Zevenbergen
huwelijken schepenbank 1692-1795 (deel 14)
[online op: http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl]

ZEVENBERGEN (Noord-Brabant)

 

...
Geeft malkander de regterhand
Gij n'ende n (ver)claerd ende belooft dan beijdegader uwen vrijen
wille ende belofte sulcx te zijn, belovende alle 't selve
sulcx voorsegt is met hulpe van God Almagt nae
te comen agtervolgen ende onderhouden naer behoor
Daer toe wie God Almagtig U Lieden verleend
Sijne genade ende vaderlijcke zegen, amen.

[folio 2][1692-1693]

Den 9 Augustus 1692 hebben haer
Tomas Jansz Hoeven, jongman geboortig int Zevenbergens land
Dirctie Bastiaen Cavelaer, jongedogter geboortig vande Swaluw woonende onder dese jurisdictie
in ondertrouw laten aenteekenen met (ver)soek werden gedaen, omme naer on(ver)hinderde passeringe vandien, in den houwelijk staet te werden bevestigt present pleus collegio Dimpt(?) Galijnen
Den 25 aug. 1692 sijn de (ver)ne Tomas Jansz Hoeven ende Dirctie Bastiaens Cavelaer (naer drie on(ver)hindere sondagse proclamatien soo hier als op de Swaluw, d hr schepens bij billiet gebleken) in den huwelijk staet bevestigt ingevolge vant formelier haer luijden voor gehouden
present de heeren drossaard Bressy Borgem Potaal en Hendrik Galijnen.

Den 23 Januarij 1693 hebben haer
Matthijs Winkelmans, jongman geboortig van Dordregt en
Johanna Maes, jonge dogter geboortig van Zevenb.
in ondertrouw laten aenteekenen met (ver)soek, dat de drie proclamatien hier toegereg. mogte werden gedaen, omme naer onverhindert passeeringe vandien in den houwelijke staet te werden bevestigt
present de heeren Embregt vande Meeberg ende Hendrik Gijsen schepen.

Jan Jansen Win(c)kelman, otr. Dordrecht 9-1-1661 Pietronella Lammerts
Kinderen:
1. Mathijs, ged. Dordrecht 30-3-1663, otr/tr. Zevenbergen 23-/8-21-1693 Johanna Maes.
2. Johan, ged. Dordrecht 2-11-1664.
3. Lammert, ged. Dordrecht 2-3-1667.
4. Pieter,  ged. Dordrecht 30-7-1671
5. Catharina , ged. Dordrecht 21-9-1673.
6. Barbara, ged. Dordrecht 21-9-1673.
7. Johannes, ged. Dordrecht 15-10-1675.

 

[folio 2vs][1693]

Op den 8 Feb. 1693 sijnde de (ver)ue
Matthijs Winkelmans, ende
Johanna Maes
(naer drie onderhinderde sondagse proclamatien) inden huwelijke staet bevestigt, ingevolge van formulier haer luijden voorgehouden
present de heeren Hendrik Gijsen ende Embregt vande Meeberg schepen.

Den 27 Maerd 1693 hebben haer
Huijbert Antonisz van Etten, wedr. van Mariken Abrams van Dongen, geboortig van Etten, en
Lijsbet Corns. Wijnde, wede. van Jan Hapert, geboortig van Oosterhoud
in ondertrou latten aenteeken met (ver)soek, dat de drie proclamatien hier toe geregt. mogt werden gedaen, omme naer onverhinderde passeeringe vandien inden huwelijke staet te werden bevestigt
present de heeren Hendrik Witt ende Hendrik Aalijn schepen.
             
Op den 13 April 1693 sijnde voorne.
Huijbert Antonisz van Etten, ende
Lijsbet Corns. Wijnde
naer drie onverhinderde sondagse proclamatien inden huwelijke staet bevestigt, ingevolge van formelier haer luijd, voorgehouden
prresent de heeren Hendrik Wiltens ende Johan de Merode schepen.

Huijbrecht Teunisz, j:m: van Etten, otr. (1) Zevenbergen (N.H.) 13-2-1669 (hier getrouwt) Marij Abrahams, j:d: van Sevenbergen, otr. (2) Zevenbergen (schepenbank) 27-3-1693 Lijsbet Corns. Wijnde.

 

[folio 3][1693-1694]

Op den 12 Decemb. 1693 hebben haer
Matthijs Dingmans, en
Mariken Corns. de Seeuw, geboortig van Wasbeek,
in ondertrouw laten teeken met (ver)soek, dat de drie proclamatien hier toe geregd mogte werden gedaen, omme naer on(ver)hinderde passeernage vandien inden houwel. staet te werden bevestigt
present de heeren Hendrik Wiltens ende Adriaen Couelaer schepen.

Op den 1 Januarij 1694 sijnde voorn(oemd)e.
Matthijs Dingmans en
Mariken Corns. de Seeuw
(naer drie onverhinderde sondaeghe proclamatien inde huwel. staet bevestigt. ingevolge vant formelier haer luijde voorgehouden
present de heeren Hendrik Wiltens ende Bernardus Sijler schepen.

Op den 10 April 1694 hebben haer
Jan Abrams van Dongen, wedr. van Lijsbet Adriaens van Eekelen,
Adriaentie Andries Gastelaer, jonge dogter beijde geboortig van Zevenb.
in ondertrouw...etc.

Op den 1 Meij 1694 sijnde voorne.
Jan Abrams van Dongen, en
Adriaentie Andries Gastelaer,
(naer drie onverhinderde sondaegse proclamatien) inde huwelijk staet bevestigt ...etc.

Den 28 Decemb. 1694 hebben haer
Matthijs Winckelmans, wedr. van Johanna Maes, En
Geertruijd Hulter, wede. van Pr. Hendrix Marcq(?),
in ondertrouw laten aenteekenen, met (ver)soek dat daervan de gewoonlijke drie huwelijx proclamatien moge werden gedaen, omme naer onverhinderde passeringe vandien, inden huwelijken staet te werden bevewtigt
present d'hren Cornelis Potael ende Adr. Couwelaer schepenen.

Jan Jansen Win(c)kelman, otr. Dordrecht 9-1-1661 Pietronella Lammerts
Kinderen:
1. Mathijs, ged. Dordrecht 30-3-1663, otr/tr. (1) Zevenbergen (schepenbank) 23-/8-21-1693 Johanna Maes, overl. voor 28-12-1694, otr/tr. (2) Zevenbergen (schepenbank) 28-12-1694/15-1-1695 Geertruijd Hulter, wede. van Pr. Hendrix Marcq.
2. Johan, ged. Dordrecht 2-11-1664.
3. Lammert, ged. Dordrecht 2-3-1667.
4. Pieter,  ged. Dordrecht 30-7-1671
5. Catharina , ged. Dordrecht 21-9-1673.
6. Barbara, ged. Dordrecht 21-9-1673.
7. Johannes, ged. Dordrecht 15-10-1675.

 

[folio 3vs][1694-1695]

Den 30e Decemb. 1694 hebben
Matthijs Peters Feijns, meederjarigh jongman geboortig van Oosterhout, ende onder dese jurisd. enig jarren aende anderen gewoont hebbende, met
Cornelia Goverde van Leijen, wede. van Cornelis Janssen Robs, woonende onder dese jurisd:
haer in ontrouw laten aenteekenen met (ver)soek etc.
present de heeren Cornelis Potael ende Adriaen Couwelaer schepenen.

Den 15 Januarij 1695 's naemiddag zijn de voorn.
Matthijs Peters Feijns, ende
Cornelia Goverden van Leijden
naer ondervhinderde passering van(de) drie sondags proclamatien in huwelijken staet bevestigt, in conformite van t formulier haer voogehouden
present d'heeren Cornelis Potael ende Adriaen Couwelaer schepenen.

Den 15 Januarij 1695 's naemidddag sijn
Mathijs Winkelmans, wedr. van Johanna Maas en
Geertruijd Hulter, wed. van Pieter Hend. Marcq
naar drie onverhinderde sondaagse proclamatien in den huwelijken staat bevestigt ingevolge het formelier haar voorgehouden
present de heeren Cornelis Potael ende Adriaen Couwelaer schepenen.

[folio 4][1696]

(T:brieff) Den 9 februarij 1696 naamiddag sijn
Adriaan Cornelis Maten, jongman met
Adriaantje Braten, wed. van Jacobus Spitters,
naar drie sondaagse proclamtien in den huwelijk staat bevestigt ingevolge het formelier haar voorgehouden
present de heeren Borgem. Hendrik Wiltens ende Johannis Wiltens schepenen.

Den 20 Julij 1696 voormiddag sijn
Corstjaan Beulent, jongman met
Sussanna Catarijna Mijers, jonge Dogter in onder trouw opgenomen
present d heeren Rudolphus Bessij drossaard en Johannus Wiltens schepenen.

Den 5 augustij 1696 zijn voorn:
Corstiaen Bulent en
Susanna Catarina Mijers,
naer onverhinderde passeringe van(de) drie sondagh proclamatien, in(de) huwelijken staet bevestigt
present pleno collegie

Den 12 Octob. 1696 naamiddags sijn
Adriaan Hendrik Stetus en
Anneke Matthijsen Aelbregts, wede. van Joost Jansen de Bakker
sijn in den ontrou opgenomen actu .. desen 10 Octob 1696
present de heeren Hendrik Gijsen ende Anthonis R..len schepenen.

[folio 4vs][1696-1697]

Den 14 Novemb. 1696 naamiddag de klekke drie uren sijn,
Adriaan Hendrik Stetus en
Anneke Matijsen Aelbegt, laast wede. van Joost Jansen de Bakker
naar drie sondaagsche onverhinderde proclamtien in den huwelijke staat bevestigt
present d heeren Embregt van(de) Meeberg ende Hendrik Gijsen schepenen.

Den 18 Januarij 1697 s naamidddag te ses uren sijn,
Adriaan Mersilis de Clopper, wed. van Maaijke Cornelis Coninx, woonende tot Etten, ende
Janneke Adriaanse Fleuren, wed. van Anthonij vande Veken
in ontrou op genomen en ..etc.

Den 30 Janaurij 1697 sijn
mons. Cornelis Nelemans, jongman woonende tot Rotterdam met
Juffr. Elisabeth Hager
in ondertrouw opgenomen met versoek dat de sondaagsche proclamatien daar van mogt geschieden
present de hr Hendrik Gijsen ende Hendrik Galijnen schepenen.

[folio 5][1697]

Den 6 Februarij 1697 s naamiddags de klokke ses ueren sijn,
Adriaan Merselis de Clopper, wedr. van Maaijke Cornelis Coninx woonende tot Etten, ende
Janneke Adriaansen .., laast wede. van Anthonij vander Veken,
naar onverhinderde drie sondaagsche proclamatien alhier in den hwuelijken state bevestigt ..etc.

Den 18 feb. 1697 s avonts ten ses uren sijn
Mons. Cornelis Nelemans, jongman woonende tot Rotterdam met
Juffr. Elisabet Hagers, jonge dogter woonenden binnen deser stede
naer onverhinderde drie sondaagsche proclamatien alhier inden huwelijken state besvestigt ..etc.

[folio 5vs][1697]

Den 3 October 1697 sijn
Jan Mattijs van(de) Leur, jongman ende
Margriet Roovers, jongedogter beijde woonende binnen deser stede
in ondertrouw opgenomen ..etc.

Den 20 dito sijn de bovengemoemde
Jan Mattijs van Leur ende
Margrietie Roovers,
naer onverhinderde drie sondaghse proclamtien alhier in den huwelijken staet bevestigt ..etc.

Den 11 April 1698 sijn
Jan Adriaen Damen, jongman geboortig en woonende int Sevenberghsland en
Cornelia Jans Zuis, jongedogter geboortig op de Made,
in ondertrouw opgenomen etc...

[folio 6][1698]

Den 29 april 1698 sijn den voornoemden
Jan Adriaan Damen, en
Cornelia Jansz Suis,
naer onverhinderde drie sondaghse proclamtien alhier inden huwelijken staet bevestigt, etc...

Den 16 Octob. 1699 sijn
d hr. majoor opt fort Noordan Albregt Vreen, weduwenaar van Trijntje Jdis(Idin) ende
Juffr. Johanna Ducq, jonge dogter binnen deser Stede
in ondertrouw opgenomen ende versogten dat de geruiquireerden 3 sondaagsche proclamatien mogten geschiden ofte gedaan werden, actu ten huijse van schepen Hendrik Galijnen.
present d heere drossaard Rudolphus Bressij, Burgem Johannis Wiltens, Cornelis Potael ende Huijberd Ooms schepenen.

Albert Maartensz Vreem, j:m: (1686), majoor opt fort Noordan (1699), otr. (1) Zevenbergen 9-1-1686 (op attestatie van Hoorn op 't fort Noortdam voor 't siekbedde van de bruijd getrout) Trijntje Iden(?), wede. (1686), overl. voor 16-10-1699, otr./tr (2) Zevenbergen (schepenbank) 16-10/1-11-1699 Juffr. Johanna Ducq, jonge dogter binnen deser Stede

Den 1 Novemb. 1699 sijn den voorn.
majoor Alberdt Vreen en
Johanna Ducq,
naar onverhinderde drie sondaagsche proclamtien alhier inden huwelijk staat bevestigt in conformita vande formelier haer voorgehouden
present d heeren Rudolphus Bressij Drossaard, Burgem. Johannis Wiltens en Adriaan Zeeuw schep(enen).

[folio 6vs][1701]

Den 12 Januarij 1701 sijn
Anthonij Adriaanse van(de) Noort, en
Engeltje Dilisse van Loon,
in ondertrouw opgenomen..etc.

Den 29 dito sijn de bovengenoemde
Anthonij Adriaans van(de) Noort en(de)
Engeltje Dilissen van Loon,
naar drie onverhinderde sandaagsche proclamatien inden huwelijke state bevestigt, ..etc.

Den 21 Augustij 1701 sijn
Johan Hendrik Halling, ende
Juffr. Margreta Ooms,
in indertrouw opgenomen etc

[folio 7][1701]

Den 30 7v 1701 sijn
Aart Teunis van Oosten, laast weduwnaar van Anneke Jans Moutens, met
Getruy Booms, geboortig van Oldenburg en gabbandemeerd wed. van Lowies Meertens,
alhier voor schepen in ondertrouw opgenomen ende versogt dat de drie sondaags ..etc.

Den 6 October 1701 sijn
Peeter Adriaens van Wesel, jongman geboortigh van ter Heijden en aldaer woonen(de), met
Anneken Hendrix Marcx, jongedogter geboortigh van Sevenbergh en aldaer woonende
alhier voor schepen in ondertrouw opgenomen ..etc.

Den 7 Octob. 1701 sijn
Anthonij Moers, cadet onder t Regiment van sijn doorlugtig Holstijn Reel met
Aletta Franken, jonge dogter woonende binnen dese stede,
ende hebben versogt dat de drie sondaagsche geboden in forma mogten geschiden ..etc.

[folio 7vs][1701]

Den 15 Octob. 1701 sijn voornoemde
Johan Hendrik Halling ende
Margareta Ooms,
naar drie onverhinderde sondaagsche proclamatien in den huwelijke staat bevestigt etc...

Den 16 Octob. 1701 sijn
Aert Teunis van Oosten ende
Geertruijd Booms,
hier voor opde 30e September in ondertrouw opgenomen naer drie onverhinderde sondaghse proclamatien in den he. huwelijke staet bevestigt ..etc.

Den 24 Octob. 1701 sijn de ande sijde persoo met name
Anthonij Moers ende
Aletta Franque,
naa drie onverhinderde sondaagsche proclamatien in den huwelijke staat in conformito vanden reglemente ..etc.

[folio 8][1701]