VAN OUDHEUSDEN
Gorinchem/Dordrecht

I Heyman VAN OUDHEUSDEN, tr Hester SIJMONS.
NB.:
* 7-4-1610: Jan Jansz. van Waalwijk te Gorinchem bij dode van Jan Reinersz. van Waalwijk, zijn vader, waarna overdracht aan Jan Snoek voor Adam, diens zoon, te Gorinchem, bevestigd door Cornelis Jansz. van Waalwijk, zijn broer, Bastiaan Heinemansz. voor Lijntje Jansd., zijn zuster, de weeskinderen van Arnout Heinemansz. van Oudheusden en de wezen van Frans Barendsz. te Alkmaar en Dirk Jansz. van Waalwijk, zijn broer, 41/9. (OV 1980)
Uit het huwelijk:
1. Sijmon, ged. Gorinchem 30-11-1627
2. Bastiaan, ged. Gorinchem 3-5-1629, verm. ovl voor sept 1630
3. Bastiaan, ged. Gorinchem 8-9-1630, verm. ovl voor juli 1640
4. Aert, ged. Gorinchem 1-2-1632, verm. ovl voor aug 1633
5. Aert, ged. Gorinchem 23-8-1633, volgt II
6. Aentge, ged. Gorinchem 11-11-1635
7. Jacobus, ged. Gorinchem 29-7-1637
8. Bastiaan, ged. Gorinchem 31-7-1640
9. Marie, ged. Gorinchem 23-4-1642
10. Anthonetta, ged. Gorinchem 20-1-1647

GENERATIE 2

II Aerdt Heijmense VAN OUDHEUSDEN, ged. Gorinchem 23-8-1633, j:m: van Gorkum en daar wonende, backer, otr Dordrecht 19-10-1659, tr in De Linde 2-11-1659 Ida Cornelis (Laurents) BORDELS, j:d: van Dordrecht wonende in de Visstraet.
Uit het huwelijk:
1. Belia, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 11-8-1660
2. Metje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 11-1-1662, volgt III.a
3. Hester, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 4-5-1664, dr van Aert Heijmanse VAN OUDHEUSDEN en Ida Laurents
3. Heijmen, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 18-11-1667, volgt III.b
4. Johannes, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 18-12-1676, verm. jong overleden
5. Johannes, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 12-4-1679, volgt III.c

GENERATIE 3

III.a Metje (Netten) VAN OUDHEUSDEN, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 11-1-1662, j:d: wonende in Vischstraet, otr Dordrecht 23-5-1683 Theunis DERMOEIJ, j:m: van Dordrecht, woonende in Wees-huijs-straet, wijn-kuijper.
Kinderen:
1. Francois/Frans DERMOEY/DER MOOY, ged. Dordrecht 31-3-1687, koopman/wijnkoper, woonde voor zijn huwelijk in het Weeshuisstraatje, otr. Dordrecht 8-3/tr.29-3-1711 (de 3e proclamatie wordt gestuit maar 1 week later toch gedaan) Dina Dircksdr. NAIJEN, geb. voor 1690 te Andel of Poederooijen, woont in 1764 in de Boomstraat, overl. Dordrecht 6-12-1764, dr. van Dirck Jansz. Naijen en Adriana Caspersdr. van Veen.
Woonden: 1725-1734 in het Nieuwpoortje te Dordrecht (12 kinderen ged. 1711-1736 Dordrecht).


III.b Heijmen VAN OUDHUIJSEN, j:m: van Dordrecht, ovl voor 1725, tr Dordrecht 23-12-1691 (volgens attest. van ondertrouw tot Gorinchem) Aletta DE BRUIJN, j:d: van Gorinchem, ovl na 1734.
Uit het huwelijk:
1. Ida, ged Gorinchem 12-11-1692, verm. jong overleden
2. Ida, ged Gorinchem 10-9-1694, volgt IV.a
3. Johanna Margaretha, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 11-10-1697, volgt IV.b
4. Adriana, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 24-7-1700, ??? mogelijk begr Dordrecht (Nieuwkerk) 22-7-1728 (Katjen (Kaatje) van Outhuijsden ongehuwd in de Wingertstraat)
5. Sara, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 5-2-1702, volgt IV.c
6. Melchior, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 25-12-1706, volgt IV.d
7. Arnoldus, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 26-2-1710, volgt IV.e

III.c Johannes/Jan VAN OUDHEUSDE, j:m: van Dordrecht, woont ontrent de Munt geassisteerd met Heijmen VAN OUTHEUSDE desselfs broeder, otr/tr Dordrecht 8/22-4-1703 (25-7-1718 troubrieff gegeven) Catharina/Catie BUIJS, j:d: van Dordrecht, woont in de Rietdijkstraet, geassisteerd met Maeijcken DE CONINCK haer moeder.
Uit het huwelijk:
1. Aarnoldus, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 22-10-1704

GENERATIE 4

IV.a Ida VAN OUDHEUSDEN, ged Gorinchem 10-9-1694, j:d: van Dordrecht woont op de haven geass met Aletta DE BRUIJN wed Heijmen van Outheusden haer moeder, begr Dordrecht (Augustijnenkerk) 24-1-1769, otr/tr Dordrecht 23-11-1725/16-12-1725 Anthonij VAN TRIGT, j:m: van Dordrecht woont bij den Augustijnen kerk geass met Geerit VAN TRIGT zijn vader, ovl na 1769.
Uit het huwelijk:
1. Gerrit, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 13-8-1726
2. Heijme, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 8-2-1728
3. Gerrit, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 2-4-1730
4. Aletta, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 6-7-1732

IV.b Margrietje VAN OUDHEUSDEN, ged Dordrecht 11-10-1697, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 14-2-1730 (Margrietie van Outheisde wd van Jacob OOSTRUM woont in den ..tijstraet; laet kind na), tr ca 1720/1725 Jacob OOSTRUM, ovl voor 1730.
Uit het huwelijk:
1.

IV.c Sara VAN OUTHEUSDEN, ged Dordrecht 5-2-1702, j:d: van Dordrecht, woont inde Nieustraat, geass met Aletta DE BRUIJN wed Heijmen VAN OUTHEUSDEN haer moeder, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 7-5-1771 (Sara van Outheusden wed Andries Wegens op de Voorstraat bij 't Steegoversloot; laet een kindt na; beste graftt.), otr/tr Dordrecht 9-4-1734/25-3-1734 Jochem Andries WEGEN, j:m: van Tangermunde in 't Brandenburgse, woont in het Tolbrugstraetje geass met Anthonij VAN TRIGT zijn goede kennis, ovl voor 1771.

IV.d Mels VAN OUTHEUSDEN, j:m: van Dordrecht woont in de Nieustraat geassisteerd met Aletta DE BRUIJN wed Heijmen VAN OUDHEUSDEN zijn moeder, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 6-6-1740 (Mels van Outhusden op den Riedijck; laet kindere na), otr/tr Dordrecht 23-1-1733/8-2-1733 Maria DE JONG, j:d: van Dordrecht woont bij den Rietdijk geasisteerd met Geert OBBIS haer neeff en voogt.
Uit het huwelijk:
1. Hijme, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 7-4-1734, volgt V.a
2. Lolle, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 11-11-1736, volgt V.b

IV.e Arnoldus VAN OUDHEUSDEN, ged Dordrecht 26-2-1710, j:m: van Dordrecht, woont in de Nieuwkerstraat, tr (1) Dordrecht 5-3-1729 (20/3 attest. gegeven) Cornelia DOTEREM, j:d: geb en wonende tot Rotterdam volgens attest. van otr Rotterdam 3-3-1729, otr/tr (2) Dordrecht 27-6-1778/12-7-1778 Neeltje WIJTVLIET, j:d: geb te Dussen, woont op de Wollewevershaven met schriftelijk conzent van haar moeder Neeske DEN BRUIN wed J. WIJTVLIET heeft een acte van indemniteit overhandigt.
(1e huwelijk geen kinderen)

GENERATIE 5

Va. Heijmen VAN OUDHUIJSEN, ged. Dordrecht 7-4-1734, j:m: van Dordrecht geassisteert met zijn oom Arnoldus VAN OUDHEUSDEN (1758), woont aen den Rietdijk (1762), overl Dordrecht (Augustijnenkerk) 30 dec 1780, otr/tr (1) Dordrecht 13-7-1758/30-7-1758 Elisabeth VAN LOON, j:d: van Dordrecht, wonende op de Rietdijk geassisteert met haar moeder Marijke VAN ERVEN huijsvrouw van Willem VAN LOON wiens schriftelijk conzent mede heeft vertoont, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 8-9-1761 (Eliesabeth van Loon huysvr van Heijmen van Oudheusden op den Riedijk; laet geen kinderen na), tr (2) Dordrecht 28-8-1762/12-9-1762 Elisabeth SOLIE, j:d: van Dordrecht, woont in de Voorstraat bij de Nieuwbrug geassisteerd met haar vaeder Hendrik SOLIE, overl Dordrecht na 1797/voor 1833.
NB.
- (1766) Eedboek 1730-1795
  Datum : 11-10-1766 Naam : Heijmen van Oudheusden
  Den 11 Octb. 1766 heeft Cornelis Ouboter den Eed als Set Schipper op de Stad Gouda en visa versa voor Heijmen van Oudheusden bij provisie voor een Jaar waartenemen affgelegt.
  bron : stadsarchief Dordrecht 3-1972 167vs;
- (1769) Eedboek 1730-1795
  Datum : 02-10-1769 Naam : Hijmen van Oudheusden
  Den 2 Octbr. 1769 heeft Gerrit Korthals als zullende bedienen voor Hijmen van Oudheusden tíveer van hier op Gouda en vice versa den eed gepresteerd.
  bron : stadsarchief Dordrecht 3-1972 168;
- (1778) Eedboek 1730-1795
  Datum : 18-12-1778  Naam : Hijmen van Oudheusde
  Op den 18 December 1778 heeft Arij Spoel, als setschipper voor Hijmen van Oudheusde van dese Stad op Gouda & vice versa den Eed afgelegd;
  bron : stadsarchief Dordrecht 3-1972 171;
- (1797) DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben.
Naam : dewed. van Oudsheusden
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0114
Naam in de eerste of twee kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- (1800) DORDRECHT Kohieren betreffende de quotisatie (circa 1800) voor de wijken A1-562, B1-356, C1-1865, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : M. v. Oudheusden
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0114
Klasse : 35
Belasting : 6-0-0
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 374
- (1804) DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Margerita van Oudheusden
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0114
Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242
- (1808) DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808) (buitengewone belasting van 3 miljoen gulden)
Naam : Magreta van Outheusden
Woonplaats : C0104 boven
Beroep : naaister
Belasting : 25
Folionummer : 07
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

Uit het tweede huwelijk:
1. levenloos kind, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 21-12-1763 (het craemkind van Heijmen van Outheisden op den Rietdijk; de ouders leven, doot ter werelt gekommen; in 't besonder)
2. Mels, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 23-1-1765, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 3-6-1765 (het minderj kind van Heijme van Outheusde, schipper van Dort op ter Gouw, bij het Riedijkstraatje; de ouders leven; beste graft)
3. Margrieta, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 26-6-1766, overl Dordrecht 24-2-1833 (aktenr 218; 67 jaar; des nachts 11 uur, no 19 Arend Maartenshof)

Vb. Lolle (Laurens) VAN OUTHEUSDEN, ged Dordrecht 11-11-1736, j:m: geboren en wonende te Dordrecht, overl voor 1788, otr/tr Rotterdam 27-5/19-6-1759, tr Dordrecht 31-5-1759 (attest. gegeven 17-6-1759) Johanna VAN DER MEER, j:d: gebore te Rotterdam volgens attestatie van ondertouw van Rotterdam den 26-5-1759, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, woonplaats Schotse Steeg, overl na 1788.
Uit het huwelijk:
1. Maria, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 16-3-1760, volgt VI.a
2. Gerardus, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 9-8-1761, volgt VI.b
3. Elisabeth, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 5-1-1763, volgt VI.c
4. Teuntje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 2-3-1765, volgt VI.d
5. Adriana, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 18-9-1767, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 30-10-1767 (het minderj kindt Lolle van Oudheusden bij het Groodhoofd; ouders leven)
6. Adriana, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 28-1-1769, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 24-5-1771 ('t minderj kind van Lolle van Outheusden den vrouw)

GENERATIE 6

VI.a Maria VAN OUDHEUSDEN, ged. Dordrecht 16-3-1760, j:d: geb te Dordrecht woont in 't Steegoversloot geassisteerd met Dirk SCHOUTEN zijn goede vriend, wonende in de Doelstraat (1801), overl. Dordrecht 6-9-1815 (aktenr 343; 57 jr; namiddag half 5 C1035-927 Doelstraat), otr/tr. (1) Dordrecht 15-10-1795/31-10-1795 Johan Herman WESTERHUIS, j:m: geb te Wezel wonende op de Voorstraat bij de Munt met conzent van zijne moeder Margaretha PLEISTERMAN en stiefvader Georg HABIS/SLABIS, overl. voor 1801, otr/tr. (2) Dordrecht 8-8-1801/22-8-1801 Arnoldus BOET, ged. Dordrecht 1778 (35 in 1813), j:m: van Dordrecht, met schriftelijk conzent van zijne moeder Elizabeth VAN DORSSEN wed. Gerrit BOET, wonende in de Doelstraat (1801), agent des police (1813), overl. na 1815.
Uit het eerste huwelijk:
1. Dirk, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 3-1-1796.
2. Anna Margaretha, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 12-6-1798.
3. Johan Herman, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 6-9-1799.
4. Hermina Maria, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 5-11-1800.

VI.b Gerrit VAN OUDHEUSDEN, ged Dordrecht 9-8-1761, j:m: met schriftelijk conzent van zijn moeder Anna VAN DER MEER wed van Lolle VAN OUTHEUSDEN, overl. Dordrecht 5-2-1803, otr/tr Dordrecht 12/27-4-1788 Anna WAALBOER, ged Dordrecht 15-6-1763, j:d: van Dordrecht, woont in de Voorstraat bij de Nieuwbrug, volgens procuratie gepasseerd voor den notaris Anthonij de Fockert in dato 10-4-1788, overl. Dordrecht 22-11-1804, dochter van Cornelis WAALBOER en van Maria DURA.
NB
- (1783) Eedboek 1730-1795
 
Datum : 18-04-1783 Naam : Gerrit van Oudheusden
  Op den 18 April 1783 heeft Gerrit van Oudheusden den Eed als Bierdrager afgelegd.
  bron : stadsarchief Dordrecht 3-1972 186;
- (1784) Eedboek 1730-1795
 Datum : 16-03-1784 Naam : Gerrit van Oudheusden 
 Op den 16 Maart [1784] heeft Gerrit van Oudheusden den Eed, als Stadszoutmeter afgelegd.
 bron : stadsarchief Dordrecht 3-1972 078;
- (1784) Eedboek 1730-1795
  Datum : 18-01-1785 Naam : Gerrit van Outheusden
  Op den 18e Janu. 1785 heeft Gerrit van Outheusden den Eedt als Klap- of nagtwaker afgelegd.
  bron : stadsarchief Dordrecht 3-1972 173vs;
- (1797) DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben
Naam : G. van Oudsheusden
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0071
Naam in de eerste of twee kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240
- (1804) DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : wed. G. van Outheusden
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0071
Biljet (of arm) : arm
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

Uit het huwelijk:
1. Lolle Johannes, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 24-8-1788, volgt VII.a.
2. Maria, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 30-9-1791, volgt VII.b.
3. Arnoldus, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 12-7-1795, volgt VII.c.
4. Cornelia, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 28-6-1797, volgt VII.d.
5. Elizabeth, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 27-4-1800.

VI.c Elisabeth VAN OUDHEUSDEN, ged. Dordrecht 5-1-1763, j:d: van Dordrecht, woont aan 't Nieuwkerkhof, geass. met haar oom Arnoldus VAN OUDHEUSDEN, turftonster (1829), overl. Dordrecht 9-10-1829 (aktenr 505; 68 jaar; des avonds 6 uur C1307 Raamstraat), otr/tr. Dordrecht 3/18-5-1788 Marinus VAN ESCH, j:m: van Dordrecht, woont in 't Nieuw Armhuis met bewijs van den Bovenmeester van 't Nieuw Armhuis dat in 't zelve is gealimenteert en opgevoed, overl. voor 1829.
Uit het huwelijk:
1. Jakomina, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 11-3-1789.
2. Lollen, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 10-3-1790.
3. Anna Cornelia, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 27-4-1792.
4. Jacomina, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 14-5-1794.
5. Anna, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 9-11-1796.
6. Aalbert, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 8-3-1799.
7. Maria, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 17-3-1802.

VI.d Teuntje VAN OUDHEUSDEN, ged. Dordrecht 2-3-1765, j:d: woont in de Nieuwkerkstraat geassisteerd met haar oom Arnoldus VAN OUDHEUSDEN, ovl Dordrecht 13-12-1842 (aktenr 858; 78 jr; namiddag half 4 D454 Grote Spuistraat), otr/tr. Dordrecht 4/21-5-1786 Teunis VAN HEELSBERGEN, j:m: van Dordrecht, woont in de Nieuwkerkstraat geassisteerd met des zelvs oom Lammert BOELHOF, overl. voor 1842.
Uit het huwelijk, o.a.:
1. Cornelia, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 21-3-1787.
2. Lolle VAN HEELSBERGEN, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 11-7-1788, j:m: van Dordrecht, woond in de Grote Spuistraat, geassisteert met zijn vader Teunis VAN HEELSBERGEN en Teuntje VAN OUDHEUSDEN zijne moeder, otr/tr. Dordrecht 5/21-4-1810 Cornelia Fredrika VAN DEN BERGH, j:d: van Dordrecht, woond in de Boogjes, geass. met haar moeder Clara VAN DER TEEN wed. Gerrit VAN DEN BERGH.
3. Cornelis, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 28-3-1790.
4. Johannes, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 9-9-1791.
5. Nikolaas, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 23-5-1793.
6. Gerrit, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 6-4-1796.
7. Adriaan, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 10-12-1798.
8. Johanna + Cornelia, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 8-11-1799.
9. Adrianus, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 8-2-1802.
10. Maria, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 15-7-1804.

GENERATIE 7

VII.a Lolle Johannes VAN OUDHEUSDEN (OUDHUIZEN), ged Dordrecht 24-8-1788, j:m: van Dordrecht, wonende in de Augustijnen kamp, soldat a cent soixante douzinne regiment infanterie de ligne pres l'armee en allemagne (1813), otr/tr Dordrecht 14/30-6-1810 Johanna VAN DER BEEK, j:d: van Dordrecht, wonende op de Wollewevershaven, hebbende conzent van den binnevader in het Nieuw Armhuis dat dezelve in gemeld huis zijn gealimenteerd geweest, particuliere (1813).
Uit het huwelijk:
1. Johanna Gerredina, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 10-7-1811, overl. Dordrecht 26-2-1813 (aktenr 184; age de un ans et demi (=ook 18 mnd oud); a cing heures du soir en la maison C 121-1005 Augustijnenkamp)
2. Johannes, geb Dordrecht 28-8-1813 (aktenr 400; 7 heures du matin; C1214 Augustijnenkamp), overl. Dordrecht 3-3-1815 (aktenr 105; 18 mnd oud; des avonds half 7, C1274-1752 Augustijnen kamp)

VII.b Maria VAN OUDHEUSDEN, ged. Dordrecht 30-9-1791, dienstbaar (1814), overl. Dordrecht 12-10-1832 (aktenr. 644; 41 jaar; des avonds half 8 C117 Voorstraat), tr Dordrecht 14-10-1814 (aktenr 128) Cornelis DE MEIJER, geb. ca .1794 (38 in 1832), spekslager, ovl na 1832, zoon van Willem MEIJER (spekslager) en van Adriana RIJKERS (ovl voor 1814).

VII.c Arnoldus VAN OUDHEUSDEN, ged. Dordrecht 12-7-1795, vleeshoudersknegt/slagersknegt, ovl Dordrecht 19-1-1837 (aktenr 43; 42 jr; des middags 3 uur C319 Rietdijk), tr Dordrecht 10-11-1830 (aktenr 118) Appolonia DOORE, geb. Dordrecht 1803, dienstbaar, dochter van Gerrit DOORE (65 in 1830; mazelaar) en Neeltje VAN WIJNGAARDEN (55 in 1830), ovl na 1837.
NB
- (1797) DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. 
Naam : An.s van Oudheusden
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0582
Naam in de eerste of twee kolom/linie (of arm) : [eerste linie] voor 1 & 2e termijn, door J. van der Star (quitantie overgegeven)
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240


VII.d Cornelia VAN OUDHEUSDEN, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 28-6-1797, tr Dordrecht 22-4-1829 (aktenr 38) Bastiaan/Bastianus VAN DE BOGAARD/BOOGERT, geb Brielle 1785, wonende Dordrecht (1829), schippersknegt, zn van Cornelis VAN DEN BOOGERT (schipper/60 in 1829/wonende Brielle) en Anna DEKKER (ovl Brielle 18-3-1824).
Uit een relatie:
1. Johannes VAN OUDHEUSDEN, geb Dordrecht 26-1-1820, volgt VIII
Uit het huwelijk:
1. Anna, geb Dordrecht 3-9-1828 (datum akte), ovl ald 28-8-1832 (datum akte)
2. Cornelia, geb Dordrecht 19-5-1830 (datum akte)
    ?a. Gerrit VAN DEN BOGAART, geb Dordrecht 16-6-1858
3. Cornelis, geb Dordrecht 17-5-1833 (datum akte), ovl ald 3-6-1842 (datum akte)

GENERATIE 8

VIII Johannes VAN OUDHEUSDEN, geb Dordrecht 26-1-1820, arbeider (1851), houtzager, molenaarsknegt (1860-1890), zoon van Cornelia VAN OUDHEUSDEN, ovl Dordrecht 11-1-1900, tr Dordrecht 8-1-1851 (aktenr 1) Johanna KOP, geb Dordrecht 30-11-1821, dc van Johannes KOP (62 in 1851/kuiper) en Elsje GERBRANDS (61 in 1851), ovl Dordrecht 8-4-1911.
Wonende in de Heer Heijmanssuistraat (1850-1860).
Uit het huwelijk:
1. Johanna, geb Dordrecht 15-2-1852, ovl ald 13-11-1892
2. Johannes, geb Dordrecht 20-8-1854, ovl ald 4-6-1868
3. Gerrit, geb Dordrecht 20-11-1856, ovl ald 16-3-1858
4. Elzemina, geb Dordrecht 16-3-1861, ovl ald 1-5-1865

LOSSE GEGEVENS
Den Haag, Gorinchem, Tholen, Geertruidenberg etc

- Melchior OUTHEUSDEN, tr Sara FOEKELS
1. Sara, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 30-1-1575
2. Isaack, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 1-2-1580

- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 22-7-1728 Katjen (Kaatje) van Outhuijsden ongehuwd in de Wingertstraat

- Geertrui Johanna VAN OUDHEUSDEN, ged Den Haag ca 1765, j:d: geb in De Hage wonende in de Gravestraat, meerderj blijkens doopextract, ovl Dordrecht 8-7-1830 (aktenr 341; 65 jaar; des aonds 11 uur C214 Rietdijk), otr/tr Dordrecht 7-2-1807/7-3-1807 Hendrik AUSMULLER, wedn, geb te Nannighussel, wonende op de Hoge Nieustraat, ovl Dordrecht voor 1830.

- I Jacobus VAN OUDHEUSDEN, ovl Gorinchem voor 1829, tr Elisabeth SCHALK, ovl Gorinchem voor 1829
II Apolonia VAN OUDHEUSDEN, geb Gorinchem 1790, ovl Dordrecht 20-11-1829 (aktenr 575; 39 jaar; des middags 12 uur D794 Agterom), tr Cornelis VAN HECK, 57 in 1829, ambtenaar, ovl na 1829.

- Joostina/Stijntje VAN OUTHEUSDEN, j:d: van Geertruijdenbergh, woont op de Groenmart volgns conzent van Hendrina WIJNOCXBERGEN laest wed Matthijs GOETZEE haer moeder volgens acte in dato den 3-4-1739 gepasseert voor den notaris Cornelis van OPSTAL tot Geertruijdenbergh, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 19-8-1766 (Stijntie VAN OTHEUSDE huijsvr van Wilm Hoevenaer in de Botgestraat;laet kindere na;gemeen graft.), otr/tr Dordrecht 23-4-1739/10-5-1739 Willem HOEVENAAR, jongman van Dordrecht woont in de Vleeshouwerstraat geass. met Hendrik HOEVENAAR zijn vader.

- Thomas DE CRAMER, j:m: van Dordrecht, tr Dordrecht 5-2-1702 Helena VAN OUTHEUSDEN, j:d: van Tholen volgens att van otr van daer.

- Jan VAN OUDHEUSDEN, geb Westmaas 6-8-1865, arbeider, tr Leentje BOS, geb 's-Gravendeel 21-9-1864. Wonende te Dordrecht 1890-1917.
Uit het huwelijk:
1. Maria, geb 's-Gravendeel 18-12-1893
2. Cornelis Pieter, geb 's-Gravendeel 3-4-1895
3. Pietje, geb 's-Gravendeel 20-2-1897
4. Pieter Cornelis, geb 's-Gravendeel 28-8-1898
5. Hendrikus, geb 's-Gravendeel 5-8-1900
6. Klasina, geb 's-Gravendeel 6-9-1902
7. Jan, geb 's-Gravendeel 13-10-1904
8. Cornelia, geb 's-Gravendeel 18-7-1906
9. Gerardus, geb 's-Gravendeel 26-8-1908

- http://www.my-ged.com/db/page/oudheusd/1
I Leendert VAN OUDHEUSDEN, geb 26-08-1802 Mijnsheerenland, ovl 28-04-1846 Puttershoek, tr 05-10-1823, St.Antoniepolder Maartje Jansdr SMITS
II Leendert VAN OUDHEUSDEN, geb 25-05-1837 Puttershoek, ovl  Maasdam 12-02-1893, tr (1) 07-04-1861 Puttershoek Lijnjte BOERTJE, tr (2) Janna DE BRUIN.
III Leendert VAN OUDHEUSDEN, tr 30-10-1890 Maasdam Adriana HOEK, geb 03-05-1868 Strijen, ovl Den Haag 26-10-1959. 
Uit het huwelijk:
1. Lijntje VAN OUDHEUSDEN
2. Lijntje VAN OUDHEUSDEN
3. Anna VAN OUDHEUSDEN
4. Leendert VAN OUDHEUSDEN
5. Jan VAN OUDHEUSDEN
6. Cornelis VAN OUDHEUSDEN
7. Cornelis VAN OUDHEUSDEN
8. Anna VAN OUDHEUSDEN
9. Adrianus VAN OUDHEUSDEN
10. Johannes VAN OUDHEUSDEN
11. Anteunis VAN OUDHEUSDEN
12. Ingetje VAN OUDHEUSDEN

- I Aelbert Aelbertsz VAN OUTHEUSDEN, tr Gorinchem 28-6-1637 Anneke Dircks

II Jacobus OUDHEUSDEN, tr Anneke WOUTERS
Uit het huwelijk:
1. Aalbert OUDHEUSDEN, ged Gorinchem 21 May 1677
2. Jan, ged. Gorinchem 9-7-1679, volgt III

III Jan VAN OUTHEUSDEN, ged. Gorinchem 9-7-1679, tr Gorinchem 22-12-1705 Trijntje VAN AKEN, ged. Gorinchem 22-11-1680.
Uit het huwelijk:
1. Aelbert van Outheusden, ged Gorinchem 22-2-1713 (get. Aelbert van Outheusden), tr. Gorinchem 29-5-1739 Joosje Verweijs
2. Jacobus VAN OUTHEUSDEN, ged. Gorinchem 8-9-1706, volgt IV

IV Jacobus VAN OUTHEUSDEN, ged. Gorinchem 8-9-1706, overl. Gorinchem 13-12-1764, huwt Gorinchem 7-11-1725 Grietje GIJZEMANS, van Gorinchem, begr. Gorinchem 22-9-1780.
Uit het huwelijk:
1. Jenneke, ged. Gorinchem 28-7-1727, overl. (impost Oud-Beijerland 10-3-1807), tr Oud-Beijerland 4-5-1749 Johannes VAN DER LAAN, ged. Oud-Beijerland 14-3-1723, overl. Oud-Beijerland 19-5-1777

- Aalbert VAN OUTHEUSDEN, tr Gorinchem 17-5-1702 Digna Frans HOLLEMAN, ged Gorinchem 17-2-1679, dc van Frans Zegers HOLLEMANS en Trijntje Jans.
1. Frans, ged Gorinchem 24-11-1706
2. Coba, ged Gorinchem 5-10-1708
3. Jacob, ged Gorinchem 12-11-1710
4. Adrianus, ged Gorinchem 7-8-1716

(c) Dordrecht 2012.