GENEALOGIE "KUIJPERS"
Geertruidenberg/Dordrecht

I NN Kuijpers
Kinderen:
1. Andr(a)eas Kuijpers, ged. Geertruidenberg 1778, volgt II.a
2. Marijnus Kuijpers, van Geertruidenberg, volgt II.b

IIa. Andreas Kuijpers, ged. Geertruidenberg ca. 1778, kleermaker, otr./tr. Dordrecht 24-4-1803/7-5-1803 Wilhelmina Zertingen/Zartingen/Sertingen, geb. Aken ca. 1772, dochter van Hendrik Sertingen en Maria Theresia Klaassen, overl. Dordrecht 18-1-1830.
NB.
- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Groote Spuistraat D0749
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: A. Kuipers
Ongehuwd: -
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 1
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: kleermaker
Classis: 37
Somma: 3-0-0
Aanmerkingen: 2-0-0
Folionummer en bron: 55 van archiefstuk SAD 5-897
- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Andries Kuipers
Woonplaats : D0472 beneden
Beroep : kleermaker
Belasting (of huurwaarde?): 15
Folionummer : 20
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Andries Kuijpers
Ouderdom : 30-11-1777 (-)
Beroep : kleermaker
Woonplaats : D0507
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 16
Titel lijst : Lijst der Gehuwde Persoonen die gebooren zijn van Primo 1763 tot Ultimo 1796 in het 16en Wijk.
Datum lijst :
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- DORDRECHT Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814, en sept 1815)
  Naam : Andries Kuijpers
  Geboren : 30-11-1777
  Beroep : kleermaker
  Woonplaats : D0507
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 16
  Titel lijst : Lijst van de 16en Wijk van alle Manspersonen in den Ouderdom van 17 tot beneden de 50 Jaren bereikt hebben, als mede hunne Woonplaatsen en derzelven Beroepen, den 1en September 1814.
  Datum lijst : (G.J. van Rijsoort van Meurs, wijkmeester van de 16e wijk)
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343
- DORDRECHT Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 14 mei f 1,64; 16 Julij f 0,82; f 2,44= f 4,90
Artikelnummer : 1918
Naam : Andries Kuipers
Woonplaats : D0472
Beroep : kleermaker
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 2,40
Bedragende te zamen : 4,90
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

Uit het huwelijk:
1. Adrianus Wilhelmus, ged. Dordrecht 7-4-1806 (Adrianus Kuijpers, Wilhelmina Kuijpers), volgt III

IIb. Marijnus Kuijpers, van Geertruidenberg, poorter 19-1-1786, A525/kleermaker (1808), overl. voor 1817, tr. Elisabeth DE VISSER, geb. Werkendam ca. 1751, F300 schuldig aan Jannetje van den Bos wed Stopman (1786), overl. Dordrecht 26-2-1823. 
NB
- Dordrecht; transportregister 9.837 1783-1784; folio 149 en 195 en transportregister 838 folio 195
 - [1797] DORDRECHT Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende
binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)

  Naam : M. Kuipers
  Leeftijd : 35
  Woonplaats : A525
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167
 - [1797-1798] DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
Naam : M. Kuijpers
Woonplaats (oude huisnummers!) : A525
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] niet gefourneerd
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
 - [1804] DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Marijnus Kuipers
Woonplaats (oude huisnummers!) : A525
Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
 - [1808] DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Hooge Nieuwstraat A525
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Marijnus Kuijpers
Ongehuwd: 3
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 1
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: kleermaker
Classis: 38
Somma: 2-0-0
Aanmerkingen: 2-0-0
Folionummer en bron: 32 van archiefstuk SAD 5-894
- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Martinus Kuipers
  Woonplaats : D0067 geheel
  Beroep : kleermaker
  Belasting (of huurwaarde?): 50
  Folionummer : 04
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375
- DORDRECHT Grondbelasting bebouwde eigendommen 1813 (Keizerlijk decreet van 7 januari 1813)
  Émargemens (ondertekening): 1813-08-09
  Art.: 0843
  NOMS, PRÉNOMS et demeures des propriétaires et usefruitiers: Marijnus Kuijpers
  demeurant à [-] payera pour sa cote part dans les impositions extraordinaires
  ordonnées pour 1813 d'après sa taxe primitive qui s'élève à [-] Une somme de [-]
  Montant de la taxe dans la contribution foncière des baties pour 1813: 38,75
  Montant total des impositions extraordinaires en principal, frais de confection des roles et de perception: 0,59
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 256

Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
1. Adriana, ged. Dordrecht 2-8-1788 (RK)
2. Pieter (Petrus), ged. Dordrecht 10-4-1793 (RK), overl. Dordrecht 27-2-1817

III. Adrianus Wilhelmus KUIJPERS, ged. Dordrecht 7-4-1806, kleermaker (1840), overl. Dordrecht 17-1-1853, tr. Dordrecht 1-6-1831 Huiberdina HENDRIKS, ged. (als Huberta) Dordrecht 10-10-1803 (RK; get. Johannes Schouten en Catharina Lintzen), buitenechtelijk kind van Hubertus VAN DE PUTTEN en Aldegondis HENDRIKS, dienstbaar (1829), over. Dordrecht 7-7-1867.
NB.
- otr Dordrecht 5-4-1804 Huibert VAN PUTTEN, j:m: geb te Gent geass met Hendrik WIENHOVEN welke verklaard dat den bruidegom ouderloos is met
Elisabeth GENEHUIJSEN, j:d: geb Gorinchem wonende beiden op de Hoge Nieuwstraat geass met Gijsbert VAN BROUWERSHAVEN welke verklaard dat den bruid haar vader zedert 14 jaren deze stad heeft verlaten zonder te weten waar dezelve zich bevind en dat haar moeder zedert 3 jaren is overleden (tr 28/4) 
- Hubertus VANPUTTE, tr Elisabeth VAN GEENHUISEN
  1. Angelus, ged Dordrecht 28-12-1805 (RK; get. Laurentius VAN PUTTE, Joanna LIBRACHT)
  2. Angelus, ged Dordrecht 13-6-1810 (RK; get. Angelus VAN PUTTE, Joanna VAN PUTTE)
- DORDRECHT Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht Wijk A-B-C-D-E/MW (1832; NB. in de inventaris gedateerd 1825)
Volgnummer : 063
Naam : Adrianus Wilhelmus Kuijpers
Ouderdom : 26
Beroep : kleermaker
Woonplaats : D0754 Loverstraatje
Ongehuwd/gehuwd/wedn : gehuwd (3 kinderen)
Aanmerkingen : (gebreken)
Boek : gehuwden en weduwnaars met kinderen Wijk D no 550-1088
Bron : SAD 5-561

Uit het huwelijk:
a. Andries Wilhelmus, geb. Dordrecht 23-6-1829, volgt IV.
b. Adrianus Wilhelmus, geb. Dordrecht 29-9-1833, tr. Z. 29-9-1864 Anna KUIJPERS, geb. Zwollekarspel 22-6-1836, komt uit Veenhuizen 4-5-1866.
Uit het huwelijk:
    1. Huiberdina Maria, geb. Dordrecht 29-11-1871

c. Huiberdina Wilhelmina, geb. Dordrecht 4-4-1836, tr. Dordrecht 14-5-1862 Johannes Nicolaas TEEUWEN, geb. 1840, zn. van Leonardus Teeuwen en Catharina Steylen. (zie STIJL)
Uit het huwelijk:
    1. Catharina Huiberdina Kuijpers/Teuwen, geb. Dordrecht 30-4-1862, ovl. Dordrecht 23-7-1862

d. Wilhelmina Maria, geb. Dordrecht 8-6-1841, tr. 15-5-1861 Franciscus Johannes Schaffels
(zie SCHAFFELS)

IV. Andries Wilhelmus Kuijpers, geb. Dordrecht 23-6-1829, kleermaker, tr. (1) Dordrecht 4-2-1852 Anthonia van der Ven, geb. Charlois 26-11-1827, dochter van Adriaan van der Ven en Regina van Hezik, overl. Dordrecht 6-1-1864, tr. (2) Johanna Fens, geb. Oosterhout 22-1-1837.
Uit het eerste huwelijk:
a. Arie Adrianus, geb. Dordrecht 4-12-1855, tr. Sibylla Anna Lamann, geb. Emmerik 11-3-1855.
    1. Johannes Andries Hendrikus, geb. 27-7-1879, overl. 5-9-1879.
    2. Anthonius Franciscus, geb. 21-2-1881.
    3. Evelien, geb. 9-6-1889.
b. Allegonda Huiberdina, geb. Dordrecht 4-12-1855, overl. Dordrecht 15-3-1856.
c. Anthonia Allegonda, geb. Dordrecht 26-5-1861, overl. Dordrecht 10-7-1861.
d. Andries Wilhelmus, geb. Dordrecht 16-2-1863, overl. Dordrecht 13-1-1864.

Uit het tweede huwelijk:
e. Adriana Maria, geb. Dordrecht 19-4-1866, ovl. Dordrecht 17-5-1865.
f. Huiberdina Maria, geb. Dordrecht 13-6-1866, tr. Hendrikus Johannes van Dooremalen
g. Andries Wilhelmus, geb. Dordrecht 17-9-1868.
h. Michael Nicolaas, geb. Dordrecht 17-9-1868, overl. 26-1-1872.
i. Michael Thomas, geb. Dordrecht 28-7-1872.
j. Adrianus Franciscus, geb. Dordrecht 5-40-1874, overl. 1-12-1875.
k. Adriana Maria, geb. 20-9-1876, ovl. 4-7-1878.
l. Jacobus Daniel, geb. Dordrecht 12-3-1880.