STAKMAN (STAAKMAN)
Delfzijl, Hulst, Middelburg, Demerarij, Dordrecht

I. Jan Isaac (Jan Isacq) Stakman, lidmaat Delfzijl (Gr. in 1767), onder-majoor te Vlissingen (voor 1771), landmeter (1771), tr. ca 1753 Catharina Adriana Naesthoven, lidmaat Delfzijl (Gr. in 1767).
NB
- Jan Isacq Stakman
  Datum : 13-4-1771
  Functie : Landmeter
  Voorheen onder-majoor te Vlissingen
  Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1673, folio 4v
  Bron: Registers van commissiŽn en instructiŽn 1578-1809
- Datum : 1787-05-19
  Koper : Jan Loncque
  Verkoper : Isaac Stakman
  Locatie : Vlissingen, Korte Noordstraat Object 1 : huis Prijs : £ 40:0:0
  Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland D 69661

- Doopdatum : 25-11-1753 Geboorteplaats : Hulst
  DOPELING : Loduwica Jacoba Stakman Opmerking : Dochter
  VADER : Jan Stakman /   MOEDER : Catharina Adriana Naesthoven
  Getuige 1 : Lodewijk Stakman /   Getuige 2 : Maria Jacoba Naesthoven
  Opmerking : Rottier nr 7, GA Hulst nr 31 / 128r   Bron : DTBL Hulst 15A (NG doopboek 1699-1761)  Folio : 128r
- Doopdatum : 19-2-1755 Geboorteplaats : Hulst
DOPELING : Cornelis Jan Adriaan Staakman Opmerking : Zoon
VADER : Isaac Staakman / MOEDER : Catharina Adriana Naasthoven
Getuige 1 : Cornelis Jacobus Versluis / Getuige 2 : Maria Catharina Toma
Opmerking : Rottier nr 7, GA Hulst nr 31 / 130v Bron : DTBL Hulst 15A (NG doopboek 1699-1761)Folio : 130v
- (1767) De Heer Jan Isaac Stakman en zijn huisvrouw Mejuffrouw Catharina Adriana Naasthoven.
[http://www.menneglas.nl/ledematen/Delfzijl.htm]
- Bruidegom : Pieter Stakman
  Bruid : Leyntje Philipse
  Datum betaling trouwgeld : 15-09-1798 Plaats : Middelburg
  Bron: Archief Rekenkamer Zeeland D inv.nr 44681
Kinderen:
1. Loduwica Jacoba Stakman, ged. Hulst 25-11-1753, volgt IIa.
2. Cornelis Jan Adriaan Stakman (Staakman), ged. Hulst 19-2-1755, volgt IIb.

** generatie 2 ***

IIa. Loduwica Jacoba Stakman, ged. Hulst 25-11-1753, tr. Gabriel Exter, fiscaal (1817).
Kinderen:
1. Anna Catharina Elizabetha Exter, geb. Kaapstad, Zuid-Afrika 28-12-1788, tr. Groningen 21-08-1817 Johan Martin van Zinckgraff, geb. Heidelberg, Dld. 04-02-177, geneesheer, zoon van Johann Christoph van Zinckgraff en Frederica Exterin.

IIb. Cornelis Jan Adriaan STAKMAN, ged. Hulst 19-2-1755 (70 jaar in 1825), van 1790-1817 in het buitenland, bezitter wonende te Dordrecht (1825), overl. Middelburg 25-12-1829, tr. Johanna Cornelia van DIJKE, overl. Middelburg 20-9-1824.
NB
- Heden overleed ons Jongste Dochtertje ANNA ADRIANA, in den Ouderdom van byna twee en een half jaar; waarvan wy door dezen thans gebruikelijken weg aan Familie en Vrienden kennis geven, ons verzekerd houdende van hunne deelneming.
    C.J.A. STAKMAN en J.C. van DYCKE
    Vlissingen, den 21 Maart 1799.
[bron Dordrechtsche courant, 28-03-1799] 

* All those who had put any Suits or Causes (not yet decided) either as Plaintiffs or Defendants, into the hands of the following Lawyers lately practising at the Bar of the Honble: Court of Justice of this Colony, viz: I. A. Paradys, C. I. A. STAKMAN and M. I. Verroen [--> http://www.vc.id.au/edg/18050629edg.html]
* (18-2-1797) Forwards copy of petition from Mr C J A STAKMAN, returning from a period of leave, asking to be reinstated in his previous office of secretary of Essequibo. With governor's response and copy of Mr Stakman's
'passport' [in Dutch] issued in the Netherlands. [--> www.nationalarchives.gov.uk/catalogue]
* Datum : 1783-01-03
  Koper : Cornelis Jan Adriaan Stakman
  Verkoper : Francois Adriaan van Dijcke, qualitate qua
  Locatie : Vlissingen, Walstraat Object 1 : huis Prijs : £ 325:0:0
  Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland D 69621
* Datum : 1785-08-19
  Koper : Jan Wanjon
  Verkoper : Cornelis Jan Adriaan Stakman
  Locatie : Koudekerke Object 1 : land Prijs : £ 85:19:2
  Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland D 69641
* Susanna Jacoba de Cliever
  Opmerking : Weduwe van Jacobus van Dijke
  Begraven te : Vlissingen
  Begraafplaats : Middelkerk
  Begraafdatum : 8-7-1803
  Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland D (begraaflijsten ontvangers collaterale successie) en/of Rekeningen Lijkdienaarsgilde
  Opgenomen in : Genealogische Afschriften 462 en/of 555
* Datum : 1803-11-16
  Koper : Constantijn van Dijcke
  Verkoper : Susanna Jacoba de Cliever, weduwe
  Locatie : Vlissingen, Bogaardstraat
  Object 1 : speelhof
  Prijs : £ 90:0:0
  Opmerking : Verkoopster was wed. van Jacobus van Dijcke.
  Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland D 69841
* Datum : 1790-03-20
Koper : Johanna Boommeijr, weduwe
Verkoper : Cornelis Jan Adriaan Stakman
Locatie : Vlissingen, Oude Walstraat Object 1 : huis Prijs : £ 80:0:0
Opmerking : Koopster was wed. van Cornelis Andries Hollander.
Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland D 69691
* Jan Corn.s Ad. Staekman
Diens kind
Begraven te : Vlissingen
Begraafdatum van degene van wie deze persoon een relatie is : 22-8-1788
Bron : Rekeningen Lijkdienaarsgilde / Opgenomen in : Genealogische Afschriften 554
* Anna Adriana Stakman
Opmerking : Dochter van Cornelis Isaac Adriaan Stakman
Adres (in Vlissingen) : bij de Pottekaaij
Begraven te : Vlissingen
Begraafplaats : Oostkerk
Begraafdatum : 26-3-1799
Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland D (begraaflijsten ontvangers collaterale successie) en/of Rekeningen Lijkdienaarsgilde
Opgenomen in : Genealogische Afschriften 462 en/of Genealogische Afschriften 555

Akte 42
Den zesden Junij 1825
Compareerde voor Jacobus de KONING, openbaar Notaris residerende te Dordrecht en in tegenwoordigheid van Christiaan de VISSER en Cornelis PONTE, beide Schoenmakers en Antonij CAMERLING en Willem van den BOOM beide kleermakers, alle vier wonende te Dordrecht en ten dezen als getuigen uitdrukkerlijk verzocht.
De Heer Cornelis Jan Adriaan STAKMAN, Rentenier wonende in de Wijnstraat te Dordrecht, in het Huis geteekend B136.
Dewelke bekwaam en genegen om over zijne natelatene goederen te disponeren, aan gemelden Notaris de KONING heeft gedicteerd en opgegeven zijn Testament en uiterste wil, hetwelk door gemelden Notaris is geschreven, zoodanig als
hetzelve, aan hem is gedicteerd en opgegeven als volgt Ik begeer ter elucidatie mijner na te meldene Erfgenamen en Executeuren en Administrateuren mede te deelen
Dat ik in den Jare 1790 ben vertrokken naar de Kolonie DEMERARIJ, en aldaar zoo mede te Essequebo en in Noord-Amerika, heb gewoond tot den 1sten Augustus 1817, wanneer ik van DEMERARIJ naar het vaderland ben te rug gekeerd, vevrolgens te Middelburg in Zeland heb gewoond, en mij op den 15de Mei dezes jaars met der woon alhier te Stede heb neder gezet.
Dat ik bij mijn vertrekt uit de kolonie van DEMERARIJ ten jare 1817, met mij heb gebragt zeker kind genaamd CHARLES AMERICUS BURTON, geboren te Norwich in Noord-Amerika, den vierden Junij 1811; wiens moeder is geweest Jeannette BURTON, die op den Eersten December 1811, aan voord van de Bray Traveller is overleden;
Dat ik, eerst het overlijden van de moeder van gemeld kind, de voogdij over hetzelve, heb waargenomen;
Dat zekere Mistice vrouw genaamd Judith van der HEIJDEN bij mij als huishoudster gewoond hebbende van den Jare 1812 tot op mijn vertrek van DEMERARIJ, op den 22 Maart 1818 in DEMERARIJ is komen te overlijden, met achterlating, van twee kinderen; het eene genaamd Emilie van der HEIJDEN op den 26 Mei 1813 in Demerarij geboren, en het andere genaamd Eduard Oscar van der HEIJDEN, op den 14de Januarij 1817 insgelijks te Demerarij Dat ik door de Heeren van SENDEN en MULLER die bij Testament van wijlen gemelde Judith van der HEIJDEN tot voogden over de minderjarigen Emilie en Eduard Oscar van der HEIJDEN waren benoemd, in hunne plaats ven aangesteld, tot Voogd over dezelve minderjarige kinderen en zulks bij Akte daarvan ter Secretarie van DEMERARIJ gepasseerd, waarvan afschrift onder mij is berustende.
Dat vervolgens van DEMERARIJ aan mij in voormelde betrekking ten behoeve van de gemelde drie minderjarige kinderen Charles Americus Burton, Emilia van der Heijden en Eduard Oscar van der Heijden zijn overgemaakt onderscheidene Somma's, te zamen ten bedrage eener som van f 13.818,26 Gulden, waaruit door mij zijn aangekocht 31 Stuks Certificaten Nationale werkelijke schuld, ieder groot in kapitaal f 1000, rentende 2 1/2 % per stuk, uit de revenuen van welk Kapitaal in eenige Subsidie van mijnent wege, voor mij, aan dezelve kidneren, eene zoo goed mogelijk opvoeding, is en wordt gegeven, zoodanig dat Charles Americus BURTON, op het kostschool van den Heer David BORKING te Middelburg, Emilie van der Heijden bij Mejufvrouw MEIJ geboren PHILIPSE te Middelburg en Eduard Oscar van der Heijden ten mijnen huize thans hunnen opvoeding genieten.
Dat er in mijnen Boedel alnog onder mijne Administratie voorhanden zijn:
[Eerstelijk] 15 stuks Certificaten van het Amortisatie Syndicaat der Nederlanden, ieder groot in kapitaal f 1000 rentende vier en een half Percent alsmede 7 stuks Nationale werkelijke Schuld, ieder groot in kapitaal f 1000 rentende 2 1/2 %. Geproflueerd uit de Nalatenschap van mijne overledene Echtgenoote vrouwe Johanna Cornelia van DIJCKE. Waarvan de vruchten moeten genoten worden bij mijne Dochter Maria Cornelia STAKMAN Echtgenoote van Karel Christiaan BOSSE en zulks gedurende haar leven terwijl den eigendom van dien toebehoort aan de kinderen van mijne gemelden Dochter en
[Ten Tweede] Tien stuks Certificaten Nationale werkelijke Schuld, ieder groot in Kapitaal f 1000, rentende 2 1/2 Percent, s jaars. Geproflueerd uit de nalatenschap van wijlen mijne gemelde Echtgenoote.
Waarvan gedurende het leven van mijne zuster Mejufvrouw Susanna Jacoba van DIJCKE, bij dezelve de vruchten moeten worden genoten, terwijl den eigendom toebehoort aan Susanna Jacoba, Marinus Cornelis Emanuel, Konstantijn Johan, en Maria Cornelia STAKMAN hare kinderen.
Na de voormelde mededeeling Legateer en maak ik onder na te meldene bepalingen, aan de gemelde Charles Americus Burton, Emilie en Eduard Oscar van der Heijden, met hun drienen en bij vooroverlijden van een of meer hunnen aan de overgeblevene hunner:
[Eerstelijk] den Eigendom van 8 stuks Certificaten werkelijke Schuld, ieder groot in kapitaal f 1000 rentende 2 1/2 % s jaars, en
[Ten Tweede] het vrichtgebruik van tien Stuks Certificaten Nationale werkelijke Schuld, ieder groot in kapitaal f 1000 rentende 2 1/2 % s jaars, en zulks tot aan de meerderjarigheid van de jongste hunner.
Ik begeer echter ten opzigte der hiervorengemelde Legaten
Dat ingeval van vooroverlijden van twee der gemelde Legatarissen het Legaat van Acht Stuks Certificaten in Eigendom daardoor geheel zal komen te vevrallen.
Dat de tien Stuks Certificaten tot gemeld vruchtgebruik behoorende zullen moeten worden gesteld onder Administatie van mijne hierna te nomen Administrateuren, aan welke ik in het bijzonder de magt en het vermogen geef om dezelve vruchten geheel of ten deele, zoo als zij dit zullen goedvinden, ten behoeve van een of meer der gemelde kinderen te besteden, zonder dat die hunner, welke alzoo van de zelve vruchten niet, of niet naar evenredigheid van hun aandeel alsvoren, mogten genieten, deswegens tegen dezelve administrateuren eenig regts of aanspraak zal kunnen doen gelden vermits met met de daarstelling van gemeld vruchtgebruik mijne bedoeling is, van die der gemelde kinderen,, daarvan aleen of het meest te doen genieten, welke zulks naar het inzien van gemelde Administrateuren, geheel of het meest mogten behoeven en
Eindelijk dat dezelve legaten zoo Spoedig mogelijk uit mijne Nalatenschap zullen moeten worden gepresteerd en zulks vrij van het regt van Successie en alle andere lasten, al hetwelk ik begeer, dat ten last mijnen nalatenschap komen en door en uit dezelve worde gedragen en betaald.
Ik Prolegateer en maak onder den Titel van vooruitmaking en zonders deswegens eenoge inbreng in mijn Nalatenschap verschuldigd te zijn, aan mijne drie kinderen in huwelijk verwekt bij mijne gemelde Echtgenoote, met namen Susanna Jacoba Stakman, Marinus Cornelis Emanuel Stakman en Constantijn Johan Stakman, ieder eene Somma van f 1600, en bij vooroverlijden van een of meer hunner aan denzelver wettige afkomelingen bij plaatsvulling; en zulks ten gelijk stelling van het geen mijne dochter Maria Cornelia Stakman Echtgenoote van Karel Christiaan Bosse, zo bij het aangaan van haar huwelijk als staande hetzelve bereids heeft genoten.
Ik noem in Stel voorts, onder na te meldene bepalingen, tot mijne eenige en algeheele Erfgenamen in al hetgeen ik, boven en behalve het hiervoren weggemaakt, maar eenigzins met de dood ontruimen en nalaten zal, niets daarvan uitgezonderd, te weten:}
Voor een vierde Part mijne Dochter Susanna Jacoba Stakman;
Voor een Vierde Part mijn Zoon Marinus Cornelis Emanuel Stakman;
Voor een vierde Part mijn Zoon Konstantijn Johan Stakman.
en wat aangaat het alzoo ove..tende Vierde part daarvan maak en bespreek ik het vruchtgebruik aan mijne dochter Maria Cornelia Stakman Echtgenoote van Karal Christaan Bosse, en zulks gedurende haar leven, terwijl ik den eigendom van gemeld vierde part maak en ebspreek aan de Gezamenelijke kinderen of verdere descendeten bij representatie van mijne gemelde dochter Maria Cornelia Stakman alles onder deze niets, dat gedurende gemeld vruchtgebruik, de goederen tot hetzelve behoorende, onder Administratie van mijne na te meldene Administrateuren zullen moeten blijven en dat door mijne voornoemde dochter Maria Cornelia Stakman, voor zoo veel des noods daartoe behoorlijk geautoriseerd, binnen drie maanden na mijn overlijden bij behoorlijk Akte zal moeten worden verklaard, met mijne beschikking nopens vermeld vierde part, volkomen genoegen te nemen.
Edoch bij gebreke van zoodanige Akte binnen den voorschreven termijn, verklaar ik, nu voor alsdan mijne voornoemde Dochter Maria Cornelia Stakman te noemen en te stellen tot mijne Erfgename in zoodanig gedeelte van gemeld over..(?) vierde part, als haar naar regten is competerende, als zijne door so wel buiten mijne beschikking gesteld, terwijl ik in het overige en alzoo in het beschikbaar gedeelte van gemeld vierde part tot mijne Erfgenamen sel de gezamelijke kinderen of verdere descendenten bij representatie van mijne meergemelde Dochter Maria Cornelia Stakman.
En bij aldien door het voroverlijden van een of meer mijner gemelde kinderen zonder wettige afkomelingen na te laten, de voormelde vierde part tot derde of andere gedeelten mogten komen aan te wa..en, zoo begeer ik dat al de bepalingen welke ik alsvoren, ten opzigte van een der gemelde vierde parten heb gemaakt, even eens en op gelijke wijze, ten aanzien van het daarvoor, alsdan in de plaats gekomene derde of ander gedeelten zullen moeten worden in acht genomen.
Ik benoem tot Executeurs van dit mijn Testament, ter vestelling mijner begrafenis en tot Administrateuren van al het geen krachtens mijne voormelde dispositie onder Administratie moet blijven, als mede voor zoo verre ik daartoe het vermogen heb, tot mijne opvolgers in de Administratie welke ik zal blijken te hebben waargenomen de Heeren Mr. Adrianus van de Graft, Notaris wonende op de Noordzijde van den Dam te Middelburg, mitsgaders den Heer Abraham van den Broecke, Makelaar, wonende op de Vlasmarkt te Middelburg voornoemd, ik geef aan dezelve in voormelde kwaliteiten, als zoodanige magt, last en gezag, als de maar eenigzins kan en mag geven, en in het bijzonder het regt van bezitneming mijner Nalatenschap gedurende jaar en dag na mijn overlijden, en met betrekking tot gemelde Administratien het regt van assumtie en surrogatie tot den einde toe.
Ik maak en Legateer aan gemelde Heeren Executeuren tot gedeeltelijke belooning hunner moesten in het beredden van mijn Boedel een percent mijner geheele Nalatenschap en zulks mij van alle lasten, regten en dergelijke.
Ik herroep en vernietig alle testamenten en andere Akten van uiterste wil, welke ik voor dit tegenwoordige mogt hebben gemaakt en verleden.
Dit testament is alzoo door den Testateur aan gemelden Notaris de Koning gedicteerd en opgegeven, en ingevolge dezelve opgave door gemelden Notaris geschreven, en vervolgens door denzelven, in tegenwoordiheid der vier hiervoren gemelde getuigen aan den Testateur voorgelezen, welke verklaarde alles wel verstaan te hebben, hetzelve goed te keuren, en daarbij te volharden, als zijn uiterste wil bevattende.
Gedaan en Gepasseerd te Dordrecht, ten woonhuize van gemelde Notaris de Koning in de Wijnstraat B24 in tegenwoordigheid van gemelden Notaris en getuigen en is nagedane voorlezing van alles, de minute welke gebleven is onder de bewaring en in het bezit van gemelde Notaris de Koning onderteekend door gemelde Testateur, getuigen en Notaris.
[Bron: Erfgoedventrum Diep Archief 20 Inventarisnr 1714]

Kinderen met Cornelia Jacoba van Dijcke:
1. Suzanna Jacoba Stakman, geb. Vlissingen 1784 (41 in 1825), volgt IIIa.
2. Maria Cornelia Stakman, geb. 1785, volgt IIIb.
3. NN, begr. Vlissingen 22-8-1788.
4. Marinus Cornelis Emanuel Stakman
5. Konstantijn Johan Stakman, volgt IIIc.
6. Anna Adriana Stakman, overl. Vlissingen 21-3-1799, bij de Pottekaaij, begr. Vlissingen 26-3-1799 (Oostkerk), dochter van Cornelis Isaac Adriaan Stakman.

Voogdij over:
1. Charles Americus BURTON, geb. Norwich 4-6-1811, zoon van Jeanette Burton, op het kostschool van den Heer David BORKING te Middelburg (1825).
2. Emilie van der HEIJDEN, geb. Demerarij 26-5-1813, dochter van Judith van der HEIJDEN (huishoudster), op de school bij Mejufvrouw MEIJ geboren PHILIPSE te Middelburg (1825);
3. Eduard Oscar van der HEIJDEN, geb. Demerarij 14-1-1817, zoon van Judith van der HEIJDEN (huishoudster), ten huize van Cornelis Jan Adriaan Stakman (1825);

Andere kinderen:
1. Sophia Stakman, geb. 1809, overl. Middelburg 3-6-1823 (14 jaar), dochter van Cornelis Jan Stakman en Jeannette Burton.

** generatie 3 ***


IIIa. Suzanna Jacoba STAKMAN, geb. Vlissingen 1784 (41 in 1825), wonende Dordrecht (1825), tr. Dordrecht 16-11-1825 [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.96/1825-0137.pdf] WelEdele getrenge Heer Hermanus Nicolaas GROEN, geb. Namen (BelgiŽ) 1773 (57 in 1825), Majoor en Plaatselijk Artillair Kommandant, wonende Dordrecht, weduwnaar van Maria van DIJKE (+Middelburg 9-12-1813), zoon van Albert Jacobs Groen (+Groningen) en Neeltje Petronella Kluijt (+Groningen).

IIIb. Maria Cornelia STAKMAN, geb. 1785, overl. Middelburg 25-12-1829 (44 jaar), tr. Karel Christiaan BOSSE.
NB
* BOSSE, STAKMAN `Declinatoir advys op de requeste van Karel Christiaan Bosse en Maria Cornelia Stakman, beide wonende alhier in Den Haag, om dispensatie van het 13e art. van de Politieke Ordonnantie van den jare 1580 en de suppletie van het consent van der tweede suppliantes vader, tot voltrekking van hunlieder voorgenomen huwelijk', 21 november 1805. 
Folio, 6 p. In marge: `gestelt door den heer Groenevelt'.
Vader Corn. Jan Adriaan Stakman
bevond zich in Demerarij en al enige maanden had men geen bericht van hem ontvangen. 
[Price outside EU (no VAT): euro 41; Offered for EUR 43.46 = appr. US$ 55.06 by: Antiquariaat A.G. van der Steur - Book number: 11295]
* Karel Johan Cornelis Stakman ---- Karel Christiaan Bosse // Maria Cornelia Stakman
  get: Johan Diederik Bosse /  Johanna Cornelia Stakman geboren van Dijcke
  Alexander van Harencarspel
  27 april 1809 / 5 mei 1809 hervormd, Westerkerk (114 p. 238 (folio 118v) nr. 1)
* Maria Johanna Carolina --- Karel Christiaan Bosse // Maria Cornelia Stakman
  get: Johanna Cornelia Stakman geboren van Dijcke /  Carolina Bosse geboren van Gessel
  Jacob Dermout
  15 februari 1811 / 24 februari 1811 Hervormd, Westerkerk (114 p. 310 (folio 154v) nr. 1)
* Portret van dirigerend officier van gezondheid 1886-1888 J.K. Stakman Bosse;
* KriegsdenkmŁnze 1870-1871; Stakman Bosse, J.K., Officier van Gezondheid der tweede klasse, 12 oktober 1873, E.1,Am,XXX,NRK1870,KDM,SSBM. [www.onderscheidingen.nl/decorandi/d/listkdm.html]

Kinderen:
1. Karel Johan Cornelis Stakman BOSSE, geb. Amsterdam 27-4-1809, burgemeester Den Helder 1841-1865, overl. 26-6-1888, begr. Den Helder, tr. (1) Den Haag 27-4-1836 Dina Johanna Alida Glaser, tr. (2) Catharina Elizabeth Metzger, geb. Kralendam.
  Kinderen:
  a. Catharina Carolina Stakman Bosse, tr. Johan Nicolaas Albertus Schneiders van Greijffenswert.
  b. Carolina Elisabeth Stakman Bosse, tr. Petrus Johannes van Druijnen.
  c. Margaretha Jacoba Carolina Stakman Bosse, tr. Frederik Wilhelm Cornelis Ledeboer.

2. Maria Johanna Carolina BOSSE, geb. Amsterdam 15-2-1811.
3. Maria Johanna BOSSE, geb. Middelburg 18-10-1813, tr. Middelburg 27-6-1834 Dirk Gerardus Niesen, geb. Rotterdam 27-04-1804.
4. Susanna Jacoba BOSSE, geb. 19-3-1821, overl. Maastricht 22-04-1887, tr. Vlissingen 2-4-1851 Jan de Vries

IIIc. Konstantijn Johan STAKMAN (Constantijn Joannes Staakman), geb. 's-Gravenhage 20-07-1804, controleur belasting (1842), zoon van Cornelis Jan Adriaan Stakman en Joanna Cornelia van Dijcke, tr. Ubbergen 1-7-1834 Cornelia du Moulin, geb. Leiden 19-09-1805, dochter van Pieter David du Moulin en Wilhelmina Sijbille Oosterhout.
Kinderen:
1. Cornelis Jan Adriaan Stakman, geb. 1835, volgt IVa.
2. Marinus Cornelis Emanuel Stakman, geb. Zierikzee 2-11-1840, volgt IVb.
3. Diederik Gregorius Stakman, geb. Tiel 1842, overl. Tiel 29-10-1842 (5 weken).

** generatie 4 ***

IVa. Cornelis Jan Adriaan Stakman, geb. 1835, overl. Utrecht 09-09-1922 (87 jr) , tr. Maria Catharina Elisabeth Clement, geb. 1853, overl. Utrecht 21-02-1929 (76 jaar), dochter van Hendrik Clement en Maria Catharina Leunissen.
Kinderen:
1. Maria Catharina Elisabeth Stakman, geb. Hillegom 11-5-1880, tr. Dirk KRUIMEL, geb. Amstelveen 2-1-1877.
2. Willem Peter Stakman, geb. Hillegom 1882 (30 in 1912), volgt V.

IVb. Marinus Cornelis Emanuel Stakman, geb. Zierikzee 2-11-1840, resident van Menado (1890), van Batavia naar Amsterdam (mei 1893), overl. Nijmegen ca11-11-1915 (75 jaar), zoon van Constantijn Johan Stakman en Cornelie du Moulin, tr. Edmunda Maria Sexauer.
NB
- (Vertrokken passagiers) Naar Batavia, per Kosmopoliet II, kapt. Bouten --> Mw. E.M. Stakman geb. Sexhauer 
[bron: Algemeen Handelsblad 12-3-1866]
- 19. Brief van de minister van KoloniŽn aan het KITLV, over de opgave van oudheden in de residentie Menado; met bijlagen. 26 november 1890. 1 omslag. N.B. De bijlagen bestaan uit:  rapport met gegevens betreffende de residentie Menado, opgemaat door de resident van Menado, M.C.E. Stakman. 1 stuk. [http://www.kitlv.nl/pdf_documents/43_LAPIDARIUM.pdf]
- Stakman en echtg., de heer M.C.E.
per ss. "Prins Alexander" van Batavia naar Amsterdam en aangekomen te Genua den 18en Mei (Nederlandsche Mail)
De Indische Mercuur nr. 21 1893
Kinderen:
1. Edmund Willem Stakman, overl. Zeist 03-05-1945 (66 jr), tr. Hermance Susanne Elise Neeb, overl. Zeist 19-08-1937 (52 jr), dochter van Carel Albrecht Eduard Neeb en Hermance Susanne Niesen.

** generatie 5 ***

V. Willem Peter Stakman, geb. Hillegom 1882 (30 in 1912), landmeter (1945), tr. Amersfoort 30-07-1912 Johanna Vixseboxse, geb. Stad Almelo (31 in 1912), dochter van Barend Vixseboxse en Alida van Joolen.
NB.
- STAKMAN, Willem Peter  x Flapper
  * 06-06-1917  +14-01-2008
  [Overlijdensadvertenties Veluwepost]

Kinderen:
1. Cornelis Barend Willem Stakman, geb. Amsterdam 1914, overl. Apeldoorn 04-01-1945 (31 jr).
2. Willem Peter Stakman, geb. 6-6-1917, overl. 14-1-2000, tr. Flapper.

GEGEVENS

- bladzijde 164 gezin
* hoofdbewoner: Andries Hendrik Meijer (geh.; geb. 25-07-1868 te Amsterdam) (depothouder; lut) (komt 11-01-1897 uit Amsterdam)
* vrouw: Susanna Henriette Bartelsman (geh.; geb. 29-03-1867 te Amsterdam) (lut) (komt 11-01-1897 uit Amsterdam)
* kind: Jacoba Meijer (geb. 01-06-1896 te Amsterdam) (lut) (komt 11-01-1897 uit Amsterdam)
* inwonend: Willem Peter Stakman (geb. 15-11-1838 te Hulst) (gepens. majoor art.; nh) (komt 08-05-1897 uit Den Helder; vertr. 04-05-1898 naar Nijmegen)
* kind: Alida Antje Meijer (geb. 04-09-1897 te G) (lut)
* kind: Henriette Susanna Meijer (geb. 02-11-1898 te G) (geen)
* kind: Christina Fredrika Meijer (geb. 17-09-1903 te G) (geen)
adres Markt A 148 (later 145) plaatsnaam Gouda

- Constantijn Frederik Stakman, geb. (25 in 1851), sergeant bij het korps mariniers in garnisoen, tr. Pietronella Hendrika Zoomers, geb. 1831.
NB
- Stakman, Mej. M.E.
per ss. "Zuid-Holland" 27 Juli van Rotterdam naar Ned.-IndiŽ de heeren (Nederlandsche Mail)
De Indische Mercuur nr. 31 1889
- Stakman, Mej. C.H.
per ss. "Zuid-Holland" 27 Juli van Rotterdam naar Ned.-IndiŽ de heeren (Nederlandsche Mail)
De Indische Mercuur nr. 31 1889
- Stakman, Mej. F. 
per ss. "Zuid-Holland" 27 Juli van Rotterdam naar Ned.-IndiŽ de heeren (Nederlandsche Mail)
De Indische Mercuur nr. 31 1889
- Stakman, de heer C.J.F.
per ss. "Burgemeester den Tex" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 23 Mei (Nederlandsche Mail)
De Indische Mercuur nr. 22 1891
- Stakman, 1e luit. der inf., en echtg., de heer C.J.F.
per Ned. ss. "Merapi" 10 Oct. van Batavia aangekomen (Thuiskomende Passagiers; Nederlandsche Mail)
De Indische Mercuur nr. 41 1901
- Stakman- van den Bosch, Mevr. Wed. G.W.J.C.
per ss. "Goentoer" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- IndiŽ (Uitgaande Passagiers; Nederlandsche Mail)
De Indische Mercuur nr. 06 1905

Kinderen:
1. Charles Frederik Johannes Stakman, geb. Vlissingen 5-8-1851 (wijk D, nummer 200).

- Cornelia Hermina Stakman, tr. Hendrik Jan Broers, ambtenaar.
Kinderen:
1. Hendrik Marinus Broers, geb. Apeldoorn 14-09-1894.

- Henry Constant Stakman Msc
echtgenoot van Zita Stakman-Micola von FŁrstenrecht
* 24 mei 1922
+ 28 juli 2000
[Utrechts Nieuwsblad 31 juli 2000]


(c) Dordrecht februari 2009.