RODE LEEUW
WAPEN VAN HOLLAND/ AUX ARMES DE HOLLANDE
PENNOCK's HOTEL
Hotel Reulen
(B110 en B111 (kadaster F794-795))

* * *
B110
....-1813 jurriaan de zwart (weduwe van), waard
1813-1823 dirk johannes breedveld, goudsmid
1823- leonardus michael lina, slijter

B111
...... -1814   metje van asperen (weduwe)
1814
- 1822 pieter kraaijeveld
1822-  leonardus michael lina, tapper

B110+B111
          C.C. de Bruijn wed L.M. Lina
-1863 Pieter Kleij
            Petrus Johannes de Ridder, koopman en Maria Anna de Ridder
            Casper Adrianus de Vries / Catharina Maria van Kuijk wed
            Leonardus Pennock
            Elisabeth Maria Antoinette van Kuijk wed. Leonardus Pennock
-1909 Reutjo Jan Edo Rijkens
1909-1919 Mattheu Reulin
1919-1939 Mathieu Jacobus Engelbertus Toebosch

 

- LANTAARNGELD [Bron: archief 3, inventarisnr. 3984 / lantaarngeld 1685]
Tweede Quartier: De voorstraten beginnende aan de Beurs bij de Waagstijger. Weer op de Wijnstraat. D'ander sijde van de voorstraat begint aan 't Groot Hooft
Evert Raats wed 2-5-8
[=Rode Leeuw]
Arijen Claas Bort 2-2-8
Vaster de Ram 1-10-0 [=?De Hopsack]
Cornelis Monsieur 1-18-8
Hendrik Selis 1-16-0
Cornelis Ouboter 1-13-4-
Arijen Barelburn? 1-5-12
't Schippershuijs 1-10-0
Cornelis Willem de Graaff 1-16-0
Wijnant van Hoogstraten wed 1-10-0
mr. Gijsbert Douwe 2-0-0
Jan van der Schaar 1-6-8
hr. Arent Muijs van Holij voor en agter 4-12-0
Govert Denijs visser 1-12-8 [eigenlijk Govert Denijs van Roij]
Hendrik Penning 1-0-0
Gerard Vingerhoet 3-19-4
Deselve 0-12-8
Aart Teggers 2-0-0 [=Bordeaux]
Maria van Wingerden 1-10-0
Abel Ouboter 1-0-0 [=Het Henneke]
Vaster de Ram 2-2-8 [=Theeboom]
hr. Herman Vingerhoet voor en agter 4-6-0 [=Pauillac]
Johan Gelsdorp 1-12-4 [= vroegere Steenbergen?]
Johan van Gele 2-10-0
Cristiaan Paff 3-13-8 [=huidige West-Indisch huis]
Kalraat wed 2-5-0 [=huidige West-Indisch huis]
de suijkerraffinaderije 1-8-0 [=huidige West-Indisch huis]
Lowij van der Putten 4-0-8
Joan Diodati? 3-5-0
cap. Simon de Vries Antonis 2-15-0
Denselven 4-0-0
Denselven 5-14-0
Juffr de Rave 1-12-8
Arent Schulde 2-2-8
etc ...

- 7:789 folio 34vs 8-5-1675
Abraham van de Water, coopman tot Rotterdam, voor hem selve als voocht over de weeskinderen van Berbara v.d. Water zal(iger) aen haer verweckt? bij Abraham de Valle voor 2/4 parten en Teuntje Jans wed en erfgen van Sijbert v. de Water zal(iger) en Abraham de Bodt mede als voocht van Gonda van de Water zal(iger) ľ / erfgen. van Abraham van de Water de oude, comm. ter rechergie => Jacob Sam Jacobs den oude , coopman
Domum cum suis staende ende gelegen op de Boom binnen dese stad daer uijt hanght Het Hoff van Hollant tuschen cap Anthonij van Bree en dese stede have (F 4600)

- 9:792 f. 43 (2-7-1681)
Johan van ..oop, notaris en procureur en Hendrik .. over Catharina Geelerkercken, echteluyden => Vaster de Ram
Een geheel huijs ende Erve met alle sijnen toebehooren genaempt Den Hopsack st.gel. ontrent het Groothooft alhier tusschen den huijse van Grietje Evermeens laest wed van Jan Pieters van der Mast aen d'eene en 't huijs van Arijen Claes Borst aen de ander sijde, steekende wijders van achter en nevens den huijse van Jan Hendrixs van Dijck mitsgaders uijtcomende op de Cleijne Vismart.

- [1731]
03073 Palingstraat Mattijs Hopman
03074 Palingstraat erven van Piter Bruijn
03075 Palingstraat Weduwe van Hermen & Jacob Raats
03076 Palingstraat Joan Cornelisse Baars
03077 Palingstraat Harmen Cool
03078 Palingstraat Johan Dura
03079 Palingstraat Barent de Visser
03080 PalingstraatGeervlietse tol
03081 Palingstraat Fransois van Boekhoven
03082 Palingstraat Jasper de Visser
03083 Palingstraat Marten Veen
03084 Palingstraat Jacob Meier
03085 Palingstraat Roelant Tak
03086 Wijnstraat Weduwe van Nicolaus Westerhoven
03087 Wijnstraat Henderik van Benten
03088 Wijnstraat Willem de Graaf
03089 Wijnstraat Steven & Mattijs Hopman
03090 Wijnstraat Willem van Ophemert
03091 WijnstraatGrootschippersgilde
03092 WijnstraatGrootschippersgilde

03086 Wijnstraat Weduwe van Nicolaus Westerhoven
Wijk 03 Nummer 086
De Rode Leeuw Wijnstraat
Eigenaar: Weduwe van Nicolaus Westerhoven
Getaxeerd op: É 280
Ongesplitst
Oude aanslag: É 44
Nieuwe aanslag: É 23-7
Opmerkingen: Oude verponding was f 22.15 en nog f 21.05 wegens een huis daaraan getrokken.

Datering 09-08-1700 / Soort akte overdracht / Plaatsnaam Dordrecht / Naam object onbekend / Straatnaam onbekend
Verkoper hendrica francken (weduwe)
Erflater gerrit sam (overleden), koopman
Overige personen johannes backer, notaris + rochus van de crab, exploitier hof van holland + helena francken (weduwe) + herman van der geest (overleden)
Bedrag f 1400
Archiefnummer 9, Inventarisnummer 802, Folionummer 76, Aktenummer 1

Datering 01-12-1750 / Soort akte overdracht / Plaatsnaam Dordrecht / Naam object object hof van holland
Straatnaam kleine vismarkt
Verkoper cornelis van der sluijs
Koper nicolaas van der sluijs
Buur cornelis dura + mattheus rees
Overige personen andries boudewijnsen, notaris + andries boudewijnsen, notaris
Bedrag f 400
Archiefnummer 9, Inventarisnummer 823 Folionummer 89, Aktenummer 1
Bijzonderheden het object is op de kleine of boeren vismarkt bij het groothoofd en de palingstraat gelegen.

Datering 01-03-1757 / Soort akte overdracht / Plaatsnaam Dordrecht / Naam object object hof van holland
Straatnaam groothoofd
Verkoper pieter de koning
Koper nicolaas van der sluijs, koopman
Buur cornelis dura + hendrik van den santheuvel (weduwe van)
Erflater johanna rutten (overleden) + claas van der sluijs (overleden)
Overige personen hendrik van koten + johanna van der sluijs (kinderen van)
Bedrag f 137-10
Archiefnummer 9, Inventarisnummer 826, Folionummer 7v, Aktenummer 2
Bijzonderheden het object is bij de boerenvismarkt gelegen.

- INDEX 9.774 (1643-1644 + 1645-1646)
Roode Leeuw (bij Groothooft) 775-102

 

- Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
Datum : 07-06-1788
Beroepsgroep : gilden: appelkopers
Naam : Gerrit van Dordmondt
Opmerkingen : (kruisje)
Eed: Wij beloven en zweeren, gehouw en getrouw te zullen zijn aan de constitutie en Regeeringsform van den Lande van Holland en West Vriesland bestaande in de Hoogste en Souvereine Overheid van Hun Ed Groot Mog. de Staaten van denselven Lande, met het Erfstadhouder- Gouveneur- Capitain- en Admiraalschap Generaal, erflijk in het Doorlugtig Huijs van Orange zodanig als hetzelve Hun Ed Gr. Mog Resolutien van den Jaare 1747 is opgedragen en bij den tegenwoordigen Heer Erfstadhouder in het Jaar 1766 aanvaard.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden)

- Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : G. van Dortmond
Leeftijd : 69
Woonplaats : B108
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167

 

- Pieter Breedveldt, overl. voor 1784, tr. Metje van Asperen; zij tr. (2) Jurriaan de Zwart, overl. voor 179...
NB.
- (1784) Eerste persoon Asperen, Metje van 
  Tweede persoon Breedvelt, Pieter 
  opmerkingen weduwe van 
  Archiefnummer 20 NotariŽle archieven van Dordrecht    Folionummer 87    Aktenummer 19    Inventarisnummer 1119 
- (1789) Eerste persoon Swart, Jurriaen de 
Tweede persoon Asperen, Metje van 
Derde persoon Breetvelt, Pieter
Archiefnummer 20 NotariŽle archieven van Dordrecht  Aktenummer 33  Inventarisnummer 1196 
- (1789) Eerste persoon Haan, Jurriaan de
  Tweede persoon Asperen, Metje van
  Derde persoon Breetvelt, Pieter
  Archiefnummer 20 NotariŽle archieven van Dordrecht   Aktenummer 25   Inventarisnummer 1196
- (1790) Eerste persoon Swart, Jurriaan de
Tweede persoon Asperen, Metje van 
archiefnummer 20 NotariŽle archieven van Dordrecht Aktenummer 100 Inventarisnummer 1197

Kinderen:
1. Pieter, ged. Dordrecht 20-3-1765.
2. Pieter, ged. Dordrecht 6-4-1766.
3. Berbera, ged. Dordrecht 23-8-1767.
4. Margrita, ged. Dordrecht 21-9-1768.
5. Willem, ged. Dordrecht 4-7-1770.
6. Dirk Johannes, ged. Dordrecht 7-10-1772.
7. Maria, ged. Dordrecht 17-12-1777.

9-839 folio 289 (30-6-1789)
Actum den 30 Junij 1789.
Dat voor ons kwam den Notaris en Procureur Bartholomeus van der Star als last en procuratie hebbende van Metje van Asperen huisvrouw van Jurriaan de Zwart door denzelven haren man geadsisteert in tot het passeeren dezes geauthoriseert, wonende binnen deeze Stad, volgens dezelve Procuratie daar van zijnde gepasseert voor den Notaris Jan van der Star en zekere getuigen binnen deze Stad residerende, in dato den 20 dezer, ons Schepenen vertoont, denwelke verklaarde in die qualiteit te Cederen, transporteren en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeve van Jan van Herwaarden, zeilmakersbaas alhier
een geheel Huis en Erve staande en gelegen op de Nieuwehaven omtrent de Langehoutebrug binnen deze Stad, belent het huis van Jan de Jong aan de eene en 't huis van Gilles van der Hof aan de andere zijde, en dat met zodanige vrijdommen, servituten en gerechtigheden, zo van muuren, gooten, Ligten, waterlopen als anders, als voors. huis en Erf hebbende en lijdende is volgens de oude brieven en ebscheiden waar van zijnde, bekennende den Comp.t in qualite voors.... f 1600......;

- 9-841 folio 97 (21-1-1794)
Actum uts.
Dat voor ons kwam Metje van Asperen bevorens weduwe Pieter Breedvelt, en laatst van Jurriaan de Swart, mitsgaders geinstitueerd Erfgenaame van wijlen voorn. hare Mans, wonende alhier ter Stede, de welke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van de Wel Edele gestrenge Heer Jan van der Star, in den Oudraad en Regeerend Schepen, mitsgaders Notaris binnen Dordrecht, de Somma van Drie Duizend Caroli guldens tot twintig Stuivers het Stuk, spruitende ter zake van deugdelijke geleende en aangetelde Penningen, die de Comparante verklaarde voor het passeren dezes van hem in goede grove Hollandsche gangbare zilvere Specie van gelde, ontvangen en genoten te hebben.
Renunteerende mitsdien de Exceptie van niet aan getelde gelden, en van alle andere uitvlugten, die in prejuditie van dien te Stade zouden komen, Belovende zij Comaprante de voormelte Somme van f 3000 guldens, in gelijke munte aan voorn. Heer Van der Star, ofte zijn regt en actie verkrijgende, dankelijk te zullen restitueren heden over Een Jaar na dato dezes, in dat niet dne intrest a vier guldens van idere Honderd Guldens, in welken intrest alzo Jaarlijks bij langer Continuatie geduren zal tot de volle voldoening van 't voormelde Capitaal.
Is Conditie, dat na Expiratie van 't eerste Jaar Debitrice en Crediteur ingeval van aflossing of opeissing elkanderen drie Maanden te voren zullen moeten waarschouwen, zonder aeflectie te nemen op den Jaarlijkschen verschijndag.
En de tot vezekering van het betalen der voormelte te verschijnen intressen, en Restitutie van 't Capitaal, zo verklaarde de Comparante speciaal te verbinden
haar Huis en Erve genaamt DE ROODE LEEUW, staande en gelegen in de Wijnstraat over de Groothoofdts poort alhier te Dordrecht, om den hoek van de Palingstraat, belend dezelve Palingstraat aan de eene, en het huis van den Bakker van Bentum aan de andere zijde.
Idem de beterschap van Een Thuin met een steenen woning daar op, en verder nieuw getimmerde Huizinge en Erf daar annex, staande en gelegen in 't Kapserspad even buiten de Sint-Joris-Poort dezer Stad Dordrecht en uitkomende in de botersloot, belent met den Tuin van de weduwe de Vries aan de eene, en den thuin van Rekourt aan de andere zijde, op den 8 April 1788 aan de Comparante getransporteert,
als mede twee obligatien ten lasten van 't gemeene Land van Holland en Westvriesland ten Comptoire Dordrecht. Als een op de Letters NN groot f 400 Guldens van dato xxiiii Junij 1675 folio 301 verso N19 fol 2 fo. 1028 verso N.347 F geaggreŽert 23 Junij 1675. En den andere op de Letters KG groot f 100 Guldens dato 15 Augustus 1708, folio 842 verso folio 1508 verso No 647 H, geaggreeert 31 December 1708 N. 6893 Reg. Fol. 475. (Op welke de intressen betaald staan, tot de vervaldagen van den Jare 1793)
En dat met alle de daar op verlopen, en in 't vervolg te verschijnen intressen, om in cas van geen voldoening van het voorm. capitaal van f 3000 Guldens en daar op te verschijnen intressen, of dat daar aan mogt ontbreken aan het voormelte verbonden te verhalen, met de kosten daar om te doen, vebrindende zij Comparant wijders voor de nakoming van allen 't zelve haar Persoon en verdere goederen, die stellende ten bedwange van allen Regten en Regteren, en speciaal den Hogen Rade, en Hove van Holland, mitsgaders Kamere Judicieel dezer Stad, Te vreden zijnde om haar in den inhoude en Nakominge dezes ten haren kosten te doen en laten Condemneren, bij welgemelden Hogen Rade, Hove van Holland en Kamere Juditieel der Stad Dordrecht, ten dien einde onwederroepelijk Constituerende de resp. Procureurs voor dezelve Postulerende, in hunne Successeuren in officie, te samen en ider van hen in 't bijzonder, zo omme de Condemnatie te verzoeken, als daar inne te Consenteren, respective met belofte van approbatie en onder verband als voren.
In oirconde etc. (get) M. onderwater AHzn, A. Esdrť.

- 9-842 folio 43 (7-7-1796)
Actum uts.
Dat voor ons kwam Cornelis Tak borger en wonende alhier, denwelke verkalarde verkogt te hebben, dienvolgende te cedeeren, transporteeren, en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van Metje van Asperen laatst weduwe Jurriaan de Zwart mede wonende alhier
Een geheel Huis en Erve met al zijn toebehooren staande ende gelegen in de Palingstraat omtrent 't Groothoofd agter den Rooden Leeuw, binnen deze stad, belent dezelve Roode Leeuw aan de eene, en 't huis van Jesaias van Bentum aan de andere zijde, en dat met zodanige vrijdommen, servituten en geregtigheden, zo van Muuren, goten, ligten, waterlopen, asl anders als 't voors. Huis en Erve hebbende ende lijdende is volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, bekennende den Comparant dat de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn met een Somma van f 970 Guldens, gereet en Contant geld, belovende den Comparant 't voors. Huis en Erve te zullen waaren ende vrijen als een vrij goed van allen Kommer ende Aanthaal onder verband als na Regten; In oiconde etc. (get.) S.de Jongh van Son.

- Stemgerechtigden in de wijkvergaderingen ca 1797 (gedrukte lijsten)
Naam : P. Breetvelt
Straat : Wijnstraat
West- of oosteinde van de stad : oosteinde
Wijkgadering van wijk : 08
Vergaderplaats : St. Joris Doelen
Titel van de gedrukte naamlijst : Naamlijst van de stemgerechtigde burgers der stad Dordrecht welke behooren tot het Oost-einde, Agtste wijk, Vergaderende in de St. Joris Doelen.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 489 (bibliotheek), inv.nr. 23.334


- stemgerechtigden
Pieter Breedveld B076 10-7-1798
Pieter Breedveld B076 18-12-1798
Pieter Breedveld B076 9-4-1799
Pieter Breedveld B108 22-5-1801

B108 Pieter Breedveld 
    Zesde grondvergadering van B25 tot B134 lijst (1) wijk B 
B108 Pieter Breedveld 
   Vijfde grondvergadering van A556 tot en met B134 (bestaat over 509 zielen) lijst (2) met titel Lijst der Stemgeregtigden te Dordrecht in Letter B. 
SAD 4, inventarisnr. 8
+
B108 Pieter Breedveldt
Lijst der Apparente Stemgerechtigde Burgers binnen Dordrecht ende Merwede, wonende in het Quartier B
SAD 4, inventarisnr. 9a


- Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
Naam : Pieter Breedbeld
Woonplaats (oude huisnummers!) : B108
Biljet (of arm) : biljet
Paginanummer : 06
Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)

- Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Pieter Breedveld
Woonplaats (oude huisnummers!) : B108
Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- 9.844 folio 242 (11-3-1806)
Dat voor ons kwam Arnoldus Bloot, wonende binnen deze Stad, als Last en Procuratie hebbende van Abraham van Werkhove en Dirkje van der Vraaij, Egtelieden zijnde de vrouw daar ter geadsisteerd als rechtens met haren voorn. Man, als daar bij gekozen tot haren Momboir wonende te Zalt Bommel, ingevolge Procuratie den 24 februari 1806, voor Schepenen van gemelde Stad Zalt Bommel verleden, ons Schepenen vertoond, dewelke verklaarde in die qualiteit te cederen, transporteren en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeve van Johann Christoffel Schum, mede wonende alhier
Een Huis en Erf, staande en gelegen in de Wijnstraat, nabij 't Groothoofd te Dordrecht, belend het huis van Juffrouw Spijker aan de eene en dat van Juffr de Wed. de Zwart aan de andere zijde, getekend B89 door den Notaris Jeremias van Laren in publieke verkoop, op den 28 December 1805 verkogt, ingevolge voorwaarde van verkoping, waar van ..(?) zich ten dezen gedraagt; Bekennende de comparant in voors. qualiteit, van de kooppenningen van deze voldaan en betaald te zijn met eene Somma van f 1.600 Guldens, en wegens een halven Stuiver van de Gulden tot rantsoen f 40 en dus te samen met f 1640 gereed en contant geld, bij zijne principalen reeds ontfangen. En beloofde de Comp.t in voors. qualiteit, 't voors. Huis en Erf te zullen waren en vrijen, als een vrij goed, van allen kommer en aanthaal onder verband van zijner principaalen Personen en goederen als naar Rechtens.
In oirconde etc. (get.) Jacob Boon, C. van Someren Brand.

- 9.844 folio ???? 371 (3-2-1807) ???????
Dat voor ons kwam Pieter Papillon Eerste klerk ter Secretarie dezer Stad, als Last en Procuratie hebbende van Metje van Asperen, eerste Weduwe van wijlen Pieter Breedveld en nu weduwe en Boedelhouderesse van wijlen Jurriaan de Zwart, ingevolge Procuratie voorn. Heeren Schepenen dezer Stad gepasseerd op den dezer ons Schepenen vertoond, dewelke bekende in die qualiteit, dat zijne volmagtigeresse wel en deugdelijk Schuldig is, aan en ten behoeve van haren zoon Dirk Johannes Breedveld, Goud en zilversmit, alhier Eene Somme van Een Duizend Guldens, spruitende ter zake van deugdelijke geleende en aangetelde gelden bij haar ten genoegen ontvangen en genoten, afstaande mitsdien, van de uitvlugt van onaangetelde gelden, en van alle andere uitvlugten en hulpmiddelen geene uitgesonders.
En beloofde de Comparante in voors. qualiteit, dat zijne volmagtigeresse de voors. f 1000 aan haren voornoemden zoon Dirk Johannes Breedveld ofte desselvs recht verkrijgen zal wedergeven en voldoen, heden over Twee Jaren en bij langen onderhouding, Drie maanden na te ... opeissching of aanzegging, zonder aanschoud te nemen op den Jaarlijkschen verschijndag, en daar van inmiddels zal betalen Intressen tegens 5 percents in 't Jaar, ingaande heden en tot de volle voldoeninge te geduren; daar voren verklaarde de Comparante in voors. qualiteit, speciaal te verbinden
Een Huis en Erf bewoond in twee parthijen, staande en gelegen in de Wijnstraat aan de Havenzijde, binnen deze Stad geteekend B No. 90 & 91, belend 't Huis van de Heer Mr. M. Beelaerts aan de eene en dat van Pieter de Jong, aan de andere zijde, en
nog de Beterschap van Een Huis en Erve, staande en gelegen op de Sint Joris Poorts Weg even buiten deze Stad, geteekendt No. 261, belent 't huis van Gerrit Kokeel aan de eene, en dat van Johannes van Efferen aan de andere zijde
en voorts generalijk zijn volmagtigeres In persoon en verdere Goederen, dezelve stellen de ten bedwange van alle Rechten en Rechteren, met ..te. omme zijne Volmagtigeresse in den inhoude en tot naerkominge dezer, vrijwillig, ten ahren kosten, te zullen doen en laten condemneren voor de Kamer Juditieel dezer Stad en van de Merwede, ten dien einde Constitueren in onwederroepelijke Procuratie gevende bij deze aan alle de Procureurs voorgemeld Kamere postulerende, of zullende postuleren, te samen in ieder hunnen in 't bizonder, zo omme te Condemnatie te verzoeken, als daar inne te Consenteren met belofte van approbatie ratificatie en onder verband als voren. 
In oirconde etc. (get.) P. Emaus de Micault, C. van Someren van Brand.
KANTLIJN: Ik Ondergetekende verklaar het huis en Erf staande en gelegen op de St. Jorispoortpoortsweg geteekend E261 belent 't huis van de wed Kokeel aan de eene en ... Samuel v... aan de andere zijde .........D.J. Breedveld (3-3-1809).

- 9.844 folio 389 (26-2-1807)
Actum den uts.
Dat voor ons kwam Pieter Papillon Eerste Klerk ter Secretarie dezer Stad, als Last en Procuratie hebbende van den Heer Jan Hendrik van Meeteren, wonende binnen dezer Stad, ingevolge Procuratie den 24 dezer voor den Notaris Julius Dominicus Schultz van Haegen en getuigen verleden ons Schepenen vertoond, dewelke verklaarde in deze qualiteit te cederen, transporteren en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeve van den Heer Mr. Matthijs Beelaerts, wonende binnen deze Stad
Een Huis en Erve, met Een pakhuis, staande en gelegen in de Wijnstraat binnen deze Stad geteekend B92 en 93, belent het huis van .. van der Kaa, aan de eene, en dat van weduwe J. de Zwart aan de andere zijde, en dat met zodanige vrijdommen, servituten en geregtigheden zo van Muren, Goten, lichten, waterlopen, als anders, als 't voors. Huis, Erf en pakhuis, hebbende en lijdende is, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde.
Bekennende de Comparant in voors. qualiteit, van de kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn....

-
Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Palingstraat B108
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: P. Breedveld
Ongehuwd: -
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 4
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: winkel
Classis: 40
Somma: 1-0-0
Aanmerkingen: 1-0-0
Folionummer en bron: 08 van archiefstuk SAD 5-895


Wijnstraat B103 Obben de Heer - 2 1 - schipper 39 1-10-0 2-0-0 08 SAD 5-895
den Boom B103 1/2 - COMMISEN KANTOOR - - - - - - - - 08 SAD 5-895
den Boom B104 Aart van der Monde 1 2 3 - kleermaker 39 1-10-0 1-0-0 08 SAD 5-895
den Boom B105 de Wed.e Corstiaan Bonte 3 - 1 1 dienstbode tapster 38 2-0-0 4-0-0 08 SAD 5-895
den Boom B105 B. Scheltus 1 - - - rentenier 33 20-0-0 6-0-0 08 SAD 5-895
den Boom B105 Adriana Hopman - - - - dienstbode 41 0-10-0 0-10-0 08 SAD 5-895
den Boom B106 J. Boudier 6 2 - 2 werkbode logem.houder 32 35-0-0 20-0-0 08 SAD 5-895
den Boom B106 C. Slodderland - - - - werkbode 41 0-10-0 0-10-0 08 SAD 5-895
den Boom B106 And. Pont - - - - werkbode 41 0-10-0 0-10-0 08 SAD 5-895
den Boom B107 M. Mijnders - 2 - - arbeider 41 0-10-0 0-10-0 08 SAD 5-895
Palingstraat B108 P. Breedveld - 2 4 - winkel 40 1-0-0 1-0-0 08 SAD 5-895

- [1812-1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Martinus Valkenburg
Woonplaats : B110 beneden
Beroep : loots
Belasting (of huurwaarde?): 30
Folionummer : 06
+
Naam : Reinier Tijssen
Woonplaats : B110 boven
Beroep : loots
Belasting (of huurwaarde?): 20
Folionummer : 06
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
+
Naam : Maria Breedveld
Woonplaats : B111 geheel
Beroep : logementhoudster
Belasting (of huurwaarde?): 40
Folionummer : 06
+
Naam : Barbera Breedveld
Woonplaats : B111 geheel
Beroep : logementhoudster
Belasting (of huurwaarde?): 40
Folionummer : 06

B110 beneden Martinus Valkenburg loots 30 06
B110 boven Reinier Tijssen loots 20 06
B111 geheel Maria Breedveld logementhoudster 40 06
B111 geheel Barbera Breedveld logementhoudster 40 06


- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Pieter Breetveld
Ouderdom : 05-04-1765 (47 jaar)
Beroep : winkelier
Woonplaats : B108
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 05
Titel lijst : Vijfde Wijk. Gehuwden.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

- [1814] Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814) (wijk 1 t/m 20; lijsten van ca 3020 mannen)
Naam : Pieter Breetveld
Geboren : 03-04-1766
Beroep : winkelier
Woonplaats : B108
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 05
Titel lijst : Naamlijst der Gehuwden Manspersonen van het Jaar 1797 tot 1764 ingeslooten Wijk No. 5 L.B.
Datum lijst : Dordt 4 September 1815 bij Absentie van den Wijkmeester der 5de Wijk A.S. Rueb.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343

- [1813] Datering 15-01-1813 Soort akte overdracht
Koper dirk johannes breedveld, goudsmid
Verkoper jurriaan de zwart (weduwe van), waard
Straatnaam palingstraat
Overige personen pieter breedveld (overleden)
Folionummer 7 Aktenummer 2
Bijzonderheden wijk b 110
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 2

- [1814] Datering 15-03-1814 Soort akte overdracht
Koper pieter kraaijeveld
Verkoper metje van asperen (weduwe)
Straatnaam wijnstraat
Overige personen swart (overleden)
Folionummer 47 Aktenummer 5
Bijzonderheden wijk b 111
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 221. 

- (C. van der Werff) panden van wijlen Metje van Asperen eerst weduwe Pieter Breedveld en laatst van Juriaan de Zwart;
(1) huis en erve van ouds genaamd den ROODEN LEEUW in de Wijnstraat bij het Groothoofd tegenover de Poort B125/B111, belend weduwe Jesaias van Benthem en de Palingstraat; 
(2) dubbeld huis en erve of twee woningen onder een dak, in de Wijnstraat get. B90-B78 en B91-B79, belend Johan Christiaan Schum en Matthijs Beelaerts; 
(3) beplanten tuin in het Casperpaadje get. E326-E291, belend Antonij de Vries en Cornelis Vogels;
[Dordrechtsche courant, 5-3-1814]

- [1817]
slijterij Matth. Leendt. Liena Wollewevershaven
't Wapen van Holland de wed P. Kraaijeveld ja ja
 de Roode Leeuw de Erve P. Breedveld ja ja
[http://www.dordtenazoeker.nl/HulpbronnenDordrecht/tappers]

- [1818] Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 23 April f 2,64; 6 julij f 4,40; 23 dec f 3,47
Artikelnummer : 0700
Naam : Leonardus Lina
Woonplaats : B326
Beroep : tapper
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 8,01
Bedragende te zamen : 10,51
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855
+
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 16 dec f 9,05; 4 februarij f 5,46
Artikelnummer : 0517
Naam : Elisab. Schillebach wed. J. Kraaijveldt
Woonplaats : B111
Beroep : logementhoudster
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 12,01
Bedragende te zamen : 14,51
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855
+
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : -
Artikelnummer : 0515
Naam : Maria Hijnen
Woonplaats : B110
Beroep : tapster
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 2,40
Bedragende te zamen : 4,90

1822/1823-18..

- I. Laurentius Lina, tr. Geertruidis Aerts
II. Leonardus Michael Lina, geb. Dordrecht (24 in 1814), winkelier (1819), tapper (1822), slijter (1823), herbergier (1827), tr. Dordrecht 26-10-1814 Catharina Carolina de Bruin, geb. Dordrecht (20 in 1814), dochter van Gerrit de Bruin en Antje de Roo
NB.
- Datering 18-10-1819 Soort akte overdracht
Koper leonardus michael lina, winkelier
Verkoper adriaan van der werff van zuidland, ontvanger (particulier)
Straatnaam wolwevershaven
Folionummer 57 Aktenummer 8
Bijzonderheden wijk b 326
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 3
- Datering 09-03-1822 Soort akte overdracht
Koper leonardus michael lina, tapper
Verkoper pieter kraaijeveld, huisbaas
Straatnaam wijnstraat
Folionummer 44 Aktenummer 8
Bijzonderheden wijk b 111
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
- Datering 16-01-1823 Soort akte overdracht
Koper antonie willebrordus de bruin, slijter
Verkoper leonardus michael lina, slijter
Straatnaam wolwevershaven
Folionummer 94 Aktenummer 4
Bijzonderheden wijk b 326
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
- Datering 10-09-1823 Soort akte overdracht
Koper leonardus michael lina, slijter
Verkoper dirk johan breedveld, garenbleker
Straatnaam palingstraat
Folionummer 80 Aktenummer 8 Archiefnummer 34 Registers
Bijzonderheden wijk b 110
- Datering 08-05-1827 Soort akte overdracht
Koper leonardus michael lina, herbergier / arie smits, herbergier
Verkoper sara plukhooij (weduwe), particulier
Straatnaam boom
Overige personen carel van hellemond (overleden)
Folionummer 151 Aktenummer 6
Bijzonderheden wijk c 153
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7


- [1827] Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 0631
Afschrijvingen: 6 Sept f 19,89; 18 Dec. f 6,57=f 26,46
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer L.M. Lina (wonende in wijk B111)
is schuldig: Als: tapper & logementh., 2 kam., 8B f 17 / commissaris, 12B f 4
Bedrag der regten in hoofdsom: 21,00
26 opcenten: 5,46
Folionummer: 127
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885
+
Artikelnummer: 0630
Afschrijvingen: 17 Sept. f 1,01
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer Alida Verhappen (wonende in wijk B110)
is schuldig: Als: winkelierster ben. f 1000, 17A
Bedrag der regten in hoofdsom: 0,80
26 opcenten: 0,21
Folionummer: 126

- [1829] Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
Woonplaats: B111 geheel
Naam: Leonard Michiel Lina
Huur(waarde): f 120
Drie procent: f 3,60
Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 3,60
Negen procent: f 10,80
Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 10,80
Folionummer: 14
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322
+
Woonplaats: B111 inwonend
Naam: Leendert van Eisden
Huur(waarde): f 40
Drie procent: f 1,20
Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 1,20
Negen procent: f 3,60
Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 3,60
Folionummer: 14

- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: F
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: B 110
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 794
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Lina
6. Voornamen: Leonard Michiel
7. Beroepen: logementhouder
8. Woonplaatsen: Wijnstraat
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 910
10. Soort der eigendommen: huis en Erf
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 701
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.00.50
+
OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: F
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: B 111
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 795
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Lina
6. Voornamen: Leonard Michiel
7. Beroepen: logementhouder
8. Woonplaatsen: Wijnstraat
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 910
10. Soort der eigendommen: huis
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 701
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.01.55

- F794 - 2075, 4362, 4896, 6382, 9134, 10120, 10401, 11582, 13924 20037, 17777, 15131 (later 2282, 2283, 2295)
  F795 - 2075, 4362, 4896, 6382, 9134, 10120, 10401, 11582, 13924 20037, 17777, 15131 (later 2282, 2283, 2295)
  F2282 (dj 1941) - 13372, 21497 (was 794/795)
  F2283 (dj 1941) - 20593. 22411, 20,000 (later 2471)(was 794/795/791/1585)
  F2295 (dj 1941) - 15131, 22139, 22919, 20.000 (later 2471)
  F2471 (dj 1970) - 20.000/8739 (was 782, 1474,2283,2295,2464,2454)
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_123_01.pdf]

- legger 910 Leonard Michiel Lina, logementhouder, in de Wijnstraat
1. B95 (F262) huis ...| 2075-1
2. B110 (F794) huis en erf ...| 2075-2
3. B111 (F795) huis ...| 2075-3
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_038_09.pdf (legger 867 t/m 920)]

- legger 2075 C.C. de Bruijn wed L.M. Lina, logementhouder, Dordrecht
1. B95 (F262) huis, verkoop                910-1 | 3080-1
2. B110 (F794) huis en erf, verkoop     910-2 | 4362-1
3. B111 (F795) huis, verkoop              910-3 | 4362-2
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_041_05.pdf (legger 2030 t/m 2088)]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_041_06.pdf (legger 2089 t/m 2146)]

- [1832] Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht Wijk A-B-C-D-E/MW (1832; NB. in de inventaris gedateerd 1825)
NB. weerbare mannen tussen de 18 en 50 jaar
Volgnummer : 058
Naam : Leonardus Michael Lina
Ouderdom : 42
Beroep : logementhouder
Woonplaats : B111 Wijnstraat
Ongehuwd/gehuwd/wedn : gehuwd (- kinderen)
Aanmerkingen : Sergeant bij de vorige Schutterij; zal zich wapenen
Boek : gehuwden en weduwnaars met kinderen

 

- legger 4362 Pieter Kleij, koopvaardij-kapt, Dordrecht [bel. 1859]
1. B110 (F794) huis en erf, 2075-2 | 4896-1
2. B111 (F795) huis, 2075-3 | 4896-2
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_045_05.pdf (legger 4323 t/m 4430)]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_050_07.pdf (legger 6354 t/m 6413)]

- Mme GUILMARD, Corsettiaire des Dames du Palais de bruxelles, sera ŗ Dordrecht aux Armes de Hollande..;
[Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad 25-04-1858, Dag ]

- adresboek 1860
Kley P. Wijk B Wijnstraat No. 110-111 logementhouder

- ... Pieter Kleij in leven logementhouder in het Wapen van Holland te Dordrecht en aldaar overleden... weduwe Johanna Catharina Schotman.. notaris E.W. van Laars te Rotterdam.
- Hotel Wapen van Holland ook wel genaamd Aux Armes de Holland, Wijnstraat over de Groothoofdspoort om den hoek van de Palingstraat nabij de rivier de Maas geteekend B 110 en 111. (notaris E.W. van Laars te Rotterdam)
[http://files.archieven.nl/46/f/569.69/Dordrechtse_Courant_1863-10-08_004.pdf]

 

- legger 4896 Petrus Johannes de Ridder, koopman en Maria Anna de Ridder (en cons.)(en verdere erfgenamen)
1. B110 (F794) huis en erf, scheiding, 4362-1 | 6382-1
2. B111 (F795) huis, 4362-2 | 6382-2
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_046_06.pdf (legger 4841 t/m 4899)]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_046_07.pdf (legger 4900 t/m 4930)]

- adresboek 1854
Ridder P.J. de Wijk B Wijnstraat No. 110/111 [aantek.: de Roode Leeuw ... Holland] logementhouder 

- adresboek 1855
Ridder P.J. de Wijnstraat B110-111 tapper, logementhouder en koopman [gks] 

- adresboek 1860
Kley P. Wijk B Wijnstraat No. 110-111 logementhouder

 

- legger 6382 Casper Adrianus de Vries, logementhouder / Catharina Maria van Kuijk wed van bovenstaande
1. B110 (F794) huis en erf, 4896-1 | ....
2. B111 (F795) huis, 4896-2 | ....
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_050_07.pdf (legger 6354 t/m 6413)]

-1903

- legger 9134 Leonardus Pennock??????
1. Palingstraat (F794) 
2. Wijnstraat (F795)

- legger 10120 Elisabeth Maria Antoinette van Kuijk wed. Leonardus Pennock, hotelhoudster, Dordrecht
1. Palingstraat (F794) huis en erf, dj 1904 verkoop     9134-2 | 10401-1
2. Wijnstraat (F795) huis, dj 1904 verkoop                9134-3 | 10401-2
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_054_03.pdf]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_054_05.pdf (10207 t/m 10259)]

- Iets over het gastenboek (vreemdelingenboek) van Hotel Pennock (1899)
[Dordrechtsch Nieuwsblad 11 september 1899]

- adresboek 1865
Vries, Firma Gebr. de Vries C.A. de Wijk B Wijnstraat No. 110-111 logementhouder en tapper [kiesger.: gs (F.J. de Vries (B110-111)] 

- adresboek 1868
Janssens F.J.X.A. Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 110-111 beambte van de Groote Belgische Centraal Spoorweg-maatschappij 
Vries C.A. de Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 110-111 koffijhuis en logementhouder [kiesger.: gs] 

- adresboek 1873
StrŲninck F. Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 110-111 handelsreiziger
Vries C.A. de Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 110-111 logement- en koffijhuishoudster [kiesger.: gs] 
Wageningen ACzn. F. van Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 110-111 part.
Wal T. van der Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 110-111 handelsreiziger 

- adresboek 1879
Vries/van Kuyk Wed. C.A. de Wijk B Wijnstreat en Palingstraat No. 110-111 koffijhuis- en logementhoudster

- Kiesgerechtigde mannen ca 1890 (personele en grondbelasting)
Volgnummer : 1278
Naam belastingschuldige : Leonardus Pennock
Geboorteplaats en -datum : Dordrecht 18-03-1852
OVER HET LAATST VERLOOPEN DIENSTJAAR AANGESLAGEN:
Te Dordrecht, wijk B Wijnstraat 1
in den eersten grondslag van de personeele belasting, naar eene huurwaarde van (Art. 1, a der Wet): 480
in de Grondbelasting voor (Art. 1, b der Wet) :
BEDRAG van de jaarlijksche huurwaarde van perceelsgedeelten, volgens schatting of herschatting (Art. 1, c der Wet) :
BEDRAG van de huurwaarde naar welke de woonhuizen, waartoe de in de vorige kolom bedoelde gedeelten behooren, in het personeel zijn aangeslagen (Art. 1, c der Wet):
Bron: register in particulier bezit

- Kiesgerechtigde mannen 1889-1890 (personele en grondbelasting) (Provincie Zuid-Holland, Gemeente Dordrecht) Opgave van alle mannelijke inwoners die
1e. in de kohieren der personele belasting over het dienstjaar 1889/1890, ter zake van hunne woning zijn aangeslagen naar eene hoogere huurwaarde dan die, welke volgens art. 1, litt. a en b, van de wet van 24 April 1843 (Staatsblad no. 15) aanspraak geeft op vermindering tot een derde of twee derde gedeelten der belasting naar de drie eerste grondslagen en wier aanslagen ten volle zijn aangezuiverd;
2e. in het kohier van de grondbelasting over het dienstjaar 1890, zijn aangeslagen tot een bedrag van minstens tien gulden in hoofdsom en Rijksopcenten en wier aanslagen ten volle zijn aangezuiverd.

Volgnummer : 1390
Naam belastingschuldige : L. Pennock
Woonplaats : Wijnstraat 1
Personele belasting (artikel kohier en huurwaarde woning): 0550 en f 480
Grondbelasting (artikel legger en bedrag aanslag) : en f
Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 6, inventarisnr.: 5185a


- Openbare verkooping wegens sterfgeval van PENNOCKS-HOTEL Aux Armes de Hollande staande te Dordrecht in de Wijnstraat No. 1
Notaris Bos te Papendrecht, zal bij Veiling op vrijdag 14 October, en bij afslag op vrijdag 31 October 1902, telkens des middags 12 uur, in bovenbedoeld pand, verkoopen:
Het ongeveer 100 jaren bestaan hebbend en met succes gedreven hotel met restaurant (1e rang) genaamd Pennocks hotel Aux Armes de Hollande, met aangelegen plaats, staande en liggende te Dordrecht, Wijnstraat no. 1 in de onmiddelijke nabijheid van de rivier de Merwede, bij de aanlegplaats der stoombooten reederij FOP SMIT 7 Co en aan de tram; Kadastraal bekend in Sectie F nommers 794 en 795. te zamen groot 2 aren 5 centiaren.
Het pand, voorzien van gas- en waterleidingen, bevat beneden: 2 Zalen, zijnde Conservatie- en Eetzaal, Woon- Bad- Provisie- en Slaapkamer, Keuken en Kelder, en boven: 14 Logeerkamers, 3 Meidenkamers en 5 Zolders.
Bij het hotel bevindt zich een open plaats en een Pakhuis met afzonderlijke uitgang. De grondbelasting over 1902 bedraagt f 59,63 Van de over te nemen inventaris en voorraad zal een behoorlijke lisjt of staat worden overgelegd.
Het pand met aanhoorigheid is dagelijks te bezichtigen, van 's morgens 11 tot ;s namiddags 4 uur (uitgezonderd 25 en 26 October) en kan worden aanvaard bij de betaling van den koopprijs, bepaald op 12 December 1902.
Nadere informatien zijn te bekomen bij Mevrouw de Wed. Pennock in genoemd hotel en ten kantore van dne Notaris voornoemd.
[Dordrechtsche courant 17-10-1902]

1903-1909

- legger 10401 Reutjo Jan Edo Rijkens, hotelhouder, Dordrecht
1. Palingstraat (F794) huis en erf, dj 1910 verkoop 10120-1 | 11582-1
2. Wijnstraat (F795) huis, dj 1910 verkoop             10120-1 | 11582-2
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_055_02.pdf (10362 t/m 10420)]

- (1905) Hiermede bericht ik mijne geachte Clientele dat ik mijn zaak Boudier's Hotel Bellevue met 1 mei heb overgedaan an den heer TEITSMA. Onder dankzegging voor 't veeljarig genoten vertrouwen, beveel ik mijn opvolger ten zeerste aan 
P.J. BOUDIER, Dordrecht 30-4-1905.
Onder referte aan bovenstaande advertentie, beveel ik mij bij mijne Stadgenooten en Families beleefd aan. 
H. TEITSMA, Dordrecht 30-4-1905.
[Dordrechtsche courant 1-5-1905]


- (1909) (notaris Bos te Papendrecht) wegens ongesteldheid openbare vrijwillige verkooping PENNOCK's HOTEL AUX ARMES DE HOLLANDE staande de Dordrecht aan de Wijnstraat 1 (kadaster F794 en F795); meer dan 100 jaren bestaan hebbende hotel met restaurant; 2 zalen, 14 logeerkamers, keuken, kelder, 3
meidenkamers, 5 zolders; eigenaar R.J.E. RIJKENS
[Dordrechtsche courant, 23-08-1909]

1909-1919

- legger 11582 Mattheu Reulin (Roermond/Dordrecht) dj 1918/dj1911 Wnpl
Francina de Vries weduwe Jan Baptist Huibert Mathieu Reulin (en consorten), Dordrecht, dj1920 verkoop
1. Palingstraat (F794) huis en erf, dj1920 verkoop 10401-1 | 13924-1
2. Wijnstraat (F795) huis, dj1920 verkoop             10401-2 | 13924-2
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_058_06.pdf]

- (notaris A. Sigmond) hotel genaamd Aux Armes de Hollande daarna Pennocks Hotel en thans Hotel Reulen met pakhuis en erven aan de Wijnstraat 1 te Dordrecht, kadaster F 794 en 795
[Dordrechtsche courant 19-4-1919]

- 865 (30-4-1919) Veiling ten verzoeke van Francina de Vries weduwe Jan Baptist Hubert Mathieu REULEN te Dordrecht en anderen van de perceelen te Dordrecht Sectie F 794 en 795 samen groot 205 centiaren. Provisioneel kooper Willem Adrianus PONSEN wonende te Dordrecht voor f 8050;
[Erfgoedcentrum DiEp (stadsarchief Dordrecht) archief 20, inv. nr. 2483 repertoria]

- Pennock's Hotel plaats van vestiging Dordrecht dossiernummer DO-000196 /11 
[http://www.nationaalarchief.nl/register_zh]

1919-1937 en 1937-1938

- legger 13924 Mathieu Jacobus Engelbertus Toebosch, hotelhouder, Sittard (dj 1925)
                        Johanna Petronella Hubertina Leijendekkers wed Mattheus Jacobus Engelbertus Toebosch, Dordrecht
1. Palingstraat (F794) huis en erf, dj1938 verkoop 11582-1 | 20037-1
2. Wijnstraat (F795) huis, dj1938 verkoop             11582-2 | 20037-2
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_066_01.pdf]

- legger 20037 Mathieu Alphons Willem Toebosch, pensionhouder (Venlo/Amsterdam) dj 1939
1. Palingstraat (F794) huis en erf, dj 1939 verkoop 13924-1 | 17777-3
2. Wijnstraat (F795) huis, dj 1939 verkoop 13924-2 | 17777-4
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_083_03.pdf]

- I. Petrus Toebosch, tr. Elisabeth Hubertina Keurstjens
II. Mathies Jacobus Engelbertus Toebosch, geb. Roermond, tr. Venlo 22-5-1894 Johanna Petronella Hubertina Leijendekkers, geb. Venlo, dochter van Gerardus Hubertus Leijendekkers en Hubertina Josephina Jacobs.
Kinderen:
1. Josephine Alphonsine Marie Hubertine Toebosch, geb. Sittard 26-03-1895, tr. (1) Dordrecht 12-10-1922 (echtscheiding 1926) Gerardus Hoskorn van Kamen, tr. (2) Dordrecht 02-10-1929 Albert Deissinger, geb. Heidenheim (D)
2. Anna Elisa Gerardina Antoinetta Toebosch, geb. Sittard 27-9-1896.
3. Gerard Antoine Marie Hubert Toebosch, geb. Sittard 31-8-1897, overl. ald. 24-02-1901 (3 jr).
4. Mathieu Antoine Pierre Marie Toebosch, geb. Sittard 31-8-1897, overl. ald. 28-08-1900 (3 jr).
5. Maria Godefrieda Antonia Hubertina Toebosch, geb. Sittard 27-06-1899.
6. Bertha Antonia Canisia Maria Toebosch, geb. Sittard 28-9-1900, tr. Dordrecht 30-6-1921 Abraham van Holt, geb. Dordrecht, zoon van Johann Theodor Caspar van Holt en Johanna Christina van Altena.

- Sittard: Notaris J. Hanekamp, Wo 11 Dec 1 uur Hotel Toebosch 737 zware boomen
[Limburgsch dagblad 07-12-1918]

- 3540 (1922) J.A.M.H. Toebosch, Wijnstraat
[BRON: stadsarchief Dordrecht/Diep of Erfgoedcentrum DiEP, archief 20 (notarissen), inv. nr. 2496 repertorium notaris B. Kuijpers]

- adresboek 1930
Pennock's Hotel Wijnstraat 1 [hotels] 

- 7045. Wed. Toebersch, Wijnstraat 1. (1930)
[archief : 209 (bouw- en woningtoezicht) inventarisnr : 211]


- Archiefnummer:8-B 1980 Inventarisnummer:804
3. Commissie van voorbereiding van beroepschriften ingevolge de Monumentenverordening
804 Wijnstraat 1, H.J.E. Toebosch, Datering: 1935


- adresboek 1938
Wijnstraat 1 [onbewoond] 

- Zo eindigt stadsschoon. AUX ARMES DE HOLLANDE afgebroken.
..karakteristieke pand waarin destijds Hotel Aux Armes de Hollande, hoek Wijnstraat-Palingstraat....
[Dordrechtsche courant, 17-10-1938]

- BEDRIJFDOSSIER
NA 3.17.01.02 inv. 196 
[DOSSIER 196] Pennock's Hotel

INHOUD
A. 18-04-1921 eerste inschrijving
B. 22-08-1932 uittreding eigenaar
C. 22-08-1932 nieuwe eigenaar
D. 22-08-1932 opgave kapitaal
E. 08-03-1935 opheffing handelszaak

A. (18-4-1921)
Handelsnaam Pennock's Hotel, hotel en pension, Wijnstraat 1
Vestiging: 15 november 1919
Eigenaar: Matheas Jacobus Engelbertus Toebosch, Wijnstraat 1, geb. Roermond 17-1-1858
(Dordrecht 15-4-1921)

B. (22-8-1932)
Opgaaf van Pennock's Hotel, gevestigd te Dordrecht
Uittreding: M.J.E. Toebosch, overleden
Aangever A. van Holt, Dordrecht, Boomstraat 16zwart, eigenaar/exploitant
(Dordrecht 18-8-1932)

C.  (22-8-1932)
Opgaaf van Pennock's Hotel, gevestigd te Dordrecht
Nieuwe eigenaar Abraham van Holt, Boomstraat 16zwart, geb. 1-9-1891, onder huwelijkse voorwaarden, met uitsluiting van alle gemeenschap zoowel van goederen, van winst en verlies, als van vruchten en inkomsten.
(Dordrecht 22-8-1932)

E. (8-3-1935)
Opgaaf van Pennock's Hotel, gevestigd te Dordrecht
De handelszaak is met ingang van 1 mei 1934 opgeheven
(A. van Holt, 7-3-1934)

1938-

- legger 17777 Jan Hubertus de Kock, notarisklerk, administrateur, Dordrecht, Bankastraat 85
3. Palingstraat (F794) huis en erf, dj 1939 ged slooping 20037-1 | 17777-5
4. Wijnstraat (F795) huis, dj 1939 ged slooping             20037-2 | 17777-6
5. (F794) bergplaats, dj 1939 verkoop                         17777-3 | 15131-6
6. (F795) bouwval, dj 1939 verkoop                             17777-4 | 15131-7
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_077_01.pdf]

- legger 15131 Johannes Harten, aannemer
6. Wijnstraat (F794) bergplaats, dj1940 spliting                         17777-5 | 15131-8
7. Wijnstraat (F795) bouwval en bouwterrein, dj1940 spliting    17777-6 | 15131-9
8. Wijnstraat (F794) bergplaats, dj1941 verkoop                      15131-6 | 13372-10/20593-5/15131-11
9. Wijnstraat (F795) bouwval en bouwterrein, dj1940 bijbouw  15131-7 | 15131-10
10. Wijnstraat (F795) bergplaats erf, dj1941 verkoop                15131-9 | 13372-10/20593-5/15131-11
11. Palingstraat (F2295) pakhuis dj1944 scheiding                     15131-8+10 | 22139-2
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_069_04.pdf]

 

(c) Dordrecht 2011-2012.