(VAN DER) SCHEP
Sprang-Capelle, 's-Gravenmoer, Dordrecht

I. Mels Aertsen Schep (Melis Aerts Schep), geb. Waspik ca 1590, schout van Vrijhoeven-Capelle (1627, 1629, 1631), overl. Vrijhoeven 10-11-1651, zoon van Aert Adriaens Schep en Geertruij Melsen, tr. Barbelken Peters Okkers (Barbar Peeters Okkers).
NB
- Aert Adriaens Schep, tr. Geertruij Melsen
Kinderen:  Mels Aertsen Schep, geb. Waspik ca 1590, overl. Vrijhoeven 10-11-1651, begr. Sprang.
[familysearch.org]

Kinderen:
1. Peter Melsen (Aarts) Schep, volgt IIa.
2. Gerit (Schep), ged. Sprang-Capelle 11-12-1622 (get. Jenneken Peters, Mariken Thuens (In hun plaats:)), volgt IIb.
3. Marytgen (Schep), ged. Sprang-Capelle (N.G.) 17-1-1627 (get. Jan de Lantmeeter, Dirckgen Aryens Leur).
4. Ocher (Schep), ged. Sprang-Capelle 29-4-1629 (De vader is schout van Vryhoeven-Capelle)
5. Geertruyt (Schep), ged. Sprang-Capelle (N.G.) 9-10-1631 (get. Henrick Back, Eycken Lamberts en de dochter van Jan de Leeu (In hun plaats:) De vader is schout van Vryhoeven-Capelle).
6. Janneken, ged. Sprang-Capelle (N.G.) 9-10-1631 (get. Henrick Back, Eycken Lamberts en de dochter van Jan de Leeu (In hun plaats:) De vader is schout van Vryhoeven-Capelle).

IIa. Peter Melsen (Aarts) Schep, tr. Seyken Bastiaenen Deckers
Kinderen:
1. Lysgen Schep, ged. Sprang-Capelle (N.G) 21-2-1644 (Janneken Jansdr. en S. . . .(In hun plaats:)).
2. Maryken Schep, ged. Sprang-Capelle (N.G) 9-12-1646 (get Lyntgen Jansdr, Truytgen Melsen (In hun plaats:))
3. Bastiaentgen Schepp, ged. Sprang-Capelle (N.G) 5-4-1649 (get. Truytgen en Janneken Melsen).
4. Mels Schep, ged. Sprang-Capelle (N.G) 1-4-1654 (Janneken Melsen (In hun plaats:)).
5. Barbelke Schep, ged. Sprang-Capelle (N.G) 10-8-1659 (De ouders wonen te Vryhoeven-Capelle).

IIb. Gerrit Schep, tr. NN
NB
- 162. De kinderen van Matthijs Peeters Vermeulen en Cornelia Geeritsen Schep, 1699.
316. Maria Schep, weduwe van Aert Servaes Vermeulen, 1726.
403. Maria, weduwe van Aert Servaas Vermeulen, 1726.
[962. Inventaris van het archief van de Schepenbank van 's Gravenmoer, 1568-1811]
Kinderen:
?1. Cornelia Geerits Schep, geb. Gorinchem ca 1664, jd geboren Gorinchem, overleden voor 10 aug 1697, otr/tr. 's Gravenmoer 27-5/18-6-1684 Mattijs Peeters Vermeulen
2. Mels Gerritse Schep, geb. s Gravemoer ca 1666, volgt IIIa.
?3. Aart Gerritse Schep, geb. ca 1672, volgt IIIb.

* * generatie 3 * *

IIIa. Mels Gerritse Schep, geb. ca 1666, j.m. van s Gravemoer en woonende aen de Noordendijck (1686), meulenaer (1686), koopt huis ,,Salomons Tempel,, aan de Noordendijk (1686), overl. ca 1700, otr/tr. Dordrecht 8/30-12-1686 Anna Dircx (Annigie Dircks Hoogkamer), j.d. van Dordregt woonende op de Noordendijck (1686), wede van Mels Gerritse Schep van Dordrecht wonende aen de Noordendijck (1701), overl. 1701-1708; zij otr. (2) Dordrecht 15-5-1701 Eijsbrant Eijsbrantse, j.m. van Amsterdam.
NB
- otr. Dordrecht 8-12-1686 (tr 30/12)
mels Gerritse Schip, meulenaer, j.m. van s gravemoer en woonende aen de Noordendijck, met
Annigie Dircks Hoogkamer, j.d. van Dordregt woonende op de Noordendijck
- otr. Dordrecht 15-5-1701
Eijsbrant Eijsbrantse, j.m. van Amsterdam met
Anna Dircx wede van Mels Gerritse Schep van Dordrecht, beijde wonende aen de Noordendijck
(Dese persoonen sijn op den 9e meij aengeteijkent, dan vermits de bruijt maer weijnigh maende wede was geweest is het proclameren der gebooden op gehoud(?) op den selven dato)
- Doopakten Dordrecht Geerit, 1690.01.08, Vader: Geeritsz, Mels {van der Schep} Doopdatum 1690.01.08
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 1-7
Naam kind Geerit Datum ondertrouw 1686.12.08 Vader Geeritsz, Mels {van der Schep} - Moeder Dircxsz, Annicchien
- Doopakten Dordrecht Gerrit, 1691.04.10, Vader: Schep, Mels Geerits Doopdatum 1691.04.10
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 1-7
Naam kind Gerrit Vader Schep, Mels Geerits - Moeder Dircxsz, Annichien
- Doopakten Dordrecht Geertruijd, 1695.08.31, Vader: Geritsen, Mels {van der Schep} Doopdatum 1695.08.31
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 1-7
Naam kind Geertruijd Vader Geritsen, Mels {van der Schep} - Moeder Dirrix, Annetjen

Kinderen:
1. Geerit, ged. Dordrecht 8-1-1690.
2. Gerrit, ged. Dordrecht 10-4-1691, volgt IV.
3. Geertruijd 31-8-1695.

IIIa. Aart Gerritsz Schep (Aert Gerritsz Schepen), otr. Dordrecht 2-11-1692 Everdina van Rossum
Kinderen:
1. Adriaan, ged. Dordrecht 8-4-1693.
2. Adriaen, ged. Dordrecht 19-5-1696.
3. Huijbert, ged. Dordrecht 19-5-1696.
4. Adriaen, ged. Dordrecht 2-3-1698.

* * generatie 4 * *

IV. Gerrit (van der) Schep, ged. Dordrecht 10-4-1691, j:m: van Dordrecht woont omtrent de Nieukerck aende Vest geassist met Arij van Son desselfs oom wonende in de Spuijstraet dewelkcke verclaart de voornoemde persoon geen ouders heeft (1708), overl. voor 1753, otr/tr. Dordrecht 1/15-7-1708 Marijke Baks (Maijke Backs), j:d: van Dordrecht woont omtrent het Nieu Kerckhoff volgens schriftelijke verclaring van desselfs moeder wonende tot Thul en geassist met Lijsbeth Wittings sijnde de Moeder van de voorschreve Maeijcke Bacx haer moeder derwelcke verclaert dat haer vader overleden is (1708), overl. na 1753.
NB.
- Doopdatum 1708.12.23 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 8-10
Naam kind Jenneken
Datum ondertrouw 1708.07.01
Vader Schep, Gerrit
Moeder Baks, Marijke
- Datering 08-07-1734 Soort akte overdracht Plaatsnaam Dordrecht Naam object onbekend
Straatnaam steegoversloot Bedrag f 430
Folionummer 189v Aktenummer 2
Bijzonderheden het object is naast het portiershuis gelegen.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 817
Overige Personen gerard amilius van hoogeveen, schepen
Overige Personen jacob van hoogstraten staatsz., koopman
Overige Personen johan van wageningen, boekhouder
Buur willem hartman
Koper gerret schep
Vorige Eigenaar margareta de kool
- (15-11-1793) Conditien waar op de Erfgenamen van wijlen HENDRIK VAN DER LINDEN voorneemens zijn publiecq ten overstaan van Schout en Scheepenen van Dubbeldam op heeden den Elfde november 1793 te doen veijlen en den 15e daar aan volgende bij afslag is het doenlijk finaal te verkopen De beterschap van een zeer vermakelijke thuijn met desselfs hegt en sterk steene huijzinge en coepel beplant met zeer veel vrugtdragende bomen, staande en gelgen onder de Merwede even buijten de Noordpoort van de stad Dordregt belend aaan de eene zijde de huijzinge van Mons(ieur) AART SCHEP en aan de andere zijde den thuijn van MELS SCHEP
-> gekocht door Johannes SEPPEVELT F 1005 (15-11-1793)
[Bron : stadsarchief Dordrecht (www.archieven.nl), Archief : 241 oud-rechtelijk Dubbeldam, Inventarisnr. : 21 Ingekomen stukken betreffende de 40e penning op de verkoop van onroerende goederen en het recht op de collaterale successie 1717 - 1792]

Kinderen:
1. Jenneken, ged. Dordrecht 23-12-1708.
2. Aert, ged. Dordrecht 23-9-1714.
3. Mels, ged. Dordrecht 8-3-1718.
4. Jan, ged. Dordrecht 21-11-1719.
5. Willemina, ged. Dordrecht 8-4-1725.
6. Mels, ged. Dordrecht 27-4-1727, volgt Va.

Va. Mels van der Schep, ged. Dordrecht 27-4-1727, j.m. van Dordrecht woont aan de Rodebrugh geadsisteert met zijn moeder Maijke Backs wed.e van Gerrit van der Schep (1753), otr/tr. Dordrecht 5/22-7-1753 Cornelia van Streefkerk, j.d. van Dordrecht woont op de Varkemarkt geadsist. met haer vaeder Pieter van Streefkerk (1753).
NB.
- Bij de eigenlijke opening op 13 april 1770 kwam het volgende aan het licht: nadat door Mels van der Schep eerst geopend waren de vier slooten, welke zig aan de vier beugels van de meergemelde yzeren raam bevonden, waardoor deselve geopent konde worden: daarna heeft hij geopent de twee slooten, waarmede de ijzeren deur, die zich agter de voorsz. yzeren raam bevond, gesloten was, dezelve geopent zijnde, heeft zig vertoont een houten kist, hoog ontrent vier voeten, lang insgelijk ontrent vier voeten en diep ontrent 1¿ voeten, staande op zigzelve, op vier pooten, op een roosterwerk van zwaar ijzer, ontrent van dezelve figuur als de ijzeren raam, welke voor de ijzeren deur gezien werd en welk ijzer roosterwerk, zoowel van boven als van agteren, en van beide de zijden van de muuren, waarin de voorsz. houte kist stond, gevonden wierd. Zijnde de gemelde houte kist voorzien van zes slooten, welke mede door den gemelden boekhouder Van der Schep geopent sijn geworden; z! ulks geschied zijnde, is de voorsz . houten kist uit de gemelde ysere kas gehaalt en in het midden van de burgemeesterskamer gezet, gelijk ook uit de voorsz. ysere kas genomen zyn de laaden, doozen en kistje, welke daarin behalve de voorsz. houte kist, gevonden zyn.
[zie Stadsarchief; de grafelijke tijd - inleiding][ http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.inv?p_q=18719427 ]
- 1464 Mels van der Schep en Cornelia van Streefkerk 1805
[Weeskamer te Dordrecht 1593-1847 (archiefnr. 10)]
Kinderen:
1. Gerrit, ged. Dordrecht 24-4-1754.
2. Jenneke, ged. Dordrecht 28-7-1756.
3. Gerrit, ged. Dordrecht 18-7-1759, volgt VI.

VI. Gerrit van der Schep, otr. Dordrecht 29-12-1798 Maria Dam.
NB
- Doopdatum 1799.11.13 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 8-10
Naam kind Maria
Datum ondertrouw 1798.12.29
Vader Schep, Gerrit van der
Moeder Dam, Maria

- Publieke Verkooping
Henricus van Etten, openbaar notaris, residerende in den Oudebosch, gecommitteerd bij vonnis van de Regtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Breda, van dato 1 Junij 1818, en geenregistreerd te Breda, op de Expeditie, op den vijfden dito, zal, ingevolge de wet van den 12 Junij 1816, publiek presenteeren te verkoopen:
Eenen hechten, sterken, welgelegen en sedert korten tijd nieuw opgebouwden en zeer wel beklanten PAARDEN-OLIE-MOLEN, staande in het voornaamste van den Oudenbosch, on de Fenkelstraat, gemerkt letter B no. 48, voorzien van buitengemeene groote goede Steenen, en eenen extra ruimen looden Olijbak, hechte Zaad- Hooi- en Turfzolders, spatieuse Stallinge voor de benoodigde paarden, als mede alle de losse Goederen tot de Fabriek behoorende; zijnde aan denzelve een hect en sterk HUIS en ERVE, voorizen van onderscheidene van behangen als andere vertekken, Keuken, kelder, Plaats, Bloemtuin en verdere Commoditeiten, en een hect en sterk PAKHUIS, zeer geschikt voor eene winstgevende Affaire.
Het voornoemde behoort toe aan Mejuffrouwen Maria van der Schep en Maria Dam, weduwe van den Heer Gerard van der Schep, particuliere, wonende in dne Oudenbosch. ...etc.
[Dordrechtsche Courant 13 juni 1818]
-  (20.88 J.H. Schultz van Haegen) ona 1207 (1799) 44 Gerrit van der Schep en Maria Dam, obligatie tbv Adr du Faijan 27-3-1799;
-  (20.88 J.H. Schultz van Haegen) ona 1207 (1799) 91 Jan Schep procuratie op Cornelis van der Schep (6-6-1799);
- (20.84.2 L. v.d. Horst) ona 1146-1147 (1778) Aart Schep, acte van assumptie en sur. nr 70;
- (20.84.2 L. v.d. Horst) ona 1159-1160 (1785) Maria Schep, gesepareerde huisvr Cornelis van Engel, obligatie, nr 76;
- (20.89 Pieter Roos) ona 1217 (1781) Jan van der Schep/Johan Paf/Maijke van Schep/Gerrit van der Schep/Dirk Bell/Maria van Schep, declaratie en overkomst (18-6-1781)  nr 31;
- (20.91.1 Pistorius) ona 1276 (1793) 110 declaratie Mels van der Schep;
- (20.91.1 Pistorius) ona 1277 (1794) 9 procuraite Mels van der Schep;
- (20.91.1 Pistorius) ona 1279 (1796) 106 obligatie Adriana Schep wed Dirk Bremekamp;
- (20.91.1 Pistorius) ona 1281 (1798) 129 huwelijksvoorwaarden Gerrit van der Schep en Maia Dam Woutersdr.;
- (20.93 v.d. oever) ona 1235 (1780) Gilles Schotel metzelaarsbaas, procuratie 5-10-1780;
- (20.93 v.d. oever) ona 1236 (1781) 136 Maria Schep en behuwd broeder Dirk Bremekamp, assurantie 21-12-1781;
Kinderen:
1. Maria, ged. Dordrecht 13-11-1799.

OVERIGE FEITEN

- I. Mels Adriaansz (van der) Schep, geb ca 1679, eigenaar/moutmolenaar Kijck over den Dijck (1699-1747), tr. Lijsbeth Willems Kivit (Elisabeth Wilhelms).
NB.
- Datering 27-05-1732 Soort akte hypotheek
Plaatsnaam Dordrecht Naam object in de omgeving van brouwerij het kruis Straatnaam voorstraat
Bedrag f 1600
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 817 Folionummer 50v Aktenummer 1
Bijzonderheden het onderpand bestaat uit drie objecten, een huis, erf en branderij in de voorstraat, gelegen tegenover de brouwerij van het kruis,
een pakhuis in de mariënbornstraat, een molen op de noordendijk en de melioratie op een huis tegenover de molen.
Buur adriaan van attenhoven
Buur adriaan van hogeveen (weduwe van), burgemeester
Buur leendert de kievit willemsz.
Buur adriaen de koningh (weduwe van)
Buur jacob logger (weduwe van)
Schuldeiser govert van well anthonisz.
Schuldenaar mels van der schep, ruwstoker <------------
- Datering 12-12-1741 Soort akte overdracht Plaatsnaam Dordrecht Naam object onbekend
Straatnaam heer heymansuysstraat Bedrag f 100
Folionummer 70 Aktenummer 2 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 820
Buur dingeman bogaerts jansz.
Buur aaltje voorne
Koper jan van mechelen woutersz., kraankind
Verkoper mels van der schep, molenaar <------------
- Van 1699 tot 1747 Mels Adriaans v/d Schep eigenaar/moutmolenaar en in 1700 samen met zijn zwager Leendert Willems Kivit
In 1713 laten zij een stenen molen bouwen de eerste steen werd gelegd op 31 maart door de zoons van de eigenaren Adriaan Mels v/d Schep en Jacobus Leenderts Kivit
1747 tot 1775 Adriaan v/d Schep Melsz en Johannes Kivit Leenderts
1790 de erfgenamen v/d Schep
1818/1820 Jenneke v/d Schep getrouwd met Johannes de Haan (overl: 1820)
1820 Philibertus Huisman de Haan (kleinzoon van Johannes de Haan en Jenneke v/d Schep)
In 1686 kwam men steeds vaker de familie v/d Schep tegen in Dordrecht , dan wordt ene Mels Gerrits v/d Schep genoemd als moutmolenaar deze kocht in dat jaar het huis ,,Salomons Tempel,, aan de Noorden dijk, veel leden van deze familie woonden aan de noordendijk Mels Adriaans v/d Schep was getrouwd met Lijsbeth Willems Kivit
[jaarboek 2001 van Vereniging Oud Dordrecht ,,Buyten de Sluyspoort op de Merwedegrond buytendijks,,; Mels Adriaans v/d Schep als eigenaar van molen ,,Kijck over de dijck ,, /blz 69/70/71/72]
- Folionummer: f. 71 (16-5-1669)
Gegevens: Actum Coram Damas van Slingelandt, schout, Jan Adriaens Boer ende Goossen Dirxcs Molendijck, heemraden, op ten 16 meij 1669
Compareerden Ariens CLEIJS, jongman wonende op te Merwede, out 21 jaren, Willem Cornelis KIEVIT, jonckman wonende als voren, out 20 jaren, Herman PIETERS, jongman wonende als voeren out ca 20 jaren ende Henrick HENRICXS, wonende op Dubbeldam, out ca 20 jaren
Ende verclaerden bij desen voor de waarheijt in plaetse van …. Presenteerden tot alle dagen (der versocht sijnde) te doen, dat sij luijden te samen nevens Henrick Ariens COENEN ende Arien Ariens BOSCH nevens eenige andere sijn geweest op ten 12 meij 1669 ten huijse van de WED VAN DIRCK OTTEN in Yrlandt buijten Dordrecht laet in de avontsont ende dat aldaer is guestie geresen tusschen Henrcik Ariens COENEN ende Willem Cornelis KIEVIT waerover hantgemeen zijnde heeft de voors[chreven] Arien Ariens BOSCH gesegt tegend de voors. Henrick Ariens COENEN, wat souwe soo als jongman slaen, daer op den voors Henrick Ariens COENEN seijde tegens Arie Ariens BOSCH Wilt Ghij daer voor verantwoorden, ende grijpen naer de tangh in ’t daer mede de voors Arie Ariens BOSCH op te borst ende slaende op ’t aeme den voors. Arien Ariense BOSCH sijn mes getogen hebbende, den voorn Henrick Airens COENEN heeft gequetst, verclaerende verder dat voor die tijt geene questie tussen de voors[chreven] Henrick Ariens COENEN ende Arie Ariens BOSCH is geweest, maer altijt als goede vrienden te samen hebben geleeft.
Compareerde mede Arien COENEN, vader van de voornoemde Henrick Ariens COENEN, ende verclaerde voor de waarheijt, dat sijne soon Henrick Ariens COENEN heeft verclaert in tegenwoordigheijt van Goossen Dircxs MOLENDIJCK voorn[oem]t , dat hem van herten leet was, dat Arien Ariens BOSCH in ’t ongeluck gevallen was van hem te quetsen, dat hij wenscht dat daer geene woorden waren gevallen, dat hij Ariens COENEN den voorn Arie Ariens BOSCH uijt te gront van sijn herte vol comen te vergaff, alle ‘t .. bij de voorn Arien Ariens BOSCH als sijn persoon was gedaen ende verclaeren, den voorn Arie COENEN het selvige te doen.
Kinderen:
1. Adrianus, ged. Dordrecht 13-8-1696.
2. Adriaen, ged. Dordrecht 20-11-1697.
3. Neeltie, ged. Dordrecht 15-11-1700.
4. Adriaan, ged. Dordrecht 3-6-1704, volgt II.
5. Wilhem, ged. Dordrecht 27-4-1705.
6. Willemina, ged. Dordrecht 27-1-1709

II. Adriaen van der Schep, ged. Dordrecht 3-6-1704, koorn molenaar (1776), overl. na 1776, otr. Dordrecht 5-8-1729 Govertien Smits, overl. na 1776.
NB.
- Doopdatum 1735.07.13
Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 8-10
Naam kind Jenneke
Vader Schep, Adriaen van der
Moeder Smets, Govertje

- Op den den 3 julij 1776 compareerden voor mij Mr. Coenraad Brender à Brandis openbaar, en bij den Hoove van Hollandt geadmitteert Notaris, binnen Dordrecht residerende, ten bij wesen van de naargenoemde getuijgen Hr Adriaen van der Schep, Koorn Molenaar, en Govertien Smits, Egte Lieden, wonende aen den Noorden Dijck even buijten deze stadt, mij Notaris bekent, en thans alhier praesent, hebbende hun volkomen verstand en onverwarde uitjspraak, te kennen gevende genegen te zijn, om van hunne naa te laetene goederen te disponeren mitsdien revocerende alle hunne voorgaande testamenten en Codicillen, en komende ten Dispositie soo verklaarde hij comparant, zijne Dogter Jenneke van der Schap, Huijsvrouw van hr Jan de Haan, woonende binnen dese stadt, en bij vooroverlijden van deselve, haere kinderen en verdere Descendenten bij Repraeentaite tot mede Erffgename, off Erffgenamen te noemen en te stellen in de naakte, blooten en simple Legitime Portie, deselve in de Nalaetenschap van hem Comparant sullende koomen, met Expresse begeerte dat daar in zal werden aan gereekent gekort en geimputeert alle 't gene na Scherpheid van Regten in de Legitime portie kan geimputeert en aangerekent worden, en Nomineert en Instituurt hij comparant tot zijne Erffgenamen in alle zijne verdere naa te laetene goederen zijne zoonen Johannes van der Schep, Hendrik van der Schep en Mels van der Schep, en bij vooroverlijden van deselve des vooroverledens wettige kinderen en verdere Descendenten bij Repraeentatie der bij aldien zijne Comparante voornoemde Dogter Jenneke van der Schep off bij bij vooroverlijden van deselve der hierna te noemene voogden over haere na te latenen minderjaerige kinderen en verdere descendenten liever verkoos off verkoosen de hier na volgende Dispositite, en dezelve zig daar omtrent binnen ses weeken na doode van hun comparant bij Notatiale acte ten genoegen van zijn Comparants voornoemde zoonen kwam off kwamen te Declareren, soo verklaarde hij comparant de voorschreve  zijne Dispositie te herroepen en te vernietigen;
En vervolgens opnieuw komende ter dispositite soo verklaarde hij comparant aen sijne voornoemde Dogter Jenneke van der Schep, en bij voroverlijden van deselve aen haere kinderen en verdere Descendenten bij repraesentatie boven en behalven 't gene gemelde zijne Dogter van hem Comparant mogte genoten, off gehad hebben, te maaken eene somme van f 600, en dat voor ende in plaatse, mitsgaeders tot voldoeninge van de filiale portie deselve zijne Dogter, off bij vooroverlijden haere kinderen en verdere descendenten bij repraesentatie in de nalaetenschap van hum Comparant sullende komen, en waar in hij Comparant deselve voor soo veel des noods tot mede Erffgename off Erffgenamen verklaarde te Institueren en te substitueren bij deze.
En verklaarde hij Comparant wijders te nomineren en te Institueren tot zijne Erffgenamen in alle zijne verdere na te laetene goederen gene uijtgesondert, de voornoemde zijne zoonen Johannes van der Schep, Hendrik van der Schep en Mels van der Schep, en bij vooroverlijden van dezelve des vooroverledene wettige kinderen en verdere descendenten bij repraesentatie.
Voorts de Comparante mede beminde ter Dispositie verklaerde haere Dogter voornoemde Jenneke van der Schep en bij vooroverlijden van dezelve haere kinderen en verdere Descendenten bij repraesentatie tot mede Erfgename off Erffgenamen te noemen en te stellen in den naakte bloote en simple Legitime portie deselve in de nalaetenschap van de Comparante sullende koomen, met Expresse begeerte, dat dezelve daer in zal worden geimputeert en toegerekent, alle 't gene na scherpheid van Regten in de Legitime portie kan geimputeert en toegerekent worden, en Nomineert en Institueert zij Comparant tot haere Erffgenamen in alle haere verdere natelaetene goederen, haere zoonen de meer voornoemde Johannis van der Schep, Hendrik van der Schep en Mels van der Schep, en bij vooroverlijden van deselve des vooroverledene wettige kinderen en verdere Descendenten bij repraesentatie.
Edog bij aldien haer Comparantes voornoemde Dogter ....etc.
[SAD ona 1181, folio 139]
- Uit de Dordrechtsche Courant :

Heden avond om zes ueren is onze geliefde broeder Mels van der Schep in den hogen ouderdom van 79 Jaren en 5 Maanden [=dus geb ca 1730], zoo wy hopen,
in een Eeuwige Heerlykheid overgegaan
  Dordrecht den 26 Jan 1809
  Hendrik van der Schep
  Johannis de Haan
[Dordrechtse_Courant_1809-01-28]
- Door deze betuige ik aan Stadgenooten en Vrienden mijne welmeenende dankbetuiging voor de aan mij en mijne Kinderen betoonde deelneming in onze droefheid over den dood van onzen hartelijk geliede Echtgenoot en Vader, Johannes de Haan, overleden den 18 dezer.
  Dordrecht 25 september 1820, 
  Jenneke van der Schep wed J. de Haan
  Mede uit naam mijner kinderen.
[BRON: Dordrechtse Courant 26 sept 1820]

Kinderen:
1. Mels van der Schep, geb. Dordrecht 19-8-1729, overl. Dordrecht 26-1-1809 ('s avonds 6 uur, 79 jaar en 5 maanden).
2. Jenneke van Schep, ged. Dordrecht 13-7-1735, overl. na 1820, tr. Jan de Haan, overl. Dordrecht 18-9-1820. (Goverdijna 10-9-1766, Adrianus 26-8-1768, Regina 23-9-1770, Adrianes 2-2-1774)
3. Hendrik van der Schep, geb. Dordrecht 6-6-1738, overl. na 1809.
4. Johannes van der Schep, geb. Dordrecht 13-10-1741.

- Mels van der Schep, tr. Sara van Buul, ged. Dordrecht 23-08-1743, overl. Dordrecht 1-1-1814.
NB
- Datering 01-09-1821 Soort akte overdracht Plaatsnaam Dordrecht Naam object onbekend Straatnaam bagijnhof
Folionummer 32 Aktenummer 4 Bijzonderheden wijk d 844
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
Overige Personen mels van der schep (overleden) <------------
Koper michiel de jongh, arbeider
Verkoper sara van buul (weduwe), particulier

- aardewerk bordje vervaardigd door de Engelse fabrikant Wedgwood. Op het bord is een hoeker afgebeeld met daaronder de tekst "Mels Von Der Scheppe Doidregt. Den 3 November 1780";

- gaarder begraven Schoonhoven 1757
inventarisnummer 1a
datum 25-9-1757
naam hr. Adriaan van der Schep
bron ac1063
bedrag ƒ 30(C) Dordrecht EvD november 2008.