deel I

schilderijen e.d. in Dordtse boedels

--> http://piprod.getty.edu/starweb/pi/servlet.starweb?path=pi/pi.web dec 2008

(bron: http://piweb.getty.edu [search archival documents])
* * *
5.712 Ned. documenten tussen 1617-1815, o.a.
uit Amsterdam, Dordrecht, Haarlem, Utrecht

( http://piweb.getty.edu/doc_contents_help.html )

N-46 t/m N-89 (Utrecht)
N-1 t/m N-45 + N-90 t/m N-144 + N-192-N199 + N-230 t/m N-503 + 
N-900 + N-1456 t/m N-1557 (Amsterdam)
N-1458 t/m N-1639 (Dordrecht) 
N-2600 t/m N-3899 + N-4000 t/m/ N-4499 + N-5096 t/m N-5645 + N-5700 t/m/ N-5759 (Haarlem)

* * * * * *
- Item 0006 from Archival Document N-1458 (Heusde):
1. Het contrefaitsel [sic] van haar man zar
2. Het contrefaitsel van haar selfs
3. Het contrefaitsel van haar dogter Cornelia
4. Het contrefaitsel van haar Nicht Diliana
5. Een van pieter Quast sijnde een geselschap van juffren: ende Hren
6. Een van Dirck Hals sijnde van juffen: en Messrs
7. Een Lantschapie van Esaias van der Velde
8. Een van Palamedes een hairkemmert juffertie in haer kabinet
9. Een plat verschiet van Hercules Zegers
10. Vijff tekeningen sijnde de vijff sinnen van Pieter Quast
11. Een tekeningh van Quast sijnde, Een geselschap van papen ende bagijnen
[Inventaris gedaan maken op het aengeven van Juffr. Sara de Heusde weduwe van Zar Mr. Sasbout Sousburgh ende op't versoeck van Sr Jacob Sousburgh haren soon, van alles sodanige goedrert als de voorn Juffr de Heusde ten huyse van den voormelten haeren soon gebracht heest ende aldaer tegenwoordigh berustende sijn, deselve inventarisatie gedaen sijnde ten overstaen van Juffr Wilhemijna Souburg, weduw van Zar Corn. van Groenvelt, hare dogter, door mij notario naergenoemt, ter presentie ende ten dage int eynde van desen geexpressert. [7e december 1671]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 302)]
* * * * * *
- Item 0003 from Archival Document N-1459 (Costerman):
30 September 1670
1. f.f 184v Drie schilderijen sijnde geslacht=tucken
2. f.f 184v Een lantschap van Aelbert Kuyck
3. f.f 184v Twee lantschappen van Richart Farinton, [spelt `Farienton' but the 'e' appears to have been crossed out]
4. f.f 185r Vijff kleijne schilderijkens
[Inventaris van de nalatenschap van Elisabeth Costerman, weduwe van Jacob Florijn.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 123)]
* * * * * *
- Item 0023 from Archival Document N-1460 (Honaert):
7 November 1673
8. Een keucken met een dienstmaecht die visch schoonmaeckt door schalcken; cleyne achtercamer
23. Een boere geselschap van J. Molenaer; In de groote achtercamer
[Inventaris van de goederen van Margrieta van Honaert, echtgenote van Jacob van Neurenberch.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 197)]
* * * * * *
- Item 0003 from Archival Document N-1461 (Honaert):
21 October 1681
1. Twee cleyne Schilderijkens op 0:17:0
2. Een schilderije van Juda ende Tomer
3. Een Blompoth van B. Asteyn
4. Het Cleynste geselschap van Joks
6. Twee lantschapkens inde ganck
7.
8. Een lantschapken door van Geel in't achtercamerken
[Verdeling van goederen van Margrieta van Honaert over de drie nagelaten wezen]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 198)]
* * * * * *
- Item 0002 from Archival Document N-1462 (Hoeffijsers):
18 July 1674
2. Een stuck schilderije vande verloore Soon van Lange Pier
[Inventaris van goederen van Anna Hoeffijsers, weduwe van Willem Beeck. Op verzoek van Isaack Corten, wonende te Amsterdam, notaris en vader van Catharijna en Sara Corten, erfgenamen.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 197)]
* * * * * *
Description of Archival Document N-1463:
9 September 1676
1. Een schilderije sijnde een lantschap
14. BEERSTRATEN (Dutch) - Een winterken, Int' Voor salet
[Inventaris van goederen van doctor Johan de Jongh, lid van de gemeenteraad van Dordrecht. Op verzoek van Robert Hartley, echtgenoot van Cuyniera de Jongh, en Hugo Baey, voogd over de minderjarige kinderen]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 197)]
* * * * * *
- Item 0005 from Archival Document N-1464 (Sonnemans):
30 March 1670
5. [ANONYMOUS], Een out conterfeytsel van Mattheus van Nederhoven, Eerstelijck int Voorsalet
[Inventaris van de goederen van Magdalena Sonnemans. spinster]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 336)]
* * * * * *
- Item 0074 from Archival Document N-1465 (Rommerswael):
2 April 1674
3. Een vanitas van Beyeren
4.
74. Een stuck van Lange Pier sijnde het contrefeytsel van de Borgemer. Joost Buyck
87. Den Brant van Troyen van Bramer
[Inventaris van de goederen van Maria van Rommerswael, weduwe van Godschalck van der Hulst. Op verzoek van haar kinderen Pieter van der Hulst en Maria van der Hulst, weduwe van doctor Hendrick Outhovius.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 338)]
* * * * * *
- Item 0003 from Archival Document N-1466 (Bedts):
23 March 1678
1. Een schilderije daerin sijn hoocheyt
2. Een dito vande drie coningen
3. Een fruytagie van Assteyn
4.
[Inventaris van goederen van Lijntgen de Bedts, weduwe van Guilliam Nihot.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 342)]
* * * * * *
- Item 0024 from Archival Document N-1467 (Rouw):
1 June 1671
15. schilderij BOSSCHAERT, Een blompoth, Opt' Kelder Kamerken
24. schilderij CHAPPELE, Twee lantschappen, Int' Voorhuys
[Inventaris van goederen van Margrieta de Rouw, weduwe van Kapitein Johan Palm.]
Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 197)
* * * * * *
-  Item 0012 from Archival Document N-1468 (Geenen Verkayck):
15 January 1670
12. f.f 114r Twee lantschappen gedaen door Bisbinck
13. f.f 114r Een van Cabeljau door Coninck
[Inventaris van goederen van Frederick Geenen Verkayck, koopman. Op verzoek van zijn weduwe Jannetta Jans de Cock.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 150)]
* * * * * *
- Item 0041 from Archival Document N-1469 (Helwigh van Alsem):
25 April 1672
31. schilderij BRUEGHEL, Een cleyn dirp, Inde boven ter zijden voorsaell
41. schilderij BOSSCHAERT, Een groote bloempot, Opde voorsaall daer het Cantoor staat
[Inventaris van goederen van Matthijs Helwigh van Alsem, koopman. Op verzoek van zijn weduwe, Beata de Haen.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 154)]
* * * * * *
- Item 0023 from Archival Document N-1470 (Emhart):
24 October 1672
1. f.f 262r Een lantschap schilderije
2. f.f 262r Noch een doncker lantschap; Int voorhuys
23. f.f 264v Twee lantschappen van Droochslooten; Opde beste boven Camer
[Inventaris van goederen van Dionisius Emhart.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 155)]
* * * * * *
- Item 0008 from Archival Document N-1471 (Camp):
1 August 1672
1a. f.f 109r Thien Cleyne schilderijkens met een oude Caert; Het voorhuys bevonden
1b. f.f 109r Thien Cleyne schilderijkens met een oude Caert
2. f.f 109v Een schilderije nessens de schoorsteen
3. f.f 109v Een voorde schoorsteen
4. 
5. f.f 109v Een van Christy geboorte
8. f.f 109v Een fruytagie van Cuyp
[Inventaris van d'achtergelaten goederen van Jacob van de Camp in sijn leven Coopman binnen deser stadt Dordrecht sulcx den selven int laest van sijn leven gemeen beseten heeft met Cornelia Prins sijn achter gelatene weduwe, beschreven ten versoecke van Arent van Neten [...] notaris binnen der selver stede als bij mij Ed. Heeren vanden Gerechten gestelt tot Curateur over den gemelten boedel ten overstaen van d'heeren me Jacob van Meeuwen, Pompeus [...] de Roovere heere van Hardincxvelt ende Pompeus Berck schepenen binnen deser voors. stadt als tegenwoordig Commissaris vande desolate Boedels opden 1 Augustj XVJe tweenseventigh.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 155)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1472 (Wens):
26 October 1673
1. f.221 Een schilderije Blompot van Astijn geprijseert op 5-0-0
13. f.221 Een van perseken door Astijn 3-0-0
14. f.221 Een viercanten blompot van Astijn 4-0-0
[Inventaris van goederen van Cornelis Wens, koopman. Op verzoek van zijn weduwe Cornelia van der Mast. Getaxeerd door Aert Teggers.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 157)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1473 (Bergen):
9 May 1674
1. f.329 Een schilderije van Droochslooten 36-0-0; Opde Boven Voorcamer
2. f.329 Een conterfeytsel van des overledens kinderen 6-0-0; Opde Boven Voorcamer
3.  f.329 Een bloempot 4-0-0
[Inventaris van goederen van Bartholomeus van Bergen, linnen koopman. Op verzoek van zijn weduwe, Maria van Gouders.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 158)]
* * * * * *
- Item 0031 from Archival Document N-1474 (Absauw)
24 April 1675
1. f.285v Een geselschap van Caertspeelders 16-0-0
6. f.285v Een van Hoochstraten 8-0-0
31. f.290v Een bloemfles van Asteijn 8-0-0; Inde beste camer
32.
37. f.290v Een fruytschotel van Asteijn 10-0-0
[Inventaris van goederen van Geertruyt Absauw, echtgenote van Pieter van der Werff. Getaxeerd door Marij de uitdragster.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 160)]
* * * * * *
- Item 0073 from Archival Document N-1475 (Francken):
12 September 1678
6b. Twee achtkantige schilderijen sijnde de Conter:feytsels van d'heer mr Jacob Francken ende juffr Elisabeth Francken zaer door Cuyp
9. Een groote schilderije sijnde een vrouw met een kint aende borst door Pieter de Grebber
16. Een groote schilderije van Abraham Blommaert
34. Een schilderije sijnde een Seestrant met d'heer Raetsheer Francken ende sijn familie door Pr Codde
73. Een groote schilderije sijnde een [`Keucken' crossed out] Vismart door den ouden Beuckelaer
[Inventaris van goederen van Elisabeth Francken, echtgenote van Kapitein Thomas Rijckers.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 187)]
* * * * * *
- Item 0039 from Archival Document N-1476 (Slingelant):
12 November 1676
39. f.18 Een fruytagien van Asteijn 3-0-0; Eerst op de beste camer
40.
[Inventaris van goederen van Adriaen Slingelant, postmeester te Dordrecht.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 340)]
* * * * * *
- Item 0007 from Archival Document N-1477 (Nachtegael)
8 February 1672
1. f.f 143v Twee schilderijen gedaen door de Heus 10-0-0
2.
7. f.f 143v Twee stucken van Johan Cop 8-0-0; Boven opde achter camer
9. f.f 143v Drye schilderijen van Leemans 8-0-0; Boven opde achter camer
[Inventaris van goederen van Anna Nachtegael, echtgenote van Dirck Noy, koopman.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 154)]
* * * * * *
- Item 0005 from Archival Document N-1478 (Bidloo):
19 January 1671
1. Maryen-beelt van Hoogstraeten
2
3.
4. Noch een fluysjen van Emonde
5. Een met honden van Beeldemaecker
16. Noch een out lantschap van knibbergen
[Inventaris van goederen van Maeycken Willemsdr. Bidloo, weduwe van Marcelis Adriaensz. Bacx.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 363)]
* * * * * *
- Item 0003 from Archival Document N-1479 (Milt):
17 May 1672
3. schilderij van BEELDEMAKER, Op de voorcamer
[Inventaris van goederen van Cornelia van der Milt, weduwe van Gerrit Walburch]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 364)]
* * * * * *
- Item 0004 from Archival Document N-1480 (Eppenhoff):
16 April 1677
4. f.1v Een kersnach van Cuyp; Opde groote Camer
6. f.1v Twee stucken fruyt door de Heus
[Inventaris van goederen van Maria Eppenhoff, weduwe van Jacques Terwe, koopman]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 368)]
* * * * * *
- Item 0018 from Archival Document N-1481 (Palm):
17 March 1674
18. f.9v Een groot lantschap door Cuyp; Schilderijen inde Zael
19. f.9v Een morgen stont door Cuyp
47. f.10 Twee poutraitiens van b: Cuyp
84. f.11 Een van Hager door Cuyp
[Inventaris van goederen van Pieternella Palm, echtgenote van Jacob van der Radt.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 365)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1482 (Metschert):
29 January 1674
1. Een gesteeghte schilderije met een ebbe lijst en een glas daerover; Opde Voorcamer
2. Een groote schilderij zijnde een lantschap
3. Een dito schilderije zijnde mede een lantschap.
4.
[Inventaris van goederen van Maertien Jacobsdr. Metschert, weduwe van Jan Cornelis Vingeboom.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 365)]
* * * * * *
- Item 0007 from Archival Document N-1483 (Lens):
18 November 1673
1. Twee schilderije van Benjamin Cuyp yder a 25 gl ter somme van 50=0=0
2. Een dito van Albert Cuyp tot 20=0=0; Voorhuys
7. 1 dito verlie van Bisschop tot 18-0-0; Inde sij Camer
8.
9. 1 dito van A. Cuyp tot 15-0-0
15. 1 dito besnijdenis van B: Cuyp 25-0-0
[Inventaris van goederen uit het bezit van Helena Lens, weduwe van Willem Heyblom, koopman. Overgeleverd aan Abraham en Franchois Heyblom, als betaling van een schuld van 3.001 Carolingische guldens.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 323)]
* * * * * *
- Item 0045 from Archival Document N-1484 (Trip):
17 March 1674
1. f.180 Een groote schilderije van Paris
2. f.180 Een Zeevaert
4. f.180 Een cleyn van droncke Boeren
45. f.182v Een fruytagie gedaen door Suysenier
[Inventaris van goederen van Margriarita Trip, weduwe van Pieter de Sont.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 158)]
* * * * * *
- Item 0014 from Archival Document N-1485 (Trip)
20 January 1675
1. f.28 2  Een schrijveetgen getaxeert op 25-0-0
2. f.28 18  Een boere kermis int voorhuys 12-0-0
3. f.28 55  Een boere kermis 20-0-0
10. f.28 37  Een fruytagie van Suysenier 50-0-0
14. BEERSTRATEN (Dutch) - Een winter
15.
[Op huijden, den 28 dach Januarij 1675 ben ik Arent van Neten [...] ontboden geweest ten sterfhuijse van Jouff. Marguarita Trip, wed. was van d'heer Pieter de Sont in sijn leven wtter achter deser stede, alwaer d'heer Johan van Neurenberch de Jonge, als getrouwt hebbende Jouffr Adriaetea de Sondt, d'heer Mr Roelof Elbo als getrouwt hebbende Jouffr Margriarita de Sont, ende d'heer Johan van Neurenberch den Ouden Regerende Borgemeester deser stede, als voocht benevens den voorsz. heer Johan van Neurenberch de Jonge, ende d'heer Mr Roelof Elbo over Jouffr, Johanna de Sont noch minderjarich, alle drije kinderen ende erfgenamen van wijlen d'voorsz. Jouffr Margriarita Trip. Verclaerden genegen te wesen te deelen het naervolgende gout, silver Linden ende schilderijen. dien volgende zulcx onpartijdelycken gestelt is in drije parten. In blinde lotinge daerinne gedaen, ende yder te beurt gevallen, zoo ende gelijcker wijs hier naer volgt.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 160)]
* * * * * *
- Item 0002 from Archival Document N-1486 (Haerlem):
1675
1. f.168 Een schilderije vanden Jongen Tobias 80-0-0
2. f.168 De schilderije vande quacksalver 18-0-0
3. f.168 Een daerin Beestial van Hondekoter 15-0-0
4 f.168 De boere kermis van Vinckboom 100-0-0
5. f.168 De Rendevou of leger voor Niemmegen 80-0-0
6. f.168 De drye Coninge door Benjamin Cuyp 60-0-0
7a. f.168 De twee conterfeytsels vanden ouden Nicolas Dichters en zijn huysvrouw 20-0-0
7b. f.168 De twee conterfeytsels vanden ouden Nicolas Dichters en zijn huysvrouw 20-0-0
8.
[Goederen door Jouffr Anthonetta van Haerlem bij testament wech gemaeckt ende die van haer helste des boedels alleen moeten afgaen getaxeert door Hans Walraven]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 160)]
* * * * * *
- Item 0094 from Archival Document N-1487 (Haerlem):
6 April 1675
61. f.388v De boere kermis van Vinckeboon [margin :]gelegateert aen Arnoldus van Galen
94. f.391v Een van hondekoot [margin:] gelegateert aen d'heer Fransoys van der Lisse; In't Voorhuys
[Inventaris van goederen van Anthonetta van Haerlem, weduwe van Arent Dichters.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 160)]
* * * * * *
- Item 0006 from Archival Document N-1488 (Moliers):
12 September 1678
6. f.439 Een fruytagie van Astijn; Inde groote achtercamer
23. f.441 Een fruytben van; Inde Voorkeucken
[Inventaris van goederen van Anthony Moliers, koopman.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 165)]
* * * * * *
- Item 0035 from Archival Document N-1489 (Coopmans):
15 March 1688
29. f.23 2 van Diepram
30. f.23 1 teyckeningh van Cosin, met podtloot; jnden 't Kuyn
35. f.23v 1 schilderie van Beeldemaker; Inde Kamer met d'Italiaense Vloer
36. f.23v 1 historie van Hooghstraten
62. f.13 Als mede een schilderie van Kuyp bij Juff. Aletta vande Radt tot taxatie aen genomen, ter somme van 30:0:0
[Inventory of the estate of Hendrick Coopmans. Requested by Abraham Sam and Christiaen van der Radt, executors of the will and guardians of the minor children] Inventaris van alle de goederen soo roerende als onroerende, actien en crediten, sulx d'heer Mr Hendrick Coopmans [...] metter doot ontruijmt ende naergelaten heeft]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 261)]
* * * * * *
- Item 0007 from Archival Document N-1490 (Braat):
3 December 1686
7. f.455 Een schilderij, sijnde, een wintertie van Molenaar
9. f.455 Een schilderij, sijnde een dootshooft van Ravesteyn
10. f.455 Een dito vande selve Mr, sijnde een bolbackessie; Noch int voorhuys
11.
[Inventory of the estate of Helena Braat, widow of Nicolas Braat, merchant]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 128)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1491 (Schepper):
27 January 1687
1. f.2 Een groote kaert
15. f.3 Twee Italiaense stuckies van A Storck
16. f.3 Noch twee dito van B: Gael; In de beste camer
[Inventory of the estate of Elisabeth van den Schepper, widow of Geerid van Berchloon]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 349)]
* * * * * *
- Item 0017 from Archival Document N-1492 (Craeypael):
28 November 1680
2. Noch een dito, sijnde een koetie; Int voor Saeltie
17. Een schilderije van gevogelte door Beeldemaker; Inde Camer daer aen volgende bevonden
18.
20. Een groot door Malcandren; Boven de schoorsteen
[Inventory of the estate of Agata van Craeypael, widow of Johan van Aken, merchant. Requested by Nicolaes Rieman, merchant of Amsterdam]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 309)]
* * * * * *
- Item 0002 from Archival Document N-1493 (Hoorck):
24 March 1696
1. groote van Breugel
2. portret van Bisschop; Int Voorhuys
3.
6. kleyn Lant-schapje van Drillenburgh
8. struyck gewas van Eemont
19. Haringhen, Cuyp
41. Een uts: met paerdetjes van den selven
46. Een uts: blindeman van Benjamin Cuyp
[Inventory of the bankrupt estate of Francois van Hoorck] Inventarisatie vande hier naer gespecificeerde goederen gedaen ten huijse van Sr Francois van Hoorck, Ter presententie ende ten overstaan vande Heeren Adriaen Hoogeveen, Pieter De Vries, en Johan van Boedonck, Schepenen Commissen opden 24e Maert 1696]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ORA 1452)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1494 (Adriaens):
28 May 1682
1. f.44 Een schilderie sijnde een lantschap van Molenaer
2. f.44 Een lantschap met geberghte
3.
4. f.44 Een wintertie van Molenaer
5. f.44 Noch een somertie
6. f.44 Een persicke
[Inventory of the estate of Maeyken Adriaens, "meerderjarige ongehoude dochter"]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 259)]
* * * * * *
- Item 0003 from Archival Document N-1495 (Slingelant):
20 May 1680
2. f.4v Een stuck vande Stadt Dordrecht gewardeert tot 4-0-0
3. f.4v Een stuckie vande Hooch gewardeert tot 2-0-0; Op de groote offe voorcamer
[Inventory of the estate of Maria van Slingelant, wife of Jan Bock]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 345)]
* * * * * *
- Item 0018 from Archival Document N-1496 (Taerlinck):
22 October 1687
1a. De twee Conterfytsels van vader, en moeder vanden overleden
1b. De twee Conterfytsels van vader, en moeder vanden overleden
3. Een dito, daar in een hammetie; Op de bove achter kamer
4. Een dito, sijnde een lantschapie met koeye, en schaapie
18. Een schilderije, daar in den o[ver]leden met sijn broer en suster in harders gewaat : door Cuyp; Inde benede Kamer
[Inventory of the estate of Hendrick Taerlinck, "lootgirter", husband of Marya van Bredenhoft]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 560)]
* * * * * *
- Item 0017 from Archival Document N-1497 (Boot):
3 November 1684
1. Seven schilderijkens met eycke kijskens 0-6-0
2. Sijn Vaders Conterfeytsel 4-0-0
3. Een Autaer Stuck 2-10-0
10. Een Stuckjen van Savery 5-0-0
17. Een Stuckjen van Decker 0-12-0
[Op den 3e Novembr 1684, Compareerde voor mij Francoijs Beudt, openbaer Notaris in Dordt en D'heer Arent Boot, Commissaris ter rechergie binnen dese stede, en Verclaerde bij desen [ver]cocht te hebben en te transpoorteren aen D'heer Nicolaes van Beverwijck, mede Commissaris ter rechergie tot Kaen, sijnde halven Broeder, de navolgen goederen ten nabeschreven prijse, namentlijck: [...]]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 546)]
* * * * * *
- Item 0007 from Archival Document N-1498 (Pijpen):
21 May 1686
4. f.4 Een met koebeesten van de Jonge vander Leeuw; In 't Voor Zalet
7. f.4 Een dito sijnde de geboorte Christy van Cuyp; In 't Voor Zalet
8. f.4 Noch een van dito vander leeuw daerinne twee koebeesten
10. f.4v Noch een van Raversteyn daerinne een boven kan met noten
[Inventory of the estate of Maria van der Pijpen, widow of Packe van Gevenhuysen, merchant]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 377)]
* * * * * *
- Item 0034 from Archival Document N-1499 (Bordels):
1 October 1681
33. Een groote schilderije, sijnde een Boere kermis van Moelnaer
34. Een lantschap van Knipbergen; Inde Binnecamer
[Inventory of the estate of Margrieta Bordels, widow of Cornelis van Esch]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 198)]
* * * * * *
- Item 0004 from Archival Document N-1500 (Heyblom):
10 August 1685
3. Een groot lantschap door A. Cuyp
4. Een schilderije met twee kinderkens en een bock door Bisschop; Inde beneden Groote zael
7. Noch een groot lantschap met koeyen door Cuyp
27. Een groote schilderije vande besnijdenisse door Benjamijn Cuyp
71. Een achtcantich stucxken sijnde een sanger door B. Cuyp
75. Een herder en drije Coeyen door Cuyp
91. Een schilderije sijnde Petrus inde gevanckenisse doorden seluen
[Inventory of the estate of Abraham Heyblom, "in sijn leven int'collegie van mannen van veertigen binnen deser stadt," husband of Anna Staphorstius]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 198)]
* * * * * *
- Item 0011 from Archival Document N-1501 (Berck):
26 October 1684
1. f.2 Vijff venetiaensise contrefeytsels
2. f.2 Een Mariea Beeltjen; Jnde Steene = Camer
3. f.2 Een fruytsen wesende een schilderije
4.
10. f.4 Een schilderije van bronck hoorst voorde schoorsteen met beelden en vergulden leyst
11. f.4 Drie schilderijen van Jan Blom sijnde lantschappen met vergulde leysten; Jnde Grote Caemer
12.
[Inventory of the estate of Dorethde Berck, Vrouw van Alleblasserdam, widow of Joseph Coymans]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 375)]
* * * * * *
- Item 0009 from Archival Document N-1502 (Poel):
8 June 1688
1. Een groote Caert met een eycken houte kist; In't Voorhuys
2. Twee schilderijen sijnde Landschappen
9. Een stuck met paerden etca door Cuyp, In't Voorhuys
[Inventory of the estate of Maria van der Poel, wife of Johannes van Keppel]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 427)]
* * * * * *
- Item 0003 from Archival Document N-1503 (Slingerlant):
16 June 1685
1. f.9 Twee schilderijties, boven den voetebanck [sic]
2. 
3. f.9 Een schilderij van Droochsloot daar nevens, Jnt voor huys
4.  f.9 Noch een schilderij boven de gangh; Jnt voor huys
5. 
[Inventory of the estate of Adriana van Slingerlant, wife of Kapitein Anthonij van Bree]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 558)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1504 (Mutsert):
13 June 1694
1. Een Zeetje zijnde achtkantigh
2. Drije glase stuckjens
3. Seven portraitten
4.
[Inventory of the estate of Dirck Hendricxz Mutsert, "witwercker"]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 594)]
* * * * * *
- Item 0006 from Archival Document N-1505 (Ridder):
18 April 1691
1. f.58 Eerstel. een groot Lantschap
2. f.58 Vijff Lantschappen half soo groot
6. f.58 Een stuck van Claes Molenaer
[Inventaris van soodanige Goederen als daer de wedw van Ruth de Ridder aen Hendrick Velt sijn getransporteert opden 18 April 1691]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 587)]
* * * * * *
- Item 0009 from Archival Document N-1506 (Beecq):
10 January 1696
1. f.55v Agt schilderijen van geen groot belang
3. f.58v Item een schildereye met een vergulde lijst, verbeeldende de Historie van Joseph
4. f.58v Nog een schilderije, verbeeldende Mars en Venus
5. f.58v Item nog een Zeestukje
6. f.58v Item twee dito
7.
8. f.58v Vijff schilderijtjens, sijnde de 5 sinnen 7:10:0
9. f.8 Een schilderij sijnde een Corps de guarde van Benjamin Cuyp 15:15:0
10. f.8 Nog een schildereye, wesende een tentje 12:12:0
11. f.8 Nog een idem, sijnde een ruientje 5:0:0
[Inventory of the estate of Johannes op de Beecq, merchant. Requested by Gerard Franken and Dirk Spruyt, executors and guardians of the orphaned children] De volgende huijsraat en meubele goederen tot den voorsz. Boedel behoort hebbende, sijn door Juffr Geertruijd op de Beecq, huijsvrouw van Sr Johannes de Roo ter taxatie aangenomen, tot voldoeninge vant legaat, haar door den overleden Johan op de Beecq ten reguarde vanden imboel huijsraad, en meubele goedern bij de sselfs [sic] testament gemaakt, volgens acte van taxatie dienaangaande op den 17e Januarij 1696: voor mij notaris en sekere getuijgen gepasseert, als namelijk]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 432)]
* * * * * *
- Item 0003 from Archival Document N-1507 (Wyers):
21 November 1690
3. f.26 Een groot stuck van Lange Pier, daerin twee wijve; Int Voorhuys
5. f.26 Een groot stuck van Cuyp
11. f.27 Een groote keucken vande lange Pier
14. f.27v Een stuck van Suycenier daerin een kan met roosse; Int Voorhuys
[Inventory of the estate of Johan Wyers, merchant, husband of Margarita van der Heyden]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 517)]
* * * * * *
- Item 0011 from Archival Document N-1508 (Cloens):
8 January 1692
1. f.21 Vier Conterfeytsels vande kinderen Memorie; Inde Kamer beneden
2.
11. f.21v Twee jdem Droochslootjes 18-0-0
16. f.21 Een droochsloot; Inde Voorsael
[Inventory of the estate of Johan Cloens, merchant, husband of Barbara Paradijs]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 395)]
* * * * * *
- Item 0021 from Archival Document N-1509 (Beeck):
7 January 1686
21. f.485v 21  Honde Van beeldemaker
22. f.486 22  Honde Van beeldemaker
23. f.486 23  T'gevecht door Beyjemeyn Cuyp
25. f.486 25  T bat van Diana door Beeldemaker
27. f.486 27  [untitled]
28. f.486 28  Cersnacht door :Cuyp
[Inventory of the estate of Herman van der Beeck]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 171)]
* * * * * *
- Item 0019 from Archival Document N-1510 (Herff):
17 March 1690
5. f.315v Ses Schilderijen
19. f.334v Crooswijck Sr van Herff voor 4:0:0; Int tweede salet
20.
24. f.335 De wed. een van Meyer voor 3:5:0
26. f.335 Twee stucken van Kuyp beyde voor 24:0:0 S= van Herff
[Inventory of the estate of Cornelis van Herff, husband of Maria Zaes]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 482)]
* * * * * *
- Item 0038 from Archival Document N-1511 (Dack):
8 May 1690
6. f.18v Een stuck van Cuyp
26. f.20 Een dito lantschapie van Hoebraken
31. f.20v Een dito lantschap van Jan lievensse
38. f.21 Een dito sijnde een stuckie van Bramer
[Inventory of the estate of Nicolas van der Dack, "apoteecqaris"]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 517)]
* * * * * *
- Item 0024 from Archival Document N-1512 (Sam):
3 July 1692
17. f.36v Een van Drooghsloot heel groot; Op de Kelderkamer
23. f.37 Een vant groote hooft door Kuyp
24. f.37 Een fruytschotel van Asteijn; Op de Kelderkamer
25.
30. f.37 Een boere kermis van Drooghsloot; Op de Kelderkamer
[Inventory of the estate of Abraham Sam, 'in het collegie der mannen van veertigen ende coopman,' widower of Johanna de Hulter] Inventaris van alle de goederen, soo roerende als onroerende, actien ende crediten, zulx de heer Abraham Sam Zar [...] mette doot ontruijnt ende naergelaten heeft]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 262)]
* * * * * *
- Item 0020 from Archival Document N-1513 (Verveer):
12 November 1680
1. f.94 1  Een out stuck
2a. f.94 2  Een rivier en houten hooft
20. f.94v 20  Een lantschapie van Drillenborch; Op de schiedercamer
21. f.94v 21  Een maneschijn van den selven
22. 
44. f.95 44  Van gerrit joppen, onvolmaeckt
45.
65. f.96 65  Een fruytagie, van mutsert
84. f.97 84  Een van gerrit joppen
[(f. 92) Inventaris van den Boedel van Adriaen Verveer 1680.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 258)]
* * * * * *
- Item 0014 from Archival Document N-1514 (Bladegom van Woenssel):
2 January 1699
1. f.5 1 portrait van Bladegom
2.
3. f.5 1 van Oom van Woenssel
4. f.5 1 van Geertruydt van Beaumont Vrouwe van Oom van Woenssel
5. f.5 1 aftekeningh van Neeff johan Bladegom van Woenssel
6. f.5v 1 portrait van Govert van Beaumont
7. f.5v 1 P. Barbara van Woenssel
8. f.5v 1 P. juffr. van Eyck
14. f.5v 2 groote stucke van Kuyp
[Inventory of the estate of Johan Bladegom van Woenssel, burgomaster]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (123, no.11 (Het geslacht Van Beveren))]
* * * * * *
- Item 0061 from Archival Document N-1515 (Hulck):
10 December 1688
44. f.15v Een groot vierkant stuck van Withoos
45. f.15v Een stuck van Molenaar sijnde een kat aende vis
52. f.16 Een vierkant stuck sijnde een taeffel met spijs 1669 C.P.
54. f.16 1 grootstuck vande stadt Dordt door Susenier
61. f.16 1 vischmarct van Lange Pier; In de Voor Zael
[Inventory of the estate of Catharina van der Hulck, widow of Johan de Moor, burgomaster]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA [incomplete])]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1516 (Mol):
27 November 1694
1. f.556 Een groot schilderije bij Hoogstraten gedaen; Int Voorhuys
2.  f.556 Een schilderije sijnde een Bas
3. f.556 Een fruytagie van Suysenier
4. f.556 Een strandje
5. 
6. f.556 Een Sententie Christi
7.
[Inventory of the estate of Frans Cornelisse Mol, "stadts bode ende koster ter Groote Kerk, Dordrecht"]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 401)]
* * * * * *
- Item 0006 from Archival Document N-1517 (Bogerts):
16 August 1698
1. f.254v Een wapen in een vierkant lijstie met een glaaske daer voor, gisse voor steven vande berg
3. f.254v Een Kleyn schilderijcke van taback Suygers,
4. f.254v De Haarlemmert Houtpoort
5. f.254v Een sack pijpe en taback Suyger aen tafel
6. f.254v Een boere kermis van mr Molenaer; Op de Voorcamer
7. 
[Inventory of the estate of Maria Bogerts, widow of Steven van den Bergh]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 494)]
* * * * * *
- Item 0028 from Archival Document N-1518 (Paauw):
22 March 1695
1. f.4 Vier Caerten
2.
6. f.5 Nogh een dito sijnde een bordeel en geschildert door Giere
11. f.5 Nogh een schilderij sijnde een naeijster door A. Vreem
28. f.6v Twee schilderijen van Lange Pier, daer onder de volgende; Int Salet aende Lincker hant
29.
[Inventory of the estate of Gerardt Paauw, advocaat, husband of Johanna van Beverwijck]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 596)]
* * * * * *
- Item 0009 from Archival Document N-1519 (Francken):
8 October 1683
1a. Twee portretten vande heer Sebastiaen Francken ende sijn huysvr Zars
1b. Twee portretten vande heer Sebastiaen Francken ende sijn huysvr Zars
2. Noch een portret van Grootvader Francken van...[faded]
3. Noch een portret van Juffr van Casteren
4. Een Seestrantgen daerjnne des ouerledens ouders en geslachte geschildert sijn
5. Een portret van d'heer mr Jacob Francken
6. Een lantschap van Jan van Goyen
9. Een groote schilderije vande Moorman door [`Benjamin' crossed out] Aelbrecht Cuyp; Eerst Opte Groote bouen Camer
10. Noch een dito schilderije vanden seluen sijnde een lantschap met een satyr en vluchtende nimphie; Eerst Opte Groote bouen Camer
11. Een lantschap van Jan van Goyen
[Inventory of the estate of Roeloff Francken]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 189)]
* * * * * *
- Item 0002 from Archival Document N-1520 (Reijdt):
7 October 1662
1. Een groote schilderije sijnde Een lantschap op f 12:0:0
2. Een achtkantige schilderije, een fruytagie van Asteijn op 6:0:0
3. Noch een schilderije van de seluen met bloemkens en seehoorntgens op 4:0:0
4.
5.
[Staetgen van absulcken huijsraet ende meuble goederen als Adriaen vande Reijdt getransporteert heeft aen heer Cornelis Pietersz. de Jongh, getauceert door Cornelia de Gelder en Maejken Aryens, geswooren vuijt draechsters, ten versoecke ende overstaen van voors. heere de Jongh en Adriaen van Reijdt mitsgaders Srs Jan Michielsz. Deylman en Pr de Lairese, opten VII october, Ano 1662]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 195)]
* * * * * *
- Item 0002 from Archival Document N-1521 (Manwood):
27 February 1654
1. f.f 449 i  Een schilderijken van geboorte Christij 8-0-0
2. f.f 449 2  Een schilderij gemaeckt van Carel de Hooch 10-0-0
3. f.f 449 3  ['Noch' crossed out] een schilderij 1-10-0
4. f.f 449 4  Een schilderij 2-0-0
5a. f.f 449 5  Een schilderij van Coninck van Boheemen [ende] twee schilderijen van Coningin van Bohemen [sic] [ende] noch een van dochter t'samen 10-0-0
5c. f.f 449 5  Een schilderij van Coninck van Boheemen [ende] twee schilderijen van Coningin van Bohemen [sic] [ende] noch een van dochter t'samen 10-0-0
6.
[Inventaris [ende] staet van alle alsulcke goederen besuttende onder de bewaeringe van Sr Esias Cornelisz Mestan [ende] synne susters soo tharen huysen als ten huyse van wedue van Jan Otten van Asperen aengecomen oft toebehoort hebbende d'heer Johan Manwood beschreven door mij Johan Schoormans [...] ter versoecke ende Ouerstaen vande heer Henrick Widdepoll en Mevrouw Maria Widdepoll woonen tot Wassenaer als last en procuratie hebbende van mevrouw wedue vanden voorn heer Johan Manwood Zar en syn de voorsz goederen ten versecke voorsz getacxeert bij Neeltgen Jans ende Hillegont Sprint geswooren uytdraechsters off boelhuys vercoopsters opte uijt getrocken sommen op huyden den XXVYe Febrij XVIe vijer [ende] vyftich]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 100]
* * * * * *
- Item 0004 from Archival Document N-1522 (Nuyssitsburch):
25 August 1660
4. f.f 439r Een Batalie vanden seluen Cuijp; Inde camer genaempt de Hal
5. f.f 439r Een kersnacht oock van dito Cuijp
[Inventory of the estate of Abraham van Nuyssitsburch, "lantdrost van zuijthollandt"]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 139)]
* * * * * *
- Item 0004 from Archival Document N-1523 (Gysberts de Rogh):
13 April 1667
1. Vijff Cleijne stucxkens schilderij; Eerst inde benede Camer achter de keucken
4. Een winterken van Droochsloot; Boven de keuckendeur
[Inventory of the estate of Josyna Gysberts de Rogh, wife of Cornelis Smack]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 331)]
* * * * * *
- Item 0043 from Archival Document N-1524 (Lairesse):
7 May 1669
1. Een schilderije weesende een groote Zee vaert
2. 
15. Een conterfeytsel van Huybert de Lairesse, Int Voorsalet
19. Noch een kleyn stucxken wesende een sinees beeltie
43. Noch een groot stuck van Zeemans; Opde achter Camer
[Inventaris van alle de goederen soo roerende als onroerende achtergelaten bij Pieter de Lairesse in sijn leven notaris binnen deser stadt Dordrecht sulcx en gelijck desels bij Margareta vander Gijssens desselfs wedw beseten werden, gemaeckt ter jnstantie en [ver]soecke van Arent van Neten mede notaris alhier, als bij mijn Ed: heeren vanden Gerechte gestelt sijnde tot Curateur over de boedel en goederen vanden voors Pr de Lairesse en sijn voors wedw ter presentie van d'heeren Nicolas Stoop, Cornelis de Vries, en Samuel Everwijn schepenen, en jegenwoordich commissarisen over de desolate boedels, opden sevenden Meij 1669]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland ([not available])]
* * * * * *
- Item 0007 from Archival Document N-1525 (Verveer):
23 August 1660
2. f.f 141v 2 stucxkens van Fabricius f. 25:0:0
7. f.f 141v 1 lantschap van Bol; Int Voorhuys
8.
9. f.f 141v 2 stucxkens van Pieter Fris 20:0:-
16. f.f 141v 1 stuck van Fabricius 42:0:-
[(f. 140) Op huijden den XXIIIe Augustij @ XVI ende sestich Compareerde en Adriaen Huijbrechtsz Verveer Coopman ende Borger binnen deser voorsz stadt Mij Notario wel bekent De welcke verclaerden te hebben gecedeert getransporteert ende overgedragen, Cedeert, transporteert ende draecht over mits desen, aen Jannetta Colster, weduwe van Jan Dircksz. vander Lemp sijne schoonmoeder, de welcke alhier mede Compareerende de voorn: cessue ende Transport, accepteerde ende aen naem, de eijgendom vande wijnen Boeckschulden spruytende uyt saecke van vercochte wijnen ende meubilen hyer naer gespecificeert ende dat ten prijse bij ijder parthije uytgedruckt, te samen bedragende de somme van negen duijssent ses hondert vier entsestich gul sevant stuyvers, voor ende tot welcke somme de voorss Jannetta Colster verclaerden haer de voorn: Wijnen Boeckschulden ende Meubilen aen testaen, ende de selve jn gevolge van desen Transporte ende acceptatie aen te nemen bij desen, Eerstelijcken jn betalinge van een obligatie va]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 204)]
* * * * * *
- Item 0011 from Archival Document N-1526 (Hamers):
26 November 1668
1. Veertien schilderijen opte achtercamer
2. Drije cleijnne ende groote schilderijen
3. Acht schilderijen
4. Noch vijff cleijne schilderijen
11. Een teyckeningh van Goltius
[Inventory of the estate of Heijltgen Hamers, wife of Aert Jochemsz. van Gendt]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 197)]
* * * * * *
- Item 0015 from Archival Document N-1527 (Cauw):
15 September 1667
1. Een groote schilderije sonder lijst waerinne ['geschildert'added overhead] staen twee swanen gedaen door den voorn Hr Adriaen Emont Zar
2. Een stuck schilderije zijnde een Lantschap daer in geschildert is ['zijn' crossed out] eenigh volc met geweer
3. Een Lantschapken wat cleynder met een swarten lijst
15. Een stuck schilderije zijnde een Lantschap gedaen bij Both; Op het keucke Camerken
[Inventory of the estate of Maria Cauw, widow of Adriaen Eemont, painter]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 350)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1528 (Stricken van Scharlaecken):
28 June 1666
1. Een groot lantschap van A. van Duijnen op 8:0:0
2. Een groot schilderije sijnde de Jongelinge inden vierigen oven op 40:0:0
3. Een groot lantschap op 25:0:0
[Inventory of the estate of Johan Stricken van Scharlaecken, husband of Margrieta van den Honaert]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 196)]
* * * * * *
- Item 0016 from Archival Document N-1529 (Hemert):
7 April 1660
6. f.f 222r Een teyckeningh van Guilliam Marcus 3-0-0
16. f.f 222r Een Bloemfles van Bloemert 16-0-0, Opde voorcamer
17. f.f 222v Twee schilderijen van Palamedes 25-0-0
25. f.f 223v Een stucxken van Dieberam tot 6-0-0
32. f.f 223v Een lantschap vanden Briel, Inde achter camer
33. f.f 223v Twee lantschappen van ['Zuijsenier' crossed out] Cuyp 18-0-0
[(f. 222r) Op huijden den vije dach Apprillis 1660 Compareede voor mij Arent van Neten, Openbaer notaris in Dordt hr Gillis van Hemert, Brouwer inde Brouwerije vanden eenhoven binnen deser stede, mij notaris bekendt, ende verclaerde onwederroupelijcken opgedragen gecedeert en getransporteert te hebben draecht op cidiesde, en transporteerde mits desen aen Sr Gewart van Beaumont zijnde swager present en accepteren de naervolgende huijsraet, meublen en Imboel te weten]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 139)]
* * * * * *
- Item 0014 from Archival Document N-1530 (Molenschot):
21 October 1669
1. Een schilderije, sijnde een Lantschap, Opde Voorcamer boven t' Voorhuys
14. Een groot stuck schilderije, sijnde een keucken van Langepier, Int Saletken achter de Middelplaets
15.
31. Een stuck schilderije geschildert door Ad. Wielaerts
[Inventory of the estate of Kapitein Lowijs van Molenschot. Requested by Rochus van Molenschot.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 225]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1531 (Vinck):
1667
1. f.f 162r Een groote schilderije, sijnde een Batalie geschildert bij S.V: Dou
2. f.f 162r Een schilderije, sijnde de historie van Thobias
3. f.f 162r Twee schilderijen van eender groote sijnde Boere Kermissen van Droochsloot
4. f.f 162r Een Lantschap
[Inventory of the estate of Kapitein Adriaen Vinck den ouden, wine merchant. Requested by Adriaen Vinck den jongen, Floris de Rouw, married to Aeltgen Vinck, Hendrick Veltman, married to Maria Vinck, together with Leendert Gillsz. Vinck, sheriff and secretary of the Groote Lindt.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 224)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1532 (Bochem):
25 July 1658
1. f.f 335v Een geselschap gedaen door Palemedes, hangende over de tafel, Opde Boven Camer
2. f.f 335v Twee groote zeen
3. f.f 335v Twee viercante lantschappen
11. f.f 335v Een prent vande wit Mosis, Opde Boven Camer
[(f. 335) Op huijden den XXVe dach Julius 1658 compareede voor mij A.v.N., openbare notaris in Dord. etc. Lambrecht Cornelissen van Bochem gesworen kameetelder en borger deser stad Te kennen gevende dat hij Comparant bij sekere schepene schultbrieff ter achteren is aen Sr Johannes van Eijsden Coopman en borger binnen de selve stade d'soma van duijsent car: gul capital metten verloopen jntrest vandien sedert den viij Junij des voorleden jaers 1657 tegens vier en half ten hondert int Jaer. Volgens de gemelte schultbrieff ten selver dage daer van gepassert waer onder specialijcken verbonden en graffecteert js sekere zijne huisinge en erfue mette alle zijnen toebehooren genaempt het oesterschip van enckhuijsen staende en gelegen int opgaen vanden Boom, tusschen den huijse van Theunis Cornelissen oudeman aen d'een, en t'boomsluijters huijsken aen d'ander zijde, Ende omme den voorsz. Sr Johannes van Eijsden nopende d'voorsz schepene schultbrieff metten abriede verloopen en noch te verloopen Int]
[Bochem, Lambrecht Cornelissen van (overgedragen aan Johannes van Eijsden)]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 137)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1533 (Cools):
10 July 1665
1. Een stuck schilderije wesende een principael van Asstijn, zijnde een fruytagie, met eenen Swarten Ebbenhoute lijst, om 9-0-0, [Voorhuys]
2. noch een fruytagie van Clauw om 8-0-0
49. Een Conterfeytsel van een oude vrou met een kint, zijnde een principael van Bisschop om 16-0-0
[Cools, Waltherus]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 350)]
* * * * * *
- Item 0002 from Archival Document N-1534 (Breevoort):
7 December 1658
2. Laseris [ver]rijssenis van Cuyp
3. Een schilderij van begravingh Christi mede van Cuyp
4. Een lantschap van Tegelbergh
11. Noch een stuck van [Ver]hagen
[Inventaris van alle ende gegel. de goederen toebehooren Willem Breevoort, gemaeckt ten [ver]soucke van Martinus Clierins als byde Caemere Inditielle deser stede bij provise gestelde Curateur in boedel van [ver]sz. Breevoort, ten o[ver]staen van d'hren mrs Corn de With en Corn de Vries schepenen opden 7e December 1658]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ORA 1449 (desolate boedel))]
* * * * * *
- Item 0008 from Archival Document N-1535 (Schrote):
10 October 1652
8. f.f 245v Een schilderije van [ver]rijsenisse van Benjamin Cuyp
12. f.f 247r Twee ronde schilderijen van Benjamin Cuyp
21. f.f 249v Een schilderije van Joseph metten backer [ende] schenker van Benjamin Cuyp
22. f.f 249v Een ovael schilderije van dito Cuyp
[Inventory of the estate of Aert Dircxsz. Schrote, widower of Elisabeth Abrahams Oeijens. Reuested by Servaere van Meeuwen and Marten Abrahamsz. Oeijens, as guardians of the children, together with Dirck van Herwijnen, notary.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 100)]
* * * * * *
- Item 0022 from Archival Document N-1536 (Diemers):
5 February 1650
1. f.f 444r Negen schilderijen op steen
22. f.f 444r [Margin: B dit is gemaeckt aen Pieter Jansz. van Noort] B. Noch een Conterfeytsel dat lest gedaen is door Jacob Cuyp
[Inventory of the estate of Jan Govertsz. Diemers, merchant. Requested by Francoys Cornelisz. Mol, Franchcus Bosselaer and Jan Aertsz. as executors of the estate.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 99)]
* * * * * *
- Item 0032 from Archival Document N-1537 (Heijmans):
24 January 1652
1. f.f19r Een schilderije van Chappel
6. f.f19r 1 scheep stuckge van Conincxvliet
32. f.f 20r 1 blom stuckge schild. van Bossert
[(f. 17) Staet ende jnventaris van alle de goederen die Sr Johan Heijmans tegenwoordich nae desselffs huijsvrouwe vertreck posideren ende besittende is soo roerende als onroerende]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 107)]
* * * * * *
-  Item 0002 from Archival Document N-1538 (Absouw):
12 May 1659
2. Lasaris [ver]rijssenis van Cuijp, Inde Achter Keucken
3. Een schilderij van begravingh Christi mede van Cuijp, Inde Voorkamer
4. Een lantschap van tegelbergh
11. Noch een stuck van [ver]hagen
[Inventory of the estate of Helena Absouw, widow of Cornelis Belliaerts. Requested by Cornelis Cornelissz. Belliaerts and Cornelis de Vries, husband of Elisabeth Belliaerts, together with the children and heirs of Helena Absouw.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 195)]
* * * * * *
-  Item 0015 from Archival Document N-1539 (Fijt):
28 May 1657
1. f.f 218v Vijf stucxken schilderije vande vijf sinnen
2. f.f 218v Een schilderije van twee Jonckers
3. f.f 218v Een lantschap
15. f.f 218v Een roomer van Suysenier, Inde beneden zijde camer
75. f.f 225v Een van Roomer Suysenier 4-0-0
[Inventory of the estate of Jan Franssen van der Fijt, tailor, widower of Sara van Leenput]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 136)]
* * * * * *
- Item 0018 from Archival Document N-1540 (Wal):
24 September 1657
18. f.f 362r Een zee van Bellevoys, Opde boven middel Camer
31. f.f 364r Een bloempot van Paludanus, Int Voorhuys
[Inventory of the estate of Dirck van der Wal, pastry-cook]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 136)]
* * * * * *
- Item 0011 from Archival Document N-1541 (Blanckenburch):
7 August 1656
7. f.f 288r Een van Roosemont
11. f.f 288r Een lantschap van Pieter Monnicx, Inde groote sael
12. f.f 288r Een van van Veen
[Inventory of the estate of Jacob van Blanckenburch, organist. Requested by Hendrick Soens and Cornelia van Blanckenburch]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 135)]
* * * * * *
- Item 0017 from Archival Document N-1542 (Slingelandt):
26 February 1655
1. f.f 400r Een stuck schilderij van de stadt Dord rt
2. Noch een van een harder
3. Noch twee schilderijen van Christi uijtbeeldinch
11. 2 stucken fruytasie van Potter
17. Noch 1 lantschap van Cuyp
[Op huyden den 26e Februarij 1655 Compareerde voor mij Gijsbert de Jonge openbaar Notaris etc. Jop. Lambertsz van Slingelandt, herbergier, ende borger deser stede, mij notaris bekent, ende verclaer hij Compte, mits desen, te cederen, te transporteren, ende over te geven, gelijck hij Compt cedert, transporteert, ende overgeeft, bij dese jegenwoordige acte, aen, ende ten behoere, van Celiken Lamberts dr, wede van Cornelis Adriaensz Verheij, woonen binne deser stede, de goederen hier van volgende gespecificeert, als te weten]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 118)]
* * * * * *
- Item 0005 from Archival Document N-1543 (Robbrechts van Heperen):
30 October 1659
1. f.f 565r Acht conterfeytsels van Thuys van Nassauw
2. f.f 565r Een schilderije van een outman met een naeckte vrouw
5. f.565v Een groot lantschap schilderije van Cuijp
9. f.f 565v Een schilderije wesende een lantschap gedaen door Cuyp
10. f.f 565v Een lantschap door Tegelberch
[Inventaris ofte specificatie van alle ende jegelijcke soodanige goederen als ick Machelt Robbrechts van Heperen weduwe van za. Abraham Embrechtsen van Blommendael tegenwoordich eenichsins ten houwelijck aenbrengende ben, met Floris Hoeckstern mijnen toecomende bruydegom.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 138)]
* * * * * *
- Item 0009 from Archival Document N-1544 (Haes):
23 October 1646
1. f.f244v Vijer albaste bordekens met vergulde Lijsten
2a.  f.f244v Twee conterfeytsels van Nicolaes Staechgens [ende] sijn vrouw Grootvader maternel van doee Nicolaes Cruycius Zar
9. f.f245r Cruycius Zar door Mr Jacob Cuyp gedaen
[Inventory of the estate of Maria Pietersdr. de Haes, widow of doee Nicolaes Cruijcius. Requested by Philips Terwen and Hugo Bastiaensz. van der Meer, guardians of the minor children, and Joannes Cruycius[sic] and Abraham de la Croix.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 85)]
* * * * * *
- Item 0003 from Archival Document N-1545 (Beaumont):
6 March 1648
3. f.f 121v Een hoogen Blompoth van Johannes Bosschert met een ebben lijst int voorhuys, int voorhuys
37. f.f 121r Noch een fruytagie van Johannes Bossaert
38. f.f 121r Noch een benneken met bloemen van dito Bossert [sic]
[Inventory of the estate of Gijsbrecht van Beaumont, husband of Elisabeth van Dijck. Requested by Adriaen van Beaumont, guardian of the children of his brother.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 87)]
* * * * * *
- Item 0012 from Archival Document N-1546 (Vinck):
29 January 1629
1a. f.f23r Acht conterfeytsels van den ouden prins [ende] den overlede [ende] sijn huysvr. oock van den jegenwoordigh Cornelis Bosman [ende] sijn vrouw,
1b. f.f23r Acht conterfeytsels van den ouden prins [ende] den overlede [ende] sijn huysvr. oock van den jegenwoordigh Cornelis Bosman [ende] sijn vrouw,
1c. f.f23r Acht conterfeytsels van den ouden prins [ende] den overlede [ende] sijn huysvr. oock van den jegenwoordigh Cornelis Bosman [ende] sijn vrouw,
1e. f.f23r Acht conterfeytsels van den ouden prins [ende] den overlede [ende] sijn huysvr. oock van den jegenwoordigh Cornelis Bosman [ende] sijn vrouw,
2. f.f23v Een blom pot geschildert [ende] beslegen met ebben houten lijst
12. f.f24v Een van twee personen alle van Guilliam Fermout
[Inventory of the estate of Mathijs Vinck]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 32)]
* * * * * *
- Item 0008 from Archival Document N-1547 (Neurenburg):
11 July 1663
1.
3. f.f 420r Een van Perseus gedaen door Hoochstraten, Eerst inde oeste Camer
5. f.f 423v Een schilderije van Hongarijen [see notes]
6. f.f 420r Een van Simson
8. f.f 423v Een lantschap van Cuijp, Int Voorhuys
[Inventory of Maria van Neurenburg, wife of Dirck de Sondt, merchant]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 142)]
* * * * * *
- Item 0001a from Archival Document N-1548 (Crul):
17 December 1643
1a. Twee Conterfeytsel int groot sijnde Claes Crul za: en Jenneken van Andernach sijne laests gewesene huysvrouwe,
1b. Twee Conterfeytsel int groot sijnde Claes Crul za: en Jenneken van Andernach sijne laests gewesene huysvrouwe,
2. De twaelff sebillen, [Margin: gelegat: aen Gerrit ter haer]
3. Een lantschap van van Geel,op 36-0-0
[Inventory of the estate of Claes Crul. Inventoried on 17 December 1643]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (WK 884)]
* * * * * *
- Item 0003 from Archival Document N-1549 (Sont):
18 November 1664
1.
2.
3. f.f 686v Een Andromida en Perseus van Hoochstraeten, Int voorhuys
[Inventory of the estate of Dirck de Sont, merchant (overleden weduwnaar van Maria van Neurenberg)]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 143)]
* * * * * *
- Item 0038 from Archival Document N-1550 (Collaarts):
14 February 1688
38. Een Schilderijtie, sijnde vier tulpe van vander As 6:0:, Op Hestere Kamertie
79. De verscheuring van Jesabel door van Bas 30:0:0, Achter op de Sael
87. Twee stuckies met honde :van Beeldemaker 20:0:0, Achter op de Sael
[Inventory of the estate of the late Maaijken Collaarts and her surviving husband Aert Teggers, "pachter van verscheijde gemeenelants middelen".]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 561)]
* * * * * *

Item 0026 from Archival Document N-1551 (Fles):
2 January 1664

26. De kersnacht door B. Cuijp, Inde Binnenkeucken
[Inventory of the estate of the late Nicolas Cornelisz. van der Fles. Requested by Johan Cornelis Vijgenboom and Cornelis Dircxsz van Oosterwijck as guardians of the orphans.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 196)]
* * * * * *
- Item 0006 from Archival Document N-1552 (Both):
23 November 1678
6. f.233v Een batailletje van Tegelberg 3-0-0
[Inventory of the estate of Capn Dirk Jansz. de Both.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 442)]
* * * * * *
-  Item 0016 from Archival Document N-1553 (Herwijnen):
10 February 1677
1. f.186 Het Contrefeytsel van Corn van Herwijnen, Inde groote Camer
2. f.186 Een schilderije met een [ver]gulde lijst daer jn eenige Cupidootkens, Inde groote Camer
3.
13. f.187v Noch een vogel koytgen etc van [`Knight' crossed out] Leemans
16. f.188 Een fruytben van Asteyn roomer silvere schael etc, Opde Kelderkamer
[Inventory of the estate of Cornelis van Herwijnen "dijckgraeff".]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 256)]
* * * * * *
- Item 0006 from Archival Document N-1554 (Raets):
20 October 1663
1a.Twee Conterfeytsels van Reynier Raets en Ida Jans Huyskens Zan
1b.Twee Conterfeytsels van Reynier Raets en Ida Jans Huyskens Zan
2. Een Contrefeytsel Euert neeff
3. Een schilderije vande passie Christij met twee deuren
4.
5.
6. Een schilderije van Pauwels bekeringh [Scheveling crossed out] door Benjamijn Cuijp
7.
8. Een koy met een vogelken daerin
[[Inventory of the estate of the late Reijner Raets, "herbergier inden Rooden Leeuw."]]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 195)]
* * * * * *
-  Item 0001 from Archival Document N-1555 (Goa)
3 November 1671
1. f.f 315v Een conterfeytsel van Machgiel Sprangers sa
2. f.f 315v Een ijdem van Maria van Goa [margin: beyde in holle lijsten]
3. f.f 315v Een lantschap met koeye, van koper
4. f.f 315v Een erck des verbonts
5. f.f 315v Een Jacob en Ragel
6. f.f 315v Een met personagie
7. f.f 315v Een bancket van Paladanis
[Inventaris van alsulcke meublen en huysraet als Joff.r Maria van Goa eenichsints is hebbende, ende jnden huyse van haer toecomende Bruidegom Jan Huybertse van Olme sal brengen, onder de conditie en huwelicxse voorwaerde daer van op heden gemaeckt. 3 november 1671]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 319)]
* * * * * *
- Item 0001d from Archival Document N-1556 (Cloens):
27 August 1699
1d. f.301 Vier schilderijen, een Lantschap, een Battaalje, een stuck met verscheyde Beelden, en een van Droogsloot, jnde voorkamer, vant huys toebehoorende de heer Govert Cloens
[(f. 299r) Staat, Inventaris, en specificatie, der goederen en effecten, waar van Juff Aletta Cloens ten huwelijck tredende met de heer Doctor Carel Becius, ter selven huwelijck inbrengen sal, de revenues, incomsten, ende proffijten vandien ingevolge vande bedingen bij de huwelijcxe voorwaarden tusschen opgemelte persoonen, gepasseert voor den notaris Jan de Bedts, binnen Dordrecht resideren = op den 27.e Augustij 1699. Een geheel huys ende erve staande ende gelegen binnen deser stede Dordrecht, ontrent de Langehoutebruffe, jegenwoordigh in huijre bewoont werdende door Jan Bacx, pontgaarder alhier [...]]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 570)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1557 (Pouwelsedrs.):
27 April 1650
1. f.f 522r Een schilderije van Bootschap aende harders opten velde op 14:0:0.
[Inventory of the estate of the late Maeijken Pouwelsedrs. and her husband Herman Coomans.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 99)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1558 (Tack):
20 October 1661

1. f.f130r Een groot stuck schilderije van Jacob [ende] Isau
[Inventory of the estate of the late Claertgen Jacobs Tack, widow of Jacob Adriaensz. van der Werff]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 221)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1559 (Hovorst):
3 September 1694
1. Een boere schilderijtie
[Inventory of the estate of Arent van Hovorst, "gesworen coopmans bode van dese stadt op Amsterdam"]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 519)]
* * * * * *
- Item 0001a from Archival Document N-1560 (Nachtegael):
28 August 1657
1a. Twee Conterfeytsels van Isaack Nachtegael en Anna Palm Zars , Opte bouen Voorcamer
1b. Twee Conterfeytsels van Isaack Nachtegael en Anna Palm Zars , Opte bouen Voorcamer
2.
[Inventory of the estate of the late Isaack Nachtegael, widower of Anna Palm.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 195)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1561 (Huttenis):
6 July 1650
1. f.f 607r Houtwerck inde achter keucken, inde achter keucken
2. f.f 608r Twee bordekens
..
41.
[Inventory of the estate of Warnardt Adriaensz Huttenis, widower of Maeijken Jan van der Plas.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 99)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1562 (Westerbrugge):
13 July 1650
1. Drie schilderijen met twee kaertiens getacxeert op 3:0:0, Op de bovenste voorcamer
2. Een spiegel met 4 borden oft schilderijen samen op 2:0:0, Opte boven achter Camer
3. Een schilderije van een Conninck op 2:10:0, Opte beste voorcamer
..
56.
[Inventory of the estate of the late Hendrick Jansz. van Westerbrugge.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 99)]
* * * * * *
- Item 0001a from Archival Document N-1563 (Cornelisdrs.):
2 January 1658
1a. f.XV v Twee cleijne conterfeytsels van Prins Frederick Hendrick ende sijn Gemalinne, Int Voorhuys
1b. f.XV v Twee cleijne conterfeytsels van Prins Frederick Hendrick ende sijn Gemalinne
2. f.XVI r Een groot Conterfeytsel van Prins Frederick
..
29.
[Inventory of the estate of the late Anneken Cornelisdrs., widow of Capn Pieter Pietersz. van Allevrunden]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 196)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1564 (Cornelisdrs.):
8 November 1655
1. f.f 541v Een stuck schilderij van Adam ende Eva
2. f.f 541v Noch een bancquet schilderij
..
17.
[Inventory of the estate of the late Neeltien Cornelisdrs., "ongehoude bejaarde dochter."]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 118)]

* * * * * *
- Item 0020b from Archival Document N-1565 (Dircxdrs.):
16 October 1652
1. f.f 262v 5  [JBˇ] Een schilderij van Petrus op t'water tot d'Heere Cristus comenden 0:10:0, Eerstelick Inde Keucken
..
20b. f.f 264r 92  [J Bˇe] Een schilderij van de 10 Maegden [ende] Een van de passie slecht 0:8:0, Voorderen Huisraedt
..
25.
[Inventory of the estate of the late Aeltgen Dircxdrs.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 100)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1566 (Boots van Wesel)
Date 7 May 1654
1. f.f 470v Een schilderije wesende T'huys van Nassau, Opte bovenste voorkamer
..
35.
[Inventory of the estate of the late Marija Boots van Wesel, widow of Bartholomeus Dircxsz van Beverwijck]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 100)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1567 (Beeck)
19 December 1653
1. f.241v Een schilderijie met schepen
2. f.241v Noch een schilderie
3. f.241v Een schilderie oft conterfeytsel
..
25.
[Inventory of the estate of the late Aert van de Beeck]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 109)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1568 (Buytendijck):
25 July 1664
1. Een schilderije van een onbeijt [sic], Opte bouenste achtercamer
2. Twee Lantschapkens, Opte bouenste achtercamer
..
28.
[Inventory of the estate of the late Laurens van Buytendijck, "hoedecramer".]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 196)]
* * * * * *
- Item 0002 from Archival Document N-1569 (Hoogeveen):
24 September 1669
1. Een bloem fles, Int voorhuys
2. Een conterfeytsel van Sr Servaes van Hoogeveen en sijn huysvr int groot, Int voorhuys
..
63.
[Inventory of the estate of the late Cornelia van Hoogeveen, "bejaerde ongehoude dochter".]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 149)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1570 (Hulshout):
20 October 1667
1. Een schilderije zijnde een Zee, Int voorhuys
2. Een groote keucken, Int voorhuys
..
84.
[Inventory of the estate of the late Lambrecht Hulshout, merchant]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 146)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1571 (Straeten):
20 April 1665
1. Een schilderije vant' vrouken int ouerspel bevonden 6:0:0, Eerst jnde Binnecamer
2. Een schilderije sijnde een fruytagie op 2:0:0, Eerst jnde Binnecamer
..
12.
[Inventory of the estate of the late Berbera van der Straeten, wife of Jacobus van Radesteyn]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 196)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1572 (Testelmans):
1 October 1660
1. Een schilderije vanden uijt tocht van kinderen van ijsraels
2. Een schilderije vande hemelvaert Elijas
3. Een zeevaert
..
18.
[Inventory of the estate of Leendert Corstiaensz. Testelmans, "seemvercooper".]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 195)]
* * * * * *
- Item 0001a from Archival Document N-1573 (Diemen):
27 April 1667
1a. 2 conterfelters [sic] van zar hr Dirck Berck van Berckenroode [ende] desselfs huysvr, Int Voorhuys
1b.
2. 1 conf. van Prins Willem den ouden, Int Voorhuys
3. 1 Marienbeelt
..
50.
[Inventory of the estate of Johanna van Diemen, widow of Johan Berck, "borgemeester". Inventoried on 27 April 1667]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 322)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1574 (Cornelissdr):
1664
1. f.96r Een schilderij lantschap tot 2:0:0, Inde Groote Kamer
2. f.96r Een schild. daer jn drie beelden a 1:0:0, Inde Groote Kamer
..
14.
[Inventory of goods transferred from Maria Cornelissdr., wife of Frans Janse Seeman, to Cap. Servaes van Hoogeveen.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 317)]
* * * * * *
- Item 0007 from Archival Document N-1575 (Aecken):
14 July 1668
1. f.f 183r Een achtkant gesteecke schilderitie [borduurwerk], Eerst inde Groote keucken
2. f.f 183r Een vierkant als voren [borduurwerk], Eerst inde Groote keucken
7. f.f 185r Een schilderie van Salomon Jansz, Int Voorhuys
11. f.f 185r Een schilderie sijnde een keucken, Int Voorhuys
12. f.f 185r Twee schilderie met vissen, Int Voorhuys
14. f.f 185r Een cleijn schilderitie, Int Voorhuys
15. f.f 185r Twee lantschapies, Int Voorhuys
..
33.
[Inventory of the estate of the late Jannette van Aecken and her husband Franšois van Harick. Inventoried on 14 July 1668.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 250)]
* * * * * *
- Item 0020 from Archival Document N-1576 (Neurenburgh):
[ANONYMOUS], Een groote kaert van Europa, Int Eet Salet
17 April 1670
Neurenburgh, Maria de (overleden echtgenote van Barchardt Wilhelm Baron de Kinskij, Luytenant van de Compagine van d'heer Collonel Dolman)
[Inventory of the estate of Maria de Neurenburgh, wife of d'heer Barchardt Wilhelm Baron de Kinskij, Luyten.t vande Compagine van d'heer Collonel Dolman. Inventoried on 17 April 1670]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 202)]
* * * * * *
- Item 0001a from Archival Document N-1577 (Reyns):
21 April 1677
1a. f.96 2 schilderijen van petrus en paulus
1b. f.96 2 schilderijen van petrus en paulus
2. f.96 Een batalie
..
17.
[Inventaris van alle soodanige goederen soo roerende als onroerende, als bij den Camerbewaerde HSr Johan Reyns ende JuffSr Wilhelmina van Herpraat, beyde salSr, jn haer leven echte luyden binnen deser stadt Dordrecht Int gemeen beseten, ende metter doot ontruympt ende naergelaten zijn,--- ten [ver]soecke van d'heer Arent Muys van Holij BurgemSr der voors-stadt, als Testamentaire voocht over Adrianna Reyns, naergelate dochter vande voorn Hr Johan Reyns + Juffvrouw Wilhelmina van Herpraat op den xxij April 1677]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 217)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1578 (Trip):
2 June 1678
1. Een boere maeltijt, Schilderijen berustende inde vertreck Camer
2. Een Oirdeel, Schilderijen berustende inde vertreck Camer
..
26.
[Inventory of the estate of Jacob Trip. Requested by Jacob van Commersteyn, "out borgemeester," Johan Munter, "raets heer inde Hove van Holland," and Jacob Trip Hendrixsz. Inventoried on 2 June 1678]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 369)]
* * * * * *
- Item 0001a from Archival Document N-1579 (Ruytenburch):
22 March 1688
1a. f.18 Twee schilderijen ofte Conterfeytsels sijnde den overledene Coenraet Damisz vande Linde ende Elisabeth van Ruytenburgh beyde Zalrs hangende voorde schoorsteen
1b. f.18 Twee schilderijen ofte Conterfeytsels sijnde den overledene Coenraet Damisz vande Linde ende Elisabeth van Ruytenburgh beyde Zalrs hangende voorde schoorsteen
2. f.18 Een groote schilderije vanden Coninck Belsasar
3.f.18 Een van Moyses
..
22.
[Inventory of the estate of Elisabeth van Ruytenburch, widow of Coenraet Damissen van der Linden, merchant. Requested by Nicolaes van der Dussen and Nicolaes Vivien as executors of Elisabeth van Ruytenburch's will. Inventoried on 22 March 1688 and some days thereafter.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 391)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1580 (Dibbetius):
1 June 1686
1. Een groote schilderije met een vrouws persoon en kindt die bidden, Inde Achter Camer
2. Een schilderije sijnde een historie uyt Ovidius, Inde Achter Camer
3. Een Wildeman, Inde Achter Camer
..
31.
[Inventory of the estate of dominee Henricus Dibbetius, "predicant vande Groote Lindt ende Jeronimus ambacht." Requested by Johannes Dibbetius and Johannes Melanen as guardians of the orphans. Inventoried on 1 June 1686 and some days thereafter.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 198)]
* * * * * *
Item 0001 from Archival Document N-1581 (Broemhen):
9 November 1689
1. f.5 Een groote schilderij met vier viguren, en een wijn roomer daerin, Int Voor Saeltie
2. f.5 Noch een dito wat klijnder, daerin een doots hooft, Int Voor Saeltie
..
60.
[Inventory of the estate of Rudolph Broemhen, "outraet deser stadt Dordrecht." Inventoried on 9 November 1689.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 517)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1582 (Rosch):
11 February 1666
1. Een groote schilderije sijnde een heydense offerande
2. Een schilderij van Nicodemus
...
14.
[Inventory of Jan Rosch, "naeldemaecker", husband of Sara Groeneschiet. Inventoried on 11 February 1666 and some days after.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 196)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1583 (Brouck):
27 January 1625
1. f.f17r 1 schilderije vande vier evangelisten
2. f.f17r Noch een schilderije wat cleijnder
3. f.f17r Noch een schilderije van een non [ende] pater
4. f.f17r Drie caert schilderijen
5. f.f17r 16 cleijne schilderijkens
6. f.f17r Noch elff ronde schilderijkens
[Inventory of the estate of the late Henrick van den Brouck, surgeon]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 69)]
* * * * * *
-  Item 0001 from Archival Document N-1584 (Franssz):
19 February 1625
1. f.f45r 1 schilderij van fortuijn
2. f.f45r 2 schilderijen van Andromeda [crossed out]
..
12.
[Inventaris van de goederen van Jacob Franssz dien bevonden sijn ten huyse van Judith Louijs fugitijff ende beschreven door mij Gijsbert de Jager openb not binnen deser stadt Dordt resideren ten [ver]soucke van voorn Jacob Franssz die daertoe consent hadde van Camer Guditiale deser stede, Ende is begonnen opden 19e Februarij Anno 1625 ter presentie van Arent Cop not en procur ende Paulus Conincx als getuygen hyer toe geroepen [ende] gebeden.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 29)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1585 (Gerritsdr.):
7 April 1622
1. f.81r 1 schilderij van Susanna, Inde eersten op de bouen voorcamer
2. f.81r 1 Groot Marienbeelt, Inde eersten op de bouen voorcamer 
..
16.
[Inventory of goods transferred from Sara Gerritsdr. to Lambert Paets.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 27)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1586 (Coninck):
29 September 1626
1. f.f186r Een conterfeytsel van Abraham tot
2. f.f186r Een vrouwen troony geconterfeyt
3. f.f186r Een saet saeyer geschildert
4. f.f186r Een samaritaentse geschildert
5. f.f186r Een winterken geschildert
6. f.f186r Een lantschap in een ovael
[Inventaris ende taxatie van alle de goederen bij Isaack de Coninck jnt huwelijk gebracht met [left blank]]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 30)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1587 (Despinoy):
16 October 1620
1. De schilderij van mr Davidt ['en sijn' crossed out]
2. De schilderij van Maricken Laurens
3. Een taefereel van den Cruysdraeger
4. Een bert van Duc d' Alva
5. Een van vrouw Maria
6. Een van keiser Carel I
[Inventory of the estate of the late Davidt Despinoy, surgeon, and his wife Maricken Laurensdr.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 25)]
* * * * * *
 Item 0001 from Archival Document N-1588 (Aelberts):
12 July 1622
1. f.f4r Item een schilderije voor jnt huys van Jacobs leer aldaer open gelaten, Maer alhier bijden [ver]sz mr Gerrart gewaerdeert op 12-0-0
2. f.f4r Item ij geschilderde hondekens mede aldaer nyet gewaerdeert maer alhier gestelt op een tot 0-8-0
3. f.f4r Item een geschildert doots hooft met een kinden mede aldaer nyet gewardeert, maer alhier tot 1-10-0
4. f.f4r Item een schilderije van Abraham mede aldaer nyet gewaerdeert, maar alhier gestelt, gelijck hij Gerrart dat heeft gecost tot 2-10-0
5. f.f4r Item jnde koken iiij schilderijen, mede aldaer nyet gewaerdeert, maar alhier genomen tstuck tot xxiiij sts 4-16-0, jnde koken
6. f.f4r De schilderije van [ver]loren soon bijde erffgenamen jn hare [ver]sz verhooginge gestelt, zeijt den [ver]sz Gerrart te sijn begrepen onder de voorsz iiij partijen, dus hier 0-0-0
7a. f.f4r Item opde achtercamer volgende de [ver]sz verhooginge negen schilderijkens, daer onder den [ver]sz Gerrit Gerritsz seijt te sijn een schilderije van Esechiel mede nyet gewaerdeert maer wert alhier gestelt op xxx gl js 30-0-0
8. f.f4v Item het conterfeytssel van hem met sijne voorsz huysvrouw, de welcke hij sustineert nyet behoot te werden geexstimeert, Maer is den voorsz Gerrit te vreden, dat de [ver]sz kinderen naer haer nemen hare [ver]sz Moeder, mits dat hij behoude sijnne [ver]sz contrefaictsel, dus hier 0-0-0
9. f.f4v Item vijff cleene pinneelkens sonder lijsten mede bijde voorsz erffgenamen nyet gewaerdeert, maer bijde voorsz Gerrit Gerritssz genomen (hoe wel de selue soo veel nyet sullen gelden) tstuck tot xxx sts 7-10-0
10. f.f4v Item noch een schilderijken van een doots hooftken, met een kindeken, mede aldaer nyet vuytgetogen, maer alhier om redenen genomen op 2-0-0
[Staetken jnt Corte, ten begeerte van Mr. Gerrit Gerritssz. glaesbacker, Gemaeckt vuijt den jnventaris byden selven Mr. Gerrit met sijn eijgenhant gescreuen, en opten xij.e Julij 1622 ter weescamere jn Dordrecht geexhibeert vande goederen nagelaten bij Everina Aelberts zijne laetste huysvrouw zulcx sij de selve goederen metten voorsz Mr. Gerrit jnt gemeen hadde....]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (WK 889)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1589 (Merck):
13 June 1635
1. f.147v Noch een schilderij van den Conninck Davit 18-0-0
2. f.147v Noch twee Conterfeijtssels 24-0-0 [line crossed out]
3. f.147v Noch twee Conterfeijtssels 18-0-0 [line crossed out
4. f.147v Noch een schilderij van Jeronimus 7-0-0
5. f.147v Noch de twaelff appostelen 25-0-0
..
21.
[(f. 146r) Op huyden den 13 Junij anno 1635 Compareerde voor mij Gijsbert de Jager [...] ende de getuijgen onder genomineert Geerloff vander merck, borger en inwoonder deser stede ende verclaer vercost, getransporteert, gecedeert ende opgedragen te hebben mits desen, aen ende ten behouve, van Anneken Jans dr, alle de gespecificeerde goederen in desen, neffens geannecxeerden inventaris (bij mij notaris ende de Getuygen geteyckent) geexpresseert en wtgedruct ende dat alles tot betalinge van somme van ses hondert carolus guldens, die hij comparant, de voorn Anneken jans dr, bekent schuldich te wesen, met oock noch de some van vijff ende t'seventich gulden die op den eersten, deser maent mey daer op waren verloopen, welcken transporte/en opdrach mitsgaders de bekentenmisse van (f 146v) schuld [...]]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 37)]
* * * * * *
- Item 0023 from Archival Document N-1590 (Wennemaecker):
19 March 1685
1. f.8v Twee Tempel teyckeningen van Maerten Verelst geteykert, Op de boven voorcamer
2. f.7v Een conterfeytsel van een vrouwe met drie botten in haer wapen, Schilderijen int voorhuys
3.  f.7v Een grauw poeet stuck, Int voorhuys
..
67.
[Inventory of the estate of the late Ida Jans Wennemaecker, widow of Pieter Rochusz.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 348)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1591 (Buys):
24 January 1636
1. f.f27r Een schilderij van Petrus gevanckeniss 6-0-0
[Inventory of the estate of the late Cornelis Cornelisz Buys, husband of Janneken de Ghysbertsdr.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 38)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1592 (Tergier):
28 August 1636
1. f.124 Een schilderij van Abraham en Hagar
2. f.124 Drie freuytagien
3. f.124 Een Lust hooffken
..
25.
[Inventory of the estate of the late Bartholomeus Tergier, merchant, husband of Sara Henricxdr.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 98)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1593 (Claessz):
27 April 1634
1. f.f179r Een lantschap met een eycke lijst
2a. f.f179r Twee Conterfeijtsels van mr brimen en sijn huysvr.
2b. f.f179r Twee Conterfeijtsels van mr brimen en sijn huysvr.
3. f.f179r Noch een conterfeijtsel van een kint
4. f.f179v Noch een conterfeijtsel van een man
5. f.f179v Noch een cast daerine de Instrumenten in hangt
6. f.f179v Noch een boeren dans geschildert
7. f.f179v Noch een conterfeytsel van een frou
..
27.
[Inventaris vande goederen bevonden inden schepe van Adrijaen Claessz marcktschipper op leijden en beschreven door ons openbaer notarissen binnen Dordrecht resideren ende in presentie van naergenomde getuijgen opden XXVII.e April 1634.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 36)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1594 (Kalfkens):
22 March 1632
1. f.f67v Een schilderij van Caritas
2. f.f67v Noch een van justitie
..
9.
[Inventory of the estate of the late Geertruyt Kalfkens, widow of Barent Klippelhont]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 35)]
* * * * * *
- Item 0016a from Archival Document N-1595 (Nieuwenhoven):
[ANONYMOUS], Twee mans personen, Int Voorhuys
1670 January 
Inventaris van alle soodanige goederen als Dr Eduward van Nieuwenhoven ende [blank] desselfs huysvrouwe metter doot ontruympt ende naergelaten hebben waer vanden Boedel bij desselfs Soon gerepudieert ende tot Curateur overden selven gestelt is den nots Arent van Neten Coram d'heeren dr Johan de Jongh Franchoijs Rees ende Justus Cocxius jegenwoordige schepenen Commissarissen vande Desolate Boedels opden XIII.e 1670*
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ORA 1450)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1596 (Kels):
11 March 1670
1. Een schilderije sijnde de historie van David en Abigael
2. Een slecht schilderijken sijnde het conterfeijtsel vande roomse Lucresia
3. Een slechte schilderije sijnde een out Conterfeijtsel
4. Eenen gedruckte Jeronimus met een swarte lijst
5. Een prent van doe Wassenburch met een swarte lijst
6. Een kerckpostille ofte predicatie Boeck door schulterum, Op de Achter Keucken
7. Twee schilderije ofte Conterfeytsels vande keijser Augustus ende desselfs vrouw, Inde Voorkeucken
8. Twee schilderije ofte Conterfeytsels vande keijser Augustus ende desselfs vrouw, Inde Voorkeucken
9. Een schilderije sijnde t Conterfeijtsel vande keijser Titus Vespasianus, Inde Voorkeucken
..
18.
[Inventaris van alle soodanige goederen roerende ende onroerende toebehoorende ende als bevonden sijn ten huyse van Hermen Kels van de welcke hij gesint is te doen cessie ende affstant ten behoeve ende proffijte van desselfs crediteuren gemaeckt ten overstaan vande heeren Dr Johan de Jongh, Franchois Rees ende Justus Cacxius jegemboordich schepenen commissarisse vande desolate Boedels op den XI Maert 1670]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ORA 1450)]
* * * * * *
- Item 0001 from Archival Document N-1597 (Cappel):
3 January 1687
1. f.xvi 31  Een schilderij, sijnde een blompott 3:0:
2. f.xvi 32  Noch een dito 2:10:, Int Voor Camertie
3. f.xvi 35  Noch een dito, een Zeetie 3:0:0, Int Voor Camertie
..
30.
[Inventory of the estate of the late Matthys van Cappel, "uyt de vroutschap ende brouwer binnen deser stede"]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 560)]

 

(C) EvD juni 2003