SCHOUTEN (SCHOUT)
- scheepbouwmeesters
Dordrecht -
(gegevens huis Hoogt 14, Dordrecht)

I. Dirck Jans, woont in het Wilgenbos, getuige 1616, genoemd 1619 in de verponding voor zijn huis bij het Wilgenbos buiten Dordrecht, betaalt 1622 2 pond voor een echtpaar en vier kinderen, 1626 voor zijn huis buiten de Vuijlpoort bij de Draaiboom.
NB.
- Plaatsnaam Dordrecht
Doopdatum 1609.01.01
Naam kind Cornelis
Naam vader Jansz, Dirck
Naam moeder onbekend

- Plaatsnaam Dordrecht
Doopdatum 1612.05.01
Naam kind Mariken
Naam vader Janssen, Dirck
Naam moeder onbekend
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 1-7

- 12001 Willigenbosch, Buyten int Dirck Jans
  Wijk 12 Nummer 001
  Willigenbosch, Buyten int
  Hoofdbewoner: Dirck Jans
  1 man 1 vrouw 4 kind(eren)
  Aanslag voor hoofdgeld: 4
- 12017 Willigenbosch, Buyten int Dirck Jans
  Wijk 12 Nummer 017
  Willigenbosch, Buyten int
  Hoofdbewoner: Dirck Jans
  1 man 1 vrouw 3 kind(eren)
  Aanslag voor hoofdgeld: 3
  [Kohier van het hoofdgeld 1622]
- Dirck Janssen, tr. Maeijke Fransen
  Kinderen:
  1. Frans, ged. Dordrecht 1623
  2. Margrietke, ged. Dordrecht maart 1624
  3. Dirck, ged. Dordrecht okt 1629.
  4. Jan, ged. Dordrecht nov 1630
- Dirck Jansz, otr. Dordrecht 6-9-1615 Geertge Cornelis
  Kinderen:
  1. Jan Dirx , ged. Dordrecht dec 1617
- Dirck Janssen, tr. Mariken Andriessen
  Kinderen:
  1. Dirck, ged. Dordrecht juli 1613.
Kinderen:
1. Jan Dircksen/Dircksz, geb. ca voor 1629, volgt IIa.
2. Marijke Dirks, volgt IIb.

* * generatie 2 * *

IIa. Jan Dircksen/Dircksz, geb. ca 1621, j.m. van Dordrecht en woonende int Willigenbosch (1649), schip-timmerman (1649), begr. Dordrecht 30-8-1687, otr. Dordrecht 9-5-1649 Belijtge Sijmens (Beletjen Simons; Belijchie Sijmons), ged. Dordrecht april 1625, j.d. van Dordrecht en woonende int Willigenbosch (1649), overl. na juli 1691, dochter van Simen Ariaens Kremer en Emmeke Jans.
NB.
- Simen Ariaens (Kremer) (Sijman Adriaensz Kremer), otr. Dordrecht 4-12-1622 Emmeke Jans (Emmetgen Jans)
  Kinderen:
  1. Beelitghen, ged. Dordrecht nov 1632.
  2. Belike, ged. Dordrecht april 1625.
- otr. Dordrecht 9-5-1649 (tr. 23-5-1649)
  Jan Dircks, schip-timmerman, j.m. en
  Beliken Sijmons, j.d. beijde van Dordrecht en woonende int Willigenbosch
- [1649] Laten de oude werf met loods aan de Dwarskaai aan het einde van de Kalkhaven na aan hun beide zoons Cornelis en Pieter, met uitzondering van de sleephelling, die Cornelis voor eigen rekening heeft gemaakt en die hem alleen toebehoort, en de nieuwe werf, staande op het Vlak bij de Kalkhaven. Als de beide zoons overlijden voor de ouders erft hun zoon Simon Jansz Schouten. Samen met zijn zuster Marijke Dirks, echtgenote van Vechter Jacobs, verkoopt hij een huis op de hoek in het Wilgenbos 1668. Bij haar huwelijk in 1638 wordt Marijke Dirks vermeld als komend van (het aangrenzend) Dubbeldam. Tr. Dordrecht 23 mei 1649.
- [1691] Datering 12-07-1691 Soort akte overdracht
  Koper grietje swartou jansz. / Dirck van der wulp aelbertsz., molenaar
  Verkoper cornelis swartou jansz., molenaar
  Straatnaam wilgenbos
  Buur maeijken dircxs / jan schout dircxsz. (weduwe van)
  Overige personen jan swartou teuniz (overleden)
  Bedrag f 150
  Folionummer 39v
  Aktenummer 2
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
  Inventarisnummer 797
- [1699] Brechje alias Belichje SIMONS, testeert als weduwe 1699, won Wilgenbos buiten de Sluispoort, laat haar huis, het huis waar haar zoon Pieter in woont, de werf en haar inboedel na aan haar zoon Pieter, die na het overlijden van haar man het werk geheel heeft overgenomen ten profijte van haarzelf, ged. Dordrecht april 1625.

Kinderen:
1. Dirck, ged. Dordrecht 20-3-1650, zoon van Jan Dircken en Beeltgen Sijmons, volgt IIa.
2. Emge, ged. Dordrecht 16-7-1651.
3. Anneke, ged. Dordrecht 26-9-1653.
4. Simon, ged. Dordrecht 1-5-1656, volgt IIIb.
5. Cornelis, ged. Dordrecht 7-9-1657, volgt IIIc.
6. Grietge, ged. Dordrecht 8-1-1663.
7. Ariaentge, ged. Dordrecht 8-1-1663.
8. Lena, ged. Dordrecht 3-2-1666.
9. Ariaentge, ged. Dordrecht 3-2-1666.
10. Pieter, ged. Dordrecht 12-8-1667.
11. Lijsbeth, ged. Dordrecht 14-3-1670.

IIb. Marijken Dirckx, j.d. van Dubbeldam woonende in de Suijdtpolder omtrent de volmolen (1638) otr/tr. Dubbeldam 11-4/16-5-1638 Vechter Jacobsen, geb. Seedan voor ca. 1618, ged. Dubbeldam 9-5-1638 (gedoopt op haere belijdenisse/samen met Cornelis Jacobsen), jonckgeselle van Seedan woonende in de Suijdtpolder omtrent de volmolen (1638),
NB.
- (oudr Ddam) Folionummer: f. 162 (12-5-1679)
Oude eigenaar(s): Juffr Sara van Wageningen wed Hendrick van der Pijpen geassisteerd met Johanna van Wageningen haer voogt
Nieuwe Eigenaar(s): Aeltge Vechters j:d:, Jacob en Dirck Vechters + Trijntje Vechters (ieder voor )
Soort transport: huijs en erve, tuijn staende en gelegen opt dijck tegens t PAPEGAT alwaer voor desen den afgebrande saegmolen gestaen heeft ende (F 630,-).
- Folionummer: f. 187vs (15-11-1681)
Oude eigenaar(s): Juffr Margreta de Vries wed Rocus van Wesel zal.
Nieuwe Eigenaar(s): Jacob Vechters, zaegmolenaar
Soort transport: wintzaegmolen met alle toebehooren en saegschuurtien daer neven staende op te dijck van Oudeland nevens de nijuwe houdtbergenisse met gerechtige (F 1800)
- Folionummer: f. 35 (15-12-1692)
  Oude eigenaar(s): Maria van Wesel, wed en boedelh van Samuel t Hooft
  Nieuwe Eigenaar(s): Adriaen t Hooft Jasperszn, houtcooper
  Soort transport: saegmolen, lootsen, thuijn, huijsken en thuijn tusschen saegmolen van VECHTERS en olijmolen Van der Banck F 4000, -
- Folionummer: f. 92 (25-9-1700)
  Oude eigenaar(s): Jacob Vechters, molenaar
  Nieuwe Eigenaar(s): Arnoldus t Hooft
  Soort transport: F 2590 wintsaagmolen genaempt een palsrock staende ende gelegen aen den dijk van t Oudeland van Dubbeldam nevens de nijeuwe houtbergenisse tusschen de molen van de voorn vercooper en molen van Warnaert Blankensteijn (cooper zal het oostersche gedeelte van t huijs tot schoorsteen in t huijs ).
- Den 4e febr [4-2-1716] aengeving van t lijck van Jacob Vegters als dat den zelve was gehoorende onder de classes van drie gulden en dat inn de stadt Dordt zouw worden begraven en alzoo onder .. is overleden zoo is daar aff op Dubbeldam regt ontfangen F 6:0.
- (150:2650) Schepenakte van transport van een huis en erf aan de Vogelmarkt (Groenmarkt) te Dordrecht door Maria Servaes, weduwe van Jan Jeremias, aan Cornelia Vechters, echtgenote van Aert van Proijen 1685 februari 6, zegels verloren. - Schenking GA 's- Gravenhage, 1986
- Jacob Vegtersen, tr. Maartien Cnelis. Kinderen:
1. Jacob, ged. Overschie 21-04-1652 (get. Jan Vegter, Geertien Cnelis).
- Naam kind Itgen / Doopdatum 1638.04.01
  Naam vader Janssen, Vechter
  Naam moeder onbekend
- Naam kind Dirck / Doopdatum 1647.11.01
  Naam vader Jacobsen, Vechter
  Naam moeder Dircken, Maeijken
- Naam kind Trijntgen / Doopdatum 1650.04.18
  Naam vader Jacobs, Vechter
  Naam moeder Dircken, Maeijken
- Naam kind Jacob / Doopdatum 1643.08.30
  Naam vader Jacobsen, Vechter
  Naam moeder Dircks, Maeijken
- Naam kind Ida / Doopdatum 1641.09.01
  Naam vader Jacobsen, Vechter
  Naam moeder Dircks, Maeijken


Kinderen:
1. Aeltjge, ged. Dordrecht (als Ida) 1-9-1641, overl. na 12-5-1679.
2. Jacob Vegters, ged. Dordrecht 30-8-1643, zaagmolenaar (1681, 1700), eigenaar zaagmolen, overl. Dubbeldam (aangifte) 4-2-1716, begr. Dordrecht 1716.

- inkomsten diaconie (295-24):
1695 18 Sept. Ontfangen van de heer schout Johan Bour van boete van t malen van den volmolen op een son-dagh som[me][ 3-0-0.
1695 Den 27 Nov. Ontv. door de heer schouwt Boer wegen Jacobs Vegters als boeten 3-0-0.
1695 Dito. Ontvangen als boven door de hr schouwt Boer wegens boete van de wed Jasper t Hoofd 3-0-0.
- inkomsten diaconie:
1695 Den 18 Sept. Ontvangen van dhr. schout Boer als boete van een volmoole 3-0-0.
1695 Den 27 Novemb. Ontvangen van de selvde wegens boete van twee moolens 6-0-0.
- uitgaven diaconie (295:24):
14 Dito. [14-6-1699] Gegeeven in verleegentheijd aan Lijdius Jasperse op de saagmolen van Jacob Vegter 6-0-0.

3. Dirck, ged. Dordrecht 1-11-1647, overl. na 12-5-1679.
4. Trijntje, ged. Dordrecht 18-4-1650, overl. na 12-5-1679.

* * generatie 3 * *

IIIa. Dirck Janssen (Schout), ged. Dordrecht 20-3-1650, j.m. van Dordrecht won in 't Willigenbosch (1677), schiptimmerman (1677), otr. Dordrecht 11-4-1677 Cornelia Ariens, j.d. van Puttershoeck en won. aldaer (1677).
NB.
I. Dribber Michiels (1582-1614), tr. Eisgen Griffels (1595-1653) 
II. Dribbert van Hoeck, geb. Gouda 1614, overl. juli 1682, tr. Charlois 3-3-1637 Grietje Jans, geb. 1621, overl 1651/1663, dochter van Jan Willems.
Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 31-7-1643, overl. 1700/1706, zoon van Dribbert Dribbertsen en Grietgen Jans, tr. Puttershoek 9-3-1664 Grietje Theunis (1637-1700), dochter van Theun (Atonis) Floris (1609-1647) en Neeltge Geleijnen (1611-1664). (Kinderen: Arie van Hoek 1665-1706). 
- otr. Dordrecht 11-4-1677
  Dirck Jansen Schout, schiptimmerman, j.m. van Dordrecht won in 't Willigenbosch
  Cornelia Ariens, j.d. van Puttershoeck en won. aldaer
- Toegangsnummer: 150 Archieftitel: Collectie van handschriften // 634 Akte van verkoopvoorwaarden van de scheepstimmerwerf van Cornelia Dribbers, weduwe van Dirck Jansse Schouten, gelegen buiten de Sluispoort aan het Achterhakkers met aantekeningen betreffende de kopers  (1725 februari 9). 
Kinderen:
1. Lijsbeth, ged. Dordrecht 16-11-1679.
2. Elisabeth, ged. Dordrecht 20-2-1681, dochter van Dirrick Janssen Schouten en Cornelia Ariaens.
3. Beligie, ged. Dordrecht 6-6-1683, dochter van Dirck Janssen Schouten en Cornelia Ariens.
4. Jan, ged. Dordrecht 23-2-1687, zoon van Dirck Janssen Schouten en Cornelia Ariensz.
5. Arien, ged. Dordrecht 24-7-1689.
6. Lijsbeth, ged. Dordrecht 18-10-1691, dochter van Dirck Jansz en Cornelia Aertsz.
7. Elisabeth, ged. Dordrecht 5-7-1693, dochter van Dirck Jansz Schot en Cornelia Ariens.
8. Simon, ged. Dordrecht 19-3-1699.
9. Cornelis, ged. Dordrecht 9-4-1702.
10. Elisabeth, ged. Dordrecht 27-10-1704, dochter van Dirk Schout Janse en Cornelia Aartse.

IIIb. Sijmon Jansen Schout (Schouwt), ged. Dordrecht 1-5-1656, j.m. van Dordrecht woonende buijten de Sluijspoort (1690), schip-timmerman (1690), begr. Dordrecht 17-5-1726, otr. Dordrecht 19-11-1690, tr. Dubbeldam (van Dordrecht) 3-12-1690 Agnietje Engelen (Agneta Engelen van Tijel), ged. Dordrecht 26-4-1670, j.d. van Dordrecht woonende buijten de Sluijspoort (1690), stelt zich borg 1727, begr. Dordrecht (Grote k) 15-6-1740.
NB.
- otr. Dordrecht 19-11-1690
  Simon Jansz Schout, schip-timmerman, j.m. met
  Agnietje van Thiel, j.d. bijde van Dordrecht woonende buijten de Sluijspoort
- SAD toegangsnummer 3 de tijd van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden 1572-1795 // 951 Verzoekschrift van A. van Tiel, weduwe van S. Schouten, betreffende het gebruik van de Kalkhaven, 1737.
- Wijk 12 Nummer 238 linkerzijde Wilgenbos
  Eigenaar: Weduwe van Symon Janze Schouten
  Getaxeerd op: 90 Ongesplitst
  Oude aanslag: 2-15 Nieuwe aanslag: 7-10
  Opmerkingen: Den hoek om na het Willigen bos, dus aan het eind van de Twintighuizen links.
  [bron: kohier van het hoofdgeld 1731]
- Wijk 12 Nummer 247 Achterhakkers
  Eigenaar: Weduwe van Symon Janze Schouten
  loods Getaxeerd op: 30
  Ongesplitst Oude aanslag: 0 Nieuwe aanslag: 2-10
  Opmerkingen: Van t Witte Leeuwtje na de Sluijspoort. De Witte Leeuw lag aan het Wilgenbos, dus we gaan langs het Achterhakkers. Bij oude   verponding onder nr 230\nadere aanduiding:vant Witte Leeuwtje na de Sluyspoort
- Wijk 12 Nummer 248 Achterhakkers
  Eigenaar: Weduwe van Symon Janze Schouten
  Getaxeerd op: 52 Ongesplitst
  Oude aanslag: 0 Nieuwe aanslag: 4-7 
  Opmerkingen: Bij oude verponding bij 230. Gehuurd door Leendert Visscher.
- Wijk 12 Nummer 250 Achterhakkers
  Eigenaar: Weduwe van Symon Janze Schouten
  Getaxeerd op: 40
  Ongesplitst Oude aanslag: 0 Nieuwe aanslag: 3-7
  Opmerkingen: Geen oude verponding. Gehuurd door Jan Sijmonze Schouten\nvoor f 30, maar dit bedrag werd te laag geoordeeld.
  [bron: kohier van het hoofdgeld 1731]
- 150 Collectie van handschriften / Inventarisnummer: 104 Werfboek van de scheepswerf van Jan, Engel en Symon Schouten Datering: 1736-1740 Omvang: 1 deel
- 150 Collectie van handschriften / Inventarisnummer: 105 Werfboek van de scheepswerf van Jan, Engel en Symon Schouten; met achterin enkele aantekeningen betreffende de familie en de onlusten van 1747 / Datering: 1741-1756 / Omvang: 1 deel, perkamenten band
- 150 Collectie van handschriften / Inventarisnummer: 634 Akte van verkoopvoorwaarden van de scheepstimmerwerf van Cornelia Dribbers, weduwe van Dirck Jansse Schouten, gelegen buiten de Sluispoort aan het Achterhakkers; met aantekeningen betreffende de kopers / Datering: 9 februari 1725 (authentiek afschrift)
- 150 Collectie van handschriften / Inventarisnummer 2453 Schepenakte van transport van een huis en erf buiten de Sluispoort achter het Jodenkerkhof door Arij Kool aan Jan Schouten, scheepsmaker te Dordrecht / Datering: 13 november 1764

Kinderen:
1. Jan, ged. Dordrecht 23-7-1691, volgt IVa.
2. Beellichje, ged. Dordrecht 21-2-1694, dochter van Simon Jansse en Agnietje Engelen.
3. Theuntje, ged. Dordrecht 24-3-1695, dochter van Simon Jansz en Adriaantje Engelen, volgt IVb.
4. Beliken, ged. Dordrecht 31-10-1697, dochter van Simon Jansz en Agneetje Engelen.
5. Engel, ged. Dordrecht 26-8-1700, zoon van Simon Jansz Schout en Agneta Engelen van Tijel.
6. Stijntje, ged. Dordrecht 18-3-1703, volgt IVc.
7. Engel, ged. Dordrecht 1-2-1706, zoon van Simon Schout en Agnietje van Tiel, volgt IVd.
8. Simon, ged. Dordrecht 3-10-1708, zoon van Simon Scout Jansse en Agnietje van Tiel, volgt IVe.
9. Lijsbeth, ged. Dordrecht 14-1-1712, volgt IVf.

IIIc. Cornelis Jansz Schouten, ged. Dordrecht 7-9-1657, jm. van Dordrecht woonende buijten de Sluyspoort (1686), otr/tr. Dordrecht 19-5/3-6-1686 Geertruijd Hermansz, j.d. van Dordrecht woonende buijten het Ried-dijkssluijsje (1686).
NB.
- otr. Dordrecht 19-5-1686 (tr. 3/6)
  Cornelis Jansz Schout, jm. van Dordrecht woonende buijten de Sluyspoort
  Geertruy Hermensz, j.d. van Dordrecht woonende buijten het Ried-dijkssluijsje

Kinderen:
1. Neeltje Schouten, ged. Dordrecht 27-3-1687, volgt IVg.
2. Belichje Schouten, ged. Dordrecht 8-8-1688, dochter van Cornelis Janssen en Geertruij Hermans, volgt IVh.
3. Agnietje Schouten, ged. Dordrecht 21-11-1689, dochter van Cornelis Janssen en Geertruij Hermens, volgt IVi.
4. Lijsbeth Schouten, ged. Dordrecht 8-8-1692, dochter van Cornelis Schout en Geertruijd Hermans.

* * generatie 4 * *

IVa. Jan Sijmense Schouten (Jan Schout Sijmonsse), ged. Dordrecht 23-7-1691, jongman van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geassisteert met Sijmen Schouten zijn vader (1716), overl. Dordrecht 6-9-1760, otr/tr. Dordrecht 19-7/2-8-1716 Pieternella Jans (Pieternella Cales Jans), jongedogter van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geassisteert met Jan Jacobse haer vader (1716), overl. na 15 juni 1750, dochter van Jan Jacobse.
NB.
- Jan Jacobsz, tr. Geertruijd Pieters.
Kinderen:
1. Jacob, ged. Dordrecht 6-1-1681
2. Aefie, ged. Dordrecht 18-11-1684.
3. Pietertje, ged. Dordrecht 2-9-1686.
4. Pietertien, ged. Dordrecht 22-9-1687.
5. Pieter, ged. Dordrecht 12-5-1691.
6. Dirk, ged. Dordrecht 11-11-1693.
7. Grietje, ged. Dordrecht 28-12-1695.
8. Johannes, ged. Dordrecht 3-2-1698.
9. Johannes, ged. Dordrecht 4-6-1699.

- otr. Dordrecht 19-7-1716 (tr. 2 aug 1716 door do. Vechovius)
Jan Sijmense Schouten, jongman van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geassisteert met Sijmen Schouten zijn vader, met Pieternella Jans, jongedogter van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geassisteert met Jan Jacobse haer vader.
- Wijk 12 Nummer 067 Spuiweg* Spuipoort, buiten de
  Eigenaar: Jan Schouten loods Getaxeerd op: 30 Ongesplitst Oude aanslag: 0-10 Nieuwe aanslag: 2-10
  [bron: kohier van het hoofdgeld 1731]
- Wijk 12 Nummer 229 Twintighuizen
  Eigenaar: Jan Sijmonze Schouten
  Getaxeerd op: 34 Ongesplitst
  Oude aanslag: 4 Nieuwe aanslag: 2-17
  Opmerkingen: Gehuurd door Huijbert van Randwijk
  [bron: kohier van het hoofdgeld 1731]
- Wijk 12 Nummer 230 Twintighuizen
  Eigenaar: Jan Sijmonze Schouten
  loods Getaxeerd op: 29
  Ongesplitst Oude aanslag: 3-10 Nieuwe aanslag: 2-8
  Opmerkingen: Gehuurd door Arij Turfkloot voor f 44, waarvan af een derde
  [bron: kohier van het hoofdgeld 1731]
- [bron: email nov 2010] Nalatenschap beschreven 1761: contanten Fl 10.567/19/4; een huis, dubbele loods en zomerhuisje met een sleephelling enz, buiten de Sluispport om de hoek van de hellingen, 1300 gld; een huisje en bleekveld naast voorgaand huis enz 310 gld; een loods en open werf aan het eind van de Kalkhaven z.o.zijde 1050 gld; een woonhuisje en achterhuisje daar annex, tegen deachter en tegen de loods, en naast het Joods kerkhof 650 gld; een pakhuis in de Twintighuizen gebruikt voor de mastenmakerij 600 gld; diverse scheepsparten; enz. Tr. Dordrecht 2 augustus 1716.

Kinderen:
1. Geertruij Schouten, ged. Dordrecht 29-4-1717.
2. Johanna Schouten, ged. Dordrecht 10-4-1721.
3. Simon Schouten, ged. Dordrecht 30-10-1722.
4. Beeligje Schouten, ged. Dordrecht 21-10-1724.
5. Simon Schouten, ged. Dordrecht 11-10-1726.
6. Jan Schouten, ged. Dordrecht 21-6-1729, volgt Va.

IVb. Teuntie Schouten, ged. Dordrecht 24-3-1695, jongedogter van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geassisteert met Angenietje Engelen van Thiel haer moeder en bij mondeling conmsent van Sijmen Jansse Schouten haer vader (1718), otr/tr. Dordrecht 3/17-4-1718 Bartholomeus van Moerkerken (Bart van Moerkerken, Baart Moerkerke), jongman van s'Gravendeel woont aen de Vuijlpoort geassisteert met Hendrik van Moerkerken zijn vader (1718), overl. voor 1-9-1767.
NB.
- otr. Dordrecht 3-4-1718 (tr 17-4-1718 door do. LaCoste)
Bart van Moerkerken, jongman van s'Gravendeel woont aen de Vuijlpoort geassisteert met Hendrik van Moerkerken zijn vader met Teuntje Schouten, jongedogter van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geassisteert met Angenietje Engelen van Thiel haer moeder en bij mondeling conmsent van Sijmen Jansse Schouten haer vader.
- (1734) Actum den 9en November 1734.
Dat voor ons kwam Arij de Jager, schipper in dienst vande Geoctroijeerde Oostindische Compagnie deser Lande en borger deser Stad, denwelke verclaerde vercogt te hebben, dienvolgende te cederen transporteren ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve aan Bartholomeus van Moerkerken, borger deser stad
een geheel huijs en Erve staande ende gelegen op de Kalkhaven teijnde de Kalkstraat binnen dese stadt, belent 't pakhuijs vande Heer Mr Hendrik Braats Heere van Spijkenisse etc schepe in wo..e(?) en inden Raad deser stad aende eene, ende het huijs van RENS aande andere zijde, ende dat met alle sodanige Vrijdommen Servituijten en geregtigheden so van muijren goten ligten waterloopen als anders als het voors huijs is hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheijden daarvan sijnde, bekennende den Comparant vande kooppenningen vandien voldaan ende betaalt te sijn den laasten penning metten eersten ende dat met een Somma van twee duijsent en vier hondert guldens [f 2.400] ende nog tot Rantsoen sestig guldens ende sulx te samen f 2460-0-0 gereet ende contant gelt, belovende den Comp 't voors huijs en erve te sulle waren ende Vrijen als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onder verband als naar regten in oirconde xa.
[bron: SAD 9-817 folio 214vs]
- (1767) Actum den 11 September 1767.
Dat voor ons kwamen Pieter van Moerkerken en Hendrik van Moerkerken, beide wonende binnen dese stad in qualiteit als executeurs van den testament van wijlen haaren vader Bart van Moerkerken, en verklaarden de comparanten in die qualiteit vercogt te hebben dienvolgende te cedeeren transporteren en in vollen vrijen eijgendom voer te dragen aan en ten behoeve van Isaac van Beest, coopman binnen dese stad
Een geheel Huijs en Erve, met desselfs annexe Pakhuijsen, staande en gelegen op de Kalkhaven binnen dese stad, van agter uijtkomende aan den BOM, belent de Raffinaderije vande weduwe Rens aande eene en het Pakhuijs van Adriaan Kersse aande andere zijde en dat met sodanige vrijdommen servituijten en geregtigheden so van muuren, goten, ligten, waterloopen als....
- (1797DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
Naam : H. van Moerkerken
Woonplaats (oude huisnummers!) : B308
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] niet gefourneerd
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- (1797DORDRECHT Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : F. van Moerkerken (vrijster) Leeftijd : - Woonplaats : B308
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- (1804) DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : wed.e Hendrik van Moerkerken Woonplaats (oude huisnummers!) : B308 Biljet (of arm) : biljet
Naam : Huibertina van Moerkerken Woonplaats (oude huisnummers!) : D494 Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- [ca 1808] DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Groote Spuistraat D494
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Huiberdina Moerkerke
Ongehuwd: 1
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 2
Handel, Beroep, of Handwerk: naijster
Folionummer en bron: 36 van archiefstuk SAD 5-897

Kinderen:
1. Pieter van Moerkerken, ged. Dordrecht 3-12-1718, overl. na 1-9-1767, otr. Dordrecht 24-4-1751 Sibilla Vollmart (Sibille Volmaart). (Kinderen: Bart 16-1-1752; Willemina 22-4-1753; Teuntje 20-10-1754; Hendrik 9-9-1757; Hendrik 9-7-1760)
2. Agnitie van Moerkerken, ged. Dordrecht 16-5-1721.
3. Hendrik van Moerkerken, ged. Dordrecht 16-3-1723, overl. na 1-9-1767/voor 1804, otr. Dordrecht 16-5-1750 Huijberdina Barvoet, belasting 1804 in B308, overl. na 1804. (Kinderen: Jacob 25-2-1753; Antonia 12-9-1754; Cornelis 1-9-1756; Elisabeth 22-4-1760; Bartholomeus 22-10-1762; Huiberdina van Moerkerken, ged. 24-7-1764, ongehuwde naijster (1808), overl. na 1850; Huijbert 20-5-1770)
4. Sijgje van Moerkerken, ged. Dordrecht 17-5-1725.
5. Belia van Moerkerken, ged. Dordrecht 7-9-1728, tr. Adriaen Jacobus Michault (Mickhout). (Kinderen: Bart 28-10-1753; Christina Margrita 11-1-1755; Bart 6-3-1756; Adrianus Jacobus 17-2-1762) .
6. Pleuntje van Moerkerken, ged. Dordrecht 20-2-1731.
7. Simon van Moerkerken, ged. Dordrecht 9-12-1733.
8. Bart van Moerkerken, ged. Dordrecht 27-3-1737.
9. Teuntje van Moerkerken, ged. Dordrecht 8-6-1743.

IVc. Christina/Steijntje Schouten, ged. Dordrecht 18-3-1703, jongedogter van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geassisteert met Sijmen Schouten haer vader (1724), wonende op de eerste molen over de weg ten westen 't Wilgebosch (weesboek Dubbeldam), overl. na 1768, otr/tr. Dordrecht 18-8/3-9-1724 Dirk Kalis (Dirk Calis), jongman van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geassisteert met Jacob Calis zijn broeder (1724), zaagmolenaar op de molen van de heer Rees (1730), overl. voor 1768
NB.

- molen Het Fortuin
  1743-1747 Dirk en Jan Kalis 5/8, Gijsbert van Rijsoort 3/8
  molen De Zwarte Arend (Sukkelaar)
  1738 Pieter Abrahamsz van Oossanen
  <1768 Christina Schouten, weduwe van Dirk Calis
  1768-1781 Hendrik Baggerman , Jacob van der Kaa, Arij Kool, Jan Schouten, Paulus Jan Clos
[bron: jaarboek Oud Dordrecht - Molens]

- Jan Jacobsz, tr. Geertruijd Pieters.
Kinderen:
1. Jacob, ged. Dordrecht 6-1-1681
2. Aefie, ged. Dordrecht 18-11-1684.
3. Pietertje, ged. Dordrecht 2-9-1686.
4. Pietertien, ged. Dordrecht 22-9-1687.
5. Pieter, ged. Dordrecht 12-5-1691.
6. Dirk, ged. Dordrecht 11-11-1693.
7. Grietje, ged. Dordrecht 28-12-1695.
8. Johannes, ged. Dordrecht 3-2-1698.
9. Johannes, ged. Dordrecht 4-6-1699.
- otr. Dordrecht 18-8-1724 (tr. 3 sept 1724 door do. Bosschaert) Dirk Calis, jongman van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geassisteert met Jacob Calis zijn broeder, met Steijntie Schouten, jongedogter van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geassisteert met Sijmen Schouten haer vader.
- Weesboek Dubbeldam folio 32: Steijntje Schoute wonende op de eerste molen over de weg ten westen 't Wilgebosch.
- 1768 Den 3 maart cedeert Christina SCHOUTEN wed Dirk KALIS aan Hendrik BAGGERMAN de helft in de melioratie of beterschap van een zaagmolen met zijn erven genaamt 'DE ARENT' staande buiten de Vriesepoort dezer stad op stadsgrond F 2500. [SA Dordrecht archief 3, inventarisnr. 4614 doos 4.]
Kinderen:
1. Johannes Kalis, ged. Dordrecht 29-4-1728.
2. Sijmon Kalis, ged. Dordrecht 10-1-1730, overl. Dubbeldam (aangifte) 25-5-1730 (gaarder Ddam:  Den 25 meij door Dirck Calis op de mole van dhr (?) Rees van t lijck van zijn kint genaemt Sijmon en versogt pro deo, memorie).
3. Guurtje Kalis (Guertje Calis), ged. Dordrecht 21-9-1731, tr. ca 1757 Nicolaes Spaan. (Kinderen: Cristina Spaan, ged. 21-12-1757; Dirk Janzen Spaan, ged. 22-9-1762; Johanna Spaan, ged. 20-1-1764; Johanna Spaan, ged. 28-10-1767
4. Angnietje Kalis, ged. Dordrecht 8-7-1734.
5. Simon Kalis, ged. Dordrecht 10-2-1736.
6. Pieternella Kalis, ged. Dordrecht 29-1-1740.

IVd. Engel Schouten, ged. Dordrecht 1-2-1706, jongman van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geassisteert met Angenietje Engelen van Tielen wed Sijmen Jansze Schouten zijn moeder (1731), otr/tr. Dordrecht 17-11/2-12-1731 Geertruij de Keijzer, jongedogter van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geass. met Cornelis de Keijser haer broeder (1731).
NB.

- molen de Rode Leeuw (Sluisweg)
1733-1738 Engel Schouten
1751-1757 Engel Schouten
[jaarboek Oud Dordrecht - Molens]

- otr. Dordrecht 17-11-1731 (tr 2 dec 1731 door do. Meurs)
Engel Schouten, jongman van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geassisteert met Angenietje Engelen van Tielen wed Sijmen Jansze Schouten zijn moeder, met Geertruij de Keijser, jongedogter van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geass. met Cornelis de Keijser haer broeder.

Kinderen:
1. Elisabeth Schouten, ged. Dordrecht 3-4-1735, volgt Vb.

IVe. Simon Schouten, ged. Dordrecht 3-10-1708, jongman van Dordrecht woont buijten de Sluijspoort geassisteert met Angenietje van Thiel wed Sijmen Jansze Schouten zijn moeder (1732), wedr. van Dordregt woont buijten de Sluijspoort geassisteert met Agnita van Tienen(sic!) wed Sijmen Jansse Schouten sijne moeder (1739), otr. (1) Dordrecht 11-1-1732 Pieternella van (der) Waert, jongedogter van Dordregt woont bij de Vriesepoort geassisteert met Ariaentje Ariense Wor wed Cornelis van Waart haer moeder (1732), overl. voor aug 1739, otr/tr. (2) Dordrecht 1/16-8-1739 Elisabeth Bosch, jongedogter van Dordregt woont bij de Nieuwbrugh geassisteert met Anna Koole wed Pieter Bosch haer moeder (1739).
NB.
- otr. Dordrecht 11-1-1732 Sijmen Schouten, jongman van Dordrecht woont buijten de Sluijspoort geassisteert met Angenietje van Thiel wed Sijmen Jansze Schouten zijn moeder, met Pieternella van Waart, jongedogter van Dordregt woont bij de Vriesepoort geassisteert met Ariaentje Ariense Wor wed Cornelis van Waart haer moeder.
- otr. Dordrecht 1-8-1739 (tr 16 aug 1739 door do. Snethlage) Sijmon Schouten wedr. van Dordregt, woont buijten de Sluijspoort geassisteert met Agnita van Tienen(sic!) wed Sijmen Jansse Schouten sijne moeder, met Elizabeth Bosch, jongedogter van Dordregt woont bij de Nieuwbrugh geassisteert met Anna Koole wed Pieter Bosch haer moeder.

Kinderen:
1. Adriana Schouten, ged. Dordrecht 17-5-1732.
2. Adriana Schouten, ged. Dordrecht 14-3-1734.
3. Agnietjie Schouten, ged. Dordrecht 3-8-1736.
Kinderen:
1. Anna Pieternella Schouten, ged. Dordrecht 5-10-1740.
2. Elisabeth Schouten, ged. Dordrecht 1-11-1741.
3. Sophia Schouten, ged. Dordrecht 12-11-1744, ?tr. Willem Dubbelt. (Kinderen: Matthijs 24-6-1757; Marinus 6-8-1762; Johanna 20-3-1765)
4. Belia Schouten, ged. Dordrecht 4-5-1746, dochter van Simon Schouten en Elisabeth Bosch.

IVf. Lijsbeth Schouten(Schout), ged. Dordrecht 14-1-1712, overl. Krimpen aan de Lek 4-4-1782, tr. Dordrecht 25-1-1738/39 Michiel Ockers Hogerzeijl, kaptein walvisvaarder 1729-1759, overl. Krimpen aan de Lek 25-5-1779.
NB.
- "Simon Hoogerzeijl, Commandeur of de Walvisvaart, De Stede Nieupoort, 1999," page 176;
- [1802] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)
  Johannis Hogerzijl E538
  Siemon Hogerzijl E529
- Doopdatum: 1803.10.28 Naam kind: Pieter Naam vader: Hoogerseijl, Simon Naam moeder: Epenhuizen, Lissia van
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Johannes Hogerzijl         E538 biljet
  Siemon Hogerzijl             E499 biljet
  Siemon Hogerzijl Junior E529 biljet 
- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Bij den Draaij E529
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Simon Hogerzijl
  Ongehuwd: -
  Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: commandeur
  Classis: 40 Somma: 1-0-0
  Aanmerkingen: 1-0-0
  Folionummer en bron: 40 van archiefstuk SAD 5-898
- [1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Simon Hogerzijl Woonplaats : E463 geheel     Beroep : particulier  Belasting (of huurwaarde?): 25 Folionummer : 15
  Naam : Simon Hogerzijl Woonplaats : E440 geheel     Beroep : -                     Belasting (of huurwaarde?): 30 Folionummer : 14
  Naam : Johannes Hogerzijl Woonplaats : E472 geheel Beroep : -                    Belasting (of huurwaarde?): 25 Folionummer : 16
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

- [1818] Datering: 07-05-1818 Soort akte: overdracht
  Koper: simon van hoogerzijl, schipper
  Verkoper: simon van hoogerzijl, schipper
  Naam object: onbekend Straatnaam: draai
  Folionummer: 24 Aktenummer: 4
  Bijzonderheden: wijk e463
  Archiefnummer: 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer: 3
- [1853] begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e)
  Begraafdatum: 12-03-1853 Naam : Machiel Hogerzeil Leeftijd (in jaren): 78 Veld : a Rij : -No. : -
  Bron: SA Dordrecht 180-20tm28 Registers houdende aantekening van de begraven overledenen 1829-1917

Kinderen:
1. Ocker Hoogerzeijl, ged. Krimpen aan de Lek 14-8-1750, commandeur walvisvaarder 1760-1768, overl. 2-9-1794, tr. Ouderkerk aan de IJssel 9-11-1759 Maria de Vos.
2. Simon Machielszoon Hoogerzeijl, ged. Krimpen aan de Lek 2-6-1743, commandeur Bij den Draaij E529 (Dordrecht hoofdgeld 1808), overl. Dordrecht 24-2-1814, tr. Krimpen aan de Lek 30-9-1764 Anna Ooms.
3. Elisabeth Hoogerzeijl, ged. Krimpen aan de Lek 1-8-1745, overl. uderkerk aan de IJssel 21-11-1802, tr. Krimpen aan de Lek 4-11-1770 Arie Weggeman, broodbakker.
4. Johannes Hoogerzeijl, ged. Krimpen aan de Lek 21-11-1752, commandeur Twintighuizen E538 (Dordrecht hoofdgeld 1808), overl. Dordrecht 21-9-1821, tr. (1) Krimpen aan de Lek 4-10-1776 Neeltje Schenk, ged. Krimpen aan de Lek 7-9-1755, over. Dordrecht 5-8-1797, tr. (2) Johanna van den Berg, ged. Dordrecht 28-3-1756, overl. Dordrecht 12-6-1836.

IVg. Neeltje Schouten, ged. Dordrecht 27-3-1687, tr. Arien van Drongelen.
Kinderen:
1. Dirksje van Drongelen, ged. Dordrecht 15-2-1714, dochter van Arij van Drongelen en Neeltje Schout.
2. Geertruij van Drongelen, ged. Dordrecht 27-10-1715.
3. Belia van Drongelen, ged. Dordrecht 7-10-1717.

IVh. Belia Schouten, ged. Dordrecht 8-8-1688, jd van Dordrecht woont in de Vriesestraat geass met Sijmen Jansen Schouten desselfs oom en voogt (1710), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 16-2-1723 (graf 75; huisvrouw Bartholomeus van der Star, op de Hooge Nieuwstraat), otr/tr. Dordrecht 14/28-9-1710 Bartholomeus van der Star, jm van Dordrecht woon op den Boom geass. met sijn vader (1710), overl. na 1723.
NB.
- otr. Dordrecht 14-9-1710
   Bartholomeus van der Star, jm woon op den Boom geass. met sijn vader en
  Beligje Schouten, jd woont in de Vriesestraat beijde van Dordrecht, geass met Sijmen Jansen Schouten desselfs oom en voogt (tr. 28/9)

Kinderen:
1. Geertruij van der Star, ged. Dordrecht 18-10-1711.
2. Elsie van der Star, ged. Dordrecht 27-8-1713.
3. Bartholomeus van der Star, ged. Dordrecht 16-2-1716.
4. Cornelis van der Star, ged. Dordrecht 7-3-1717.
5. Bartholomeus van der Star, ged. Dordrecht 6-3-1718.
6. Elsje van der Star, ged. Dordrecht 2-4-1719, tr. Jacobus het Hart. (Kinderen: Belia 10-10-1747)
7. Belija van der Star, ged. Dordrecht 3-2-1723.

IVi. Angnietie Schouten (Annigje Cornelis Schouten), ged. Dordrecht 21-11-1689, j.d. woont van Dordrecht in de Vriesestraet geassisteert met Sijmen Jansen Schouten desselfs oom ende voogt en bij schriftelik consent van Steven van Dosser fdesselfs andre voogt (1710), begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 3-3-1774 (weduwe), otr/tr. Dordrecht 27-4/11-5-1710 Abraham van Vucht Jansz (Abram van Vug), j.m. van Dordrecht woont bij de Sluijspoort geassisteert met sijn moeder (1710).
NB.
- otr. Dordrecht 27-4-1710 (tr. 11-5-1710)
Abraham Jansen van Vucht, j.m. van Dordrecht woont bij de Sluijspoort geassisteert met sijn moeder, met Angenieta Schouten, j.d. woont van Dordrecht in de Vriesestraet geassisteert met Sijmen Jansen Schouten desselfs oom ende voogt en bij schriftelik consent van Steven van Dosser desselfs andre voogt.

Kinderen:
1. Jan, ged. Dordrecht 18-8-1711.
2. Geertruijd, ged. Dordrecht 12-5-1713.
3. Cornelis, ged. Dordrecht 10-2-1715.
4. Abraham, ged. Dordrecht 27-6-1716.
5. Geertruij, ged. Dordrecht 16-4-1719.
6. Annetie, ged. Dordrecht 5-10-1721.
7. Angnietje, ged. Dordrecht 16-11-1723.
8. Geertruij, ged. Dordrecht 17-11-1726.
9. Geertruij, ged. Dordrecht 28-10-1729.

* * generatie 5 * *

Va. Jan Schouten, ged. Dordrecht 21-6-1729, j.m. van Dordrecht woond buijten de Sluijspoort hebbende schriftelijke consent van zijn vaeder Jan Schouten en door de Camerd. naedere gevraagt (1751), scheepmaker (1764), begr. Dordrecht 5-3-1791, otr/tr. Dordrecht 9/24-10-1751 Eva Boet, ged. Dordrecht 4-9-1723, begr. Dordrecht 16-4-1805, j.d. van Dordrecht woond in de Oude Breestraat geassisteert met haar vader Hermanus Boet (1751), dochter van Hermannus Boet en Josina van der Plank.
NB.

- molen De Kalkoen later De Oranjeboom, De Kalkhoven, De Kalkoor
1789-1791 Jan Schouten
1791 Eva Boet, weduwe van Jan Schouten
[jaarboek Oud Dordrecht - Molens]

- otr. Dordrecht 9-10-1751 (tr. 24 okt 1751 door Dom. Geerling)
Jan Schouten, j.m. van Dordrecht woond buijten de Sluijspoort, hebbende schriftelijke consent van zijn vaeder Jan Schouten en door de Camerd. naedere gevraagt, met Eva Boet, j.d. van Dordrecht woond in de Oude Breestraat geassisteert met haar vader Hermanus Boet.
- Erfgoedcentrum DiEP Toegangsnummer: 150 Archieftitel: Collectie van handschriften
2453 Schepenakte van transport van een huis en erf buiten de Sluispoort achter het Jodenkerkhof door Arij Kool aan Jan Schouten, scheepsmaker te Dordrecht 1764 november 13; zegels verloren; aankoop Persmuseum, 1982 
- [1797] DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben.
  Naam : Eva Boet wed. J. Schouten
  Woonplaats (oude huisnummers!) : E509
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] quitantie overgegeven
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- [1804] DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn
en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
 
Naam : wed.e Jan Schoute
  Woonplaats (oude huisnummers!) : E509
  Biljet (of arm) : biljet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

Kinderen:
1. Pieternella Schouten, ged. Dordrecht 18-3-1752.
2. Josina Schouten, ged. Dordrecht 18-3-1752.
3. Jan Schouten, ged. Dordrecht 22-5-1753.
4. Josina Schouten, ged. Dordrecht 13-11-1754.
5. Pieternella Schouten, ged. Dordrecht 30-5-1756, volgt VIa.
6. Josijna Schouten, ged. Dordrecht 23-9-1757, volgt VIb.
7. Jan Schouten, ged. Dordrecht 2-11-1759, volgt VIc.
8. Bastiaantje Schouten, ged. Dordrecht 6-5-1761, volgt VId.

Vb Elizabeth Schouten, ged. Dordrecht 3-4-1735, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 15-10-1823 (weduwe, 88 jaar, D 160 1/2 buijten de Vuilpoort), tr. Dordrecht 14-8-1756 Willem van Lexmond, ged. Dordrecht 5-5-1723, j.m. van Dordrecht woont in den Heer Hermanhuijsstraat geadsisteert met zijn vaeder Johannis van Lexmont (1756), mr. backer (1765), begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 8-9-1802 (Willem van Lexmond laat kinders na op den Reedijk uijt het huijs van Martinus van Kooten; thien uren begraven, oud 80 jaar, kanter).

I. Willem van Lexmondt, overl. na mei 1720, tr. Jaapken Jansse van Bijsterveldt, overl. na mei 1720.

II. Johannes/Jan van Lexmondt, geb. voor ca. 1700 (?ged. te Poederoijen (Geld.) ?), jongman van Loevesteijn woont in den Heerheijmansuijsstraat volgens schriftelijke consent van Willem van Lexmondt en Jaapken Jansse van Bijsterveldt zijn vader en moeder (1720), mr. backer (1747), begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 9-1-1766 (Jan van Lexsmont in de Hermeschuijsstraat met ordinare coetsen. Laat kindere na. Niet luijen), otr/tr. Dordrecht 12/26-4-1720 Geertruij de Bruijn, ged. Dordrecht 16-9-1693, j.d. van Dordrecht, woont in den Heerheijmansuijsstraat geassisteerd met Lena Pijl wed Herman de Bruijn haer moeder (1720), begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 19-11-1765 (Geertruij de Bruijn huijsvrou van Jan van Lecxmont in de Hermesuijsstraat met ordinare koetsen. Laat kindere na. Niet luijen).
NB.
# ORA 9-820, folio 127vs, 16-10-1742 Pieter van Oossanen en Aart van Malsem, als executeurs van den testament en voogd over 't minderj. nagelaten kindskint van Aart Pell => Cornelis Coijmans. Een geheel huijs en erff met een houte loods daer nevens en annex, st/gel aan de Vest over de Marienbornstraat belent 't huijs vvan den kooper en de veste aen de andere zijde F 360.
#ORA 9-820, folio 128, 16-10-1742 IDEM => Pieter Noordelijk Een geheel huijs en erff st/gel. agter in de Marienbornstraat belent de wijnkelder van Cornelis van Well en 't huijs op heden getransport. aan Jan van Lexmont. F 125.
# ORA 9-820, folio 128, 16-10-1742 IDEM => Jan van Lexmont Een geheel huijs en erff st/gel. in de Marienbornstraat belent 't huijs p heden getransport. aan Pieter Noordelijk en 't volgende huijs aan de andre zijde, alsnog  Een huijs en erff st/gel. als vore belent 't boven gemeldt huijs en 't huijs van Pieter van Santen F 90 + F 110 
# ORA 9-821, folio 206, 21-3-1747 // Jan van Lexmont, mr. backer => vaders en regenten van 't Koningshofje
Een geheel huijs en Erf st/gel in de Marienbornstraat belent 't huijs van den verkooper aan de eene en een GANGH ter andere zijde F 100.
# ORA 9-821, folio 233, 5-9-1747 Pieter Noordelijk twijndersknegt SCHULDIG Elsje Pottaat jd wonende te Dordrecht F 75
terugbetalen een jaar na dato deses + 4 % // verbinden => een huijs en erf st/gel in de Marienbornstraat belent de wijnkelder van Jan Voorwijk en 't huijs van Jan van Lexmont (kantlijn Neeltje Pottaar, zuster van overleden Elsje Pottaar)
# ORA 9-825, folio 117, 8-7-1755 // Jan van Leuven als in huwelijk hebbende Caetje Coijmans bevorens weduwe van Jochem Reijnard => Aart van der Snik, metselaarsknegt. Een geheel huijs en erff st/gel. in den Heerheijmansuijsstraat belent DE GANG VAN JAN VAN LEXMONT aan de eene ende het huijs op heden getransport. aan Corstiaan van der Hoek aan de andre zijde F 6-.
# ORA 9-825, folio 117vs, 8-7-1755 IDEM => Corstiaen van der Hoek. Een geheel huijs en erff st/gel. in den Heerheijmansuijsstraat belent 't huijs op heden getransport. aen Aart van Snik en 't huijs op heden getransport. aen Lambert Hoscorn aen de andere zijde F 165.
# ORA 9-825, folio 118, 8-7-1755 IDEM => Lambert Hoscorn. Een geheel huijs en erff st/gel. in den Heerheijmansuijsstraat belent 't huijs op heden aen Corstiaen van der Hoek en 't huijs van de erfgenamenen van Herman Otto de Bruijn F 100
# ONA 20:1099 (1766) n. 1. testament Jan van Lexmond folio 1 // n. 45 coopsconditie Jan van Lexmond Erven folio 225
# ONA 20:875 (1752) Jan van Lexmont en Geertruij de Bruijn testament no. 14 folio 223
Kinderen:
1. Helena, ged. Dordrecht 9-9-1721, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 20-7-1724 (graf 161).
2. Willem, ged. Dordrecht 5-5-1723.
3. Lena, ged. Dordrecht 25-3-1725, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 12-10-1726 (graf 161).
4. Helena, ged. Dordrecht 18-2-1727, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 13-9-1729 (graf 161).
5. Helena, ged. Dordrecht 8-10-1732, volgt III.

III. Helena van Lexmond, ged. Dordrecht 8-10-1732, j.d. van Dordrecht woont in den Heerheijmansuijsstraat geass. mat haar vader Jan van Lexmond (1752), overl. Dordrecht 17-8-1797 ('s morgens om half 12), begr. Dordrecht (Grote Kerk) 21-8-1797 (Helena van Lexmond huijsvrouw van Gerrit van Hoogstraten op de Voorstraat bij de Kerkstraat met de lijkkoets, laat kinderen na, 65 jaar, kanker), otr/tr. Dordrecht 10/25-6-1752 Gerrit van Hoogstraten, ged. Dordrecht 11-7-1722, j.m. van Dordrecht woond bij de Niekerkstraat (1752), wijnkoper, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 29-12-1803 (Gerrit van Hoogstraten op de Voorstraat bij de Nieuwkerkstraat, laat kinderen na, met de lijkkoets ten 10 uren, 81 1/2 jaar, verval), zoon van Thomas van Hoogstraten(Hoochstraten) en Aeltie Hoevenaar.
NB.
- ORA 9-821, folio 75, 13-4-1745 (Gerrit van Hoogstraten) huijs en houten loots, aan de Vest over de Kolfstraat
- ORA 9-823, folio 154, 21-9-1751 // Willem van Rije => Gerrit van Hoogstraten en 't Hooft, touwslagers en kooplieden. De melioratie of beterschap van een lijnbaan, genaampt OCKERS BAAN, st/gel op de stadsvest bij de Spuijpoort met de gereedschappen tot de voorsz. lijnbaan gebruijckt en op seeker memorie aan de cooper overgelevert, gespecificeert, item oock de gereedschappen in de sogenaamde BEULS TOORN sijnde, 't sij van teerketel etc en loots staande tegen 't erff daar de molen 't RAAPHOUTJE gestaan heeft F 1100.
- Daar het den Vrymagtigen God behaagd heeft, heden morgen om half twaalf uuren door den dood, in dne ouderdom van 65 Jaaren, van my weg te nemen, myne geliefde Huisvrouw HELENA VAN LEXMOND, en hier door een 46 jaarigen Huwlyksband te verbreeken. Hoe treffend voor my dit verlies in mynen ouderdom wezen moge, wensche ik echter Gode in zynen weg te zwygen, en geve langs dezne thans gewoonen weg aan myne Naastbestaanden en Vrienden hier van kennis, niet twyfelende of zy zullen in de myne rechtmatige droefheid wel eenig deel neemen. GERRIT van HOOGSTRATEN. Dordrecht, den 17 Augustus 1797.
[bron: Dordrechtsche courant, 19-08-1797]
Kinderen:
1. Metje, ged. Dordrecht 15-4-1753.
2. Johannes, ged. Dordrecht 10-5-1755, tr. Johanna Jacoba Vrieswout. (dochter: Helena van Hoogstraten, ged. Dordrecht 25-8-1789)
3. Thomas, ged. Dordrecht 24-3-1758.
4. Geertruij van Hoogstraten, ged. Dordrecht 17-9-1760
, ged. Dordrecht 17-9-1760, j.d. geb. te Dordrecht woont in de Voorstraat bij de Boomstraat geass. met haar vader Gerrit v. Hoogstraten, overl/begr. Dordrecht (Grote Kerk) 27-9/1-10-1811 (Geertrui v. Hoogstraten huisvrouw van Simon van Brakel naast het Melkpoortje C184, laat kinderen na met de lijkkoets ten 9 uur, 51 jaar), otr/tr. Dordrecht 8/23-7-1786 (notaris Pieter Roos 8-7-1786/9) Simon van Brakel, ged. Dordrecht 18-11-1761, j.m. geb. te Dordrecht woont in de Wijnstraat bij t Groothooft geass met zijn vader Gerrit van Brakel.
5. Gerrit
van Hoogstraten (Gert), ged. Dordrecht 10-8-1763, sergant onder de mariniers (1801), overl. Hellevoetsluis 10-10-1801, otr. Dordrecht 22-3-1792 Cornelia Maria Buserman. (dochter: Helena van Hoogstraten, ged. Dordrecht 2-9-1794)

NB.
- DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
  Naam : Wm. van Lexmond
  Woonplaats (oude huisnummers!) : C0633
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : wed. Willem van Lexmond
  Woonplaats (oude huisnummers!) : C0245
  Biljet (of arm) : billet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- C162 (14-6-1811) Johannes van Lexmond, peinturier, geb./won. Dordrecht, naar Bois le Duc/Willemstad, 42 jaar, 1.81 m;
[Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203c]
- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Johannes van Lexmond
Ouderdom : 06-07-1769 (-) Beroep : tekenmeester Woonplaats : C0368 Wijk (v.d. wijkmeesters) : 06
Titel lijst : Lijst der Ongehuwde Manspersoonen van 17 tot 50 Jaaren (1796 a 1763) Welken zich in de 6e Wijk bevinden.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

- [1827] DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
  Artikelnummer: 1496 Afschrijvingen: 18 Julij f 6,93
  Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.) De Heer Joh.s van Lexmond (wonende in wijk D0154) is schuldig: Als: teekenmeester, 11B
  Bedrag der regten in hoofdsom: 5,50 26 opcenten: 1,43
  Folionummer: 300 Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885

Kinderen:
1. Geertruij van Lexmond, ged. Dordrecht 7-5-1757, otr. Dordrecht 19-7-1776 Pieter van den Heuvel. (Kinderen: 1. Willem, ged. Dordrecht 19-8-1777; 2. Engel, ged. Dordrecht 4-8-1779; 3. Maria, ged. Dordrecht 30-3-1781; 4. Elizabeth, ged. Dordrecht 29-6-1787)
2. Engeltje van Lexmond, ged. Dordrecht 8-6-1760, otr. Dordrecht 15-7-1780 Martinus van Kooten. (Kinderen: Martinus 1-4-1781; Willem 20-11-1782, otr. (1) Dordrecht 10-12-1807 Maria Noorlander, tr. (2) 's-Gravendeel 10-5-1822 Cornelia Maria Frederika Anna van Dopff; Cornelis 10-3-1784; Gerrit 29-5-1789)
3. Johanna van Lexmond, ged. Dordrecht 2-9-1764, overl. Dordrecht 10-9-1838, otr. Dordrecht 24-5-1788 Pieter van Overbeek, broodbakker met 1 werkbode op Voorstraat C1323 (belasting ca 1808), broodbakker in D267 geheel (belasting ca 1812), broodbakker/slijter in D267 (patentbelasting 1827), overl. voor 1838. (Kinderen: Margrita Sara 25-3-1789; Elisabeth 11-8-1790; Margrita Sara 13-1-1793; Margareta Sara 17-11-1795; Johanna 2-7-1797; Gilles 17-9-1799; Willemina 16-10-1802; Pieter 19-1-1805; Pieternella Johanna 25-1-1806; Pieter 20-5-1810)
4. Johannes van Lexmond, ged. Dordrecht 7-7-1769, paspoort naar Bois le Duc/Willemstad (1811; peinturier, 42 jaar, 1.81 m), tekenmeester in wijk C368 (1813), konstschilder in wijk D154 (belasting 1818), tekenmeester in wijk D154 (patentbelasting 1827), D154 inwonend (belasting 1829), aquarellist, schilder, tekenaar, leerling van Abraham en Jacob van Strij, overl. Dordrecht 22-11-1838 (bezetting op de borst).

* * generatie 6 * *

VIa. Pieternella Schouten, ged. Dordrecht 30-4-1756, j.d. woont buiten de Sluispoort geassisteert met hare vader Jan Schouten alles volgens procuratie gepasseerd voor den notaris Leendert van der Horst en getuigen in dato 7 mei 1784 (1784), overl. Dordrecht 25-10-1791, otr/tr. Dordrecht 8/26-5-1784 Bartholomeus de Glindt, ged. Dordrecht 19-4-1756, j.m. woont op de Groenmarkt met schriftelijk consent van zijn moeder Willemina Helmig eerst weduwe Lume de Glindt en nu huisvrouw van Johannes van IJssum (1784), Groenmarkt A211/grutter (belasting ca 1808), overl. Zevenaar 14-11-1825, zoon van Lu(i)me(n) de Glindt en Willemina Helmig(h); hij otr. (2) Dordrecht 28-4-1792 Margarita Breedveld.
NB.
- [zie kwartierstaat A.P. Schotel in Gens Nostra]

Kinderen:
1. Wilhelmina Johanna de Glindt, ged. Dordrecht 11-2-1785, tr. Jan Willemsz Verhoeven. (Kinderen: Willem Verhoeven, tr. 28-01-1846 Eva Johanna van Eijck; Jan Verhoeven, tr. Geertruij Johanna Meiboom)
2. Jan de Glindt, ged. Dordrecht 11-6-1786.
3. Pieternella Josina de Glindt, ged. Dordrecht 3-9-1788, overl. Leiden 8-8-1828, otr/tr. (1) Dordrecht 15/27-9-1806 Pieter Christiaan Paters, geb. Maastricht 22-5-1783, apotheker, overl. Dordrecht 7-7-1813, tr. (2) Dordrecht 29-10-1822 Jan Peltenburg, geb. Leiden ca 1761, slager, begr. (Groenesteeg) Leiden 3-12-1832.

VIb. Josina Schouten, ged. Dordrecht 23-9-1757, overl. na ca 1814, otr. Dordrecht 13-12-1777 Martinus Johannes van Eijk, geb. 17-5-1753 (list civique 1811), houtkoper/Kromhout E171/1 dienstbode (belasting ca 1808), houtkoopman (1811), overl. voor ca 1814.
NB.
- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Kromhout E0171
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: M.J. van Eijk
Ongehuwd: 1
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 1
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 1 dienstbode
Handel, Beroep, of Handwerk: houtkoper
Classis: 33
Somma: 25-0-0
Aanmerkingen: 20-0-0
Folionummer en bron: 16 van archiefstuk SAD 5-898
- (1811) List civique, Martinus Johannes van Eyk, 
  Datering 1753-05-17
  Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
  Sectie 6 Geboortedatum 1753-05-17 Beroep koopman (hout-) Kanton 1

- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : wed. Martinus Johannes van (geb. Johanna Sleutelenberg????-->foutieve naam?) Eijck
  Woonplaats : E0152 geheel
  Beroep : -
  Belasting (of huurwaarde?): 50
  Folionummer : 06
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- DORDRECHT Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : -
Artikelnummer : 1094
Naam : Corn.s v.d. Eijk
Woonplaats : C0681
Beroep : aard.negotie
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 3,20
Bedragende te zamen : 5,70
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

- De bekende en onbekende Schuldeischers in de onder het voorregt van Boedelbeschrijving aanvaarde gemeenschappelijke Boedel en nalatenschappen van den Heer CORNELIS VAN EYCK Martinuszoon, laatst zonder beroep, vroeger houtkooper onder de Firma VAN EMMERIK en VAN EYCK, en Mejufvrouw DINGENA CORNELIA VAN DIJNSEN, in leven Echtelieden, beiden gewoond hebbende en overleden te Dordrecht, worden bij deze opgeroepen om te verschijnen op Dingsdag den 30 Augustus 1864, des voormiddags te 11 ure, in het Koffijhuis van dne Heer Jilles Zahn, over het Scheffersplein te Dordrecht, tot het aanhooren en opnemen der rekening en verantwoording in gemelde gemeenschappelijke Boedel en Nalatenschappen, en ingeval er geen verzet plaats heeft, zoodanig gedeelte hunner vorderingen te ontvangen, als waartoe die gemeenschappelijke Boedel en Nalatenschappen toereikend zullen zijn.
[Dordrechtsche courant, 7-6-1864]

- Het behaagde God, ons heden voor 8 dagen botterlyk te bedroeven door den dood van ons lief eenig Kindje, pas 2 jaren oud. Toen echter troosten wy ons nog met de hoop, dat myne hoog zwangere Echtgenote, EVA JOHANNA VAN EYCK, ons spoedig met een ander Kindje zoude verblyden. Dit gebreurde dan ook gister nacht, maar, helaas! ten kosten van haar dierbaar leven. Zij bezweek in haar kinderbed, in den ouderdom van slegts 23 jaren en 16 dagen, my haren tederen Zuideling achterlatende. God wat ik lyde, en schoon ik vertrouwe, dat myne beide Lievelingen by Jezus leven, blyf ik mensch, die haar verscheiden jammerlijk betreure.
  PIETER VISSER
  Dordrecht, den 19 September 1804.
[bron: Dordrechtsche courant, 20-09-1804]

Kinderen:
1. Cornelis van Eijk, ged. Dordrecht 21-5-1779,
houtkooper onder de Firma Van Emmerik en Van Eyck, overl. 1846/1864, otr. Dordrecht 14-8-1802 Dingena Cornelia van Dijnsen, geb. 1777, overl. Dordrecht juli 1846 (69 jr; B143). (Kinderen: Josina 18-6-1803; Hermanus van Eijck (geb. 18-12-1804, overl 1848); Martina Johanna 30-6-1807; Adriana 4-6-1806; Martinus Johannes 11-4-1811, tr. 1864 Margaretha Riewel; Eva Johanna van Eijck, tr. 28-01-1846 Willem Verhoeven; Leendert Anthonie van Eijck, tr. Beddigs)
2. Eva Johanna van Eijk, ged. Dordrecht 15-11-1781, overl. Dordrecht 17-9-1804 (kraambed; 23 jr en 16 dagen oud), otr. Dordrecht 21-11-1801 Pieter Visser. (Kinderen: Cornelia Leonarda, ged. Dordrecht 2-8-1802, overl. 11-9-1804 (2 jr); Eva Johanna, geb/ged. 17/18-9-1804)
3. Jan Schouten van Eijk, ged. Dordrecht 12-2-1783.

VIc. Jan Schouten, ged. Dordrecht 2-11-1759, j.m. geb. te Dordrecht woont buiten de Sluispoort geadsisteert met zijn vader Jan Schouten (1784) scheepmaker (belasting ca 1808), overl. Dordrecht 21-10-1808 ('s avonds 11 uur; 48 jr 11 mnd 23 dgn oud), begr. Dordrecht 26-10-1808 (begraven Grote Kerk), otr/tr. Dordrecht 5/20-6-1784 Maria Boet, ged. Dordrecht 28-3-1760, j.d. geb. te Dordrecht woont in de Grote Spuistraat geadsisteert met haar vader Arnoldus Boet alles volgens procuratie gepasseert voor den notaris L. v.d. Horst en getuigen in dato 4 junij 1784 (1784), rentenierster (1818), overl. Dordrecht 30-3-1836, begr. Dordrecht 5-4-1836 (76 jr; veld A), dochter van Arnoldus Boet en Selia de Koning.
NB.

- Heden nacht de klokke elf uren maakte, na eene ziekte van weinig dagen, de dood een einde aan het werkzaam leven van myn geliefde Echtgenoot, JAN SCHOUTEN - Hij stierf in den ouderdom van 48 Jaren, 11 Maanden en 23 Dagen, tot bittere droefheid van my en myne drie Kinderen; van welk smertelij verlies ik by deze kennis geve.
   MARIA BOET Wed. Jan Schouten
   Dordrecht, den 22 October 1808.
NB. Alle de AFFAIRES zullen onder de Firma van JAN SCHOUTEN gecontinueerd worden. 
[bron: Dordrechtsche courant 25-10-1808]

- molen De Oude Zager (Van Wesele molen)
1805-1808 Jan Schouten
1809 Maria Boet, weduwe van Jan Schouten
1809-1818 Jan Schouten Jzn
1818-1840 Martinus Adriaan van Nievervaart Jzn
1840-1843 Jan Schouten

De Voetboog, later De Nieuwe Eendracht (Lage Bakstraat)
791-1808 Jan Schouten
1809 Maria Boet, weduwe van Jan Schouten
1809-1852 Jan Schouten
1853-1858 Jan Schouten jr. , Arnoldus Jan Schouten , als firma Jan Schouten
1860 Jan Schouten jr.
[jaarboek Oud Dordrecht - Molens]

- KADASTER (1832)
Boet wed. Jan Schouten Maria Dordrecht D 53 E 466 
Boet wed. Jan Schouten Maria Dordrecht D 55 E 
Boet wed. Jan Schouten Maria Dordrecht D 56 E 
Boet wed. Jan Schouten Maria Dordrecht D 57 E 
Boet wed. Jacob Schouten Maria Dordrecht D 352 E 447 
Boet wed. Jacob Schouten Maria Dordrecht D 355 E 449 
Boet wed. Jacob Schouten Maria Dordrecht D 356 E 
Boet wed. Jan Schouten Maria Dordrecht D 579 E 75 
Boet wed. Jan Schouten Maria Dordrecht D 580 E 76 
Boet wed. Jan Schouten Maria Dordrecht D 581 E 77 

- otr. Dordrecht 5-6-1784 (tr. 20-6-1784 Q.F.Ds. van Rhijn)
Jan Schouten Junior, j.m. geb. te Dordrecht woont buiten de Sluispoort geadsisteert met zijn vader Jan Schouten, met Maria Boet, j.d. geb. te Dordrecht woont in de Grote Spuistraat geadsisteert met haar vader Arnoldus Boet alles volgens procuratie gepasseert voor den notaris L. v.d. Horst en getuigen in dato 4 junij 1784.
- DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
  Naam : Jan Schouten
  Woonplaats (oude huisnummers!) : E093
  Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] quitantie overgegeven [doorgestreept: onbewoont]
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

- [1804] DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
  Naam : Jan Schouten
  Woonplaats (oude huisnummers!) : E84
  Biljet (of arm) : biljet
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- (bron: oudrechtelijk Dubbeldam ) Folionummer: ongenummerd (4-6-1805)
  Oude eigenaar(s): Willem Dupper wonende Dordt als last Ida Kornelia REPELAER wed en boedelhoudster Kornelis REES
  Nieuwe Eigenaar(s): Jan Schouten, wonende Dordt
  Soort transport: zaagmolen met deszelfs huizing en gevolgen genaamt DEN OUDEN ZAGER staande en gelegen aan de sGravendeelsche dijk even buiten Dordt belent ten zuiden den olijmolen DE ZEELT genaamt, ten noorden het haventje en brug, ten westen de rivier F 10.000
- [ca 1808] DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Hellingen E84
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Jan Schouten
  Ongehuwd: 3
  Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 2
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 2 dienstbode
  Handel, Beroep, of Handwerk: scheepmaker
  Classis: 14
  Somma: 450-0-0
  Aanmerkingen: 400-0-0
  [Folionummer en bron: 07 van archiefstuk SAD 5-898]
- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie  (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : wed Jan (geb. Maria Boet) Schouten
  Woonplaats : E0449 geheel
  Beroep : particulier
  Belasting (of huurwaarde?): 500
  Folionummer : 15
  [Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375]
- [ca 1812/1813] wed Jan Schouten op de Hoogt E509/449 [=huidige Hoogt 14], tuin Wilgenbos E531/466 een balie van hout, stijlen/palen met ijzeren schieters;
  [bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inv. nr 358 verbouwingen huizen]
- [ca 1818] DORDRECHT Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 21 october f 82,56
Artikelnummer : 2382
Naam : Maria Boet wed. J. Schouten
Woonplaats : E449
Beroep : rentenierster
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 80,06
Bedragende te zamen : 82,56
[Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855]
- ZUIVERING VAN LEGALE BANDEN.
Uit een Exploit den 27 April 1824 door den Deurwaarder Jan Wijnhoff, geinsinueerd aan den Wel Edel Gestrengen Heer officier van justitie bij de Regtbank van Eerste nstantie te Dordrecht, geregistreerd denzelfdne dag, blijkt:
Dat door of van wege Mejufvrouw EVA JOHANNA SCHOUTEN, Particuliere, wonende te Dordrecht, op den 16 MAART 1824, blijkens acte van den Heer griffier geregistreerd den 25 derzelfde maand, ter Griffie van voorschreven Regtbank is gedeponeerd, Afschrift eener Acte van Koop, verleden den 13 Maart dezes jaars, voor den Heer DANIEL LOS, openbaar Notaris, residerende te Neiuw-Beijerland, geregistreerd te Oud-Beierland tezelfden dage, waarbij de Deposante Arij Duimelaar, bouwman en zijne huisvrouw Gieltje van der Giessen ..... bouwwoning in den Eendragtspolder....;
[bron: Dordrechtsche courant, 04-05-1824]
- DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
  Artikelnummer: 0108
  Afschrijvingen: voorl. f 34,78
  Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
  De Heer Wed. Jan Schouten (wonende in wijk E449)
  is schuldig: Als: Een plazier Jagt, gr. 46 tonn., Afd. 1
  Bedrag der regten in hoofdsom: 27,60
  26 opcenten: 7,17
  Folionummer: 022
  [Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885]
- 3727 Maria Boet, Paulus den Hartigh
   3742 (27-4-1827) Maria Boet wed Jan Schouten
   3747 Maria Boet wed Jan Schouten, eigenaresse spiegeljagt VERHUURD aan Daniel Sneeuw, te Waspik
   3858 (7-12-1827) Maria Boet wed Jan Schouten => Cornelis van der Linden, bouwman Dubbeldam, verhuur bouwmanwoning "NIEUWE STEE" op de Welplaat onder Spijkenisse;
[bron: Erfgoedcentrum DiEP (Dordrecht) 20-1399 notarisakten 1827]
- 3880 Maria Boet wed Jan Schouten, huurder Cornelis Baars;
  3924 Maria Boet wed Jan Schouten;
  3925 (23-4-1828) Maria Boet wed Jan Schouten, Cent Molebroek;
  3926 Maria Boet wed Jan Schouten, huurder Simon Goudsmit, Oud-Beijerland;
[bron: Erfgoedcentrum DiEP 20-1400 notarisakten 1828]
Kinderen:
1. Jan Schouten, ged. Dordrecht 9-6-1786, volgt VIIa.
2. Selia Arnoldina Schouten, ged. Dordrecht 10-3-1790.
3. Eva Johanna Schouten, ged. Dordrecht 1-6-1791.
4. Arnoldus Jan Schouten, ged. Dordrecht 2-12-1792.
5. Maria Schouten, ged. Dordrecht 3-8-1794, volgt VIIb.
6. Eva Johanna Schouten, ged. Dordrecht 1-7-1799, overl. Dordrecht 6-6-1856, begr. Dordrecht 11-6-1856 (56 jr; veld a-h-22).

VId. Bastiana Schouten, ged. Dordrecht 6-5-1761 (als Bastiaantje), overl. Dordrecht 5-6-1810 (49 jaar), otr. Dordrecht 2-3-1782 Samuel van Eijck (Eyck/Eick), houtkoper (belasting ca 1808), houtkoper (1818), overl. 1818/1827.
NB.
- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Steegoversloot C1121
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Samuel van Eijk
Ongehuwd: 1 Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 5
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: houtkooper
Classis: 33 Somma: 16-0-0 Aanmerkingen: 18-0-0
Folionummer en bron: 092 van archiefstuk SAD 5-896

- Heden is aan eene langzame uitteerende Slymziekte, in den ouderdom van 49 Jaren, gestorven, en, na een voorbeeldig Godsdienstig leven, in een volkomen levend geloofs-vertrouwen op de eeuwige geregtigheid van haren Goddelyken Verlosser, wien zy vurig beminde, zacht en zalig in den Heere ontslapen, myn geliefde Huisvrouw BASTIANA SCHOUTEN, nalatende eenen bitteren bedriefden Man en acht hartelyke schreijende Kinderen, waarvan de jongste maar even 5 jaren oud is, die, met twee aangehuwde Kinderen, eene allerbeste Vrouw en teder zorgende Moeder met heete tranen bewenen, en steeds in dankbare gedachtenisse zullen houden. Ik geve hier van aan goede Vrienden en Bekenden met aandoening, het treurig bericht, verzoekende van Condelantie-brieven verschoond te blyven.   SAMUEL VAN EYCK.   Dordrecht, den 5 Juny 1810.
[bron: Dordrechtsche courant 7-6-1810]
- Op heden trof my de zwaarste slag van myn leven: mynes geliefde Echtgenoote CORNELIA MARIA VAN EYCK, met welke ik eene genoegelyke Echtverbintenis van slechts negen jaren heb mogen doorbrengen, wierd my heden in den bloeijende ouderdom van nog geen 28 jaren door den dood ontrukt; eene langdurende kwynende ziekte en bykomende bezetting op de borst, maakte een einde aan haar voor my en myne drie nog zeer jonge Kinderen zoo dierbaar leven, ons in de diepste droefheid en rouw dompelende; niets leenigt myne smarten dan het vertrouwen dat haar einde zalig is.    C. SCHMIDT.  Dordrecht, den 21 Augustus 1810.
[bron: Dordrechtsche courant 23-8-1810] 
- OPROEPING VAN CREDITEUREN. De ondergeteekenden, als bij besluit van de Regtbank ter eerster Instantie, waarnemende de zaken van Regtbank van Koophandel alhier, in dato den 17 Julij 1811, benoemd tot provicioneele Syndici in den staat van faillissement verklaarden Boedel van COENRAAD SCHMIDT, Kamerbehanger op de Voorstraat Litt. D 952 alhier, roepen op alle Crediteuren van genoemden Boedel, ten dien einde ingevolge Art. 502 van het Wetboek van Koophandel, het zij in Persoon of door Gemagtigden binnen den tijd van veertig dagen, en dus voor of uiterlijk op den 28 Augustus aanstaande zich te vervoegen 's Maandags namiddags van vier tot zes uren, ten huize van den eerst Ondergeteekende op de Voorstraat D no. 946, en 's Woensdags namiddags van vier tot zes uren, ten huize van den laatst Ondergeteekende op de Voorstraat Litt. C No. 1469, om opgave te doen van alle zoodanige pretentien als zij vermeenen tot lasten des gemelden Boedels te hebben, zullende een ieder verpligt zijn de bewijzen derzelven met de behoorlijk gespecificeerde en geteekende Lijst daar van overteleggen, waartegen aan hen Recepis zal worden gegeven. Dordrecht, den 19 Julij 1811. W. DUPPER Lz, J.C. HECK DE BRUYN
[
bron:  Dordrechtsche courant, 27-07-1811]
- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)  
Naam : Samuel van Eijck 
Woonplaats : C1013 geheel 
Beroep : koopman 
Belasting (of huurwaarde?): 150 
Folionummer : 38 
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375 
- Heden morgen ten 6 ure wierd door den dood aan mij ontrukt, mijn Zoon, SAMUEL JAN, in den jeugdigen ouderdom van ruim 18 jaren. Dordrecht, den 9 Mei 1816. SAMUEL VAN EYCK.
[BRON: Dordrechtsche courant, 11-5-1816]
- Wierd ik voor drie dagen in den diensten rouw gedompeld, door het afsterven van mijnen Zoon, SAMUEL JAN, in den jeugdigen ouderdom van ruim 18 jaren, heden nacht wierd mijn vaderhart op nieuw smertelijk gewond, daar het God behaagde, mijnen anderen eenigen overgeblevenen Zoon, JAN SCHOUTEN, van gelijken ouderdom als zijnen Broeder, na eene kortstondige ziekte van maar 4 dagen, ook door den dood mij te ontrukken. Ik bidde God dat Hij mij in deze omstandigheden de noodige kracht zal verleenen om met eerbiedig stilzwijgen aan zijnen almagtigen wil mij te onderwerpen. Dordrecht, den 12 Mei 1816. SAMUEL VAN EYCK.
[BRON: Dordrechtsche courant, 14-5-1816]
- De Ondergeteekende, gevoelig getroffen door de menigvuldige blijken van deelneming zijner Vrienden en Bekenden, in het droevig lot, hetm te beurt gevallen door het afsterven van zijne beide Zonen op den 9 en 12 Mei ll., betuigt daar voor bij deze zijnen opregten dank, met verzoek hem te willen verschoonen van het geven van Contravisites, als zijnde door overmaat van aandoeningen daartoe geheel buiten staat, en welke zijn diep gewond hart, op nieuw zouden doen bloeden. Dordrecht, den 10 Juni 1816. SAMUEL VAN EYCK.
[BRON: Dordrechtsche courant, 11-6-1816]
- DORDRECHT Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 16 dec f 7,90; 12 jan f 10,61
Artikelnummer : 1244
Naam : Sam. van Eijk
Woonplaats : C1013
Beroep : houtzager
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 16,01
Bedragende te zamen : 18,51
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e)
Begraafdatum: 04-09-1871 Naam : Helena Josina van Eijck, wed. Justus Geerkens Leeftijd (in jaren): 71 Veld : c Rij : k No. : 05
Begraafdatum: 27-05-1909 Naam : Johanna Hermina van Eijck Leeftijd (in jaren): 86 Veld : c Rij : b No. : 41

Bron: SA Dordrecht 180-20tm28 Registers houdende aantekening van de begraven overledenen 1829-1917
Kinderen:
1. Cornelia Maria van Eyck, ged. Dordrecht 6-12-1782, overl. Dordrecht 21-8-1810 (27 jr), otr. Dordrecht 11-7-1801 Coenraad Schmidt, kamerbehanger (1811). (Kinderen: Johanna 10-6-1803, Bastiana 20-6-1804, Agnita 7-11-1805).
2. Eva Johanna van Eyck, ged. Dordrecht 1-2-1784.
3. Cornelis van Eyck, ged. Dordrecht 14-3-1790, overl. voor 1816.
4. Johanna Herremina van Eyck, ged. Dordrecht 8-5-1791.
5. Cornelis Samuel van Eyck, ged. Dordrecht 1-3-1794, overl. voor 1816.
6. Janetta Pieternella van Eyck, ged. Dordrecht 12-3-1796.
7. Jan Schouten van Eyck, ged. Dordrecht 15-1-1798, overl. Dordrecht 14-5-1816 (18 jaar).
8. Samuel Jan van Eyck, ged. Dordrecht 15-1-1798, overl. Dordrecht 11-5-1816 (18 jaar).
9. Helena Josina van Eyck, ged. Dordrecht 21-6-1800, begr. Dordrecht 4-9-1871 (71 jr), tr. Justus Geerkens.
10. Agnita Jacoba van Eyck, ged. Dordrecht 3-1-1805.

* * generatie 7 * *

VIIa. Jan Schouten, ged. Dordrecht 9-6-1786, naar Frankrijk/Duitsland (1808), naar Frankrijk (1809), naar Maintz/Bamberg (1810), jm geboren te Dordregt woond eve buiten de Sluispoort geassisteert met zijne moeder mejufvrouw Maria Boet wed wijlen de Heer Jan Schouten (1810), houtkoopman (1811), scheepstimmerman (1813), scheepsbouwmeester, vrijmetselaar en dichter, lid van de Provinciale Staten en van den Raad der Stad Dordrecht, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, begr. Dordrecht 28-4-1852 (65 jr; veld A), otr/tr. Dordrecht 8-4-1810/27-6-1810 Anna Crans, ged. Dordrecht 24-2-1786, j.d. geboren te Dordregt woond in de Munt geassisteert met hare Ouders De Heer Dirk Crans en Vrouwe Maria Petronella 't Hooft alles volgens Procuratie voor den Notaris Gerard Telders en getuigen in d ato 27 April 1810 op Servaas Hendrik Lotsij (1810), overl. Dordrecht 21-11-1847 (61 jr), dochter van Dirk Crans en Maria Petronella 't Hooft (overl febr 1812, 46 jr).
(DC 27-4-1852)

- Den Vijfden April 1827, Compareerde voor Gerrardus Telders, openbaar Notaris te Dordrecht residerende, in tegenwoordigheid van Leendert van Aardenne en Dirk Koekelis, klerken op het Stadhuis te Dordrecht en wonende alhier, ten dezen als getuigen, opzettelijk verzocht.
De Heer JAN SCHOUTEN, Scheepsbouwmeester, wonende te Dordrecht.
Te kennen gevende, dat hij Comparant, ingevolgen aangeslagen Billetten en Advertentien in de Dordrechtsche, Rotterdamsche, Haarlemsche Couranten, en andere Nieuwspapieren, voornemns is, om na gedane Aangifte, ten kantore van den ontvangen der Registratie ingevolgen de wet, ten overstaan van mij voornoemde Notaris en twee Getuigen, op Woensdag Den Elfden April aanstaande, s'morgens ten Elf ure, in het Logement den Gouden Leeuw, in de Prinsestraat te Dordrecht, in het openbaar te doen veilen en aanstonds na gedane veiling op te hangen, af te slaan en te verkoopen
EEN FREGATSCHIP genaamd MARIA laatst gevoerd door Schipper Jacob Hendriks Hazewinkel, land over steven 28 ellen, een palm 3 duim, wijd binnende huid 5 ellen 8 palmen 3 duimen, hol in het ruim 4 ellen 4 palmen 7 duimen en hol tusschendeks 1 el 9 palmen, alle Nederalndsche maat; en dat verder met al zijn Rondhout, opstaand een loopende want, Ankers, Touwen, Zeilen en andere scheepsbehoeften, zoo als hetzelve thans is liggende in de Kalkhaven, over de Werf van den Heer JAN SCHOUTEN te Dordrecht, emt en nevens de volgende goederen als:
ANKERS
* Een Plegtanker
* Een daagsanker
* Een Tuianker
* en een werpanker
TOUWEN
* Een nieuw zwaar Touw, dik 3 palmen 8 duim, lang 229 ellen tot op 34 el opgebleekt en ligt gevijld
* een dito dik drie palmen 4 duim, lang 103 ellen 6 palmen, opgebleekt en doorgaande ligt gevijld
* een dito 3 palmen 7 duim, lang 98 ellen 5 palmen, verbleekten doorgaande geveild
* een paardelijn dik 1 paln 8 duim, lang 169 ellen 9 palmen, op de 158ste el ligt eene splitzing, doorgaande opgebleekt en ligt gevijld
* een nieuwe paardelijn, dik 1 palm 9 duim, land 186 ellen 9 aplmen, opgebleekt, er zijn eenige ligte vijlingen in
* een ma...tros, dik een palm 3/15 duim, lang 112 ellen 1 palm, het eene eind weinig gevijld
* een spanwant, dik 2 palmen een duim half sleet
* een grote leider, dik 2 aplmen 1 duim, half sleet
* twee paar nieuwe Marsschoten
* een eind Palruptros, lang 44 ellen 2 palmen
* een laadtakelmantel
* twee boeirepen
* een eind landvasten
* en eenige einden oud Touwwerk in verschillende soorten
ZEILEN
* een grootmarszeil, nieuw 
* een dito, half sleet
* een voormanszeil, een derde sleet
* een kruiszeil, twee derde sleet
* twee dito, oud
* een grootzeil, een derde sleet
* een dito, drie vierde sleet
* een dito, oud
* een groot Bramzeil van karreldoek, half sleet
* een voor dito, half sleet
* een kruis dito, drie vierde sleet
* een Fok, weinig minder als neiuw
* een dito, twee derde sleet
* een dito oud
* vier Bovenbramzeilen, ene vierde, een achtste en een derde sleet
* een Bezaan, een achtste sleet
* Een dito, twee derde sleet
* een Barkzeil, een vierde sleet
* een groot Stagzeil, een derde sleet
* twee groote sten(g)stagzeilen, zeven achtste sleet
* een vlieger, zeven achtste sleet
* een Bramstagzeil, twee derde sleet
* Twee voorstengstagzeilen, half sleet
* een dito, oud
* een kluiver karreldoek, half sleet
* een Buiten kluiver, drie vierde sleet
* een Bovenbijzeil, een achtste sleet
* Twee dito, oud
* een onderlijzeil, twee derde sleet
* een dito oud
* een Bramlijzeil, een achtste sleet
* een dito, oud
* Twee zonnetenten, oud
* een Bootzeil, Fok en kluiver
* een Pak verstel
* en dito, oud doek
KAJUITSGOED
* Een Tafel, zes stoelen
* een Bureau
* Een Spiegel
* een Tafelkleed, staatsiegordijnen, met Rabatten, voor de kooijen
* Acht witte Gordijnen, voor de kajuitsdeuren en poorten
* zes kussens op de baken
* Een Tapijt
* Een verlakt Theeblad met twee dito presentienblaadjes
* Een dito trommeltje
* Twee koperen Blakers
* Een snuiter
* Een koperen komfoortje
* Een blikken Theepot
* Een dito soupterrine
* Een tinnen souplepel
* Drie blikken Busse
* Een verlakte koffijkan
* Een dito theebus
* Een blikken Tregter
* Een dito Peperbus
* Een dito trommeltje
* Een koffijmolen
* Een koperen koffijketel
* Een dito Bierkraan
* Een Medicijnkistje
* Een Partij glasen aardewerk in soorten, eenige messen, lepels en vorken
* Een schel in de Kajuit
STUURMANSGOED
* Een vlaggezakje met twee Nederlandsche vlaggen
* Een dito loodsvlag
* Een dito standaart
* Twee wimpels en een blaauw Pieter(?)
* een zwaar dieplooden lijn
* Drie handlooden
* een koperen peilcompas met toebehooren
* Drie dito stuurcompassen
* Een dito van Hout
* vier Logglazen
* Een Loglijn
* Een blikken Roephoorn
* Twee kleindere en een groote Lantaarn
* Een nachthuis met koperen Drijflamp
* Eenige verwpotten en kwasten
* Een kleine verwsteen met een looper
* zes stukken geschut met hun toebehooren
KOKSGOED
* Een metalen scheepsklok
* Een koperen vleeschketel
* Een dito Erwtenpot
* een dito Gortpot
* een ijzeren vischketel
* Twee koperen kastrollen
* Twee dito Sauspannen
* Een ketel
* Een koperen waterketel
* Een koperen Pomp
* Een dito houten
* Een koekkepan
* Een vleeschvork
* Een olielamp
* Een Bijl en zaag
* Eenige houten bakken
* pollepels en verdere koksgereedschappen
* Een ijzeren Fornuis met Pook en Tang
* Een victualiebank met blik gevoerd
BOOTSMANGOED
* Negentien ijzerband watervaten
* Een dit Tregter
* Drie ijzerbands vleeschvaten
* vier dito met hoepen
* Twaalf victualievaten
* Zeven Geneverankers
* Een wijnokshoofd
* Twee oleivaten
* Een versche Balie met ijzeren banden
* Een Staatsietrap
* Een stormladder
* Acht en twintig watervaarsklampen
* Drie kinnebaksblokken
* Drie Laadtakelblokken
* Twee staggermaatsblokken
* Twee stengwindreeps en Twee katblokken
* Een Penterhaak
* Vier Jijnblokken
* Een Marszeilsvolblok
* Zes Blokken met ijzeren beslag
* Tien Talieblokken en een partij schijven, nagels en waarloozeblokken in soorten
* Twaalf ijzeren cepters van de Reeling
* Een Ankerstok met ijzerbanden
* Twee kattekoppen en Twee Noormannen
* Vier Gangspel en 8 handspaken
* Een Noodspaak
* Eenige waarlooze slothouten en kruisklampen
* Drie Marrelpriemen
* Vier schrobbers
* Twee ijzeren ballastschoppen
* Drie koevoeten
* Een partij ijzeren haken en bousen
* Twee Boeijen
* Een Quart ton Pek
* Vier teerputten
* Twee Manswieringen
* Drie Beugels der Luiken
* Vijf ijzeren Pompschoenen
* Een dito in de Boegpomp
* Tien pompemmers
* Een ijzeren Pomphaak
* Een Peilijzer
* Twee gieters
* Twee schiemansmolens
* Vier lange teer- en drie Handkwasten
* Drie Presenningen
* Drie Boots krabbers
* Drie dito do. klampen
* Twee waarlooze Ra's
* Een dito steng
* Een dito kluiverboom
* Eenige Rif en Raa banden
* Vier putsen
* Twee emmers
* Een waschtob
* Een ladder in het Ruim
* een slijpsteen met toebehooren
* Vier blinden voor de kajuitsventers
Dat hij Comparant mitsdien aan mij Notaris heeft verzocht op te maken, de Conditien, waarop voornoemde veiling en verkooping zal moeten gedaan dewelke dan ook door voornoemde Notaris zijn opgemaakt en beschreven als volgt:
[Artikel 1] Dat de verkooper niet wil achterhaald wezen in de groote en qualiteit van het voormelde Schip, zoomede niet in de lengste en dikte van Touwen, noch in de qualiteit van het doek der Zeilen, noch of de Touwen....;
[bron: 20-1399 akte 3726 notaris Telders]
UIT DE DICHTWERKEN VAN JAN SCHOUTEN gedichten en gezangen

AAN DE RIJKEN

GELUK, O Rijken! met den schat,
Die u ten deele viel,
Zoo hij tot wellust voor uw hart,
Tot heil strekt van uw ziel!

Geluk, O Rijken! met het goud,
Dat ge in uw koffers gaart,
Zoo gij voor u - alleen niet wint
Voor u - alleen niet spaart!

Geluk, O Rijken! zoo gij voelt
Den prijs van uw bezit,
En als gij God voor weldan dankt,
Voor de armen tevens bidt!

Geluk! zoo gij den wellust kent,
Dien gij genieten kunt;
Geluk! zoo gij 't verschuldigd deel
Uw' armen broeder gunt!

Maar diep rampzalig is uw lot,
Met al uw goed en goud,
Zoo gij, 't geen God u schonk voor haar,
Der weduwvrouw onthoudt.

Rampzalig boven per en peil
Is uw beklaaglijkllot,
Zoo gij den schaamlen wees verschopt,
En met zijn tranen spot.

Er is een alziend God onhoog,
Die op uw daden let,
En u hoede en hulp onttrekt,
Als gij niet helpt en redt.

Er is een alziend God onhoog,
Die rondschouwt door 't Heelal,
En op den Eeuwigen regterstoel
U eenmaal rigten zal!

De tijd onthoudt u 't zoet genot,
Dat uit het weldoen spruit,
En stort slechts vrees, en zorg, en angst
Op all' uw dagen uit.

Als al wat braaf en edel denkt
Den slaap in de armen zinkt
Is 't u, of boor of beitelpunt
Op deur of koffer klinkt;

Is 't u, als of men naar uw goud
Begeerge handen strekt,
Daar 't zachts geritsel u de rust
Uit ziel en oogen trekt.

En de Eeuwigheid! wat ijsbre straf.
Verbeidt u eenmaal daar ! -
Er is gene heil, geen zaligheid
Voor vrek of woekeraar.

De hemelpoort ontsluit zich niet
Voor hem, die 't koffer sluit,
Als de armoede om een aalmoes bidt
Met smartlijk klaggeluid.

Doet wel dan, wilt gij niet dat u
Het goud op 't harte brandt!
Doet wel! - 't schenkt rust en heil op aard',
Den Hemel naderhand.


Uit: Proeven van Nederlandschen prozastijl uit zeven eeuwen Door Johannes Matthias Schrant (1827)
 
ONBESTENDIGEID.
Wat wij van den tijd erlangen,
Geeft hij ons alleen ter leen:
Naauw gebeden, naauw ontvangen,
Stuift het vormloos weer daar hen;
Wat hij bouwt met sterke handen,
Sloopt hij wer met ijzren tanden
. JAN SCHOUTEN

Uit: Proeve eener verzameling van de voornaamste regelen der Nederlandsche Persificatie met aanmerkingen doormengd betrekkelijk den potischen stijl, door voorbeelden en aanhalingen uit vele gezaghebbenden Dichters en Proza-Schrijvers gestaafd en opgehelderd; met de omschrijvingen van de meeste dichtsoorten; bijzonderlijk geschikt voor Latijnsche en Fransche scholen en aankomende onderwijzers (J van Buel; P. Stokvis, 's-Hertogenbosch 1838)

NB.
- otr. Dordrecht 8-4-1810 (tr 27-zomermaand-1810)
De Heer Jan Schouten, jm geboren te Dordregt woond eve buiten de Sluispoort geassisteert met zijne moeder mejufvrouw Maria Boet wed wijlen de Heer Jan Schouten, met Jufvrouw Anna Crans, j.d. geboren te Dordregt woond in de Munt geassisteert met hare Ouders De Heer Dirk Crans en Vrouwe Maria Petronella 't Hooft alles volgens Procuratie voor den Notaris Gerard Telders en getuigen in dato 27 April 1810 op Servaas Hendrik Lotsij.
- DORDRECHT: PASPOORTEN 1808-1811 (veiligheidskaarten/cartes de suret)
042 Jan Schouten, geb/wonende Dordrecht Frankrijk, 6 mnd 22 jaar (21-2-1809) 
118 Jan Schouten, geb/wonende Dordrecht Maintz, Bamberg 6 mnd 23 jaren, houtnegotie (23-grasmnd-1810) 
158 Jan Schouten - 23 jaar 
[Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 201]
- 30-06-1808 Jan Schouten Junior & Feirabend Een pas gegeven naar Frankrijk & Duitschland;
  13-02-1810 Jan Schouten;
[Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 202][http://d-compu.dyndns.org/gensearch/html-files/paspoorten.htm]
- vrouwe Maria Petronella 't Hooft, huisvrouw van den heer Dirk Crans, oud 46 jaren, C. 1124
[files.archieven.nl/46/f/569.18/Dordrechtse_Courant_1812-02-18_001.pdf]
- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam : Jan Schouten
  Ouderdom : 05-06-1786 (-)
  Beroep : scheepstimmerman
  Woonplaats : E514
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 18
  Titel lijst : Lijste der gehuwde Manspersoonen van 17 tot 50 Jaaren welke zijn woonachtigh gevonden in wijk No 18 te Dordrecht.
  Datum lijst : 30-12-1813
  [Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345]
- [no. 7] Een loots en Open Erf, aan de Kalkhaven bijgenaamd achter Hackers, belend van wederzijden met de erven van de Heer Jan Schouten, getekend E450.
[BRON: SAD 20-1389 akte 1286 (1817)]
- (Nijmegen; http://www2.nijmegen.nl/wonen/oudste_stad/Archief/Genealogie)
Notaris Van Elsbroek 1812-1855
naam : Jan Schouten Locaties: Dordrecht Datum document: 03/12/1819 Beroep Koopman Onderwerp Royement Boeknummer 273 Aktenummer 66
- KADASTER 1832
Schouten Jan Dordrecht A 254 buiten gronden 
Schouten Jan Dordrecht E 12 D 174 
Schouten Jan Dordrecht D 359 E 451 
Schouten Jan Dordrecht D 360 E 452, 453 
Schouten Jan Dordrecht D 362 E 451 
Schouten Jan Dordrecht D 369 E 433 
Schouten Jan Dordrecht D 22 E 478 
Schouten Jan Dordrecht D 23 E 479 
Schouten Jan Dordrecht D 42 E 498 
Schouten Jan Dordrecht D 43 E 
Jan Schouten en Cons. Dordrecht D 52 E
Schouten Jan Dordrecht D 58 E 
Schouten Jan Dordrecht D 59 E 
Schouten Jan Dordrecht D 59bis E 499 
Schouten Jan Dordrecht D 60 E 
Schouten Jan Dordrecht D 61 E 
Schouten Jan Dordrecht D 62 E 
Schouten Jan Dordrecht D 63 E 
Schouten Jan Dordrecht D 64 E 
Schouten Jan Dordrecht D 65 E 
Schouten Jan Dordrecht D 66 E 500-502 
Schouten Jan Dordrecht D 67 E 525 
Schouten Jan Dordrecht D 68 E 524 
Schouten Jan Dordrecht D 70, 71 E 504, 505 
Schouten Jan Dordrecht D 351 E 
Schouten Jan Dordrecht D 588 E 84 
Schouten Jan Dordrecht D 589 E 82 
Schouten Jan Dordrecht D 590 E 84 
Schouten Jan Dordrecht D 591 E 
Schouten Jan Dubbeldam A 45 Papegat 
Schouten Jan Dubbeldam A 46 Papegat 
Schouten Jan Dubbeldam A 47 Papegat 
Schouten Jan Dubbeldam A 48 Papegat 
Schouten Jan Dubbeldam A 117 Oude Dubbeldamsche Polder 
Schouten Jan Dubbeldam A 118 Oude Dubbeldamsche Polder 
Schouten Jan Dubbeldam A 127 Oude Dubbeldamsche Polder 
Schouten Jan Dubbeldam A 128 Oude Dubbeldamsche Polder 
Schouten Jan Dubbeldam A 129 Oude Dubbeldamsche Polder 
Schouten Jan Dubbeldam A 130 Oude Dubbeldamsche Polder 

- Datering 04-06-1818 Soort akte overdracht 
Koper jan magrie, dagloner 
Verkoper roelof van der linden, dagloner 
Straatnaam wilgenbos  Bijzonderheden wijk e 470 
Folionummer 32  aktenummer 7 Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 3 

- Datering 08-03-1821  Soort akte overdracht 
Koper klaas eijsbergen, particulier 
Verkoper jan magrie, huisbaas 
Straatnaam wilgenbos  Bijzonderheden wijk e 470 
Folionummer 25  Aktenummer 7 Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang  Inventarisnummer 7 

- Datering 29-06-1833 Soort akte overdracht
Koper willem van twist, loods
Verkoper bauke simon stoffels, kapitein
Straatnaam twintighuizen Bijzonderheden wijk e 471, kad d 13
Folionummer 261 Aktenummer 5 Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

- (notaris J.J. Blusse) Een HUIS en ERF, van ouds genaamd DE WITTE LEEUW, ongemeen, hecht en sterk, zijnde binnen weinig jaren aanmerkelijk vernieuwd, waarin Voorhuis en diverse ruime Beneden- en Bovenkamers, in de meesten van welken zich Stookplaatsen en Bedsteden bevinden, wijders Zolders, groote Kelder, vele Kasten en andere Gemakken, alsmede een LOOTSJE of SNUIVER en BLEEKVELD, wordende in hetzelve Huis thans met goed succes utigeoefend de Tappers-Affaire, doch ook zeer geschikt om gebruikt te worden tot Herberg, en voor die zaken allergunstigst gelegen aan den grooten Straatweg no. 7, nabij de Scheepstimmerwerven van den WelEdelen Heer JAN SCHOUTEN, bovendien is het Huis ingerigt om in twee gedeelten te kunnen worden bewoond, staande en gelegen even buiten Dordrecht, in het Willigenbosch, geteekend E no. 470. Waarvan een gedeelte is verhuurd aan PIETER DE JONG, tot 1 Mei 1837, tegen f 150 in het jaar, terwijl het andere gedeelte door den kooper kan worden aanvaard op 1 November aanstaande.
Het voorschreven Huis en Erf zal, in het Koffijhuis van J. ZAHN, over het Marktplein, te Dordrecht, worden geveild op Dingsdag 4 October 1836, en afgeslagen en finaal verkocht op Zaturdag acht October 1836, beiden des voormiddags half twaalf ure.
Nader onderrigt is te bekomen ten kantore van genoemden Notaris BLUSSE, te Dordrecht, in de Voorstraat, C no. 1341 alwaar de Memorie van lasten acht dagen voor de veiling zal ter elzing liggen.
[BRON: Dordrechtsche courant, 29-09-1836]

- Het HUIS en ERF, van ouds genaamd DE WITTE LEEUW, even buiten Dordrecht, in het Willigen Bosch, E no. 470, hetwelk den vierden october 1836, door het Ministerie van den Notaris BLUSS, is geveild, zal worden afgeslagen en verkocht op aanstaanden Zaturdag acht October, des voormiddag half twaalf ure, in het Koffijhuis van J. Zahn, over het Marktplein, te Dordrecht.
[BRON: Dordrechtsche courant, 06-10-1836]

- [http://files.archieven.nl/46/f/huw256.111/1840-0082.pdf]
- (Vriesendorp, Boonen, Mauritz) het HOL van het Nederlandsch BRIKSCHIP genaamd DE DANKBAARHEID laatst gevoerd door kapitein J.J. DUINTJER, volgens meetbrief...etc...liggende in de KALKHAVEN en in de loots van den heer Jan Schouten staande op de Kalkhaven D 174;
[BRON: Dordrechtse_Courant_1843-03-11_002.pdf]
- BELANGRIJKE BOEKVERKOOPING TE AMSTERDAM.
Op Maandag den 17 Januarij 1853 en tien volgende dagen, zal de Boekhandelaar C. WEDDEPOHL, ten zijnen huize, op de Keizersgracht nabij de Beerenstraat, te Amsterdam, publiek verkoopen:
Eene uitgebreide en hoogstbelangrijke BIBLIOTHEEK, waarin zeer vele Zeldzame Werken en Oude Drukken van het laatst der XVde eeuw uitmunten, betreffende Godgeleerdheid, Kerkgeschiedenis, Oudheden, Wereldlijke en Vaderlandsche Geschiedenis, Politiek en Staatkunde, Wapen- en Penningkunde, Aardrijks-, Land- en Volkenkunde, Plaats- en Levensbeschrijvingen, waarbij eene zeldzame verzameling Werken, als:
Levens-Genealogien, Krijgsbedrijven, Victorien, Inhuldigingen, enz der Vorstelijke Personen uit het Huis van Oranje Nassau van af Prins Willem den Isten tot de Inhuldiging van Z.M. Koning Willem III.
Mitsgaders eene geheel eenige verzameling van veelal zeldzaam voorkomende gedrukte en geschrevene stukken rakende de STAD DORDRECHT, uit onderscheidenene Eeuwen, zeer oude keuren en Priviligien het Dordsche Tol- en Waterregt betreffende enz.
Wijders eene zeer zelden zoo voorkomende verzameling van NEDERLANDSCHE DICHTERS van de VXIde tot de XIXde Eeuw. Waarbij eene Unique Collectie der Werken van Mr. W. en Vrouwe R.W. Bilderdijk en H. Tollens Hz, doordien velen van hun Handschrift en correctien voorzien zijn; voorts Fransche, Engelsche en Duitsche Dichters, Tooneelpoezij- en Taalkunde, verschillende Wetenschappen en Lunsten, Fraaije Letteren, Jaarboekjes, Bibliographie, Manuscripten, Atlassen en kaarten,
en eindelijk kapitale zeer groote BOEKENKASTEN.
Alles met uitgebreide kennis bijeenverzameld en nagelaten door wijlen den Wel-Edelen Heer JAN SCHOUTEN, Scheepsbouwmeester, Lid van de Provinciale Staten en van den Raad der Stad Dordrecht, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw. Waarvan de Catalogus op franco aanvrage, bij bovengemelde boekh. 20 cent te bekomen is, is mede verkrijgbaar gesteld, te Leiden, C.C. v.d. Hoek, 's Gravenhage Gebr. van Cleef, Rotterdam J. van Raalen en Zoon, Dordrecht T. Pieren Jz, Leeuwarden, W.L. Eekhoff, Arnhem J.A. Nijhoff en te Utrecht bij J.G. Broese (Alles zal te zien zijn van Woensdag den 12 tot Zondag den 15 janaurij e.k., van 10 tot 3 ure).
[files.archieven.nl/46/f/569.58/Dordrechtse_Courant_1852-12-23_002.pdf]

- ....redde in 1815 het leven van den luitenant ter zee MAAS, adjudant van dne admiraal Kikkert, door den luitenant aan de handen van het Rotterdamsch gemee te ontrukken; in 1832/33 schonk hij den Lande een barkschip om als zinkschip te dienen op de Schelde; voor 1813 tijdens de Fransche overheersing kocht hij met zijne moeder de weduwe Schouten den schipper en knecht van het zijner familie toebehoorende plezierjagt, vrij van de conscriptie door voor elk ene remplacement te stellen.....
[bron: Bijdragen tot eene levensschets van Jan Schouten, Scheepsbouwmeester en Houthandelaar te Dordrecht enz enz Te Hoorn, bij P.J. Persijn, 1852. In gr. 8vo 21 bl f :-20.]

- (1) windhoutzaagmolen Den Nieuwen Eendragt, aan de Lage Bakstraat get E499 (kadaster D 43,52,58,59bis,60 t/m 65, 1378);
(2) loods en erf aan het einde en tussen de Hoge en Lage Bakstraat E500/E524/E525 (kadaster D 66,67,68);
(6) huis en erf. hoek Twintighuizen en Lage Bakstraat, E 498 (kadaster D 42), verhuurd aan Willem van Raamt f 1,40 en weduwe Thomas Gijbe f 0,60;
[BRON: Dordrechtsche courant, 22-9-1860]
- (3) huis en erf tussen Hoge en Lage Bakstraat E 507
  (4) open erf tussen Hoge en Lage Bakstraat E 505 en E 525
  (5) stal/wagenhuis en erf tussen Hoge en Lage Bakstraat E 508
  (6) huis en erf, hoek Twintighuizen en Lage Bakstraat, E 498
  (7) open erf in de Twintighuizen E 478
  (8) huis en erf in de Twintighuizen E479
  (9) scheepstimmerwerf genaamd Werf den Oranjeboom, Hellingen E82/E84
  (10) mastenmakersloods en erf Hellingen E76-E77
[
BRON: Dordrechtsche courant, 9-10-1860]

Kinderen
:
1. Jan Schouten, ged. Dordrecht 27-4-1811, volgt VIIIa.
2. Arnoldus Jan Schouten, geb. Dordrecht 1815, volgt VIIIb.

VIIb. Maria Schouten, ged. Dordrecht 3-8-1794, overl. na 14-6-1856, otr. Dordrecht 18-3-1814, tr. Dordrecht 4-4-1814 (akte 30) Leonardus Visser, geb. Dordrecht 1780 (34 in 1814), commissaris van de zaken der convoijen bij het generaal Commissariaat der finantien te Den Haag
, overl. voor 14-6-1856, zoon van Abraham Visser (overleden en begraven 31-12-1790) en van Rutje van de Wetering.
NB.
- huwelijk 4-4-1814 (nr 30)
Leonardus Visser, 34 jaar, geboren alhier, wonende in s Gravenhage, commissaris van de zaken der convoijen bij het generaal Commissariaat der finantien, zoon van Abraham Visser (overleden en begraven 31-12-1790) en van Rutje van de Wetering, wonende te Dirksland thans alhier hare toestemming gevende (procuratie notaris G. Telders)
Maria Schouten, 19 jaren, geboren en wonende alhier, zonder beroep, minderjarige dochter van Jan Schouten (overleden/begraven in de Grote Kerk 26 october 1808) en van Maria Boet (bezitster, wonende alhier, hare toestemming gevende blijkens procuratie Notaris G. Telders)
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/huw256.85/1814-0030.pdf]
- Mijne geliefde Huisvrouw MARIA SCHOUTEN verloste heden ontijdig van een ZOONTJE, dat tot onze bittere smart het leven niet heeft kunnen behouden. 's Gravenhage, den 10 November 1814. L. VISSER.
[Dordrechtsche courant, 15-11-1814]
- (ca 1817) 1318 Leonardus Visser en Maria Schouten;
[bron: Erfgoedcentrum DiEP 20-1389 notarisakten]
Kinderen:
1. zoon Visser, geb. Den Haag 10-11-1814 (ontijdig geboren), overl. Den Haag 10-11-1814 (0 jaar).
2
. Abraham Rutger Visser, geb. Den Haag 9-3-1816, overl. Bonn (D) 7-7-1860 (45 jr; aangifte Brielle), tr. Numansdorp 24-06-1841 Maria Rabecka Wielander/Vlielander, geb. Brielle (24 in 41), dochter van Arie Wielander/Vlielander en Jacoba Martina Keizer.
3. Anna Maria Visser, geb. Den Haag 31-12-1817, tr. Den Haag 27-08-1840 Johan Heurnius van Galen, geb. 's-Hertogenbosch 1815 25 in 1840), zoon van Aldert van Galen en Anna Antonia Emielia van Heurn. 
4. Pieter Cornelis Visser, geb. Geldermalsen 3-5-1821, meester, overl. 's-Gravenhage 11-01-1916 (94 jr; aangifte te Geldermalsen), tr. Diederika Hendrika van Dam van Isselt, geb. Ophemert 1825, overl. 's-Gravenhage 5-1-1904 (79 jr; aangifte te Geldermalsen), begr. Geldermalsen, dochter van Edmond Willem van Dam van Isselt en Anna Catharina Emerentia van Barneveld.
5. (zoon) Visser, geb. Den Haag 10-11-1823.
6. Leonardus Visser, geb. 29-9-1828, overl. Brielle 31-10-1881 (53 jr).

* * generatie 8 * *

VIIIa. Jan Schouten Jr, ged. Dordrecht 27-4-1811, koopman (1860), overl. Goor 19-5-1890 (79 jr), tr. Sliedrecht 27-8-1835 Louise Haasie van Hattem, geb. Sliedrecht 18-1-1814, overl. Goor 29-10-1894 (80 jaar), dochter van Gerardus van Hattem (overl. Sliedrecht 20-4-1846) en Adriana van Driel.
Wonende: Dordrecht, Goor.

Algemene begraafplaats Dordrecht (begraafveld A) (zie Dordrechtnummer van Gens Nostra, 2009)
                
Rij H nr. 20-21-22-23-24
Op naam van: J. Schouten Jr.
Begraven:

05-04-1836 Maria Boet wed. Jan Schouten, 76 jaren, a-?-?
15-02-1843 't kind van Jan Schouten Junior gend. Arnoldus Jan, 8 mnd., a-?-?
18-12-1845 't kind van Jan Schouten Junior gend. Adrianus Gerardus, 15 mnd., a-?-?
09-11-1846 't kind van Jan Schouten Junior gend. Jan, 7 1/2 jaren, a-?-?
25-11-1847 Anna Crans huisvr. van de Heer Jan Schouten, 61 jaren, a-?-?
28-12-1848 't kind van Jan Schouten gend. Jan, 5 mnd., a-?-?
08-12-1851 't kind van Jan Schouten junior gend. Eva Johanna, 18 mnd., a-?-?
28-04-1852 de WelEdele Heer Jan Schouten, 65 jaar, a-?-?
11-06-1856 Eva Johanna Schouten, 56 jaren, a-h-22
28-12-1870 Celia Boet, 76 jaren, a-h-22

NB.
- [http://www.adlp.nl/stichting/genealogie.htm#VIIb]
- LANDBOUW. Aan de Leden van het Genootschap voor Tuin- en Landbouw, Dordrechstche Flora, wordt bekend gemaakt, dat bij het Bestuur kosteloos verkrijgbaar is kanadesche Tarwe, ten einde daarmede proeven te nemen. De aanvragen moeten voor den 8 November vrachtvrij aan den Secretaris gerigt worden. J. SCHOUTEN JR., Secretaris.
[files.archieven.nl/46/f/569.53/Dordrechtse_Courant_1847-11-04_002.pdf]
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860 (deel 25:98)
 Schouten Jan Dordrecht 1811 
 van Hattum Louize Haasie Dordrecht 1814 
 Schouten Anna Maria Dordrecht 1837 
 Schouten Gerardus Adrianus Dordrecht 1840 
 Schouten Arnoldus Jan Dordrecht 1843 
 Schouten Adriana Gerardina Dordrecht 1846 
 Schouten Eva Johanna Dordrecht 1850 
 Schouten Corn. Petron. Maria Dordrecht 1851 
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860 (deel 27:587)
 Schouten Jan Dordrecht 1786 
 Schouten Jan Dordrecht 1811 
 van Hattum Louize Haasie Dordrecht 1814 
 Schouten Anna Maria Dordrecht 1837 
 Schouten Gerardus Adrianus Dordrecht 1840 
 Schouten Arnoldus Jan Dordrecht 1843 
 Schouten Adriana Gerardina Dordrecht 1846 
 Schouten Corn. Petron. Maria Dordrecht 1851 
 Schouten Johanna Appolonia Dordrecht 1854 
 Schouten Jan Dordrecht 1858 
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (SAD 256-384-431; S200)
  Louize Haasie van Hattem, geb. 1814;
- De Ondergeteekenden JAN SCHOUTEN Junior, Houtkooper, en ARNOLDUS JAN SCHOUTEN, Scheepsbouwmeester, beiden wonende te Dordrecht, verklaren:
Dat door hen, bij Notariele Akte, op heden, te Dordrecht verleden, bij wijze van voortzetting van de HANDELS- en SCHEEPSBOUWMEESTERZAKEN en dergelijken, van hunnen Vader den Wel Edelen Heer JAN SCHOUTEN, op den 23 April 1852 te Dordrecht overleden, is overeengekomen,
Dat door hen, voor hunnen gemeenzame rakening, te Dordrecht, onder de Firma van JAN SCHOUTEN, Handel in HOUTWAREN gedreven en de SCHEEPSBOUW uitgeoefend zal worden; en zulks met al hetgeen daartoe maar eenigzins gerekend worden te behooren.
Dat de Vennootschap wordt aangegaan voor eenen onbepaalden tijd; en zal gerekend worden aangevangen te zijn op den 23 April 1852. Dat elk hunner de vrijheid zal hebben, om in de maand Januarij van elk jaar, de voortzetting der Vennootschap behoorlijk op te zeggen. Dat bij overlijden van n hunner, de Vennootshcap zal blijven voortduren met de Weduwe, en bij ontbreken van eene Weduwe, alsdan met de Erfgenamen van den overledenen.
Dat elk hunner de teekening der Firma zall hebben en bevoegd zal zijn, om voor en namens de Vennootschap te handelen; met dien verstande nogtans, dat er ten behoeve der Vennootschap, geene gelden van derden zullen mogen worden opgenomen, dan tegen de teekening van beide de Ondergeteekende en derzelver regtverkrijgenden.
   Dordrecht, den 24 Februari 1853. JAN SCHOUTEN JR, A.J. SCHOUTEN.
[files.archieven.nl/46/f/569.59/Dordrechtse_Courant_1853-02-26_004.pdf]

Kinderen:
1. Anna Maria Schouten, geb. Dordrecht 14-4-1837 (akte 240 des nachts half 4), overl. Nijmegen 10-12-1918, tr. Dordrecht 2-8-1860 Dirk Andr de la Porte, geb. Arnhem 15-9-1835, predikant te Boxtel (1860), predikant te Almelo, scoolopz. te Haarlem, overl. Nijmegen 27-3-1900, zoon van Gilles Andr de la Porte (59 jr in 1860; koopman) en Adelaide Louise van der Palm (54 jr in 1860).
2. Jan Schouten, geb. Dordrecht 17-3-1839, overl. Dordrecht 4-11-1846, begr. Dordrecht 9-11-1846 (7 1/2 jaar; 't kind van Jan Schouten Junior gend. Jan; veld a).
3. Gerardus Adrianus
Schouten, geb. Dordrecht 15-8-1840 (akte 481 's nachts half 12 E75 op de Hellingen), bevolkingsregister deel 25-98, volgt IXa.
4. Arnoldus Jan Schouten, geb. Dordrecht 5-6-1842, overl. Dordrecht 13-2-1843, begr. Dordrecht 15-2-1843 (8 mnd.; 't kind van Jan Schouten Junior gend. Arnoldus Jan; veld a).
5. Arnoldus Jan Schouten, geb. Dordrecht 23-9-1843, volgt IXb.
6. Adrianus Gerardus Schouten, geb. Dordrecht 7-9-1844, overl. Dordrecht 14-12-1845, begr. Dordrecht 18-12-1845 (15 mnd.; 't kind van Jan Schouten Junior gend. Adrianus Gerardus; veld a).
7. Adriana Geerardina Schouten, geb. Dordrecht 4-2-1846, overl. Nijmegen 19-8-1904 (58 jr).
8. Jan Schouten, geb. Dordrecht 22-7-1848, overl. Dordrecht 24-12-1848, begr. Dordrecht 28-12-1848 (5 mnd.; 't kind van Jan Schouten gend. Jan; veld a).
9. Eva Johanna Schouten, geb. Dordrecht 15-4-1850, overl. Dordrecht 2-12-1851, begr. Dordrecht 8-12-1851 (18 mnd.; t kind van Jan Schouten junior gend. Eva Johanna; veld a).
10. Cornelia Petronella Maria Schouten, geb. Dordrecht 27-4-1851, overl. Nijmegen 20-3-1935 (83 jr).
11. Johanna Appolonia Schouten, geb. Dordrecht 17-8-1854, Db 1877-1879 pagina 124 (1860-1890), overl. Nijmegen 17-01-1935 (80 jaar).
12. Jan Schouten, geb. Dordrecht 21-7-1858.

VIIIb. Arnoldus Jan Schouten, geb. Dordrecht 181
5 (24 in 1840), particulier (1840), scheepsbouwmeester, vice-president honorair der socit universelle pour l'encouragement des arts et de l'industrie (1855), tr. Dordrecht 10-6-1840 Johanna Cornelia Pieters, geb. Batavia ca 1818 (22 in 1840), overl. Nijmegen 10-5-1891 (72 jr), dochter van Pieter Idts Pieters (overleden Pontianak Eiland Borneo (ter reede); akte notaris Abraham Bussingh te Batavia 30-11-1818) en Cornelia Spaan (particuliere te Dordrecht in 1840).
Wonende Dordrecht, Den Haag.
NB.

- molen De Goede Verwachting
1857-1858 Jan jr. en Arnoldus Jan Schouten als firma Jan Schouten
1858-1861 Jan Schouten jr.
[jaarboek Oud Dordrecht - Molens]

- De Ondergeteekenden JAN SCHOUTEN Junior, Houtkooper, en ARNOLDUS JAN SCHOUTEN, Scheepsbouwmeester, beiden wonende te Dordrecht, verklaren:
Dat door hen, bij Notariele Akte, op heden, te Dordrecht verleden, bij wijze van voortzetting van de HANDELS- en SCHEEPSBOUWMEESTERZAKEn en dergelijken, van hunnen Vader den Wel Edelen Heer JAN SCHOUTEN, op den 23 April 1852 te Dordrecht overleden, is overeengekomen,
Dat door hen, voo rhunnen gemeenzame rakening, te Dordrecht, onder de Firma van JAN SCHOUTEN, Handel in HOUTWAREN gedreven en de SCHEEPSBOUW uitgeoefend zal worden; en zulks met al hetgeen daartoe maar eenigzins gerekend worden te behooren.
Dat de Vennootschap wordt aangegaan voor eenen onbepaalden tijd; en zal gerekend worden aangevangen te zijn op den 23 April 1852. Dat elk hunner de vrijheid zal hebben, om in de maand Januarij van elk jaar, de voortzetting der Vennootschap behoorlijk op te zeggen. Dat bij overlijden van n hunner, de Vennootshcap zal blijven voortduren met de Weduwe, en bij ontbreken van eene Weduwe, alsdan met de Erfgenamen van den overledenen.
Dat elk hunner de teekening der Firma zall hebben en bevoegd zal zijn, om voor en namens de Vennootschap te handelen; met dien verstande nogtans, dat er ten behoeve der Vennootschap, geene gelden van derden zullen mogen worden opgenomen, dan tegen de teekening van beide de Ondergeteekende en derzelver regtverkrijgenden.
   Dordrecht, den 24 Februari 1853. JAN SCHOUTEN JR, A.J. SCHOUTEN.
[files.archieven.nl/46/f/569.59/Dordrechtse_Courant_1853-02-26_004.pdf]
- Het strekt ons tot genoegen te kunnen vermelden, dat onze stadgenoot, de scheepsbouwmeester A.J. SCHOUTEN, is benoemd tot vice-president honorair der socit universelle pour l'encouragement des arts et de l'industrie, te Londen.
[files.archieven.nl/46/f/569.61/Dordrechtse_Courant_1855-11-08_002.pdf]
- (advertentie) ontbonden Jan Schouten Jr / Arnoldus Jan Schouten (per notariele akte);
+ (advertentie) De Handel in Houtwaren en de scheepsbouw, met al hetgeen daartoe meer eenigzins kan gerekend worden te behooren, en waarvan de bestaan hebbende Vennootschap, volgens bovenstaande Aankondiging, is ontbonden, door den ondergeteekende, voor zijne rekening, onder gemelde Firma van JAN SCHOUTEN voortgezet worden, zoo beveelt hij zich als zoodanig, bij deze minzaam aan. Dordrecht, 15 Julij 1858 Jan Schouten Jr. zoo b...;
[bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant za 17-7-1858 (no. 195) fiche 16]
- Voor de ons betoonde deelneming bij het overlijden van onze lieve Behuwdzuster, Tante en Behuwdtante Mevr. de Wed. Dr. J. VAN HOEK geb. Cornelia Schouten betuigen wij onzen dank.
  Nijmegen: H.L.E. Schouten-Deetz
  Delft: J.A. Schouten, M.M. Schouten-Backer
  Nijmegen: A.A. Vieweg-Van Hoek, Chr. A. Vieweg.
[bron: NRC 1929-03-26-2-08 ]
Kinderen:
1. Jan Schouten, geb. Dordrecht 14-9-1845 (akte 544 namiddag 11 uur, E451 op de Kalkhaven), volgt IXc.
2. Cornelia Schouten, geb. Dordrecht 7-6-1849, overl. Nijmegen 30-1-1929 (79 jr), tr. Nijmegen 5-8-1891 Jacobus van Hoek, geb. Dordrecht 8-5-1833, arts (1891), weduwnaar van Pauline Henriette Marie Paijen (*20-6-1837), overl.
Nijmegen 20-4-1904 (70 jaar), zoon van Jacobus Cornelis van Hoek en Catharina de Voogd.

* * generatie 9 * *

IXa. Gerardus Adrianus Schouten, geb. Dordrecht 15-8-1840, tr. Rotterdam 19-6-1867 (akte nr. 546 huwelijk met de Handschoen) Cornelia Johanna Glavimans, geb. Rotterdam 5-6-1844, overl. Nijmegen 22-10-1899 (55 jr), dochter van Cornelis Jan Glavimans en Jacoba Johanna Glavimans.

IXb. Arnoldus Jan Schouten, geb. Dordrecht 23-9-1843, smid (ca 1874), fabrikant (ca 1886), eigenaar van een fabriek van brandspuiten te Alphen aan den Rijn (1877), overl. Terneuzen 18-3-1912 (68 jaar, akte 34), tr. Lekkerkerk 10-10-1874 Jacomina Adriana Luijten, geb. Lekkerkerk 27-6-1842 (32 in 1874), overl. na 1912, dochter van Willem Anthonij Luijten en Beeligje Dogterom.
Wonende: Dordrecht, Goor (tot 26-10-1874), Alphen (tot 16-8-1886), Gouda (na 1886), Terneuzen (ca 1912).
NB.
- Willem Anthonij Luijten, geb. 1809 (41 jaar in 1850), timmerman (1834), zalmroker (1842), zalmvisser te Lekkerkerk (1850), tr. Beeligje Dogterom, geb. 1807 (27 in 1834)
Kinderen:
1. Dirk Luijte, geb. Lekkerkerk 4-11-1834.
2. Jacomina Adriana Luijten, geb. Lekkerkerk 27-6-1842.
3. Otto Jacob Luijten, geb. Lekkerkerk 26-1-1850.
- bron Alphen bevolkingsregister 1870-1880, deel 4 blz. 42
  naam Arnoldus Jan Schouten   partner Jacomina Adriana Luijten
  geboren 23-09-1842 te Dordrecht
  adres Alphen, wijk D nr. 442
  kerk NH beroep smid ingekomen 26-10-1874 Goor
  plaatsnaam Alphen instelling Streekarchief Rijnlands Midden
  [http://www.groenehartarchieven.nl/voorouders/k2bev/18965876]
- bron Alphen bevolkingsregister 1870-1880, deel 4 blz. 42
  naam Jacomina Adriana Luijten   partner Arnoldus Jan Schouten
  geboren 11-07-1842 te Lekkerkerk
  adres Alphen, wijk D nr. 442
  kerk NH
  ingekomen 29-10-1874 Lekkerkerk
  plaatsnaam Alphen
  instelling Streekarchief Rijnlands Midden
- UIT DE HAND TE NKOOP. EEN BURGERWOONHUIS. staande in de kom der Gemeente ALPHEN bevattende 3 benedenkamers, waarvan 2 en suite, keuken, kelder en binnenplaats met achteruitgang, en ruimen zolder met vertrekken. Te bevragen vij den eigenaar A.J. SCHOUTEN te Alphen
+ FABRIEK VAN BRANDSPUITEN van A.J. SCHOUTEN Alphen a.d. Rijn.
Levert nieuwe naar de nieuwste vinding en herstelt defecte in den korst mogelijken tijd; verricht verder alle reparatien aan Stoom- en andere werktuigen. Hennep-Slangen zonder naad in alle afmetingen.
[De Rijnbode, 15/04/1877; p. 5/8]
- bron Alphen bevolkingsregister 1880-1890, deel 6 blz. 150
  naam Arnoldus Jan Schouten partner Jacomina Adriana Luijten
  geboren 23-09-1843 te Dordrecht adres Alphen, wijk H nr. 1 kerk NH beroep fabrikant
  vertrokken 16-08-1886 Gouda plaatsnaam Alphen
  instelling Streekarchief Rijnlands Midden
  [http://www.groenehartarchieven.nl/voorouders/k2bev/22206593]
- bron Alphen bevolkingsregister 1880-1890, deel 6 blz. 150
   naam Jacomina Adriana Luijten partner Arnoldus Jan Schouten
   geboren 11-07-1842 te Lekkerkerk adres Alphen, wijk H nr. 1
   kerk NH vertrokken 16-08-1886 Gouda plaatsnaam Alphen
   instelling Streekarchief Rijnlands Midden
- BEDRIJVENREGISTER
Schouten, A.J. plaats van vestiging Rotterdam dossiernummer RO-047077 /3557 
Schouten, A.J. plaats van vestiging Krimpen a/d Ijssel dossiernummer RO-071960 /3758 
Schouten, A.J. plaats van vestiging Rotterdam dossiernummer RO-093727 /2902 

IXc. Jan Schouten, geb. Dordrecht 14-9-1845, advocaat & procureur, overl. Nijmegen 10-7-1900 (54 jr), trouwakte Nieuwer-Amstel (gehuwd te Ringenberg 26-9-1882) 9-12-1882 Hulda Ludowica Elwira Deetz, geb. Wezel 9-2-1847, overl. Nijmegen 20-8-1933 (86 jr), dochter van Friedrich Deetz en Emilie Friederike Klonne.
NB.
- [http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Arnoldus_Schouten]
- [http://bwnw.cwi-incubator.nl/cgi-bin/uncgi/toon?nr=46&ftnr=1]

Kinderen:
1. Jan Arnoldus Schouten, geb. Nieuwer Amstel 28-8-1883, volgt X.

* * generatie 10 * *

X. Jan Arnoldus Schouten, geb. Nieuwer Amstel 28-8-1883, technisch ingenieur (1909), wiskundige, leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de tensorrekening/een van de oprichters van het Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam, overl. Epe 20-1-1971, tr. (1) Nijmegen 21-1-1909 (echtscheiding 1943) Maria Margaretha Backer, geb. Nijmegen 1-5-1887, dochter van Jean Paul Frederic Backer (sigarenfabrikant) en Dorothea Cornelia Fik, tr. (2) Hilda Bijlsma, onderwijzeres.
Kinderen 1ste huwelijk:
1.
2.
3.

* * *
OVERIGE GEGEVENS
* * *

- I. Leendert Schouten, chirurgijn te Capelle a/d 'IJssel, tr. Adriana de Groot

II. Jan Schouten, geb. Capelle a/d 'IJssel 1780 (32 in 1812), apotheker (1812, ca 1814), overl. na 1818/voor 1821, tr. Dordrecht 22-4-1812 (nr 15) Johanna Magdalena Aebli, geb. Veere ca 1788, begr. Dordrecht 5-10-1877 (89 jaar; c-k-13).
NB.
- huwelijk Dordrecht 22-4-1812 (nr 15)
Jan Schouten, 32 jaar, geb. Capelle sur l'IJssel (arrond. Rotterdam, dep Bouches de la Meuse), wonende alhier, apoticaire, majeur fils Leendert Schouten (chirurgijn) en Adriana de Groot te Capelle sur l'IJssel
Johanna Magdalena Aebli, 23 jaar, geb. Veere (arrond. Middelburg), fille majeure de Johannes Aebli (overl. Veere 11-7-1802) en Maria van Eldik (overl. Veere 10-4-1809), kleindochter van Hendrik van Eldik (overl. Veere 1795) en Jantje van Tuijl (overl. Veere 1793)
GETUIGEN: Hendrik Hermannus Aebli, 22 apoticaire te Middelburg; Wouter van Rijndorp, negociant te Dordrecht (neef), Frans Fredrik Willem Schneider, quarante deux, horloger; Pieter van der ...., 24 jaar, beiden te Dordrecht.
[http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.83/1812-0015.pdf]
- Toegangsnummer: 150 Archieftitel: Collectie van handschriften
293 Familieaantekeningen van Johannes Aebli en Maria van Eldik te Veere, voortgezet door Jan Schouten en Johanna Magdalena Aebli te Dordrecht, 1786-1815.
- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Jan Schouten
  Woonplaats : C0485 geheel
  Beroep : apothecar
  Belasting (of huurwaarde?): 90
  Folionummer : 20
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

- Hendrik Hermanus Aebli, geb. 1791, medicijnbereider te middelburg, overl. Oost-Souburg 16-4-1816 (25 jr).
- DORDRECHT Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 7 april f 12,11
Artikelnummer : 1029
Naam : Jan Schouten
Woonplaats : C0485
Beroep : apothecar
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 9,61
Bedragende te zamen : 12,11
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

- ona 1575 (notaris Struik) 1807-1808 // (1820) 1741 26/1 testament Johanna Magdalena Aebli te Dordrecht;
[index 20.101 I]
- DORDRECHT Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
Woonplaats: C0485 geheel
Naam: wed.e Jan Schouten
Huur(waarde): f 50
Drie procent: f 1,50 Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 1,50
Negen procent: f 4,50 Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 4,50
Folionummer: 28
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322
- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: G
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: C 485
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 808
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Schouten Lzn
6. Voornamen: Wed. Jan
7. Beroepen: -
8. Woonplaatsen: Dordrecht
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 1368
10. Soort der eigendommen: huis, gebouw en erf
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 728
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.02.25

- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e)
  Begraafdatum: 05-10-1877
  Naam : Johanna Magdalena Aebli wed. Jan Schouten
  Leeftijd (in jaren): 89 Veld : c Rij : k No. : 13
  Bron: SA Dordrecht 180-20tm28 Registers houdende aantekening van de begraven overledenen 1829-1917

Kinderen:
1. Johannes Schouten, geb. 1819, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 9-1-1821 (graf 73; het kind van Johanna Machdalena Aebli, weduwe van de Heer Jan Schouten, oud 20 maanden).

- Belia Schouten, tr. Gerrit de Roo 
Kinderen:
1. Aert de Roo, ged. Dordrecht 13-4-1730.
2. Abraham de Roo, ged. Dordrecht 15-9-1731.
3. Aart de Roo, ged. Dordrecht 4-9-1733.
4. Geertruij, ged. Dordrecht 9-3-1735.
5. Willem de Roo, ged. Dordrecht 13-11-1737
6. Gerret de Roo, ged. Dordrecht 27-12-1744
7. Arij de Roo, ged. Dordrecht 13-8-1746.

- Belia Schoute, geb. voor ca. 1716, tr. Jan van Loon.
Kinderen:
1. Lijdi, ged. Dordrecht 5-6-1736.

- Elisabeth Schouten, tr. Anthoni van Arkel
Kinderen:
1. Johanna Elisabetha
, ged. Dordrecht 27-2-1774.
2. Johanna Elisabeth, ged. Dordrecht 18-2-1776.
3. Anna Pieternella, ged. Dordrecht 28-5-1778.
4. Johanna Elisabeth, ged. Dordrecht 19-8-1781.
5. Antonia Sophia, ged. Dordrecht 20-5-1784.


- Jannigje Schoute, tr. Klaas Gijse Hogervorst
Kinderen:
1. Arij, ged. Dordrecht 29-1-1723, zoon van Claas Gijsen Hogervorst en Jannigje Schouten.
2. Johannes, ged. Dordrecht 31-12-1724, zoon van Claes Gijsz Hoogervorst en Jannigje Schoute.
3. Elisabeth, ged. Dordrecht 8-9-1726, zoon van Klaas Gijse Hogervorst en Jannigje Schoute.
4. Adriana, ged. Dordrecht 1-2-1728, zoon van Klaes Gijse van Hoogevorst en Jannigje Schouten.

BOET

- Hermannus Hermense, otr. Dordrecht 20-3-1701 Kaatje (Smits) Gerrits
Kinderen:
1. Christina, ged. Dordrecht 7-8-1702

? I. Thomas Boets, soldaat. Een Jacob Janse Boet was Burgemeester van Leerdam 1658, zie OV 1970, 208.

? II. Hermen BOET, 1622 leerling harnasmaker, tr. Janneken Willemsdr, testeert 1622.

III. Willem Harmens Boet, geb. circa 1635, metselaar, won Vriezestraat, begr. Dordrecht 12 juni 1694, otr. Dordrecht 12 januari 16.. Maijke Govertsdr, ged. Dordrecht jan. 1635, begr. Dordrecht 13 juni 1713, dochter van Govert Aerts (plateelbakker buiten de Spuipoort te Dordrecht) en Margrieta Claes Corneliszn (Merlbach in Duitsland).
Kinderen:
1. Hermanus/Hermen Willems Boet, ged. Dordrecht 26-8-1663, volgt IV.
2. Grietje, ged. Dordrecht 14-5-1665.

IV. Hermanus/Hermen Willems Boet, ged. Dordrecht 26-8-1663, metselaarsbaas 1692, meester-metselaar, mut. test 2 jan. 1723, overl. (aangegeven) Dordrecht 2-7-1728, tr. Zuidland 27-4-1692, otr. Dordrecht 13-4-1692 Eva Gerrits van der Velden, geb. Zuidland, won Dordrecht Wijngaardstraat, heeft een huis in de Kolfstraat, testeert als weduwe 12 okt 1728, weduwe Jacob Hendrik Happer varensgezel, ex test is haar neef Herman van Kasteel te Rotterdam.
Kinderen;
1. Willemtie Boet, ged. Dordrecht 19-8-1696.
2. Gerrit Boet, ged. Dordrecht 19-11-1698.
3. Ida Boet, ged. Dordrecht 18-12-1700.
4. Hermannus Boet, ged. Dordrecht 9-2-1703.

V. Hermannus Boet, ged. Dordrecht 9-2-1703 meester metselaar te Dordrecht, won Kolfstraat, koopt 1732 een huis aan de Vest bij de Boogjes en een huis in de Wijngaardstraat, test. 1742 (en kan dan schrijven), overl. na 19 maart 1742, tr. (1) Dordrecht 28-2-1723 Josina van der Plank
, ged. Dordrecht 13-1-1702, begr. Dordrecht 8-10-1727, dochter van Arnoldus Cornelis van der Plank en Marijke Jansdr. van der Swingh, tr. (2) Dordrecht 8-5-1729 Bastiaentje van den Bende.
Kinderen:
1. Eva Boet, ged. Dordrecht 4-9-1723, begr. Dordrecht 16-4-1805, otr. Dordrecht 9-10-1751 Jan Schouten
, ged. Dordrecht 21-6-1729, scheepmakersbaas wonende buiten de Sluispoort, begr. Dordrecht 5-3-1791.
2. Arnoldus Boet, ged. Dordrecht 8-9-1724, volgt Va.
Kinderen:
1. Jannetje Boet, ged. Dordrecht 14-5-1730, dr van Hermannus Boet en Bastiaentje van den Bende.
2. Pieter, ged. Dordrecht 16-12-1735.
3. Trijntjie Boet, ged. Dordrecht 28-3-1738.
4. Gerrit Boet, ged. Dordrecht 21-1-1740, volgt Vb.
5. Willemina Boet, ged. Dordrecht 14-8-1744.
6. Abraham, ged. Dordrecht 18-1-1747, volgt Vc.

Va. Arnoldus Boet (Abram Boet), ged. Dordrecht 8-9-1724, tr. Belia Konins (Celia Konik; Silia Konins; Selia de Koning)
Kinderen:
1. Josina Boet, ged. Dordrecht 10-12-1752.
2. Bastiaen Boet, ged. Dordrecht 24-1-1755, volgt VIa.
3. Hermanus, ged. Dordrecht 13-10-1756.
4. Hermanus Boet, ged. Dordrecht 13-10-1767, volgt VIb.
5. Mike (Maria) Boet, ged. Dordrecht 28-3-1760, tr. Jan Schouten.

Vb. Gert Boet, ged. Dordrecht 21-1-1740, tr. Elisabeth van Dorste
NB.
- (list civique 1811) Datering 1773-07-25 Jan Boet
  Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
  Sectie 2 Geboortedatum 1773-07-25 beroep sergeant de justice Kanton 2
- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Gerrit Boet
Ouderdom : 23-04-1770 (-)
Beroep : metzelaar
Woonplaats : D1020
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 14
Titel lijst : Lijst van de gehuwde Manspersonen tusschen de 17 enn 50 Jaren wonende in de 14e Wijk binnen Dordrecht.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

Kinderen:
1. Hermanus Boet, ged. Dordrecht 15-6-1764.
2. Arnoldus Boet, ged. Dordrecht 5-6-1771, volgt VIc
3. Jan Boet, ged. Dordrecht 11-8-1774, dien. der Justitie Rietdijk C229 (ca 1808), sergeant de justice (1811).
4. Gerrrit Boet, ged. Dordrecht 27-10-1775.

Vc. Abraham Boet, ged. Dordrecht 18-1-1747, Abram Boet A205 (belasting 1797), Abraham Boet D62 biljet (belasting 1804), Ab. Boet rentenier Voorstraat D62 (belasting ca 1808), rentenier (list civique 1811), Abraham Boet 54 (grondbelasting 1813).
NB.
- (list civique 1811) Datering 1746-01-16 Abraham Boet
  Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
  Sectie 4 Kanton 1 Geboortedatum 1746-01-16 Beroep rentenier
- DORDRECHT Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : A. Boet
Leeftijd : 50
Woonplaats : A205
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 0409
Afschrijvingen: 31 Julij f 14,72; 30 oct f 3,68; 4 Dec f 3,65=f22,05
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer Herm.s Boet Az (Firma Abr. Boet & Zn) (wonende in wijk A205)
is schuldig: Als: loodgieter & glazemaker ben. 3 kn., 11B f 5,50 / koopman, 9B f 12,00
Bedrag der regten in hoofdsom: 17,50
26 opcenten: 4,55
Folionummer: 082
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885

VIa. Bastiaan Boet, ged. Dordrecht 24-1-1755, Bastiaan Boet A208 (belasting 1797), metzelaar Groenmarkt A208 (ca 1808), metselaar (list civique 1811), tr. Maria Noteman.
NB.
- (list civique 1811) Datering 1753-02-23 Bastiaan Boet
  Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
  Sectie 1 Geboortedatum 1753-02-23 Beroep metselaar Kanton 1
- DORDRECHT Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : B. Boet
Leeftijd : 43
Woonplaats : A208
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
Kinderen:
1. Celia Boet, ged. Dordrecht 4-5-1782
2. Anna Boet, ged. Dordrecht 26-10-1785
3. Josine Maria, ged. Dordrecht 4-1-1789

VIb. Hermanus Boet, geb. 1-10-1763, Hermanis Boet schilder Groote Spuistraat D508 (belasting 1808), huisschilder (1811).
NB.
- (list civique 1811) Datering 1763-10-01 Hermanus Boet
  Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
  Sectie 4 Geboortedatum 1763-10-01 Beroep schilder (huis-) Kanton 1

VIc. Arnoldus Boet, ged. Dordrecht 5-6-1771, A Boet voerman Doelstraat C1035 (belasting ca 1808), voerman (1811), stalhouder C1035 (1813), tr. NN
NB.
- (list civique 1811) Datering 1770-06-01 Arnoldus Boet
  Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
  Sectie 3 Geboortedatum 1770-06-01 Beroep voerman Kanton 2
- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren
waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)

Naam : Arnoldus Boet
Ouderdom : 1772 (-)
Beroep : stalhouder
Woonplaats : C1035
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 09
Titel lijst : Naamlijst der Getrouwde Manspersoonen den Ouderdom van 17 tot 50 Jaar ingesloten bereikt hebbende, gehorende tot Wijk N. 9 te Dordrecht.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 1628
Afschrijvingen: 19 Julij f 2,27
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer H. Boet Arn.zn (wonende in wijk D0473)
is schuldig: Als: huisschilder ben. 3 kn., 13B
Bedrag der regten in hoofdsom: 1,80
26 opcenten: 0,47
Folionummer: 326
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885


* * *
- Hermannus Boet, tr. Hendrika Vernes
Kinderen:
1. Hermannus Boet, ged. Dordrecht 13-2-1761.
2. Clasina Boet, ged. Dordrecht 31-3-1762, begr. Dordrecht 16-12-1829, tr. Louis Volgraaff.
3. Bastiaantje Boet, ged. Dordrecht 1-5-1765.
4. Cornelia Boet, ged. Dordrecht 19-8-1767.
5. Willemijna Boet, ged. Dordrecht 11-4-1770.

- Gerrit Boet, geb. 23-4-1769
NB.
- (list civique 1811) Datering 1769-04-23 Gerrit Boet
  Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
  Sectie 6 Geboortedatum 1769-04-23 Beroep metselaar Kanton 1

- Michiel Boet (Beedt), in de Vriesestraat (1782), tr. ca 1767 Johanna van Buul (Jannetje), begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 4-6-1782 (laat kinders na, 11 uur begraven).
NB
- (list civique 1811) Datering 1771-10-31c Hermanus Boet
  Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
  Sectie 1 Geboortedatum 1771-10-31 Beroep metselaar Kanton 2
- DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 0828
Afschrijvingen: 18 Sept. f 21,33; 28 Nov. f 7,02=f 28,35
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer H. Boet Mz (wonende in wijk C0082)
is schuldig: Als: metzelaar ben. 31 kn., 8B f 17 / koopman, 11B f 5,50
Bedrag der regten in hoofdsom: 22,50
26 opcenten: 5,85
Folionummer: 166
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885
Kinderen:
1. Jannetje Beedt/Boet, ged. Dordrecht 11-11-1767.
2. Bastiaantje Boet, ged. Dordrecht 10-12-1768.
3. Geeredt Boet, ged. Dordrecht 25-4-1770 .
4. Hermannus Boet, ged. Dordrecht 9-11-1771, Hermanus Boet metzelaar Voorstraat C92 (ca 1808), metselaar (1811), metzelaar/koopman C82 (1827).
5. Trijntje Boet, ged. Dordrecht 15-12-1772 .
6. Willemijna Boet, ged. Dordrecht 23-02-1774 .
7. Trijntje Boet, ged. Dordrecht 5-6-1776.
8. Elisabeth Boet, ged. Dordrecht 10-06-1778 .
9. Maria Boet, ged. Dordrecht 14-08-1779. .
10. Heijltje Boet, ged. Dordrecht 30-12-1780.
11. Michiel Boet, ged. Dordrecht 8-5-1782.

- Hermanus Boet, geb. 1772/1778 (25 in 1797), Hermanus Boet loodgieter Groenmarkt A205 (belasting 1808), loodgieter A205 (1811).
NB.
- Datering 1778-02-09 Huisnummer A205 Voornaam Hermanus Achternaam Boet
  Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
  Sectie 1 Geboortedatum 1778-02-09 Beroep loodgieter  Kanton 1
- DORDRECHT Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : H. Boet
Leeftijd : 25
Woonplaats : A205
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Hermanus Boet
Ouderdom : 09-02-1772 (-)
Beroep : loodgieter
Woonplaats : A205
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 03
Titel lijst : Wijk No 3. Lijst der getrouwde Manspersonen in deze Wijk geboren zedert primo Januarij 1764 tot ultimo December 1796.
Datum lijst : 30-12-1813
+
Naam : Hermanus Boet
Ouderdom : 17-10-1796 (-)
Beroep : loodgieter
Woonplaats : A205
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 03
Titel lijst : Wijk No 3. Lijst van ongetrouwde Manspersonen in deeze wijk geboren zedert primo Januarij 1764 tot ultimo December 1796.
Datum lijst : 30-12-1813
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
-Kinderen:
1. Hermanus Boet, geb. 17-10-1796, metzelaar A205 ongehuwd (1813).

- Hermanus Boet, geb. 1-10-1771, mr metselaar C92 (1813), tr. NN.
NB
- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Hermanus Boet
Ouderdom : 01-10-1771 (-)
Beroep : mr metselaar
Woonplaats : C0092
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 08
Titel lijst : Naamlijst der Getrouwde Manspersoonen den Ouderdom van 17 tot 46 Jaren bereikt hebbende; Gehorende tot de Wijk No. 8 Binnen Dordrecht.
Datum lijst :
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

- Gerrit Boet, tr.
Katie Smits
Kinderen:
1. Eva Boet, ged. Dordrecht 6-9-1721.

- Gerrid Boet, tr. Emmichje van Buren
Kinderen:
1. Eva, ged. Dordrecht 4-2-1719.
- Belasting 1797:
Abram Boet A205
Arnoldus Boet D0508
B. Boet C0088
Bastiaan Boet A208
Hermanus Boet D0685
M. Boet D1020

- Belasting 1804:
Abraham Boet D0062 biljet
Bastiaan Boet A208 billet
Geertruij Boet D1095 biljet
Hermanus Boet A205 billet
Hermanus Boet D0508 biljet
Hermanus Boet E714 biljet
Jan Boet C0229 billet
Michiel Boet D1020 biljet
Bastiaan Boet (1 qq) A208 -
Arnoldus Boet Gt.zn C1035 billet
- Belasting ca 1808:
A Boet voerman Doelstraat C1035
Ab. Boet rentenier Voorstraat D0062
Bastiaan Boet metzelaar Groenmarkt A208
Bastiana Boet dienstbode Voorstraat C0088
de wed.e Boet behoeftig Nieuwstraat C1196
Hermanis Boet schilder Groote Spuistraat D0508
Hermanus Boet loodgieter Groenmarkt A205
Hermanus Boet metzelaar Voorstraat C0092
Jan Boet dien. der Justitie Rietdijk C0229
Maggiel Boet metzelaar Vriesestraat D1020

- Grondbelasting (1813)
Boet,Abraham;54
Boet,Arnoldus;245
Boet,Bastiaan;56
Boet,Geertrui;252
Boet,Gerrit;232
Boet,Hermanus;115
Boet,Jan;122
Boet,Machiel;158
Boet Azn,Hermanus;211
Boet c.s.,Abraham;148
Boet c.s.,Hermanus;279
Boet epouse de Louis Volgraaff,Clasina;85

(c) Dordrecht april 2010.