SCHIFF-SCHIFT-SCHIJFF
Dordrecht

(mogelijke verwantschappen!!)

I. Jan ...., tr NN
Kinderen:
1. Pieter, geb. voor ca 1587, volgt IIa.
2. Jan, geb. voor ca. 1595, volgt IIb.

* * GENERATIE 2 * *

IIa. Pieter Schif (Schijf)(Pieter Jansz), geb. voor ca 1587, tr. ca 1607 Beertgen/Barbara Leenaerts
NB
- Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1605.08.01
Naam kind Jacob
Naam vader Janss, Pieter // Naam moeder Leenaerts, Beerntke
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 1-7
- Plaatsnaam Dordrecht
Doopdatum 1608.06.01
Naam kind Lenaert
Naam vader Schif, Pieter
Naam moeder XXXX, Beertgen
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 1-7
- Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1618.12.01
Naam kind Pieter
Naam vader Jansz, Pieter // Naam moeder Leenaerdsdr, Baertken
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 1-7

Kinderen:
?? 1. Pieter, volgt IIIa.
2. Jacob, ged. Dordrecht aug 1605.
3. Lenaert, ged. Dordrecht juni 1608.
4. Johannes, ged. Dordrecht juni 1610.
5. Maria, ged. Dordrecht juli 1612, volgt IIIb.
6. Lenaert, ged. Dordrecht nov 1617, volgt IIIc.
7. Pieter, ged. Dordrecht dec 1618.
8. NN, ged. Dordrecht mrt 1621.
9. Isaac, ged. Dordrecht nov 1623.

IIb. Jan Schijf, geb. voor ca. 1595, tr. NN
NB
-  Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1627.04.01 
Naam kind Barbara 
Naam vader  Schilden, Jan / Naam moeder  Aelbrechts, Sara 
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht  Inventarisnummer 1-7 

Kinderen:
1. Lenaert, ged. Dordrecht dec 1615.
2. NN, ged. Dordrecht sept 1617.
3. NN, ged. Dordrecht juni 1619.
4. Johannes, ged. Dordrecht 1621.
5. Trinken, ged. Dordrecht mrt 1625.

* * GENERATIE 3 * *

IIIa. Pieter Schiff (Schijff), geb. voor ca 1604, overl na 1647, otr. Dordrecht 15-12-1624 Hester Joppen Schott, ged. Dordrecht 1607 (als Esther), overl na 1647, dochter van Job Cornelissz Schot en Pierterken Daniesdr Rogier.
NB
- I. Cornelis Janssz Schot, tr.  Maricken Joppen
Kinderen:
1. Arijaen, ged. Dordrecht 11-8-1580
2. Job, volgt II
II.  Job Cornelissz Schot, otr. Dordrecht 23-5-1604 Pierterken Rogier (Daniesdr)
Kinderen:
1. Neelken, ged. Dordrecht april 1605
2. Esther, ged. Dordrecht 1607
- Cornelis Schott, tr. Grietge Claes
Kinderen:
1. Claesgen Corndr Schott,
2. Anneken Corn Schott, tr. Crijn Gijsberts Blanckert

- 9_776 folio 56vs (14-11-1647)
Actum den xiiii November 1647
Dat voor ons quam Hester Joppen huijsvrouw van Pieter Schift, vrij coopman tegenwoordich in W..l(?) als last en procuratie hebben(de) van(de) voors hare man blijckende bij de zelve procuratie gepasseert voor(de) notaris Daniel Do..(?) en sekere getuijgen opt recift d'o..a resideren in dato den xxx Aprilis voorleden ons schepenen verthoont
VENDIDIT in de voors qualiteijt, Hendrick Hendrickx ...(?) brouwersgast
Domum cum suis staende ende gelegen opde nieuwhaven ontrent de Gravestraet binnen deser stede tusschen den huijse van voors vercooperesse aen d eene en den ganck van Allert van Rhijn aen d andere zijde, hebben voors huijse aen zijde van(de) gang van voors vvan Rhijn zijnen .....(?) ende aende andere zijde zijne .... muijre(?) ende voorts met soodanige vrijdommen servituijten ende gerechtigheden....
- attestatie 11 juni 1651
Pieter Schiff, j.m. won op de Varckemarckt, vertreck na Amsterdam
- 9_784 folio 143vs (2-7-1664)
Actum den ii Julij 1664
Dat voor ons quamen Govert de With Notaris als bij mijn Ed: heeren en(de) Gerechte deser Stede geauthoriseert sijnde tot de reddinge des Boedels van Grietgen Claesdr, voor soo veel aengeret de kinderen van Claesgen Corndr Schott, Ende Crijn Gijsberts Blanckert als getrout hebben(de) Anneken Corn Schott, indier qualiteijt voor hene selven, ende noch in desen (ver)vangen de kinderen van za Abraham Jans van Duijnen, en zij belovhte(?) ho..nden(?) als hen selven, te samen kint ende kints kinderen resp ende sulcx erfgen ab intestato van(de) voors Grietge Claes za laest wed was van za Cornelis Schott een dese approbatie ende authorisatie hebbende van mijn Ed heeren van(de) Gerechte deser Stede, blijckende bijde acte daer vansijnde gestelt in margine van seecker requeste in dato den iv feb 1664 ons Schepenen verthoont,
VENDIDERUNT Leendert Schiff, Borger deser stede,
Domum Cum Suis staende ende gelegen int Ciboriestraetgen, tusschen t huijsken aengenomen bij Johannis van WestenBrugge aen d eene ende het erve of den thuijn van (ver)cooperaen d andere zijde,
Ende dat met soodanige vrijdommen servituijten ende gerechtigheden als den voors huijse ende erve eenichsints is hebbende volgens d'oude Brieven en(de) bescheijden en dier van fondsmogen wesen, kennis betaelt mette Somme van driehondert car: gul(den), vrij ende gereet gelt ....etc
    +
Actum uts
De voors vercoopers in qualite en approbatie hebbende alsboven,
VENDIDERUNT Anthonij Lamberts Backer, Borger deser stede
Domum Cum suis staende ende gelegen op de Verkenmarckt, op den hoeck van het Ciborustraetgen, 't selve straetge aen d'eene ende den huijs van Leendert Schiff aen d andere zijde
Ende dat met soodanige vrijdommen servituijten ende gerechtigheden als denselven huijse en erve eenichsints is hebbende, volgens d oude brieven ende bescheijden daer van sijn, kennis betaelt mette Som van f 1725 so in contant gelde als mettet .... schultbrief ....etc
- Plaatsnaam Dordrecht
Doopdatum 1625.10.01
Naam kind Petronelle
Naam vader Schijff, Pieter Pietersz
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 1-7
- Doopdatum 1627.08.01
Naam kind Pieter
Naam vader Schijff, Pieter Pietersen
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 1-7

Kinderen huwelijk:
?1 . Petronella, ged. Dordrecht okt 1625
?2. Pieter, ged. Dordrecht aug 1627
[?. Anna, ged. Dordrecht 19-8-(1687)1626?.]
3. Pieter, ged. Dordrecht okt 1628.
4. Barbara, ged. Dordrecht 1631
5. Willemina, ged. Dordrecht mei 1633
6. Job, ged. Dordrecht 1636
7. Maria, ged. Dordrecht 1640
8. Cornelia, ged. Dordrecht 5-2-1643

IIIb. Maria Schiff (Maeijken Pietersdr Schijf), otr. (1) Dordrecht 9-5-1638 Hendrick Jansz Wacker, otr. (2) Dordrecht 25-7-1649 Anthonij Jansz Struijs.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Johannes, ged. Dordrecht 1-5-1639.
2. Machtelt, ged. Dordrecht 9-12-1644.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Hendrixje, ged. Dordrecht 19-8-1650.
2. Barbara, ged. Dordrecht 24-06-1654.
3. Johannes, ged. Dordrecht 8-5-1656.

IIIc. Lenardt Schift, j.m. van Dordrecht op de nieuwe haven, copperma..er(?), overl. na 1699, otr Dordrecht 29 mei 1644 Helena van Hengh (Henge, Inge), j.d. van Amsterdam wonende hier inde Gravestraet (1644).
NB
- otr Dordrecht 29 mei 1644
Lenardt Schift, j.m. van Dordrecht op de nieuwe haven, copperma..er(?)
Helena van Hengh, j.d. van Amsterdam wonende hierinde Gravestraet
- 9_784 folio 143vs (2-7-1664)
Actum den ii Julij 1664
Dat voor ons quamen Govert de With Notaris als bij mijn Ed: heeren en(de) Gerechte deser Stede geauthoriseert sijnde tot de reddinge des Boedels van Grietgen Claesdr, voor soo veel aengeret de kinderen van Claesgen Corndr Schott, Ende Crijn Gijsberts Blanckert als getrout hebben(de) Anneken Corn Schott, indier qualiteijt voor hene selven, ende noch in desen (ver)vangen de kinderen van za Abraham Jans van Duijnen, en zij belovhte(?) ho..nden(?) als hen selven, te samen kint ende kints kinderen resp ende sulcx erfgen ab intestato van(de) voors Grietge Claes za laest wed was van za Cornelis Schott een dese approbatie ende authorisatie hebbende van mijn Ed heeren van(de) Gerechte deser Stede, blijckende bijde acte daer vansijnde gestelt in margine van seecker requeste in dato den iv feb 1664 ons Schepenen verthoont,
VENDIDERUNT Leendert Schiff, Borger deser stede,
Domum Cum Suis staende ende gelegen int Ciboriestraetgen, tusschen t huijsken aengenomen bij Johannis van WestenBrugge aen d eene ende het erve of den thuijn van (ver)cooperaen d andere zijde,
Ende dat met soodanige vrijdommen servituijten ende gerechtigheden als den voors huijse ende erve eenichsints is hebbende volgens d'oude Brieven en(de) bescheijden en dier van fondsmogen wesen, kennis betaelt mette Somme van driehondert car: gul(den), vrij ende gereet gelt ....etc
    +
Actum uts
De voors vercoopers in qualite en approbatie hebbende alsboven,
VENDIDERUNT Anthonij Lamberts Backer, Borger deser stede
Domum Cum suis staende ende gelegen op de Verkenmarckt, op den hoeck van het Ciborustraetgen, 't selve straetge aen d'eene ende den huijs van Leendert Schiff aen d andere zijde
Ende dat met soodanige vrijdommen servituijten ende gerechtigheden als denselven huijse en erve eenichsints is hebbende, volgens d oude brieven ende bescheijden daer van sijn, kennis betaelt mette Som van f 1725 so in contant gelde als mettet .... schultbrief ....etc
- 9_785 folio 70 (30-1-1666)
Actum den xxx Januarij 1666
Dat voor ons quam Leendert Schiff als getrout hebbende Helena van Ingen borger deser stede VENDIDIT Hendrick Dircxsz timmerman, mede borger deser stede
Domum cum suis staende en(de) gelegen inden Crommenelleboog tusschen den huijse van Jouffr Margreta Dircs wed wijlen d'heer Johan Everts(?) aen d'eene en(de) Hendrick Janssen Cleermaecker aen d'andere zijde endat met soodanige vrijdommen servituijten ende geregtigheden als den voors huijse ende erve ...etc. (f 320)
- 9_785 folio 82 (24-4-1666)
Actum uts
Dat voor ons quam Leendert Schiff, borger deser stede cedeert ten behoeve vande diaconie binnen deser stede
Domum cum suis staende en(de) gelegen int Loevstraetgen tusschen den huijse van Rochues Plun(?) aen d eene ende den huijse van Gillis Hendricx de Heer aen d'andere zijde, Ende dat met soodanige vrijdommen servituijten ende geregtigheden als den voors huijse ende erve eenigsints is hebbende kent voldaen en sijn de Som van...etc. (f 100)
- 9_785 folio 90 (13-7-1666)
Actum den xiii Julij 1666
Dat voor ons quam d heere Adriaan van Blijenburg heer van Naeldwijck en Dierick Sam..(?) ...............binnen deser ende voors... en hier sterkmaecken over ...
VENDIDIT inde voors(chreven) qualiteit Anna van ... ongehoude dogter
Domum cum suis staende en(de) gelegen inde Vriesestraet tusschen den huijse van Gerrit Baerthouts backer aen d eene en den huijse van Leendert Schiff d'andere zijde, Endat met soodanige vrijdommen servituijten ende geregtigheden als den voors huijse ende erve eenigsints is hebbende volgens de Brieven en bescheijden daer van sijnde...etc. (f 750)
- 9_785 folio 97 (28-9-1666)
Actum den xxviii Septemb. 1666
Dat voor ons quam Leendert Schiff borger deser stede VENDIDIT Josijna Me..(?) Jongedr
Domum cum suis staende en(de) gelegen inden Nieukerckstraet binnen deser stede tusschen den huijse van d'erfgen van Michiel de Bruijn aen d eene en den huijs van de wed van Levinis(?) Lamberts ten andere zijde, Endat met soodanige vrijdommen servituijten ende geregtigheden als den voors huijse ende erve eenigsints is hebbende volgens de Brieven en bescheijden daer van sijn...etc. (f 200)
- Datering 23-01-1691 soort akte overdracht
Koper grietje jacobs (weduwe)
Verkoper jan de gelede roelantsz., smid
Plaatsnaam Dordrecht Naam object onbekend
Straatnaam mariŽnbornstraat
Buur aert de lengh aertsz. / leendert schift
Bedrag f 280 Folionummer 5v Aktenummer 1 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 797
- Datering 27-01-1691 Soort akte overdracht
Koper aeltje vinck (weduwe)
Verkoper nicolaas blijenburg / pieter van der clocq jansz., metselaar / Anna van de waert (weduwe) / geerit van der waert jansz. (overleden)
Straatnaam kromme elleboog
Buur annighje davids / leendert schift
Overige personen florus de rou (overleden)
Bedrag f 200 Folionummer 6 Aktenummer 1 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 797
- Datering 08-09-1699 Soort akte overdracht
Koper jan gront jansz., koopman
Straatnaam gravenstraat
Buur francois de bruijn (erfgenamen van) / leendert schift
Executeur-testamentair alexander de bond
Overige personen willem de bond (overleden), jannetje van esch (overleden)
Bedrag f 2100
Folionummer 94v Aktenummer 1 Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 801
- Datering 09-01-1700  Soort akte overdracht 
Koper  leendert schift 
Verkoper  pieter abberdaan, anna van der linden,  maria van der linden, gosewieus van reest, sophia sluyters, willem de voogd, secretaris 
Straatnaam varkenmarkt 
Erflater  maria beune (overleden) 
Bedrag f. 390 Folionummer 4  Aktenummer 1 
Bijzonderheden het betreft het vierde en zevende huis in de gang naast de stads paardenstal. 
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht  Inventarisnummer 802 
- Datering 04-06-1700 Soort akte overdracht
Koper johannes hijcoop
Verkoper christina pompe (weduwe)
straatnaam wijnstraat
Buur johan van eysden, doctor (arts) / leendert schift
Erflater pieter belaarts (overleden), burgemeester
Overige personen matthijs belaarts, commies / gillis mugge, notaris
Bedrag f 16000
Folionummer 59 Aktenummer 1
Bijzonderheden het koetshuis en de stal komen uit op de schrijversstraat.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 802

Kinderen:
1. Pieter, ged. Dordrecht 28-4-1645.
2. Lijsbeth, ged. Dordrecht 29-7-1646.
3. Berber, ged. Dordrecht 1-8-1647, volgt IVa.
4. Lijsbet, ged. Dordrecht 26-12-1649, volgt IVb.
5. Margriet, ged. Dordrecht 7-9-1651, volgt IVb.
6. Josijntje, ged. Dordrecht 9-5-1653.
7. Pieter, ged. Dordrecht 8-12-1656.
8. Maria, ged. Dordrecht 18-2-1658.

* * GENERATIE 4 * *

IVa. Berbara Schiff (Schijf), otr. Dordrecht 20-4-1670 Jasper Oudtlandt
NB
- Mr. Jacob Vlaerdingerhout, ged. Delft (O.K.) 26 april 1654, notaris te Delft, regent en meester der charitaten, regent van het Oude en Nieuwe Gasthuis, begr. Delft (N.K.) 17 nov. 1697, tr. Dordrecht (ondertr. Delft 30 aug.) 16 sept. 1681 Anna Oudtlandt, geb. Dordrecht 9 (ged. 16 oktober) 1662, + Delft 10 (begr. O.K. 16) febr. 171, dochter van Cornelis Jaspers Oudtlandt en Geertruijd Govertsdr. van Buijl.

Kinderen:
1. Helena, ged. Dordrecht 5-2-1671.
2. Steven, ged. Dordrecht 20-3-1672.
3. Leonardus, ged. Dordrecht 12-1-1674.
4. Helena, ged. Dordrecht 9-11-1675.
5. Steven, ged. Dordrecht 30-6-1677.
6. Margriet, ged. Dordrecht 10-9-1678.
7. Margarita, ged. Dordrecht 2-3-1680.

IVb. Lijsbeth/Elisabeth Schiff (Schijf), ged. Dordrecht 26-12-1649, overl. na 1699, otr. Dordrecht 20-4-1670 Cornelis Neering, ged. Dordrecht 14-08-1648, overl. voor 4-6-1699, zoon van Jan Neeringh en Machteld Cornelis.
NB
-  Datering 04-06-1699 Soort akte overdracht
Koper lijsbet schift (weduwe)
Verkoper belia fenix (weduwe)
Plaatsnaam Dordrecht
Naam object onbekend
Straatnaam wijnstraat
Buur cansius, dominee / van ven
Overige personen aernout van konsten (overleden) / Cornelis neringh (overleden)
Bedrag f 1800
Folionummer 77v Aktenummer 1
Bijzonderheden het object is bij de nieuwbrug, tegenover gravenstraat gelegen.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 801

Kinderen:
1. Claartje, ged. Dordrecht 13-3-1671.
2. Machtelt, ged. Dordrecht 23-6-1672.
3. Jan, ged. Dordrecht 19-3-1674.
4. Leenert, ged. Dordrecht 18-8-1675.
5. Cornelis, ged. Dordrecht 2-12-1676.
6. Helena, ged. Dordrecht 23-12-1677.
7. Elisabet, ged. Dordrecht 28-11-1678.
8. Pieter, ged. Dordrecht 18-2-1680.
9. Willem, ged. Dordrecht 4-10-1681.
10. Matthijs, ged. Dordrecht 22-10-1682.
11. Hendrik, ged. Dordrecht 6-3-1684.
12. Hendrik, ged. Dordrecht 15-2-1685, otr/tr. Dordrecht 30/8-13/9-1711 Johanna van Hoogstraten
   Kinderen:
    a. Cornelis, ged. Dordrecht 20-7-1712.
    b. Elisabeth, ged. Dordrecht 14-6-1713.
    c. Anna, ged. Dordrecht 31-5-1714.
    d. Arija, ged. Dordrecht 30-6-1715.
    e. Elisabeth, ged. Dordrecht 8-8-1716.
    f. Adriaan, ged. Dordrecht 12-10-1719.
    g. Cornelis, ged. Dordrecht 23-3-1721.
    h. Anna, ged. Dordrecht 10-5-1722.
    i. Adriaan, ged. Dordrecht 27-2-1724.
    j. Henrik, ged. Dordrecht 12-10-1725.
    k. Maggalina, ged. Dordrecht 8-12-1726.
    l. Jan, ged. Dordrecht 7-4-1728.
    m. Agatha, ged. Dordrecht 4-9-1729.
    n. Hendrika, ged. Dordrecht 8-7-1731.

13. Helena, ged. Dordrecht 1-11-1686.
14. Willem, ged. Dordrecht 4-10-1687.
15. Elizabeth, ged. Dordrecht 10-11-1688.
16. Willem, ged. Dordrecht 19-3-1690.
17. Barbara, ged. Dordrecht 29-3-1691.

IVc. Margrieta Schiff, ged. Dordrecht 7-9-1651, otr. Dordrecht 12-3-1679 Cornelis van Gijbelant
Kinderen:
1. Cornelis, ged. Dordrecht 24-12-1683
2. Cornelis, ged. Dordrecht 4-5-1685
3. Cornelis, ged. Dordrecht 22-6-1689.
4. Leonardus, ged. Dordrecht 5-7-1692.

GEGEVENS

- Maria Schift, otr. Dordrecht 13-10-1669 Dionijsius Smack
Kinderen:
1. Maria, ged. Dordrecht 4-8-1670.
2. Pieternelle, ged. Dordrecht 30-12-1671.
3. Adriana, ged. Dordrecht 18-1-1674.

- Anna Schiff, overl. na 1692, otr. Dordrecht 26-7-1671 Jan Vernimme, schoenmaker (1692), overl. voor 1692.
NB
- Datering 22-01-1692 Soort akte overdracht
Koper dirck van der haack, schoenmaker
Verkoper anna schift (weduwe)
Plaatsnaam Dordrecht
Naam object onbekend
Straatnaam nieuwkerkhof, achter het
Buur johannes van wageningen (weduwe van)
Overige personen jan vernimme (overleden), schoenmaker
Bedrag f 400
Folionummer 80 Aktenummer 1
Bijzonderheden het object is achter het nieuwe kerkhof en naast de oliemolen gelegen.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 797

Kinderen:
1. Pieter, ged. Dordrecht 3-8-1672.
2. Maximiliaen, ged. Dordrecht 27-10-1673.
3. Hester, ged. Dordrecht 30-11-1674.
4. Pieter, ged. Dordrecht 1-11-1677.
5. Maria, ged. Dordrecht 6-11-1679.
6. Hester, ged. Dordrecht 18-3-1682.

(c) EvD Dordrecht mei. 2009.