M O (O) R E (E) (S) 
* * *
VERONDERSTELLINGEN !!!!!!!!
Dordrecht/Eijsden/Venlo/Geertruidenberg
zie ook http://www.camerama.demon.nl/mor/mor1/index.html 

- I Dionijs MORRES, j:m: van Vendeloo, schipper, wonende 't scheep, begr Dordrecht (Grote Kerk) 23-5-1680 (een baer voor Denijs MOREES coopman op de kalckhave), otr Dordrecht 1-11-1665, tr Dubbeldam 13-12-1665 Cornelia Jansz MES, ged Dordrecht 20-4-1640, j:d: van Dordrecht wonende aen de Nieuwe Kalckhaeven, begr Dordrecht (Grote Kerk) 30-8-1679 (een baer voor de vrou van Denijs MOORE bij de kalckhave), dc van Jan Jacobsen MES en Annetje/Anna/Anneke Melsen VERKERCK.
NB.:
- Dodenboek Grote Kerk 
24-10-1668 een kint onder den arm van Denijs Moree maesschipper
4-3-1658 een baer tot Denijs More voor sijn nijcht in de Sackedragersstraet
- Jan Jacobsen MES, ged Dordrecht waarsch 1-4-1617, schipper, j:m: van Dordrecht, woonende in de Houttuin, zn van Jacob MES en Neelken/Cornelia Jansdr, otr/tr Dordrecht 16-6/9-7-1641 Annetje/Anna/Anneke Melsen VERKERCK, j:d: uit "Zwitlant" woonen ontrent de Colfstraet.
Uit het huwelijk:
1. Cornelia, ged Dordrecht (Ned Herv) 20-4-1640, otr Dordrecht 1-11-1640 Dionjs MORRES
2. Sara, ged Dordrecht (Ned Herv) 1-6-1644 en 15-5-1643
3. Maeijken, ged Dordrecht (Ned Herv) 24-3-1648
4. Jacob en Commertjen, ged Dordrecht (Ned Herv) 5-3-1651
5. Catharina, ged Dordrecht (Ned Herv) 10-6-1652
6. Barbara, ged Dordrecht (Ned Herv) 2-8-1656
7. Mels, ged Dordrecht (Ned Herv) 2-9-1658 en 11-7-1660
- (10.27 Weesboek folio 273) D'Eersame Nijs MORE ende d'eerbare Cornelia MES; Extract; Eijndelijck soo hebben sij testateuren malcanderen over ende weder over gestelt tot vooght of te vooghdesse over haere nae te laten kinderen gevende malcanderen tot den eijnde soo danigen macht ende authoriteijt als allen vooghden naer rechten en competerende sonder gehouden te sijn eenigen staet ofte inventaris van haeren testateuren boedel ofte sterfhuijs te leveren aende heeren wwesmr. deser ofte andere stedn, alle dezelvve uijt hen testateuren strefhuijs leverende ende buijten ..uijtende bij desen behoudens nochtans haer Ed. respect ende waerdicheijt, willende ende begevende etc.
Geextrakteert uijt den testamente van d'eersame Nijs MORE en d'eerbare Cornelia MES sijn overleden huijsvr gepasseert en voorden notaris Johan MUGGE en de sekere getuijge in dato den XX11-en febr anno XVI ses en seventich en de alhier ter weeskamere geexhibeert op den 17e oct 1679.
Uit het huwelijk:
1. Macheltje, ged Dordrecht 23-10-1666
2. Anna, ged Dordrecht 11-10-1668
3. Petrus, ged Dordrecht 14-3-1670
4. Metje, ged Dordrecht 13-9-1671, volgt II
5. Johannes, ged Dordrecht 5-2-1673
6. Hillegonda, ged Dordrecht 19-7-1674
7. Johannes, ged Dordrecht 19-4-1676
8. Nijs, ged Dordrecht 16-1-1678

II Metie MOREE, j:d: van Dordrecht, woont bij de Kalckhave, otr/tr Dordrecht 15-10-1702/30-10-1702 Jan Claessen BOS, j:m: van Dordrecht, woont in 't Wilgenbos, geassisteerd met Claes Claesse BOS sijn broeder.

* * *

- Pieter MOR(R)EE(S), geb ca 1650, ovl Dordrecht, ?? zoon van Pieter (=zoon van Jan Nijsken Moorreeszoon), tr ?? ca 1670 Digna DE VRIES, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 25-8-1649, ovl ??, dc van Jan Joosten DE VRIES en Maijke Jans DE BRUIJN.
NB
- Jan Joosten DE VRIES, j:m: van Dordrecht, woont aen de Vuijlpoort, schiptimmerman, otr/tr Dordrecht 11-10-1648/25-10-1648 Maijke Jans DE BRUIJN, j:d: van Eijsde woont in Kannekopersbuurt. Uit het huwelijk: Digna, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 25-8-1649
Uit het huwelijk:
1. Pieter, ged Dordrecht 9-1-1672

- otr Dordrecht 8-1-1679 (tr 30/1) Jan Hendrix, drapier wercker, j:m: van Wesel met Digna DE VRIES j:d: van Dordrecht beijde wonende in de Elfhuijsen

- Jan Hendrijcken, tr Digna/Dina JOOSTEN
1. Joosten, ged Dordrecht 25-10-1674
2. Jenneken en Geertruijt, ged Dordrecht 21-9-1676

- (att) 21-7-1675 Maeijke Jans DE BRUIJN huijsvr van Jan Jooste DE VRIES wonende buijten de Spuijpoort vertrokken naar Rotterdam
- (att) 31-5-1676 Maeijke Jans DE BRUIJN WED van Jan Jooste DE VRIES wonende buijten de Spuijpoort vertrokken naar Rotterdam

- begr Dordrecht (Grote Kerk) 24-3-1675 baer op de drappierskaeij in de gangh naest de schaar voor de vrou van Jan DENIJS huervaerder
- begr Dordrecht (Grote Kerk) 31-10-1681 een baer buiten de Vriesepoort voor de vrou van Jan Hendricxse arbeider
- begr Dordrecht (Grote Kerk) 15-6-1693 een baer voor de vrou van Jan Hendriks
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 10-5-1710 Dingena JOOSTEN buijten de Sluijspoort in de Bakstraat 


- Pieter MOREE(MORE), geb ca 1670, j:m: van Dordrecht (1699), ovl Rijsoord 16-10-1726, tr (1) Dordrecht 1-11-1699 (niet gevonden!!) Margrietje Johannes FOCKE/FOKKE / Grietje JANS, geb Oetzeraat D'land ca 1670, ovl Rijsoord 18-12-1714, tr (2) Jannetje van der Weyde, geb Charlois ca 1680, ovl ca 1740, tr (3) NN.
NB
- Johannes FOCKEN, tr Trijntje CARELS
1. Geertruij, ged Dordrecht 2-11-1675

Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, ged Dordrecht 4-7-1701
2. Johannes, ged Rijsoord 28-1-1703
3. Trijntje, ged Rijsoord 19-10-1704
4. Hendrik, ged Rijsoord 27-2-1706
5. Willem, ged Rijsoord 17-3-1708
6. Hendrik, ged Rijsoord 29-12-1709
7. Cornelis, ged Rijsoord 13-9-1711
8. Cornelis, ged Rijsoord 20-11-1712
Uit het tweede huwelijk:
1. Joost, ged Rijsoord 15-12-1717
2. Joost, ged Rijsoord 20-11-1719
3. Pieter, ged Rijsoord 5-10-1721
4. Pieter, ged Rijsoord 2-7-1724

- otr Dordrecht 15-10-1702 Claes GODETS j:m: van Luijck geass met Dionijs MOREES desselfs goede kennis met
Johanna Peters SAS, j:d: van Nimwege bijde wonende scheep, geass met de huisvr van Jan MOREES desselfs goede kennis en bij schriftelijk consent van haer moeder (tr 30/10)

* Eijsden *
-veronderstellingen-

- I Jan Nijsken Moorreeszoon, geb Eijsden 11-2-1580, tr Heiltgen SCHROEN
Uit het huwelijk:
1. Nijs/Denijs MORRIS/MORRES, geb Eijsden ca 1615, volgt II
2. Jan, ovl na 1677, tr (1), tr (2) 

II Nijs/Denijs MORRIS/MORRES, geb Eijsden ca 1615, coopman ende maasschipper, borger tot Nimwegen, begr Dordrecht (Grote Kerk) 9-11-1677 (een swarte baer voor de nijs mores in de kalck have, maesschipper, pont graft), tr (1) ca 1643 Catherina Jans (Kempenaers), geb ca 1615, tr (2) Johanna van Doesburg/Jenneken SCHULLINGH, ovl ??.
NB.
- (10.27 Weeskamer; folio 69) Extract uijt seker testamentaire dispositie van wijlen Dionijs MOREES in sijn leven coopman ende maasschipper borger tot Nimwegen overleden binnen deser stadt Dordrecht ende Jenneken SCHULLINGH, zijne achtergelatene weduwe, gepasseert voor mij voors notaris ende sekere getuijgen op den eersten december 1677.
kiesende ende eligerende sij beijde testateuren tot vooghden over hunne minderjarige kinderen ende erfgenamen Jan MOREES ende Laurens MOREES, Johan VISSCHERS ende Jan WAIJON haereluijden neven ende goede vrinden ..spertive die met eenen sullen wesen executeurs van desen testamente, omme alles te doen des goede voogheden ende executeurs schuldigh sijn, kenluijden alle het selve volcomentlijck toevertrouwende bij desen, met machte omme bij afsterven van ijemanden van kenluijden een ander bequaam persoon bij de langhstlevende ende overblijvende vooght ofte vooghden in des afgestorvens plaets te mogen verkiesen ende assumeren, dit den selven gelieven ende goedduncken sal; sonder daer toe te behoeven eenige andere conformatie oock sonder gehouden te siune den staet ofte der selver minderjarige kinderen ofte erfgenamen goederen te leveren ofte exhiberen aende E: heeren weesmeesters desen stede ofte andere plaetsen daer sterfhuijs soude mogen vallen, alsoo sij testateuren d'voors E: heeren weesmr. soo wel int reguard van de langhstlevende als eerst aflijvige der testateuren int haerluijden boedel ende sterfhuijse verclaerden te excluderen ende uijt te sluijten bij desen, behoudens nochtans d'aen waerdicheijt der selve; Naer voorgaende collatie gedaen jegens het voors testament is dit geextraheerde daer mede wel accorderende bevonden op den 21en december 1677 onder stont mij  ... ende was geteijkent A van Neten not publs.

<% Path="../temp/" FileName="morrees2" Text="weesboek Dordrecht" %>
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes, ged Dordrecht 21-12-1644, volgt III.a
2. Grietgen, ged Dordrecht 31-7-1648, volgt III.b
3. Pieter, ged Dordrecht 14-10-1650, volgt III.c
?4. Gosuinus MORREES, j:m: van Nimwegen, volgt III.d

? III.a Jan MOREES wedn van Nijmegen, tr Dordrecht 16-11-1704 (otr Nimwegen) Elisabeth VAN DER WERFF, wed van Zacharias DE RAM, van Dordrecht, en wonende tot Nimwegen

? III.b Margriet MOREEIJ/MOREESZ/MORAES, begr Dordrecht (Grote Kerk) 19-8-1734 (Juffr Margrita MOREES wed van d Heer Hendrik VERMAES agter de Groote kerck/laat kinderen na, dus kosten boven 't ordinair getal), tr ca 1671 Hendrick VERMAES(E)(N), ovl voor 1734.
Uit het huwelijk:
1. Denijs, ged Dordrecht 20-6-1672
2. Dionijsius, ged Dordrecht 18-11-1673
3. Hendrik, ged Dordrecht 19-12-1679
4. Petrus, ged Dordrecht 26-8-1687

? III.c Pieter MOR(R)EE(S), j:m: schipper en coopman wonende scheep, otr Dordrecht 23-4-1673, tr 's-Gravendeel 7-5-1673 Elisabeth VERMASE/Lijsbeth VERMAES, j:d: van Nijmegen, won. op de Hooge Nieustraat.
Uit het huwelijk:
1. Catharina, ged Dordrecht 21-1-1674
2. Margaretha, ged Dordrecht 13-3-1678
3. Helena, ged Dordrecht 17-9-1688, ? begr Dordrecht (Grote Kerk) 4-10-1688 een kint van Pieter MORES maesschipper leggende in Maertensgat

? III.a Gosuinus MORREES, j:m: van Nimwegen, geassisteerd met Margrieta MORREES desselfs suster, begr Dordrecht (Grote Kerk) 1-9-1719 (Gosewijnas Morees), otr/tr Dordrecht 10-6-1703/1-7-1703 Catharina VERMASEN, j:d: van Nimwegen en wonende scheep, geassisteerd met haer moeder, begr Dordrecht (Grote Kerk) 2-1-1715 (Katerijna Vermaes huijsvrou van Gosewijns MOREES met koetse een bo.. ge.. op de have bij de blaauwpoort).

- Arnoldus MOREES, tr Maria HONACH
1. Heijndrik, ged Dordrecht 30-3-1694

- I Hermannus MORREES, ? begr Dordrecht (Grote Kerk) 10-8-1701 (Herme Morees; maesschipper), tr Anna FAASZ.
Uit het huwelijk, o.a.:
1. Hermannus + Servaas, ged Dordrecht 22-3-1687
2. Ida, volgt II

II Ida MOREES, jongedogter van Nimwegen volgens attestatie van otr van Eijsden in dato den 8-5-1719, tr Dordrecht 14-5-1719 (den 28-5-1719 att gegeven) Geerit/Gerrit LARES, ged Dordrecht 10-3-1683, j:m: woont op de Hooge Nieuwstraat geass met desselfd vader (1707), wedn van Theuntje VAN DER TUIJT (otr/tr Dordrecht 20/6-3-1707), zoon van Pieter LARES/LA RES (LA RAISSE) en van Margriet VAN GROENINGE.
Uit het huwelijk:
1. Margrieta, ged Dordrecht 6-9-1720
2. Anna, ged Dordrecht 16-9-1721
3. Margrita, ged Dordrecht 30-9-1722
4. Pieter, ged Dordrecht 22-10-1723
5. Anna, ged Dordrecht 4-11-1725
6. Margrita, ged Dordrecht 16-2-1729
7. Ida, ged Dordrecht 13-12-1730
8. Hermina, ged Dordrecht 10-8-1732
Uit het eerste huwelijk van Gerrit LARES:
1. Pieter, ged Dordrecht 29-2-1708


- Jan MORREES, tr Jenneken SERVAES (? begr Dordrecht (Grote Kerk) 24-3-1675 baer op de drappierskaeij in de gangh naest de schaar voor de vrou van Jan DENIJS huervaerder).
1. Dionijs, ged Dordrecht 30-6-1672

- Pieter LARES/LA RES, j:m: van Dordrecht,, drooghscheerder otr/tr Dordrecht 22-11/7-12-1676 Margriet VAN GROENINGEN, j:d: van Dordrecht en wonend op de Hoge Nieuwstraat.
Uit het huwelijk:
1. Anna, ged Dordrecht 14-5-1677 
2. Antonia, ged Dordrecht 30-5-1678 en 12-3-1687
3. Pieter, ged Dordrecht 12-8-1680
4. Anna, ged Dordrecht 31-1-1682
5. Gerrit, ged Dordrecht 10-3-1683
6. Margriet en Ida, ged Dordrecht 28-4-1685
7. Marie, ged Dordrecht 22-2-1689
8. Jielis, ged Dordrecht 26-6-1690
9. Marija, ged Dordrecht 12-9-1694 

-
Lovijs MORRIJS, tr Janneke Jacobs LEVOR.
Uit het huwelijk:
1. Helena, ged Dordrecht 5-12-1648
2. Willem, ged Dordrecht 16-7-1655

* Geertruidenberg *

- Poorterboek R'dam (GN 1954)
Gerrit Moree, II, 15-2-1738, gbv. Geertruydenberg.
Jacobus Moree, II, 29-1-1720, gbv. Geertruijt den Berg.

- I ?? MOREE
1. Marcus MOREE, j:m: van Geertruijdenbergh, volgt II.a
2. Jacobus MORREE, j:m: geb te Geertruijdenbergh, volgt II.b

II.a Marcus MOREE, j:m: van Geertruijdenbergh woont in de 's Graevenstraet geass met zijn oom Arij MATENA, otr/tr Dordrecht 18-11-1758/3-12-1758 Margrita BEUCKERS, ged Dordrecht 11-2-1731, j:d: geb te Dordrecht woont in de Voorstraet bij de gevangenpoort geass met haar vader Johannes BEUKERS, dc van Johannes BEUKERS en Lijsebet/Elisabet DORMAAL (ged Dordrecht 13-2-1704). (zie DORMAAL)
Uit het huwelijk:
1. Anna, ged Dordrecht 15-8-1759
2. Johannes, ged Dordrecht 17-12-1760
3. Elisabeth, ged Dordrecht 5-6-1763
4. Nicolaas, ged Dordrecht 6-3-1765
5. Johannes Nicolaas, ged Dordrecht 22-4-1767
6. Margrita, ged Dordrecht 22-11-1769
7. Christina, ged Dordrecht 4-6-1773

II.b Jacobus MORREE, j:m: geb te Geertruijdenbergh woont in de Spuijstraet geass met zijn broeder Marcus MOREE, begr Dordrecht (Grote Kerk) 14-8-1804 (Jacobus MOREE in de Hofstraat lett C no 134 ; laat kinderen na met de lijkkoets ten 10 uren;82 jaar/verzwakking), otr/tr Dordrecht 12-4-1759/6-5-1759 Dingena VAN DER HOUT, j:d: geb te Raamsdonk woont in de Nieuwkerkstraat geass met haer goede vrindin Caatje DORMAAL huijsvrouw van Arij MATENA, begr Dordrecht (Grote Kerk) 3-9-1807 (Dingna van den Houten huisvr van Jacobus Moree in de Hofstraat; laet kinders na met de lijkkoets, 's morgens 9 uuren bijgeset;oud 73 jaar/water).
Uit het huwelijk:
1. Anna, ged Dordrecht 26-12-1759 
2. Anna, ged Dordrecht 24-7-1761, volgt III.a
3. Anthonij, ged Dordrecht 28-3-1764, j:m: geb te Dordrecht woont in de Hofstraat met schriftelijk conzent van zijn vader Jacobus MOREE, otr/tr Dordrecht 9-11-1793/24-11-1793 Johanna KINGMANS, j:d: geb te Geertruidenberg, woont in de Wijnstraat bij de Beurs.
4. Nicolaas, ged Dordrecht 28-6-1766
5. Maria, ged Dordrecht 14-8-1767
6. Nicolaas, ged Dordrecht 22-8-1770 
7. Maria Christina, ged Dordrecht 13-3-1772 

III.a Anna MOREE, ged Dordrecht 24-7-1761, j:d: van Dordrecht woont in de Hofstraat geass met haar vader Jacobus MOREE, begr Dordrecht (Grote Kerk) 29-8-1808 (Anna MOREE wed van Hendrik KAMPMAN in de Groote Kerksbuurt letter A55; laat een kind na met de lijkkoets;47 jr, galkoortsen), otr/tr Dordrecht 17-7/5-8-1783 Hendrik KAMPMAN, j:m: woont in de Suijkerstraat geass met zijn vader Jan KAMPMAN, ovl voor 1808.
Uit het huwelijk:
1. Maria, ged Dordrecht 13-6-1783

- Jacob MORRE, jongman geb van Dordrecht, geass met Arien Jacobs MORREE/MORREL sinch vader, otr Dordrecht 12-10-1673 (11.95) Elisabeth "Thunis" j:d: geb van Dordrecht en wonende hier geass met Abraham "Thunis" haere vader.

- Adriaen Dionijs, j:m: van Geertruidenberg, schippersgast, otr Dordrecht 13-10-1658, tr Papendrecht 3-11-1658 Maijke PIETERS, j:d: van Dordrecht, beijde wonende aen de Rietdijck

* Thomas *
scottish

- I Jan Morijszoon/Morison, schots soldaet onder Jan Swinto sergeant major onder den grave van Essex, garnisoen houdende in Rosendal, otr/tr Dordrecht 9/23-3-1625 (sponjus testimonim captanci) Susanne Barent Jansz (in doopklapper steeds genoemd: Maijken THIJSZ), van Dordrecht woont in Oude Breestraet bij Barent Jansz karreman.
Uit het huwelijk:
1. Thomas, ged Dordrecht 1-10-1628, volgt II.a (?)
2. Mathias, ged Dordrecht 1-1-1631, volgt II.b (?)
3. Susanna, ged Dordrecht 1-2-1632
4. Johannes, ged Dordrecht 1-11-1639 

II.a Thomas Jansen MORE, jeun homme, drapier, natif du paijs d'Artois, otr Dordrecht (Waals) 31-10-1649 (11.74), tr Delft 6-11-1649 Maria MATTHIJS/Maria RENET, jeune fille natifve de Dordrecht.
Uit het huwelijk:
1. Maria, ged Dordrecht (Waals) 2-10-1650 (get. Jean MORE, Jacob RENET, Marie RENET, Marie Matthieu), dc van Thomas MORE en Marie RENET
2. Thomas, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 19-1-1654 

II.b Mathijs MORE, tr Lijsbeth MELSE
Uit het huwelijk:
1. Catherina, ged Dordrecht 29-3-1669

- Tonis Claesz, tr Maertjen Jans
1. Johannes, ged Delft (Nieuwe kerk) 22-11-1637 (get. Pieter Mooré, Rabijntjen de Wilde, Annetjen Joris)

- Jan MORE
1. dochter, begr Delft 24-10-1639 (Oude Kerk) (wollecammer)

* Meer Dordrecht *

- Jan Morre vr 7-6-1665 (attest.)

- Hendrick MORRIS, tr Geertruijd VAN DAELEN
1. Richard, ged Dordrecht 17-12-1670
2. Hendrijck, ged Dordrecht 19-6-1673

- Hermen MORIS, tr Catherina BARELANDTS/BAERLANS
1. Johanna, ged Dordrecht 11-8-1669
2. Johanna, ged Dordrecht 24-8-1670

- Maurits MORRIS, tr Adriana VAN AERDT
1. Margareta, ged Dordrecht 14-10-1666

- (11.75) 22-10-1768 After regular publication of bans John PRIJS batchelor was married to Heijltje MOREE single woman in the English church by Alexander LAYEL, English minister

- begraven Grote Kerk
10-11-1677 een swarte baer voor de nijs mores in de kalck have, maesschipper, pont graft
30-7-1678 een kint van Jacob More coopman tot Rotterdam
21-6-1679 een kint van Jacob More coopman tot Rotterdam
30-8-1679 een baer voor de vrou van de nijs moore bij de kalckhave
23-5-1680 een baer voor Denijs MOREES coopman op de kalckhave
20-5-1687 (doorgestreept) een kint van Herme MORE maesschipper leggende in Maertensgat
21-5-1687 een kint van Herme MORE maesschipper leggende in Maertensgat, pont graft
4-10-1688 een kint van Pieter MORES maesschipper leggende in Maertensgat
29-9-1696 een baer voor Adriaen Jacobs MOORE kruijdenier onder de ...
10-8-1701 Herme Morees, maesschipper
13-4-1703 Pieter Morees, lijdt aan de blauw poo
8-4-1705 Geertruijt MORRE huijsvrouw van Reijnier van Raust van Rotterdam hier gebraght
5-5-1708 Elisabet Terwen weduwe van Jacob MORRE sterft tot Rotterdam
2-1-1715 Katerijna Vermaes huijsvrou van Gosewijns MOREES met koetse een bo.. ge.. op de have bij de blaauwpoort
1-9-1719 Gosewijnas Morees
25-3-1729 Juffr Margrita MORE huijsvrou van d Heer Jacobus van Dijk tot Rotterdam overleeden/laet kinders na
23-3-1744 De hr Dionijs MORREES op 't Maartensgat ongehuwt met 6 koetsen boven d'ordinaire, de eersten boeten
27-12-1749 Juffr Idaa MOREES huijsvr van hr Gerret LARES op de Verkemarkt/laat kindere na, 2 coetse extra

Dodenboek Grote Kerk
24-10-1668 een kint onder den arm van Denijs Moree maesschipper
4-3-1658 een baer tot Denijs More voor sijn nijcht in de Sackedragersstraet
Niet ingekeken:
2-2-1665 Arien Jacobse Moree schoonm
17-8-1660 Andries de MORE tk (='t kind)
5-8-1656 Jan MORE

- Cornelis NIJSSEN, tr  ca 1645 Weijntgen WOUTERS.
1. Wouter, ged Dordrecht 18-7-1646
2. Grietje, ged Dordrecht 3-1-1648
3. Denijs, ged Dordrecht  10-11-1649
4. Dionijsius, ged Dordrecht 16-7-1651 
5. Heiltje, ged Dordrecht  30-5-1657
6. Willemke, ged Dordrecht 10-10-1653


- begr Dordrecht (Augustijnenkerk) Geertruy MORE wed Hendrik de Leeuw 28 juni 1729

- Heijltje MORE, tr Piter BATE
1. Lammert, ged Dordrecht 10-8-1707
2. Anna, ged Dordrecht 18-12-1711

- AMBON: 
Hier rust: Vrouwe Anna Carofina Treno. gehuwd geweest aan den Heer Jacob van Hasselt; daarna geliefde echtgenoot van den weled. gestrenge Heer Johan Hubertus Jacobus Moorrees. Zij werd geboren 3 October 1778. overleden 10 Juni 1825. (end 46 jaren) 
(Bron: GN 1956)

- Jan Joosten DE VRIES, j:m: van Dordrecht, woont aen de Vuijlpoort, schiptimmerman, otr/tr Dordrecht 11-10-1648/25-10-1648 Maijke Jans DE BRUIJN, j:d: van Eijsde woont in Kannekopersbuurt.
Uit het huwelijk:
1. Digna, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 25-8-1649

- otr 23-7-1744 / tr 9-8-1744 Dordrecht
Herbert VAN DEN HEUVEL wedm geboore te Hardinxveld woont in de Kolfstraat
Marijke Sanders MOREE wed van Govert VAN DER MEER van Rotterdam, woond op de Vest bij de Pelsestraat

* Nijmegen (Dordrecht/Den Haag) *
www.familysearch.org 

I Herman Coenraad MOORREES, tr Peternella CLAVIUS
Uit het huwelijk:
1. Pieter MOORREES, geb Nijmegen 9-5-1546, volgt II
2. Johan Herman MOORREES, geb Nijmegen 18-7-1547
3. Koenraad MOORREES, geb Nijmegen 2-4-1549, ovl 1596
4. Agneta MOORREES, geb Nijmegen 5-6-1550

II Pieter MOORREES, geb Nijmegen 9-5-1546, ovl 's-Gravenhage 7-5-1614, tr Maria Ida VAN RANDWIJCK.
Uit het huwelijk:
1. Maria, geb Nijmegen 20-10-1580
2. Herman, geb Nijmegen 15-11-1578, volgt III

III Herman MOORREES, geb Nijmegen 15-11-1578, tr Wijk (Utr.) 19-4-1601 Lijsbeth VERMASEN, geb Wijk.
Uit het huwelijk:
1. Koenraad, geb Nijmegen 8-4-1602, volgt IV
2. Jan, geb Nijmegen 8-4-1602, ovl Breukelen/Indonesia

IV Koenraad MOORREES, geb Nijmegen 8-4-1602, ovl Amsterdam, tr 8 Mar 1627 Johanna Elisabeth Deutz VAN ASSENDELFT
Uit het huwelijk:
1. Margaretha MOORREES, geb Amsterdam 1631, tr 10 May 1668 Claas WIGGINS
2. Johan Hendrik Dionysius MOORREES, geb Nijmegen 10-2-1632, volgt V 
3. Herman MOORREES, geb Nijmegen 1634, tr Anna VAASEN
4. Arnout MOORREES, geb Nijmegen 1635, tr Jacoba PIETERSE
5. Helena MOORREES, geb Nijmegen 1636, tr Doris BOERS

V Johan Hendrik Dionysius MOORREES, geb Nijmegen 10-2-1632, tr (1) 13-1-1662 Adriana Philippina OVINCK, tr (2)  Neeerbosch (Geld.) Johanna SERVAES.
Uit het eerste huwelijk:
1. Karolina, geb Arnhem 1662
2. Gertrui, geb Nijmegen 1666
3. Johanna Egberta, geb Nijmegen 1-5-1664
Uit het tweede huwelijk:
1. Dionysius MOORREES, geb Dordrecht 30-6-1660, volgt VI

VI Dionysius MOORREES, geb Dordrecht 30-6-1660, begr Huissen (Geld.) 10-11-1735, tr (1) Arnehem 12-10-1689 Cornelia Jacoba VAN ERP, tr (2) 5-5-1693 Johanna VAN SANTFOORT, geb Nijmegen 7 Aug 1674, ovl ald 6 Mar 1738, dc van Huibert VAN SANTFOORT en Johanna Gerardina CYPERS.
Uit het eerste huwelijk:
1. Willem, geb 1690 Arnhem, ovl 's-Gravenhage
Uit het tweede huwelijk:
1. Frederik MOORREES, geb Nijmegen 1696
2. Johannes MOORREES, geb Nijmegen 30-5-1694, ovl Venlo 9-1-1761, volgt VII
3. Cornelia Frederica MOORREES, geb Nijmegen 12-12-1697
4. Jacoba Elsje MOORREES, geb Nijmegen 1-12-1697 

VII Johannes MOORREES, geb Nijmegen 30-5-1694, ovl Venlo 9-1-1761, tr Nijmegen 27 Feb 1718 Johanna RIJCKWIJN, geb Nijmegen 31 Oct 1695, ovl Leeuwen 10 Jan 1779, dc van Johannes RIJCKWIJN en Jaantje Egberts HARTING.
Uit het huwelijk:
1. Pieter Adriaan MOORREES, geb Nijmegen 1720, begr 1791
2. Johannes MOORREES, geb Nijmegen 16 Oct 1719, begr ald 21 May 1792, tr Neerbosch (Geld.) 26 Jul 1744 Wilhelmina Catharina STOCK (8 kinderen te Nijmegen)
3. Dionysius Franciscus MOORREES, geb Zalt Bommel 23 May 1722, ovl ald 28-12-1776, tr Nijmegen 16 Jul 1747 Johanna Geertruid GESELCHAP
4. Hybertus MOORREES, geb Nijmegen 11 Nov 1724, ovl voor 1774, tr Scheveningen 17-8-1750 Adriana Philippia ORINK
5. Hendrick MOORREES, geb Nijmegen 26 Nov 1727

- Hermannus MORREES, tr 1-11-1710 (Geld.) Maria HEINEN