De 24 delen van:

Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, enz.
Ten deel overgenomen uit de beroemdste buitenlandsche werken:
en vermeerderd met de theorie en praktijk der beste inlandsche konstenaaren en handwerkslieden


(gepubliceerd tussen 1789-1820 te Dordrecht, door A . Blussť en zoon)

eerste stuk (deel 01)  De indigobereider en blaauwverwer. 1788
tweede stuk (deel 02) De sterkwaterstooker, zoutzuur- en vitrioololiebereider (samengesteld door: P.J. Kasteleijn) 1788
derde stuk (deel 03) de porcelein fabriek (Nicolas Christiern de Thy de Milly, P J Kasteleijn) 1789
vierde stuk (deel 04) De leerlooyer, leertouwer, wit- en zeemlooyer. 1789
vijfde stuk (deel 05) De kaarsenmaaker 1789
zesde stuk (deel 06) De houtskoolbrander (J.F. Martinet) 1790
zevende stuk (deel 07) De zeepsieder. 1791
achtste stuk (deel 08) De zijdewever. (P J Kasteleijn) 1791
negende stuk (deel 09) De papiermaaker 1792
tiende stuk (deel 10) De waschbleeker en waschkaarsenmaaker. 1792
elfde stuk (deel 11) De Suikerraffinadeur; of: Volledige beschrijving van het suiker, desselfs aankweking, bereiding en verzending, met de opgaave der verschillende bewerking, molens, fabrieken enz. in en buiten Europaa 1793
twaalfde stuk (deel 12) De plateelbakker of Deltsch aardewerkmaaker (Gerrit Paape) 1794
dertiende stuk (deel 13) De graveur. 1796
viertiende stuk (deel 14) De honingbijŽnteelt 1797
vijftiende stuk (deel 15) Volledige beschrijving van de zijdenteelt en kweeking van den moerbeziŽnboom, de zijwurmen en derzelver voedsel (opgedragen aan: A.B. van den Brandeler) 1798
zestiende stuk (deel 16) De Bierbrouwer : of, Volledige beschrijving van het brouwen der bieren, midsgaders van het mouten der graanen tot het brouwen van bier gebruikt wordende (J. Buijs) 1799
zeventiende stuk (deel 17) De meekrapteler en bereider, of volledige beschrijving van het planten, telen, reeden en bereiden der meekrap (J. de Kanter Phil.Zn.) 1802
achttiende stuk (deel 18) De Azijnmaaker (T. Olivier Schilperoort) 1803
negentiende stuk (deel 19) De Orgelmaaker dl 1 (Mr. Jan van Heurn) sept 1804
twintigste stuk (deel 20) De Orgelmaaker dl 2 (Mr. Jan van Heurn) 1804
eenentwintigste stuk (deel 21) De Orgelmaaker dl 3 (Mr. Jan van Heurn) 1805
tweeentwintigste stuk (deel 22) De boekbinder : of, Volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft (H. de Haas) 1806
drieentwintigste stuk (deel 23) De bouwkunstenaar : of volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft [J. van Dalen; graveuren van Casper Philips] 1806
vierentwintigste stuk (deel 24) De Wollen-zijden-katoen en Linnenverwer of proefondervindelijk Onderrigt van de zekerste, voordeeligste en beknoptste manier, om alle soorten van Hoofd en Zamengestelde Kleuren te bereiden en aan te wenden; als mede om de genoemde en andere stoffen te zuiveren, Wasschen, Bleeken en Drukken (C. Boot) december 1820

- De Wollen-zijden-katoen en Linnenverwer of proefondervindelijk Onderrigt van de zekerste, voordeeligste en beknoptste manier, om alle soorten van Hoofd en Zamengestelde Kleuren te bereiden en aan te wenden; als mede om de genoemde en andere stoffen te zuiveren, Wasschen, Bleeken en Drukken. Met raadpleging van de kundigste Uit- en Inlandsche Beoefenaars, en naar eigen ervaring, opgesteld door C. BOOT, te Hilversum, en Nieuw Werk met de noodige Afbeeldingen. in zes uitslaande Platen verrijkt, is thans in het licht verschenen, en a 4:16:- te bekomen bij BLUSSE en VAN BRAAM te Dordrecht, en hunne Correspondenten. Voor de Bezitters der Volledige Beschrijving van alle Kunsten, Ambachten, Handwerken,  Fabrieken, Trafieken enz maakt dit Werk het XXIVe Stuk uit. Van welk voortreffelijk Geheel nog eenige Completen, op Best of Odinair Papier bij de gezegde Uitgevers te verkrijgen zijn; gelijk ook, ten dienste der bijzondere Bedrijvers, nog zeer weinigen van de volgende afzonderlijke Onderwerpen, te weten: 
De Papiermaker - Graveur - Bouw-Kunstenaar - Boekbinder - orgelmaker - Zijdeverwer - Plateelbakker en Delfts Aardewerkmaker - Houtskoolbrander - Leer- en Zeemlooijer - Kaarsenmaker - Waschbleeker en Waschkaarsmaker - Honigbije teelt - Meekrap teelt - Bierbrouwer en Mouter - Sterkwater- en Vitriool oliebereider - Suikerraffinadeur - Azijnmaker - Blaauwverwer en Indigobereider - Porceleinmaker - Zijdeteelt en van den Moerbezieboom - en de Zeepzieder; allen met Platen;
[bron: Dordrechtsche courant, 21-12-1820]

NB
[http://www.antiqbook.nl/boox/erwin/004101.shtml]
Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, enz. Ten deele overgenomen uit de beroemdste buitenlandsche werken en vermeerderd met de theorie en praktijk der beste inlandsche konstenaaren en handwerkslieden.

Band 1, Eerste stuk: De Indigobereider en Blaauwverwer. Dordrecht, 1788, XVI + 148 pagina's, 8 uitklapplaten. Geschreven door Quatremere Dijonval.Uit het Frans vertaald, omgewerkt en aangevuld door P.J. Kasteleijn (apotheker en chimist te Amsterdam). Inhoud: Beschrijving van de Indigofabrieken; verhandeling over het blaauwverwen; het bereiden der Blaauwkuipen; het omslaan derzelven, en de middelen om zulks te verhoeden en te herstellen.Verklaaring der plaaten.

Tweede stuk: De Sterkwaterstooker, Zoutzuur- en Vitrioololiebereider. Dordrecht, 1788, VIII + 170 + 4 pagina's, 10 uitklapplaten. Geschreven door Demachij. Uit het Frans vertaald, omgewerkt en aangevuld door P.J. Kasteleijn. Inhoud: Werkplaatzen, Fornuizen en Gereedschappen der Sterkwaterstokers, zelfstandigheden bij de bereiding van Sterkwaters en overige Zuuren; bestuuring van Galey, drie gewoone bereidingswijzen van Sterkwater; verscheidene zoorten van Sterkwater, zuivering, beproeving en gebruik; toestellen buiten Parijs om Sterkwater te stooken, het scheiden van Goud- en Zilver; Verbeteringen, Oeconomische inrichtingen van Sterkwaterstooken; bereiding van Zoutzuur; bereiding van Vitrioololie uit Zwavel; terugblijfzels verhandelde bewerkingen. Verklaaring der plaaten.

Derde stuk: De Porceleinfabriek.. Dordrecht, 1789, X + 238 pagina's, 10 uitklapplaten. Geschreven door Demillij. Uit het Frans vertaald, omgewerkt en aangevuld door P.J. Kasteleijn. Inhoud:De Porceleinfabriek of volledige beschrijving der kunst om porcelein te maaken; een onderzoek der porceleinaarden; derzelver zaamenstelling tot porcelein; de bakking;verglazing; bereiding der koleuren; het beschilderen; vergulden; de noodige werktuigen en ovens; mitsgaders de bereiding van het Reamursche porcelein. Verklaaring der plaaten. Band 2

Vierde stuk: De Leerlooijer, Leertouwer, wit- en zeemlooijer of verhandeling over de bereidingen der dierlijke huiden tot allerhande zoorten van Leeren. Dordrecht, 1789, 8 + 95 + 1 pagina's, 7 uitklapplaten. Samengesteld door en aangevuld door P.J. Kasteleijn (apotheker en chimist te Amsterdam). Inhoud: bewerkingen van den Leerlooijer; opmerkingen der huiden, kosten der looijing, keuren van leer, aanwending van afval; bewerkingen van den Leertouwer; bewerkingen van den Witlooijer en den Zeemlooijer; bereiding van kostbare en vreemde leerzoorten; beschrijving van Werkplaatsen en Gereedschappen van den Leerlooijer, Leertouwer, Witlooijer en Zeemlooijer. Verklaaring der plaaten.

Vijfde stuk: De Kaarsenmaaker. Dordrecht, 1789, 6 + 37 + 1 pagina's, 3 uitklapplaten. Uit het Nederduitsche vertaald. Inhoud: smelten van smeer; inrichting; bereiding van getrokken kaarsen; de bereiding van gegooten kaarsen. Verklaaring der plaaten.

Zesde stuk:. De Houtskool Brander Dordrecht, 1790, 4 + 24 pagina's, 1 uitklapplaat met 4 figuren. Geschreven door J.F. Martinet. Inhoud: Beschrijving van het Houtskool branden.Verklaaring der plaaten..

Zevende stuk: De Zeepsieder. Dordrecht, 1791, 6 + 46 + 2 pagina's, 4 uitklapplaten. Geschreven door Du Hamel, Halle en Weber, vertaald, omgewerkt en aangevuld door P.J. Kasteleijn. Inhoud: wat is Zeep; grondstoffen; gereedschappen; bereiding van Zeep; soorten Zeep. Verklaaring der plaaten.

Agtste stuk: De Zijdeverwer. Dordrecht, 1791, 8 + 231 + 1 pagina's, 8 uitklapplaten. Geschreven door Macquer.Uit het Frans vertaald, omgewerkt en aangevuld door P.J. Kasteleijn. Inhoud: Kooken der Zijde;Verwen, Blaauw, Geel, Aurora, Oranje, Mordore, Goudgele, Isabelle, Carmosijn, Ponceau, Incarnaat, Kerssen, Groen, Olijf, Violet, Purper, Castanje, Kaneel, Wijndroessem, Witbruin, Moorenbruin, Ijzerbruin, Zwart; proeven wegens het verwen der Zijde door Salpeterzuur; proeven over het verwen van Scharlaken. Verklaaring der plaaten. Band 3

Negende stuk: De Papiermaker.Dordrecht, 1792, XVI + 288 pagina's, 14 uitklapplaten. Geschreven door De la Lande.Uit het Frans vertaald, omgewerkt en aangevuld door P.J. Kasteleijn. Inhoud; Geschiedenis van het Papier, oorsprong Boomwollen en Linnen papier, Vodden, gebruik van Kalk, werking der rotting; Papiermolen; Papierfabriek; Cylinders; perzen, ophangen, lijming, opneemer van het Papier; Ophangzaal; Gladkamer; gebrekkig Papier; Hollandsch Papier, soorten Papier. Verklaaring der plaaten. Band 4

Tiende stuk; De Waschbleeker, en waschkaarsenmaaker. Dordrecht, 1792, VIII + 175 pagina's, 6 uitklapplaten. Geschreven door Du Hamel Du Monceau. Uit het Frans vertaald, omgewerkt en aangevuld door P.J. Kasteleijn. Inhoud; nemen van Honig uit de korven, zuivering van Wasch; bleeking van Wasch; gereedschappen; inkoopen van Wasch; smelting van Wasch; verscheidene aanwendingen der Wasch; bereiding van Kaarsen; soorten Kaarsen en fakkels. Verklaaring der plaaten.

Elfde stuk; De Suikerraffinadeur of volledige beschrijving van het Suiker. Dordrecht, 1793, VIII + 215 + 1 pagina's, 10 uitklapplaten. Geschreven door J.H. Reisig. Inhoud; Suikerriet, aankweking van Suikerriet, Suikerraffinage, bereiding en verzending, met de opgaave der verschillende bewerking, molens, fabrieken enz. in en buiten Europa; Gereedschappen, verklaaring der Plaaten.

Twaalfde stuk; De Plateelbakker of Delftsch Aardewerkmaaker. Dordrecht, 1794, 6 + 72 pagina's, 5 uitklapplaten. Geschreven door Gerrit Paape. Inhoud; het Aardewasschen; de Aardetrapper; de Draaier; De Vormer; de Vloerwerker; de Schilder; van den Oven; van het Zetten; van het Stooken, van het Tinasch Branden, ingredienten. Verklaaring der plaaten. Band 5

Dertiende stuk; De Graveur. Dordrecht, 1796, XII +359 + 9 pagina's, 10 uitklapplaten. Samengesteld door Arend Fokke, Simonsz.. Inhoud; DE GRAVEUR, BEHELZENDE EENE BEKNOPTE HANDLEIDING TOT DE DAKTYLIOGLYPHIA, OF GRAVEERKUNST IN EDELE GESTEENTEN. HET STEMPELSNIJDEN. HET GRAVEEREN IN HOUT EN KOPER. HET ETSEN. HET GRAVEEREN IN ZWARTE KUNST, OF IN MEZZO TINTO. HET HAMERWERK. HET GRAVEEREN IN DE MANIER VAN CRAIJON EN OM MET COULEUREN TE DRUKKEN, EN EINDELIJK HET POINTEEREN EN GRAVEEREN IN AQUA TINTA. BENEVENS DE BESCHRIJVING EN AFBEELDING DER WERKTUIGEN TOT DEZE KUNSTEN GEBEZIGD WORDENDE Band 6

Veertiende stuk; De HONINGBIJENTEELT. Dordrecht, 1797, 6 + 139 + 5 pagina's, 2 uitklapplaten. Inhoud; DE HONINGBIJENTEELT, behelzende een volledig onderricht van de natuur en huishouding der honingbijŽn, derzelver voordeelige behandeling en onderhoud, benevens der onderscheiden soorten van korven, enz. enz. Verklaaring der plaaten.

Vijftiende stuk; De Zijdenteelt en Kweeking van den MoerbeziŽnboom. Dordrecht, 1798, VI + 139 + 3 pagina's, 2 uitklapplaten. Inhoud; De Zijdenteelt en Kweeking van den MoerbeziŽnboom of volledige beschrijving van de Zijwurmen en derzelver Voedzel van derzelver behandeling, oppassing, spinarbeid, en al den toestel, die tot hetzelve behoord. Verklaaring der plaaten. Toegevoegd I :Vereenvoudigde inrigting van den Zijdehaspel door G.J. Verdam 10 pagina's (112-121) + 1 uitklapplaat. Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, I deel, No.1 (circa 1833) II; Beschrijving van een verbeterden Zijde-haspel, en van eenen toestel, dienende als Kweekerij en Spinnerij voor Zijde-wormen door G.J. Verdam. 30 pagina's (485-514) + 2 uitklapplaten. Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid. I deel, No. 4 (circa 1833) III; Over enige bedenkingen, gemaakt op de zamenstelling en rigting van den Zijde-haspel, beschreven in No, 4 van het I Deel van dit Tijdschrift (Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, circa 1834). G.J. Verdam. 8 pagina's (327-335). Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid.

Zestiende stuk; De Bierbrouwer en Mouter. Dordrecht, 1799, VIII + 75 + 9 pagina's, 4 uitklapplaten. Geschreven door Jakobus Buijs, Brouwer in de Klundert. Inhoud; De Bierbrouwer of volledige beschrijving van het brouwen der Bieren; midsgaders van het mouten der graanen, tot het brouwen van Bier gebruikt wordende. Verklaaring der plaaten

Zeventiende stuk; De Meekrapteler en bereider, De Teling en Bereiding der Meekrap. Dordrecht, 1802, VIII + 45 + 1 pagina's, 5 uitklapplaten, geteekend en in 't koper gebragt door J.C. Bendorp. Geschreven door J. de Kanter, Phil. Z., (voorheen Notaris te Zierikzee, thans lector Physices, in 't museum te Middelburg). Inhoud; De Meekrapteler en bereider; of volledige beschrijving van het planten, telen, reeden, en bereiden der Meekrap. Verklaaring der plaaten

Agttiende stuk; De Azijnmaaker. Dordrecht, 1803, 6 + 38 + 2 pagina's, 3 uitklapplaten. Geschreven door T. Olivier Schilperoort. Inhoud; De Azijnmaaker of volledige beschrijving van de Nuttigheid en de nAart des Azijns, met de Konst om derzelver verschillende soorten te bereiden. Verklaaring der plaaten. Band 7

Negentiende stuk; De Orgelmaaker. Dordrecht, 1804, XXXII + 522 + 4 pagina's, 10 uitklapplaten. Geschreven door Mr. Jan van Heurn. Inhoud; De Orgelmaaker, behelzende een uitvoerige beschrijving van alle de uit- en inwendige deelen des Orgels, en handleiding tot het maaken, zaamenbrengen en herstellen derzelven benenvens de beschrijving en afbeelding der werktuigen, welke tot deze kunst gebezigd worden. Verklaaring der plaaten Band 8

Twintigste stuk; De Orgelmaaker, Tweede Deel. Dordrecht, 1804, XVI + 230 + 2 pagina's, 9 uitklapplaten (genummerd XI-XIX). Samengesteld door Mr. Jan van Heurn, grotendeels overgenomen uit het Fransch D. Belos de Celles; l'Art du facteur d'Orgues. Inhoud; De Orgelmaaker, behelzende een uitvoerige beschrijving van alle de uit- en inwendige deelen des Orgels, en handleiding tot het maaken, zaamenbrengen en herstellen derzelven benenvens de beschrijving en afbeelding der werktuigen, welke tot deze kunst gebezigd worden. Verklaaring der plaaten. Band 9

Een-en-Twintigste stuk; De Orgelmaaker, Derde Deel.Dordrecht, 1805, XX + 475 + 1 pagina's, 11 uitklapplaten (genummerd XX-XXX). Samengesteld door Mr. Jan van Heurn, grotendeels overgenomen uit het Fransch D. Belos de Celles; l'Art du facteur d'Orgues. Inhoud; De Orgelmaaker, behelzende een uitvoerige beschrijving van alle de uit- en inwendige deelen des Orgels, en handleiding tot het maaken, zaamenbrengen en herstellen derzelven benenvens de beschrijving en afbeelding der werktuigen, welke tot deze kunst gebezigd worden. Verklaaring der plaaten Band 10

Twee-en-Twintigste stuk; De Boekbinder.Dordrecht, 1806, XVI + 166 + 2 pagina's, 9 uitklapplaten. Samengesteld door Hendrik de Haas. Inhoud; De Boekbinder of volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft. Eerste schutpagina vernieuwd en de rug iets hersteld / new first endpaper, spine small reparation. Verklaaring der plaaten

Drie-en-Twintigste stuk; De Bouwkunstenaar.Dordrecht, 1806, XVI + 295 + 1 pagina's, 8 uitklapplaten (genummerd II-IX). Inhoud; De Bouwkunstenaar of volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft.; vereischten van een Burgerlijk Bouwkunstenaar of Architect; beschrijving en Bakking van steenen, pannen en Tegeltjes;Kalk; gehouwen steenen; Verhandeling over IJzer, Loot en soorten Hout. Verklaaring der plaaten.

SAMENVATTING: 23 stukken opgebonden in 10 half leren banden, uitgaven 1788-1806.
De binding is circa 1840-1850. 159 uitklapplaten (gravures) en meer dan 4200 pagina's. Staat goed, gebruiksspoortjes.
Complete set zeer zeldzaam (boeknummer 4100 + 4101 23 stukken in 10 banden).
Offered for EUR 15500.00

(c) Dordrecht EvD mei 2009.