan Olivier van Batenburg, protest;
ona 1074 25-5-1798 Jan Olivier van Batenburg;
ona 1074 20-8-1798 Jan Olivier van Batenburg en huisvrouw, testament;
ona 1074 14-12-1797 CORNELIS SCHALK, proc.ad.neg.;
ona 1075 26-1-1799 Cornelia Schalk wed Paulus Batenburg, proc.ad.neg.;
ona 1076 18-10-1802 Batenburg en Comp, proc.ad.neg.;
ona 1076 23-1-1802 Cornelia Schalk wed Paulus Batenburg;
ona 1076 20-3-1802 Cornelia Schalk wed Paulus Batenburg en Jan Olivier van Batenburg (acquit);
ona 1077 20-7-1802 Batenburg en Comp;
- [1804] DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : weduwe P. Batenburg
  Woonplaats (oude huisnummers!) : A562
  Biljet (of arm) : billet
  +
  Naam : Cornelis Schalk
  Woonplaats (oude huisnummers!) : A562
  Biljet (of arm) : billet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [ca 1808] DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Walevest A562
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: C. Schalk Batenburg
  Ongehuwd: 1
  Gehuwd: -
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: rentenier
  Classis: 34 Somma: 16-0-0 Aanmerkingen: 20-0-0
  +
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Walevest A562
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: de wed.e P. Batenburg
  Ongehuwd: 2
  Gehuwd: -
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 1 dienstbode
  Handel, Beroep, of Handwerk: rentenierster
  Classis: 28 Somma: 70-0-0 Aanmerkingen: 60-0-0
  Folionummer en bron: 34 van archiefstuk SAD 5-894
- DORDRECHT Grondbelasting bebouwde eigendommen 1813 (Keizerlijk decreet van 7 januari 1813)
Émargemens (ondertekening): 1813-10-14 Art.: 0080
NOMS, PRÉNOMS et demeures des propriétaires et usefruitiers: veuve Batenburg née Cornelia Schalk
demeurant à [-] payera pour sa cote part dans les impositions extraordinaires ordonnées pour 1813 d'après sa taxe primitive qui s'élève à [-] Une somme de [-] Montant de la taxe dans la contribution foncière des baties pour 1813: 286,15
Montant total des impositions extraordinaires en principal, frais de confection des roles et de perception: 4,34
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 256
- akte 1381 (ca 1817) Cornelia Schalk wed Paulus Batenburg (huis op Walevest);
  [bron: Erfgoedcentrum DiEP 20-1389 notarisakten] 
- [1817] 16-09-1817 Soort akte: overdracht
  Koper: joannes jacobus hermans, handelaar
  Verkoper: cornelia schalk (weduwe), huisbaas
  Plaatsnaam: Dordrecht Straatnaam: vlak
  Overige personen: batenburg (overleden)
  Plaatsnaam: Dordrecht Folionummer: 22 Aktenummer: 4 Bijzonderheden: wijk a 536
- [ca 1821] akte 96 (ca 1821) Paulus Batenburg;
  [Erfgoedcentrum DiEP 20-1710 notarisakten Dordrecht]
- [1823] Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg Algemeen Gemeente: Voorburg Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 42  Aangiftedatum: 19-11-1823 Overledene Cornelia Schalk  Geslacht: V Overlijdensdatum: 18-11-1823  Leeftijd: 85 Partner Paulus Batenburg  Relatie:  Weduwe;
- [1827] 24-10-1827 Soort akte: overdracht
  Koper: jan stempels roelofsz., particulier
  Verkoper: cornelia schalk (weduwe), huisbaas
  Straatnaam: varkenmarkt [=nu Aardappelmarkt]
  Overige personen: batenburg (overleden)
  Folionummer: 158 Aktenummer: 8 Bijzonderheden: wijk b 274
  Archiefnummer: 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer: 7 Inzien
- [1827] OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING
Door en ten overstaan van den openbaren en te Dordrecht, residerenden Notaris GERARDUS TELDERS, van een hecht, sterk, weldoortimmerd en alleraangenaamst gelegen HUIS en ERF, staande op de Varkenmarkt, over de zoogenaamde Ardappelmarkt, binnen voornoemde stad, belend met het huis van Gerrit Landmeter, aan de eene dan dat van den heer Uittenboogaard aan de andere zijde, geteekend B no. 274, bevattende verscheidene, zoo gestukadoorde, als behangen en geplafonneerde Vertrekken, goede ruime Keuken, Kelders en Zolders, waaronder een beschoten, Meidenkamer, Pomp, en voorts alle die Commoditeiten, welke in eene aanzienlijke Woning vereischt worden.
Verhuurd aan den WelEdelen Heer Jacob Staets Johannes Vriesendorp, tot ultimo April 1828, voor de somma van f 410 's jaars. Wegens Grondlasten in dezen jare aangeslagen met f 70,20.
Waarvan de veiling zal geschieden op Woensdag den 24 October 1728, ten huize van Jilles Zahn, Kastelein in het Koffijhuis over de Beurs, 's middags ten 12 ure precies. En de afslag of definitive verkooping op Woensdag den 31 october daaraanvolgende, ten ure en plaatse voorschreven. Welk Huis nog, op een Consent-Biljet van den Notaris TELDERS, mits belet vragende, zal kunnen bezien worden. Zijnde inmiddels UIT DE HAND TE KOOP. Nadere onderrigting is te bekomen bij de Heeren OTTO DE KAT EN ZOON, en voornoemden Notaris, op de Groenmarkt A 39. Zegt het voort.
[bron: Dordrechtsche courant, 20-10-1827]

Zoon eerste huwelijk Cornelia Schalk met Anthonij Verboom:
1. Cornelis (later bekend als Cornelis Schalk Batenburg), ged. Dordrecht 6-11-1762, volgt IIIc.

Kinderen Paulus Batenburg en Johanna Groenendaal:
1. doodgeboren kind, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 3-2-1742 (graf 154; doodgeb. kint van Poulus Batenborg).
2. Marija, ged. Dordrecht 10-3-1743, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 20-5-1743 (graf 154; Batenburg, ben. 4 jr). 
3. Maria, ged. Dordrecht 25-11-1744.

* * * generatie 3 * * *

IIIa. Metje Schalk, ged. 22-11-1748, tr. Andries van der WAL, geb. Vuren 25-11-1736.
Kinderen:
1. Jenneken van der Wal, geb. Dalem 16-3-1777
2. Plona van der Wal, geb. Dalem 27-5-1779
3. Cornelia van der Wal, geb. Dalem 27-12-1780, tr. Jan van der Wal
4. Elisabeth van der Wal, geb. Vuren 6-2-1783, tr. Jan van Arkel
5. Cornelis van der Wal, geb. Vuren 24-11-1784, overl. aldaar 23-3-1846, tr. Dalem 28-12-1807 Hendrina van Arkel, geb. Dalem 17-3-1782 
6. Petertje van der Wal, geb. 8-10-1788, tr. Aart van Arkel.

IIIb. Cornelia SCHALK, ged. Vuren 30-3-1760, tr. Dalem 25-3-1781 Frans den Adel
Kinderen:
1. Peter den Adel, geb. Vuren 24-12-1782, tr. Dalem 4-12-1911 Maria Roza, geb. Vuren 19-04-1791
2. Christiaan den Adel, geb. Vuren 1786 (27 in 1813), tr. Dalem 28-08-1813 Metje Maat, geb. Dalem, dochter van Hendrik Maat en Adriana Maat.
3. Areke den Adel, geb. Vuren 1787 (29 in 1816), tr. Dalem 29-02-1816 Gijsbert van den Berg.
4. Joost den Adel, geb. Vuren 1790 (23 in 1813), tr. Dalem 10-6-1813 Gijsbertje Schalk, geb. Vuren (19 in 1813), dochter van Gerrit Schalk en Betje Hijkoop.
5. Metje den Adel, geb. Vuren 1792 (21 in 1813), tr. Dalem 10-06-1813 Peter Schalk, geb. Vuren (26 in 1813), zoon van Gerrit Schalk en Betje Hijkoop.

IIIc. Cornelis Schalk (Cornelis Schalk Batenburg), ged. Dordrecht 6-11-1762, kadet op fregat Brunswijk (1779-1781), extra ordinaris luitenant op fregat Brunswijk (1781-1784), 2de luitenant op fregat Sint Maartensdijk (1784-1786), 1e luitenant op de brik Meermin (1787-1787), luitenant op de kotter Zeemeeuw (1787-1788), luitenant op de brik Meermin (1792-1793), Cornelis Schalk te Dordrecht Walevest A562 (belasting 1804), rentenier te Dordrecht Walevest A562 (belasting 1808), ex-marineofficier (liste civique Dordrecht 1811), Walevest A536 geheel te Dordrecht (belasting ca 1812-1814), colonel en kapitein ter zee (1817), oud-kolonel en kapitein ter zee (1831), overl. Voorburg 27-10-1831 (69 jaar, wijk A20).

[http://www.zeeuwengezocht.nl/]
Datum : 1776-08-10
Koper : Cornelis Schalk
Verkoper : J.Th. Cras, de heer, Rekenmeester
Locatie : Tholen
Object 1 : huis
Object 2 : erf
Prijs : £ 19:0:0
Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland D 71001
Bron: Transporten onroerend goed Tholen 1772-1805
Archief: Transporten onroerend goed inventarisnummer
Belasting op overdracht van onroerende goederen
[http://www.zeeuwengezocht.nl/]
Cornelis Schalk
Afkomstig van : Dordrecht
Functie : Cadet
Schip : 's Lands fregat Brunswijk
Opmerking : Naar de Middellandse Zee
Periode : 3-1-1779 - 15-7-1780
Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland C, inv.nr 8043 en 8044
Gepubliceerd in : P.F. Poortvliet, De bemanningen der schepen van de Admiraliteit van Zeeland 1770-1780, deel 2 (uitgave NGV Afd. Zeeland), nummer 10099

Cornelis Schalk
Afkomstig van : Dordrecht
Functie : Cadet
Schip : 's Lands fregat Brunswijk
Periode : 16-7-1780 - 30-4-1781
Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland C, inv.nr 8057
Gepubliceerd in : P.F. Poortvliet, De bemanningen der schepen van de Admiraliteit van Zeeland 1770-1780, deel 2 (uitgave NGV Afd. Zeeland), nummer 10348

Cornelis Schalk
Afkomstig van : Dordrecht
Functie : Extra Ordinair Luitenant
Schip : 's Lands fregat Brunswijk
Opmerking : Van oorlog
Periode : 1-5-1781 - 28-2-1782
Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland C, inv.nr 8057
Gepubliceerd in : P.F. Poortvliet, De bemanningen der schepen van de Admiraliteit van Zeeland 1781-1793, deel 1B (uitgave NGV Afd. Zeeland), nummer 3976

Cornelis Schalk

Afkomstig van : Dordrecht
Functie : Luitenant Extra Ordinaris
Schip : 's Lands fregat Brunswijk
Opmerking : Van oorlog
Periode : 1-3-1782 - 10-7-1784
Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland C, inv.nr 8056
Gepubliceerd in : P.F. Poortvliet, De bemanningen der schepen van de Admiraliteit van Zeeland 1781-1793, deel 1B (uitgave NGV Afd. Zeeland), nummer 4195

Cornelis Schalk

Afkomstig van : Dordrecht
Functie : Tweede Luitenant
Schip : 's Lands fregat Sint Maartensdijk
Periode : 27-9-1784 - 12-8-1786
Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland C, inv.nr 8086
Gepubliceerd in : P.F. Poortvliet, De bemanningen der schepen van de Admiraliteit van Zeeland 1781-1793, deel 1B (uitgave NGV Afd. Zeeland), nummer 304

Cornelis Schalk
Afkomstig van : Dordrecht
Functie : Eerste Luitenant
Opmerking : Vanaf 3-9-1787 commandant
Schip : 's Lands brik De Meermin
Opmerking : Van oorlog
Periode : 24-5-1787 - 24-12-1787
Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland C, inv.nr 8066
Gepubliceerd in : P.F. Poortvliet, De bemanningen der schepen van de Admiraliteit van Zeeland 1781-1793, deel 1B (uitgave NGV Afd. Zeeland), nummer 2302

Cornelis Schalk
Afkomstig van : Dordrecht
Functie : Luitenant
Opmerking : Commandant
Schip : 's Lands kotter De Zeemeeuw
Periode : 3-9-1787 - 31-8-1788
Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland C, inv.nr 8075
Gepubliceerd in : P.F. Poortvliet, De bemanningen der schepen van de Admiraliteit van Zeeland 1781-1793, deel 1B (uitgave NGV Afd. Zeeland), nummer 1

Cornelis Schalk
Afkomstig van : Dordrecht
Functie : Matroos(?!!)
Opmerking : Commandant tot 3-6-1793
Schip : 's Lands brik De Meermin
Opmerking : Van oorlog
Periode : 25-6-1792 - 31-12-1793
Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland C, inv.nr 8083a
Gepubliceerd in : P.F. Poortvliet, De bemanningen der schepen van de Admiraliteit van Zeeland 1781-1793, deel 1B (uitgave NGV Afd. Zeeland), nummer 2381

Bron: Bemanningsleden schepen Admiraliteit 1770-1793
[http://www.zeeuwengezocht.nl/]
Cornelis Schalk
Datum : 10-1-1793
Functie : Kapitein-luitenant ter zee onder collegie der Admiraliteit van Zeeland
Acte van de prins van Oranje Nassau, aan de Raden van Staten der Verenigde Nederlanden
Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1674, folio 85r
Bron: Registers van commissiën en instructiën 1578-1809
Archief: Ambten, functies, beroepsgroepen, militairen inventarisnummer [toegevoegd: 27 april 2005]
Bronnen betr. ambtenaren, functionarissen, beroepsgroepen en militairen

1814 - een nieuw officerskorps voor de nieuwe Koninklijke Zeemacht :

- DE COMMISSARIS-GENERAAL VOOR HET DEPARTEMENT VAN OORLOG, noodigt bij deze alle officeren, zonder onderscheid, bij het leger van den Staat gediend hebbende, hetzij dezelve met de revolutie van den jare 1795, hunne demissie of pensioen hebben bekomen, hetzij zij als toen in Hollandschen dient zijn gebleven, of in dienst en bezoldiging van eenige vreemde mogendheid zijn overgegaan, hetzij de zoodanigen, welke ook in opgevolgde jaren bij een der Hollandsche gouvernemeten, of nu laatstelijk onder de regering van dne Franschen keizer, hunne demissien, pensioenen, retraite of halve retraite, hebben geobtineerd; hetzij eindelijk de zulken, welke tot op het oogenblik dat Nederland deszelfs aanwezen wederom heeft hernomen, voortdurend hebben gediend, en als toen den Franschen dienst mogten hebben gekwitteerd, om, ten allerspoedigste, voor zoo verre zulks door hun nog niet mogt zijn geschied, aan het departement van oorlog intezenden eenen naauwkeureigen staat van dienst, houdende accurate opgave van de voor- en toenamen van ieder hunner, met aanwijzing van de plaats hunner geboorte, hunnen tegenworodigen ouderdom en woonplaats en de onderscheidene graden in welke zij hebben gediend; voorts met vermelding van den tijd van dienst in elken graad in de veldtogten, welke zij mogen hebben gemaakt; mitsgaders met indicatie van het montant van het pensioen, de retraite of halve retraite, welke aan hun mogt zijn toegelegd, den tijd waarop zij die hebben bekomen, en eindelijk met informatie in hoe verre zij als nog geschikt en genegen zouden zijn den lande wederom te dienen.
Verwachtende de commissaris-generaal voornoemd, dat alle de heeren officieren, hoe ook genaamd, ofschoon zij ook nog onder eenige andere classificatien zouden kunnen vallen, dan die, welke hier voren zijn opgegeven, dadelijk, aan hem cmomissaris-generaal alle de voorschreve inlichtingen op hun sujet, in geschrifte zullen doen toekomen, zonder nogtans door eene personele overkomst naar herwaarts zich in noodelooze kosten in te wikkelen, ten einde hem commissaris-generaal in stat te stellen van dezelve, voor den dienst van den lande, zoodanig nuttig gebruik te maken, als in de tegenwoordige omstandigheden, naar gelang van ieders geschiktheid tot het een of ander bijzonder vak, raadzaam zal worden geoordeeld.
   's-Gravenhage, den 14 December 1813.
   De commissaris-generaal bij het departement voornoemd.
   B.A. BENTINCK TOT BUCKHORST.
[bron: Dordrechtsche courant, 30-12-1813]
- 's-GRAVENHAGE den 9 Augustus. Naar men verneemt zijn de navolgende Officieren bij 's Lands Zeemagt geplaatst:
Luitenant-Admiraal, Kingsbergen.
Vice-Admiraals: G. Melvill, A.A. van Kinkel, V.S. Grave van Bijland, A. Kuvel, A. van Braam, F.J. van Capelle, A. Kikkert, G. Verdoren.
Schouts bij Nacht: O.W. Gobius, M.J. Haringman, ... Tulleke, J.A.B. Bloys van Treslong, N. Lemmers, J.D. Musquetier, J.S. May, A.A. Buyskes, H.A. Ruysch.
Commandeurs van de Breede Wimpel: A. Holland, W. van Voss, C.J. Wolterbeek, H.A. Rijsterborgh, J. van der Velde.
Kapiteins: J. Huys, ... Duym, ... Schutter, L. Kolff, ... Dietz, J. Ott, W.N. Vrugt, ... van Sanden, SCHALK BATENBURG, ... Guinoseau, G.N. de Haan, J.F. Eilbracht, H.H. Siccama, ... Waldek, S. Riverij, J.J. Melvill van Carnbee, H. Hofmeyer, J. van Nes, P.J. Ouwens, A. Costerus, F.W.C. van den Sanden, J.A. van der Straten, A.P. Twent, H.W. Lantsheer, J.W. Polders, A.W. de Man, L. Fredriks, J.E. Lewe van Aduard, J. van Maren, P. Ziervogel, C. Langeveld, P.R. Cantzlaar, L.M. Faber, J. Sloterdijk, J. Nooy, C.P.W. Keller, W.A. van der Hart, F. Hout, H.M. Dibbitz, P.J. van Zuylen van Nijevelt.
Kapt. Luitenants: J. van Vos, ..., Dirking, ... Halmfeld, ... Luyeken, ... Bonnet, Brunet de Rochebrune, J. 't Hoofd, ... Spengler, ... Smitssaert, ... de Langen, E.F. Melms, J. Groot, M.L. van der Loeff, E. van der Nijpoort, J. Cambier, D. Grims, J.H. Bolken, F.C. Wardenburg, Jac Bakker, J. Meyer, F. Coertzen, G. Hinxt, J.J. de Jongh, J.M. Pool, A. van Daalen, J.G. Reizig, L. Fuchs, J.H. Pfeil, A. Drieman, P. Pietersen, P. Toussaint, D. van Heemskerk, B.W.A. van Schaller, G.M.R. Verhuel, A. Cooymans, ... Lucas, G.A. Pool, A. Polkijn, J. Blom, H.W. de Zwartel, A. Reyns, J. Boom, N.P. Blommendael. 
Luitenants van de 1ste klasse: C. Schröder, J.H. Tichler, J. Dominicus, J. Verveer, J.F. Gerhardts, J. Dingemans, J. van Ginkel, J.L. Berghuys, J.Z. Pry, F. Courie dit Dubicart, J. Sels, J. Bruyn, W.A. Steenbergen, J.C. Haringman, N. de Vries, C. Heye, G.F. Schnuder, B.J. Lans, H. Mercus, J.B. van Ryn, J. Mertens, C. Eeg, J. Roos, J.J. le Blue, J.G. Machielse, J.J. Vaillant, G. Fabritius, J.H. Baggelaar, W.A. van Dura, J.A. van Kruynen, T. Knossis, W. Tieman, F. Fredriks, M.E. Wychel, D. Bisschop Greveling, G. Tichelman, A. Dekker, J. Hilling, A. Bezemer, T. Geldrop, C.H. Lutkens, P. Zwarthoff, P.H. Cateau van Roseveld, J. Hemmes, Haye Fadsen, J.J. Zeegers, C. Smits, D.J. Gallas, P.J. Dillié, A. Sluyter, J.J.A. Heutz, P. van de Berg, D. Buys, W. van Ommen, C.A. Bodel, P. Muller, J.A. Bezier, A.J. de Vuscher, A. de Menye, A.A. Schokker, J. Feltman, C. Visscher Cz, W.A. Geesteranus, H. van den Ende, W.J. van Es, J.F.C.G. van Guericke, J. van der Straten, D.W. Kicherer, W.E. Thooft, A.E. Pool, A.J.J. van Lutzenburg, J.J. Steenboom, J.B. Mocquel, ... Areus, A. Goudon, F. Hansen, P.J. Korfbyl, J.S.D. Scheidius, H. van der Velde, J.C. Hofman, G.G. Kraay, A. Muntendam, A. Anemaat, J.A. Phitzinger, W.H. Martens, J. Bronovo, J.P.M. Willink, J. Groot Tonneboeyer, Hoynk van Papendrecht, M.C. Bastiaanse, W.A. Henneveld, A.J. Tam, J.F.G. van Son, H.W. van Maren, W.G. van der Hoop, A. de Settert, ... Kikkert.
Luitenants van de tweede Classe: F.E. Knoote, W.E. Volmer, J.G. Diemer, J. van de Graaff, H. van de Graaff, J.B. van den Bosch, W.H. van Voss, J.H. Hofmeyer, K.J. Hogeveen, P. Arriens, M.A. de Smitt, ... van Royen, P.J.F. van Overzee, W. Siccama, J.C. Vottery, J. van Borcharen, J.P. Muller, D.G. des Tombes, P. Westerhoff Sels, A.A. Ellinghuijse, J. Koopman, ... Bouwens, A. Zoeteman, J.W. Waarbroek, C.P. Corbeleyn, J. de Bree, C.J. Pickee, J.C. Bond, M. Mekern, F.C. Zwaanshals, J.R. Goteling Vimes, ... Fokke Jonker, A.C. Edeling, D.W. Paling, J.D. Musquetier, P.G.J. Beijerink, A. van Blommesteijn, L. Schuller, J. Godsen, J.E. Ossewaarde, G.W.C. Wagner, W. Pfeil, Kool, K.W. Peijzel, J. de Veer, H.W. Velthuizen, J. Besemer, Meijer, Hoven, J.J. Keuchenius, J.N. Vlijve, W.G. van Balveren, J. van Huel, N.L. Koops, A. Brender a Brandis, G.J. van Walree, J. Roos, E.C. Asmus, J.B. Molenaar, W.A. Laos, M.N. Rumersma, Coster (G. van Lennip), C.J. Bijlderroe, H. Wormolt, H. van Gerrike, H.W. Hofman, ...............etc;
Als adelborsten vcan de eerste klasse: J. le Jeune ....................etc;
Als adelborsten vcan de tweede klasse: W.J. Jollij, P.A. Joht, J.J. Kolle, J.H. Wildeman, J. Veeneman, H. Blad, A. Tulle, F.H. Schuger, T. van Foreest.......................................etc.;
[bron: Leijdsche Courant 12 aug 1814 en Leeuwarder Courant 19-8-1814]

NB.
- NATIONAAL ARCHIEF 1.01.47.01 Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Vervolg, 1586-1795
d Stukken betreffende de finantiën
Betaalsrollen van de opvarenden van schepen. 1769 - 1795 

2861-2869 Brunswijk, kapitein J. Pruijst. 1777 - 1782
2861 1777 - 1779
2862 1777 - 1779
2863 1779 - 1780
2864 1779 - 1780
2865 1779 - 1780
2866 1780 - 1781
2867 1780 - 1781
2868 1781 - 1782
2869 1781 - 1792
2931-2932 Meerman, luitenant T. Cuperus. 1787
2931 Deel 1
2932 Deel 2
2939-2940 Meermin, luitenant C. Schalk, later luitenant M. Hoelands. 1792-1793
2939 Deel 1
2940 Deel 2
[http://www.nationaalarchief.nl/webviews/page.webview?eadid=NL-HaNA_1.01.47.01&pageid=N11004]
- DE OORLOG IN 1793:
[pagina] 1260
DORDRECHT Tafel der gewap. Vaartuigen onder bevel van den Vice Admir Commandant de Kapitein ter Zee.
F.S. GRAVE van BYLAND
.
"Gelderland", een schip van linie, kapt Grave van BIJLAND, van de Admiraliteit van Amsterdam, gemonteerd met 26 stukken à 24 pond, 26 à 18
pond, en 16 à 8 pond, bemand met 360 Koppen, geposteerd voor Vlissingen.
""t Zeepaard", fregat, kapitein Van KERCHEM, van de Admiraliteit van Amsterdam, gemonteer ....;
"De Meermin", brik, Lieutenant SCHALK, van de Admiraliteit van Zeeland, gemonteerd met 18 stukken à 6 pond, en 4 draaibassen, bemand met 70 koppen, geposteerd voor Vlissingen, en van tyd tot tyd ter kruistogt.
"De Zeemeeuw", kotter, lieutenant GUNESEAU, van de Admiraliteit van Zeeland, gemonteerd ...;
[bron: Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste ..., Volume 2 Door Nederlandsche jaerboeken (aug 1793) - GOOGLE BOOKS]
- DORDRECHT Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
  Naam : Cor. Schalk
  Leeftijd : 34
  Woonplaats : A562
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167

- [bron: Erfgoedcentrum DiEP 20-1739 notarisakten] akte 1325 (ca 1817) Philip Vrolijkhert en Matthijs van Loon/Cornelis Schalk Batenburg, colonel en kapt ter zee (zoon van Anthonij Verboom en Cornelia Schalk, gedoopt 6-1-1762);
- DORDRECHT Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd ca 1797-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
Naam : Cornelis Schalk Batenburg
Woonplaats : A562
Grondvergadering : Vijfde grondvergadering A460-B25
Lijst : lijst (3) met titel Lijst der Stemgeregtigden in Letter A (440)
Bron : SAD 4, inventarisnr. 8

- [1804] DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : weduwe P. Batenburg
Woonplaats (oude huisnummers!) : A562
Biljet (of arm) : billet
+
Naam : Cornelis Schalk
Woonplaats (oude huisnummers!) : A562
Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [ca 1808] DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Walevest A562
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan
hebbende: C. Schalk Batenburg
Ongehuwd: 1
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: rentenier
Classis: 34
Somma: 16-0-0
Aanmerkingen: 20-0-0
Folionummer en bron: 34 van archiefstuk SAD 5-894
- [1811] Liste civique
Datering 1763-11-06 Plaatsnaam Dordrecht
Cornelis Schalk Batenburg
Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 -1813 Inventarisnummer 169
Geboortedatum 1763-11-06 Beroep marineofficier (ex-) Kanton 1 Sectie 2
- [ca 1812-1814] DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken A1-537 en Merwede E001-076 + F077-122 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Cornel. Schalk/Batenburg
Woonplaats : A536 geheel
Beroep : -
Belasting (of huurwaarde?) : 50
Folionummer : 26
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 893a en 893b
- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
Algemeen Gemeente: Voorburg Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 58  Aangiftedatum: 28-10-1831
Overledene Cornelis Schalk Batenburg  Geslacht: M Overlijdensdatum: 27-10-1831
Leeftijd: 69  Overlijdensplaats: Voorburg Nadere informatie Ouders onbekend

LOSSE GEGEVENS

(c) EvD Dordrecht mei 2010.