boeken m.b.t.

D O R D R E C H T

chronologisch

[zie publicaties Oud-Dordrecht op: http://www.oud-dordrecht.dordt.nl ]
[publicatie Stadsarchief zie: www.dordrecht.nl/stadsarchief ]
[boeken Dordt zie ook: www.bengel.dordt.nl/ ]

TITEL AUTEUR JAAR
Oudt En Nieuw Dordrecht
Behelsende des selfs opkomste voortgang ende regeeringe, loop ende verloop van de Rijn, Wael, Maes Etc. (XXII) 545 (IV) pp.
Jacob van Oudenhoven
(Ambrosius Vermerck, Haarlem)
1666
Kruit Hof. Nut voor alle mensche door Margaretha Mels besaaijt en beplant.

Written in Rotterdam (and Dordrecht), 1669. 

Vijf delen:
1. Medicine ter saligheit.
2. Zinspreuken op alderley voorvallen.
3. Veel wonderlijke en gedenkwaardige geschiedenissen.
4. Troost spreuken en leeringen.
5.
Margaretha Mels (? - 4 juli 1682)
"Margaretha Mels moved shortly after 1669 to nearby Dordrecht, where she was widely known in literary circles as the most talented poetess in town in the second half of the 17th century. The year of her birth is unknown; she died unmarried at Dordrecht on the 4th of July 1682, on the occasion of which a collection of funeral poems and lamentations was published under the title Uytvaard van het lijk der welbegaefde en konstrijke Juffer Me-juffer Margarita Mels with poems by local, and even national, celebrities such as the poetess Margarita Cornelia Ooms, C. van Someren, Mathijs van Balen (the author of the well-known Beschrijving van Dordrecht), F. en D. van Hoogstraten and J. Targier. From these poems it becomes clear that Margareta Mels was a very good poetess, musician and singer and that she could speak and write in several languages."
[http://www.forum-hes.nl/forum//main_stocklist.phtml/
zoek/0/1/.html?search=dordrecht]
1669
In funere Pauli Merulae historiarum professoris in Academia Batavorum, & foederatarum provinciarum historiographi, oratio, in qua de vita scriptisque ejus disseritur
[Lugd. Batav., ex officina Hackiana, 1672. Woodcut printer's mark on title. 4 lvs., 64 pp. 12mo.]
J. Kirchmann

[The Leiden professor Paulus Merula was born 1558 at Dordrecht and died 1607 at Rostock.]
[http://www.ludwigrosenthal.com/netherlands.htm]

[Paulus Merula, geb. uit het geslacht van Van Meaarle, de Merle/de Merlens te Dordrecht 1558, overl. Rostock 1607. Advocaat van het Hof van Holland (1587), hoogleraar in de geschiedenis te Leiden (1592), historieschrijver van de Staten Generaal (1598) en rector magnificus (1603). Schreef over rechtskundige onderwerpen en beoefende geografie en filisofie]
[www.wazamar.org]
1672
Beschryvinge der stad Dordrecht. Matthys Balen Janszoon 1677
Handvesten, Privilegien, Vrijheden, Voorregten, Octrooijen en Costumen : Midsgaders Sententien, Verbonden, Overeenkomsten en andrere voornaame Handelingen der Stad Dordrecht.
Opgezogt, overgezien, met de oorsprongkelijke Stukken vergeleeken, en met geschied- en oudheidkundige Aanmerkingen opgehelderd door Pieter Hendrik van de Wall. - Dordrecht : Bram. 1 - 3 (1790)
Pieter Hendrik van de Wall 1790
Onderhoud in een trekschuit, over de tegenwoordig heerschende ziekte en derzelver geneeswyze te Dordrecht [Immerzeel & comp.] 1807
Gazette de Dordrecht = Dordrechtsche courant.

[Voortz. van: Dordrechtsche courant [1795 - ca. 1810]]
[Waarschijnlijk voortgez. als: Dordrechtsche courant [1813 - 1896]; mogelijk echter eerst nog tijdelijk verschenen o.d.t.: Feuille d'affiches]
[ zie: www.kb.nl ]
Aanwezig KB: 
nr. 22 (19 feb 1811) - nr. 33 - (16 mrt 1811)
nr. 35 (21 mrt 1811) - nr. 68 - (6 jun 1811)
nr. 70 (11 jun 1811) - nr. 120 - (5 okt 1811)
nr. 130 (29 okt 1811)
nr. 135 (9 nov 1811) - nr. 157 - (31 dec 1811)
1811
De Franschen op Papendrecht, of Het bombardement der stad Dordrecht, in November 1813 : in zijne oorzaken, voortgang en gelukkig einde boertig beschouwd. [J. de Vos & comp.] 1814
Belangrijke bijdragen tot het animalisch magnetismus, betreffende eenige proeven en waarnemingen desaangaande, in Dordrecht aan onderscheidene personen gedaan : in brieven. W. van der Held 1816
Hulde aan mijne kunstoefenende stadgenooten, bij de beschouwing hunner tentoongestelde kunstwerken te Dordrecht in den jare 1819. J. Schouten 1819
Vrolijke liederen der drukkersgezellen te Dordrecht, toegewijd aan het vierde eeuwfeest van de uitvinding der boekdrukkunst door Laurens Janszoon Koster, gezongen ter gelegenheid van hunnen feestvierenden optogt met eene rijdende en tegelijk werkende drukpers des avonds van den 10 julij 1823 bij fakkelligt. [15 pag.] J. Pluim de Jaager 1823
Feestviering van het vijftigjarig bestaan van het genootschap Pictura, te Dordrecht op den 17 augustus 1824. A. Kist Ez. en B.F. Tydeman 1825
Dierijk en Dorothé, of: De verlossing van Dordrecht.
Dramatisch dichtstuk.
Samuel van Hoogstraten 1833
Het album van Joannes Narsius, van Dordrecht : lijfarts en geschiedschrijver van Gustavus Adolphus, koning van Zweden. Gerard J. Beeldsnijder 1837
Het Huis de Merwede in den verschrikkelijken St. Elizabeths-nacht van den 18 op den 19 nov. anno 1421 J.F. Bosdijk 1841
Kerkelijk Dordrecht : eene bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche Hervormde Kerk, sedert het jaar 1572. G.D.J. Schotel 1841/1845
Beschrijving der stad Dordrecht. J. Smits Jz. en G.D.J. Schotel 1844/45
Dordrecht in strijd tegen Amsterdam, over de handhaving van een billijk deel in de Oost-Indische bevrachtingen en retouren, voor elk dezer beide steden. [40 pag.] Te Amsterdam : bij Ten Brink & De Vries 1849
Beknopte geschiedkundige en plaatselijke beschrijving der stad Dordrecht. Joseph Pieter Goedhart 1850
De illustre school te Dordrecht : eene bijdrage tot de geschiedenis van het schoolwezen in ons vaderland. G.D.J. Schotel 1857
Een keizerlijk, stadhouderlijk en koninklijk bezoek in de O.L. Vrouwe-Kerk te Dordrecht.
Historische en architectonische beschrijving van de kerk aan de hand van de bezoeken van keizer Karel V in 1540, van stadhouder Willem IV in 1747 en van koning Willem III in 1854 [121 pag.]
G.D.J. Schotel 1859
[herdruk
1987]
Het klooster, het hof en de kerk der Augustijnen te Dordrecht. G.D.J. Schotel 1861
Dordrecht
Gemeente kaart originele steendruk of lithografie. Uit J. Kuyper. Gemeente Atlas van Zuid Holland [18,5 x 15,5 cm]
Hugo Suringar [Leeuwarden] 1865
Herinnering aan de reis van het corps muzikanten der Schutterij van Dordrecht, naar Brussel (Saint Josse ten Noode), tot bijwoning van het concours op 5 september 1869. [20 pag.] J.G. v. W. 1870
Iets over Dordtsche tras : waarschuwend woord tegen het gebruik van die, welke uit Brohl afkomstig is, op verzoek van eenige eigenaren van tufsteengroeven en trasfabrikanten uit de omstreken van Andernach uit het Duitsch vert. door J.L. Terneden

[is in [febr 2004] ook te koop bij antiquariaat Oud-Dordrecht, Wijnstraat]
1874
De oudste rechten der stad Dordrecht en van het baljuwschap van Zuidholland. [Werken der Vereeniging tot uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht]
[facsimile: http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/F2/fruind1/liste.htm ]
[facsimile: http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/F2/fruind2/liste.htm ]
J. A. Fruin ['s-Gravenhage : Nijhoff] 1882
Resolutie der regeering van Dordrecht na den moord aan den Prins van Oranje, gepleegd den 10 juli 1584. met een woord vooraf van G.D.J. Schotel 1884
Historisch verhaal der gebeurtenissen binnen Dordrecht in de novemberdagen van 1813. J.L. van Dalen 1888
Officieele gids der Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij voor Amsterdam, Haarlem, Zaandam, Hilversum, Baarn, Bussum, Utrecht, Arnhem, Groningen, Rotterdam, Dordrecht, Schiedam en 's-Gravenhage, Juli 1891
Facsimilé-reprint Amsterdam 1970 naar de oorspronkelijke editie uit 1891, 280 p.
[Namen, adressen, beroepen en telefoonnummers van alle 3642 op het telefoonnet aangeslotenen in 1891] 1891
[1970]
De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1284-1424. Ch. M. Dozy 1891
Rekeningen van de gilden van Dordrecht (1438-1600). [232 pag.] J.C. Overvoorde 1894
Goddelijke en wonderbare bekeering van Sijgje Suiker in de maand December 1895 te Dordrecht, in den ouderdom van bijna 23 jaar
Verhaald door haar vader, Dirk Suiker. Dordrecht, den 19 Februari 1896.
Sijgje Suiker 1896
Out-Dordrecht's nieu-maere - Verschijnt aanvankelijk 1x per maand; vanaf no. 3 (3 juni 1897) 2x per week.
- Uitgegeven t.g.v. de Vaderlantse te-prijck-stellinghe van nijverheyt en konst (Dordrecht, 1897)
- nr. 1 (15 apr 1897) 
   nr. 25  (19 aug 1897) 
   nr. 27 (26 aug 1897)
   nr. 31  (8 sep 1897)
1897
Het zalig afsterven en heengaan, naar haar Heere en Heiland, en naar haar lieve kinderen die bij haar Heere en Heiland zijn.
Uitgesproken door Grietje de Ruiter, huisvrouw van Dirk Suiker, wonende te Dordrecht, en overleden 3 mei 1899. 
[ http://www.westerbeke.nl/theologie/ruiter_grietje_de.pdf ]
[ http://www.iclnet.org/pub/resources/text/nederlandse/ruiter-zalig-afsterven.html  ]
Grietje de Ruiter (huisvrouw van Dirk Suiker) 1899
Oude gebouwen te Dordrecht [Vereeniging tot instandhouding van oude gebouwen te Dordrecht]. met medew. van J.C. Overvoorde, Adr. Schotel en H.E. van der Kaa 1900
Dordracum illustratum : verzameling van kaarten, teekeningen, prenten en portretten betreffende de stad Dordrecht, bijeengebracht, gerangschikt en beschreven / Afbeeldingen uit Dordracum illustratum : zestig stuks. S. van Gijn 1908
Johan van Beverwijck in leven en werken geschetst. E.D. Baumann 1910
Regestenlijst behoorende bij den inventaris van het Archief der Gemeente Dordrecht 1200-1572. [ca. 600 pag.] J.L. van Dalen 1912
Mr. Cornelis de Witt. J.L. van Dalen 1918
Dordrecht. [100 pag.] ? 1920
Lijfstraffelijke rechtspleging in de zestiende eeuw (De moord van 't Ankertje) te Dordrecht naar onuitgegeven bronnen. J.L. van Dalen 1922
Good Hope Cement Hoofvertegenwoordiger NV Kalkfabriek v/h Van Dijk & co. Dordrecht NEW ca. 1922 30pp Oblong (genaaid) foto`s en testonderzoeken / uitgegeven door het bedrijf zelf ca. 1922
Ambachten en neringen in Dordrecht. A. van Vollenhoven 1923
Geschiedenis van Roomsch Katholiek Dordrecht tijdens en na de hervorming. [57 pag.] M.P.A. Wils 1925
Een kwarteeuw in den Dordtschen raad
Gedenkboek. Herinneringen uit een vijfentwintig-jarig tijdperk van sociaal-democr. gemeentepolitiek in den gemeenteraad van Dordt 1901-1926.
J. Sanders 1927
De inpoldering van den Zuid-Hollandschen Biesbosch. [Vereeniging "De Biesbosch"] 1927
De Groote Kerk (Onze Lieve Vrouwenkerk) te Dordrecht. J.L. van Dalen 1927
Geschiedenis van Dordrecht. J.L. van Dalen 1931
De verloskundige voorziening in Dordrecht van ± 1500 tot heden. Arie Corstiaan Drogendijk 1935
25 jaren Jubal. 1911-1936. Tamboers- en pijperskorps Jubal afdeling der C.J.M.V. Dordrecht NEW P.L. de Gaay Fortman (burgemeester) 1936
Onze huis- en grafteekens zijn 10.000 jaar oud. Wat zeggen zij ons?.
Veel voorbeelden betreffen grafzerken, gevelstenen etc. te Dordrecht.
J.F. Overwijn 1940
Het geslacht Wyers : Limburg en Dordrecht. [103 pag.] samengest. [door K.A.A.M. Wyers] naar gegevens van J.L. van Dalen 1941
Hout en schepen : de groei van de Hollandsche koopmansfamilie Gips. samenst.: F.B.J. Gips ; in boekvorm verwerkt door: Lekkerkerker 1941
25 jaar stikstofbindingsindustrie "Nederland" nv. Dordrecht - Nederland. 1918-1943 NEW - 1943
De historische schoonheid van Dordrecht. [124 pag.] J.J. Beyerman 1946
35 jaar MTS Dordrecht, 1911 - 1946. - 1946
Gedenkboek Rijkslandbouwwinterschool Dordrecht 1896-1946   (uitgegeven naar aanleiding van de herdenking van het 50-jarig bestaan der school op 16 December 1946) 1946
N.V. Scheepswerf en machinefabriek "De Biesbosch" Dordrecht, 1917-1947. [81 pag.] ? 1947
Gedenkboek 25 jaren DZC Merwede 1922-1947. [93 pag.] J. Holtmark van Dijkerhof & J.P. van Twist 1947
Ons domein.
Personeelsblad van de N.V. Dordtsche Metaal Industrie.
Dordtse Metaal Industrie "Johan de Witt" 1948-
Geschiedenis der Dordrechtsche Football-Club : zesde tijdvak.
1933-1948
C.J. van Roosendaal 1948
Wandelingen door Oud-Dordrecht = Roamings through Old-Dordrecht. 47 pag.] tek. van Leo Zeldenrust ; met inl. van A. Mulder 1949
Papierfabricage in de Nederlanden in de zestiende eeuw, in het bijzonder te Dordrecht en te Alkmaar. P. Boer en Henk Voorn 1952
Oud en nieuwe Dordrecht. [met kaartje; gedrukt bij Schefferdrukkerij] uitgegeven door het gemeentebestuur van Dordrecht in samenwerking met de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) te Dordrecht. 1955
Het stadsgezicht van Dordrecht getekend door Anthonis van den Wyngaerde.
Reprod., uitgeg. ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Hist. vereniging voor Zuid-Holland "Vigilate Deo confidentes.
in reprod. uitgeg. met een inl. van B. van 't Hoff 1957
Kookboek Dordrecht gasfornuis C.H. van Donselaar-Dijksterhuis ca. 1960
Vijftig jaren Middelbaar Technisch Onderwijs te Dordrecht. 1911-1961. [218 pag.] Dr. Ir. F. Goudriaan, D.W.G. van der Veld, T.P.H. Warmelink-van den Broek 1961
Zuid-Hollandse Studien deel XI
[Historische Ver. voor Zuid-Holland onder de zinspreuk Vigilate Deo Confidentes; pag. 341]
O.a.:
- de gebeurtenissen van november-december 1813, te Dordrecht en omgeving aan de hand van de "Herinneringen uit mijne jeugd" van Pieter Uittenbogaard (door Mr. J.J. Beyerman)
1965
Beschrijving van Dordrecht in de jaren 1900-1950: bibliografisch werkstuk. [77 pag.] W.J. Teeuw 1966
Dordrecht in oude ansichten. [samengest. door] J.J. Beyerman 1967
Die "Zuid-Afrikaansch Museum" te Dordrecht 1902-1921. Paul Jacobus De Beer 1967
Dordrecht. [in het Engels; 80 pag.] commentary by C. Buddingh' ; transl. from the Dutch by James Brockway 1970
Dordrecht's verleden op papier met penseel, pen & potlood. [155 pag.] C.J. van Roosendaal 1970
Inventaris van de Archieven van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Dordrecht. [33 pag.] Dr. Th. E. Jensma 1971
Dordtse gevels spreken, gevelstenen, uithangtekens, gevelemblemen. [120 pag.] Chr.J. Walson 1973
Wandelingen door Oud-Dordrecht. C.J.P. Lips 1974
Dordtboek 1 [Cult. Raad] samengest. Heinz Schneeweiss [meerdere auteurs] 1974
Dordtboek 2 [Cult. Raad] samengest. Heinz Schneeweiss [meerdere auteurs] 1975
Kwartaal en Teken van Dordrecht.
Driemaandelijks tijdschrift.
Gemeentelijke archiefdienst 1975-1992
Dordtboek 3 [Cult. Raad] red. Heinz Schneeweiss [meerdere auteurs] 1976
Het houdt op met zachtjes regenen.
Gedichten van C. Buddingh'.
C. Buddingh 1976
Spelevaart en watersport te Dordt
uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Dordrechtsche Roei-& Zeilvereeniging [116 pag.]
F. Jorissen 1976
Crabbehoff, van schouwenhofstede tot vormingscentrum.
new
[www.crabbehoff.dordt.nl/]
Chr. J. Walson (Repro-Holland) 1976
Dordtboek 4 [Cult. Raad] red. Heinz Schneeweiss [meerdere auteurs] 1977
Bleyenhoek, beeld van een verdwenen buurt. 
[16 blz.] Tentoonstellingscatalogus over het Bleyenhoekgebied van voor de grote sanering in de jaren zeventig.
P.J. Horsman 1977
Dordtboek 5 [Cult. Raad] samengest. Heinz Schneeweiss [meerdere auteurs] 1978
't Bankenplan: een beschouwing van en over bankjes in de Dordtse binnenstad en de 19e eeuwse schil. [33 pag.] Marijke Boon 1978
Dordrecht, de jaren 1975-1976.
[Bureau voorlichting gemeente Dordrecht; 39 pag.]
? 1978
Dordtboek 6 [Cult. Raad] bijdr. B. Nispeling 1979
150 jaar Maatschappij tot bevordering der toonkunst afdeling Dordrecht. [100 pag.] samenst. H.M. Biekart-Blok 1979
Dordrecht van toen : prentbriefkaarten en foto's. Chr.J. Walson 1979
De molens van het eiland IJsselmonde, het eiland van Dordrecht en de Zwijndrechtsche Waard in oude ansichten. H.A. Visser 1979
Dordtboek 7 [Sectie letteren Cult. Raad Dordrecht] bijdr. van N. Krekeld e.a. 1980
Dordrecht verleden tijd.
Verzameling archieffoto's over de periode 1877-1941.
P.J. Horsman en P.J. Alleblas 1980
1856-1981, 125 jaar R.K. onderwijs in Dordrecht. [35 pag.] F.C. van Loon, G.J. Klijn, J.T.M. Bruens 1981
Uw rijk kome
Acta van de kerkeraaad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht 1573-1579.
Th.W. Jansma 1981
Dordrecht: zoals het was, zoals het is !
Beschrijving van Dordtse winkels en winkelstraten van toen en nu. [ Groep Speciaalzaken Dordrecht. Broschure. 44 p. Foto's]
div. auteurs 1981
Dordtse buitenplaatsen.
[Gemeentelijke archiefdienst]
? 1982
Cholera en gemeentebeleid in Dordrecht in de negentiende eeuw. [Gemeentelijke archiefdienst; 56 pag.] J.A.S.M. Olvers 1982
Dordrecht vroeger en nu.
Fotoboek met foto's van toen en nu.
Jaap Bouman 1982
Museum Mr. Simon van Gijn. A. Ruempol en P.N.H. Domela Nieuwenhuis, W. de Paus. 1983
ABCDordt : Dordtse woorden met uitdrukkingen, gedichten, versjes en dialect. [80 pag.] Sibrand Grauw en G. Gast 1983
De Dordtse Cellebroeders 1442-1690 : de geschiedenis van het verzorgen van zieken en het begraven van overledenen, met name tijdens pestepidemieën.
[Gemeentelijke archiefdienst Dordrecht; 24 pag.]
P. Schotel 1983
Philip Kouwen - Tekeningen. Uitgave naar aanleiding van de tentoonstelling Philip Kouwen, tekeningen 1974-1983 in Dordrechts Museum 27 maart tot en met 24 april 1983. 1983
Toelichting op de Dordtse Kerkorde in vraag en antwoord. [168 pag.] K. de Gier 1983
Oude Dordtse lijfrenten : stedelijke financiering in de vijftiende eeuw. [145 pag.] onder red. van L.M. VerLoren van Themaat 1983
De Merwelanden 1974-1984
met voorwoord van burgemeester J.H. van Zuuren [Stichting Rooms-Katholiek Bejaardencentrum Dordrecht; 47 pag.]
Samengesteld door Ben ten Holter, Amsterdam.
- Mannen bij mannen - vrouwen bij vrouwen (J.A. Broos)
- De Merwelanden; kroniek (Mr. H.W. ten Holter)
- De Merwelanden Mededelingen (mevr. A.M. van der Made; Mr. H.W. ten Holter; N. de Graaf; mevr. Groeneveld)
- Iedereen heeft zijn eigen kijk op en ervaring met de Merwelanden. (mevr. B.A. de Reus-Blaas; K. Hoogstad; zuster H. Wegman; G. van Leeuwen en G. Altink; T. van der Graaf; G.M.A.F. Wolkenfelt; A. van der Paard en C. Klaverdijk; mevr. W.A. Groenendijk en mevr. H.M.S. Alten; Ds. W. de Graaff; mevr. F.A.M.A. Camerling-Rikkers)
1984
Voor Dordt en 't Vaderland: historisch verhaal over de gebeurtenissen binnen Dordrecht in 1809-1813.
Een gezin in Dordrecht is van 1809-1813 getuige van de wrede overheersing door Napoleon. Vanaf ca. 12 jaar. [169 pag.]
J. Snoep 1984
150 jaar Dordtse tekenkunst : 1700-1850.
[Dordrechts Museum; 71 pag.]
coördinatie en eindred. : Lilian de Lange 1984
Inventaris van het Archief van het Klooster van Sint Agnes te Dordrecht, 1393-1571 en van het Archief van de Rentmeester van de geconfisqueerde Goederen van het Klooster van Sint Agnes te Dordrecht, 1772-1591. [68 pag., geb..] M.H. Benschop 1984
G.N. Itz, stadsbouwmeester van Dordrecht 1832-1867. [78 blz.] Annet Meffert en Ruud Schook 1985
Van landgoed tot gemeengoed : de geschiedenis van park Merwestein. [93 pag.] Pieter Breman 1985
Bombardement van Dordrecht in het jaar 1813 : een ooggetuigeverslag.
[Gemeentelijke archiefdienst]
Leendert van Es ; ingel. en van commentaar voorz. door Pieter Breman 1985
Het Stadhuis te Dordrecht. [100 blz., foto's, tekeningen] M.E. Stades-Vischer 1985
Het Sacrament der Zieken : zevenhonderd jaar Gast- of Ziekenhuis te Dordrecht. [24 blz.] Th.W. Jensma 1985
Ach Lieve Tijd.
De geschiedenis van 800 jaar Dordtenaren in 14 delen.
Jan Alleblas, Jensma, Molendijk, Schotel, van der Wal
1986
Het eiland van Dordrecht : een verkenning van een boeiende streek. [Nationaal landschapskundig museum; 120 pag.] H.A. Visscher. 1986
Het kleine boek met een nieuw beeld van de stad Dordrecht. Scott Bronfman, Hans Pankow, Paul Zoetewelle. 1986
Medische Staf Merwedeziekenhuis 60 jaar
over de vorming van medische staven in Nederland en een integrale uitgave van de notulen 1927-1931 [104 pag.]
E.G.ZM. D'haene en S.K. Schalema.
- pag. 103-104: de samenstelling van de medische staf Merwedeziekenhuis anno 1987.
1987
De Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht. [158 pag.] Theunis Watzes Jensma; Ad Molendijk [foto's]. 1987
Het Eiland van Dordrecht in tekst en beeld. samengest. door C. Buddingh' en J. Eijkelboom 1987
Brand! : de brandweer in en om Dordrecht. [84 pag.] M.E. van Rijn 1987
Jan Leendert van Dalen (1864-1936) : leven en werken. [24 pag.] Jan Alleblas 1987
Rozetten. 15e eeuw grote Kerk te Dordrecht, Holland. [71 pag.] H.A.van Duinen 1987
Wisselende Waterkanten. (Dordrecht). Tekeningen: Wim Sterk. Gedichten van Merwesteynlezers.  [87 pag.] Wim Sterk 1987
Nieuwe heeren nieuwe kussens : het regentenpatriciaat van Dordrecht 1672-1685.
[Gemeentelijke Archiefdienst; Kwartaal & Teken Extra; 107 pag.]
G. Veldhuijzen 1988
Uithangborden en uitsteektekens : Dordtse gevelreklame in vroeger tijd.
Katalogus van de tentoonstelling van 30 april t/m 7 augustus 1988 [28 pag.]
voorw. en red.: J.R. Liefkes ; tekst: Margrith Barnhoorn 1988
Joods leven in Dordrecht : een brochure voor het onderwijs [Gemeentelijke archiefdienst; 26 pag.] P. Barendregt 1989
Kunstmin, liefde en dood in Dordrecht.
Roman over een heimwee naar geschiedenis. [264 pag.]
Max Dendermonde; met tek. van Bas Damme.
[Max Dendermonde pseud. van Henk Hazelhoff]
1990
Dordrecht, Architectuur en stedenbouw 1850-1940.
[112 pag.]
B. Lamberts, A.F.J. Niemeijer 1991
Dordrecht : Nederland - English - Français - Deutsch - Italiano - Español.
[ www.dordrecht.nl/pdf/frans.pdf ]
[ed. Dick van Koten] 1991
Natuurlijk Dordt. Jacques van der Neut 1991
Dordrecht en zijn veerdiensten. [164 pag.] Jan Boer 1991
Dordrechts Museum 150 jaar, 1842-1992. [203 pag.] red. W. de Paus, G.J. Schweitzer 1992
Van Aardappelmarkt tot Zwijndrechts Veerhoofd.
De verklaring van huidige en verdwenen straatnamen in de historische binnenstad van Dordrecht.
Mieke van Baarsel

 

1992
Dordrecht 1650-1800. [112 pag.] diversen 1992
De zichtbaere werelt : schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad. [287 pag.] red.: Peter Marijnissen 1992
De Avifauna van het Eiland van Dordrecht
[296 pag., foto's, tekeningen, kaartjes, register, literatuuropgave]
onder redactie van Hans Gebuis, Rob Haan, Reinier Jacquet, Ronald van Jeveren en Kees Mostert; met tekstbijdragen van Jan Alleblas en Hans de Vries. 1992
Dordrecht 1811 - 1914. Een eeuw demografische en economische geschiedenis. [proefschrift; 309 pag.] C. Koopmans 1992
Het Augustijnenklooster.
[Gemeentearchief; 24 pag.]
tekst: Gert van Engelen 1993
Dordrecht. [64 pag.] Jan Eijkelboom 1993
Kermis in Dordrecht, altijd een feest. [114 pag.] samenst.: Jan Boots 1993
Verdronken land, herwonnen land : historische geografie van het Eiland van Dordrecht
[110 blz., afbeeldingen, kaarten, literatuuropgave, register].
G. Renting 1993
Leven en laten leven : een biografie van ir Adriaan Stoop, 1856-1935.
Levensbeschrijving van de mijnbouwingenieur, die de Dordtse Petroleum Maatschappij oprichtte als concurrent van Deterdings "Koninklijke" en later onder meer een kuuroord stichtte in Beieren
Henrieëtte van Voorst Vader-Duyckinck Sander 1994
Van Heilig-Sacramentsgasthuis tot Merwedeziekenhuis
Zeven eeuwen ziekenverzorging in Dordrecht [256 pag.]
Dr. J.L. Kool-Blokland 1995
Dordt in de kaart gekeken. Diverse auteurs 1995
De verdwenen Mediene Dordrecht. Diverse auteurs 1995
Zalm vernomen !
De zalmvisserij ten tijde van weleer. Tweede, gewijzigde herdruk, met illustraties van Hans Werther.
Piet Haarman
1995
Onrecht in Dordrecht. [ballonstrip; 35 pag.] tekst: Bert van Rijsingen ; tek.: Richard van de Pol ; eindred.: Mireille van Heesch. 1995
De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287.  [115 pag.] J.W.J. Burgers en E.C. Dijkhof 1995
SGB 25 jaar : Sociaal Geografisch Bureau
Bureau voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Dordrecht, 1970-1995. [44 pag.]
tekst: Gert van Engelen 1995
Onderwijsinghe der jeught; onderwijs en onderwijstoezicht in de 18e eeuw op het Eiland van Dordrecht 
[preofschrift; verdedigd op 20 december 1995 te Utrecht (promotor: Prof.Dr. N.L. Dodde)]
C. Esseboom 1995
Biesbosch Panorama.
Hans Werther
1996
Dordrecht zoals het was. [16 delen; Waanders] Diverse auteurs 1996
Het Haentje aan de Vogelmarckt.
Beerkelderonderzoek in het pand Groenmarkt 63-71 te Dordrecht door ANW-amateurarcheologen. [64 pag.]
Emile Havers 1996
Dordtse verhalen (deel 1) Corry Roest 1996
Fotojaarboek stad & streek 1995-1996.
een selectie van circa 250 nieuws- en sportfoto's zoals die in de periode van 1 jan. 1995 tot 1 maart 1996 werden gemaakt in opdracht van de Dordtenaar.
[samenst. Hans Kerstiens; Eddy Nuijten] 1996
100 Jaar "Hercules" : van Dordrechtsche gymnastiek- en athletenvereeniging naar Dordrechtse krachtsport & atletiekvereniging : de geschiedenis van de Vereniging Hercules. ? 1996
Geschiedenis van Dordrecht deel 1 (tot 1572). Diverse auteurs 1997
Heksen, heren en heilige huisjes: een verrassende rondreis door historisch Holland. [64 pag.]
Henkjan Sprokholt
1997
Huizen in Nederland: Zeeland en Zuid-Holland. [448 pag.]
R. Meischke
1997
De koorbanken van de Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk te Dordrecht. [176 pag.] tekst en foto's Herman A. van Duinen ; [Engelse samenvatting: Lysbeth Croiset van Uchelen-Brouwer] 1997
Dordtse Jonas in olie : een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart. [80 pag.] Martin E. de Gruyl 1997
Fotojaarboek stad & streek 1996-1997.
Een selectie van circa 200 nieuws- en sportfoto's zoals die in de periode van 1 maart 1996 tot 1 maart 1997 werden gemaakt in opdracht van de Dordtenaar.
[samenst. Hans Kerstiens; Eddy Nuijten] 1997
De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht 1795-1997. [111 pag.] D.W. Beels 1997
Augustijnenkerk Dordrecht - bakermat van kerk en staat.
Geschiedenis en achtergronden.
A. de Boon 1998
Geschiedenis van Dordrecht deel 2 (1572-1813). Diverse auteurs 1998
Sepulture ofte graftboeck van de Augustijnenkerck.
Beschrijving van de 204 genummerde graven in de Augustijnenkerk, alsook de pondgraven en de gildegraven. [Werkgroep Genealogie Sliedrecht]
A. Nelemans
1998
Dordtse verhalen (deel 2). Corry Roest 1998
'k Kan Dordt zomin zonder haar leeszaal denken.
100 jaar Openbare Bibliotheek Dordrecht.
Paul Schneiders
1999
Cor Noltee (1903-1967): Breed gezien Bert Jintes 1999
Atlas Dordrecht.
De Atlas van Dordrecht bevat 32 onberispelijk vervaardigde, losbladige reproducties op groot formaat.
Stadsarchief Dordrecht 1999
Een stad is een boek. Het Dordrecht van C. Buddingh. [160 pag.; 1ste druk 1997] Wim Huijser 1999
Help, de toren valt om!
Stadswandelgids voor kinderen.
Frits Baarda 1999
Schilders van de Biesbosch.
Werk van 11 schilders die zich lieten inspireren door grienden en gorzen, killen en kreken, water en wilgen
Wim van Wijk
1999
Eendenkooien op het Eiland van Dordrecht. Rob Haan 1999
Een eeuw rondom het Woord : 100 jaar Wilhelminakerk Dordrecht, 1899-1999. [136 pag.] Peter Dillingh 1999
De munt in Dordrecht.
in Spiegel Historiael, Jrg 34, 1999, afl. 7-8, blz. 322-323.
M. de Roos 1999
Steden in Scherven. Vondsten uit beerputten in Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel (1250-1900)
[Zwolle, talrijke ill, 1096 p,. 2 dln.]
M. Bartels 1999
Geschiedenis van Dordrecht deel 3 (1813-heden). Diverse auteurs 2000
Het leven als een te voltooien bouwwerk.
Uitgave bevat vijf biografieën van bekende Nederlanders die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Vrijmetselarij.
Gillis W.B. Borrie

 

2000
Biesbosch-crossings 1944-1945.
Piet van den Hoek
2000
Het Dordrecht volgens Tollens.
Foto's gemaakt door de Dordtse fotograaf Tollens. Bij elkaar gebracht in een unieke bundel
[tekst: F.J. IJsinga-Van Boxsel] Uitgave van de Bengel in samenwerking met het Stadsarchief. 2000
Een lot uit de loterij.
De Dordtse uitgeverij A. Blussé en Zoon kwam tot bloei in een periode van grote politieke en economische turbulentie.
Arianne Baggerman

 

2000
S.S. Christiaan Brunings.
Geillustreerd boek over een van de laatste werkende stoomschepen van Nederland, dat als thuishaven Dordrecht had.
E. Spits 2000
Kopen voor de eeuwigheid : verzamelen in het Dordrechts Museum 1975-2000. [239 pag.] red. M.H. Peters e.a. 2000
Oud Krispijn op de foto: een wijk in verandering. [67 pag.] Diana Henneken  e.a. 2000
In helder licht : Abraham en Jacob van Strij : Hollandse meesters van landschap en interieur omstreeks 1800. [271 pag.] Floor de Graaf e.a. 2000
Dordrecht : verscholen stad tussen rivieren [= town hidden between river] [128 pag.]   Frits Baarda 2000
Van de stede mueren.
Beschrijving van de stadsmuur van Dordrecht.
[jaarboek 2000; Vereniging Oud-Dordrecht]
Johan Hendriks en Jan Koonings 2001
Mijn vader.
Herinneringen aan mr. Willem Beernink, opgetekend door zijn dochter Pauline.
Pauline Beernink
2001
C. Buddingh' - een mens in de tijd.
[160 pag.]
Wim Huijser 2001
De reus op de dijk. De redding van Kyck over den dyck, Dordrechts laatste molen. [174 pag.]
Gert van Engelen
2001
De zoogdieren van het Eiland van Dordrecht, verspreidingsatlas. [184 blz.] Alexandra Haan 2001
Het Haentje aan de Vogelmarckt: beerkelderonderzoek in het pand Groenmarkt 63-71 te Dordrecht door AWN-amateurarcheologen. [64 blz.] Emile Havers, Marijke Groos, Taco Groenveld en Cees van der Esch 2001
Buyten de Sluyspoort op Merwedegrond buytendijks
Een onderzoek naar het gebied Noordendijk/Lijnbaan
[Jaarboek 2001; Vereniging Oud-Dordrecht; 160 pag.]
J. Zondervan-van Heck, C.J.P. Grol 2002
Gurbetçi Kayapinar, migrantendorp in Turkije.
Vahap Karapinar, Paul Emonts, Henk van der Hert, Charles Jeurgens, Moniek Peters.
2002
Het leven van de verzamelaar.
Simon van Gijn, advocaat, bankier, koopman. [196 pag.]
tekst Ella Reitsma, fotografie Marco de Nood
2002
De onherbergzame Biesbosch: over grienketen, woonarken en kooihuizen. [112 pag., kaart, foto’s, literatuuropgave] 
Verhalen over en foto’s van de behuizing van griendwerkers, eendenkooikers en vissers in de Brabantse en Dordtse Biesbosch.
Rob Haan, Reinier Jaquet en Ronald van Jeveren
[Raamsdonksveer : Vèrse Hoeve]
2002
Te voet door de stad van Cuyp. 
[36 pag.]
Pieter Breman, Liesbeth van Noortwijk en Maria Sumaryanto. 2002
Funeraire cultuur Drechtsteden. [64 pag.] 
Beschrijving van de kerkhoven en begraafplaatsen en de grafmonumenten daarop in de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Alblasserdam
Rita Hulsman 2002
Kronieken familie Kooijman: verhalen uit drie eeuwen familiegeschiedenis [232 pag.]  Willem Kooijman 2002
Funeraire cultuur: Drechtsteden new Rita Hulsman 2002
Spijzig de armen.
[jaarboek 2002; Ver. Oud-Dordrecht]
C. Esseboom, E. van Kammen 2003
'Aan de rand van de ramp' - Het Eiland van Dordrecht en de watersnood van 1953. [290 pag.] Frits Baarda, Gert van Engelen en Wim van Wijk 2003
De Biesbosch in de twintigste eeuw. [fotoboek; 104 pag.] Rob Haan 2003
Dit Eiland.
De Dordtse gedichten van Jan Eijkelboom. [72 pag.; geïllustreerd, met CD]
Jan Eijkelboom 2003
Willem Witsen 1860 - 1923.
Schilderijen, tekeningen, prenten, foto's. [304 pag.]
Irene de Groot, J.E Heijbroek en Moniek Peters 2003
Dordtse verhalen (deel 4). Corry Roest 2003
Dordtse verhalen (deel 5). Corry Roest 2003
Herinneringen aan de Wijnstraat. [1e-2e-3e druk] Corry Roest 2003
Johannes Barueth 1709-1782, een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat.
Barueth was van 1745 tot zijn dood in 1782 hervormd predikant in Dordrecht. Hij preekte regelmatig vanaf de kansels van de Grote Kerk, Nieuwkerk en Augustijnenkerk. [proefschrift]
Cornelis Reinier van den Berg 2003
geschiedenis van de hervormde gemeente
rondom de Andreaskerk in Wielwijk [64 pag.; 750 exempl.]
F.A. Lieburg 2003
Minerva Dordracena, 750 jaar klassiek onderwijs in Dordrecht
De geschiedenis van het Johan de Witt-Gymnasium (750-jarig bestaan) [535 pag.]
C. Esseboom, m.m.v. N. Dodde 2003
Eilandverkenningen (deel 1): Dordrecht van stad tot eiland. De Bengel i.s.m. Stadsarchief Dordrecht 2003
Dordrecht, verscholen stad tussen rivieren. tekst Frits Baarda (uitgave. De Bengel) 2003
Huis te Merwede : vondsten van de opgraving 1941-1943
[http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/afdeling11.htm]
A.F. Osseweijer 
[uitgave: Dordrecht : AWN Lek- en Merwestreek]
2003
De Grote Waard.
Geschiedenis van een Hollands landschap.
Willem van der Ham -
De Biesbosch na de Don-Boscovloed. Jacques van der Neut (fotograaf én Biesbosch-boswachter) -
Verhalen van Dordrecht 1: De Dordtse Synode 1618-1619. prof. dr. Fred A. van Lieburg 2004
Wat is en wat was
(Pieter Uittenbogaardt)
jaarboek 2003 Vereniging Oud-Dordrecht mrt 2004
Metamorfose Dordrecht Jaap Bouman sept. 2004
Begraven in Graafstroom door de eeuwen heen Jan van Vliet sept. 2004
Tussen bies en wilg Jan van der Esch sept. 2004
een boek over Johannes Rutten (19e-eeuwse kunstenaar) uitgave. De Bengel 2004
DVD Dordrecht 1930-1940 new (DVD Dordrecht fimpjes 1930-1940) 2004
Eilandverkenningen (deel 2): Dordrecht van buitenhuizen en lusthoven naar stadsparken new (uitgave Stadsarchief Dordrecht en boekhandel De Bengel) nov. 2004
(boek over Dordtse sagen) Ruben Koman verwacht
biografie van Johan de Witt new   verwacht in sept 2005
- - -


Jaar onbekend:

Het kloostergoed Heisterbach bij Dordrecht. mr. H. Hardenberg -
De Staart op de kaart.
Resultaten van de gelijknamige workshop die Stichting De Stad organiseerde i.s.m. de Academie voor Bouwkunst Rotterdam en de Gemeente Dordrecht. [Stichting De Stad]
diverse auteurs

 

199?
Dordrecht de stad van Jacob en Aelbert Cuyp.
[32 pag.]
? 2002?
Voor Dordt en 't vaderland : historisch verhaal over de gebeurtenissen binnen Dordrecht in 1809-1813. J. Snoep Jr. ?
Mr. Johan Walen en democratische woelingen te Dordrecht van 1647-1651
Scriptie, z.pl. z.j., 35 p., getypt. Met genealogische schema’s Van Beveren, de Witt en Berck
I.J. Soer ?
Een verdronken kerkhof in Dubbeldam.
Begraafplaatsen.
C. van der Esch / W.A.M. Hessing / F.J. Laarman 1991?
- - -

Manuscripten m.b.t. Dordrecht:

Een aantal documenten betreffende de familie Buschman, 1672-1811 Negen bladen, groot folio, met familieaantekeningen over de jaren 1672-1765. 
- De eerste aantekening betreft het overlijden van 's schrijvers zeventienjarige zuster, door de overval der Fransen naar Dordrecht gevlucht en aldaar overleden en in de Grote Kerk begraven. 
- Op 9 november 1672 overleed zijn vader, Godefridus Buschman, veilig van Dordrecht teruggekeerd naar Driel, waar hij drieendertig jaar predikant was geweest. 
- In 1685 huwde de schrijver, Cornelis Buschman, met Margaretha van der Stolk te Rotterdam. In 1709 trouwde zijn dochter met Mr. Adriaen Frangois de Viriu te Rossum. In 1710 overleed zwager Ds. J. Smits te Amsterdam, etc. Zeer gedetailleerd, met doodsoorzaken, begraafplaatsen, etc.
1672-1811
Op ... Mr. Kornelis de Witt tot burgemeester der stadt Dordrecht verheeven', door Jan Hudde Dedel, 1745, 7 p.
Met verzen op de postmeester Jan Hudde Dedel, `op het spoordicht' door J. de Faey, en `Over het verkiesen van een nieuwe paus van Romen, 1740', 14 p.
Jan Hudde Dedel (postmeester) 1740
Kopie brieven van Willem van der Koogh, houthandelaar te Dordrecht, 1789-1793. Een deel, folio, 30 p. en 2 losse stukken Cliënten aan wie werd geschreven over leveringen en prijzen: o.a. M. Rosendaal en Joh. Veldman te Tiel; P. Mutzaart te Geertruidenberg; Arnold en Dirk Noteman te Amsterdam; Anth. v.d. Heuvel te Leeuwen; P.C. Mayer te 's-Hertogenbosch; Gerard van Rooy in Veghel; Willem Hubert Jr. te 's-Hertogenbosch; M. van Hooft in 's Bosch; Jan de Waal in 's Bosch; Corn. Plooster te Brielle; Dirk Human te Stellendam; C.J.W. Nahuys te Breda; N.H. van Gytenbeek te Tiel; C. Goekoop te Goedereede; P.W. van Kaam te Heusden; Pieter van Breda te Willemstad; D. Verweyde te Zaltbommel; H. Meyster te Amsterdam; Jan Schouten te Dordrecht
Enkele brieven werden medeondertekend door Samuel 't Hooft. Hierbij: kopiën van uitgaande brieven, geschreven door A. van der Koogh (geboren in 1782, gehuwd met M. den Dunnen), betreffende privé-zaken. Deze is boer te Terheiden? De brieven o.a. gericht aan Moll, Jan Veth, G.A. Smidt, J. Schouten, Rutten, Schmidt, zijn broer Hendrik, De Bas en diverse familieleden. Hierbij een brief aan de koning om zich te beklagen over inkwartiering van militairen en een citaat van het antwoord van de 80-jarige burgemeester Z. van Terheiden: `Is dat eene bliksems geneuk met die verdomde inkwartiering, loopt naar den weerlicht...', toen Van der Koogh zich kwam beklagen. Hij verandert de naam van zijn huis van Zorgvliet in Vlietzorg. Folio, ca. 50 p.
1789-1793
`Rekening-courant wegens de administratie van het Fonds voor 't graf van wijlen den heere Jacobus Kuyter Lz.' 1793-1805. Folio, 9 p. Jacobus Kuyter Lambz. overleed te Dordrecht 15 augustus 1793. In zijn testament d.d. 31 oktober 1792 had hij een fonds gesticht om zijn graf te onderhouden. Administrateur was mr. A.H. van der Mey van der Linden. Het overschot zou uitbetaald worden aan juffr. Clasina de Voogd. 1793
Prijscouranten voor wijnen van de fa. J. van Oldenborgh & Zonen te Dordrecht, Buiten Walevest 3, 1898-1917, 14 stuks, ca. 20 p. per deeltje, gedrukt. 1898-1917
Kopieboek (minuten van uitgegane brieven) van de Kon. Nederl. Glasfabriek J.J.B.J. Bouvy te Dordrecht, over de jaren 1867-1869 en een doosje met 33 lantaarnplaatjes, 8 x 8 cm.

 

 

Het kopieboek geeft een inzicht in de vele honderden afnemers uit het gehele land en de prijzen van glas en spiegels, problemen bij fabricage en vervoer, verzekering, etc. De lantaarnplaatjes geven portretten van J.J.B.J.J. Bouvy, J.J.B.J. Bouvy, N.M. Bouvy, P. Stolk, H. Poots, Jacob Lawende, C. Lawende, Kerling, H. Brans, D. vd Veen, Jan van Dongen, juffr. Voskuil, H. Boshart, kantoorpersoneel etc. 
Voorts een gezicht op Zwijndrecht vanaf de rivier, kantoorgebouw, slijperij, polijsterij, afd verzilvering, afd. achterglas, afd. loodzetterij, glasschilderen, afd. expeditie, afd. buigerij, gruisglasrijden, Kuypershaven, vrachtauto, stand op meubelbeurs etc. Fraaie opnamen van mensen aan het werk in de fanbriek, alles w.s. rond 1900.
ca. 1900
Verzoek om informatie van P. lammen & Zn. te Dordrecht (hondenvoer) aan Van Nelle
Betreffende de soliditeit van J. Olthof te Almelo, 1926. 4to, getypt, met concept antwoord, 1 p.
P. Lammen & Zn. [dogcakefabrikant] 1926
Voordracht gehouden door mevr. Ina Boudier-Bakker op de bijeenkomst van de rotaryclub Dordrecht ter eere van haar 5-jarig bestaan op 1 febr. 1936
Folio, 7 p., gestencild
Ina Boudier-Bakker 1936
- - -(C) Dordrecht EvD sept 2003/juli 2004