TENENTI
Dordrecht

I. Karel Frederik Tenenti, geb. 1811, tr. Govers, overl. na 1883.
NB.
- (1797) DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben.
Naam : J.A. Tenenti
Woonplaats (oude huisnummers!) : C1439
Naam in de eerste of twee kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- (1800) DORDRECHT Kohieren betreffende de quotisatie (circa 1800) voor de wijken A1-562, B1-356, C1-1865, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : A. Tenenti
Woonplaats (oude huisnummers!) : C1439
Klasse : 40
belasting : 1-0-0
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 374
- (1808) DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808) (buitengewone belasting van 3 miljoen gulden)
Naam : Pieter Tenentie
Woonplaats : C1310 geheel
Beroep : schoorsteenveger
Belasting : 15
Folionummer : 52
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- (1811) Liste civique Tenenti, Pieter
Plaatsnaam Dordrecht, Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813, Inventarisnummer 169
Sectie 2, Geboortedatum 1783-07-09, Beroep schoorsteenveger, Kanton 1
- (1813) DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Pieter Tennentie
Ouderdom : - (30 jaar)
Beroep : commis
Woonplaats : C1439
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 12
Titel lijst : Naamlijst der Ongehuwden Persoonen woonende in wijk No. 12 van 17 tot 50 Jaaren.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- (1883) ADRESBOEK 1883
  wijk C Steenstraat 1309 Wed. K.R. Tenenti Govers, parte.

Kinderen:
1. Pieter Cornelis Tenenti, geb. 1835, volgt IIa.
2. Carel Antonia Tenenti, geb. 1837, volgt IIb.

IIa. Pieter Ambrosius Pedroja di Tenenti (C.P.A. Tenenti), geb. 1835, eigenaar grijze dog (muilkorven in 1882), metselaar in de Steenstraat (1882), stukadoor / rookverdrijver / koopman / aannemer / architect / metselaar en timmerman (1883), overl. na 1883.
Wonende: Dordrecht Steenstraat C1308.
NB.
- [21-3-1882] Naar aanleiding der klagt vermeld in het jl. nachtrapport dat de besteller aan het Rijkstelegraafkantoor Robert Colijn op straat was gebeten door den hond toebehoorende aan Pieter Ambrosius Pedroja di Tenenti, metselaar in de Steenstraat alhier woonachtig, heb ik heden de heer ..etc. [grijze dog, kwaadaardig, 3 mnd. muilkorf]
- [16-9-1882] In verband met de klagt voorkomende in het j.l. Nachtrapport sub. 10 ure dat Barend Kwak, oud 24 jaren, verlakker, wonende alhier aan den St. Jorisweg op de openbare straat aan de Vest was gebeten door den hond toebehoorende aan Pieter Ambrosius Pedroja di Tenenti, metselaar alhier, woonachtig aan de Steenstraat, heb ik de heer gemeente-veearts uitgenoodigd die hond te onderzoeken... (zeer kwaadaardig, drie maanden muilkorf).
[Bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent.nr. 3496 doos 2 (envelop 2)]
- ADRESBOEK 1883
wijk C Steenstraat 1308 C.P.A. Tenenti, stukadoor, rookverdrijver, koopman, aannemer, architect, metselaar en timmerman
- [http://d-compu.dyndns.org/kadaster/default.asp]
 Hegge Simon van der                                                                     Dordrecht         H 1137     C 1308
 Tenentie Pieter Antonie van                                                          Dordrecht        H 1136      C 1309 
 Tenentie en Consorten Pieter Antonie Willem Pet...? van        Dordrecht        H 1135      C 1310

IIb. Carel Arnoldus Tenenti (Carel Arnoldus Pedroja di Tenenti), geb. 1837, schoorsteenveger / rookverdrijver / metselaar / stukadoor / timmerman /  koopman en aannemer (1883), tr. Wilhelmina Margaretha Broens.
Wonende: Dordrecht Nieuwstraat C1302.
NB.
- 13:1767 bev. reg 1850-1860:
 Karel Frederik Tenenti, geb. 1811
 Pieter Cornelis Tenenti, geb. 1835
 Carel Antonia Tenenti, geb. 1837
 Marianne Will. Sophia Tenenti, geb. 1850
 Franciscus Joannes Tenenti , geb. 1852
 Christina Joanna Francisca Tenenti , geb. 1855
- ADRESBOEK 1883
wijk C Nieuwstraat 1302 Carel A. Tenenti, schoorsteenveger, rookverdrijver, metselaar, stukadoor, timmerman, koopman en aannemer
wijk C Nieuwstraat 1302 P.J. Grobben, arbeider
wijk C Nieuwstraat 1302 A. Maggetti, schoorsteenveger
wijk C Nieuwstraat 1302 P. Martinetti, id
wijk C Nieuwstraat 1302 A. Consolatio, id
wijk C Steenstraat 1308 C.P.A. Tenenti, stukadoor, rookverdrijver, koopman, aannemer, architect, metselaar en timmerman
wijk C Steenstraat 1309 Wed. K.R. Tenenti Govers, parte.
wijk C Steenstraat 1310 pakhuis
- 9) een huis en erf met openplaats a/d Gravenstraat no. 9 29 ca ingezet op F 1270. Verkocht aan Carel Arnoldus Pedroja di Tenenti qq voor F 1450.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad za 15-9-1900]
- Toen L. van 't HOF, timmerman bij firma C.A. TENENTI, werkzaam aan den Dubbeldamscheweg, te 12 uur per fiets huiswaarts reed, werd hij op dien weg
door een paar schooljongens met steen geworpen, waarbij een scherpe steen hem boven het rechteroog trof, zoodat een hevig bloedende wond ontstond.
In een kruidenierswinkel in de nabijheid werd de wond uitgewasschen en verbonden. Vervolgens is hij huiswaarts gekeerd.
[bron: Dordrechtsche Courant wo 19 mei 1909]

Kinderen:
1. Marianne Will. Sophia Tenenti, geb. 1850.
2. Franciscus Joannes Tenenti, geb. 1852.
3. Carel Jacobus Johannes Tenenti, geb. Dordrecht ca 1866, volgt II.

III. Carel Jacobus Johannes Tenenti, geb. Dordrecht ca 1866, architect, op ledenlijst Pictura (1906), overl. 's-Gravenhage12-12-1927 (61 jr), begr. (R.K. Begraafplaats, Kerkhoflaan) 's-Gravenhage, tr. Dordrecht 24-10-1900 Maria Adriana Keuss, overl. na 1941, dochter van Joseph Lucas Eduard Keuss en Johanna Straathof.
Wonende: Dordrecht, 's-Gravenhage (Nassauplein 3).
NB.
- ADRESBOEK 1883
wijk C Nieuwstraat 1302 Carel A. Tenenti, schoorsteenveger, rookverdrijver, metselaar, stukadoor, timmerman, koopman en aannemer
wijk C Nieuwstraat 1302 P.J. Grobben, arbeider
wijk C Nieuwstraat 1302 A. Maggetti, schoorsteenveger
wijk C Nieuwstraat 1302 P. Martinetti, id
wijk C Nieuwstraat 1302 A. Consolatio, id
- De ondergetekende bericht zijne geachte clienteele, dat hij sinds 1 janr. zijne schoorsteenvegerij heeft overgedaan aan Joseph BETTINELLI en Pieter
MARTINETTI
, die de schoorsteenvegerij voor hunne rekening en onder hunnen naam zullen voortzetten in de panden Kolfstraat no. 7 en Steenstraat no. 18.
Daar beiden sinds jaren bij zijn firma werkzaam geweest, durft hij hem met vertrouwen aanbevelen.
14 maart 1903 C.J.J. TENENTI, architect.
Men gelieve op namen en woonplaats te letten.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 16/do 10/vrij 20 maart 1903]
- Voor de vele bewijzen van deelneming ons betoond bij het overlijden van onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer JOSEPH LUCAS EDUARD
HEUSS, betuigen wij onzen hartelijken dank.
  Dordrecht: B. Heuss, C. Heuss-Wouterlood en Kinderen/ G. Heuss, N. Heuss-Asselbergs, Anna Heuss
  Amsterdam: C. Hardenbroek-Heuss, J. Hardenbroek en Kinderen
  Bergen-op-Zoom: E. Heuss, M. Heuss-Beuning en Kinderen
  Dordrecht: M. Tenenti-Heuss [TENENTI-KEUSS], C. Tenenti, Betsie Heuss, Truus Heuss
  Nijmegen: Sophie Heuss, Religieuse
[bron: Het Centrum 1911_07_05_0_03 ] NB. HEUSS = KEUSS !!!!
- De Heer en Mevrouw CAREL TENENTI-KEUSS geven kennis van de ontijdige geboorte van een levenloozen jongen. Dordrecht, 7 April 1916. Eenige en
algemeene kennisgeving.
[BRON: NRC 1916_04_08_2_05 ]
- De Heer en Mevrouw C. TENENTI-KEUSS zeggen hartelijk dank voor de betoonde belangstelling. Dordt, 6 Mei 1916.
[BRON: NRC 1916_05_07_0_08 ]
- TE KOOP Villa, gelegen aan het mooiste gedeelte van den SINGEL, te Dordrecht bevattende Bel-etage: Vier Kamers, waarvan twee en Suite, ruime gesloten Warande en Keuken. Sousaterrain met twee Bijkeukens, Kelders en Bergplaatsen voor Brandstoffen. Eerste Verdieping met Zeven Kamers, Badkamer. 2de Verdieping: ruime Zolder met Dienstbodenkamer en Pakkamers. Voorzien van Gas- en Waterleiding. Huis omringd door grooten modernen Tuin met achteruitgang; totale oppervlakte 4305 m2 breede aan den Singel 70 M. Inlichtingen verstrekt CAREL TENENTI, Architect, STEEGOVERSLOOT 75 aldaar.
[BRON: NRC 1916_11_02_2_08 / 1916_10_31_2_08 ]
- TE KOOP Het gezamentlijk COMPLEX WINKELHUIZEN der Fa. KEUSS' MODEMAGAZIJNEN te Dordrecht, Voorstraat 196-198-200, bevattende: afz. Heeren, Manufacturen, Wit en Beddenwinkel, Mantelafdeeling met Magazijnen en Ateliers.
Gevelbreedte 21.80 M.Grooten tuin over de volle breedte. Pakhuis met afzond. bovenhuis en uitgang aan de STEENSTRAAT 18. Totale oppervlakte 1540 M2. Aanvaarding 1 Jan. 1920. bevragen aldaar of bij den architect CAREL TENENTI, Nassauplein 3, Den Haag.
[BRON: NRC 1919_09_23_1_08 ]
- TE KOOP: een MAHONIE TRAP op keepboomen met bordes, leuningen met gebeeldhouwden eindvorm, balusters, trappaal en omgaande lambriseeringen; alles in blank mahoniehout en keurig onderhouden. Totale hoogte 4.56 m, breedte trap 2 m, breedte trappenhuis 4,50 m. Te bezichtigen GROENMARKT 11, DORDRECHT. Inlichtingen Architect CAREL TENENTI, Nassauplein 3, Den Haag.
[bron: NRC 1921-05-07-2-14 ]
- BELGISCHE ONDERSCHEIDINGEN:
In aansluiting aan de in het Avondblad van gisteren gepubliceerde lijst wordt ons nog uit BRUSSEL gemeld, dat de Belgische regeering de medaille van Koning Albert met lint verleend heeft aan:
W.J. v.d. ERVE, te Papendrecht; J. van den Eynde, te Wateringen; C.A. FOCK, in Den Haag...etc. J.H. Kohler, te Papendrecht...etc.
C.J. Tenenti, te Dordrecht...etc. <===  [bron: NRC 1923-02-24-1-01 ]
- TE KOOP Het DUBBEL HEERENHUIS Nassauplein 25, Den Haag, in gebruik geweest en uitstekend geschikt voor kantoren, bev. 18 krs., afz. conciergewoning, fietsenbergplaats en tuin. Direct te aanvaarden. Inlichtingen Archt. CAREL TENENTI, Nassauplein 3.
[NRC 1924-09-21-1-12 / 1924-05-13-2-12 ]
- TE KOOP Laan Copes van Cattenburch, GARAGE annex PAKHUIS en 2 Bovenwoningen met vrije open plaats. Dit complex is tevens zeer geschikt voor verhuurgarage. Inlichtingen geeft Arch. Carel TENENTI, Nassauplein 3. [BRON: Het Vaderland 1926-02-20-2-12 ]
- Eenige en algemeene kennisgeving. Hedne overleed, onverwachts, tot mijn diepe droefheid, mijn innig geliefde
Echtgenoot, de Heer CAREL TENENTI, in den ouderdom van 61 jaar.
               MARIE TENENTI-KEUSS
               's-Gravenhage, 12 December 1927. Nassauplein 3.
Geen bezoek - Geen bloemen
De H.H. Uitvaartdiensten zullen gehouden worden in de Parochiekerk van den H. Jacobus (Parkstraat) Donderdag 15 December a.s. De Stille H.H. Missen zijn te 8 en 8 1/2 uur en te 10 ure de plechtige H. Mis van Requiem, waarna de begrafenis vanuit de kerk zal plaats hebben op de R.K. Begraafplaats, Kerkhoflaan.
[bron: NRC 1927-12-13-2-08 ][Het Vaderland 1927-12-13-2-04 ]
- overlijdensakte 's-Gravenhage 14-12-1927 (nr 3814)
12/12 voormiddag 8 uur Carel Johannes Jacobus TENENTI, 61 jaren, architect, geboren te Dordrecht en wonende alhier, echtgenoot Maria Alida KEUSS, zoon van Carel Arnoldus Tenenti en Maria Broens (beiden overleden)
- HUISHOUDSTER Eenv juffr., 30 j, P.G., b.z.a. als Huish., 5 1/2 j in betrekking v.g.g.v. Br. aan J.H. SCHERMER p/a Mevr. TENENTI, Nassauplein 3. [BRON: Het Vaderland 1934_01_11_2_04 ]
- ONTEIGENING De Officier van Justitie te 's-Gravenhage doet aankondinging dat bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage Tweede Kamer, dd 11 Juli 1941 gewezen in de zaak van den Waarnemend Burgemeester der gemeente 's-Gravenhage eischer 11, TEGEN MARIA ADRIANA KEUSS weduwe van CAREL JOHANNES JACOBUS TENENTI, wonende te 's-Gravenhage, gedaagde, is uitgesproken ten name en ten behoeven van de Gemeente 's-Gravenhage de onteigening in het publiek belang van het perceel gelegen aan het
NASSAUPLEIN 3 te 's-Gravenhage (sectie P nr 3340) vrij van alles lasten en recht........schadeloosstelling f 29.022 ad rente 5 % sedert 11 Juli 1941 ... [BRON: Het Vaderland 1941_08_05_2_04 / zie ook 1941_06_03_0_05 ]
- C.J.J. Tenenti, werkendlid, wonende Nieuwstraat. [ledenlijst Pictura 1906 (SAD 206:244)]


Kinderen:
1. levenloze zoon, overl. Dordrecht 7-4-1916.

overige feiten

- Francesco Alessio Tenenti, schoorsteenveger.
NB.
- Datering 01-06-1825 Soort akte overdracht
  Plaatsnaam Dordrecht Naam object onbekend Straatnaam steenstraat
  Verkoper francesco alessio tenenti, schoorsteenveger
  Koper johannes baptista simon ruschconie, schoorsteenveger
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang
  Inventarisnummer 7 Folionummer 112 Aktenummer 4
  Bijzonderheden wijk c 1310, de helft van

- Pieter Tenenti, geb. 9-7-1783, schoorsteenveger te Dordrecht (1811).
NB.
- Datering 1783-07-09 Plaatsnaam Dordrecht
  Voornaam Pieter Achternaam Tenenti
  Archiefnummer 4 Stadsarchief; de tijd van de Bataafse Republiek
  Inventarisnummer 169
  Geboortedatum 1783-07-09
  Beroep schoorsteenveger Kanton 1 Sectie 2

- J.A. Tenenti.
NB.
- 2556 Rešu, afgegeven door de 'Commissie tot onderzoek naar den richtigen opbrengst der ingezetenen in de heffing op de inkomsten en de voorbetaling op de bezittingen' aan J.A. Tenenti wegens de tijdelijke inname van kwitanties ter beoordeling van de hoogte der belasting, 1799 oktober 10 (ged. drukwerk).
[SAD Toegangsnummer: 150 Archieftitel: Collectie van handschriften]

MAGGETTI

- I. Wilhelmine Ambrosi Peduoja ook geschreven Pedroja, tr. Petro Maggetti.
Kinderen:
1. Benedictus Maggetti, geb. (Zwitserland) Brione ca. 1850 (26 in 1876), volgt II.

II. Benedictus Maggetti, geb. (Zwitserland) Brione ca. 1850 (26 in 1876), tr. Rotterdam 19-4-1876 (akte nr. 273) Maria Reinders, geb. Zutphen ca 1847 (29 in 1876), dochter van Johannes Henricus Reinders en Maria Elisabeth Koenigs.
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 M
Persoon in bevolkingsregister : Benedetto Maggetti
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 384-431
Deel Db 1870 Bladzijde 25 Geboortejaar 1850

- [ADVERTENTIE] Waarschuwing. Fa. B. Maggetti & Co, Zwitsersche Schoorsteenvegers en Metselaars is en blijft gevestigd MOLENSTEEG No 33 Telephoon 4880. Opgericht 1835.
[BRON: NRC 1916_05_03_2_14]
- BEKENDMAKING Firma H. & E. INSELMINI, Aannemers en Bouwkundigen, Schoorsteenvegers en Metselaars, Molensteeg 32b, Alhier, geven bij deze kennis, dat zij de SCHOORSTEENVEGERS- EN METSELAARSZAAK gedreven onder den naam Firma Maggetti hebben overgenomen en aan hunne zaak hebben verbonden. Telefoonnummer blijft 04880. Adres Molensteeg 33. Met beleefde aanbeveling, Hoogachtend, Firma H & E. INSELMINI. +
Refereerende aan bovenstaande mededeeling, heeft de FIRMA MAGGETTI, Molensteeg 33, Alhier, de eer U te berichten, dat zij haar SCHOORSTEENVEGERS- EN METSELAARSZAAK heeft overgedaan aan de Firma H & E. INSELMINI, Molensteeg 32b, Alhier. Telefoon: 3915 en 43827, welke Firma zij met het volste vertrouwen kan aanbevelen. Hoogachtend, FIRMA MAGGETTI.
Tevens van beiden het Compliment van den Dag.
[BRON: NRC 1927-12-31-2-11 ]
- ADRESBOEK ROTTERDAM
  1875 - xxxxx
  1878 - B. (Bigaudini) Magetti, schoorsteenveger, Molenst. 33;
  1882 - B. (Bigaudini) Magetti, schoorsteenv., Molensteeg 33;
  1886 - B. (Bigaudini) Magetti, schoorsteenveger, Molensteeg 33;
  1886 - B. Maggetti, schoorsteenveger, Molensteeg 33;
  1891 - B. Maggetti, schoorsteenveger, burgem. Hoffmannplein 7;          & Co, B., schoorsteenvegers, Molensteeg 33;
  1895 - B. Maggetti & Co, schoorsteenvegers, Molensteeg 33 en Lange Dijkstraat 16;
  1901 - B. Maggetti & Co, schoorst.vegers, Molensteeg 33;
  1910 - fa. B. Maggetti & Co, schoorst.veg. & mets., Molensteeg 33a;
  1910 - Maggetti & Co, schoorsteenv., , , Burf. Hoffm.pl. 22b;
  1913 - Maggetti & Co, schoorst.veg., B. Hoffm.pl. 22b;
  1913 - B. Maggetti & Co, schoorsteenv., Molensteeg 33a;
  1914 - Fa. B. Maggetti & Co, schoorsteenv., rookverdrijvers & metselaar, Molensteeg 33a;
  1914 - B. Maggetti & Co, schoorsteenvegers & metselaars, Gedempte Binnenrotte 80a;
  1916 - B. Maggetti & Co, schoorsteenvegers & metselaars, Molensteeg 31b-33;
  1917 - firma B. Maggetti & Co, schoorsteenv. % metselaars, Molensteeg 33a [FIRMANT P.A. Varozza];
  1917 - Fa. B. Maggetti & Co, schoorsteenvegers & metselaars, Burgemeester Hoffmanpl. 24b;
  1921 - Fa. B. Maggetti & Co, schoorsteenv. & metselaars, Molensteeg 33a [FIRMANT P.A. Varozza];
  1921 - fa voorheen B. Maggetti & Co, schoorsteenveger en metselaar, Gouverneurstr 40a-b-;
  1926 - Fa. B. Maggetti & Co, schoorsteenvegers en metselaars, Molensteeg 33a [FIRMANT P.A. Varozza];
  1928 - Fa. B. Maggetti & Co, schoorsteenvegers en metselaars, Molensteeg 33a [FIRMANT P.A. Varozza];
  1929 - xxxxx
  1930 - xxxxx
  1939 - xxxxx

Kinderen:
1. Petrus Johannes Albertus Maggetti, geb. Rotterdam 15-2-1877, zoon van Benedictus Maggetti en Maria Reinders.

- Antonio Maggetti, geb. 1852.
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 M
Persoon in bevolkingsregister Antonio Maggetti
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 384-431
Deel T Bladzijde 44
Geboortejaar 1852
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 M
Persoon in bevolkingsregister Antonio Maggetti
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 384-431
Deel Db 1862-1867 Bladzijde 49 Geboortejaar 1852
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 M
Persoon in bevolkingsregister Antonio Maggetti
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 384-431
Deel Db 1870 Bladzijde 25 Geboortejaar 1852


- Carlo A. Maggetti.
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 M
Persoon in bevolkingsregister Carlo A. Maggetti
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 435-516
Bladzijde 91 Deel T