Het schip van
Lambertus Brands

- L. Brands, Wijk B Schrijversstraat No. 156, schipper
[bron: adresboek Dordrecht 1873];

- Lambertus Brands, geb. 1819.
[bron: bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890]

- 3212 L. Brands (boord), schipper, patentnummer 2251, f 11,775
[bron: SAD 6-5147 (patentbelasting over 1858)]

datum gegevens bron
16-03-1854 no. 85 L. Brands, Particulier van Dordrecht, Tjalk De Koophandel 6 cent per ton, 40 Tonnen [=jaarlijks havengeld], f 2,40 pagina : 40b [14], Stadsarchief Dordrecht 68a-9 havengeld 1851-1854 (boek C)
04-06-1855 no. 258 L. Brans, Particulier van Dordt, Tjalk Vrouw Petronella, 1a 6 cent, 40 Tonnen [=jaarlijks havengeld], f 2,40 pag. 31a, SAD 68a-10 (boek D)
28-05-1856 no. 254 L. Brans, particulier, Tjalk De Vrouw Petronella 6 cent per ton, 40 Tonnen [=jaarlijks havengeld], f 2,40 pag. 9, SAD 68a-11 (boek E)
26-06-1857 no. 244 L. Brans, particulier Dordrecht, Tjalk De Vrouw Pieternella, 6 cent per ton, 46 Tonnen [=jaarlijks havengeld], f 2,76 pag. 89, SAD 68a-11 havengeld 1856-1858 (boek E)
28-07-1858 no. 240 L. Brans, Particulier van Dordrecht, Tjalk De Vrouw Petronella, 6 cent per ton, 46 Tonnen [=jaarlijks havengeld], f 2,76 pag. 15, SAD 68a-12 (boek F)
10-06-1859 [0546] L. Brand, Tjalk De Vrouw Petronella, 46 Tonnen, f 0,46 pagina 80, SAD 68a-12 havengeld 1858-1861 (boek F)
29-07-1859 no. 217 L. Brans, Tjalk De Vrouw Petronella, Particulier van Dordrecht, 6 cent per ton, 46 Tonnen [=jaarlijks havengeld], f 2,76 pag. 90, SAD 68a-12 (boek F)
04-12-1860 no. 226 L. Brans, Tjalk De Vrouw Petronella, Particulier van Dordrecht, 6 cent per ton, 46 Tonnen [=jaarlijks havengeld], f 2,76 pag. 174, SAD 68a-12 (boek F) en 68a-36 kladregister
20-06-1861 no. 102 L. Brans, Tjalk De Vrouw Petronella, Particulier van Dordrecht over 61, 6 cent per ton, 46 Tonnen [=jaarlijks havengeld], f 2,76 pag. 49, SAD 68a-36 kladregister havengeld 1860-1863
03-10-1862 no. 192 L. Brans, Tjalk Vrouw Petronella, Particulier van Dordrecht, 6 cent per ton, 46 Tonnen [=jaarlijks havengeld], f 2,76 pag. 137, SAD 68a-36 kladregister havengeld 1860-1863
18-09-1867 [1986] L. Brans, Tjalk Pieternella, 60 Tonnen, f 0,60 pagina 122, SAD 68a-15 (boek K)
18-05-1869 no. 406 L. Brans, Tjalk Pieternella, 6 cent per ton, 60 Tonnen [=jaarlijks havengeld] f 3,60 pag. 152, SAD 68a-16 (boek L)
11-04-1870 no. 227 L. Brans, Tjalk Pieternella, 6 cent per ton, 60 Tonnen [= jaarlijks havengeld ] f 3,60 pag. 73 SAD 68a-17 (boek M)
07-09-1871 [1397] L. Brand, Tjalk Pieternella, 60 Tonnen, f 0,60 pag. 78 SAD 68a-18 havengeld 1871-1872 (boek N)
20-07-1872 [1518] L. Brans, Tjalk Pieternella, 58 Tonnen f 0,58 SAD 68a-19 havengeld 1872-1873


*  *  *

Stadsarchief Dordrecht
Archief 642 (notarieel Giessendam)
Inventarisnummer 83 (1858)

Akteno. 271
Heden den twaalfden October achttien honderd
acht en vijftig is voor mij Johannes Marinus
Geluk, Notaris in het arrondissement Gorinchem
provincie Zuid-Holland gevestigd te Giessendam
in tegenwoordigheid van de na tenoemend getui-
gen gecompareerd Lambertus BRANDS, schipper
wonende te DORDRECHT
, als zoodanig behoorlijk
gepatenteerd blijkens aan mij Notaris vertoonde
acte van patent afgeven door het gemeente
Bestuur van Dordrecht den veertiende Mei
Achttien honderd acht en vijftig onder numero
117 en welken Comparant aan mij Notaris als
zoodanig is bekend gemaakt door Willem Arie
van den Heuvel, loods en bakenmeester en Eli-
as Blokland, adsistent loods en bakenmeester
beiden wonende te Hardinxveld en aan mij No-
taris bekend [kantlijn: die daartoe mede zijn verschenen] dewelke aan mij Notaris heeft ver-
zicht acte op te maken van de navolgende
door hem en andere af te leggen verklaringen.
En verklaarde hij comparant mitsdien:

Dat hij op Vrijdag den achtsten Ocotber dezes
jaars achttien honderd acht en vijftig met zijn
voor rekening van de Heeren Visser en van der
Sande cargadoors, Commissionairs en Expedi-
teurs te Dordrecht en te Rotterdam, met gietij-
zer geladen vaartuig, zijnde een overdekte tjalk
genaamd PETRONELLA, aan hem toebehoorende
gebouwd te Dordrecht op de werf van den Heer
Frans de Bost [=Borst?]
, alzoo in de Nederlanden te
huis behoorende en bestemd voor de vaart in
de rivieren en binenwateren, welke lading
ijzer bij te Dordrecht heeft ingenomen en
hij moet vervoeren naar Maastricht, aan
het adres van den Heer agence commerciale
opvarende op de rivier de Merwede op de hoog-
te van de gemeente Hardinxveld met een Wes-
tenwind,door een van boven afkomende ge-
laden Vriessche Tjalk, waarvan de naam van
den schipper hem onbekend is, en welken hij
ook niet te weten is kunnen komen, die juist
voor de boeg van zijn vaartuig draaide, is aan-
gezeild geworden, waardoor hij de navolgen-
de schade aan zijn vaartuig heeft gekregen
te weten:
- verbrijzeling van de kromme boeg
- de achtersteven van boven tot onderen afgescheurd
- het roer gesprongen
- de helmstok gescheurd
- en eenige andere kleinere schaden.

Dat het, door de bekoming dier averij, onmoge-
lijk is om zijne reis te vervolgen, zoodat hij
genoodzaakt is, alvorens dat te doen zijn
vaartuig op de nabij gelegene werf te Werken-
dam, te laten herstellende en ten einde dat te kun-
nen doen de lading ijzer te lossen van die
na die herstelling, weder in te nemen.
Dat het door Cornelis Wervenbos, werkman
wonende te Hardinxveld en door nog een
ander persoon bij dezen bekend, is gezien en
des noods kan worden verklaard dat de
Friessche tjalk welke zijn vaartuig heeft
aangevaren zeer goed door door te houden
in plaats van te draaijen zijn vaartuig had
kunnen misvaren.
En dat hij comparant alzoo tegen elk en een
iegenlijk tegen wien dit noodig is of zulks
zoude mogen aangaan, en ook tot bewaring
van de regten, van derden protesteerd, zoo
tot vergoeding van de herstellingskosten
van de aan zijn vaartuig geledene schade
als tot de betaling en teruggave van alle de
kosten veroorzaakt en te veroorzaken door de
uitlading, berging, bewaking, weder inla-
ding als anderszins der lading, mitsgaders
tot de vergoeding van alle de kosten en scha-
de door de vertraging der reis door hem te
lijden en verder voor en tot alles waartoe
in regten kan en vermag te worden gepro-
testeerd.
En comparant, verder, ten verzoeke van
Den comparant, mede de Heer Hendrikus
Koens
, Logementhouder, wonende te Har-
dinxveld en Paulus Cornet, scheepstimmerman,
wonende te Werkendam, beiden aan mij
Notaris bekend, dewelke, na de schade en
averij aan voormeld vaartuig gezien te heb-
ben, verklaarde dat de schade en averij
aan dat vaartuig overkomen van eenen
zoodanigen aard is, dat de comparant Lam-
vertus BRANDS
met hetzelve zijne reis niet
kan vervolgen, zonder en vaartuig en lading
aan het gevaar van algeheel verlies prijs te
geven en dat alzoo eene dadelijke herstelling
van hetzelve en de dientengevolge geworden
wordende lossing der lading noodzakelijk is

Waarvan acte welke op verlangen van den
eersten Comparant in minuut is gemaakt
gedaan en verleden te Hardinxveld ten woon-
huize van den Heer Hendrikus KOENS, op dato
als boven in tegenwoordigheid van Pieter
Laurens den Breeijen, schipper en Gijsbert
Busser, Koetsier
, beiden wonende te Hardinx-
veld, getuigen hiertoe verzogt, welke met de
Comparant en mij notrais onmiddellijk
Na gedane voorlezing deze hebben geteekend

L. Brands
W.A. van den Heuvel
E. Blokland
H. Koens
P lus Cornet
P.L. den Breejen
G. Busser
J.M. Geluk, Notaris

[112 Geregistreerd te Papendrecht den 13-10-1858 deel 66 folio 48 recto vak 89, houdende twee bladen niet n renvooi ..etc..]

(c) Dordrecht EvD september 2007.