Korps Rijdende Artillerie

Uit: "Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden" door I.L. Uijterschout (1937); pag. 592-593

E. Genealogie der Artillerie

Korpsen Afstamming Deelname der stamonderdelen aan Veldtochten en gevechten Eereblijk (monument)

Korps Rijdende Artillerie

(K.R.A.)

"Willemskazerne"

te Arnhem

 

21 Februari 1793 werd op voorstel van Prins Willem V bij besluit H.H.M. de Nederlandsche Rijdende Artillerie opgericht. Organisatie: 2 brigades, elk van 2 compagnieen
B.S.V. 9 januari 1814 Na de bevrijding van de Fransche overheersching werd het Korps Noord-Ned. Rijdende Artillerie samengesteld uit 8 compagnieen. Een groot deel van het personeel had in de Napoleontische oorloogen groote ervaring opgedaan.
K.B. 31 maart 1815 2 compagnieen Zuid-Ned. Artillerie te paard gaan over bij het Korps. Als gevolg van een tijdelijke sterktevermindering blijft de samenstelling 8 compagnieen.
K.B. 10 December 1818 Organisatie van het Korps Rijdende Art.: 7 compagnieen en 1 depotcompagnie
K.B. 10 maaart 1841 Korps Rijdende Artillerie op 1 april 1841 verdoopt in Regiment Rijdende Artillerie (a 7 compagnieen)
K.B. 8 september 1852 Regiment Rijdende Artillerie bestaat uit 4 veldcompagnieen en 1 depotcompagnie, bestemd voor de bediening van 4 batterijen
K.B. 14 februari 1881 Regiment Rijdende Artillerie ontvangt op 1 April 1881 de benaming Korps Rijdende Artillerie a 2 rijdende batterijen en 1 instructiebatterij (garnizoen te Arnhem) De oude 3e en 4e batterij gaan als 3e en 4e batterij over bij 1e Regiment veldartillerie. De instructie-batterij wordt gevormd uit kader, manschappen en paarden der Bereden-Artillerie.
K.R.A. heeft een roemrijke korpsgeschiedenis. In de veldtochten van Napoleon overlaadde de Nederlandsche Rijdende Artillerie zich met onuitwischbaren krijgsroem. Keizer Napoleon sprak herhaaldelijk zijn groote bewondering uit over het dapper gedrag der Hollandsche Rijdende Artillerie. Een groot aantal artilleristen sneuvelde in de slagen bij
Borodine, Moskou en Smolensk, dan wel kwamen om in de Russische sneeuwvelden.

Als 1e comp (1/2 Bt. Gey van Pittius)
"Quatre Bras"
(met succes uitgevoerde charge van de artilleristen te paard om verloren gegane stukken te veroveren).
"Waterloo" - "Parijs 1815"

Als 2e comp (Bt Bijleveld)
"Quatre Bras" - "Waterloo" "Parijs 1815"

Als 3e comp (1/2 Bt Petter)
Waterloo - Peronne - Parijs 1815
Als 7e en 8e comp. (Bt. Krahmer de Bichin)
Waterloo - Parijs 1815

Als 2e comp (Bt No 3, Kops)

Als 4e comp. (Bt. No 1, Dinaua)

Als 5e comp. (Bt. No 2, Gerard de Mielet van Coehoorn)
Brussel 1830
Tiendaagsche Veldtocht 1831


Als 7e comp. (Bt. No. 4 Bentinck)
Tiendaagsche Veldtocht 1831
Het K.R.A. bezit geen standaard. Op 14 september 1899 kwam het K.R.A. in het bezit van een eereblijk (monument) geschonken, ter blijvende herinnering aan de gevechten en veldslagen, waarin de voorgangers van het Korps zich in Nederlandschen dienst buitengewoon hebben onderscheiden.

De tegenwoordige donkere uniform van de Rijdende Artillerie is die, welke de Prins van Oranje droeg gedurende den slag bij Waterloo.

* * *

Uit: "200 jaar Rijdende Artillerie 1793-1993" door B Schoenmaker en JPCM van Hoof, pag 12

De sterkte van de rijdende artillerie zoals deze werd vasttgesteld bij de resolutie van de Staten-Generaal van 21 febr 1793. In de tabel zijn ook de tractementen en soldijen opgenomen.

De twee Brigades rydende Artillerie zullen bestaan, ieder uit twee Compagnien.
En iedere Compagnie uit:
Paard Hoof   Ten 42 dagen
3 1 Capitein F 325
2 1 Twede Capitein F 155
4 2 Eerste Luit. ied. op F 130-0-0 F 260
4 2 Onder-Luit. F 120 F 240
6 6 Wagtmeesters ied F 45 F 270
1 1 Quartiermeester F 40
1 1 Gefryte Corporaal F 36
8 8 Corporaals ied F 32 F 256
1 1 Trompetter F 35
80 80 Canonniers ied F 28 F 2240
2 2 Timmerlieden ied. F 28 F 256
1 1 Smit F 28
1 1 Wielemaker F 28
1 1 Solliciteur F 28
115 108   F 3997