deel II
schilderijen e.d. in Dordtse boedels
(bron: http://piweb.getty.edu)
--> http://piprod.getty.edu/starweb/pi/servlet.starweb?path=pi/pi.web dec 2008

- Item 0001 from Archival Document N-1598 (Trip):
27 September 1692
1. Een schilderij van jacob ende Rebecca, Int voorhuys
2. Een kasteel en lantschapie, Int voorhuys
3. Een vande geboorte Kristy, Int voorhuys
4. Een lantschap, Int voorhuys
..
65.
[Inventory of the estate of the late Johanna Trip, 'bejaerde ongehoude dochter.']
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 489)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1600 (Bolenbeeck):
15 April 1667
1. f.f 95r Een ['Bataellie' crossed out] stuck schilderije van Davit [ende] Abiaga met geschrijnwerckten Lijst gewaerdeert twee gul 2-0-0 (Johannes)
2. f.f 95r Een groot Lantschap gewaerdrt drie gul 3-0-0 (Johannes)
3. f.f 95r Twee dito wat cleynder gewaerdeert vijff gul 5-0-0 (de Weduwe)
4. f.f 95r Een dito noch wat cleijnder gewaerdeert op eenen gul vijff sts 1-5-0 (Johannes)
5. f.f 95r Een stucxken Fruytagie gewaerdeert drie gul 3-0-0 (de Weduwe)
..
35.
[Inventory of the estate of the late Cornelis van Bolenbeeck, paint seller, and his wife Maria van Wijngaerden.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 224)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1601 (Muys):
23 December 1684
1. Een schilderije, Opte voorcamer
2. Een schilderije vande geboorte Christy, Opte keldercamer
3. Noch een dito schilderije, Opte keldercamer
4. Een schilderije sijnde een geslacht vercken, Opte keldercamer
5. Een geborduert blompotgen, Opte keldercamer
6. Een onbekent Conterfeytsel, Opte keldercamer
..
41.
[Inventory of the estate of the late Johan Muys, 'stadsbode'.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 198)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1602 (Stoop):
26 June 1690
1. Een Battaille
2. Twee Tempels
3. Een scheepie
..
27.
[Inventory of the estate of the late Marija Stoop and her husband Jacob van Meeuwen, 'oudt borgemeester deser stede'.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 198)]
**********************
- Item 0017 from Archival Document N-1603 (Sam):
26 February 1680
1. f.151 Een schilderije van Rutger Schul, Int bouen Saeltgen
2.
[Inventory of the estate of the late Jacob Jacobsz. Sam, merchant, and his wife Maria Roerom]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 167)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1604 (Elsloo):
25 February 1677
1. f.101 Vier slechte schilderijen, Int Comptoir
2. f.101v De twee Conterfeytsels vande ouerledenen, Opde Voorcamer
3. f.101v De twee Conterfeytsels vande ouerledenen ,Opde Voorcamer
..
17.
[Inventory of the estate of the late Maria Laurens van Elsloo, widow of Jan Aeldertsen de Veer, merchant]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 163)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1605 (Beut):
1 May 1647
1. f.f 82v Een schilderije vande heere Christus daer hij bij nachte geleyt wert van Pilatus tot herodus op 3:0:0
2. f.f 82v Een schilderije van een kint op een wagen op 4:0:0
3. f.f 82v Een schilderije van Paulus Bekeering 4:0:0
4. f.f 83r Een schilderije van Salomons wijsheyt 1:0:0
5. f.f 83r Vijff prentgens met glaeskens daervoor 0:18:0
6. f.f 83r Een gesteecken bordeken op 1:0:0 [borduurwerk]
7. f.f 83r Drye aelbaste bordekens op 2:--:--
8. f.f 83r Een schilderije vande Globus met een dootshooft op 3:0:0
9. f.f 83r Een schilderije van een bancket op 4:0:0
10. f.f 83r Een wassenpop met kastken met twee prenten samen 2:0:0
[Inventory of the estate of the late Jan Fransz. Beut and his late wife Sara de Decker]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 86)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1606 (Zibert):
19 December 1675
1. f.424v Een schilderije daer in affgebeelt een outman, ende een vrouw met een sluier bedeckt
2. f.424v Een schilderije van Moyses, daer is ook eenig vee
3. f.424v Vijff zeestucxkens
4. f.424v Acht Lantschapkens
5. f.424v Een schilderij, daer in afgebeelt een Collationneken
6. f.424v Een frutagie
7. f.424v Een bancquet
..
15.
[Inventory of the estate of the late Anna Zibert, widow of Lambert Lambinon]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 215)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1607 (Muns):
12 September 1655
1. f.f 285v Vier schilderijen met ebbe houte lijsten 8-0-0, Inde sijdel camerken
2. f.f 285v Een banket schilderijen van een kalckoen 3-0-0, Op de achter camer
3. f.f 285v Een banket schilderijen van een snoeck 3-0-0, Op de achter camer
4. f.f 285v Een banket schilderijen van een ham 6-0-0, Op de achter camer
5. f.f 285v Een banket schilderijen van een gebrade ende gesode vis 3-0-0, Op de achter camer
6. f.f 285v Een banket schilderijen van Kreeften ende visch 3-0-0, Op de achter camer
[Inventory of the estate of the late Johannes Muns, grocer]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 47)]
**********************
- Item 0001a from Archival Document N-1608 (Deijl):
27 August 1669
1. Twee Conterfeytsels van Jan Teunisz van Deijl en lysbeth Leenderts za, Opte Boven voorcamer
2. Twee Conterfeijtsels van Jan Teunisz van Deijl en Lijsbeth Leenderts za, Opte Boven voorcamer
3. Een fruytagie, Opte Boven voorcamer
4. Een geselschapie, Opte Boven voorcamer
5. Een lantschpie [sic], Opte Boven voorcamer
6. Een kan met een wijnglas, Opte Boven voorcamer
..
17.
[Inventory of the estate of Jan Teunisz. van Deijl, carpenter, and his wife Willemijntgen Huijgen]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 197)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1609 (Leeuwen):
8 May 1681
1. Het contrefaitsel vanden overleden
2. Een groot marya beelt
3. Noch een dito kleynder
4. Abraham en Hagar
5. Een vande drije mariaes
6. Een van de boeren Chirurgijn
7. Twee schilderijkens sijnde yder
8. Een trony
9. Een blompottie
10. Een disie
[Inventaris gedaan maken, Ter instantio ende versaeke van Sr Jacob Franken borger ende jnwoonder deser stede op het aengeven van desselfs huysvrouw, ende dat van alle soodanige goedren, als ten huyse vande reqt bevonden zijn metter doot ontruijmt ende naargelaten bij Zar Cornelis van Leeuwen in zijn leven jongman, ende al daer over overleden, deselve jnventarisatio gedaen sijnde door mijn onderges. openbaar nots, binnen Dordrecht residerende ten overstaan, ende ten dage jn 't eijnder van deser geexpressert]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 309)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1610 (Volckum):
10 December 1676
1. f.378v 4 schilderijkens daer jn tsamen uytgebeelt het huys [ende] dorp van Spijck
2. f.378v Een Zeestucxken
3. f.378v Een Cupidoken
4. f.379 Een Jonckeren
5.f.379 Een schilderijken vande twee discipulen die naer Emaus gingen
6. f.379 Drie cleyne schilderijkens met glaeskens daer toe
7. f.379 Noch een schilderijken
[Inventory of the estate of Jan Lucasz. Volckum and his wife Digna Jochenis]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 216)]
**********************
- Item 0014 from Archival Document N-1611 (Tou le Monde):
9 September 1662
1. 1 boere kermis geteyckent GM, Inde achterboven Camer
2. 1 fruijt tasie, Inde achter benede Camer
3. 2 maeneschijn, Inde achter benede Camer
..
22.
[Inventaris gemaekt ten versoecke van Arent van Neten ende Govert de With beijde notarissen binnen deser stede als geordineerde Curateurs vanden boedel van Bartholomeus de Tou le Monde ter presentie [ende] ter overstaen van d'heeren ende mrs Willem Brantwijck heere van Blocklant ende Samuel Everwijn schepenen opden IX September 1662]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ORA 1449)]
**********************
* Item 0001 from Archival Document N-1612 (Sambeeck):
27 January 1593
1. een caerte vande gehele werlt
2.
[goederen van Willem van Sambeeck]
[Gemeentearchief, Utrecht, Nederland (GAU Stadsarchief II, 3146)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1613 (Haerlem):
1 August 1635
1. Eerstelijck een groote schilderije van Arcke Noe [Margin : geestimeert op 4 gl], Int Voorhuys
2. Noch een groote schilderie van negen musijcken [Margin: op 4 gl.], Int Voorhuys
3. Een conterfeijtsel van een manspersoon, Int Voorhuys
4. Negen papieren caertiens ende prentiens met lijsten beslagen, Int Voorhuys
5. Een schilderije vande vijer elementen [margin: op 4 gl], Opte Achter Camer
6. Een toeslaende schilderie van Maria [margin: op 5 gl], Opte Achter Camer
..
14.
[Inventory of the estate of the late Adriana van Haerlem, widow of Gerritt van Nispen]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 98)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1614 (Robberts):
22 November 1680
1. f.712 Vier portretten ofte oude conterfeytsels 1-0-0, Opde Voorcamer
2. f.712 Ses schilderijkens 1-10-0, Opde Voorcamer
3. f.712 Noch drije schilderijkens 2-0-0, Opde Voorcamer
4. f.712 Drije schilderijkens 0-12-0, Op de middel Camerken
5. f.712v Een schilderije met bont 2-0-0, Opde achter Camer
6. f.712v Een schilderije van Abrahams Offerhande 1-10-0, Opde achter Camer
..
46.
[Inventory of the estate of the late Elisabeth Robberts and her husband Pieter Hulshout, 'mans man inden hove en[de] vierschaer van Zuijthollandt.']
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 167)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1615 (Doorn):
17 May 1661
1. f.f 307r Een schilderij vant Haechte bos gecocht bij Gerrit Baerthontsz om 15-0-0
2. f.f 307r Een cleijn schilderitgen sijnde het avontmael gecocht bij den selven om 11-0-0
3. f.f 307r Een groote schilderij van duc d'alba gecocht bij Mr Jan Bisbinck om 8-5-0
4. f.f 307r Een schilderij vant huys van Nassau gecocht bij Gerrit Baerthontsz om 15-0-0
5. f.f 307r Een schilderij sijnde een Jacht gecocht bij Mr Jan Bisbinck om 6-5-0
6. f.f 307r Een schilderij van d'offerhande van Maroach gecocht bij Aert van Doren om 10:0:0
7. f.f 307r Een schilderijtgen sijnde een bancket gecocht bij de vrou van Everaerts 3-15-0
8. f.f 307r Een schilderijtgen sijnde een sloth en lantschap cooper Aert van Doren om 5-5-0
9. f.f 307r Een schilderijtgen sijnde een harinch en banquet cooper Catharijna van slentel 7-5-0
10. f.f 307r Een harderin [ende] een adwijs cooper Gerrit Baerthontsz om 2-10-0
11. f.f 307r Een schilderij van Maria en een Spiegel met een [ver]gulde lijst cooper Gerrit Baerthontsz om 2-10-0
12. f.f 307v Vier ronde schilderijtgens vande vier princen. cooper de vrou van Jan Jansz Everaerts om 4-0-0
13. f.f 307v Een groote schilderij van [left blanck] cooper de vrou van mr Jan Bisbinck om 8-5-0
14. f.f 307v Een schilderij van een roomer [ende] oesters cooper Aert van Doren om 4-10-0
15. f.f 307v Joseph [ende] sijn broeders in Egipten cooper mr Jan Bisbinck om 6-15-0
16. f.f 307v Ste Franciscus cooper Gerrit Baerthontsz om 5:10:0
17. f.f 307v Den Evangelist Johannes cooper Gerrit Baerthoutsz om 3:3:0
18. f.f 307v Abrahams offerhande cooper Aert van Doren om 5:0:0
19. f.f 307v Christus gevangen genomen cooper mr Han Bisbinck om 2:5:0
20. f.f 307v Noch een schilderijtgen sijnde een berch cooper Gerrit Baerthoutsz 2:10:0 
21. f.f 307v Een boere kermis cooper Gerrit Baerthontsz om 0:10:0
22. f.f 307v Ste Catharijn cooper alsvoren om 0-10-0
[Inventory of the estate of the late Steven Aertsz. Doorn and his wife, Geeltgen Willems]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 246)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1616 (Holaert):
10 January 1692
1. Een schilderij met naeckte beelden 12-0-0, Inde Voorkamer
2. Een Lantschap 5-0-0, Inde Voorkamer
3. Een Winter 8-0-0, Inde Voorkamer
4. Een fruytgen 4-0-0, Inde Voorkamer
..
22.
[Iventory of the estate of the late Jacob Holaert, merchant]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 553)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1617 (Trip):
28 July 1673
1. Drije schilderijen op 2:0:0, Voorcamer
2. Een haen met twee hennen op 6:0:0, Int Eet Salet
3. Twee lantschappen 8:0:0, Int Eet Salet
4. Noch drije schilderijen op 4:0:0, Int Eet Salet
5. Een schilderije met schepen op 24:0:0, Int Eet Salet
6. Een schilderije van Cerns Bachus [ende] Venus op 6:0:0, Int voor salet
7. Een schilderije sijnde een Arent op 8:0:0, Int voor salet
8. Een lantschap op 4:0:0, Int voor salet
[Inventory of the estate of the late Marija Trip, widow of Jacob Reepmaecker]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 197)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1618 (Keyser):
23 November 1680
1. Een stuck schilderije sijnde t [ver]coopen van Esaus geboorte, Int Voor Huys bevonden
2. Een dito stuck sijnde een historie, Int Voor Huys bevonden
3. Noch een dito sijnde een Lantschap, Int Voor Huys bevonden
4. Een dito Admirael Tromp, Int Voor Huys bevonden
5. Een dito sijnde jtaliaens geberchte, Int Voor Huys bevonden
6. Een dito sijnde een Lantschapie, Int Voor Huys bevonden
7. Een Conterfeytsel van Wilhelmine de Keyser, Int Voor Huys bevonden
8. Een dito van Corn de Keyzer, Int Voor Huys bevonden
9. Een schildertje sijnde een paertken, Int Voor Huys bevonden
10  Een pas kaert, Int Voor Huys bevonden
...
19.
[Inventory of the estate of Willem Cornelis de Keyser, 'schipper van den boyer genaempt de Keyser,' who died in London]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 325)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1619 (Coermans):
8 January 1681
1. f.148v Een groote schilderie int voorhuys
2. f.148v De parabel vande bruloff, Int Voorhuys
3. f.148v De walvis tot schevelingen, Int Voorhuys
4. f.148v Laserus enden den rijcken man, Int Voorhuys
5. f.148v Een huys, toorn etc, Int Voorhuys
..
40.
[Inventory of the estate of the late Grietgen Coermans, widow of Jan Pietersz. van der Mast]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 258)]
**********************
- Item 0009 from Archival Document N-1620 (Becuis):
schilderij [ANONYMOUS], Een blompot, Inde Camer
1672
[Inventaris van alle soodanige goederen, als opt aengeven vande huysvrouw van Gilles Becuis pontgaerder binnen deser stede gemaeckt is ten overstaan vande heeren Commissaris vande Desolate boedels ende dat vande goederen vande voorn. Gillis Besius [sic], ende Desselffs huysvrouw ten [ver]soecke vande crediteuren van selven Gillis Besius]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ORA 1451)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1621 (Sonnemaens):
schilderij [ANONYMOUS], Drie personen war van een met een pijl inde borst gewont
11 January 1698
[Inventory of the estate of the late Magdalena Sonnemaens, widow of Jacob Sonnemaens, merchant]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 593)]
**********************
- Item 0015 from Archival Document N-1622 (Gonne):
EEMONT, ADRIAEN VAN (Dutch), Op de bovenachtercamer
3 May 1681
[Inventory of the estate of the late Pieter Gonne, and his wife Ariaentie van den Naedorst]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 345)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1623 (Duyn):
f.f 294 Een avontmael Christij 10-0-0
14 April 1671
[Inventory of goods transferred from Deuys van Duyn to his father-in-law Cornelis Wouterse van Lijl]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 319)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1624 (Bloesem):
f.f 25v Een schilderije daer de heere Christus gegeeselt is,ende een rietstock gepresenteert wert, Opde Voorcamer
1669
[Inventory of the estate of the late Cornelis Dircxsz. Bloesem, 'meester schoemaker,' and his wife Geertruyt Cornelisdr.]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 351)]
**********************
- Item 0010a from Archival Document N-1625 (Libert):
f.f 485r Drie schilderijtgens een blomkool ende twee blompotten 4-0-0
January 1663
[Inventaris van alle soo danige goederen, als toebehooren sijn, Margarieta Libert, jegenwoordich huysvrouw van Phillips de Bonte volgens de waerderinge ende tauxatie van Cornelia Fiot ende Ariaentgen [left blank] gesworde uijtdraechsters, woonende binnen deser stadt Dordt gestelt als volcht]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 247)]
**********************
- Item 0006 from Archival Document N-1626 (Bus):
f.f 85r Een teyckeningh van Goltsius
12 February 1648
[Inventory of the estate of the late Lubbertij Bus and his wife Heyltgen Hamers]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 87)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1627 (Halleman):
Een schilderij uyt Ovidius
17 November 1692
[Inventory of the estate of the late Johannes Halleman and his wife Francijna Cent]
Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 518)
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1628 (Le Fort):
Een schilderijtie, sijnde een historij, Int Voor Camertie
29 April 1697
[Inventory of the estate of Catharina Le Fort, widow of Renson Martijn]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 521)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1629 (Smits):
f.62v Twee boere kermissen
13 March 1692
[Inventory of the estate of the late Maijken Aartsdr. Smits, and her husband Wouter van Hemert]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 483)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1630 (Laslee):
Een schilderij sijnde een historij van David en Abigel
23 March 1695
[Inventory of the estate of the late Aeltie Gijsberts Laslee, widow of Jan Damasse Claptas]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 483)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1631 (Slingelandt):
[ANONYMOUS], Conterfeytsel van Zalr Hendrick Lambertsz Labeen, Int Voorhuys
11 April 1670
Op huijden den XIe April Ao XVI tseventich compareerde voor mij Johan vander Hoop, openbr Not. etc. Joffr Anthonija van Slingelandt, wede, en boedelhouster van Zar Hendrick Labeen, die erffgenaem was van sijnen vader Hendrick Lamberts Labeen, wonende binnen deser stede, ende verclaerde sij comparante getransporteert, gecedeert, en overgedraegen te hebben, sulcx sij transporteert, cedeert, en overdraecht bij desen aen, en ten behoeve van d'heer en mr Gerrardt Paauw, (den welcke sij Comparante tot mede voocht over haere kinderen is assumerende bij desen) die al hier mede comparerende den voorsz.: transporte, en cessie is aennemende, en accepterende bij desen alle de naervolgende meeuble [sic], en andere goedren [sic], en dat voor soodanigen prijse, en: somme als voor ijder post in margine staet geexpresseert, als volcht:
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 363)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1632 (Broeders):
Een lantschap 1-10-0, Int Voorhuys
3 August 1689
Inventory of the estate of the late Pieter Broeders, baker [sic] and his wife Ida Houtbackers. Goederen soo door Cornelis van Percijn en Maria Jans, weduwe van Za= Jan van Yperen, geswore wtdrager en draegster respective zijn getauxeert
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 550)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1633 (Pilgrim):
Een portret van D'heer Schoutech Pelgrum levens groote, Op te Groot bouencamer
13 November 1680
[Inventory of the estate of Aernoult de Pilgrim, 'commissaris vande monstering.']
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 198)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1634 (Floris van Buren):
24 November 1698
Bodegraven and Zwammerdam were destroyed by the French in 1672 in the Dutch War [source:Nederlandse gemeentewapens], Int Voorhuys
[Inventory of the estate of Lucretia Floris van Buren, widow of Juriaan Fackel]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 522)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1635 (Cotermans):
1. f.f115r Een conterfeytsel van Jacob Cotermans Zar, Eerst int Voorhuys
2. f.f115r Noch een coterfeytsel [sic] van wede [Anna Cotermans], Eerst int Voorhuys
3. f.f115r Noch een Conterfeytsel van Cornelia Cotermans doen sij jonck was, Eerst int Voorhuys
4. f.f115r Een schilderie van een see met drie groote scheepen, Langh werpich in een ebbenhoute lijst, Eerst int Voorhuys
5. f.f115v Een schilderije vant' Sameritaens vrouwken in een geschrijnwerckte lijst, Inde Donckere Keucken
6. f.f115v De vijff sinnen in waslvisgrate lijsten, Inde Donckere Keucken
7. f.f115v De Conterfeytsels vande Prins mette Princes mee in grate lijsten, Inde Donckere Keucken
8. f.f117r Een schilderije van een flora, Inde Lichte Keucken
9. f.f117r Twee schilderijen in elx twee personagien op vuijfheems fatsoen van deedinge, Inde Lichte Keucken
10. f.f117r Vier schilderijkens van postuijrkens, Inde Lichte Keucken
11. f.f119v Drije albaste bordekens, Opt Camerken bouen het koock huys
12. f.f119v Vijer cleijne schilderijkens op albast van apen en freuytagien met ebben lijstiens, Opt Camerken bouen het koock huys
13. f.f119v Twee schilderijkens elcx van twee postuyrkens met ebbe lijsten, Opt Camerken bouen het koock huys
14. f.f119v Twee schilderijkens van postuyrkens, Opt Camerken bouen het koock huys
15. f.f121r Een Coterfeytsel [sic] van Anthony Cotermans Zar met een swarten ebbenhouten lijst, Opte AchterCamer
16. f.f121r Een Marienbeelt geschildert op een hooch peneel met een oitief of ront bouen, Opte AchterCamer
17. f.f122r Een Conterfeytsel van Cornelia Cotermans, Opte AchterCamer
18. f.f122r Eenen lijst vant Marienbeelts schilderie, Opten achter solder
10 January 1646
[Inventory of the estate of the late Jacob Cotermans, 'brouwer int witte hart,' and his wife Anna Cotermans]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 99)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1636 (Rolandus):
13 April 1696
1. Den bloed-raat van duc d alff, Op der overledes kamer
2. Een fruytagie, Op der overledes kamer
3. Drij land-schapjens, Op der overledes kamer
4. Maria boodschap, Op der overledes kamer
5. Het portrait van der o[ver]ledes moeder, Op der overledes kamer
6. Een gedight in een eykke lijstje, Op der overledes kamer
7. Een almenachs-prentje met een glaasje, Op der overledes kamer
8. Een getrouwen harder
9. Een schoone harderinne
[Inventory of the estate of the late Maria Rolandus, 'bejaerde jonge dochter.']
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (WK 1065)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1637 (Hardemee):
30 November 1679
1. Een schilderije sijnde een Bataelie, Eerst int Voorhuys
2. Een dito van David en Saul, Eerst int Voorhuys
3. Drie Zeekaerties, Eerst int Voorhuys
4. Een langwerpich stuck sijnde een toorn van Zirck Zee [Zierikzee], Eerst int Voorhuys
5. Een schilderijtie sijnde een lantschapie, Opde Bovencamer
6. Een dito sijnde een schaepherder, Opde Bovencamer
7. Een dito sijnde een wolspinder, Opde Bovencamer
8. Een cleyn harderinnetie, Opde Bovencamer
9b. Vier schilderijen sijnde twee lant=schapies,een bloempot, een Jacht, Opde Boven Voorcamer
9c. Vier schilderijen sijnde twee lant=schapies,een bloempot, een Jacht, Opde Boven Voorcamer
10. Een schilderije sijnde een zee, Inde Keucken
11. Noch een dito Zee, Inde Keucken
12. Noch een dito Zee, Inde Keucken
13. Een bloempotie, Inde Keucken
14. Een fruyt schilderije, Inde Keucken
15. Een met beelden, Inde Keucken
16. Een met boerinnen en harderinnen, Inde Keucken
17. Vier kleyne bordekens, Inde Keucken
[Inventory of the estate of Johanna Hardemee, widow of Arnoldus Sonnemaens]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 343)]
**********************
- Item 0001a from Archival Document N-1638 (Parduijn):
26 October 1644
1a. f.f210v Een schilderie vande genesinge van Naaman met twee deuren vande Conterfeytsels van geslachte
1b. f.f210v Een schilderie vande genesinge van Naaman met twee deuren vande Conterfeytsels van geslachte
2. f.f210v Een conterfeytsel vande Grootmoeder van Sijmon parduijn genaempt Maria Rijsers
3. f.f210v Een conterfeytsel vande out oom van Symon parduyn oock Symon Parduyn genaempt
4. f.f210v Een conterfeytsel van sijn moeder Juffr Geertruyt Rijsers
5.  f.f210v Een conterfeytsel vant overleden susterken van Symon Parduyn
[Inventory of the estate of the late Casper Parduijn and his wife Emertina Salemons]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 84)]
**********************
- Item 0001 from Archival Document N-1639 (Rochusdr):
27 January 1646
1. f.f22r 1 schilderij van Susanna op de voorcamer
2. f.f22r 1 schilderij van Charitas
3. f.f22r 1 stuck van Christus en Nicodimus
4. f.f22r 1 stuc van Juda en Tamar
5. f.f22r 1 Marien beelt op de voor camer
6. f.f22r Noch een Marien beelt op de achtercamer
[Inventory of the estate of Geertruij Rochusdr., widow of Aert Cornelisz. Bellaert]
[Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 43)]

 

(C) EvD juni 2003